فهرست مطالب

پیام پیارک - پیاپی 19 (پاییز و زمستان 1388)

دوفصلنامه پیام پیارک
پیاپی 19 (پاییز و زمستان 1388)

 • 64 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1388/12/25
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مجمع جهانی راه (موضوعات راهبردی 2011 - 2008)
  صفحه 4
 • جلسه هم اندیشی فعالیت های پیارک
  صفحه 5
 • تونل های جاده ای: ارزیابی سیستم های ثابت آتش نشانی
  مهسا مهرپویا ترجمه: مهسا مهرپویا صفحه 6
 • ارزیابی اثرات زیست محیطی آزادراه ها (کاربرد تحلیل چرخه عمر)
  افشین ابراهیمی ترجمه: افشین ابراهیمی صفحه 10
 • مدیریت ایمنی شبکه راه (از مطالعه موردی تا بکارگیری)
  ناصر پورمعلم ترجمه: ناصر پورمعلم صفحه 16
 • ایمنی راه و اعمال خودکار مقررات: نتایج و چشم اندازها
  مهران قربانی ترجمه: مهران قربانی صفحه 22
 • حمل و نقل غیر موتوری، پایدار اما همچنان آسیب پذیر
  کیاندخت کدخدازاده ترجمه: کیاندخت کدخدازاده صفحه 26
 • مدیریت ریسک در پروژه های بزرگ
  محسن رحیمی ترجمه: محسن رحیمی صفحه 32
 • حمل و نقل و تغییر آب و هوا: تاثیرات بالقوه بر سیستم حمل و نقل کالیفرنیا
  مهسا مهرپویا ترجمه: مهسا مهرپویا صفحه 36
 • مدیریت پل های بزرگراهی در جمهوری کره
  لاله سعیدی ترجمه: لاله سعیدی صفحه 40
 • چرخه های همیشه افزایش یابنده
  کیاندخت کدخدازاده ترجمه: کیاندخت کدخدازاده صفحه 44
 • تدوین مشخصه های عملکردی و مزایای آن در بریتانیا
  محسن رحیمی ترجمه: محسن رحیمی صفحه 56