فهرست مطالب

علوم و فناوری دریا - پیاپی 49 (بهار 1388)
 • پیاپی 49 (بهار 1388)
 • 88 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1389/01/25
 • تعداد عناوین: 11
|
 • مهران منصوری، حسن قاسمی، سیدمحمدحسین موسوی زادگان صفحه 1
  اینترسپتور به عنوان یک وسیله جدید جهت تامین تعادل و کنترل تریم شناورهای تندرو مورد استفاده قرار می گیرد. این وسیله به صورت عمودی نسبت به کف در پاشنه شناور نصب گردیده است و علیرغم اندازه کوچک، کارآمد و موثر می باشد. اثر آن روی توزیع فشار در کف شناور به گونه ای است که می تواند مرکز فشار را بر مرکز جرم منطبق نموده و تریم شناور را کنترل نماید. در این مقاله عملکرد هیدرودینامیکی صفحه تخت با و بدون اینترسپتور بر اساس روش های دینامیک سیالات محاسباتی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج ارائه شده در این مقاله شامل توزیع جریان در کف شناور، توزیع فشار، لیفت و درگ می باشد.
  کلیدواژگان: اینترسپتور، شناورهای تندرو
 • انسیه نیکوبذل راد، افشین دانه کار صفحه 10
  مطالعه ناهمواری های ساحلی هرمزگان می تواند در تفکر یکپارچه در مدیریت نواحی ساحلی جهت برنامه ریزی سامانمند موثر باشد، همچنین به دلیل اهمیت و وسعت نوار ساحلی استان هرمزگان شناسایی ناهمواری های ساحلی موجود در آن لازم و ضروری است. با برنامه ریزی صحیح در مناطق ساحلی، می توان از زیان های وارده به منابع طبیعی جلوگیری کرد و به توسعه پایدار دست یافت. در این تحقیق به ارتباط بین ناهمواری های ساحلی، جنس سواحل و موجودات زنده پرداخته شده است. به علت اینکه این موجودات سازگار با اندازه ذرات و به تبع آن لندفرم مشخصی در ساحل می باشند، می توان حساسیت زیستی لندفرم های مختلف ساحل را تعیین کرد. به همین منظور با استفاده از تصاویر ماهواره ای و با توجه به انواع طبقه های لندفرم های ساحلی، ازجمله زبانه، دستک، کولاب ساحلی، خور، مصب، جزیره سدی و غیره، لندفرم های این بخش شناسایی اولیه شد، سپس با بازدید میدانی لندفرم های ساحلی نهایی و جنس سواحل تعیین شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است از کل طول خط ساحل استان هرمزگان، 56/33 درصد دریاکنار ماسه ای، 99/23 درصد پهنه جزرومدی، 18/10 درصد دریاکنار ترکیبی، 78/4 درصد جزیره سدی، 96/0 درصد جزیره جزرومدی، 04/2 درصد خلیج کوچک ساحلی، 85/0 درصد پرتگاه ساحلی، 22/0 درصد پناهگاه ساحلی، 93/1 درصد خور، 16/4 درصد دلتا، 17/0 درصد مصب، 19/0 درصد خور مصب، 51/0 درصد دماغه، 15/0 درصد کولاب، 07/0 درصد زبانه و بقیه (در حدود 15 درصد) را کاربری انسانی به خود اختصاص داده است. همچنین نتایج نشان داد، 59 درصد از مساحت سواحل استان دارای جنس گلی می باشد که به سبب وجود ذرات دانه ریز و نفوذ جریانات نفتی به داخل لایه های زیرین، حساسیت زیستی ناهمواری های ساحلی مستقر بر روی این جنس بالا می باشد.
  کلیدواژگان: زیست محیطی، لندفرم ساحلی، جنس سواحل، مدیریت نواحی ساحلی، هرمزگان
 • افشین محسنی آراسته، محمود ترابی آزاد، محمدرضا سهیل فر، عطیه کامیاب صفحه 21
  در این مقاله از داده های گشت دریایی ROPME در تابستان 2001 برای ایستگاه های مختلف همچنین از داده های مربوط به سرعت و جهت باد در چند ایستگاه نواحی شمالی خلیج فارس در آگوست 2001 برای بررسی و تحقیق، استفاده شده است. تحلیل سرعت صوت و رسم بردارهای جریان ناشی از باد در نواحی شمالی خلیج فارس به وسیله نرم افزار مطلب انجام شده است. با توجه به نمودارهای بدست آمده و استفاده از تئوری اکمن، برهم کنش جریان ناشی از باد و انتشار صوت زیر آب مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان می دهد که با افزایش عمق لایه اختلاط در نواحی شمالی خلیج فارس، شدت جریان و سرعت صوت کاهش می یابد و کانال صوتی کم عمقی بین سطح و بستر بوجود می آید. اگر جریان و امتداد خط واصل بین منبع و گیرنده موج صوتی در یک جهت باشند، آنگاه سیگنال صوتی تقویت می شود یا به عبارتی شدت صوت افزایش می یابد. و اگر جریان در جهت عکس، یعنی از گیرنده به سمت منبع باشد، سیگنال صوتی تضعیف می شود و شدت صوت کاهش می یابد
  کلیدواژگان: سرعت صوت، جریان ناشی از باد، خلیج فارس، تئوری اکمن، لایه اختلاط
 • شهلا حبیبی صفحه 32
  این مقاله، مدل عددی با دقت بالا را ارائه می دهد که مسیرهای لکه نفت را با استفاده از یک الگوریتم ردیابی ذره شبیه سازی کرده است و نیز با توجه به نتایج حاصل از حل های عددی و تحلیلی، برتری طرح رانج کوتا مرتبه چهارم (Fourth - Order Runge -Kutta) به طرح اولر (Euler) را بررسی می کند. روش اولر که معمولا«برای محاسبه ردیابی نفت به کار می رود، در اکثر اقیانوس های باز روش مناسبی می باشد، اما نمی تواند مسیر حرکت ذرات را به طور دقیق در میدان های سرعت بسیار غیر یکنواخت نزدیک مناطق ساحلی و یا در ارتباط با مسائل رودخانه را پیش بینی کند. تجربیات ساده عددی نشان می دهد که روش اولر نیز ممکن است پراکندگی عددی غیر واقعی را معرفی کند که می تواند به تخمین بیش از حد نسبت به مساحت های واقعی ریزش نفت منجر شود. این مقاله روش رانج کوتا مرتبه چهارم را با درونیابی سرعت مرتبه چهارم برای محاسبه مسیرهای نفت ارائه می دهد و می تواند مشکلات مذکور را به حداقل برساند. الگوریتم به کار رفته در مدل Oil Track، ردیابی نفت را به دنبال حادثه ریزش نفت “Nissos Amorgos” در خلیج ونزوئلا در سال 1997 پیش بینی می کند. علیرغم فقدان اطلاعات میدانی، مدل توانسته است به خوبی با مشاهدات در ناحیه تحت تاثیر مقایسه شود.
  کلیدواژگان: ریزش نفت، مدل لاگرانژی، ردیابی ذره و پراکندگی عددی
 • جعفر سیاره، امیر سعید نورامین صفحه 45
  مهمترین هدف این مقاله ارزیابی نرخ و روند سرمایه گذاری در بنادر کانتینر خاورمیانه و نحوه عملکرد و رشد شرکت های حمل ونقل منطقه می باشد. این مقاله همچنین روند توسعه فعالیت های تدارکاتی جهت عملیات کانتینری در خاورمیانه را با روند جهانی پیش رو در سال های آتی مقایسه می کند. مقاله حاضر، سعی بر آن دارد که نقش موثر بنادر دریایی و شرکت های حمل ونقل دریایی ایران را در ارتقای کانتینریزاسیون منطقه در گذشته، حال وآینده نشان دهد.
  کلیدواژگان: جهانی شدن، کانتینریزاسیون، حمل و نقل کانتینر، ترمینال کانتینتری، حمل و نقل دریایی
 • محمود غیاثی، آرش عباس نیا، محمد محسنی صفحه 55
  هیدرودینامیک شناورها توسط پیچیدگی حضور سطح آزاد توصیف می گردد. جسمی که در نزدیکی سطح آزاد حرکت می نماید باعث اغتشاش در سطح افقی مایع و بوجود آمدن امواج می گردد. هدف اصلی از محاسبه پارامترهای امواج سطحی در نزدیکی کشتی ها، محاسبه مقاومت موج سازی و ضرایب هیدرودینامیکی می باشد.از آنجایی که با پیشروی شناور در آب عمیق، ذرات سیال توانایی حرکت آزادانه در اطراف شناور را دارا می باشد ولی در آب کم عمق، دامنه حرکت این ذرات محدود می شود و در نتیجه خطوط جریان در اطراف این شناور نسبت به آب عمیق تغییر خواهد کرد. این تغییرات می تواند به عنوان هدف اصلی این تحقیق به شمار آید. با انتخاب بدنه ویگلی و یک نقطه فشاری به عنوان مدل های انتخابی جهت انجام این کار، به شبکه بندی مرز جسم و اعمال شرایط مرزی نفوذناپذیری بستر و بدنه و شرط خطی سازی شده سطح آزاد و شرط تابش در معادله مشخصه گرین به مدل سازی عددی این مسئله پرداخته شده است. نتایج حاصل از روش عددی المان مرزی شامل محاسبه ضریب سرعت یک چشمه در آب کم عمق جهت تایید تابع گرین به کار رفته در معادله مشخصه گرین و سپس امواج سطحی در اطراف و پشت شناور و محاسبه پتانسیل اغتشاش در اطراف بدنه است که برای اعداد فرود عمق مختلف انجام شده است.
  کلیدواژگان: روش المان مرزی، آب کم عمق، تابع گرین، پتانسیل اغتشاش
 • مهدی ایرانمنش، آرمین رحمتی صفحه 65
  در این مقاله تاثیر برخی از پارامترهای تاثیرگذار در ایجاد تنشهای پسماند در فرایند جوشکاری تا حد ممکن بررسی شده است و روش هایی نیز جهت کاهش تنشهای پسماند ارائه شده است. قابل ذکر است با دانستن این تاثیرات می توان مدل بهتری ارائه داد و یا مدل های ارائه داده شده مختلف را بهینه سازی کرد. در حالت کلی می توان بهینه سازی تنشهای پسماند در جوشکاری را به دو بخش تقسیم کرد که بخش اول بهینه سازی روش های محاسبه دما و تنشهای پسماند جهت بدست آوردن جواب دقیق تر و بخش دوم بهینه سازی روش های جوشکاری برای کاهش تنشهای پسماند می باشد. در بخش اول تاثیر ضرایبی مانند اثرضریب پخش، اثر بازده حرارتی، اثر ضرایب انتقال حرارتی، و تعیین دو بعدی یا سه بعدی مدل حرارتی، اثر نرخ سردشدگی، توزیع حرارت و تاثیر سخت گردانی و نیز تاثیر تنش تسلیم بررسی شده است. در بخش دوم نیز اثر پیش گرم کردن، اثر عملیات حرارتی بعد از جوشکاری و یا اثر منابع حرارتی ثانویه که در اطراف منبع حرارتی جوش حرکت کند بر توزیع حرارت، توزیع تنشهای پسماند و توزیع اعوجاجها نشان داده شده است.
  کلیدواژگان: بهینه سازی، تنش پسماند، اعوجاج
 • صفحه 78
 • راهنمای نگارش مقاله در فصل نامه علمی - ترویجی علوم و فناوری دریا
  صفحه 82
 • صفحه 83
|
 • M.Mansouri, H.Ghasemi, S.Mousavizadegan Page 1
  Interceptors are used as a new means to control trim and equilibrium of high speed vessels. This device is placed vertically at stern towards vessel bottom and despite of its small size is efficient and useful. Its effect on the pressure distribution in the vessel bottom causes coincidence of mass and pressure center and then controlling the trim. In this study hydrodynamic performance of a flat plate with and without interceptor is calculated according to CFD methods. The results contain flow distribution of vessel bottom, pressure distribution and calculation of lift and drag.
 • E. Nikoubazl Rad, Afshin Danehkar. (Phd) Page 10
  Study of coastal landforms of Hormozgan province can be effective in integrated coastal zone management. Recognition of coastal landforms in Hormozgan province shoreline is necessary, because of their importance and extent. Correct planning in coastal zones, can prevent from detriment that is reached to natural resources and it is a way to access sustainable development. This present research is proceeding to relation between coastal landforms, coastal types and living beings. Because of this species is adaptive to particles size and particular landform in coasts, it is possible to determine the environmental sensitivity of coastal landforms. In this research, Used from satellite data (IRS-PAN) and then classified of coastal landforms to spit, tombolo, lagoon, creek, estuary, barrier island and etc. on the basis of the findings of this research, about 33.56 percent of the study length has been identified as sandy beach, 23.99 percent as tidal flat, 10.18 percent as mixed beach, 4.78 percent as barrier island, 0.96 percent as tidal island, 2.04 percent as bay, 0.85 percent as cliff, 0.22 percent as cove, 1.93 percent as creek, 4.16 percent as delta, 0.17 percent as estuary, 0.19 percent as estuary-creek, 0.51 percent as headland, 0.15 percent as lagoon, 0.07 percent as spit and 15 percent as mixed use. The results showed that about 59 percent of the study area is tidal mud flat. Little penetration of the substrate by oil occurs because the sediment is usually waterlogged but oil can persist on the surface over long periods. So that environmental sensitivity of coastal landforms put on this type of coast are increased.
 • A. Mohseni Arasteh, M. Torabi Azad, M.R. Soheilifar, A. Kamiab Page 21
  We use ROPME sea area cruise data in summer 2001 and wind velocity and direction data on august 2001 in different stations in northern part of Persian Gulf for surveying and research. Sound velocity analysis and wind driven current vector plots are drawn by MATLAB version 7.1. Wind driven currents and underwater sound transmission interaction are surveyed with these graphs and Ekman theory. Results show that current intensity and sound speed decreases with increasing in mixed layer depth and a shallow channel engender between surface and bottom in northern part of Persian Gulf. If current and line which connects source and receiver are in a same direction then sound signal invigorates in other word sound intensity increases. If current direction be in opposite direction then sound signal attenuate and sound intensity decreases.
 • Sh. Habibi Page 32
  This paper proposes a high accuracy numerical method to model oil spill trajectories using a particle-tracking algorithm. The Euler method, used to calculate oil trajectories, can give adequate solutions in most open ocean applications. However, this method may not predict accurate particle trajectories in certain highly non-uniform velocity fields near coastal zones or in river problems. Simple numerical experiments show that the Euler method may also introduce artificial numerical dispersion that could lead to overestimation of spill areas. This article proposes a fourth-order Runge-Kutta method with fourth-order velocity interpolation to calculate oil trajectories that minimize these problems. The algorithem is implemented in the OilTrack model to predict oil trajectories following the "Nissos Amorgos" oil spill accident that occurred in the Gulf of Venezuela in 1997. Despite lack of adequate field information, model results compare well with observations in the impacted area.
 • Jafar Sayareh, A. Saeed Nooramin Page 45
  The main objective of this paper is to assess the rate and trend of investment in middle-eastern container ports as well as the performance and growth of container shipping companies in the region. In addition, the paper evaluates the development of container related logistic activities in the region. Consequently, based on the result of the above assessment, a prediction of containerization development and growth in middle-east, as compared to global growth forecast, will be presented. In particular, the paper attempts to depict the contribution of Iranian seaports and shipping companies in promoting regional containerization in past and present, and future.
 • Mahmood Ghiasi, Arash Abbasnia, Mohammad Mohseni Page 55
  Potential flow around the marine structures based on Green's Theorem has been developed in ocean engineering problems. The main goal of surface wave parameters definition around body is calculation of wave making resistance and hydrodynamic coefficients. As body moves in deep water, fluid particles can move around hull freely but when it enters shallow water the particles movement is restricted and therefore wave pattern around body changes significantly. Changes mentioned can be considered as an interesting purpose in present study. Laplace equation in irrotational, inviscid, incompressible control volume of fluid is released as governing equation. The three-dimensional Boundary Element method is accomplished to calculate potential function at any point of computational field. To satisfy Neumann boundary conditions, the image method is employed. The Green function consists three parts. First part relates to the location of the singularity in the domain and its images with respect to the bottom. In The Second part, the free surface disturbance due to the singularity and its images is affected. Radiation condition is applied in third part. Numerical computations are applied to free surface waves generated by Wigley hull and moving pressure disturbance for the steady problem. The characteristic of wash wave such as the wave pattern on the free surface for different depth froude numbers and speed coefficients for pressure point in shallow water are reasonably predicted.
 • Dr.M.Iranmanesh, A.Rahmati Page 65
  This paper discusses about some effects of the major parameters that contribute to the formation of residual stresses in the welding process and provides some methods to reduce this stresses. It should be mentioned that the proper understanding of these effects help in establishing better models or optimization of different proposed models. In general, one can optimize the residual stresses of welding process in two ways: first optimizing the temperature calculation methods and residual stresses to obtain more exact solutions; and second optimizing the welding methods to reduce the residual stresses. The first part considers the effect of some coefficients such as diffusion coefficient, thermal efficiency and conductivity, and the effects of cooling rate, temperature distribution, hardening and yield stress as well as two- or three- dimensional determination of the thermal model. However, the second part, discusses about the effects of preheating, heat treatment after welding or the effect of secondary heat resources moving around the welding heat resource on temperature distribution, residual stresses distribution, and distortions distribution.