فهرست مطالب

مدیریت صنعتی - سال یکم شماره 3 (پاییز و زمستان 1388)
 • سال یکم شماره 3 (پاییز و زمستان 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/12/15
 • تعداد عناوین: 11
|
 • عزت الله اصغری زاده، محمد حقیقی، مجید بلالی صفحه 5
  به دلیل رقابت سنگین بین خودروسازان و تهدیداتی که توسط رقبای خارجی برای آنها وجود دارد، آنها سعی می کنند با همکاری یا ادغام، موجب کاهش رقابت داخلی شده و در هزینه های شرکت های خود صرفه جویی نمایند. برآورد حجم بازار خودرو در کشور متاثر از دو عامل تقاضا و عرضه می باشد. تقاضا تابعی از نیاز جدید به خودرو و میزان خروج خودروهای فرسوده است و عرضه نیز تابعی است از ظرفیت تولید و بازارهای صادراتی. عوامل کلیدی موثر برتقاضا، درآمد سرانه و میانگین سنی جمعیت می باشند و پیش بینی تقاضا حاکی از نزدیک شدن بازار خودروی ایران به مرحله تعادل می باشد. در این مقاله به منظور ارایه راهکار برای موفقیت مدیران و اثربخشی تلاش هایی که در جهت بقا و ارتقا این صنعت صورت می گیرد، مفهوم راهبرد ادغام، همکاری استراتژیک و واگذاری مطرح شده و با مطالعه بازار پیچیده خودرو در دنیا و چالش های آنها برای بقا و رشد، وضعیت صنعت خودروسازی کشورمان مورد توجه قرار می گردد. سپس با مصاحبه با متخصصان و نخبگان و استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره (AHP) راهبردهای این صنعت تحلیل می گردد. در این مقوله مزایای ادغام چون کاهش هزینه ها، دسترسی به دانش، فن آوری، تامین کنندگان و بازارهای مشترک و نیز توان مالی بالاتر در برابر معایبی چون انحصار و دولتی شدن بیشتر بررسی می شود و در این بین اثر کاهش تعرفه واردات و حذف سوبسید بنزین و استانداردهای زیستی نیز در نظر گرفته می شود. راهبرد پیشنهادی همکاری در تولید با خودروسازان خارجی است
  کلیدواژگان: خودروسازی، عرضه و تقاضا، ادغام، برند، AHP
 • رسول حجی، محمد محسن معارف دوست، سید بابک ابراهیمی صفحه 21
  در این مقاله یک زنجیره تامین دو سطحی شامل یک تولیدکننده و یک خرده فروش در نظر گرفته می شود. در این زنجیره تامین تصمیم گیری در مورد سطوح موجودی به صورت مرکزی و توسط تولیدکننده گرفته می شود و تولیدکننده پاسخ گوی نیاز خرده فروش است. این مطالعه حالتی را در نظر می گیرد که تقاضا برای خرده فروش از فرآیند پواسان پیروی می کند و موجودی خرده فروش با خط مشی (r،Q) توسط تولیدکننده تامین می شود. تولیدکننده با نرخ متناهی و معین جهت پاسخگویی به نیاز خرده فروش براساس سیاست تولید سفارشی، تولید می کند و هر انباشته سفارشی Qتایی خرده فروش را با چندین انباشته کوچک تر qتایی برای خرده فروش ارسال می کند. در این مطالعه با استفاده از مفاهیم تئوری تجدید پاداش مجموع هزینه های تولیدکننده و خرده فروش در شرایط «مدیریت موجودی توسط فروشنده» بررسی و رابطه ریاضی مشخص برای این هزینه ها به دست می آید. نهایتا برای حالتی که نرخ تقاضا حداکثر برابر نصف نرخ تولید است، مقدار بهینه هزینه و مقدار بهینه دفعات ارسال کالا از تولیدکننده به خرده فروش به دست آمده است.
  کلیدواژگان: تئوری تجدید پاداش، مدیریت موجودی توسط فروشنده، مدیریت زنجیره تامین
 • کامران رضایی، سحر تدین، بختیار استادی، محمد اقدسی صفحه 37
  مدیریت فرآیند، رویکردی سیستماتیک و ساختار یافته است که توسط شرکت ها به منظور تحلیل، بهبود و کنترل فرآیندها پذیرفته می شود. این مقاله بر شناسایی و آزمودن عوامل کلیدی موفقیت که در آمادگی و موفقیت پیاده سازی مدیریت فرآیند، مؤثر می باشند، تمرکز می کند. بدین منظور، در ابتدا با مطالعه ادبیات و گزارش های مختلف از پیاده سازی مدیریت فرآیند در سازمان ها عوامل کلیدی موفقیت تعریف و شناسایی شده، سپس 13 عامل کلیدی موفقیت ابتدایی و زیرعوامل آنها با مصاحبه با مجریان و کارشناسان مدیریت فرآیند اصلاح و صحه گذاری گردیده است. بدین طریق، در این مطالعه 13 عامل کلیدی موفقیت و 64 زیرعامل، به علاوه درجه اهمیت آنها در موفقیت اقدامات و پیاده سازی مدیریت فرآیند ارایه شده است. همچنین میزان اهمیت عوامل کلیدی موفقیت و زیرعوامل آنها در پیاده سازی مدیریت فرآیند تعیین شده و در نهایت چارچوب خودارزیابی بر پایه عوامل کلیدی موفقیت و زیرعوامل آنها جهت ارزیابی و سنجش آمادگی سازمان ها در پیاده سازی مدیریت فرآیند ارایه گردیده است.
  کلیدواژگان: چارچوب ارزیابی، عوامل کلیدی موفقیت، مدیریت فرآیند
 • محمود صارمی، سیدمحمود حسینی، علی محقر، علی حیدری صفحه 53
  با توجه به پیچیدگی ابعاد مزیت رقابتی و ویژگی های خاص صنایع مبتنی بر فن آوری های پیشرفته، در این تحقیق تلاش شده است بر مبنای نگرش ترکیبی به تئوری های متاخر مزیت رقابتی و با استفاده از متدولوژی «نگاشت علی» یک مدل کیفی برای تبیین پدیده مزیت رقابتی در سطح بنگاه در صنایع مبتنی بر فن آوری های پیشرفته ارایه گردد. در این راستا در ابتدا پس از تبیین موضوع، مبانی نظریه بنگاه و مزیت رقابتی از منظر چهار نظریه متاخر و شناخته شده آن، که توسط محققان فن آوری های پیشرفته و صنایع دانش بنیان در این رابطه به کار گرفته شده اند، بررسی گردیده است. در ادامه براساس مبانی نظری و پیشینه تحقیق چارچوب مفهومی اولیه تحقیق ارایه و روش تحقیق مورد استفاده در رابطه با آن بیان شده است. در این تحقیق برای تدوین و استخراج مدل کیفی مزیت رقابتی از ابزارها و تکنیک های مربوط به ادبیات نظری «نگاشت شناختی» و «تحلیل شبکه های اجتماعی»، استفاده شده است. بخش اصلی و پایانی مقاله به توصیف نتایج و یافته های تحقیق در قالب گام های فرایند مدل سازی کیفی مزیت رقابتی اختصاص یافته است.
  کلیدواژگان: فن آوری های پیشرفته، مزیت رقابتی، نگاشت علی، مدل سازی کیفی، تئوری کارآفرینانه
 • جمشید صالحی صدقیانی صفحه 69
  مروری بر ادبیات مدیریت ریسک پروژه، اهمیت رتبه بندی و اولویت بندی ریسک در پروژه را به منظور تمرکز بیشتر بر مدیریت فعالیت های دارای ریسک بالاتر نشان می دهد. به عبارت دیگر، فعالیت ها بر اساس ریسک انجام آنها اولویت بندی می شوند. در این مقاله برای رتبه بندی فعالیت ها از دو معیار هزینه و زمان استفاده شده است. از آنجا که مدت زمان و هزینه انجام فعالیت ها به صورت قطعی نمی باشد، این دو معیار به صورت فازی در نظر گرفته شده است. معیار زمان به صورت درجه بحرانی بودن به دست آمده از شبکه CPM فازی در روش لحاظ گردیده است. از آنجا که در هر پروژه با توجه به اهداف و شرایط آن پروژه میزان اهمیت هزینه و زمان متفاوت می باشد، به این دو معیار وزن تخصیص داده و سپس با استفاده از روش TOPSIS فازی فعالیت ها بر اساس ریسک انجام آنها رتبه بندی می شوند.
  کلیدواژگان: ارزیابی ریسک، روش TOPSIS فازی، مدیریت ریسک پروژه، روش CPM فازی
 • نظام الدین فقیه، امیرعباس معصومی صفحه 83
  هدف از کنترل هوشمند،کنترل یک سیستم بدون در دست داشتن معادلات دینامیکی حاکم بر آن سیستم با حداقل اطلاعات می باشد. فرآیند تولید یک محصول،همواره تحت تاثیر عوامل گوناگونی قرار گرفته و رفتار آن از یک رابطه ریاضی مشخص تبعیت نمی کند. یکی از روش های رایج برای کنترل فرآیند، استفاده از نمودارهای کنترل کیفیت شوهارت می باشد. تجزیه و تحلیل این نمودارها مستلزم دانش و تجربه کافی است که در عمل ممکن است همه اپراتورها از آن برخوردار نباشند. شبکه های عصبی- فازی به عنوان یکی از مؤلفه های هوش مصنوعی، می توانند نقش مؤثری را در تقویت روش های رایج کنترل فرآیند بر عهده بگیرند. در این تحقیق به کمک نرم افزار MATLAB و با استفاده از شبکه ANFIS، به طبقه بندی دو الگوی غیر طبیعی در نمودارهای کنترل کیفیت پرداخته شده است. نتایج نهایی به دست آمده در این تحقیق نشان می دهند که با استفاده از ANFIS می توان با کاهش خطاهای مرتبط، ضریب اطمینان سیستم های کنترل کیفیت را به خصوص در زمینه نمودارهای کنترل کیفیت، تا حدود زیادی افزایش داد.
  کلیدواژگان: داده کاوی، نمودارهای کنترل کیفیت، مدیریت کیفیت، سیستم عصبی، فازی، کنترل هوشمند
 • اکبر عالم تبریز، علیرضا رجبی پور میبدی، محمد زارعیان صفحه 99
  سنجش کارایی سازمان های مختلف و مقایسه کارایی بین واحدهای آنها، از جمله مسایل مهمی است که امروزه در ادبیات اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. در میان سازمان های مختلف، بانک ها به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای هر نظام اقتصادی مطرح اند. بنابراین، با توجه به نقش مهم بانک ها در توسعه کشور و هم چنین تعدد شعب آن ها، اندازه گیری کارایی شعب بانک حائز اهمیت می نماید. هدف اصلی این مقاله بررسی اثرات لحاظ نمودن میزان اهمیت داده ها (نهاده ها و ستاده ها) در مدل تحلیل پوششی داده ها می باشد. بر این اساس، ابتدا سیستم مفهومی ارزیابی کارایی شعب بانک تعریف شده و سپس میزان اهمیت ورودی ها و خروجی ها با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی محاسبه شد تا بعدا در تکنیک DEA مورد استفاده قرار گیرد. در مرحله بعد، کارایی شعب در قالب مدل تحلیل پوششی داده ها فرموله شد و سپس محاسبه گردید. در پایان نیز به منظور تحلیل اثرات به کارگیری میزان اهمیت داده ها، کارایی شعب بدون لحاظ نمودن میزان اهمیت داده ها مجددا محاسبه شده تا کارایی شعب، در دو حالت مورد مقایسه قرار گیرد. نتایج نشان می دهد استفاده از میزان اهمیت داده ها (نهاده ها و ستاده ها)، توانسته است سنجش کارایی شعب بانک با استفاده از تکنیک DEAرا دقیق تر نموده و بنابراین موجب افزایش روایی این تکنیک شود.
  کلیدواژگان: واحدهای تصمیم گیری، کارایی، تحلیل پوششی داده ها، اهمیت داده ها، شعب بانک
 • داریوش محمدی زنجیرانی، مجید اسعدی آقاجری صفحه 119
  هماهنگی و یکپارچه سازی مراحل و رده های مختلف در یک زنجیره تامین، به تعادل مبادلات بین مراکز و دسترسی به عملکرد برتر در آن زنجیره خواهد انجامید[4]. با توجه به رابطه معکوس میان دو دسته هزینه های موجودی و هزینه های حمل و نقل، مسیریابی موجودی ها، به مساله هماهنگی موثر سیاست های بازپرسازی و برنامه های توزیع موجودی ها در سطح مراکز یک زنجیره تمرکز دارد. در واقع مسیریابی موجودی دو جزء مهم از زنجیره تامین، یعنی فعالیت های حمل و نقل وکنترل موجودی را ادغام می نماید. در مسیریابی موجودی ها، یک یا چند مرکز توزیع موجودی به موازات مجموعه ای متفاوت و غالبا پرشمار از مراکز فروش که هر یک دارای نرخ تقاضای بخصوصی می باشند، وجود خواهد داشت. مقاله حاضر، هماهنگ سازی دو مولفه مهم حمل و نقل و کنترل موجودی زنجیره های تامین را در قالب یک مدل برنامه ریزی ریاضی عدد صحیح به تصویر کشیده است. در بخش اول مقاله، به بیان مساله و اهمیت آن پرداخته شده، دسته بندی و مرور مطالعات مرتبط با مبانی تئوریک مساله در بخش دوم ارایه شده است. بخش سوم، به تبیین الگوی ریاضی طراحی شده، روش های جمع آوری اطلاعات و شیوه های محاسبه پارامترهای مدل پرداخته و بالاخره در بخش پایانی مقاله، تحلیل جواب ها و نتایج عددی حاصل از اجرای مدل در بررسی موردی یک زنجیره تامین تجاری ارایه شده است.
  کلیدواژگان: متوسط گیری فازی، توزیع ناب، زنجیره تامین، مسیریابی موجودی، مدل ریاضی عدد صحیح
 • منصور مومنی، سمیه خدایی، مجتبی بشیری صفحه 137
  امروزه تمامی مدیران در همه سازمان ها، خواستار استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت های موجود در بخش های مختلف می باشند. بنابراین وجود مدلی به منظور ارایه بازخورد در راستای بهبود عملکرد شعب مختلف سازمان ها و دستیابی به ابزاری جهت برآوردن این نیاز مدیران، بسیار ضروری و منطقی به نظر می رسد. سازمان تامین اجتماعی نیز محق و علاقه مند است که در راستای ضرورت فوق، سعی و تلاشی در به کارگیری مدلی مناسب جهت ارزیابی عملکرد شعب خود داشته باشد تا بتواند علاوه بر شناسایی شعب کارا و ناکارا، استراتژی های مناسب را جهت بهبود عملکرد شعب ناکارا و تقویت هرچه بیشتر شعب کارا تدوین نماید. در این مقاله که تجربه ای از به کارگیری مدل تحقیقی کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده های فازی در ارزیابی عملکرد شعب تامین اجتماعی شهرستان های استان تهران می باشد، سعی شده است در ابتدای امر میزان عملکرد شعب با استفاده از کارت امتیازی متوازن که ابزاری مناسب جهت طراحی شاخص های ارزیابی عملکرد و سنجش آنها از چهار دیدگاه: مشتری، درون سازمانی، رشد و نوآوری و مالی می باشد، محاسبه می شود. سپس کارایی این شعب با توجه به وجود داده های غیرقطعی در شاخص های طراحی شده توسط مدلBSC، با استفاده از تحلیل پوششی داده های فازی اندازه گیری خواهد شد.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن، تحلیل پوششی داده های فازی، سازمان تامین اجتماعی
 • نجمه نشاط، هاشم محلوجی صفحه 153
  در این مقاله با ارایه نمونه عملی فرآیند اسپری درایینگ، متدولوژی مدل سازی فرآیندها با استفاده سلسله مراتبی از تحلیل رگرسیونی و الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی، با هدف کنترل پیش بینانه کیفیت، برای نخستین بار تشریح و پیاده سازی شده است. استفاده ازANNs در این مقاله، به منظور معماری مدل عصبی فرآیند اسپری درایینگ با اتخاذ یک رویکرد عمومی و انتخاب الگوریتم پس انتشار خطا به کمک داده های مستقیم است. فرض تاثیر مثبت اعمال تحلیل رگرسیونی بر ارتقا پایایی مدل عصبی، با محاسبه و تحلیل شاخص های ارزیابی پایایی مدل که عبارتند از: ضریب تعیین، میانگین خطای نسبی (MRE) و جذر میانگین مربعات خطا (RMSE)، برای مدل عصبی و مدل عصبی- آماری (مدل عصبی با اعمال تحلیل رگرسیونی) تایید شد. در انتها با توجه به نتایج ارزیابی پایایی، سناریوهای مختلفی برای تنظیم ورودی های فرآیند توسط مدل عصبی- آماری فرآیند طراحی شد که با استفاده از آن می توان کنترل پیش بینانه را جایگزین روش های مبتنی بر سعی و خطا برای کنترل فرآیند کرد.
  کلیدواژگان: اسپری درایینگ، کنترل پیش بینانه، شبکه عصبی مصنوعی، مدل سازی
 • بخش انگلیسی: خلاصه انگلیسی مقالات
  صفحه 3
|
 • Page 5
  Because of heavy competition between auto manufacturer and the threats of foreign companies, they try to reduce the internal competition and costs by cooperation and merge. Estimation about the auto market is affected by supply and demand. The demand depends on two factors: need for new cars and old cars exit. And the supply depends on production capacity and export. Key factors that affected on supply are income per capita and population age average. Auto market of Iran is closing to the equilibrium point and after it depends on GDP. In this paper find a solution for being successful and effective manager in survival in this industry, the concept of merge, strategic cooperation, buyout and acquisition is explained and with studying the complex market of auto in the world, we attention to their challenges for development and survival in Iran. Then with interview with experts and using multi criterion decision making method (AHP) we analyze the strategies of this industry. In this subject the advantages of merger such as cost reduction, accessing to knowledge, technology, suppliers, shared markets and financial resources in contrast of disadvantages such as import tariff and oil subsid and environmental standards are considered. The best strategy is cooperating with auto manufacturers.
 • Page 21
  This Study considers a two echelon supply chain system consisting of one manufacturer and one retailer. Under Vendor managed inventory (VMI) program, the manufacturer is authorized to manage inventories of agreed upon stock keeping units at retail's locations. In this paper, we assume that the manufacturer monitors inventory levels at retailer's location, replenishes her stock under (r,Q) policy, and follows make-to-order strategy to respond retailer's order, also the order quantity for the manufacturer is likely to be an integer multiple of the retailer’s replenishment quantity (Q= nq, where n is a positive integer). In the other word, when the inventory position at the retailer reaches reorder point, r, the manufacturer initiates production of Q units with finite production rate, p, and send the complete batch of q units to the retailer. We develop a renewal reward model for the case of Poisson demand, and drive the long run average inventory cost of overall system under VMI program.
 • Page 37
  Process management (PM) is a structured, systematic approach that is adopted by firms in order to analyze, improve and control their processes. This paper has been focused on identifying and testing the effective critical success factors (CSFs) in the preparation and successful implementation of process management. According that in this study by reviewing the literature and studying various reports about implementation of PM in organizations, critical success factors that affecting successful implementation of PM were identified. First from literature 13 factors and 64 sub factors were identified and then these items were valued by PM expert's opinions, and value of importance of factors and items were identified. Finally a framework for assessing organizations about implementation of PM is suggested.
 • Page 53
  With regard to competitive advantage complexity and specific characteristics of high tech industries, in this research by a cognitive mapping methodology we develop a qualitative model for interpreting the competitive advantage in company level for high tech industries. In first, after describing the research problem, we present a comparative review of four recent theories of firm and competitive advantage that has been applied by different researchers in the high tech and knowledge intensive organization filed. In second, with a detailed review of literature and previous research, an initial research framework has been proposed, and applied research method for it. Different tools and techniques from cognitive mapping and social network analysis have been used in developing a qualitative model for competitive advantage. The main and final section of paper assigned to describing the result of research in different steps of qualitative modeling process.
 • Page 83
  Controlling a system with minimum information and regardless of dynamic equations which dominate systems is the aim of intelligent control. One of the common approaches for process control is applying Shewhart's quality control charts. Neuro-Fuzzy networks, as one of the branches of Artificial Intelligence (AI), can play an effective role in the enforcement of process control's common approaches. In this paper, through applying ANFIS, two patterns of trend and areas of out of control limits are discussed. The final obtained results show that through applying this approach, one can considerably increase the degree of certainty of quality control systems, particularly in quality control charts domain.
 • Page 99
  One of the important issues of today's world is efficiency measurement of different organizations and the comparison between their units. On the other hand, banks play pivotal role in improvement of economic signals in each country. Therefore, considering this role and the number of banks in Iran, efficiency measurement of banks becomes important. The Main goal of this paper is studying the effects of considering the importance of data in the DEA model. This paper accomplished in five stages. The main stages of this paper include recognition and measuring the importance of effective factors on bank efficiency, measuring the bank branches efficiencies and analyzing the effects of using importance of data in DEA technique. Therefore, at first, the conceptual system of efficiency evaluation has been defined and after measuring the importance of data in efficiency of bank branches using Fuzzy Topsis technique, efficiency of branches formulized and calculated in the context of DEA models. Ultimately for analyzing effects of using importance of data, efficiency of branches recalculated without recognizing the results of Fuzzy Topsis. Results show that using the importance of data can make the efficiency measurement of bank branches more precise and so increases it's validity.
 • Page 119
  Over the last decades, both academics and practitioners have become aware of the importance of coordination between the different stages in a supply chain. Integrating different stages of supply chain creates a trade-off between them and redound a better overall performance. It is generally accepted that, in a supply chain Inventory costs and transportation costs are at odds, therefore the inventory routing addresses the issue of coordinating inventory replenishment policies and distribution plans in a cost effective manner. Indeed it integrates two important components of the supply chain: transportation logistics and inventory control. In this study in order to coordinating these components of supply chain, a mathematical model is proposed and to investigate validity of proposed model a comparison study and a case study is produced. Given a distribution center and a set of sales-points with their demand rates, the objective of the inventory routing problem (IRP) is to determine a distribution plan that minimizes fleet operating and average total distribution and inventory holding costs without causing a stock-out at any of the sales-points during a given planning horizon. This study is organized as follows. Section 1 outlines importance of the problem. In Section 3, the characteristics of the problem are analyzed. Designed model & data gathering methods and Parameters computation methods described in next sections. Results are given in Sections 7 and 8. Finally, Section 9 gives some conclusions and further research issues. This thesis is organized as follows. Section 1 describes the problem and Section 2 outlines its importance. Section 3 reviews the theoretic bases of problem. Designed model & data gathering methods and Parameters computation methods described in Section 7. Computational results are given in Section 9.
 • Page 137
  Nowadays, all managers are requesting to use the best possible available assessment resources in all of the branches for their organization. Therefore, in the unpleasantly existing climates, there should be a model available to managers in order to assess their organization’s operation by receiving feedbacks to improve each branches activity. It is logical to understand that any managers need some assessment tools to achieve organizational goals and to improve their operations and reach their expected required standards. Social Security Organization is keen to be able to have a model which can be used to assess and evaluate their employee’s outcomes and recognize their branches strengths and weaknesses in order to promote the appropriate organization’s policies to improve inefficient branches. This thesis presents an experimental and practical model that is bases on BSC-FDEA research, which assessed the different branches of SSA in City of Tehran and Tehran Provinces. This research has used the above-mentioned model to evaluate and assess and was able to satisfy the organizational goal and help to reach their fundamental values base on their goal. At first, the adjustment of branche's operations is calculated by using a balanced scorecard, which is a suitable implement for designing the indicators of operation's evaluation and their measuring from four sights: the customer, inside the organization, innovation and financial. Then the efficiency of these branches will be measured on the basis of the existing indefinite data in the designed indicators by BSC model, and by using fuzzy data envelopment analysis (FDEA).
 • Page 153
  This is the first attempt at process modeling in terms of predictive control using a hierachical method based on regression analysis and Artificial Neural Networks (ANNs). This hierachical method leads to the reliability improvement of neural model of the process in predicting (extrapolation and interpolation) the process output. Such an outlook makes it possible to predict the proper input settings which can achieve a desired process output by designing various scenarios for process set up. This approach is applied to tile industry for spray drying process and in order to determine the amount of improvement, two models (i)Neural model of process taking general approach using Multilayer Perceptron based on Back Propagation algorithm and (ii)Mixed-regression neural model of process taking focus approach in architecture of neural model are designed to evaluate the reliability of prediction of spray drying process output via three criteria. These criteria include mean relative error, root mean squre error and coefficient of determination. The results indicate that the Mixed regression-neural model leads to the best results in prediction (extrapolation and interpolation) of spray drying process output.