فهرست مطالب

تحقیقات جنگل و صنوبر ایران - سال هفدهم شماره 4 (زمستان 1388)
 • سال هفدهم شماره 4 (زمستان 1388)
 • 174 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1389/01/25
 • تعداد عناوین: 15
|
 • یونس رستمی کیا*، محمد فتحی، علی اکبر ایمانی، جابر شریفی صفحات 489-499
  بنه (پسته وحشی) درختی است که در بیشتر اقلیم های خشک و نیمه خشک ایران رویش دارد و منطقه خلخال یکی از رویشگاه های مهم آن در استان اردبیل است. به منظور شناخت شرایط رویشگاهی این گونه در منطقه خلخال، شش رویشگاه، بنه خلخال، مزرعه، نوده، کندرق، جعفرآباد و نیمهیل انتخاب و خصوصیات خاک، اقلیم، پستی و بلندی و رشد درختان بنه آنها مورد مطالعه قرار گرفتند. در کل 109 قطعه نمونه به مساحت 400 مترمربع به روش انتخابی تعیین و خصوصیات کمی درختان بنه شامل تعداد در قطعه نمونه، ارتفاع کل، قطر برابرسینه، رویه زمینی، طول تنه و قطر تاج اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که بنه در ارتفاع بین760 تا 1800 متر از سطح دریا و در رویشگاه هایی که متوسط بارندگی سالیانه 320 تا440 میلی متر و میانگین دمای سالیانه آنها بین 2/10 تا1/17 درجه سانتی گراد متغیر است، پراکنش دارد. خاک رویشگاه های پسته وحشی از نوع خاکهای کم تحول یافته لیتوسول کم عمق تا نیمه عمیق می باشد. اسیدیته خاک از 4/7 تا 1/8 و هدایت الکتریکی آن 21/0 تا 39/0 دسی زیمنس بر متر متغیر است. بنه در منطقه شش تیپ غالب را تشکیل می دهد که عبارتند از: تیپ خالص بنه، تیپ ارس افرا همراه بنه، تیپ سیاه تلو بنه، تیپ بنه بادام همراه قره میخ، تیپ ارس بنه همراه بادام و تیپ سیاه تلو ارس همراه بنه. نتایج آماربرداری نشان داد که میانگین قطر برابرسینه درختان بنه در رویشگاه مزرعه 6/14 سانتی متر و در رویشگاه نیمهیل 6/4 سانتی متر می باشد. حداکثر ارتفاع تنه در رویشگاه مزرعه 9/1 متر و حداقل آن در رویشگاه جعفرآباد 81/0 متر ارزیابی شد. میانگین قطر تاج درختان 48/2 متر و میانگین ارتفاع کل درختان بنه 90/2 متر است که به دلیل قطع و بهره برداری بی رویه درگذشته، فاقد تنه واحدی می باشند.
  کلیدواژگان: بنه، خاک، آب و هوا، قطر برابر سینه، ارتفاع، زادآوری
 • علیرضا زارع*، ولادیمیر آلبرتویچ برینتسو صفحات 500-511
  اولین گام برای مطالعه واکنش گیاه به تغییرات طبیعی و مصنوعی محیط از قبیل دما، بارندگی، مواد غذایی، رطوبت خاک و غیره شناخت مراحل فنولوژیکی است. در این پژوهش مراحل فنولوژیکی یکصد اصله نهال کاج جنگلی (Pinus sylvestris) هر10-5 روز به صورت مشاهده ای بررسی گردید. میزان رشد طولی ساقه و برگها به وسیله کولیس و خط کش به منظور ترسیم نمودار سرعت رشد اندازه گیری شد. به استناد نتایج بدست آمده مراحل جوانه زنی نهالهای یک، دو، سه و هفت ساله به ترتیب به 10، 10، 9 و 8 قسمت طبقه بندی شد ند. ترتیب وقوع مراحل فنولوژیکی نهالها در نهال دوساله با نهالهای مسن تر تفاوت اندکی داشت. نمودار سرعت رشد سیگموئیدی نهالهای دوساله نشان داد که بخش میانی ساقه سال قبل تاثیر بیشتری در افزایش ارتفاع این نهالها نسبت به بخش بالایی ساقه (راس رویشی) سال قبل داشته است. بنابراین هر عاملی که باعث افزایش طول بخش میانی ساقه نهال یکساله گردد به نوبه خود باعث افزایش رشد طولی ساقه اصلی در دوسالگی نیز می شود. افزایش طول ساقه نهالهای دوساله در پایان فصل رویش تحت تاثیر مرحله فنولوژیکی رشد نوشاخه تابستانه (Lammas shoot) است. مرحله ظهور جوانه های برگی مصادف با حداکثر شدت رشد طولی ساقه نهالها و درختان جوان کاج می باشد.
  کلیدواژگان: مراحل فنولوژیکی، زمان جوانه زنی، کاج جنگلی، سرعت رشد، نوشاخته تابستانه، سن نهال
 • محمدرضا نگهدار صابر*، محمد فتاحی، مجتبی پاک پرور، لادن جوکار صفحات 512-522
  گونه های پسته وحشی، بنه (Pistacia atlantica) و کلخونگ (Pistacia khinjuk) از گونه های خشکی پسند منطقه رویشی ایران و تورانی هستند. گسترشگاه های پسته وحشی در استان فارس به مساحت 3200000 هکتار در چهار تیپ جنگلی کیکم- بنه، بادام- پسته وحشی (بنه و کلخونگ)، بلوط- پسته وحشی و پسته وحشی مشاهده می شوند. با استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیایی نقشه پراکنش گسترشگاه های پسته وحشی، طبقات ارتفاعی، شیب و جهت شیب در مقیاس 1:250000 در استان فارس تهیه گردید و سپس نقشه پراکنش با هر یک از نقشه های طبقات ارتفاعی، شیب و جهت شیب در هم ادغام شدند. نتایج آماری با آزمون F مقایسه و مشخص شد که 57% این گسترشگاه ها در ارتفاع 1000 تا 2000 متر از سطح دریا و 5/25% آنها در طبقه شیب بین 15% تا 30% واقع شده است. 66% جهت جغرافیایی در این رویشگاه ها شمالی و جنوبی است.
  کلیدواژگان: بنه، کلخونگ، شیب، جهت، ارتفاع، سامانه های اطلاعات جغرافیایی، استان فارس
 • سهراب الوانی نژاد*، مسعود طبری، کامبیز اسپهبدی، منصور تقوایی، مجتبی حمزه پور صفحات 523-533
  هدف از انجام این تحقیق، بررسی اثر مبدا بذر بر خصوصیات مورفولوژیک، درصد سبز شدن و صفات بنیه اولیه بذر بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در نهالستان بوده است. بذرها از چهار رویشگاه (مبدا) جنگلی حوزه زاگرس جنوبی (استان های کهگیلویه و بویراحمد و فارس) واقع در ارتفاعات 850، 1100، 1500 و 2100 متر بالاتر از سطح دریا جمع آوری و در نهالستان شهید روستا، آب باریک فارس (1700 متر از سطح دریا) در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و در سه تکرار کاشته شدند. نتایج نشان داد که اثر مبدا بذرها بر روی صفات مورفولوژیک بذر (طول بذر، قطر بذر و وزن هزار دانه)، سبز شدن (درصد سبز شدن، سرعت سبز شدن و میانگین مدت سبز شدن)، مشخصه های رشد نونهال (طول ساقه، وزن خشک ساقه، وزن خشک برگ و سطح برگ) و شاخص بنیه گیاهچه معنی دار است (p<0.01). بیشترین مقدار صفات طول ساقه، وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه، سطح برگ و شاخص بنیه گیاهچه مربوط به بذرهای ارتفاع پایین (850 متر) بود. همبستگی ارتفاع از سطح دریای مبدا بذر با میانگین مدت سبز شدن مثبت و معنی دار (p<0.01) و با دیگر صفات اندازه گیری شده منفی و معنی دار بود (p<0.01). نظر به این که درصد سبز شدن، سرعت سبز شدن، میانگین مدت سبز شدن، طول ساقه و شاخص بنیه گیاهچه به عنوان معیارهای ارزیابی بنیه بذر در مراحل ابتدایی رشد محسوب می گردند، می توان اظهار داشت که بذرهای ارتفاع پایین از این لحاظ مناسب تر هستند.
  کلیدواژگان: بلوط ایرانی، بنیه اولیه بذر، درصد سبز شدن، مبدا بذر، مورفولوژی بذر
 • فتحعلی نوری، فرهاد اسدی*، علیرضا مدیر رحمتی صفحات 534-543
  به منظور انتخاب و معرفی کلن های برتر صنوبر، 10 کلن از گونه Populus nigra که در خزانه سلکسیون برتری خود را نشان داده بودند، طی یک مرحله هشت ساله در قالب طرح آزمایشی بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در فواصل کاشت 3×3 متر در ایستگاه تحقیقاتی مهرگان کرمانشاه مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از اتمام مرحله اول رویش به مدت 8 سال و بهره برداری از درختان موجود و تولید جست های جدید از کنده های باقی مانده در سال اول، همه جست ها به جز بهترین و قوی ترین آنها حذف و در طول دوره آزمایش مبارزه با علفهای هرز به صورت دستی و آبیاری متداول به روش جوی- پشته انجام شد. در پایان هر فصل رویش مشخصه های قطر برابرسینه و ارتفاع درختان اندازه گیری شدند. مشخصه های رویش جاری ارتفاع، رویش جاری قطر، میزان حجم چوب تولیدی در هکتار و متوسط حجم چوب تولیدی در هکتار محاسبه شد. تجزیه واریانس ساده برای ارتفاع، قطر و میزان حجم چوب تولیدی در هکتار درختان، تجزیه واریانس مرکب برای ارتفاع، قطر، میزان حجم چوب تولیدی در هکتار و میزان رویش جاری سالیانه ارتفاع و قطر انجام شد و کلن ها براساس میانگین های محاسبه شده گروه بندی شدند. این آزمایش نشان داد که از میان کلن های تاج بسته کاشته شده با توجه به میزان ارتفاع، قطر برابرسینه، رویش جاری ارتفاعی، رویش جاری قطری و حجم چوب تولیدی در هکتار، کلن های P. nigra 56/75، P. nigra 63/135، P. nigra 56/52، P. nigra 56/32 و P.nigra mehregan به ترتیب با 65/46، 03/34، 18/30، 03/30 و 84/28 مترمکعب در هکتار و در سال نسبت به سایر کلن ها تولید بیشتری داشته که برای کشت انبوه در استان معرفی می شوند.
  کلیدواژگان: صنوبر، ارتفاع، قطر برابر سینه، رویش حجمی، دوره دوم بهره برداری
 • سعیده سادات میرزاده واقفی*، زیبا جم زاد، عادل جلیلی، محسن نصیری صفحات 544-559
  زالزالک از تیره گل سرخ (Rosaceae) و از جمله درختانی است که دارای مصارف دارویی و زینتی می باشد. بذر این جنس دارای مشکل جوانه زنی است، به طوری که ممکن است 2 تا 3 سال جوانه نزند. در زمینه جوانه زنی گونه های مختلف این جنس تحقیقات محدودی صورت گرفته است. به همین علت در این تحقیق در مورد جوانه زنی بذر سه گونه زالزالک بومی ایران یعنی Crataegus babakhanloui، C. aminii و C. persica تحقیقاتی انجام و بهترین و موثرترین تیمار معرفی گردید. برای بررسی جوانه زنی و شکستن خواب بذرهای سه گونه یادشده، آزمایش هایی با 4 تیمار و 3 تکرار به صورت طرح کاملا تصادفی انجام شد. تیمارها شامل خراش دهی پوسته و اعمال گرمادهی و سرمادهی متناوب بودند. نتایج نشان داد که در تمام تیمارها برای نفوذپذیرتر کردن پوسته و شکستن خواب بذر، خراش دهی مکانیکی موثر است. سرعت جوانه زنی در تیمار 4 (قرار دادن بذرها در آب روان به مدت 24 ساعت، سپس سه ماه گرمادهی (°C 18) و به دنبال آن 5/4 ماه سرما دهی) در بین همه گونه ها دارای بیشترین مقدار می باشد. بیشترین درصد جوانه زنی در تیمار 3 (کاشتن بذرها در هوای آزاد در اوایل تابستان) نشان دهنده موفقیت این تیمار است. با توجه به تعداد دانه در هر میوه و تعداد دانه های جنین دار در هر میوه مشخص گردید که بیش از 80% از میوه ها دارای یک جنین می باشند.
  کلیدواژگان: C.persica، C.aminii، Crataegus babakhanloui، جوانه زنی، خواب بذر، بومی ایران
 • احسان صیاد، سید محسن حسینی*، وحید حسینی، سید غلامعلی جلالی، محمدحسن صالحه شوشتری صفحات 560-567
  جنگلهای طبیعی پده که در حاشیه رودخانه های استان خوزستان عرصه وسیعی را پوشانده اند، با تخریب فراوان مواجه می باشند. بدین ترتیب جنگل کاری ممکن است راه حل مناسبی برای احیای این بیشه زارهای تخریب یافته باشد. کاشت گونه های Eucalyptus camaldulensis، Acacia salicina و Dalbergia sissoo در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه بلوک در سال 1372 در حاشیه رودخانه دز صورت گرفت. برای ارزیابی ماکروفون خاک در اواسط آبان 1387 با استفاده از دو قطعه نمونه به ابعاد 5/0 5/0 متر در هر کرت آزمایشی، جانداران موجود در لاشریزه و خاک تا عمق 25 سانتی متری به طور دستی و به سرعت خارج شده و در کیسه هایی جمع آوری شدند. سپس تعداد و وزن تازه آنها در آزمایشگاه اندازه گیری گردید. در مجموع 18 نمونه برداشت شد. در این تیمارها کرم خاکی بیشترین بخش ماکروفون خاک را تشکیل می داد. تعداد و زیوزن کرم خاکی در خاک آکاسیا بیشتر بود، اما در مورد بندپایان در تیمارهای مختلف تفاوت معنی داری وجود نداشت؛ به دلیل این که بخش عمده ماکروفون خاک را کرم خاکی تشکیل داده است، بنابراین همان تفاوت هایی که در فراوانی کرم خاکی وجود داشت در مورد ماکروفون هم مشاهده شد. فراوانی و زیوزن کرم خاکی و ماکروفون خاک با نسبت کربن به ازت همبستگی منفی داشت. کمتر بودن فراوانی و زیوزن کرم خاکی در عرصه اکالیپتوس می تواند به علت وجود ترکیبات فنولیک برگ اکالیپتوس و محدودیت ازت در خاک باشد. به طورکلی می توان چنین نتیجه گرفت که جنگل کاری گونه های مختلف تاثیر متفاوتی بر روی فراوانی و زیوزن ماکروفون خاک به ویژه کرم خاکی داشته است. با توجه به افزایش ماکروفون خاک و ایجاد خاک با حاصل خیزی بهتر به وسیله آکاسیا، این گونه برای جنگل کاری در منطقه مناسب تشخیص داده شد.
  کلیدواژگان: جنگل کاری، خاک، ماکروفون، اکالیپتوس، آکاسیا، شیشم، بندپایان، کرم خاکی
 • مژگان عباسی*، علی اصغر درویش صفت، مایکل الرت شپمن، محمدرضا مروی مهاجر، هوشنگ سبحانی صفحات 568-580
  پایه و اساس سنجش از دور به ویژه سنجش از دور ابر طیفی برای تشخیص گونه ها و تهیه نقشه تیپ جنگل، آگاهی از چگونگی انعکاس طیفی گونه های موردنظر می باشد. بخشی از سنجش از دور به نام طیف سنجی زمینی به تعیین این مشخصه های طیفی می پردازد و سعی در ایجاد کتابخانه های طیفی (Spectral library) پدیده ها دارد. در این راستا و با هدف تعیین مشخصه طیفی برگ مهمترین گونه های درختی جنگلهای شمال ایران، برای اولین بار با همکاری دانشگاه واخنینگن هلند، یک دستگاه طیف سنج زمینی پیشرفته در تابستان 1386 وارد ایران شد و مشخصه های طیفی برگ پنج گونه راش، ممرز، توسکای ییلاقی، بلندمازو و انجیلی در جنگل آموزشی- پژوهشی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران مورد اندازه گیری قرار گرفت. در مجموع 321 نمونه مجموعه برگ از 107 درخت از گونه های یادشده، در دامنه ارتفاعی 250 تا 2200 متر از سطح دریا، در شرایط مناسب و نور طبیعی اندازه گیری شد. از هر نمونه مجموعه برگ به طور متوسط 100 اسکن انجام و میانگین گیری شد. پس از بررسی های اولیه کیفیت داده ها و حذف داده های نویز، منحنی انعکاس طیفی گونه های یادشده در طول موج 350 تا 2500 نانومتر تهیه شد. به منظور بررسی تفاوت های احتمالی بازتاب طیفی گونه ها، پنج شاخص گیاهی مهم و حساس به غلظت کلروفیل محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. شاخص های Vogelmann و نسبت ساده، تفاوت معنی داری (به احتمال 99%) را به ترتیب بین گونه ممرز با گونه های راش، بلندمازو و توسکای ییلاقی و همچنین گونه انجیلی با گونه های بلندمازو و توسکای ییلاقی نشان می دهد. دیگر شاخص ها تفاوت معنی داری را بین بازتاب طیفی برگ گونه ها نمایان نکردند. برای بررسی کامل تر تفاوت طیفی گونه ها، تعیین میزان کلروفیل برگ، محاسبه شاخص های حساس به دیگر رنگدانه ها و رطوبت برگ توصیه می شود.
  کلیدواژگان: طیف سنجی زمینی، اثر انگشت طیفی، شاخص پوشش گیاهی، غلظت کلروفیل، جنگلهای خزری
 • علی مهدوی*، مهدی حیدری، رضا بسطام، حجت الله عبدالله صفحات 581-593
  هدف از این مطالعه، بررسی گروه گونه های بوم شناختی در رابطه با برخی عوامل فیزیوگرافی و فیزیکی و شیمیایی خاک در حوزه ارشت به مساحت تقریبی 510 هکتار در منطقه حفاظت شده کبیرکوه ایلام است. برای این منظور 67 قطعه نمونه به ابعاد 20×20 متر به صورت منظم- تصادفی (با فواصل 150 متری) در منطقه پیاده شدند. در داخل قطعات نمونه، نوع گونه، تعداد و درصد پوشش درختان و درختچه ها با اندازه گیری قطر کوچک و بزرگ تاج مشخص شدند. برای برداشت پوشش علفی، درصد پوشش هر گونه علفی در سطح چهار میکروپلات 5/1 مترمربعی با استفاده از مقیاس دمین (Domin) مشخص شد. از روش های آنالیز تطبیقی متعارف (CCA) و آنالیز دوطرفه گونه های شاخص (TWINSPAN) برای طبقه بندی رویشگاه و تعیین گروه های بوم شناختی و تعیین روابط آنها با عوامل محیطی استفاده شد. نتایج نشان داد که شش گروه گونه در منطقه مورد مطالعه وجود دارند. در این تفکیک برخی عوامل فیزیکی و شیمیایی خاک و عوامل فیزیوگرافی نقش داشتند. نتایج نشان داد که مهمترین عوامل محیطی موثر در استقرار و پراکنش گروه های بوم شناختی شامل بافت خاک، آهک، ازت، کربن آلی، ارتفاع از سطح دریا و شیب می باشند.
  کلیدواژگان: گروه گونه های بوم شناختی، پوشش گیاهی، شرایط ادافیکی و فیزیوگرافی، کبیر کوه ایلام
 • روح الله پرما*، شعبان جویباری، یحیی خداکرمی، هاشم حبشی صفحات 594-606
  به منظور ارزیابی و مقایسه تصاویر ماهواره ای ETM+ و LISS III در تهیه نقشه تیپ در جنگلهای زاگرس، پنجره ای از تصاویر چندطیفی و پانکروماتیک سنجنده های ETM+ ماهواره Landsat 7 و LISS III ماهواره IRS-P6 از جنگلهای قلاجه استان کرمانشاه انتخاب گردید. پس از بررسی کیفیت داده ها هیچ گونه خطای رادیومتری مشاهده نگردید. تطابق هندسی تصاویر با استفاده از 55 نقطه کنترل زمینی و خطای RMSE برابر 39/0 در جهت محور X و 46/0 در جهت محور Y برای تصاویر ETM+ و با 34 نقطه کنترل زمینی و RMSE برابر 67/0 در جهت محور X و 58/0 در جهت محور Y برای تصاویر LISS III انجام گردید. عملیات پردازش تصاویر از جمله تبدیل PCA، تبدیل تسلدکپ و ایجاد شاخص های گیاهی مناسب منطقه بر روی تصاویر مربوطه صورت گرفت. برای تهیه نمونه های تعلیمی و برآورد صحت طبقه بندی ها، نقشه واقعیت زمینی نمونه ای از طریق آماربرداری منظم- تصادفی (سیستماتیک) و با 114 قطعه نمونه به ابعاد 60×60 متر تهیه شد و تعداد 5 تیپ بلوط خالص، بلوط غالب، بنه غالب، کیکم غالب و آمیخته از طریق درصد غلبه تاج پوشش گونه ها تعیین گردید. پس از انتخاب نمونه های تعلیمی و مجموعه باندهای مناسب، طبقه بندی داده ها به روش نظارت شده و با استفاده از روش های حداقل فاصله از میانگین، الگوریتم حداکثر تشابه و متوازی السطوح انجام شد که الگوریتم حداکثر تشابه برای طبقه بندی مناسب تشخیص داده شد. نتایج ارزیابی ها نشان داد که میزان صحت کلی و ضریب کاپا برای تیپ بندی پنج طبقه ای برای تصاویر ETM+، به ترتیب 57/44% و 18/0 و برای تصاویر LISS III، به ترتیب 6/50% و 32/0 بوده است. پس از ادغام طبقات 1 و 2 مقدار صحت کلی و ضریب کاپا به ترتیب برابر 08/61 و 21/0 برای تصاویر ETM+ و 44/71 و 33/0 برای تصاویر LISS III بدست آمد که در نهایت با ادغام طبقات 3، 4 و 5، طبقه بندی برای 2 تیپ کلی بلوط و آمیخته انجام شد که این مقادیر به ترتیب 1/74 و 37/0 برای تصاویر ETM+ و 7/77 و 41/0 برای تصاویر LISS III بدست آمد. باز بودن تاج پوشش و همچنین اختلاط بازتاب خاک و پوشش گیاهی در این منطقه مانع از دستیابی به نتایج مطلوب تر گردید. نتایج نشان دهنده قابلیت نسبتا بهتر داده های سنجنده LISS III در مقایسه با ETM+ می باشد و انجام تحقیقات مشابه در مناطق دیگر و استفاده از داده های با قدرت تفکیک طیفی بیشتر توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: ETM، LISS III، حداکثر تشابه، تیپ بندی جنگل، واقعیت زمینی نمونه ای، زاگرس
 • اردلان احمدی*، اصغر فلاح صفحات 607-614
  به منظور بررسی رویش و تولید چوب توده دست کاشت زربین در سن 22 سالگی در منطقه کردکوی، 101 هکتار از جنگل کاری این منطقه با فاصله کاشت 2×2 انتخاب شد. با توجه به خالص و همسال بودن توده، تعداد 30 قطعه نمونه دو آری به روش منظم- تصادفی (سیستماتیک) انتخاب و در هر قطعه نمونه قطر برابرسینه تمامی درختان و ارتفاع درختان شاهد اندازه گیری شد. همچنین تعداد 53 اصله درخت به منظور تهیه جدول حجم، براساس طبقات قطری در داخل قطعات نمونه قطع شدند. نتایج نشان داد که درصد زنده مانی 72/58% بوده است. مشخصه های کمی محاسبه شده عبارتند از: میانگین قطر 2/15 سانتی متر، میانگین ارتفاع 02/14 متر، سطح مقطع 35/24 مترمربع در هکتار، حجم سرپای توده 31/157 سیلو در هکتار و میانگین رویش حجمی سالیانه 15/7 سیلو در هکتار. نتایج مطالعه نشان داد که این توده جنگل کاری زربین در مقایسه با توده-های دیگر جنگل کاری شده در داخل و خارج از کشور از وضعیت مناسب تری برخوردار می باشد.
  کلیدواژگان: زربین، رویش، کردکوی، جنگل کاری
 • عیسی انیسی *، هادی کیادلیری، رضا اخوان، ساسان بابایی کفاکی صفحات 615-626
  تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر اجرای طرح های مدیریتی بر جنگل، با مقایسه خصوصیات کمی و کیفی جنگل مدیریت شده و شاهد انجام شد. به این منظور پارسل 149 سری شوراب و پارسل 218 سری جمند از حوضه 45 گلبند به ترتیب به عنوان پارسل های مدیریت شده و شاهد انتخاب شدند. سپس آماربرداری به روش منظم – تصادفی (سیستماتیک) با قطعات نمونه 10 آری در شبکه ای به ابعاد 125×80 متر در هر دو پارسل انجام و مشخصه های قطر برابرسینه، ارتفاع و کیفیت درختان اندازه گیری و ثبت شدند. نتایج بدست آمده نشان دهنده تغییر شرایط در جنگل مدیریت شده به نفع گونه ممرز برای رقابت با سایر گونه ها بوده، به طوری که تیپ این جنگل از راش- ممرز به ممرز- راش تغییر یافته است. از نظر تنوع گونه ای و درجه های کیفی مطلوب نیز، جنگل مدیریت شده شرایط ضعیف تری را نسبت به جنگل شاهد نشان داد. همچنین مشخص گردید که با باز شدن فضا، فراوانی گونه نورپسندتر (ممرز) افزایش یافته و در نتیجه سرعت رسیدن جامعه به شرایط کلیماکس کند شده، به طوری که ممرز در پارسل مدیریت شده در مقایسه با پارسل شاهد برتری خود را از لحاظ تعداد در طبقات قطری نسبت به راش دیرتر از دست داده است. همچنین نتایج آزمون t نشان داد که در پارسل مدیریت شده تفاوت معنی داری در سطح 5 درصد بین حجم در هکتار گونه های راش و ممرز با پارسل شاهد وجود دارد.
  کلیدواژگان: پارسل مدیریت شده، پارسل شاهد، تنوع گونه ای، راش، ممرز، خصوصیات کمی و کیفی
 • فیروزه حاتمی، محبت علی نادری شهاب*، مریم جبلی، عباس قمری زارع، مسعود طبری، محمدحسن عصاره صفحات 627-636
  به منظور بررسی امکان نگهداری بذر گونه Eucalyptus microtheca در شرایط فراسرد، از پیش تیمارهای گلیسرول 30 درصد، محلول ویتریفیکاسیون گیاهی (Plant Vitrification Solution 2 یا PVS2) و کاهش رطوبت بذر (Desiccation) استفاده شد. بذرهای پیش تیمار شده به مدت یک هفته در ازت مایع با دمای Co 196- نگهداری شدند و پس از خروج از ازت مایع در معرض شوک حرارتی (Co 42+) قرار گرفتند. پس از اعمال شوک حرارتی نیمی از بذرها بر روی کاغذ مرطوب کشت و به ژرمیناتور با دمای Co 24+ منتقل شدند. نیمی دیگر درون گلدان حاوی خاک معمولی و پیت ماس کشت و به گلخانه با دمای Co 20+ انتقال یافتند. بذر تیمارهای مختلف که مرحله ماندگاری را در شرایط فراسرد گذرانده بودند، ضمن احیا مجدد قادر به جوانه زنی و تولید گیاهچه بودند. بذرهای تیمارهای مختلف فراسرد که در شرایط ژرمیناتور و گلخانه رشد کردند، تفاوت معنی داری با بذرهای شاهد نداشتند و رشد گیاهچه ها طبیعی و عاری از هر گونه آثار سوء بود. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که با توجه به کاهش شدید فعالیت های متابولیک و فیزیولوژیک موجود زنده در این دما، امکان نگهداری بلندمدت بذر گونه E. microtheca در شرایط فراسرد کاملا امکان پذیر بوده و می توان انتظار داشت که بذرهای این گونه را بتوان با استفاده از تکنولوژی فراسرد برای مدت زمان بسیار طولانی حفظ نمود.
  کلیدواژگان: Eucalyptus microtheca، حفاظت فراسرد، گلیسرول 30 درصد، محلول ویتریفیکاسیون گیاهی، کاهش رطوبت بذر، ازت مایع
 • محبود بیات*، محمود زبیری، محمدرضا مروی مهاجر، یوسف یوسفی صفحات 637-649
  سطح زیادی از جنگلهای ایران در ناحیه ایرانی- تورانی قرار گرفته است. استفاده بی رویه از جنگلهای این ناحیه در سالیان متمادی موجب شده که این جنگلهای با ارزش به اکوسیستم های حساس و شکننده ای تبدیل شوند. مشخصه تاج پوشش به عنوان مهمترین مشخصه برای آگاهی از وضعیت کمی جنگل و بررسی و پایش تغییرات آن محسوب می شود. امروزه استفاده از عکس های هوایی با توجه به گستردگی، هزینه کم و سرعت عمل زیاد در مقایسه با عملیات زمینی، گسترش زیادی یافته است. بنابراین در این تحقیق سعی شده که با تفسیر رقومی- بصری عکس های هوایی و استفاده از آماربرداری صددرصد زمینی، تغییرات کمی ذخیره گاه بلوط سرسختی طی یک دوره زمانی50 ساله بررسی شود. بدین منظور عکس های هوایی دو دوره 1334 و 1374 ارتوفتو شد و تغییرات کمی طی این دو دوره با آماربرداری صددرصد که در سال 1386 انجام شد، مقایسه گردید. نتایج نشان داد که طی دوره 40 ساله اول، تاج پوشش 6 درصد کاهش یافته و از 41 درصد به 35 درصد رسیده است. ولی از سال 1374 درصد تاج پوشش با افزایش 5 درصدی که نتیجه مدیریت صحیح بوده به 40 درصد در سال 1386 رسیده است.
  کلیدواژگان: عکسهای هوایی، آماربرداری صددرصد، ارتوفتو، ناهمسال، ذخیرگاه جنگلی سرسختی، بلوط
 • غلامرضا گودرزی*، علیرضا مدیررحمتی، حجت الله زاهدی پور، رفعت الله قاسمی صفحات 650-664
  افزایش تقاضا برای تولیدات چوبی در دنیا، منجر به افزایش فشار بر جنگلهای طبیعی شده است. دوره بهره برداری کوتاه-مدت و ارتقاء تولیدات چوبی در کاهش این فشار موثر بوده و صنوبرها با توجه به خصوصیات متنوع خود می توانند در رفع این مشکل کمک نمایند. این طرح با هدف افزایش تولید در واحد سطح، با انتخاب کلن های پرتولید اجرا گردیده است. در این طرح 21 کلن بومی و غیربومی با تاج بسته در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی ارزیابی شده اند. ضمن انجام عملیات نگهداری سالیانه، مشخصه های قطر و ارتفاع درختان اندازه گیری و محاسبه رویش جاری، متوسط و کل حجمی انجام شد که در نتیجه بیشترین مقادیر قطر برابرسینه، ارتفاع و متوسط رویش حجمی در کلن P.nigra 56/72 به ترتیب 7/20 سانتی متر، 57/17 متر و 55/36 مترمکعب در هکتار و در سال برآورد گردید. ارقام مناسب برای معرفی، توسعه و اصلاح صنوبرکاری های استان به ترتیب کلن های P.nigra 56/72، P.nigra 72/19، P.nigra 72/5 وP.nigra betulifolia می باشند.
  کلیدواژگان: صنوبر، سازگاری، کلن، استان مرکزی
|
 • Y. Rostamikia (Noki), A.A. Imani, M. Fattahi, J. Sharifi Pages 489-499
  Wild pistachio (Pistacia atlantica F&M.) trees grow in many arid and semi- arid areas of Iran including Khalkhal rigion in Ardabil province. In order to recognize the site demands of this species in Khalkhal forests, six sites (Bane Khalkhal, Kandarag, Mazrae, Nodeh, Jafarabad and Nimehil) were selected and soil properties, climatic data, topoghaphy and growth of wild pistachio were surveyed. Totally, 109 sample plots, each 400m2 with selective sampling method were established. In each sample plot qualitatives and quntitatives characteristics including number of tree, total height, diameter at breast height, basal area, trunk height and crown diameter were recorded. Results showed that wild pistachio is distributed on sites between 760m and 1880 m.a.s.l. with 320mm to 440mm annual precipitation and mean annul temperature between 10.2 ˚C and 17.1 ˚C. The soil of pistachio habitats is shallow, with pH between 7.4 and 8.1, and EC between 0.21 d.s/m and 0.39 d.s/m. Six vegatation types of pure Pistacia, Juniperus-Acer with Pistacia, Rhamnus-Juniperus with Pistacia, Rhamnus-Pistacia, Pistacia-Amygdalus with Paliurus and Juniperus-Pistacia with Amygdalus were recognized. The results of inventory showed that mean dbh of wild pistachio trees varies between 14.6cm in Mazrae and 4.6cm in Nimehil. The mean crown diameter and mean height of trees were calculated of 2.48m and 2.9m, respectively.
  Keywords: wild pistachio, soil, climatic, dbh, height, regeneration
 • A. Zare*, V.A. Bryntsev Pages 500-511
  Identification of phenological stages is the first step to study the plant response to environmental changes, such as climate, temperature, precipitation, fertilization, irrigation and biological control. In order to identify the phenological stages, 100 seedlings were studied at 5-10 days intervals. Stem and leaf length growth were measured by ruler and caliper to draw growth rate curve. Results showed that annual, biennial and 3- years old and older up to productive age of Pinus sylvestris were classified into 10, 10, 9 and 8 groups, respectively. Time of phenological stages was slightly different between biennial and older seedlings. Sigmoidal growth curve of biennial seedlings revealed that the effect of middle part of last year stem on increased seedling height was more than upper part (apical meristem). Hence any parameter that increases middle part of annual seedling will consequently increase the length growth of biennial seedlings. Stem elongation was affected by phenological stage of lammas shoot at the late growth season. Appearance of leaf buds coincides maximum length growth of seedling stem and young trees.
  Keywords: phenological stages, flushing time, Pinus sylvestris, growth rate curve, lammas shoot, seedling age
 • M.R. Negahdar, Saber, M. Fattahi, M. Pakparvar, L. Joukar Pages 512-522
  Wild pistachio species, Pistacia atlantica and P. khinjuk, are xerophyte species in Irano-Toranian region, which are scattered in an area about 3200000 ha in four main open forest types of Fars province including: 1) Acer monpessulanum-Pistacia atlantica, 2) Amygdales spp.-Pistacia spp., 3) Pistacia spp. and 4) Quercus brantii-Pistacia atlantica. Regarding the distribution area, elevation, slope and aspect characteristics of wild pistachio, different maps were produced in 1:250000 scale using GIS. The distribution map of wild pistachio was integrated with the other mentioned maps. Analyze of variance and F- test showed that, 57% of habitats of wild pistachio species are mostly distributed between 1000 and 2000 m.a.s.l, 25.5% between 15% and 30% slope gradient and 66% of habitats in southern and northern aspects.
  Keywords: Aspect, elevation, slope, GIS, Pistacia atlantica, Pistacia khinjuk, Fars province
 • S. Alvaninejad *, M. Tabari, K. Espahbodi, M. Taghvaei, M. Hamzepour Pages 523-533
  The aim of this research was to study the effect of seed source on morphology, emergence and early vigor characteristics of Quercus brantii Lindl. acorns. The acorns were collected from 4 forest habitats (seed sources) in southern Zagros (provinces of Kohkilouyeh-Bouyer Ahmad and Fars), located in elevations of 850, 1100, 1500 and 2100 m a.s.l. and planted as randomized completely design with three replications in nursery of Shahid Rousta (Ab-baric of Fars, 1700 m.a.s.l.). Results indicated that seed source significantly affected morphologic characteristics of acorns (length, width and weight), emergence (emergence percentage, emergence rate and mean time of emergence), seedling growth parameters (shoot length, shoot dry weight, leaf dry weight and leaf area) (p<0.01). The greatest shoot length, leaf dry weight, shoot dry weight, leaf area and seedling vigor index were related to low elevation seed source (850 m.a.s.l.). Correlation of seed origin with mean time of emergence was significantly positive (p>0.01) and with other seed traits was significantly negative (p>0.01). Since emergence, emergence rate, mean time of emergence, shoot length and seedling vigor index are considered as assessment criteria for seed vigor index in early growth stages, it can be suggested that low elevation seed source has highest early vigor.
  Keywords: Quercus brantii Lindl., seed early vigor, emergence, seed source, seed morphology
 • F. Noori, F. Asadi*, A.R. Modir, Rahmati Pages 534-543
  Kermanshah province is one of the main regions of poplar cultivation in Iran. Therefore, in order to study of growth situation and wood production of poplar clones, this research was carried out in Mehregan station of Agricultural and natural Resources Research Center of Kermanshah province. Ten poplar clones (Populus nigra) were selected from selection nurseries and cultivated in a Randomized Complete Block Design (RCBD) layout with 3 replications on 3m3m distance in station and then studied in the first stage during 1993–2001. After first harvesting operation in winter 2002, we started a new investigation which lasts from 2002 to 2007. All shoots were cut except the most vigorous ones. At the end of each growth season diameter at breast height (dbh), height, diameter and height increment and mean wood volume per hectare and annual volume increment were recorded and calculated. Analysis of variance, combined analysis variance and mean comparisons were conducted for all traits over 6 years. Results indicated that P. nigra 56/75, P. nigra 63/135, P. nigra 56/52, P. nigra 56/32 and P. nigra mehregan revealed the highest productive clones which could be recommended for further cultivation in the Kermanshah province.
  Keywords: poplar, height, diameter, volume growth, second harvesting period
 • S.S. Mirzadeh Vaghefi*, Z. Jamzad, A. Jalili, M. Nasiri Pages 544-559
  Crataegus from Rosaceae family is a tree that has medical and ornamental applications. Seeds of this genus have germination problem and may not germinate for 2 to 3 years. There are limited information about germination of different species. Therefore, study on germination of three native species of Iran, Crataegus aminii, C. persica and C. babakhanloui is conducted and the most effective treatment was determined. To evaluate the germination and breaking seed dormancy of three species, an experiment was carried out as a completely randomized design with four treatments and three replications. Seeds were imposed under physical stimulator treatment, including, scarification and warmth followed by cold stratification. Results indicated that in all treatments, scarification is effective for permeability to water of seed coat and breakage of seed dormancy. Germination rate in treatment 4 (impose to running water for 24h, then 3 month warmth, followed by 4.5 month cold stratification) had the highest rate. The highest percentage of germination and vigor were in treatment 3 (sowing the seeds outdoors at the beginning of summer). The number of the seeds that have embryo in each fruit is determined. More than 80% of fruits have only one embryo.
  Keywords: germination, seed dormancy, native of Iran, Crataegus aminii, C. persica, C. babakhanloui
 • E. Sayad, S.M. Hosseini *, V. Hosseini, S.G. Jalali, M. Salehe Shooshtari Pages 560-567
  Populus euphratica Oliv. forests in river floodplains of Khuzestan province are degraded heavily. Tree plantation is one of the methods for restoration of these degraded sites. The plantations of Eucalyptus camaldulensis, Acacia salicina and Dalbergia sissoo were established in randomized complete block design in 1993 with three replications along Dez river. Soil macrofauna were collected by hand sorting, using two randomly located 0.25m2 sampling frames at each plot. All macroinvertebrate organisms (macroscopic organisms) in litter and mineral soil up to 25cm, were collected. Totally, 18 samples were collected. In these treatments, earthworm constituted the largest part of soil macrofauna. Earthworm abundance and biomass were highest in Acacia plantation whereas Arthropods did not show any significant differences. Since soil macrofauna was dominated with earthworm, its variations are in line with earthworm. The abundance and biomass of earthworm and soil macrofauna were negatively correlated with the C/N ratio. Lower earthworm abundance and biomass under Eucalyptus plantation could be as a result of its leaf phenolics or soil nitrogen limitation. Totally, it could be concluded that different tree species had various effects on soil macrofauna (especially earthworm) abundance and biomass. As Acacia species increased the soil macrofauna and improved soil fertility, it could be preferred species for plantation in this area.
  Keywords: plantation, soil, macrofauna, Eucalyptus camaldulensis, Acacia salicina, Dalbergia sissoo, Arthropods, earthworm
 • M. Abbasi *, A.A. Darvishsefat, M.E. Schaepman, M.R. Marvie Mohadjer, H. Sobhany Pages 568-580
  Remote sensing systems especially hyperspectral remote sensing for recognizing tree species and mapping forest type requires fundamental knowledge of spectral reflectance of desired tree species. A field of remote sensing named field spectrometry dealing with determination of these spectral characteristics tries to provide the spectral libraries for different objects. The main objective of this study was to prepare the spectral signature of the most important forest tree species of the northern forests of Iran. With this respect for the first time, field Spectroradiometric measurements were carried out using a full range spectrometer with Wageningen University of the Netherlands corporation during the summer 2007. The spectral fingerprint of five tree species namely Fagus orientalis, Quercus castaneifolia, Carpinus betulus, Alnus subcordata and Parrotia persica located in the Experimental Forest of Tehran University was prepared. A total of 321 leaf pile spectral curves were acquired of 107 trees of the mentioned species in altitude gradients between 400m and 2100m under clear and cloudless sky. A total of 100 scan for each leaf pile sample have been performed and averaged. After quality control and noises remove, the spectral fingerprint of the species was prepared along 350-2500nm. In order to investigate the spectral reflectance differences, five important vegetation indices related to leaf chlorophyll content were calculated and statistically analyzed. We conclude that the Vogelmann index and Simple Ratio is more sensitive to chlorophyll content in comparison to the other indices. It shows that hornbeam is significantly different in spectral signatures compared to beech, oak, and alder as well as ironwood with alder and oak being statistically different (p<0.0001, α= 0.01). For further investigation of spectral reflectance differences, we propose to make a correlation with extracted chlorophyll content and investigate the suitable vegetation indices related to other biochemical constituents and water content.
  Keywords: field spectroradiometry, spectral fingerprint, vegetation indices, chlorophyll content, Caspian forest, tree species
 • A. Mahdavi *, M. Heydari, R. Bastam, H. Abdollah Pages 581-593
  The aim of this study was to survey vegetation in relation to some edaphic and physiographic conditions in Arasht catchment (approximately 510 ha) of Kabirkuh protected area in Ilam province. For this purpose, 67 sample plots (20m×20m) in a systematic grid established in the study area. Some factors, including tree and shrub species type, number and canopy coverage were recorded by measuring their small/large crown diameters in each sample plot. In order to record the herbaceous species, cover percentage for each herbaceous species were recorded in four micro–plots (1.5m²) that were defined with Domin criterion. The Canonical Correspondence Analysis (CCA) and TWINSPAN methods used for the site classification and definition of ecological species groups, respectively. Results showed that there are six ecological species groups in the study area. Some soil physicochemical properties and physiographic factors play an important role in recognizing of ecological species groups. The most important factors affecting the establishment and distribution of ecological species groups were soil texture, lime, nitrogen, organic carbon, elevation and slope.
  Keywords: ecological species group, vegetation, edaphic, physiographic characteristics, Kabirkuh protected area, Ilam
 • R. Porma, Sh. Shataee Joybari, Y. Khodakarami, H. Habashi Pages 594-606
  In order to evaluate and compare the capability of ETM+ and LISS III data for forest type mapping in the Zagros forests, a small window of panchromatic and multispectral images of Landsat-ETM+ and IRS-P6-LISS III satellite data were selected from Ghalajeh forests in the Kermanshah province. No radiometric error was found using the quality investigations. Orthorectification of ETM+ was done using 55 ground control points with RMS error of 0.39 for X axis and 0.46 for Y axis and for LISS-III imagery with 34 ground control points with RMS error of 0.67 for X axis and 0.58 for Y axis. Some suitable image processing functions such as principal component analysis, tasseled cap transformation and appropriate vegetation indexes were applied for classification processes. In order to assess the classification results, a sample ground truth was generated using a systematic network with 60m×60m sample area. By computing the canopy cover percent of species, four forest types were determined in the study area. By selecting 25% of samples for each class as training samples, the best band sets were selected using transformed divergence separability index. Classification was performed by supervised method using minimum distance (MD), maximum likelihood and parallel epiped (PPD) classifiers. Results of classification showed that overall accuracy and kappa coefficient for 5 classes for ETM+ images were obtained %44.57 and 0.18 and for LISS III Images %50.6 and 0.32, respectively. After merging the classes of 1 and 2 due to spectral overlapping, the overall accuracy and kappa coefficient for 4 classes using ETM+ images were obtained %61.08 and 0.21 and for LISS III Images, %71.44 and 0.33, respectively. Finally, by merging the classes of 3, 4 and 5, classification was done with two types and the overall accuracy and kappa coefficient obtained %74.1 and 0.37 for ETM+ and %77.7 and 0.41 for LISS III, respectively. Being open canopy cover as well as conflicts between soil and vegetation reflectance caused preventive of obtaining the more favorite results. Result showed fairly more capability of LISS III data in compare to ETM+. Similar research in other regions and using of higher multispectral resolution data is suggested.
  Keywords: ETM+, LISS III, maximum likelihood, forest type mapping, sampling ground truth, Zagros
 • A. Ahmad*, A. Fallah Pages 607-614
  This study was conducted to determine the increment and wood production of 22-year-old cypress plantation in Kordkuy region in the north of Iran. Thirty sample plots, each 200m2 area were selected at 101 ha of Cypress man-made forest which was planted in 2m2m spacing. The samples were taken by systematic random method. In each sample plot, diameter at breast height (DBH) of whole trees and height of witness trees were measured. Moreover, 53 trees were selected as sample trees based on classified diameter in sample plots and felled trees. The data were analyzed with SPSS and Excel softwares. Results showed that the survival rate was 58.72%. The quantitative parameters were calculated and revealed that mean DBH, mean height, basal area, volume and annual volume increment were 15.2cm, 14.02m, 24.35cm2 ha-1, 157.31 silve and 7.15 silve ha-1 y-1, respectively. Results showed the studied plantation compare to Cypress plantations in other parts of the country is promising.
  Keywords: Cupresuss sempervirens L. var. horizontali, growth, Kordkuy, plantation
 • I. Anissi *, H. Kia, Daliri, R. Akhavan, S. Babaei Kafaki Pages 615-626
  This study was performed in order to consider the effect of management plans on forest, through comparison between qualitative and quantitative characteristics of managed and unmanaged forests. Compartment No. 149 from Shourab district (52.8 ha) and compartment No. 218 from Jamand district (68.7 ha) were selected as managed and unmanaged forests, respectively and were inventoried using a systematic rectangular grid of 80m×125m by 1000m2 sample plots; diameter at breast height, height and stem quality were measured. Results showed that forest type in managed forest has changed from beech-hornbeam to hornbeam-beech. Respecting to species diversity and quality degrees, managed forest was changed negatively in comparison to unmanaged forest. In managed forest, it's appeared that hornbeam populations have increased and as a result society movement toward climax has been slowed down or even prevented. In managed compartment comparing to unmanaged one, hornbeam lost advantage of density in diameter classes, posterior to beech. Also the result of statistical test showed that difference in stock volume between beech and hornbeam species in two compartments is significant.
  Keywords: managed compartment, unmanaged compartment, species diversity, hornbeam, beech, quantitative, qualitative characteristics
 • F. Hatami, M. Naderi Shahab*, M. Jebelli, A. Ghamari, Zare, M. Tabari, M. H. Assareh Pages 627-636
  The aim of this study was to investigate the possibility of cryopreservation of Eucalyptus microtheca seeds at -196 ºC, using Liquid Nitrogen (LN). Before transferring the seeds into LN, three pre-treatments including Plant Vitrification Solution 2 (PVS2), Desiccation and Glycerol 30% was applied. The treated seeds transferred into LN for period of one week. The seeds removed from the LN, subjected to heat shock (+42 ºC) for 2 minutes, blotted and transferred both onto moist paper in petri dishes and pots, filled with soil and pit moss. The petri dishes and pots, transferred into germinator (+24 ºC) or greenhouse (+20ºC), respectively. Subsequent of cryopreservation period, seed germination and recovery was high, there were no significant differences between cryopreserved and control seeds in germinator and greenhouse conditions. Further more, there were no adverse effect or abnormality observed in seedlings developed from cryopreserved seeds. Results showed that, long-term preservation of E. microtheca seeds under LN (cryopreservation) is promising.
  Keywords: Eucalyptus microtheca, cryopreservation, Glycerol 30%, Plant Vitrification Solution 2 (PVS2), Desiccation, Liquid Nitrogen
 • M. Bayat*, M. Zobeiri, M.R. Marvie Mohadjer, Y. Yosefi Pages 637-649
  Vast areas of Iran are located in Irano-Touranian phyto-geographical region. Exploitation of forests within this region during past decades has changed these valuable forests to fragile ecosystems. Considering the most important ecological function of these forests, namely soil and water protection, the Sarsakhti oak forest was declared as protected area. In order to study the changes within last 50 years, crown canopy of forest has been studied as main factor using aerial photographs of 1955, 1995 and full callipering of the whole 20 ha stand in 2007. Results showed that the crown canopy density was decreased 6 (from 41 to 35) between 1955 and 1995 but increased again in 2007 to 40.
  Keywords: aerial photographs, full callipering, ortho photo, uneven aged, Sarsakhti reserved forest, Oak
 • Gh. R. Goodarzi *, A.R. Modir Rahmati, H. Zahedipour, R. Ghasemi Pages 650-664
  World increasing demand for wood production, caused the increasing impact to natural forest. Short term exploitation and improvement of wood production have been reduced these impacts. Considering the special characteristics of poplars, plantation of these fast growing species could be a proper solution to solve the problems. This research was carried out with the aims of increasing wood production by collection of better and more adaptable poplar clones to climatic and edaphic condition in Markazi province. In this research, 21 poplar clones were compared using the complete experimental block design in 3 replications. ِDiameter at breast height and height of trees were recorded and total volume and volume increment were calculated. Based on results, we concluded the following
  Results
  higher diameter, height and volume increment were found in Populus nigra 56. 72 with 20. 7 cm, 17. 57m and 36. 55 m3/ha/years, respectively. Other promising clones are P. nigra 72. 19, P. nigra 72. 5 and P. nigra betulifolia. The poorest results were observed on different clones of populus alba.
  Keywords: Populus, adaptation, clone, Markazi province