فهرست مطالب

نشریه تحقیقات نوین در گیاه پزشکی
پیاپی 2 (تابستان 1388)

 • تاریخ انتشار: 1388/12/25
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مقالات فارسی
 • شهرام حسامی، هادی استوان، ابراهیم ابراهیمی، محمود شجاعی، کریم کمالی صفحات 114-125
  در این تحقیق تاثیر دماهای مختلف (15، 20، 25، 30 و 35 درجه سلسیوس) بر طول دوره رشد (تخم تا خروج حشره کامل)، طول عمر حشره کامل ماده و میزان پارازیتیسم زنبور Closterocerus formosus Westwood به عنوان یکی از دشمنان طبیعی مهم مگس مینوز برگ سبزی Liriomyza trifolii (Burges) روی گیاه لوبیا (رطوبت 5 ± 60 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی) بررسی شد. با بالا رفتن دما طول دوره رشدی زنبور نیز کاهش می یابد به طوری که میانگین طول دوره رشدی زنبور از تخم تا خروج حشره کامل در دماهای مورد آزمایش به ترتیب 2/53، 6/27، 4/15، 6/9 و 2/7 روز بود. همین طور با افزایش دما متوسط طول عمر حشرات ماده بالغ کوتاه تر شدند. طول عمر زنبورهای ماده به ترتیب 27، 1/23، 4/22، 8/19 و 6/17 روز و تعداد میزبان های کشته شده (به وسیله پارازیتیسم و تغذیه از میزبان) به ترتیب 4/37، 8/197، 5/349، 4/324 و 5/296 عدد بدست آمد. رابطه بین دما و نرخ رشد پارازیتوئید با مدل رگرسیون خطی تطابق نشان داد. با استفاده از این مدل پائین ترین آستانه دمایی رشد زنبور 5/13درجه سلسیوس و نیاز دمایی از تخم تا ظهور حشره کامل 66/166 روز- درجه محاسبه گردید.
  کلیدواژگان: Closterocerus formosus، Liriomyza trifolii، دما، طول عمر، پارازیتیسم، مگس مینوز برگ سبزی، آستانه دمایی، روز، درجه
 • عبدالرسول ذاکرین، کریم زیبایی، مجید فلاح زاده صفحات 126-139
  شپشک آردآلود جنوب Nipaecoccus viridis (Newstead) از آفات مهم مرکبات و بسیاری از گیاهان زراعی و غیر زراعی در نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان است. این آفت در جنوب ایران از استان های فارس، هرمزگان و خوزستان گزارش شده است و در سال های اخیر خسارت شدیدی به مرکبات جهرم وارد کرده است. پتانسیل تولید مثلی بالا و گسترش وسیع آفت و مسائل و مشکلات کنترل شیمیایی، استفاده از دشمنان طبیعی در مدیریت تلفیقی با آن را مورد توجه قرار داده است.به منظور بررسی امکان کنترل بیولوژیک این آفت با استفاده از لارو بالتوریChrysoperlacarnea (Steph.) تحقیق حاضر در باغات مرکبات جهرم از استان فارس در سال های 1383 و 84 صورت گرفت. لارو سن اول بالتوری در قالب یک طرح بلوک کامل تصادفی با 6 تیمار و 4 تکرار در شرایط طبیعی رها سازی انبوه شد. به منظور جلوگیری از تاثیر منفی دخالت مورچه ها در فعالیت لاروهای شکارگر، در تمام تیمارها از فعالیت مورچه روی تنه درختان با استفاده از نوار چسب مخصوص جلوگیری به عمل آمد. برای ارزیابی نتایج تحقیق از درصد آلودگی میوه ها به شپشک آردآلود استفاده شد. بررسی جامع و کامل تجزیه و تحلیل آماری این تحقیق گویای این است که امکان کنترل شپشک آرد آلود با رهاسازی انبوه سه مرحله لارو بالتوری در تاریخ های 10، 20 و 30 اردیبهشت در باغ های مرکبات جهرم وجود دارد.
  کلیدواژگان: شپشک آردآلود جنوب، بالتوری سبز، کنترل بیولوژیک، فارس، ایران
 • مهدی غیبی، هادی استوان صفحات 140-166
  مگس های خانواده Tachinidae با تقریبا 10000 گونه شناسایی شده، دومین خانواده دوبالان از نظر تعداد گونه می باشد که لارو گونه های مختلف آن پارازیتویید داخلی بندپایان به ویژه حشرات می باشند. به منظور بررسی فون این خانواده، طی سال های 1385 تا 1387 از مناطق مختلف استان فارس بازدید و نمونه برداری صورت گرفت. در این بررسی مجموعا 63 گونه متعلق به 50 جنس از چهار زیرخانواده گزارش گردید. در مجموع از کل گونه های شناسایی شده 39گونه برای فون ایران و 57 گونه برای فون استان فارس جدید بودند. کلید شناسایی جنس های جمع آوری شده و تصاویر تمام گونه ها ارائه شده است.
  کلیدواژگان: فون، دوبالان، Tachinidae، ایران، استان فارس
 • سید حمیدرضا فرقانی، نازیلا هنرپرور صفحات 168-179
  کنه تارتن دو لکهای TetranychusurticaeKoch یکی از مهم ترین گونه های خسارت زا به اکثر محصولات زراعی به ویژه پنبه در ایران و جهان می باشد. شناخت زیست شناسی این کنه به لحاظ اهمیت اقتصادی پنبه در استان گلستان، که یکی از مناطق مهم تولید این محصول در ایران می باشد، بر روی پنبه رقم ساحل در 43 تکرار تحت شرایط آزمایشگاهی حرارت 2±28 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 5 ±60 % و دوره نوری 16:8 (L:D) بررسی گردید.
  میانگین طول عمر کنه ماده 57/0± 07/21 روز و برای کنه نر 46/0± 23/19 روز تعیین گردید. میانگین تخمریزی ماده بارور 85/0± 97/5 تخم در روز و ماده غیر بارور 62/0± 31/6 تخم در روز بود. دوره تخم گذاری ماده بارور 25/0± 62/11 روز و برای ماده غیربارور 93/0± 69/10 روز تعیین گردید. نسبت جنسی کنه نر به ماده نیز 3/2: 1 تعیین گردید.
  کلیدواژگان: کنه تارتن، Tetranychus urticae، زیست شناسی، پنبه
 • فرنگیس قاسمی، حسن آل منصور، سید اصغر آل حسین صفحات 180-194
  طی تحقیقی در سال های 1385 و 1386، فون شب پره های خانواده Sphingidae روی برخی گونه های جنگلی و مرتعی در چند رویشگاه دراستان فارس مورد مطالعه قرار گرفت. چهار منطقه جنگلی با پوشش غالب گیاهی بنه (ارسنجان)، کنار و بادام کوهی (فیروز آباد)، بلوط (کازرون و نورآباد)، گلابی وحشی (سپیدان) و یک منطقه مرتعی (شیراز) انتخاب گردید. تعداد 271 نمونه شب پره Sphingidae شامل 16 گونه با استفاده از تور حشره گیری و تله نوری جمع آوری، فرم دهی و اتاله شده و بر اساس ویژگی های مورفولوژیک و سیستماتیک طبقه بندی شدند. نمونه ها به وسیله نگارنده دوم به شرح زیر شناسایی و به تایید Ian J. Kitching (موزه تاریخ طبیعی بریتانیا)رسید.
  Acherontia styx styx (Westwood، 1847) Agrius convolvuli (Linnaeus، 1758) Akbesia davidi (Oberthür، 1884) Clarina kotschyi kotschyi (Kollar، 1849) Daphnis nerii (Linnaeus، 1758) Hippotion celerio (Linnaeus، 1758) Hyles hippophaes (Esper، 1793) Hyles livornica (Esper، 1780) Hyles nicaea sheljuzkoi (de Prunner، 1798)Laothoe populi populeti (Bienert، 1870)Marumba quercus (Denis & Schiffermüller، 1775) Macroglossum stellatarum (Linnaeus، 1758)Rethera brandti euteletes (Jordan، 1937)Rethera komarovi manifica (Brandt، 1938)Smerinthus kindermanni (Lederer، 1853) Theretra alecto (Linnaeus، 1758)در میان نمونه های جمع آوری شده، گونه Acherontia styx styx اولین بار از استان فارس گزارش گردید و Marumba quercus یا برگ خوار بلوط در بیشتر محل های تعیین شده مشاهده گردید.
  کلیدواژگان: فون، شب پره، Sphingidae، جنگل و مراتع
 • ساغر کتابچی، نادر حسن زاده صفحات 196-210
  در این تحقیق نقوش ژنومی rep-PCR مربوط به 24 جدایه P. syringae pv. syringae که از نواحی مختلف ایران و از روی میزبان های مختلف جداسازی شده بودند در مقایسه با استرین استاندارد از کشور یونان مورد ارزیابی قرار گرفتند. DNA باکتری های مورد مطالعه به سه روش فریز- جوشاندن، استفاده از کلنی های خالص و از طریق شستشوی برگ حاوی باکتری تهیه شد. نتایج بدست آمده نشان داد در روش فوق نیاز به استخراج DNA نیست. به علاوه بررسی انگشت نگاری REP نشان داد خصوصیات میزبان و محل زندگی آنها بر روی ژنوم باکتری تاثیر متقابل دارند. به طوری که جدایه هایی که از درختان میوه هسته دار جدا شده بودند مجموعه ای بزرگ و مستقل از جدایه های گندم و نیشکر را تشکیل می دادند. همچنین جدایه های درختان میوه هسته دار که مربوط به یک منطقه جغرافیائی بودند از شباهت های بیشتری بر خوردار بودند. استفاده از توالی REP در روش rep-PCR به عنوان یک روش ساده، دقیق و سریع در جهت شناسائی و طبقه بندی ایزوله های پاتوارهای P. syringae مورد مطالعه و تائید قرار گرفت.
  کلیدواژگان: rep، PRC، Pseudomonas syringae، درختان میوه هسته دار
 • مهدی نصر اصفهانی، آزاده صنیعی راد، نرگس نصرالهی صفحات 212-227
  گیاه کلزا از مهم ترین نباتات روغنی جهان است که مورد حمله ی آفات و بیماری های زیادی قرار می گیرد. به همین منظور، مطالعاتی برای تشخیص عوامل بیماری زای قارچی گیاه کلزا در اصفهان انجام گرفت. در بازدیدهای به عمل آمده از مزارع کلزا در مناطق براآن، کوهپایه، مهاباد، مبارکه، دهاقان، کبوترآباد و فریدن، گیاهان کلزای آلوده که آلودگی در اندام های هوایی آن ها قابل مشاهده بود جمع آوری و در شرایط آزمایشگاهی مورد کشت و بررسی قرار گرفتند. بررسی های آزمایشگاهی با مطالعه ی مشخصات ماکروسکوپی و میکروسکوپی نشان داد که جدایه ها متعلق به دو جنس Fusarium و Rhizoctonia بودند. برای شناسایی گونه های فوزاریوم از محیط کشت هایSA، WA، PDA، SNA، CLA، NASH & NYDER استفاده شد. بررسی جدایه ها بر اساس مشخصات مورفولوژیکی و کلیدهای موجود نشان داد که 5 گونه متعلق به جنس Fusarium و شامل F. culmorum، F. heterosporum، F. lateritium، F. oxysporum وF. solaniو یک گونه متعلق به جنس رایزوکتونیا، شامل R. solani بود. بررسی شدت بیماری زایی جدایه های مربوطه در شرایط گلخانه با کشت کلزا رقم الیت (Elite) در مقایسه با شاهد و با استفاده از شاخص بیماری زایی (24-0) مشخص کرد که گونه های F. solani،F. oxysporum، F. culmorum و R. solani دارای بالاترین میزان آلودگی در بین جدایه های مورد بررسی بوده، در حالی که دو گونه ی F. lateritium و F. heterosporum بیماری زایی قابل توجهی نداشتند. اثر جدایه ها بر روند رشدی و نشانه های بیماری گیاه کلزا در قالب یک طرح آماری کاملا«تصادفی و با 3 تکرار در شرایط گلخانه مورد مطالعه قرار گرفت. تجزیه ی آماری نتایج به دست آمده نظیر طول، وزن تر و خشک اندام های هوایی، ریشه و کل گیاه بر اساس آزمون چند دامنه ای دانکن (DMRT) نشان داد که جدایه های مربوطه اثرات معنی داری در دو سطح 5% و 1% نسبت به شاهد و یکدیگر نشان می دهند.
  کلیدواژگان: کلزا، بیماری های قارچی، Fusarium spp، Rhizoctonia solani، Brassica napus، اصفهان
 • مقاله کوتاه
 • محمد فرزانه، هادی استوان، مصطفی حقانی صفحات 228-233
  گونه های مختلف جنس Orius Wolff (Hemiptera: Anthocoridae)به عنوان شکارگران بسیاری از آفات کشاورزی نظیر تریپس ها، شته ها و کنه ها شناخته شده اند و در کنترل بیولوژیک این آفات نقش دارند. طی تحقیقی که در سال های 1387 و 88 به منظور شناسایی گونه های این جنس در منطقه شیراز و مرودشت صورت گرفت، جمعا 8 گونه جمع آوری و شناسایی گردید که از این میان گونه Orius (Microtrachelia) retamae (Noualhier)برای فون ایران جدید می باشد. این گونه از زیر جنس Microtrachelia می باشد که این زیر جنس نیز برای اولین بار از ایران گزارش می شود.
  کلیدواژگان: Anthocoridae، Orius، ایران
 • مقاله انگلیسی
 • مجید فلاح زاده، هادی استوان، نازیلا سقایی صفحات 234-248
  در این مقاله 14 گونه متعلق به 11 جنس از 5 زیر خانواده زنبورهای Sphecidae و Crabronidae شامل Sphecinae (5 گونه از 4 جنس)، Astatinae (دو گونه از یک جنس)، Bembicinae (3 گونه از 3 جنس)، Crabroninae (3 گونه از 2 جنس) و Philantinae (یک گونه از یک جنس) موجود در کلکسیون دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم معرفی می شوند. از میان گونه های مذکور 8 گونه برای اولین بار از استان فارس گزارش می شوند.
  کلیدواژگان: Crabronidae، Sphecidae، پراکنش، فارس، فون، بال غشاییان، ایران
|
 • Shahram Hesami, Hadi Ostovan, Ebrahim Ebrahimi, Mahmoud Shojai, Karim Kamali Pages 114-125
  The effects of five constant temperature (15, 20, 25, 30 & 35 oC) on the development (egg to adult emergence), longevity of female and parasitism of eulophid wasp Closterocerus formosus Westwood, on the serpentine leafminer, Liriomyza trifolii (Burges), was studied on bean. The developmental period was decreased as temperature increased and developmental duration from egg to adult emergence at constant experimental temperatures was 53.2, 27.6, 15.4, 9.6 and 7.2 days, respectively. Also the longevity of adult females decreased as temperature increased, and in the mentioned temperatures, female longevity determined as 27, 23.1, 22.4, 19.8 and 17.6 days. Accordingly, total numbers of host killed by the parasitoid (by parasitism and host killing) were 37.4, 197.8, 349.5, 324.4 and 296.5 at constant temperatures. The relationship between temperature and the developmental rate of the parasitoid well described by linear regression model. The lower threshold temperature was estimated to be 13.5 oC and degree-day requirement for egg-adult emergence was 166.
  Keywords: Closterocerus formosus, Liriomyza trifolii, temperature, Longevity, parasitism, serpentine leafminer, threshold temperature, Degree, day
 • Abdolrasol Zakerin, Karim Zibaiee, Majid Fallahzadeh Pages 126-139
  The spherical mealybug, Nipaecoccus viridis (Newstead) (Hem., Pseudococcidae), is a serious pest of citrus and other cultural and non-cultural plants in tropical and sub-tropical regions of the world. This pest was recorded from south of Iran, in Fars, Hormozgan and Khuzestan provinces. The damage of the pest increased high on citrus trees in Jahrom region of Fars-Iran at recent years. High reproductive potential and wide distribution of pest and problems of chemical control have led to a greater need for the use of natural enemies as IPM programs.In present investigation, possibility of biological control of N. viridids by Chrysoperla carnea (Neu., Chrysopidae) in citrus orchards of Jarom was studied during 2004-2005. First instar larvae of green lacewing, C. carnea, were released according to the layout plan. A Complete Randomized Block Design (CRBD) with six treatments and four replications was adopted. For better result, movements of ants on treated trees were prevented by special sticky band. Percentage of fruit infection was considered in the study. The overall results showed that the mealybug can be controlled biologically by green lacewing with three times release of larvae at April 30, May 10 and May 20 at rate of 500 larvae/tree.
  Keywords: Nipaecoccus viridids, Chrysoperla carnea, biological control, fars, Iran
 • Mehdi Gheibi, Hadi Ostovan Pages 140-166
  The family Tachinidae with approximately 10000 described species worldwide is the second family in Diptera and the larvae are endoparasitoids of Arthropoda, nearly always in insects. During 2006 – 2008 a faunistic survey was carried out to collect tachinid flies from some regions of Fars province. Data are given on the distribution of 63 species from 50 genera belonging to the four subfamilies. Of these, 39 species were recorded for the first time from Iran and 57 species from Fars province. A key to local genera and figures are presented.
  Keywords: Fauna, Diptera, Tachinidae, Iran, Fars Province
 • Seyed Hamid Reza Forghani*, Nazila Honarparvar Pages 168-179
  The two spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch is a serious and extremely polyphagous pest in many parts of the world as well as one of the most common pests on cotton in Iran. In this study, the biology of T. urticae on Sahel cultivar of cotton was investigated with 43 replications under laboratory condition with temperature 28±2ºC, humidity %60±5, and photo period 16:8 L: D. The result revealed that the average lifetime for female spider mite was 21.07±0.57 and for male 19.23±0.46 days. The average number of eggs laid by fertile female was 5.97±0.85 and infertile female were 6.31±0.6 eggs day. Incubation period for fertile eggs were 11.62±0.25 days and for infertile eggs were 10.69±0.93. The sex ratio of male to female was 1:2.3.
  Keywords: Spider mite, Tetranychus urticae, Biology, Cotton
 • Farangis Ghasemi*, Hassan Alemansoor, Asghar Alehossein Pages 180-194
  During 2006– 2007 studies were carried out to collect and identify the moths of family Sphingidae in some regions of Fars Province. A total of 16 species were collected and identified. Four forestlands including Arsanjan district with dominant Pistachio mutica, Firouz Abad district with dominant Amygdalus scopariae and Ziziphus spinachristi, Kazeroun and Nour Abad district with dominant Quercus brantii, Sepidan district with dominant Pyrus glabra and one rangeland (Shiraz) were selected and 271 specimens of Sphingidae were collected by the insect net and the light trap. Collected insects were identified systematically according to their morphological characteristics by second author and confirmed by Ian J. Kitching (Natural History Museum, London, UK). Moths found in this study are as follows: Acherontia styx styx (Westwood, 1847)Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758) Akbesia davidi (Oberthür, 1884) Clarina kotschyi kotschyi (Kollar, 1849)Daphnis nerii (Linnaeus, 1758) Hippotion celerio (Linnaeus, 1758) Hyles hippophaes (Esper, 1793) Hyles livornica (Esper, 1780) Hyles nicaea sheljuzkoi (de Prunner, 1798)Laothoe populi populeti (Bienert, 1870)Marumba quercus (Denis & Schiffermüller,1775) Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)Rethera brandti euteletes (Jordan, 1937)Rethera komarovi manifica (Brandt, 1938) Smerinthus kindermanni (Lederer, 1853) Theretra alecto (Linnaeus, 1758)Amoung them Acherontia stxy is a new record for Fars province (Iran) and Marumba quercuswas found in the most region of this province.
  Keywords: Fauna, Sphingidae, Moth, rangeland, forest
 • Saghar Ketabchi, Nader Hassanzadeh Pages 196-210
  Repetitive PCR fingerprinting of 24 strains of P. syringae pv. syringae isolated from different host/areas were compared with a standard strain of Pss from Greece (BPIC 242). Bacterial DNA was prepared with three known methods i.e. freeze-boil, whole colony boiling and directly from washed leaf surface. Initial result showed no purified genomic DNA extraction was necessary for rep-PCR analysis. On the other hand, Rep patherns of Pss showed some correlation between host specialization and its habitant with genomic diversity. Strains isolated from stone fruits formed a distinct cluster from wheat and sugar beet strains and a similar pathern was found among all stone fruits strains in confined geographical areas. Therefore it was found the rep-PCR technique as a rapid, simple and producible method to identify and classify these important plant pathogens.
  Keywords: rep, PCR, Pseudomonas syringae, stone fruits trees
 • Mehdi Nasrisfahani, Azadeh Sanieirad, Narges Nasrollahi Pages 212-227
  The rapeseed (Brassica napus) is one of the most important oilseed crops throughout the world. This crop is being attacked by several pests and diseases. This studies were conducted for the identification of some fungal diseases under laboratory and glass-house conditions on rape plants in Isfahan areas including; Braan, Koohpayeh, Mahabad, Mobarakeh, Dehaghan, Kabootarabad and Fraydan, where the infected plants were collected from the infected fields. The studies indicated that there are certain fungal pathogens infecting the areal and underground of rape plants. Isolation and growing cultures for identification of Fusarium species were with consistent and proper preparation of cultures on SA, WA, PDA, SNA, CLA, NASH & NYDER. Obtained isolates were identified by using morphological and various keys. All isolates were categorized in 5 species of Fusarium including: F. culmorum,F. heterosporum, F. lateritium, F. oxysporum,F. solani and one species of Rhizoctonia (R. solani). Disease severity was calculated under laboratory condition and compared with control using scoring scales (0-24). Results showed that, the highest level of infection was recorded by F. culmorum, F. lateritium, F. oxysporum,F. solani and R. solani, whereas the least infection was noticed by F. lateritium and F. heterosporum. It was also tested the isolated species on growth of plant and symptoms of disease. On the base of analyzing the data using DMRT (P=0.01%, 0.05%) on shoot length, fresh and dry weight of plants by different isolated pathogen, it was noticed significant effect compared to control.
  Keywords: Rapeseed, Fungal diseases, Fusaium spp, Rhizoctonia solani, Brassica napus, Isfahan
 • Mohammad Farzaneh, Hadi Ostovan, Mostafa Haghani Pages 228-233
  The species of Orius Wolff, 1811 are well known as predaceous bugs to control many kinds of agricultural pests effectively, such as thrips, aphids and mites. During 2008-2009 faunistic studies were carried out on the species of Orius from Shiraz and Marvdasht region. A total of eight species were collected and identified. Of these Orius (Microtrachelia) retamae (Noualhier) is a new record for Iran. This is also the first report of subgenus Microtrachelia from Iran.
  Keywords: Anthocoridae, Orius, Iran
 • Majid Fallahzadeh, Hadi Ostovan, Nazila Saghaei Pages 234-248
  This paper provides a report on Sphecidae and Crabronidae collected in a few localities of Fars province in southern Iran and belonging to the Department of Entomology, Islamic Azad University, Jahrom branch. Fourteen species belonging to 11 genera and 5 subfamilies were identified (as genus-species) from Sphecinae (4-5), Astatinae (1-2), Bembicinae (3-3), Crabroninae (2-3) and Philanthinae (1-1). Of these species, eight are first records for the Fars province.
  Keywords: Sphecidae, Crabronidae, Distribution, fars, Fauna, Hymenoptera, Iran