فهرست مطالب

مدیریت بازرگانی - سال یکم شماره 3 (پاییز و زمستان 1388)
 • سال یکم شماره 3 (پاییز و زمستان 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/12/15
 • تعداد عناوین: 11
|
 • محمود احمدپور داریانی، سوده احمدیان راد، علی پورانی صفحه 3
  نقش اعطای حق امتیاز (فرنچایزینگ) در رشد کسب و کار، ایجاد مشاغل و توسعه اقتصادی به طور گسترده ای در نقاط مختلف جهان شناخته شده است. با این حال، تا جایی که می دانیم مطالعه ای راجع به فعالیت های امتیازی در ایران انجام نشده است که به دلیل نوپایی این فعالیت ها در کشور ما می باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه امتیازدهنده- امتیازگیرنده و رفتار خرید امتیازگیرنده در استان تهران با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری بود. یافته های مطالعه از اینکه کیفیت سیستم (دربرگیرنده پشتیبانی های اولیه، پشتیبانی های مستمر و کنترل ها) و محیط (شامل بازاریابی و تبلیغات رسانه ای)، عوامل اثرگذار بر مقاصد خرید امتیاز می باشند پشتیبانی نمود. با وجود اینکه از مزیت های مختلف خرید امتیاز برای امتیازگیرندگان پشتیبانی شد، نیازهای برآورده نشده آنان در مورد جوانب مرتبط با خدمات پشتیبانی و بازاریابی از سوی امتیازدهنده مشهود بود. یافته های این مطالعه چارچوبی را برای بهبود رابطه میان امتیازدهندگان و امتیازگیرندگان ایرانی جهت ایجاد شراکتی پایدارتر و همکارانه تر فراهم می آورد
  کلیدواژگان: اعطای حق امتیاز(فرنچایزینگ)، امتیازدهنده و قصد (مقاصد) خرید، امتیاز (فرنچایز)، امتیازگیرنده
 • حسین اعتمادی، حمیدرضا گنجی، علی مهرابی کوشکی صفحه 23
  بهره وری نیروی انسانی از موضوعات مورد توجه در تئوری و عمل می باشد، به گونه ای که بسیاری از سازمان ها ارتقای بهره وری را در سرلوحه برنامه های خود قرار داده اند. هدف اکثر سازمان ها ایجاد ارزش برای سهامداران است، بنابراین لازمه جلب توجه مدیران به بهره وری نیروی انسانی، شناسایی تاثیر آن در رسیدن به این هدف و شناسایی موانع موجود در این رابطه است. هدف این تحقیق ارزیابی تاثیر بهره وری نیروی انسانی بر ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور 112 شرکت در بازه زمانی 1380 تا 1384 به عنوان نمونه انتخاب شدند و رابطه فوق در آنها مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی نشان داد که بین بهره وری نیروی انسانی و ارزش بازار شرکت در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معنادارای وجود دارد. همچنین تاثیر متغیر تعدیل کننده نوع صنعت در رابطه فوق مورد آزمون قرار گرفت و این نتیجه به دست آمد که در کلیه صنایع مورد مطالعه این رابطه وجود دارد.
  کلیدواژگان: نوع صنعت، ارزش شرکت، بهره وری نیروی انسانی
 • محمد حقیقی، عباس منوریان، سعید قوام پور، سعیده رسولیان صفحه 39
  با توجه به اهمیت روز افزون برنامه ریزی استراتژیک و وجود عواملی که موفقیت فرایند برنامه ریزی استراتژیک را تحت تاثیر قرار می دهند، پیش نیاز تدوین و اجرای درست استراتژی برای شرکت ملی گاز ایران، شناسایی این عوامل و لحاظ نمودن آنها در فرایندبرنامه ریزی است. در این تحقیق تلاش شده است با تکیه بر تجربیات مدیران و کارشناسان شرکت ملی گاز و سایر منابع اعم از کتب، مجلات، مقالات جدید و... این عوامل قبل از پرداختن به برنا مه ریزی استراتژیک شناسایی شده و به منظور موفقیت در این فرایند مهم و حیاتی اعمال گردند. تحقیق حاضر که از نظر هدف، کاربردی و از نظرگردآوری و پردازش اطلاعات، توصیفی است، با هدف شناسایی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک در شرکت ملی گاز ایران درصدد است تا نقش عوامل سازمانی را در اثربخشی این فرایند نشان دهد و مدیران این شرکت با عنایت به این عوامل بتوانند راهبردهای مناسب را جهت طراحی، تدوین و اجرای برنامه ریزی استراتژیک به درستی پیاده سازی نمایند. در این تحقیق ارتباط هشت عامل عمده با موفقیت برنامه ریزی استراتژیک در شرکت ملی گاز ایران مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت تاثیر پنج عامل مشارکت مدیران ارشد در فرایند برنامه ریزی استراتژیک، آگاهی مدیران ارشد از دانش و اهمیت برنامه ریزی استراتژیک، مشارکت تیمی کارکنان در فرایند برنامه ریزی استراتژیک مدیریت تغییر در فرایند برنامه ریزی استراتژیک و ارزیابی درست محیطی درموفقیت برنامه ریزی استراتژیک در شرکت ملی گاز ایران مورد تایید قرار گرفت.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی استراتژیک، شرکت ملی گاز ایران، عوامل کلیدی موفقیت
 • حسین رحمان سرشت، محمد با شکوه، معصومه پهلوانی قمی صفحه 55
  همکاری مشترک بین المللی به شرکت ها فرصت می دهد تا نسبت به ارتقای مزیت رقابتی و انتقال تکنولوژی جهت افزایش منابع و قابلیت های سازمانی خود اقدام کنند. سوالات اصلی این پژوهش عبارتند از: 1- چه عواملی در موفقیت همکاری مشترک واحد فناوری داخلی با شرکت خارجی تاثیرگذارند؟ 2- این عوامل چه ارتباطی با یادگیری دارند. جامعه آماری این پژوهش کلیه افرادی که به طور مستقیم در اجرایی ساختن طرح تحقیق و توسعه ای شرکت ایران خودرو دخیل بوده است، محسوب می شود. نمونه آماری مناسب بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران و انجام تعدیلات لازم در نهایت برابر با 105 نفر تعیین گردید جامعه آماری بالغ بر 250 نفر است که از این تعداد حدود 150 نفر انتخاب شدند و پرسش نامه بین آنها توزیع شد. از این 150 نفر، 105 پرسش نامه در تحلیل نهایی مورد استفاده واقع شد. برای تکمیل ادبیات پژوهش و مبانی تئوریک از روش کتابخانه ای و برای گردآوری سایر اطلاعات مورد نیاز در مورد پروژه ها از روش میدانی(پرسش نامه و مصاحبه) استفاده شده است. جهت بررسی میزان و نوع ارتباط بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. هم چنین نتایج پژوهش نشان می دهد که انتخاب شریک، انگیزه شکل دهی همکاری، نوع کنترل و نفوذ بر شبکه همکاری، تجربه همکاری مشترک و انتظارات طرفین همکاری از جمله عوامل تاثیرگذار در یادگیری همکاری مشترک هستند.
  کلیدواژگان: یادگیری، همکاری های بین المللی، انگیزه و انتخاب شریک
 • فریبرز رحیم نیا، سعید مرتضوی، سیدمسلم علوی صفحه 71
  امروزه رقابت گسترده موجود در بازار، شرکت ها را ناگزیر از بکارگیری استراتژی هایی جهت رویارویی با این رقابت نموده است. بدون شک بکارگیری این گونه استراتژی ها نه تنها از تاثیر قابل ملاحظه ای بر بسته بندی کالاها به عنوان بخشی از محصول شرکت ها برخوردار است، بلکه این امر متعاقبا بر عملکرد شرکت ها نیز تاثیرگذار است. با توجه به این امر، هدف از این تحقیق پیمایشی، بررسی اثر استراتژی تمایز پورتر بر عملکرد سازمانی از طریق بسته بندی کالاها بوده است. جهت تحقق این هدف تاثیر متغیر استراتژی تمایز بر عملکرد سازمانی از طریق بسته بندی به صورت مستقیم (بدون واسطه گری بسته بندی) و غیرمستقیم (با واسطه گری بسته بندی) با طرح 4 فرضیه اصلی بررسی شد. نتایج تحقیق حاکی از عدم تایید نقش واسطه گری متغیر بسته بندی در رابطه بین استراتژی تمایز و عملکرد سازمانی بود. این در حالی است که مولفه هایی هم چون طراحی و رنگ بسته بندی رابطه بین استراتژی تمایز و مولفه فروش از عملکرد سازمانی را واسطه گری می نمایند.
  کلیدواژگان: استراتژی های رقابتی پورتر، تحلیل مسیر، عملکرد سازمانی، بسته بندی، استراتژی تمایز پورتر
 • بهرام رنجبریان، رسول قلی زاده صفحه 87
  قوم گرایی مصرف کنندگان به عنوان یکی از عوامل موثر بر تصمیم گیری آنها در خرید محصولات داخلی در مقابل محصولات خارجی، موضوع بسیاری از تحقیقات قرار گرفته است. به همین دلیل، این تحقیق با در نظر گرفتن 230 نفر از دانشجویان دانشگاه اصفهان به عنوان نمونه آماری تحقیق، نخست میزان این متغیر در جامعه مورد بررسی، اندازه گیری شده، سپس با استفاده از آزمون رگرسیون، رابطه بین قوم‎گرایی در مصرف با میهن پرستی و جهان وطنی سنجیده شده است. نتایج نشان می دهد که دانشجویان دانشگاه اصفهان از نظر قوم گرایی در مصرف، از درجه پایینی برخوردارند. به علاوه رابطه مستقیم بین میهن‎پرستی و قوم‎گرایی و رابطه منفی بین جهان وطنی و قوم گرایی مصرفی دانشجویان وجود داشته است. هم چنین نتایج دلالت بر آن دارد که دانشجویان رشته های مختلف میزان های متفاوتی از این متغیرها را نشان می دهند.
  کلیدواژگان: میهن‎پرستی، قوم‎گرایی مصرف‎کننده، جهان وطنی
 • سعید سعیدا اردکانی، سیدحیدر میرفخر الدینی، محمد زارعیان صفحه 107
  بانک ها در سال های اخیر به علت افزایش رقابت و به منظور حفظ بقا و افزایش سودآوری خویش مجبور به ارایه خدماتی متنوع تر و با کیفیت تر شده اند. به دلیل اهمیت کیفیت خدمات متعالی، همواره این سوال مطرح است که چگونه می توان کیفیت خدمات بانکی را مورد ارزیابی قرار داد. به این منظور، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کیفیت خدمات بانکی، در سطح بانک کشاورزی انجام شد. با مطالعه گسترده در ادبیات تحقیق، عوامل موثر بر کیفیت خدمات بانکی شناسایی شد. سپس وجود اختلاف نظر میان دیدگاه های مشتریان و کارکنان بانک با استفاده از آزمون های آماری متعدد، بررسی شد. در ادامه از مدل تحلیل شکاف به منظور ارزیابی کیفیت خدمات بانکی، استفاده گردید. یافته های تحقیق بیانگر آن بود که بین دیدگاه کارکنان و مشتریان در مورد کیفیت خدمات ارایه شده در بانک، تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به نتایج پژوهش، عامل «سرعت در ارایه خدمات مورد نیاز مشتریان» به عنوان اولویت دارترین مولفه جهت انجام اقدامات اصلاحی، شناسایی گردید.
  کلیدواژگان: ادراکات، انتظارات، کیفیت خدمات، کارکنان بانک، مشتریان
 • محمود فیروزیان، طهمورث حسنقلی پور، مهرداد استیری صفحه 125
  تحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطه میان بسته بندی و رفتار مصرف کنندگان محصولات غذایی، در سطح فروشگاه های زنجیره ای رفاه تهران صورت گرفته است. در این مطالعه با توجه به گستره تحقیق بر آن سعی شد، که میزان تاثیر عوامل مختلف بسته بندی بر رفتار مصرف کنندگان محصولات غذایی در طی مراحل پیش ازخرید، در حین خرید و پس از خرید مورد ارزیابی و مقایسه قرار گیرد. مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی و از منظر روش در زمره تحقیقات توصیفی- پیمایشی طبقه بندی می شود. به منظور بررسی فرضیه اصلی تحقیق از آزمون طرح اندازه های تکراری و به منظور بررسی تفاوت در دیدگاه ها و نظرات پاسخ گویان براساس مؤلفه های جمعیت شناختی، از آزمون مقایسه دو جامعه وآزمون مقایسه میانگین چند جامعه استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در میان متغیرهای جمعیت شناختی تنها سن و وضعیت تحصیلی پاسخ گویان در زمره متغیرهای معنادار قرار داشته و از نظر خریداران محصولات غذایی، کلیه مؤلفه های بسته بندی از اهمیت زیاد و تاثیرگذاری قابل توجهی بر رفتار مصرف کنندگان برخوردار می باشند.
  کلیدواژگان: محصولات غذایی، رفتار مصرف کننده، بسته بندی
 • سید محمد مقیمی، روح الله حفیظی صفحه 147
  این مطالعه به منظور بررسی رابطه مدیریت عملکرد با کیفیت خدمات بانکی انجام شده است تا از این رهگذر بتوان با بهبود جنبه هایی خاص از مدیریت عملکرد، جهت ارتقای کیفیت خدمات بانک ها گام های مؤثری برداشت. برای بررسی مدیریت عملکرد در بانک ملی اصفهان از مدل تحلیل مدیریت عملکرد (PMA) و برای ارزیابی کیفیت خدمات در این بانک از مقیاس سیستمی- مبادله ای کیفیت خدمات (SYSTRA-SQ) استفاده شده است. در همین راستا به منظور بررسی ارتباط بین مدیریت عملکرد و کیفیت خدمات، تمامی روابط متناظر بین این دو مفهوم در قالب 60 فرضیه مورد بررسی آماری قرار گرفته اند که در نهایت 7 فرضیه از مجموع این فرضیات تایید گردیده است. به خصوص نتایج تحقیق نشان می دهد که بین بعد جهت گیری عملی سازمان (استفاده عملی و مؤثر از اطلاعات حاصل از سیستم مدیریت عملکرد) و سطح کلی کیفیت خدمات بانکی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. بنابراین سودمندی تحقیق حاضر از آن جهت است که بر اساس نتایج آن می توان جهت ارتقای کیفیت خدمات بانکی، به جای توجه به شمار زیادی از عوامل کم تاثیر، بر روی معدودی از عوامل مهم و تاثیرگذار متمرکز گردید.
  کلیدواژگان: مقیاس سیستمی، مبادله ای کیفیت خدمات (SYSTRA، SQ)، تحلیل مدیریت عملکرد (PMA)، بانک ملی
 • غلام حسین نیکوکار، یاسر علیدادی، حمزه رایج صفحه 165
  این پژوهش با هدف تدوین مولفه های اصلی آسیب شناسی مرکز ملی فرش ایران و بررسی نقش آن در صادرات فرش دستباف انجام شد. الگوی مورد نظر جهت آسیب شناسی (الگوی شش جعبه ای ویزبورد) از میان 14 الگوی تایید شده آسیب شناسی انتخاب شد. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. تعداد 89 نفر از کارکنان مرکز ملی فرش و صادر کنندگان فرش دستباف (40 کارمند به همراه 49 صادرکننده) به صورت تصادفی ساده گزیده شدند. نتایج نشان داد که بر مبنای الگوی بومی شده از الگوی شش جعبه ای ویزبورد در مرکز ملی فرش مولفه حقوق و پاداش سازمانی دارای بیشترین آسیب و بعد از آن مولفه های مکانیزم های مفید (عوامل نرم افزاری)، مقصد و هدف سازمانی، ساختار سازمانی، ارتباطات سازمانی و در نهایت آسیب های رهبری دارای اهمیت هستند و نیز میان صادرات فرش و آسیب های مرکز ملی فرش رابطه معنی داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: الگوی شش جعبه ای ویزبورد، الگوهای آسیب شناسی، فرش دستباف، آسیب شناسی سازمانی
 • بخش انگلیسی: خلاصه انگلیسی مقالات
  صفحه 3
|
 • Page 3
  The role of franchising for business growth, job creation, and economic development has been widely recognized around the world. To our knowledge, however, no research has been conducted to investigate franchise practices in Iran. The purpose of this study was to investigate franchisor franchisee relationship and franchisees’ buying behavior using structural equation modeling, in Tehran Province. The findings supported that system quality and environment were influential factors for franchise purchase intentions. While, several franchising benefits were supported, unmet needs were evident with respect to franchisor support services and marketing as promised by franchisors. The results of this research provide a framework for improving relationship between the Iranian franchisors and franchisees in order to attain a more sustainable and cooperative partnership.
 • Page 23
  Human resource productivity is an important subject in theory and practice, so increase of productivity is the first priority in most of organizations. The main purpose of most organizations is creating value for their shareholders. So it is necessary to understand effect of human resource productivity in achieving this goal and find the obstacles. The purpose of this research is examining the effect of human resource productivity on firm's market value in the case of Tehran Stock Exchange. Therefore, 112 companies during 1380-1384, selected as sample and that relationship were examined. We used regression and correlation analyses and founded that there is significant correlation between these variables, and results are approved thorough all industry types.
 • Page 39
  Regarding to importance of Strategic Planning and existence Critical Success Factors (CSFs) affecting Strategic Planning in National Iranian Gas Company (NIGC), these CFSs identifies in this research using the experiences of managers and expert of NIGC planning department and the other references like books, journals and new papers. The purpose of this research is identifying CSFs of strategic planning in NIGC so the managers of the company could prepare suitable strategy for design and execute the strategic planning. The relationship between eight CSFs including senior management involvement, organizational commitment, team involvement, personnel agreement, change management, senior management knowledge, IS&MIS maturity and environmental assessment with strategic planning investigated and finally effect of five factors including senior management involvement, team involvement, change management, senior management knowledge, and environmental assessment on strategic planning success in NIGC were confirmed.
 • Page 55
  International alliance allows firms to transfer or enhance competitive advantage while augmenting their organizational resources and competencies with those of a partner. Among other well-documented and widely recognized benefits derived from international alliance, the close interaction of international alliance partners and the alliance allow for the sharing and development of knowledge resources, a learning activity defined here as learning process. This research seeks to understand this relatively unnoticed and unexplored yet potentially valuable area of IJV management. First, what factors affect the successful of alliance between domestic companies to foreign company? Second, do have relation between this factors and learning in the international alliance? Research method used in research is survey. Of the 150 survey packages sent out, 105 of this questionnaire analyzed. To analyze data we use spearman correlation. The results of research show that the conditions which influence an international alliance success have been identified as: partner choice, motivation for forming the international alliance, control and influence over the international alliance activities and international alliance experience and expectations of managers about alliances. These factors affect on learning in international alliance.
 • Page 71
  Nowadays with high competition in area of business, companies have to use different strategies in order to face and control this competition. Without doubt not only use of these strategies influences on packaging but also this issue affect on companies’ performance. Hence, aim of this research is to study differentiation strategy of Porter as a competitive strategy on organizational performance via goods packaging. In order to achieve this aim, impact of differentiation strategy on organizational performance directly and indirectly role as a mediator variable was studied with four hypotheses. The analysis of data show that there is no a mediator role of packaging regarding relationship between differentiation strategy and organizational performance. However elements of color and design play a mediator role between differentiation strategy and organizational performance.
 • Page 87
  Consumer ethnocentrism as an important factor in consumers’ buying decisions of local or imported products has been the topic of so many researches. For this reason the present study by taking 230 students of University of Isfahan as its statistical sample, first has tried to measure their ethnocentrism in consumption context, then by use of regression analysis the relation of consumer ethnocentrism with patriotism and cosmopolitanism characteristics of the students has been measured. The results indicate that, the students are low with regard to the measure of ethnocentrism in consumption context. In addition the relation of consumer ethnocentrism with patriotism characteristic was positive but with cosmopolitanism characteristic of students was negative. Also the results show that students with different academic disciplines are presenting different measures of these three variables.
 • Page 107
  In recent years, banks must give more different and various services, because of maintaining of live and increasing their profitability. For the reason that high quality of services in attaining success is important, this question has propounded that how we can evaluate bank service quality. So, this research has performed with goal as evaluation of bank service quality in the agriculture bank. By spread Observation in literature, effective factors on bank service quality identified. Then customer's and clerk's view for importance of factors has attained. Being difference in opinion between customer's view and clerk's view about bank services, studied by using several statistic tests. Afterwards, suitable models used for evaluating service quality of bank. Results show that, there is meaningful difference between customer's view and clerk's view about importance of effective factors on bank service quality. Moreover, statistic tests and analysis show meaningful difference between customer's view and clerk's view about state of services. According to research results, "Speed in giving needed services to customers" and "giving services of bank in promised time" have identified as most necessary criteria to be improved.
 • Page 125
  The purpose of this survey was to examine the relationship between packaging and food products consumer behaviors in Refah chain stores in Iran. This research in terms of goal is an application research and regarding data collection method, it is a survey-descriptive. One-way repeated measures analysis of variance was used to compare the impacts of packaging elements, visual and informational, on purchase decision in three stages (main hypothesis) and for evaluating different viewpoints of customers in terms of demographic variables, One-way analysis of variance(ANOVA) and Independent- Sample T test were used. Results show that, among demographic variables, age and educational of respondents have meaningful differences and all packaging elements are highly important for food products buyers and these elements can highly influence their purchase decisions.
 • Page 147
  This study had been performed to analyzing relationship between performance management and service quality because of develop the banks service quality by means of improve specific sides of the performance management. The PMA method was used for analyzing the performance management at Isfahan Melli Bank and the SYSTRA-SQ scale was used for assessing the service quality at there. In order to relationship studying between performance management and service quality, all of the corresponding relations between them i.e. 60 hypotheses were analyzed by means of statistical methods and finally 7 hypotheses from 60 hypotheses were approved. Specially, the research results demonstrate that it is meaningful relationship between the organizational action orientation dimension and the total service quality at the bank. Therefore, utilization of this research is developing the bank service quality by means of concentrating on a few important and effective factors rather than considering multiple factors with low effect.
 • Page 165
  The research has been conducted with purpose of composing the main constituent of pathology for national center of Persian carpet and considering it's role in exporting handmade carpet. The respective model of pathology was selected, out of 14 approved models (the six Boxes Model of Wisboard). The method of this research is explanatory and is a kind of correlation one. 89 people from national center of carpet and exporters of handmade carpets (40 staff plus 49 exporters), were chosen out of simple random. The released result shown that, according to local modeling, from 6 box model of Wisboard in national center of carpet, the component of salary and organizational bonus, has the highest issue and next the useful mechanism (soft ware elements), destination and organizational purpose, organizational structure, organizational relations and correspondence and at the end leadership shortages, all have values and there is a meaningful relation among exporting carpets and damages of national center of carpet.