فهرست مطالب

تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل ها و مراتع ایران - سال هفتم شماره 1 (پیاپی 13، 1388)
 • سال هفتم شماره 1 (پیاپی 13، 1388)
 • 50 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1389/01/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ناصر فرار، حسن عسکری، سیدرضا گلستانه، محمود عالیچی، سیدموسی صادقی صفحات 1-8
  مگس Mesnil Pales murina از مهمترین عوامل کنترل کننده طبیعی پروانه برگ خوار کنارThiacidas postica Walker (Lep.: Noctuidae) در استان های جنوبی ایران می باشد. تخم های این مگس در زیر برگ های تازه درختان گذاشته می شود. لاروهای سنین چهارم و پنجم میزبان پس از بلعیدن تخم های مگس، پارازیته می شوند. این تحقیق به منظور تعیین عوامل مهم مؤثر روی جهت یابی، جستجوگری و پیدا کردن میزبان توسط این گونه ی پارازیتویید انجام شد که تخم های خود را روی میزبان قرار نمی دهند. برای این منظور از دستگاه بوسنج استفاده شد. برای انجام آزمایش ها از طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار شامل: لارو میزبان در حال تغذیه از برگ درختان کنار، برگ های قطعه قطعه شده درختان کنار، برگ های سالم درختان کنار و لارو میزبان به تنهایی در10 تکرار و با 10 مگس P. murina ماده آماده تخم گذاری انجام گردید. آزمایش دیگری با 4 تیمار (شامل برگ سالم، برگ بریده شده، لارو تنها و لارو با مدفوع) و 4 تکرار انجام شد. تجزیه و تحلیل آزمایش ها با استفاده از تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ها با آزمون چند دامنه ای دانکن انجام شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده ی تفاوت معنی دار در سطح احتمال 5 درصد بین تیمار لارو میزبان در حال تغذیه از برگ درختان کنار و بقیه تیمارها می باشد. همچنین تیمار برگ های درختان کنار بریده شده و تیمار لارو میزبان به تنهایی با هم اختلاف معنی داری نداشته اما با تیمار برگ سالم درختان کنار اختلاف معنی دار در سطح 5 درصد نشان داد. نتایج تجزیه واریانس آزمایش دوم اختلاف معنی دار در سطح احتمال 5 درصد بین تیمار لارو با مدفوع و دیگر تیمارها نشان داد. بین تیمار برگهای سالم و تیمار لاروهای تنها، اختلاف معنی داری دیده نشد و کمترین تاثیر را در جلب پارازیتویید داشتند. نتایج این تحقیق بر این موضوع دلالت دارد که رابطه پارازیتویید با میزبان یک رابطه ساده نبوده و مگس های ماده P. murina ترکیبات متصاعد شده از درخت کنار که ناشی از خسارت لارو پروانه برگ خوار کنار می باشند را تشخیص داده و بطرف آن جلب می شوند و در اطراف لاروها و محیط اطراف تخم گذاری می کنند.
  کلیدواژگان: میزبان یابی، تخم گذاری، مگس پارازیتویید، پروانه برگخوار کنار، کنار
 • مریم پهلوان یلی، سعید محرمی پور، سیدابراهیم صادقی صفحات 9-14
  شته برگ صنوبر Chaitophorus leucomelas Koch. از آفات مهم تبریزی است که علاوه بر تغذیه از شیره گیاهی باعث ترشح عسلک و اختلال در فتوسنتز می گردد. این شته از آفات اول فصل در صنوبرکاریهای کشور می باشد. از آنجا که تراکم بالایی از این حشره روی کلن های تبریزی مشاهده می شود، عاملهای رشد جمعیت و جدول زندگی حشره روی کلن تبریزی (Populus nigra L. 56/53) محاسبه شد. به همین منظور آزمایشها در دمای 122 درجه سانتیگراد، رطوبت نسبی 50-60 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی روی برگهای این کلن انجام شد. بخشی از عاملهای مورد مطالعه شامل نرخ خالص تولید مثل، نرخ ذاتی افزایش جمعیت و نرخ متناهی افزایش جمعیت به ترتیب 12/12 پوره به ازای هر فرد ماده و 211/0 پوره به ازای هر فرد ماده در هر روز و 24/1 روز بدست آمد. نتایج حاصل از بررسی نشانگر توان به نسبت بالای تولیدمثل این شته روی کلن فوق می باشد.
  کلیدواژگان: Populus nigra، Chaitophorus leucomelas، جدول زندگی، نرخ ذاتی افزایش جمعیت
 • علی علیزاده علی آبادی صفحات 15-25
  درحال حاضر به دلیل منابع ناچیز جنگل های قابل بهره برداری، سطح اندک زراعت چوب و نیاز روزافزون صنایع چوب وکاغذ به مواد سلولزی و چوبی، واردات انواع مختلف چوب آلات به منظور صیانت از جنگل ها و تامین نیاز صنایع چوب کشور، و نیز رفع موانع غیر فنی موجود بر سر راه آن، از ضروریات غیرقابل اجتناب می باشد. از آن جا که گونه های مختلفی از آفات خطرناک غیربومی می توانند به همراه چوب وارد کشور شده و موجب خسارت های غیرقابل جبرانی شوند، تدوین و ابلاغ ضوابط فنی و علمی قرنطینه ی نباتی و رعایت کامل آن از سوی واردکنندگان میتواند در جلوگیری از ورود این آفات تاثیر تعیین کننده ای داشته باشد. این مهم بدون مطالعه ی دقیق و تحقیق در ابعاد گوناگون و ناشناخته ی آن مقدور نیست، امری که در کشورهای اروپایی، چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، نیوزیلند، آمریکای شمالی و برخی کشورهای دیگر، به خوبی صورت گرفته است. ضوابط و مقررات فعلی قرنطینه ی چوب آلات عمدتا بر پایه ی استانداردهای بین المللی و نتایج تحقیقات سایر کشورها تدوین و تنظیم شده است. به منظور روان سازی و تسهیل واردات چوب آلات به کشور، باید تجدیدنظر و اصلاحات لازم در این ضوابط، براساس نتایج مطالعات و یافته های تحقیقات بومی، صورت گیرد. تعیین اولویت های تحقیقاتی، تشکیل گروه های زبده ی علمی از محققان و استادان مربوطه در کشور و اهتمام برای انجام تحقیقات پایه و کاربردی، روشن سازی نقاط کور و پاسخ به سؤالات کلیدی در مورد شرایط و ضوابط قرنطینه ای واردات، که بسترساز تدوین دستورالعمل های فنی و علمی در این زمینه می باشند، از ضرورت هایی است که باید با برنامه ریزی و هدایت مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور و مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور با همکاری سایر مؤسسات تحقق یابد. بدیهی است این امر موجب تسهیل واردات و در عین حال حفظ اصول فنی و علمی قرنطینه خواهد شد. در این بررسی سعی شده است پس از مروری بر وضعیت منابع چوب، ظرفیت تولیدی صنایع مربوطه و نیاز کشور به واردات چوب آلات، به نقش چوب، بخصوص پوست آن در انتشار آفات قرنطینه ای، در کشور وارد کننده، پرداخته شود. آنگاه پس از تاکید بر لزوم رعایت ضوابط قرنطینه ی نباتی در واردات چوب آلات، به مشکلات و محدودیت هایی که این ضوابط برای صنایع چوب و کاغذ ایجاد نموده است، اشاره شده است. در ادامه، ضمن تشریح دلایل عدم امکان حذف این ضوابط، اجتناب ناپذیر بودن آنها، که براساس اصول فنی و علمی وضع شده اند و ضرورت و امکان روان سازی واردات چوب آلات از طریق تجدیدنظر و اصلاحات ضوابط موجود بر پایه ی دانش بومی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در پایان فهرست برخی از اولویت های تحقیقات بومی در زمینه ی قرنطینه ی چوب آمده که نتایج آنها می تواند در تنظیم و اصلاح ضوابط و مقررات قرنطینه ی چوب، با دو رویکرد تامین سلامت و بهداشت نباتی و نیز روان سازی واردات چوب مؤثر باشد.
  کلیدواژگان: قرنطینه، چوب، تسهیل واردات، زراعت چوب
 • بررسی و تعیین نسبت ابتلای درختان بلوط به موخور، Loranthus europaeus در جنگل های زاگرس / مطالعه موردی جنگلهای دامنه جنوبی مانشت در استان ایلام
  احمد حسینی صفحات 26-35
  به منظور تعیین نسبت ابتلا به موخور Loranthus europaeus Jacq.در جنگلهای بلوط ایرانی، منطقه ای به مساحت 700 هکتار از جنگلهای دامنه جنوبی کوه مانشت واقع در شمال استان ایلام انتخاب شد. جهت آماربرداری از روش نمونه برداری ترانسکت (خطی) با مسیر ممتد استفاده گردید. با توجه به اینکه بلوط میزبان این گیاه می باشد، سعی گردید نمونه برداری در دو مرحله انجام شود. در مرحله اول نسبت بلوط به کل توده برآورد شده و در مرحله دوم نسبت ابتلای درختان بلوط به موخور تعیین گردید. در هر دو مرحله خطوط ممتد نمونه برداری بصورت تصادفی سیستماتیک در عرصه پیاده شد. در مرحله اول آماربرداری صرفا درختان بلوط شمارش شد، اما در مرحله دوم درختان بلوط از نظر سلامت بیولوژیکی (آلودگی موخور) و سلامت فیزیکی (خشکیدگی تاج یا شاخه) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تعداد کل درختان 47/154 اصله در هکتار بوده که 2/80% از آنها متعلق به گونه بلوط می باشد و تیپ اصلی توده را بلوط تشکیل می دهد. از نظر سلامت بیولوژیکی، 25% درصد از درختان بلوط مبتلا به موخور و مابقی سالم بودند. 1/32% درصد از درختان بلوط خشکیدگی تاج یا شاخه داشتند. همچنین تمامی درختان مبتلا به موخور به نوعی دارای خشکیدگی شاخه یا ساقه بودند. بر این اساس، نتیجه گیری شد که فعالیت موخور در خشکیدگی شاخه یا تاج درختان بلوط نقش اساسی دارد. همچنین نتایج نشان داد که فراوانی استقرار موخور در بخش میانی تاج درختان بیشتر از بخشهای فوقانی و تحتانی است.
  کلیدواژگان: ایلام، جنگل بلوط، موخور، زاگرس، نسبت ابتلا
 • رسول امید، ابراهیم عزیزخانی، حسن عسکری، وحیدرضا منیری صفحات 36-40
  دو گونه پروانه برگخوار. Ocneria terebinthina Stgr و Thaumetopoea solitaria Frever از مهمترین آفات درختان بنه هستند. سن شکارگرPoda Rhynocoris iracundus از منطقه حفاظت شده خجیر در حال تغذیه از لارو دو برگخوار فوق جمع آوری گردید. این شکارگر از خانواده Reduviidae بوده و بسیار پراشتها می باشد و در مراحل پورگی و حشره کامل به شدت از لاروهای آفات تغذیه می کند. برای مطالعه زیست شناسی این شکارگر، تعدادی از حشرات کامل آنها از منطقه حفاظت شده خجیر جمع آوری گردیده و در آزمایشگاه (حرارت °C2±25 و رطوبت 60-50 درصد) روی لاروهای آفت انباری بید آرد (Ephestia kuehniella Zeller) و همچنین روی جگر مرغ پرورش داده شد. هر حشره ماده 50 تا 85 تخم به صورت دسته ای می گذارد (4/14±3/73SD=±X). طول دوره جنینی این شکارگر 2/2±3/10 روز است. این حشره دارای 6 سن پورگی است که حدودا دو ماه به طول می انجامد. طول عمر حشرات کامل نیز بسیار متفاوت بوده و از 13 تا 37 (10±1/24) روز متغیر بود. در ضمن این حشره دیاپوز اجباری نداشته و در شرایط مناسب می توان در تمام طول سال به پرورش و تکثیر آن مبادرت نمود. پوره های این سن شکارگر دارای رفتار همخواری1 بوده و حتی در مواردی با وجود غذای کافی، اقدام به تغذیه از سایر پوره های هم گونه خود می کردند. برخی از حشرات ماده نیز پس از جفت گیری، از افراد نر تغذیه می نمایند.
  کلیدواژگان: سن شکارگر، Rhynocoris iracundus، زیست شناسی، کنترل بیولوژیک، بید آرد
 • مقاله کوتاه
 • وحیدرضا منیری، محسن مفیدی نیستانک، رسول امید، احمد محرابی، محمدابراهیم فرآشیانی، ابراهیم عزیزخانی صفحات 49-50
|
 • Nasser Farrar, Hasan Askary, S. Reza Golestaneh, Mahmood Alichi, Seyed Mosa Sadeghi Pages 1-8
  The tachinid fly, Pales murina Mes. is a larval parasitoid of jujube tree (Ziziphus sp.) defoliator, Thiacidas postica Walker (Lep.: Noctuidae) in south of Iran. The parasitoid eggs are laid on lower surface of fresh leaves. Third and fourth instars of the host larvae are parasitic after ingesting the parasite eggs. The study was conducted to determine the affecting factors on orientation, seeking and finding the host by the parasitoid using a 4-wats olfactrometer designed by authors. The first experiment was conducted in a completely randomized design with four treatments and 10 replications each using 10 gravid females. The treatments consisted of 1- individual larva feeding on leaves, 2- individual larvae, 3- shredded leaves and 4- whole leaf sample. Results showed a significant difference between numbers of females attracted to the treatments of larvae feeding on leaves and other treatments. Although no significant difference was found between the two treatments of shredded leaves and individual larvae, they attracted more flies than the treatment of whole leaves. The second experiment was conducted in four replicates and treatments including the above treatments except for the replacing a single larvae with feces instead of larvae feeding on leaves. The results of this experiment showed a significant difference between the number of females attracted to the treatment of larvae with feces and the other treatments. However, no significant difference was observed between the single larvae and whole leaves treatments. It can be concluded that the parasitoid is attracted to host tree and pest larvae by chemical volatiles emanated from damaged leaves.
 • M. Pahlavan Yali, S. Moharramipour, S. E. Sadeghi Pages 9-14
  Poplar leaf aphid Chaitophorus leucomelas is one of the most important pests of poplar plantations in Iran. Economic losses from this pest may be caused through sucking plant sap and excretion of honeydew as well as disruption of photosynthesis process. In view of the high densities of the pest on poplar trees, an experiment was carried out to investigate growth parameters and life table of the insect on Populus nigra 56/53 in growth chamber at 221 ºC, 50-60% RH with a 16L: 8D photoperiod. Some population growth parameters of poplar leaf aphid, such as net reproductive rate (R0), intrinsic rate of natural increase (rm) and finite rate of increase () were 12.12 nymphs/female, 0.211 nymphs/female/days and 1.24 days, respectively. These results somehow indicated a relatively high reproductive potential of the C. leucomelas on P. nigra 56/53.
 • Ali Alizadeh Aliabadi Pages 15-25
  Nowadays as a result of low amount of harvestable forest products, low areas of wood plantation and increasing need of wood industry to wood and cellulose products, importing wood and its different products has become one of the unavoidable necessities in order to protect forests and answer the need of wood industries. As different species of important non-native pests can inter the country with wooden products and cause severe damage, preparing and introducing scientific and technical quarantine rule for importing plants and regarding them by wood importers can play an important role in preventing the pests to inter the country. This fact can not be done without careful study and research, something that is now perfectly done in European countries, North America, China, Japan, South Korea, Australia, New Zealand and some other countries. The current quarantine rules for importing wood and wooden products in Iran are mainly planed based on international standards and results of the researches carried out in other countries. In order to facilitate importing wood and wooden products to the country, some revisions and corrections have to be done in the rules based on native researches and studies. Determination of research priorities, forming skilled scientific research groups including native professionals and researchers and trying to perform basic as well as applied researches to clear the dark points and answering the main questions and solving problems of quarantine rules of importation can be done primarily to prepare a proper field to write and compile scientific and technical rules. Such affairs are among the duties that should be taken care of by responsible authorities such as Research Institute of Forests and Rangelands of Iran as well as Iranian Research Institute of Plant Protection. It is clear that these affaires will end to facilitate importation and also protect the basic principals of plant quarantine rules. In this article after a review of wood resources, product capacity of related industries and need of the country to wood importation, role of wood and wooden products in dispersing quarantine pests in the importer country will be considered; then after emphasis on importance of observing and regarding plant quarantine rules in importing wood products, problems and limits of the current rules have been studied. Necessity of revision and correction of the current rules based on native researches and knowledge have been discussed and in the end a list of some priorities in native research that should be done to improve quarantine rules of wood and its products have been mentioned that their results affect and revise plant quarantine rules and facilitate importation of wood and its products as well s protection of plants and plant's health care.
 • A. Hosseini Pages 26-35
  To determine extant infected Persian oak forests to parasitic plant, Loranthus europaeus, an area of 700 ha was selected in south of Manesht mountain in north of Ilam province. In order to make an inventory of the healthy as well as infected trees, a two phase sampling procedure with continuous line was applied. First, the oak species ratio was estimated and then the ratio of infected oak trees was determined. Results showed that the total number of trees were 154.47 per ha with 80.2% of them belong to oak species. 25% of oak trees were infected and the rest were healthy. 32.1% of oak trees showed dieback. All of the infected trees by mistletoe showed dieback of branches. It can be concluded that mistletoe activity was affective on dieback of oak trees. This study also showed that the highest rate of mistletoe infection was in mid part of tree crown and the lowest rate was in upper and lower parts.
 • R. Omid, E. Azizkhani, H. Askari, V. R. Moniri Pages 36-40
  Two pests species, Ocneria terebinthina Stgr. and Thaumetopoea solitaria Frever, are among the most important pests of wild pistachio trees. The predator bug, Rhynocoris iracundus Poda was collected from Khojir protected area while it was feeding on larvae of both mentioned pests. Mature as well as immature stages of this predator of Reduviidae family voraciously feed on the pest larvae. In order to study on biological characteristics of this predator, collected specimens were breeded on larvae of Ephestia kuehniella and hen liver in laboratory. According to this study each female adult lays 50 to 85 eggs as cluster (X±SD=73.3±14.4). Incubation period is 10.3±2.2 days. This insect has 6 nymphal instars which last about 2 months. Longevity of adults is varied and takes 13 to 37 (24.1±10) days. As the insect does not have obligatory diapaus so it is possible to breed that throughout the year in proper condition. The nymphs of this predator have cannibalism and even when enough food is available, they feed on eachother. Some female adults feed on males while mating.
 • H. Sadeghi Nameghi Pages 41-45
  A detailed knowledge of species diversity of pests of each host plant and the seasonal occurrence of them is essential for an integrated pest management program. To provide such basic information, a two-year survey was conducted for the first time on injurious mites associated with coniferous and broad leaf trees and shrubs in forest parks in and surrounding of Mashhad. As a result, 14 mite species belonging to families Tetranychidae and Tenuipalpidae were collected and determined. Among them,9 species are reported for the first time from Razavi Khorasan province including 3 new records for Iranian fauna. The species, Oligonychus ununguis (Jacobi) and Tetranychus turkestani (U.& N.) were found in higher numbers and had more hosts. This article presents information on morphological characteristics as well as habits of collected mites on some common trees and bushes in woodland areas in suburbs of Mashhad city.
 • A.Zarnegar, B.Gharali, M. Schwarz Pages 46-48
  The parasitoid Gelis caudator of the subfamily Cryptinae (family Ichneumonidae) is here recorded for the first time from Iran. The adult specimens of G. caudator were collected under the bark of host tree, Juniperus excelsa, where the overwintering larvae and pupae of the pest Argyresthis sp. (Lepidoptera, Yponomeutidae) were occurred. Some specimens emerged from the pupae of the host.
 • V. R. Moniri, M. Mofidi Neyestanak, R. Omid, A. Mehrabi, M. E. Farashiani, E. Azizkhani Pages 49-50
  A faunestic survey was carried out from 2002 to 2006 to study Acridids (Orth: Acrididae) of Tehran province (Damavand, Lavasanat, Karaj, Taleghan, Savojbolagh, Shahriyar and Robatkarim). More than 10000 specimens were collected using insect net and light trap. Consequently, 10 species were identified. The species indicated by an asterisk are new records for Tehran province. All examined materials are deposited in Arthropod and Rodent Museum of RIFR: