فهرست مطالب

اندیشه های نوین تربیتی - سال پنجم شماره 4 (پیاپی 20، زمستان 1388)
 • سال پنجم شماره 4 (پیاپی 20، زمستان 1388)
 • 160 صفحه، بهای روی جلد: 11,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1389/01/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمدعلی بشارت صفحه 9
  نارسایی هیجانی به دشواری در خودتنظیم گری هیجانی یا ناتوانی در پردازش شناختی اطلاعات هیجانی و تنظیم هیجان ها گفته می شود. این سازه، هم چنین به عنوان یک سبک مقابله با درماندگی های عاطفی مرتبط با موقعیت های استرس زای خاص تعریف شده است. در این پژوهش، رابطه بین نارسایی هیجانی و سبک های مقابله با استرس بررسی شد. جامعه آماری آن، کلیه دانشجویان دانشگاه تهران به حجم156 نفر پسر و 190 نفر دختر بودند. برای گرد آوری داده ها از «مقیاس نارسایی هیجانی تورنتو» (FTAS-20) و «مقیاس سبک های مقابله تهران»(TCSS) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین نارسایی هیجانی و سبک مقابله مساله محور و هیجان محور مثبت، همبستگی منفی و بین نارسایی هیجانی و سبک مقابله هیجان محور منفی، همبستگی مثبت وجود دارد. و بین نارسایی هیجانی و سبک مقابله با استرس همبستگی وجود دارد. نارسایی هیجانی بر حسب میزان توانمندی یا ناتوانی فرد در پردازش شناختی اطلاعات هیجانی، تنظیم و مدیریت هیجان ها و تنظیم سطوح آرامش یا تنش هیجانی با سبک های مقابله با استرس ارتباط دارد.
  کلیدواژگان: نارسایی هیجانی، سبک مقابله، استرس
 • محمود بحرانی، مرتضی لطیفیان صفحه 29
  هدف از این پژوهش، مطالعه رابطه صفات شخصیت و ابعاد انگیزش تحصیلی است. جامعه آماری آن، دانش آموزان مقطع متوسطه شیراز به حجم 158نفر بودند که به شیوه نمونه گیری خوشه ایاز مدارس نقاط مرکزی شهر انتخاب شدند. گرد آوری داده ها و اندازه گیری صفات شخصیتی با استفاده از پرسشنامه بر اساس مدل پنج عامل بزرگ شخصیت و ابعاد انگیزشی مقیاس اصلاح شده هارتر(1981) انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد انگیزش درونی رابطه مثبتی با صفات شخصیتی نظیر وظیفه شناسی، تجربه پذیری و توافق پذیری دارد و با صفات برون گرایی و روان نژندی رابطه ای ندارد. بعد کل انگیزش بیرونی با صفت شخصیتی روان نژندی رابطه منفی دارد. پاره مقیاس های آن «تمایل به کار آسان» و«تمایل به خوشایندی معلم» نیز همبستگی منفی با صفات تجربه پذیری و وظیفه شناسی داشتند. تحلیل رگرسیون انگیزش درونی بر صفات شخصیتی نیز نشان داد که دو صفت وظیفه شناسی و تجربه پذیری پیش بین معناداری برای انگیزش درونی هستند. انگیزش بیرونی نیز به وسیله روان نژندی پیش بینی پذیر است.
  کلیدواژگان: صفات پنج عاملی شخصیت، ابعاد انگیزش، دانش آموزان متوسطه
 • پروین صمدی، مهدیه کریمی صفحه 43
  هدف از این پژوهش مطالعه نقش مولفه های انسان افزار بر بهره وری نیروی انسانی و روش آن پیمایشی بود. جامعه آماری آن مدیران و کارکنان دانشگاه الزهراء در سال (86-85) و حجم آن به ترتیب 39 و 73 نفر بودند. برای گرد آوری داده ها از دو پرسشنامه محقق ساخته، مولفه های انسان افزار براساس مدل سومانث و پرسشنامه استاندارد بهره وری نیروی انسانی هرسی و گلداسمیت استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داداز نظر مدیران به مولفه های انسان افزار در این دانشگاه توجهی نشد. از نظر کارکنان بهره مندی از بعضی مولفه ها در حد کم و بهره مندی از سایر مولفه ها در حد زیاد بود. بین میزان بهره وری نیروی انسانی براساس مولفه های انسان افزار و شاخص های بهره وری بین دانشکده ها و مراکز ستادی تفاوتی وجود نداشت.
  کلیدواژگان: مولفه های انسان افزار، مولفه های بهره وری نیروی انسانی، دانشگاه الزهراء
 • شقایق نیک نشان، احمدرضا نصر اصفهانی، ابراهیم میرشاه جعفری، مریم انصاری صفحه 67
  هدف این پژوهش، بررسی مناسب بودن کیفیت محتوای تدریس شده به دانشجویان استعداد درخشان بود. روش پژوهش توصیفی بود. جامعه آماری آن،دانشجویان استعداد درخشان و عادی دانشگاه اصفهان به حجم 140نفر بودند که به شیوه تصادفی انتخاب شدند. و برای برآورد حجم نمونه در انتخاب متخصصان، از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. روش گرد آوری داده ها کمی– کیفی بود. در بخش کمی، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، مشکلات دانشجویان در بعد محتوا بررسی شد. در بخش کیفی، با استادان متخصص در زمینه آموزش استعداد درخشان مصاحبه نیمه سازمان یافته به عمل آمد. یافته های پژوهش نشان داد دانشجویان استعداد درخشان و عادی از محتوای تدریس شده در سطح دانشگاه رضایت کامل ندارند.استادان برای مناسب کردن محتوای درسی برای دانشجویان استعداد درخشان بر هفت مقوله تکراری نبودن مطالب درسی، حذف یا جایگزینی دروس عمومی،ارائه دروس به صورت عملی، سازمان دهی میان رشته ای، ارائه محتوا به صورت غنی، متناسب کردن محتوا با علائق دانشجویان و انعطاف پذیری محتوا تاکید داشتند.
  کلیدواژگان: دانشجویان استعداد درخشان، تسریع، غنی سازی
 • محمد امینی، محمدرضا تمنایی فر، سمیه امینی صفحه 91
  نظریه هوش چندگانه گاردنر، به دلیل اتخاذ نگاهی جامع نگر به توانمندی های ذهنی انسان و مردود شمردن رویکرد خطی، تک ساحتی و یک بعدی نسبت به هوش، ضمن گسترش دیدگاه برنامه ریزان درسی و کارورزان آموزشی نسبت به راه های یادگیری دانش آموزان، در طراحی و اجرای برنامه های درسی نیز دلالت های کاربردی فراوانی دارد. برنامه ریزان درسی می توانند با استناد به نظریه هوش چندگانه، در مرحله تدوین و طراحی تجارب یادگیری، به عنوان ابزار اصلی تحقق اهداف برنامه درسی، مجموعه ای متنوع و متعدد از حق انتخاب ها را برای دانش آموزان فراهم کنند، که همخوان با تنوع و تکثر هوشی دانش آموزان برای رشد و شکوفایی انواع هوش طراحی و استفاده شود. این مقاله با تاکید بر ابعاد و جنبه های کاربردی نظریه هوش چندگانه، تلاش کرد تا دلالت های عملی این نظریه را در مرحله طراحی فرصت ها و تجارب یادگیری ارائه و مستند کند.
  کلیدواژگان: هوش چندگانه، تجارب و فرصت های یادگیری، برنامه درسی
 • محمد خدایای فرد، سیما سماواتی، سعید اکبری زردخانه صفحه 107
  نوجوانان قشر عظیمی از جوامع را تشکیل می دهند و ارزش های دینی این قشر، چهره غالب ارزشی آینده جوامع را نشان می دهد. این پژوهش با هدف آماده سازی مقیاس دینداری برای دانش آموزان انجام شد. روش پژوهش توصیفی بود. جامعه آماری آن، کلیه دانش آموزان دبیرستانی و پیش دانشگاهی شهر تهران بودند که به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ایبه حجم 944 نفر انتخاب شدند. برای گرد آوری داده ها، دو پرسشنامه موازی مقیاس دینداری فرم(الف و ب) تهیه شد. ضریب آلفای کرونباخ فرم الف و ب به ترتیب، 97/0 و 96/0 محاسبه شد. یافته های نشان داد مقیاس تهیه شده در دو فرم، برای ارزیابی دینداری این گروه از دانش آموزان ابزاری مناسب است.
  کلیدواژگان: مقیاس دینداری، دانش آموز، روائی، اعتبار
 • رویا برادر، محمود شمسبد، آزاده غیبی زاد صفحه 129
  این پژوهش با هدف بررسی نقش های اجتماعی زنان و مردان و مقایسه نمود حضور اجتماعی آنها نسبت به یکدیگر، در داستان های واقعی کودکان انجام شد. جامعه آماری آن، کلیه داستان های واقعی تالیف شده برای گروه های سنی «الف»، «ب» و «ب و ج»، طی سال های 1384-1360 به تعداد 180 عنوان بود. پژوهش به روش تحلیل محتواانجام شد. بر اساس یافته های پژوهش نقش های اجتماعی موجود، در پنج مقوله «خانواده»، «کارهای خانه»، «تحصیل»، «مشاغل»، و «فعالیت های سیاسی و اجتماعی» دسته بندی شدند. هم چنین یافته های پژوهش نشان داد زنان بیشتر در دو مقوله «خانواده» و «کارهای خانه» و مردان در مقوله های «خانواده» و «مشاغل» حضور دارند. و تنوع نقش های اجتماعی مردان بیش از زنان است. بین نقش های اجتماعی زنان و مردان و واقعیت های اجتماعی هماهنگی وجود ندارد.
  کلیدواژگان: ادبیات کودکان، جامعه پذیری، داستان های واقعی، زنان، کودکان، مردان، نقش های اجتماعی
|
 • M.A. Bashaarat Page 9
  Emotional impairment refers to difficulties in emotional self regulation or inability in cognitive processing of emotional data necessary for regulating emotions. This construct is also defined as a way of coping with affective helplessness related to special stresssful situations. The relationship betwenn such impairments and the coping styles, based on data collected from a sample of Tehran University students (156 males and 190 females), is examined here. The instruments used were Toronto Emotional Impairement Scale and Tehran Coping Styles Scale. Results show a significant relationship between the extent of emotional impairment and the coping style. It seems that the coping style used depends on the individual's ability/inability in processing emotional data, regulating and managing emotions, and regulating levels of emotional tranquility or distress.
  Keywords: emotional impairment, coping styles, stress
 • M. Bohraanee, M. Lateefiyaan Page 29
  To explore the relationship between personality characteristics and learning motivation, a sample of 158 high school students in Sheeraaz was selected and two measures of personality and motivation were administered. Results show that inner-based motivation is positively correlated with personality characteristics such as dutifulness, openness to new experience, and agreeability. The outer-based motivation was found to be negatively correlated to psychosis while two of its components showed the same type of relationship with dutifulness and openness to new experiences. The latter were found to be significant predictors for inner-based motivation while psychosis meaningfully predicted outer-based motivation.
  Keywords: personality characteristics, motivation dimensions, high school students
 • Samadee, Kareemee Page 43
  To determine the role of human-ware in the efficiency of the work force through a survey of administrators and staff at the Alzahra University, a set of two questionnaires was administered to 39 administrators and 73 staff members. One questionnaire measured the extent of the human-ware while the other assessed the efficiency of the work force from the perspective of the respondents. Findings show that the administrators do not believe that enough attention is paid to human-ware while the staff vacillated on different components of the measure. There was no difference between different colleges and divisions in terms of efficiency.
  Keywords: human, ware efficiency in human resources, Alzahra University
 • Sh. Neekneshaan, A.R. Nasr Esfahaanee, E. Meershaahjafaee, M. Ansaaree Page 67
  Whether the quality of contents offered to gifted university students is appropriate was explored in this study and is reported herein. A sample of 140 gifted and regular students at Esfahaan University was randomly selected while a sample of experts was chosen purposefully. Data on student's difficulties with the contents offered were collected using a questionnaire, while the data from the experts was gathered through semi-structured interviews. Results show that both regular and gifted students are dissatisfied with the contents offered at the university. The experts stressed that in order to make the contents appropriate for the gifted, professors have to avoid repetitive contents, be more practical in their teaching, enrich their offerings, and be more flexible.
  Keywords: gifted students, content enrichment, facilitation
 • M. Ameenee, M.R. Tamanaaeefar, S. Ameenee Page 91
  Gardner's theory of multiple intelligence, because of its comprehensive perspective on human cognitive abilities and its rejection of the linear and single dimensional approach to intelligence, has many applications and implications for curriculum design and administration. The curriculum designers can fit in many choices of activities and learning experiences that correspond to the variety of intelligences that can be expected among the student population. The application of the M.I. theory to the process of curriculum design can lead to the flourishing of different intelligences among the learners.
  Keywords: multiple intelligence, learning experiences, curriculum planning
 • M. Khodaayaaree Fard, S. Samaavaatee, S. Akbaree Zardkhaaneh Page 107
  Student population, especially the adolescent subgroup, constitutes a major portion of the population and their religious values are indicative of the society's values in the future. As suc,h having a scale to measure this characteristic of the student population is a must. To this end, two forms of a religiosity measure were constructed and tested on a sample of 944 high school and prep school students in Tehran. The internal consistency of both forms was measured to be high (0.97 & 0.96) and the validity of the measure was determined to be adequate.
  Keywords: religiosity scale, student population, adolescents
 • Baradar, Shamsbod, Gheybeezzadeh Page 129
  To compare the social roles played by men and women in the story books written for children, a sample of 180 such books written for four age groups during the period of 1360 to 1384 was content analyzed. The social roles found could be categorized into five categories of family, house work, schooling, occupations, and socio-political activities. Of these, women figured promptly in family and house work categories while men were more noticeable in family and occupation categories. Men enjoy more variations in their social roles than women while there seemed not to be any parallels between the social roles depicted in the books and the social reality.
  Keywords: children literature, social roles, men, women, children, socialization