فهرست مطالب

پژوهشهای علوم دامی ایران - سال یکم شماره 1 (1388)
 • سال یکم شماره 1 (1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/12/11
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمدعلی امامی میبدی، علی شفیع نادری صفحه 1
  تحقیق حاضر به منظور ارزیابی عملکرد میش های بلوچی برای تولید بره دورگ در مناطق کویری اجرا شد. درسه سال متوالی 234 راس میش غیرآبستن حذفی بلوچی(B) در پایان فصل آمیزش با قوچ های شال(S) و مغانی(M) تلاقی داده شدند. در دو سال آخر تعدادی از این میش ها با قوچ بلوچی آمیزش یافتند. نسبت میش های زائیده به میش های تحت آمیزش(EP/EJ) و بره های شیرگیری شده به میش های تحت آمیزش(LW/EJ) تحت تاثیر سال و سن مادر بود ولی تاثیر نژاد پدری بر این صفات معنی دار نبود. میانگین وزن تولد بره ها 48/0±48/3 کیلوگرم، سال و نژاد پدری براین صفت تاثیر معنی دار داشت (05/0P
 • سیدحسن عادلی، محمدجواد ضمیری، ابراهیم روغنی، مجتبی کافی صفحه 11
  برای ارزیابی عملکرد تولیدمثلی گاوهای هولشتاین استان فارس و برخی سازه های موثر بر آن، 2037 داده تولیدمثلی مربوط به 41 واحد گاوداری در 3 منطقه ی آب و هوایی (سرد، گرم و معتدل) به کار برده شدند. بیست و سه گاوداری، دارای رکورد تولیدمثلی کاملتر و 18 گاوداری، بدون رکورد تولید مثلی بودند. برای 23 گله ی دارای رکورد، میانگین (± انحراف معیار) روزهای باز (3/64 ±2/115)، طول دوره ی آبستنی (6/7 ± 3/278 روز) و فاصله ی گوساله زایی (9/62 ± 5/390 روز)، برآورد شد. بیشترین فاصله ی گوساله زایی مربوط به زایش های تابستان (394 روز) و کمترین آن مربوط به زایش های زمستان (387 روز) بود. بین روزهای باز و فاصله ی گوساله زایی، همبستگی بالا و بسیار معنی دار (99/0=r) دیده شد. اندازه ی گله، تاثیر معنی داری بر تعداد روزهای باز و فاصله ی گوساله زایی داشت. (05/0P
 • بررسی تاثیر سطوح مختلف پلت چسبان پروتئینی آمت بر عملکرد و قابلیت هضم مواد مغذی در جوجه های گوشتی
  مجتبی خرمی، جواد پوررضا، عبدالحسین سمیع، مهدی علی پور، ابراهیم روغنی صفحه 21
  به منظور تعیین اثر سطوح مختلف جایگزینی پلت چسبان پروتئینی آمت به جای پودر ماهی بر عملکرد و قابلیت هضم مواد مغذی آزمایشی با 400 قطعه جوجه گوشتی یک روزه از سویه راس و با 5 نوع جیره غذایی در4 تکرار در قالب یک طرح کاملا تصادفی اجرا گردید. در این آزمایش پنج سطح آمت شامل صفر (گروه شاهد)، 5/1، 3، 5/4 و 6 درصد جایگزین پودر ماهی در جیره شاهد گردید. میزان اضافه وزن و مصرف خوراک در سنین 21، 42 و49 روزگی اندازه گیری و ضریب تبدیل غذایی محاسبه شد. قابلیت هضم مواد مغذی و انرژی قابل هضم جیره ها نیز به روش نمونه گیری از ایلئوم انجام شد. نتایج نشان داد، سطوح 5/4 و 6 درصد آمت به طور معنی دار، باعث کاهش مصرف خوراک شد. (001/0P
 • شیرین هنربخش، مجتبی زاغری، محمود شیوآزاد صفحه 33
  این تحقیق جهت ارزیابی نقش اسمولایتیک بتائین اضافه شده به خوراک، روی 576 قطعه جوجه گوشتی نر تجاری در یک دوره 42 روزه به اجرا درآمد. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی به صورت فاکتوریل، شامل چهارسطح بتائین اضافه شده به خوراک (00/0، 75/0، 50/1، 25/2 گرم در کیلو گرم) در سه سطح از کل مواد جامد محلول در آب (375، 1375 و 2375 میلی گرم در لیتر) با 4 تکرار اجرا شد. مشاهدات نشان داد که مکمل بتائین، میزان سدیم پلاسما را در سن 28 روزگی افزایش داد و سبب کاهش هماتوکریت در سن42 روزگی گردید(05/0 P<). این عامل بر روی میزان فشار اسمزی بخش مایع خون و مقادیر پتاسیم، کلر و آلبومین پلاسما (28 و 42 روزگی)، سدیم 42 روزگی پلاسما هم چنین فشار اسمزی اپی تلیوم دئودنوم و ژوژنوم در سن 42 روزگی تاثیرگذار نبود (05/0 P>)، ولی فشار اسمزی سلول های اپی تلیوم ناحیه ایلئوم را افزایش داد. نتایج به دست آمده از افزایش سطح کل جامدات محلول درآب حاکی از بالا رفتن میزان هماتوکریت، اسمولاریته دئودنوم، ژوژنوم و ایلئوم، مقادیرکلر و آلبومین پلاسما (42 روزگی) هم چنین اسمولاریته پلاسما (28 روزگی) بود(05/0 P>). آب مصرفی(28 و 42 روزگی) و رطوبت فضولات (28 روزگی) با افزایش میزان کل جامدات محلول در آب از سطح اول (375 میلی گرم در لیتر) به سطح سوم (2375 میلی گرم در لیتر)، افزایش یافتند(01/0 P
 • روح الله گایکانی، مجتبی زاغری، محمود شیوآزاد صفحه 49
  این آزمایش به منظور بررسی اثر جایگزینی سطوح مختلف کنجاله سویا با کنجاله کلزا با و بدون آنزیم فیتاز، با استفاده از تعداد 288 قطعه مرغ تخم گذار (در سن 60 هفتگی) سویه های لاین W36 در قالب طرح کاملا تصادفی به صورت فاکتوریل(6×3) در 4 تکرار به مدت 12 هفته انجام شد. فاکتورها شامل 6 سطح جایگزینی کنجاله کلزا(80،60،40،20،0و100%)، و دو سطح آنزیم (300و 0 واحد در کیلوگرم) بود که افزودن آنزیم به دو طریق (با آنزیم با درنظر گرفتن مواد مغذی حاصل از آنزیم و با آنزیم بدون در نظر گرفتن مواد مغذی حاصل از آنزیم) انجام شد. مصرف خوراک، درصد تولید تخم مرغ، درصد تخم مرغ های شکسته و لمبه تحت تاثیر سطوح مختلف کنجاله کلزا، آنزیم و اثر متقابل آن ها قرار نگرفتند. افزایش سطح کنجاله کلزا باعث کاهش معنی دار وزن تخم مرغ، درصد پوسته، مقاومت پوسته، وزن مخصوص، خاکستر پوسته، کلسیم و فسفرپوسته گردید (05/0p
 • حشمت سپهری مقدم، حسن نصیری مقدم، محسن دانش مسگران صفحه 61
  به منظور بررسی عملکرد و صفات لاشه در جوجه خروس های تغذیه شده با جیره های حاوی دانه سویای خام، برشته شده و اتوکلاو شده، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با 7 جیره غذایی در 7 تکرار و مجموعا با 245 قطعه جوجه خروس سویه راس انجام شد. برای تعیین کیفیت پروتئین کنجاله سویا، دانه سویای خام، سویای عمل آوری شده در اتوکلاو (در دمای 121 درجه سانتیگراد و زمان 20 دقیقه) و دانه سویای برشته شده (در دمای 130 درجه سانتیگراد و زمان 10 دقیقه) از روش های تعیین حلالیت پروتئین در هیدروکسید پتاسیم و شاخص تفرق پروتئین استفاده شد. در طی هفته اول پرورش، همه جوجه ها از یک جیره غذایی تغذیه شدند و از ابتدای هفته دوم، هر گروه، یکی از جیره های حاوی صفر،10و20 درصد دانه سویا به صورت خام، برشته شده،حرارت دیده در اتوکلاو و کنجاله سویا دریافت کردند.جیره ها بر اساس جداول(1994)NRC و همگی با انرژی و پروتئین خام یکسان تنظیم شدند. بین حلالیت پروتئین و شاخص تفرق پروتئین در دانه سویای برشته شده، اتوکلاو شده و کنجاله سویا اختلاف معنی داری وجود نداشت اما بین حلالیت پروتئین و شاخص تفرق پروتئین در این نمونه ها در مقایسه با دانه سویای خام اختلاف معنی داری مشاهده شد (05/0 < p). به طوری که حلالیت پروتئین از 98 درصد در دانه سویای خام به 78 درصد در دانه سویای فرآوری شده و کنجاله سویا کاهش یافت و شاخص تفرق پروتئین از 80 درصد در دانه سویای خام به 53 درصد در دانه سویای فرآوری شده و 54 درصد در کنجاله سویا کاهش یافت. افزایش سطح دانه سویای عمل آوری شده در جیره های مصرفی، به طور معنی داری باعث افزایش رشد،کاهش مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی شد (05/0< p). مصرف جیره حاوی 20 درصد دانه سویای عمل آوری شده نسبت به جیره حاوی 10 درصد دانه سویای عمل آوری شده و جیره شاهد (جیره حاوی کنجاله سویا) عملکرد مطلوب تری داشت. مصرف دانه سویای خام نسبت به دانه سویای عمل آوری شده، به طور معنی داری باعث کاهش رشد شد (05/0 < p). اختلاف معنی داری در درصد چربی حفره شکمی و درصد پانکراس در پرندگان تغذیه شده با تیمارهای حاوی دانه سویای عمل آوری شده و تیمار شاهد وجود نداشت. اما بین این مقادیر با درصد چربی حفره شکمی و درصد وزنی پانکراس در تیمارهای حاوی دانه سویای خام با جیره های حاوی دانه سویای عمل آوری شده و شاهد، اختلاف معنی داری وجود داشت (05/0< p).
  کلیدواژگان: دانه سویا، عملکرد، ترکیب لاشه، جوجه گوشتی
 • الهام رضوان نژاد، محمد مرادی شهربابک، حسین مروج، احمد صفی جهانشاهی صفحه 73
  در این تحقیق از تعداد3313، 3297، 2656، 2016، 1460 رکورد مربوط به صفت وزن تولد، شیرگیری، شش ماهگی، نه ماهگی و کرک بزهای کرکی رائینی ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد بافت، که در فاصله سالهای 1345 تا1382 جمع آوری شده بود، استفاده گردید. تخمین پارامترهای ژنتیکی و برآورد روند ژنتیکی بر اساس مدل های دام یک ودو صفتی انجام شد. وراثت پذیری مستقیم برای صفات فوق به ترتیب 13/0، 12/0، 12/0، 07/0، 20/0 برآورد گردید. همبستگی ژنتیکی بین صفات تولد و سه ماهگی،تولد و6 ماهگی، تولد و 9ماهگی، تولد و کرک، سه ماهگی و6 ماهگی، 3 ماهگی و 9 ماهگی،3 ماهگی و کرک،6 ماهگی و 9 ماهگی،6 ماهگی و کرک، 9 ماهگی و کرک، به ترتیب 41 /0، 50/0، 27/0، 18/0-، 29/0، 20/0، 16/0، 22/0، 19/0، 25/0، برآورد گردید.روند ژنتیکی نیز با آنالیز یک صفتی برای این صفات به ترتیب 09/0، 06/3، 91/1، 62/11، 18/0 و با آنالیز دو صفته به ترتیب 28/0، 30/6، 05/2، 22/12، 93/2- گرم در سال برآورد گردید.
  کلیدواژگان: بز کرکی رائینی، مدل دام، وراثت پذیری، همبستگی ژنتیکی، روند ژنتیکی