فهرست مطالب

همای سلامت - سال ششم شماره 2 (پیاپی 29، خرداد و تیر 1388)
 • سال ششم شماره 2 (پیاپی 29، خرداد و تیر 1388)
 • 46 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1388/04/20
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سرمقاله
 • خبرها
 • مقاله
 • سعید حبیب زاده، محمد ادیب حسامی، یوسف محمودی فر صفحه 7
  بیمارستانها یکی از منابع تولید زباله در شهرها به حساب می آیند که بخش مهمی از مواد زاید آن را زباله های پرخطر تشکیل می دهد. اگر جداسازی، جمع آوری، حمل و ازبین بردن زباله بصورت اصولی انجام نگیرد سبب لطمه زدن به سلامتی کارکنان، بیماران و بصورت غیر مستقیم بر سلامتی جامعه اثر سوء خواهد داشت. بر این اساس هدف این مطالعه بررسی مدیریت زباله در بیمارستانهای بوکان، مهاباد، میاندوآب و سقز بوده است.
  این تحقیق به روش توصیفی و به وسیله لیست کنترلی و مشاهده مستقیم در سال1384 صورت گرفت. جامعه مورد مطالعه بیمارستان های عمومی شهرهای بوکان، مهاباد، میاندوآب و سقز به صورت منتخب بود. داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  برغم جداسازی اولیه زباله ها، این کار بصورت کامل انجام نمی شد و در برخی موارد زباله ها بصورت مختلط بود. نحوه حمل زباله در 75% موارد به وسیله ترالی و در 25% موارد به وسیله چرخ دستی انجام می شد. 50 % بیمارستان ها دارای زباله سوز بودند که کیفیت کار زباله سوزها مطلوب نبود. در 25% موارد زباله های عفونی بصورت جداگانه سوزانده می شد و 25% موارد برای سوزاندن به بیمارستان دیگر منتقل می شد. در هیچ کدام از بیمارستان ها سیستم سرماساز برای زباله ها وجود نداشت. زباله ها در 50% موارد توام با سایر زباله های شهری توسط شهرداری و در 50% موارد به صورت جداگانه دفن می شد.
  برای مدیریت دفع زباله های بیمارستانی، نظارت مستقیم و مداوم لازم است و اهمیت ویژه ای دارد. بر همه مدیران و کارکنان لازم است که با تدابیر ویژه به اهمیت موضوع پی برده و آن را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند.
  کلیدواژگان: مدیریت زباله ها، زباله بیمارستانی، بیمارستان های بوکان، مهاباد، سقز و میاندوآب
 • فرزانه اقبال، دکتر سیدعلی سیادت، دکتر محمدحسین یارمحمدیان، دکتر رضا هویدا صفحه 12
  هر سازمان بر اساس پاسخ به یک نیاز به وجود آمده است و به سمت اهداف مشخصی حرکت می نماید. باگسترش اهداف، فرایندها و ساختار سازمانی درصحنه رقابت، سازمانهایی می توانند به بقای خود ادامه دهند که نسبت به انتظارات و خواسته های مشتریان و ذی نفعان بهتر پاسخگو باشند و به سودآوری به عنوان شاخص کلیدی سازمان توجه کنند. مدل سرآمدی EFQM با محور قراردادن کیفیت تولید (کالا یا خدمات) و مشارکت همه اعضای سازمان، می تواند رضایت مشتری را جلب و منافع ذی نفعان را فراهم نماید و در عین حال، یادگیری فردی و سازمانی را با تکیه بر خلاقیت و نوآوری تشویق و ترویج کند.
  دراین مقاله ابتدا اصول و مبانی این مدل و کارکردهای هر یک از اجزای مدل توصیف شده و بعد به خود ارزیابی و مزایای به کارگیری این مدل در سازمانها و نقش و اهمیت این مدل در سرآمدی سازمان پرداخته است.
  کلیدواژگان: سازمان سرآمد، خودارزیابی، مدل تعالی EFQM
 • عزت اسلامی فرد، سیدمهدی مدنی صفحه 19
  خدمات توانبخشی اولین پاسخ به ناتوانی و معلولیت می باشند. نیازمندان توانبخشی به دو صورت سرپایی و بستری می باشند. بیماران سرپایی به بیمارستان مراجعه نموده و با پذیرش در این بخش از خدمات آن استفاده می کنند. این تحقیق با هدف تحلیل قیمت تمام شده و درآمد واحد فیزیوتراپی بیمارستان الزهرای شهر اصفهان انجام شده است. پژوهش از نوع مقطعی و توصیفی تحلیلی می باشد. برای محاسبه قیمت تمام شده و درآمد از یک چک لیست خود ساخته استفاده شد و اطلاعات لازم با بررسی اسناد مالی حسابداری، انبار و واحد فیزیوتراپی جمع آوری گردید. میانگین درآمد این واحد در سال84 به ازای هر بیمار 34149ریال بدست آمد و میانگین هزینه پرسنلی به ازای هر بیمار 26801ریال محاسبه شد. میانگین هزینه های مواد مصرفی و استهلاک این واحد برای هر بیمار به ترتیب 171ریال و 1359ریال محاسبه شد. میانگین هزینه سربار و میانگین هزینه انرژی واحد فیزیوتراپی به ازای هر بیمار به ترتیب 5617ریال و 141ریال محاسبه شد. با این یافته ها مشخص می شود در سال مورد بررسی واحد فیزیوتراپی برای بیمارستان زیان آور بوده است. واحد فیزیوتراپی بیمارستان الزهراء از تمام ساعات فعال و نیز از امکانات و تجهیزات خود به طور کامل استفاده نمی کند و پبشنهاد می شود برای اصلاح این مشکل شیفت کاری بعدازظهر و راه اندازی بخش آب درمانی (هیدروتراپی) انجام شود.
  کلیدواژگان: بیمارستان الزهرا، قیمت تمام شده، درآمد، فیزیوتراپی
 • رضا نعناکار، زهره باغ شیخی، اشرف سلطانی فر صفحه 23
  هزینه ها در کیفیت ارائه خدمات تاثیر دارد و تعیین هزینه تمام شده خدمات بهداشتی درمانی موضوع مهمی است که همواره ذهن مدیران و سیاستگذاران این بخش را به خود مشغول کرده است. معمولا هزینه یابی در نظام بهداشتی از بررسیهای مقطعی به دست می آید و ساختار حسابداری موجود به سختی امکان محاسبه هزینه های مستقیم و غیر مستقیم خانه های بهداشت را در اختیار دارد. این تحقیق به منظور تعیین توزیع منابع مالی، به بررسی هزینه های جاری مستقیم و غیر مستقیم خدمات درخانه های بهداشت شهرستان کاشان پرداخته است. این پژوهش به روش مقطعی و توصیفی در سال1382 انجام شده است.
  برای هر نفر روستایی ساکن محدوده خانه های بهداشت به طور متوسط 63059ریال (با انحراف معیار 38220ریال) هزینه شده است. بیشترین میزان سرانه هزینه برای خانه بهداشت ارمک (233601ریال) و کمترین آن مربوط به خانه بهداشت طاهرآباد (24529ریال) بود. میانگین سالانه هزینه های مستقیم و غیر مستقیم هر خانه بهداشت 68967765ریال بود و 69% از کل هزینه را هزینه های مستقیم و 31% را هزینه های غیر مستقیم تشکیل می داد. 77 % از هزینه های مستقیم و 82 % از هزینه های غیر مستقیم خانه های بهداشت هزینه های کارمندی (پرسنلی) بود و در مجموع هزینه های کارمندی 79 % از کل هزینه های مستقیم و غیر مستقیم را به خود اختصاص داد. با توجه به میانگین جمعیت تحت پوشش هر خانه بهداشت (1094 نفر) و وجود اختلاف بسیار زیاد بین بیشترین و کمترین سرانه هزینه خانه های بهداشت بر حسب جمعیت (209072ریال)، به نظر می رسد باید حجم خدمات متناسب با میزان جمعیت ساکن بوده و با استفاده از طرحهای سیاری یا روستای قمر و اصلاح ساختار تشکیلاتی (بر حسب جمعیت) توزیع خدمات را متناسب کرد.
  کلیدواژگان: هزینه خدمات بهداشتی درمانی، سرانه هزینه، خانه های بهداشت
 • آموزه
 • تهیه کننده: دکتر علیرضا زرین آرا صفحه 27
 • معرفی کتاب
 • تهیه کننده: دکتر علیرضا زرین آرا صفحه 28
 • ترجمه
 • عزیز رضاپور، لطف الله موصلی ترجمه: عزیز رضاپور ، لطف الله موصلی صفحه 30
  بر اساس اسناد موجود در مورد ناخرسندی بیماران، یکی از اهداف کلیدی در نظام خدمات سلامتی ملی کاهش مدت زمانی که بیماران سرپایی برای درمان خود صرف می کنند، بود.
  نتایج برنامه های ارتقای کیفیت در بیمارستان عمومی لیسستر به ثمر نشسته است. در مورد برخی روش ها و مشکلات، نتایج اندازه گیری مورد بحث است. وقتی نتایج پایش امور نشان می دهد که زمان انتظار بیماران به طور فاحشی کاسته شده است تردید وجود دارد که اندازه گیریهای کیفی کارها تا چه اندازه و تا چه زمانی ادامه داشته باشد.
  این خطر وجود دارد که سیستم اندازه گیری در عوض موارد معنی دار و مهم، تاکید بر موارد قابل اندازه گیری داشته باشد. بویژه اینکه نظر مشتریان در مورد رسیدگی به بیماران سرپایی در رویکرد اتحادیه ادغام شده نیست. بحث در مورد چندین رویکرد برای اندازه گیری مشکلات و مخاطرات ذاتی پذیرش رویکرد اتحادیه وجود دارد.
  کلیدواژگان: بهبود کیفیت، خدمات سرپایی، سیستم بهداشت ملی انگلستان
 • صفحه 36
  قابلیت و عملکرد مدیریت سیستم های بهداشتی را می توان با تقویت سیستم اطلاعاتی که مورد استفاده آنها است، ارتقا بخشید. تعیین نقاط قوت و ضعف سیستم بهداشتی و تمرکز بر ضعیف ترین حوزه های عملکردی آن بخشی از این روند می باشد تجزیه و تحلیل خدمات به نحوی که اطلاعات و شاخص های مورد نیاز را معلوم کند، اولین قدم در این راه است؛ و توجه خاص به مدیریت خدمات ارائه شده به گیرندگان خدمات، مدیریت واحدهای بهداشتی و نیز مدیریت کل سیستم بهداشتی به عنوان یک مجموعه لازم است.
  کلیدواژگان: شاخص بهداشتی، نیاز اطلاعاتی، تعیین نیازها
 • آموزش
 • تهیه کننده: دکتر علیرضا زرین آرا صفحه 39