فهرست مطالب

دانش کشاورزی و تولید پایدار - سال نوزدهم شماره 1 (پاییز 1388)

نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار
سال نوزدهم شماره 1 (پاییز 1388)

 • تاریخ انتشار: 1389/01/20
 • تعداد عناوین: 15
|
 • جلیل شفق کلوانق*، سعید زهتاب سلماسی، عزیز جوانشیر، محمد مقدم، عادل دباغ محمدی نسب صفحه 1

  به منظور ارزیابی تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و تداخل علف های هرز بر عملکرد، اجزای عملکرد و میزان کلروفیل برگ در سویا، آزمایشی در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، در سال های 85-1384 اجرا شد. در هر دو سال، آزمایش ها در قالب کرت های خرد شده با طرح پایه بلوک-های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گردید. چهار سطح نیتروژن صفر، 20، 40 و 60 کیلوگرم در هکتار در کرت های اصلی و 10 دوره تداخل علف های هرز در دو سری در کرت های فرعی قرار گرفتند. در سری اول، کرت ها از ابتدای فصل رشد تا سپری شدن مراحل رشدی Ve (ظهور لپه ها)، 1V (اولین برگ سه برگچه ای)، 4V (چهارمین برگ سه برگچه ای)، 1R (شروع گل دهی) و 3R (شروع نیام دهی) به-وسیله وجین دستی عاری از علف هرز شدند و سپس تا آخر فصل رشد، وجین اعمال نگردید. در سری دوم کرت ها برای مراحل ذکر شده از ابتدای فصل تا مرحله مورد نظر آلوده به علف هرز بودند و پس از سپری شدن مرحله مربوطه، وجین، تا آخر فصل رشد اعمال شد. تداخل علف های هرز در تیمار شاهد آلوده به آن ها، عملکرد دانه، تعداد نیام و تعداد دانه در بوته، تعداد دانه در نیام و وزن هزاردانه را به ترتیب 42/48، 52/49، 55/54، 01/13 و 05/18 درصد در مقایسه با شاهد بدون علف هرز کاهش داد. هم چنین تیمار در شاهد آلوده به علف هرز، میزان کلروفیل سویا در مراحل رشدی 4V، 1R و3R به ترتیب 68/14، 33/17 و 42/21 درصد در مقایسه با شاهد بدون علف هرز کاهش پیدا کرد. با افزایش سطوح نیتروژن مقادیر همه صفات فوق افزایش یافت. با این حال میزان کلروفیل در کلیه سطوح نیتروژن با افزایش طول دوره رشد، کاهش نشان داد. میزان کلروفیل با افزایش دوره تداخل عاری از علف هرز، به طور تدریجی افزایش و با افزایش دوره تداخل آلوده به علف هرز به صورت تدریجی کاهش پیدا کرد. نتایج نشان دادند که اثرات رقابتی علف های هرز بر روی سویا، در سطوح پایین نیتروژن بیش تر است و افزایش سطوح نیتروژن سبب افزایش بیش تر قابلیت رقابت سویا با علف های هرز می گردد و بنابراین، سطوح بالای نیتروژن برای سویا در مقایسه با علف های هرز سودمندتر هستند.

  کلیدواژگان: تداخل علف های هرز، سویا، عملکرد و اجزای عملکرد، کلروفیل و نیتروژن
 • مظفر روستایی، ابوالقاسم محمدی، اسلام مجیدی، احمد عمری، مولاری نشیت، رضا حق پرست صفحه 21

  خشکی از مهم ترین تنش های محیطی است که تولید محصول در شرایط دیم را تحت تاثیر قرار می دهد. در این تحقیق، کاربرد پارامترهای فلورسنس کلروفیل به عنوان روشی برای ارزیابی تحمل به خشکی در گندم بررسی شد. مواد مورد مطالعه شامل 142 لاین اینبرد نوترکیب گندم در نسل F8 حاصل از تلاقی رقم آذر2 و لاین 87Zhong291 بود. محل آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و در دو شرایط تنش خشکی و آبیاری تکمیلی اجرا شد. پارامترهای فلورسنس مورد بررسی شامل فلورسنس حداقل (F0)، فلورسنس حداکثر (Fm)، فلورسنس قابل دسترس ((Fv، حداکثر مقدار سودمندی یا بهره وری از فتوسیستم II((Fv/Fm، شاخص فتوسنتز ((PI، خاموش-گرهای شیمیایی (QUE)، پتانسیل آب برگ ((LWP، پتانسیل تبدیل انرژی فتوشیمیایی (YPEC) و خاموش گرهای غیرشیمیایی (NPQ) بودند. از نظر پارامترهای فوق الذکر تفاوت معنی دار بین ژنوتیپ ها تحت دو شرایط تنش خشکی و آبیاری تکمیلی وجود داشت. میانگین عملکرد دانه ژنوتیپ ها در شرایط تنش و آبیاری تکمیلی به ترتیب 928 و 2547 کیلوگرم در هکتار بود. تحت شرایط تنش خشکی بیش ترین و کم-ترین عملکرد دانه به ترتیب 1935 و 272 و در آبیاری تکمیلی به ترتیب 4/3805 و 9/3804 کیلوگرم در هکتار بود. گروه بندی افراد جمعیت به گروه لاین-های پر و کم محصول نشان داد که فقط تحت تنش خشکی بین گروه ها از نظر پارامترهای فلورسنس تفاوت معنی دار وجود داشت. بر اساس تجزیه رگرسیون، بین عملکرد دانه و پارامترهای فلورسنس به غیر از QUE رابطه مثبت و معنی دار در شرایط تنش خشکی وجود داشت ولی رابطه QUE با عملکرد دانه منفی و معنی دار بود. در حالی که تحت شرایط آبیاری تکمیلی رابطه خطی معنی دار بین پارامترها و عملکرد دانه مشاهده نشد. همبستگی بین پارامترهای فلورسنس در شرایط تنش خشکی مثبت یا منفی و معنی-دار بود. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق می توان از پارامترهای فلورسنس به همراه صفات مورفوفیزیولوژیک در اصلاح گندم دیم به عنوان معیارهای گزینشی برای تحمل به خشکی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: پارامترهای فلورسنس، گزینش، گندم، Fv، Fm و PI
 • جواد حسین زاد*، سید جعفر اصفهانی، قادر دشتی صفحه 35

  شناسایی و حمایت اصولی و هدفمند از تولید محصولات کشاورزی دارای مزیت نسبی و قابل رقابت در بازارهای جهانی گام مهمی در توسعه صادرات غیر نفتی محسوب می شود. تحقیق حاضر نیز با هدف شناسایی محصولات کشاورزی مزیت دار استان آذربایجانشرقی با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستی صورت گرفته است که در این بررسی که در آن برخی از متغیرهای اثر گذار بر مزیت نسبی مانند نرخ ارز و قیمت جهانی محصولات تحلیل حساسیت شدند. نتایج نشان داد که تولید محصولات گندم دیم، جودیم و جوآبی در این استان فاقد مزیت نسبی بوده در حالیکه خیار و گوجه فرنگی در بین محصولات مورد بررسی بیشترین مزیت را دارا می باشند. تحلیل حساسیت شاخص های مزیت نسبی نسبت به نرخ ارز نشان داد که با افزایش نرخ ارز مزیت نسبی نیز افزایش می یابد. دربین محصولات مورد بررسی گندم دیم و جودیم بیشترین و خیار کمترین حساسیت را نسبت به نرخ ارز نشان دادند. تحلیل حساسیت نسبت به تغییرات قیمت جهانی محصولات نیز نشان داد که کاهش 25 درصدی قیمت جهانی محصولات سبب از بین رفتن مزیت گندم آبی و قرار گرفتن سیب زمینی در نقطه سربه سر تولید خواهد شد. تحلیل حساسیت نسبت به هزینه نهاده های قابل تجارت نشان می دهد که هر چه نسبت درآمد به هزینه نهاده های قابل تجارت بیشتر باشد، حساسیت شاخص هزینه منابع داخلی نسبت به تغییر هزینه نهاده های قابل تجارت کمتر می شود.

  کلیدواژگان: مزیت نسبی، ماتریس تحلیل سیاستی، محصولات زراعی، استان آذربایجانشرقی، سیاست های حمایتی، تحلیل حساسیت
 • کاظم قاسمی گلعذانی، پریسا شیخ زاده مصدق، مصطفی ولی زاده صفحه 49

  بذرهای نخود (رقم 482ILC) به مدت صفر (1P)، 8 (2P)، 16 (3P) و 24 (4P) ساعت در دمای 3/17 درجه سانتی گراد در آب مقطر خیسانده شدند و سپس تا رطوبت حدود 30 در صد خشک گردیدند. درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و وزن خشک گیاهچه های حاصل برای تیمارهای مختلف در آزمایشگاه تعیین شد. آزمایش مزرعه ای در سال 1385 تحت رژیم های مختلف آبیاری (1I، 2I و3I: به ترتیب آبیاری پس از 120،80 و 160 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A) اجرا گردید. در آزمایشگاه، با افزایش مدت پیش تیمار آبی، سرعت جوانه زنی بذرها افزایش یافت. حداکثر سرعت جوانه زنی در تیمار 4P حاصل شد ولی اختلاف معنی داری با تیمار 3P نداشت. وزن خشک گیاهچه های حاصل از بذور پیش تیمار شده به طور معنی داری بیش تر از تیمار شاهد (1P) بود. در مزرعه، سرعت و درصد سبز شدن گیاهچه ها، تعداد دانه در واحد سطح و عملکرد دانه به طور معنی داری تحت تاثیر پیش تیمار آبی قرار گرفت. پیش-تیمار آبی سرعت و درصد سبزشدن گیاهچه ها و در نتیجه استقرار بوته ها را در مزرعه بهبود بخشید. با افزایش شدت تنش کم آبی، تعداد دانه در واحد سطح و عملکرد دانه در واحد سطح کاهش یافت. کم ترین وزن هزاردانه و عملکرد دانه در واحد سطح در 3I حاصل شد، اما این صفات در بین 1I و 2I تفاوت معنی داری نداشت. میانگین تعداد دانه در واحد سطح و محصول دانه گیاهان حاصل از بذور پیش تیمار شده به طور معنی داری بیشتر از گیاهان حاصل از بذور شاهد بود، اما مدت پیش-تیمار آبی اثر معنی داری روی این صفات نداشت.

  کلیدواژگان: پیش تیمار آبی، جوانه زنی، سبزشدن گیاهچه، عملکرد دانه، نخود
 • محمد باقر خورشیدی بنام، مهرداد عبدی، شهرام ایرانی پور، رحیم اکبری، جاوید عمارت پرداز صفحه 59

  این پژوهش با هدف تعیین تاثیر تنش خشکی آخر فصل بر صفات مورفولوژیکی و عملکرد دانه 9 رقم و لاین امیدبخش برنج که از موسسه تحقیقات برنج کشور در رشت تهیه شده بودند در چهار تکرار به صورت کرت های خرد شده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی انجام شد. تنش در کرت اصلی و رقم در کرت فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین ارقام از لحاظ عملکرد دانه در شرایط تنش و یا شرایط بدون تنش اختلاف بسیار معنی دار وجود دارد. تنش هم چنین بر اغلب صفات مثل تعداد پنجه، تعداد خوشه، وزن دانه و وزن هزاردانه و عملکرد دانه تاثیر معنی دار داشت و باعث کاهش آن ها گردید. اثر متقابل رقم در تنش معنی دار نشد. تجزیه رگرسیون گام به گام نشان داد که صفات تعداد خوشه و تعداد دانه در خوشه با عملکرد ارتباط دارند. ارقام هاشمی و محلی اول که ارتفاع آن ها بیش تر از میانگین کل بود، عملکرد کم تر از میانگین کل در هر دو شرایط نشان دادند. بالعکس، رقم صالح و 830 که از ارتفاع کم تری برخوردار بودند عملکرد بیشتری تولید کردند. ارقام 830، حسن سرایی، لاین 841، صالح و محلی دوم با وجود داشتن تعداد دانه در سنبله بیش تر دارای وزن دانه در بوته بیش تری نیز بودند از طرف دیگر ارقام هاشمی و محلی اول دارای تعداد دانه در سنبله کم تر و وزن دانه در بوته کم تری داشتند. به همین دلیل عملکرد این دو ژنوتیپ در بین ارقام موجود کم تر از بقیه ژنوتیپ-ها بود. به طورکلی رقم صالح و در مرتبه بعدی لاین شماره 830 دارای تحمل بیش تری به تنش خشکی بودند.

  کلیدواژگان: تنش خشکی، عملکرد، Oryza sativa L
 • یحیی عجب شیرچی، ایرج رنجبر، مصطفی ولیزاده، امیر عزیزپناه، علی عزیزپناه صفحه 71
  این مطالعه به منظور برآورد رابطه بین ساعات کارکرد انباشته و هزینه های تعمیر و نگهداری تجمعی برای 27 دستگاه تراکتور متداول در شرکت کشت و صنعت میثاق سبز شامل دو نوع تراکتور مسی فرگوسن 285 و یونیورسال 650 انجام پذیرفت. اطلاعات مورد نیاز شامل هزینه های تعمیر و نگهداری و ساعات کارکرد سالیانه در طی یک دوره پانزده ساله از سال 1370 تا 1384 جمع آوری شد. با انجام تجزیه رگرسیون، مدل های پیش بینی آماری یک بار به تفکیک نوع تراکتورهای موجود در شرکت برآورد گردید و این عملیات بار دیگر برای کلیه تراکتورها انجام گرفت. در ابتدای عمر تراکتورها (تا حدود 2000 ساعت) مدل توانی به صورت 600/1x024/0y = استفاده شد و برای بقیه عمر مدل درجه دوم به شکل 659/5 +x 22/0- 2x005/0y = بهترین برازش را در پیش بینی هزینه ها نشان داد. نتایج بیانگر آن بودند که هزینه های تعمیر و نگهداری تجمعی بر حسب درصدی از قیمت خرید برای تراکتور یونیورسال 650 بیشتر از تراکتور مسی فرگوسن 285 می باشد. در ادامه، مقایسه ای نیز بین مدل نهایی به دست آمده از این تحقیق با برخی از مدل های ارائه شده در منابع داخلی و خارجی صورت پذیرفت. در پایان مشخص شد که مقدار تجمعی این هزینه ها به صورت درصدی از قیمت اولیه توسط مدل مزبور، تقریبا نسبت به تمامی مطالعات کمتر است. دلایل این امر در مطالعه حاضر مورد بحث قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: تراکتور، تعمیر و نگهداری، مدل ریاضی، هزینه
 • پریسا اکبری، امیر قلاوند، سید علی محمد مدرسثانوی صفحه 83
  به منظور بررسی اثر سیستم های کوددهی آلی، تلفیقی، شیمیایی وکود زیستی (ازتوباکتر و آزوسپریلیوم) در راستای کاهش مصرف کودهای شیمیایی بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد آن در آفتابگردان رقم آلستار، آزمایشی در سال 1386 در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس اجرا شد. عامل اصلی در پنج سطح کودی شامل F1 (100 درصد آلی (، F2 (25 درصد شیمیایی و 75 درصد آلی)، F3 (50 درصد شیمیایی و50 درصد آلی)، F4 (75 درصد شیمیایی و 25 درصد آلی) و F5 (100 درصد شیمیایی (و عامل فرعی در دو سطح تلقیح شامل) I1بذور تلقیح شده با کود زیستی) و) I0تلقیح نشده) با استفاده از طرح کرت خرد شده در چارچوب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار بررسی گردید. عملکرد دانه، درصد پروتئین، درصد روغن، عملکرد روغن، قطر طبق، وزن هزاردانه، تعداد دانه در طبق اندازه گیری شد. نتایج بیانگر آن است که در حالت F3 همه صفات به جز درصد روغن در بیش ترین مقدار بودند. عملکرد دانه در سیستم تلفیقی بیش تر از هر کدام از سیستم شیمیایی و آلی به تنهایی به دست آمد. بذور تلقیح شده با باکتری های ازتوباکتر و آزوسپریلیوم، عملکرد و اجزای عملکرد را در مقایسه با تیمار شاهد (بدون تلقیح بذر) افزایش دادند (I1› I0). نتایج نشان می دهند که عملکرد دانه و اجزای عملکرد در تیمار ترکیب کودزیستی و سیستم تلفیقی کود دامی و شیمیایی بهتر از زمانی است که این کودها به تنهایی استفاده می شوند. بالاترین عملکرد در تیمار F3همراه با تلقیح بذر (I1 (F3به میزان2890 کیلوگرم در هکتار به دست آمد
  کلیدواژگان: آفتابگردان، کود دامی، کود زیستی، روش تلفیقی، کود شیمیایی، عملکرد دانه
 • نبی خضری نژاد، یوبرت قوستا، غلامرضا نیکنام صفحه 95
  در بررسی قارچ های همراه با نماتد سیستی چغندرقند در مزارع استان آذربایجان غربی، طی سال های 83-82، حدود 400 جدایه قارچی از مراحل مختلف این نماتد جداسازی و از نظر تاکسونومیکی مورد مطالعه قرار گرفتند. تعداد 12 گونه از 11 جنس شامل Alternaria alternate، Alternaria malorum، Arthrinium phaeospermum، Arthrobotrys oligospora، Botryotrichum piluliferum، Chaetomium Spiralotrichum، Cladosporium oxysporum، Cylindrocarpon destructans، Embellisia chlamydospora، Geomyces pannorum، Stemphylium botryosum و Ulocladium atrum در این مقاله معرفی می شوند. گزارش و توصیف گونه های Botryotrichum piluliferum و Geomyces pannorum برای فلور قارچی ایران جدید می باشند. دو گونه مذکور بعلاوه گونه های Alternaria malorum و Arthrinium phaeospermum گزارش های جدیدی از آلودگی های طبیعی نماتد سیستی چغندرقند به این قارچ ها می باشند با شناسایی این قارچ ها می توان از همه یا برخی از آن ها در کنترل بیولوژیکی نماتد سیستی چغندرقند استفاده نمود.
  کلیدواژگان: استان آذربایجان غربی، قارچ، نماتد سیستی چغندرقند
 • لیلا سید لر فاطمی، سید جلال طباطبایی، اسماعیل فلاحی صفحه 107
  امروزه تنش شوری مهم ترین تنش غیرزیستی برای گیاهان است و مطالعات جدید نشان داده که سیلیسیوم نقش بسیار مهمی در مقاومت گیاهان به تنش های محیطی از جمله تنش شوری دارد. بدین منظور و جهت ارزیابی تاثیر سیلیسیوم و شوری بر شدت فتوسنتز و غلظت عناصر غذایی گیاه توت فرنگی(Fragaria × ananassa Duch) رقم سلوا، آزمایشی با سه سطح سیلیسیوم (mM 2، 1، 0) و سه سطح کلرید سدیم (mM 40، 20، 0) به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در شرایط کنترل شده گلخانه ای و به صورت آبکشت انجام شد. بعد از اعمال تیمار و در مرحله گلدهی شدت فتوسنتز گیاه اندازه گیری شد. در پایان آزمایش نیز، کل گیاهان از بستر خارج شده و خصوصیات بیوشیمیایی آن ها شامل غلظت عناصر غذایی، پرولین و نشت الکترولیت اندازه گیری گردید. هم چنین غلظت سیلیسیوم برگ نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که شوری تاثیر معنی داری بر شدت فتوسنتز، نشت الکترولیت و غلظت پرولین داشت. با افزایش سطوح شوری، نشت الکترولیت و غلظت پرولین افزایش و شدت فتوسنتز کاهش یافت، ولی کاربرد سیلیسیوم در شرایط شوری، شدت فتوسنتز را افزایش داد. نشت الکترولیت و غلظت پرولین نیز با تیمار سیلیسیوم کاهش یافت. تنش شوری، غلظت نیترات، پتاسیم، نیتروژن و نسبت K/Na را کاهش و غلظت سدیم و کلر را افزایش داد. افزودن سیلیسیوم به محلول غذایی، غلظت سدیم و کلر را کم ولی غلظت نیترات، پتاسیم، نیتروژن و نسبت K/Na اضافه نمود. غلظت فسفر تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت سیلیسیوم در محلول غذایی، غلظت آن نیز در برگ افزایش یافت، ولی با افزایش سطوح کلرید سدیم، جذب آن کم شده و غلظت نیز کاهش پیدا کرد. بر اساس نتایج حاصل و با در نظر گرفتن سطوح شوری می توان استفاده از یک میلی مولار سیلیسیوم را در شرایط شوری، توصیه نمود.
  کلیدواژگان: توت فرنگی، سیلیسیوم، شوری، عناصر غذایی، فتوسنتز
 • عبدالامیر محیسنی، ابراهیم سلیمان نژادیان، غلامرضا رجبی، محمدسعید مصدق صفحه 119
  سن گندم Eurygaster integriceps Put. مهم ترین آفت گندم و جو در شهرستان بروجرد واقع در شمال استان لرستان می باشد. متداول ترین روش های نمونه گیری از این آفت استفاده از کادر (تخمین مطلق) و تور حشره گیری (تخمین نسبی) می باشد. تور زدن ساده ترین و مناسب ترین روش نمونه گیری از جمعیت بندپایان محسوب می گردد. در این تحقیق با استفاده از یک تور استاندارد، پراکنش فضایی و نمونه گیری دنباله ای با دقت ثابت جهت تخمین جمعیت سن گندم در مزارع گندم دیم شهرستان بروجرد طی سال های 1383 تا 1384 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که مدل رگرسیونی تایلور توصیف بهتری از روابط میانگین-واریانس در نمونه گیری با استفاده از تور حشره گیری می-باشد. همچنین شاخص تایلور (شیب خط رگرسیون) به شکل معنی داری از عدد یک بزرگ تر بود که نشان دهنده تجمعی بودن مراحل پورگی و حشره بالغ نسل جدید سن گندم در مزارع گندم دیم است. طرح نمونه گیری دنباله ای به روش گرین (Green) با سه سطح دقت 1/0، 15/0 و 25/0 جهت تخمین جمعیت پوره سن سه، پوره سن چهار و مجموع پوره سن پنج و حشره بالغ نسل جدید طراحی و ارائه گردید. اعتبارسنجی این مدل ها با استفاده از 11-13 سری از داده های مستقل از داده های مدل تایلور، به ترتیب با دامنه های میانگین4/0-92/6، 91/0-30 و 34/0-21/24 در واحد تور مورد بررسی قرار گرفتند. برای دست یابی به دقت 25/0 که مورد قبول مدیریت تلفیقی آفات نیز می باشد، متوسط تعداد نمونه مورد نیاز برای مراحل زندگی فوق به ترتیب 23، 22 و 35 تور بود که در صورت افزایش میزان دقت به 1/0، به ترتیب به 166، 127 و 190 افزایش یافت. بنابراین طرح نمونه گیری دنباله ای با دقت ثابت (مدل گرین) با استفاده از تور حشره گیری، جهت پیش آگاهی سنین سه، چهار و پنج پورگی و حشره کامل نسل جدید در مزارع گندم دیم بسیار مناسب بوده و توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: تورزدن، گندم دیم، مدل گرین، نمونه گیری دنباله ای با دقت ثابت، Eurygaster integriceps
 • ابراهیم بنیاس، سعید زهتاب سلماسی، یعقوب راعی، سعید اهریزاد، صفر نصرالله زاده صفحه 133
  اثر آللوپاتیک علف های هرز یکی از عوامل مهم محدودکننده رشد و عملکرد گیاهان دارویی می باشد. در این بررسی عصاره آبی اندام های مختلف سلمه تره (Chenopodium album L.) و توق (Xantium strumarium L.) (اندام هوایی، ریشه و گیاه کامل) (غلظت 2 درصد وزنی- حجمی) بر درصد سبزشدن، صفات مورفولوژیکی و میزان اسانس گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در پنج تکرار انجام شد. نتایج به دست آمده نشان داد که درصد سبزشدن توسط عصاره آبی اندام هوایی سلمه تره و گیاه کامل توق کاهش می یابد. عصاره های آبی این دو علف هرز تاثیر معنی داری بر روی صفات مورفولوژیک مرزه داشتند به طوری که باعث کاهش ارتفاع بوته، تعداد برگ در بوته و وزن خشک اندام هوایی و ریشه گیاه مرزه گردید. با وجود افزایش محتوای اسانس مرزه تحت تاثیر عصاره آبی اندام های مختلف سلمه تره و توق، عملکرد اسانس کاهش یافت.
  کلیدواژگان: آللوپاتی، اسانس، توق، سلمه تره، صفات مورفولوژیک، مرزه
 • باب الله حیاتی، حبیب شهبازی، محمد کاوسی کلاشمی، محمد خداوردیزاده صفحه 143
  با توجه به تقاضای روزافزون آب در ایران و محدودیت های عرضه آن، بایستی مدیریت بهینه منابع آب مورد توجه برنامه ریزان و بهره برداران قرار گیرد. یکی از راه کارهای مدیریت آب، تعیین قیمت واقعی نهاده آب در تولید محصولات مختلف کشاورزی است. در این پژوهش، تابع تولید دو محصول گندم و جو در سه استان خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی با هدف تعیین ارزش آب در بخش کشاورزی با استفاده از فرم تابعی ترانسلوگ و اطلاعات آماری مربوط به سال زراعی 86-1385، برآورد شده است. نتایج حاصل از تحلیل یافته ها نشان داد که قیمت واقعی آب، در سه استان خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی در کشت محصول گندم به ترتیب برابر با 14/1224، 24/2882 و 30/456 ریال بر مترمکعب و در کشت محصول جو به ترتیب برابر با 01/703، 67/1343 و 67/112 ریال بر مترمکعب می باشد. بنابراین، اصلاح تدریجی قیمت آب نسبت به قیمت موجود، می تواند منجر به مصرف بهینه آن در کشت این محصولات و افزایش بهره وری و کارایی گردد.
  کلیدواژگان: استان های خراسان، تابع تولید ترانسلوگ، قیمت واقعی آب، گندم و جو
 • رضا عبدی، حمیدرضا قاسمزاده، شمساله عبدالهپور، مجید سبزهپرور، عادل دباغ محمدی نسب صفحه 157
  در هر سیستم تولیدی، چنانچه عملیات تولید از قبیل شخم زنی و برداشت به موقع انجام نپذیرد، انتظار می رود که عملکرد و کیفیت محصول افت پیدا کند. پروژه مکانیزاسیون یونجه نیز به مانند هر سیستم تولیدی، نیازمند برنامه ریزی، زمان بندی، طرح ریزی و مدیریت دقیق می باشد. روش پایه ای و بنیادی تکنیک های برنامه ریزی و زمان بندی پروژه ها به صورت شبکه هایی از فعالیت ها و رویداد های برهم کنش می باشند که براساس روابط پیش نیازی به فرم گرافیکی نمایش داده می-شوند. چنین شبکه هایی، ابزارهای توانمندی هستند که چارچوب منسجمی را برای طرح ریزی، زمان بندی و... پروژه ها فراهم می آورند. در این پژوهش از شبکه های گرت استفاده شد، زیرا شبکه های گرت همه مزیت های شبکه ها را دارند. علاوه بر آن، تواناترین و مطمئن ترین نوع شبکه ها برای ارزیابی و تحلیل واقعی سیستم ها می باشند. با استفاده از شبکه های گرت فرایند پروژه مکانیزاسیون یونجه شبیه سازی و مدل سازی شده و سپس مدل شبکه گرت حاصل، تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که مدل این توانایی پاسخ گویی به هر نوع پرسش آماری در ارتباط با پروژه را دارا می باشد و مدل های شبکه ای به ویژه مدل شبکه گرت، ابزار یا تکنیک بسیار توانمندی برای مدل سازی، طرح ریزی، زمان بندی، کنترل و آنالیز پروژه های مکانیزاسیون کشاورزی می باشد.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی و زمان بندی، پروژه، شبکه های گرت، مدل سازی، مکانیزاسیون کشاورزی
 • فرشاد محمدیان، ناصر شاهنوشی، محمد قربانی، حسن عاقل صفحه 171
  شهرستان تربت جام به عنوان یکی از قطب های اصلی کشت محصولات زراعی در استان خراسان رضوی محسوب می شود. از آنجا که بیش از 80 درصد از اراضی زیر کشت محصولات زراعی، آبی بوده و 90 درصد آب مصرفی بخش از منابع آبی سفره های زیر زمینی برداشت می شود، به دلیل این برداشت بی رویه هر ساله حدود 44/1 متر سطح آب سفره ها افت می کند و به علت بارندگی کم امکان جایگزینی وجود ندارد که باعث شده بیلان آبی دشت تربت جام منفی شود. لذا تداوم تولیدات کشاورزی در بلند مدت با الگوی کشت فعلی امکان پذیر نمی باشد. در این مطالعه با استفاده از روش فرایند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و شناخت باورهای ذهنی و معیارهای تصمیم گیری کشاورزان، الگوی زراعی که بطور بالقوه امکان کشت آن در دشت تربت جام وجود دارد، شناسایی و معرفی می شود. به گونه ایی که ضمن تثبیت درآمد کشاورزان، میزان برداشت از منابع آبی دشت را کاهش دهد. نتایج حاصل از محاسبات تحقیق نشان می دهد که اولویت های ذهنی کشاورزان به ترتیب درآمد خالص(سود)، میزان آب مصرفی، هزینه های تولید و اشتغال نیروی کار می باشد. همچنین در الگوی کشت منتخب، میزان آب مصرفی به میزان 84/8 درصد کاهش، درآمد خالص به میزان 06/1 درصد افزایش، هزینه های تولیدی به میزان 7/11 درصد افزایش و سطح اشتغال بدون تغییر باقی می ماند. لذا برای مقبولیت هر چه بیشتر این الگو توسط کشاورزان، در کوتاه مدت سیاست های حمایتی دولت از قبیل سوبسید های نهاده ایی و در میان مدت و بلند مدت افزایش عملکرد محصولات و افزایش راندمان آبیاری پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: الگوی کشت، تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، تربت جام، محصولات زراعی
 • پرویز احمدی مقدم، محمد علی حداد درفشی، ماهرخ شایسته صفحه 189
  کاربرد تکنولوژی کوددهی متغیر نیتروژن در مزرعه یکی از محور های اصلی مدیریت دقیق محصول می باشد که راندمان کوددهی را افزایش داده و باعث کاهش آلودگی های زیست محیطی می گردد. استفاده از این تکنولوژی، نیازمند تعیین دقیق و لحظه ای وضعیت نیتروژن گیاه در مزرعه می باشد. در این تحقیق برای اولین بار، از روش پردازش تصاویر رنگی برای تعیین وضعیت نیتروژن برگ های چغندرقند استفاده شده است. آزمایش ها در اتاق فیتوترون انجام و شش سطح مختلف کوددهی (0، 100، 200، 300، 400 و 500 کیلوگرم بر هکتار) در پنج تکرار برای چغندرقند که در گلدان های پلاستیکی به قطر 22 سانتی متر کشت شده بودند، در نظر گرفته شد. کلروفیل برگ توسط دستگاه کلروفیل سنج اندازه گیری گردید. دو فضای رنگی و یک فضای سطح خاکستری برای تخمین مقدار کلروفیل برگ بر اساس تصویر گرفته شده توسط دوربین دیجیتالی به کار گرفته شد. مدل سطح خاکستری رابطه خوبی با مقدار کلروفیل برگ نشان داد و نیز زمان کم تری برای پردازش تصویر نیاز داشت (تقریبا نصف زمان پردازش تصویر در فضای رنگی) اما مدل در فضای رنگی بیش ترین همبستگی را برای تخمین مقدار کلروفیل برگ نشان داد.
  کلیدواژگان: پردازش تصویر، چغندرقند، کشاورزی دقیق، کلروفیل سنج، مدیریت کوددهی، نیتروژن
|
 • J. Shafagh, Kolvanagh, S. Zehtab Salmasi, A. Javanshir, M. Moghaddam, A. Dabbagh Mohammadinasab Page 1

  In order to evaluate the influence of nitrogen (N) rate and weed interference durations on grain yield, yield components and chlorophyll (SPAD) value of soybean, a set of experiments were conducted in the Research Station of the University of Tabriz, Iran, during 2005 and 2006. The experiments were carried out as split-plot, based on randomized complete block design with three replications. Nitrogen application rates (0, 20, 40 and 60 kg/ha) were included in the main plots and 10 weed interference periods (two sets) in subplots. Soybean was either kept free of weeds for Ve, V1, V4, R1 and R3 growth stages (GS) or weeds were allowed to grow for the corresponding periods, and subsequently kept weed free. Weed infested conditions for the entire growing season led to 14.68%, 17.33%, 21.42%, 49.52%, 54.55%, 13.01%, 18.05% and 48.42% reduction in SPAD value of V4, R1 and R3 GS of soybean, pods and grains weight and grain yield, respectively, as compared with full season weed-free control treatments. These traits were positively influenced by increasing N levels and consequently better vegetative growth was observed. However, SPAD value showed a decreasing trend with the progress of soybean GS for all levels of N. SPAD value gradually increased in response to increasing weed-free period compared with the weedy control and gradually decreased in response to increasing weed-infested period compared with the weed-free control. The results suggested that the adverse effect of weed competition on soybean is more apparent at low N levels and increasing the amont N provides a competitive advantage for soybean over to weeds thus high N rates are more beneficial to the crop than to the weeds.

 • M. Rostaei, Sa Mohammadi, E. Majidi, A. Amri, M. Nashit, R. Haghparast Page 21

  Drought is one of the most important abiotic stresses affecting food production under dryland-rainfed conditions. In the present study, fluorescence parameters as non-destructive methods were used to assess drought tolerance in winter bread wheat. A population of 142 recombinant inbred lines in F8 generation, derived from a cross between Azar2 (Winter type) and 87Zhong291 (Facultative type), was used. Experiment was conducted using randomized complete block design with three replications under rainfed (drought stress) and supplementary irrigation during 2006-2007 seasons at Maragheh Experiment Station of the Dryland Agricultural Research Institute (DARI). The chlorophyll fluorescence characters including minimal fluorescence level from dark-adapted leaves (Fo), maximal fluorescence level from dark-adapted leaves (Fm), variable fluorescence level (Fv), maximum quantum efficiency of PSII photochemistry (Fv/Fm), non-photochemical quenching (NPQ), photochemical quenching (QUE), leaf water potential related to drought resistance (LWP), yield of photochemical energy conversion (YPEC), and performance index (PI) were measured. There were significant differences among genotypes with respect to chlorophyll fluorescence parameters under both conditions. Average grain yield under drought and irrigated conditions were 928 and 2547 Kg/ha, respectively. Under drought condition, grain yield ranged from 272 to 1935 Kg/ha. It varried from 3805.4 and 3804.9 Kg/ha under supplementary irrigation. Grouping of geneotypes based on grain yield revealed significant differences between high and low yielding groups with respect to chlorophyll fluorescence parameters only under drought condition. Based on regression analysis, significant and positive relationships were observed between grain yield and all chlorophyll fluorescence characters except QUE under droght condition. QUE had negative and significant association with grain yield. However, no significant linear relationships was found between grain yield and chlorophyll fluorescence parameters under irrigated condition. Correlation analysis indicated positive or negative significant correlation between chlorophyll fluorescence parameters. The results of present study indicated that chlorophyll fluorescence parameters along with morpho-physiological characters could be used as selection criteria in breeding wheat for drought tolerance.

 • J. Hosseinzad, Sj Esfahani, G. Dashti Page 35

  Supporting agricultural products with some rates of comparative advantage is an important step for non-oil exports development of Iran. The purpose of this study is to identify the agricultural products of East Azarbaijan with comparative advantages by policy analysis matrix (PAM). The effects of exchange rates and global prices on the comparative advantage of the cases are examined. The dry farmed wheat (DFW), dry farmed barely (DFB), and irrigated barely did not show any rates of comparative advantages; while, cucumbers, and tomatoes exposed the highest rates of comparative advantages. The sensitivity analyses of comparative advantage indices with respect to the exchange rates(ER) demonstrate the positive correlation; where, DFW, and DFB had highest response rates; and the cucumbers had the lowest response for ER changes. Sensitivity analyses of comparative advantages with respect to global prices showed the deletion of comparative advantages with 25% declines in global prices of irrigated wheat, and locating the potatoes on breakeven point. Sensitivity analyses of tradable inputs costs confirmed that by increasing the ratio of incomes to tradable input costs decrease the response of domestic resource costs indices as compared with tradable input costs changes.

 • K. Ghasemi, Golezani, P. Sheikhzadeh Mosaddegh, M. Valizadeh Page 49

  Chickpea seeds (cv. ILC482) were soaked in distilled water at 17.3C for 8 (P2), 16 (P3) and 24 (P4) hours and subsequently dried back to about 30% moisture content. Germination percentage, germination rate and seedling dry weight for different treatments were determined in laboratory. The field experiment was conducted under different irrigation regimes (I1, I2 and I3: Irrigation after 80, 120 and 160 mm evaporation from class A pan, respectively) in 2006. In laboratory, seed germination rate was increased with increasing hydropriming duration. Maximum germination rate was obtained for P4 treatment, but it was not significantly different from the P3 treatment. Seedling dry weight of hydroprimed seeds was significantly higher than that of control (P1). In the field, rate and percentage of seedling emergence, grains per unit area and grain yield were significantly affected by hydropriming. Rate and percentage of seedling emergence and consequently seedling establishment were improved as a result of hydropriming. Grains per unit area and grain yield were decreased, as water deficit severed. The lowest 1000 grains weight and grain yield per unit area were obtained under I3. However, these traits were not significantly different between I1 and I2. Mean number of grains per unit area and grain yield of plants from primed seeds were significantly higher as compared to non-primed seeds, but the effect of hydropriming period on these traits was not found significant.

 • Mb Khorshidi, M. Abdi, Sh Iranipur, R. Akbari, J. Emaratpardaz Page 59

  The aim of this research was to determine the effect of terminal water stress (arranged in main plots) on nine cultivars and promising lines (arranged in sub plots) regarding grain yield and morphologic attributes in Miyaneh, Iran. A split plot experiment was conducted based on randomized complete blocks with four replicates. Results showed that there were significant differences among genotypes for grain yield in both conditions. Drought affected adversely tiller number, panicle number, grain and 1000 grain weight and grain yield. No significant genotype*drought interaction was observed for the traits under study. Stepwise regression showed that panicle number and grain number per panicle were significantly related to grain yield. Hashemi and Local 1 had greater plant height than the mean but produced the lowest grain yield in both conditions. On the other hand, Saleh and 830 which had lower plant height were high yielding. Hassansarayi, 830, 841, Saleh and Local 2 produced higher grain per panicle and grain weight per plant, but Hashemi and Local 1 showed lower grain per panicle, grain weight per plant and consequently lowest grain yield. Saleh and 830 were found to be the most tolerant genotypes in this study.

 • Y. Ajabshirchi, I. Ranjbar, M. Valizadeh, A. Azizpanah, A. Azizpanah Page 71
  This research was conducted in order to determine a relationship between accumulated hours and R&M costs, for 27 conventional tractors in the Misagh Sabz Agri-Industrial. Company that were divided into two models including Massy Ferguson 285 and Universal 650. Required data including the R&M costs and hours of annual usage over the fifteen year period from 1991 to 2005 was collected. By performing regression analysis of the data, mathematical prediction models were estimated for both models of tractors separately and these estimations were performed again for all of the tractors. In the first period of life (about 2000 hours) power model as y = 0.024x1.600 and for the rest of its life quadratic model in the form of y = 0.005x2 – 0220x + 5.659 showed the best fitted models. Results revealed that accumulated R&M costs in percent of purchase price were higher in Universal 650 than the Massy Ferguson 285. To verify the results obtained from this study, a comparison was made between the model presented in the current study and some other national and international studies. Finally, it was shown that accumulated R&M costs as a percent of purchase price were nearly less than that of other previous studies. The reasons are discussed in this paper.
 • P. Akbari, A. Ghalavand, Sam Modarres Sanavi Page 83
  In order to study the effects of different nutrition systems (organic, chemical, integrated) and biofertilizer (PGPR) on grain yield and its component in Sunflower (Helianthus annuus L.) an experiment was conducted using Alestar cultivar at the Research Farm of College of Agriculture, Tarbiat Modares University in 2007. Five levels of nutrition systems including F1 (100% organic), F2 (75% organic+25% chemical), F3 (50% organic+50% chemical), F4 (25% organic+75% chemicaL), F5 (100% chemical) in main plot and two levels of biofertilizer I1 (inoculation) and I00 (control) as subplot were used in a split plot arranged as a randomized complete block design with three replications. Results showed that different nutrition systems and biofertilizer significantly affected grain yield, oil percent and yield, protein percent, 1000 grain weight, number of grains per head and head diameter. The results revealed that the highest 1000 seed weight, number of grains per head and head diameter occur in integrated system F3 (50% organic+ 50% chemical). The grain yield in integrated system was more than organic and chemical systems. Seed inoculants with PGPR (I1) showed an increase in grain yield and yield components as campered to the control (without PGPR). The result reveals that yield and yield components produce better results during the combination of PGPR and integrated system than using either method alone. The highest yield (2890Kg/ha-1) was obtained using combination of PGPR with 50% organic + 50% chemical treatment (F3 I1).
 • N. Khezrinejad, Y. Ghosta, G. Niknam Page 95
  In order to identify the fungi associated with sugar beet cyst nematode, Heterodera schachtii, in W. Azarbaijan province, northwest Iran, a number of 400 fungi isolates were recovered and studied from different stages of the nematode life cycle during 2002-2004. In this paper, 12 identified species belonging to 11 genera are presented as Alternaria alternate, Alternaria malorum, Arthrinium phaeospermum, Arthrobotrys oligospora, Botryotrichum piluliferum, Chaetomium spiralotrichum, Cladosporium oxysporum, Cylindrocarpon destructans, Embellisia chlamydospora, Geomyces pannorum, Stemphylium botryosum and Ulocladium atrum. Among them, two species viz. Botryotrichum piluliferum and Geomyces pannorum are as new records for the mycoflora of Iran. Four species viz. Alternaria malorum, Arthrinium phaeospermum, Botryotrichum piluliferum and Geomyces pannorum are reported from naturally infected sugar beet cyst nematodes for the first time. With dentification of these fungi, they will be considered as biological control candidates of sugar beet cyst nematode.
 • Ls Fatemy, Sj Tabatabaei, E. Fallahi Page 107
  Salinity is recently regarded as the major abiotic stress for plant and new studies show that Si plays an important role in plant resistance to environmental stresses such as salinity. An experiment was conducted to study the effect of Si and NaCl salinity on the growth, yield and fruit quality of strawberry (Fragaria × ananassa Duch) cvs “Selva” grown hydroponically in the controlled glasshouse. Three levels of NaCl (0, 20, 40 mM) and three levels of Si (0, 1, 2 mM) was factorially combined in a completely randomized design with four replicates. The photosynthesis rate was measured in the flowering stage. At the end of the experiment, the plants were totally removed and biochemical properties such as nutrient concentration, proline content and electrolyte leakage were measured. The results showed that increasing the NaCl Levels, increased the proline content and electrolyte leakage, but reduced the photosynthesis rate. Silicon treatments improved photosynthesis rate and reduced the proline content and electrolyte leakage. In the saline conditions, concentration of N, NO-3, K and K/Na ratio were reduced, however, concentration of Na and Cl- increased. Increasing the silicon in the saline condition, reduced concentration of Na and Cl- in the leaf tissue. Concentration of N, NO-3, K and K/Na were increased by silicon application. Concentration of P was not affected by the treatments. The results showed that, the concentration of Si in plant was increased by Si addition into the nutrient solution, but was reduced in the saline condition. Based on the results of this study the application of Si in a concentration of 1mM could be recommended for salinity stress conditions.
 • Aa Mohiseni*, E. Soleimannejadian, Gh Rajabi Mossadegh Page 119
  Sunn Pest, Eurygaster integriceps Put. is the most important pest of wheat and barley in Borujerd, north of Lorestan province, Iran. The most commonly employed methods of sampling for this pest are the use of quadrate (absolute estimate) and sweep net (relative estimate). Sweeping is the most convenient sampling method for many arthropods. In this research, spatial distribution and Green’s sequential sampling plan were investigated using a standard sweep net to estimate of population density of sunn pest in rainfed fields of wheat in Borujerd during 2004-2005. Results show that, Taylor's Power Law regression model, provided a more adequate description of variance-mean relationships for sweep net. Taylor's was significantly >1, indicating that nymph stages and new generation adult sunn pest population were aggregated in rainfed fields of wheat. Green's fixed-precision sequential sampling plans were designed for estimating 3rd, 4th nymph instars and 5th nymph instar + new generation adult at three fixed precision levels (0.1, 0.15 and 0.25). These models were validated using 11-13 independent data sets ranging in density 0.4-6.92, 0.91-30 and 0.34-24.21 individual per sample, respectively. To achieve a precision of 0.25 which is generally accepted in IPM programs, it is necessary to take an average sample number (ASN) of 23, 22 and 35, respectively. As the precision level was increased to 0.10, ASN increased to 166, 127 and 190 in above mentioned stages, respectively. Therefore, Green’s fixed precision sequential sampling plan using sweep net, was the most preferred and convenient method to monitoring of nymph instars and new generation adults of E. integriceps in rainfed fields of wheat.
 • E. Benyas_S. Zehtab - Salmasi_Y. Raey_S. Aharizad_S. Nasrollahzadeh Page 133
  Allelopathic effect of weeds is one of the important limiting factors that affects the growth and yield of medicinal plants. In this study, the effects of aqueous extracts of different organs of Lambsquarters (Chenopodium album L.) and Common cocklebur (Xantium strumarium L.) (shoot, root and whole plant) (2%W/V) were investigated on emergence percentage, growth and development and essential oil content and yield of summer savory (Satureja hortensis L.). A greenhouse experiment was carried out in randomized complete block design with five replications. Results showed that the aqueous extracts of lambsquarters shoot and common cocklebur whole plant reduced emergence percentage of summer savory. Aqueous extract of different organs of both weeds had significant effect on morphological traits as well. In this regard, results indicated that the aqueous extract reduced summer savory bush height, number of leaves per plant and dry weight of shoot and root. Despite of increase in essential oil content of summer savory, essential oil yield of summer savory was reduced by different organs aqueous extracts of both weeds.
 • B. Hayati, H. Shahbazy, M. Kavoosi Kalashmi, M. Khodaverdizadeh Page 143
  According to increasing the demand for irrigation water in Iran and limitation upon its supply, planners and utilizers should consider optimal water resourse utilization. One way is determination of real value of irrigartion water in several agriculture products. In this study using the data for the year 2006-2007 and Translog production functions, production function of wheat and barley were estimated in North Khorasan, Razavi Khorasan and South Khorasan provinces for determination of irrigation real water price in wheat and barley production. It was found that irrigation water price in North Khorasan, Razavi Khorasan and South Khorasan for wheat were 122.14, 2882.24 and 456.30 Irls/m3, respectively and for barley were 703.01, 1343.67 and 112.67 Irls/m3, respectively. Also, step by step adjustment of water price, can lead to optimal use of water in cultivation of the crops and increasing of productivity and efficiency of water as compared with current price.
 • R. Abdi, Hr Ghasemzadeh Sh Abdollahpour, M. Sabzehparvar, A. Dabbagh Mohamadinasab Page 157
  In any production system, if operations such as sowing and harvesting are not accomplished on time, reductions on yields and/or product quality can be expected. Alfalfa mechanization projects similar to other production systems need precise scheduling, planning and management. The basic approach of all scheduling techniques is to form a network of activity and event relationships that graphically portrays the sequential relations between the tasks in a project. Such a network is a powerful tool for planning and controlling a project. It is a consistent framework for planning, scheduling, monitoring, and controlling the project. In this research, GERT Networks were used, because GERT is a powerful tool for the system analyst since it has all the advantages associated with networks and provides an exact evaluation of certain types of networks. With GERT Networks, mechanization project of alfalfa production was simulated and modeled the network before analyzing. Results showed that the network model was able to answer any statistic al the questions concerning the project. Networks model, particularly GERT networks are increasingly be coming a powerful tool for modeling, scheduling, planning, controlling and analyzing of agricultural mechanization projects
 • F. Mohammadian, N. Shahnoushi, M. Ghorbani, H. Aghel Page 171
  Torbat-e-Jam is one of the main agricultural producer cities in Khorasan-e-Razavi province. More than 80 percent of cultivated areas are irrigated and about 90 percent of that area is irrigated by groundwater, which would result in lowering groundwater table about 1.44 m annually, that wasn’t renewed by rainfalls. These conditions would appear in negative water balance. Then continuity of present crop pattern in long run is not possible. In this study a crop pattern introduced by using AHP model and knowing farmer's mental priorities and decision-making indices in order to stabilize their income and also reduce groundwater depletion. Results indicated that mental priorities of farmers are respectively: net income (profit), amount of water use, production costs and labor employment. In the proposed crop pattern, water use would decrease by 8.84%, gross income would increase to 1.06%, production costs would increase to 11.7% and employment level was unchanged. Also governmental protection policies like input subsidies in short run and increasing productivity of irrigation system in long run is suggested to encourage farmers accepting this crop pattern.
 • P. Ahmadi Moghaddam, Ma Haddad Derafshi, M. Shayesteh Page 189
  The variable nitrogen fertilization in the field is an important aspect of precision management of crop production to increase fertilizer efficiency and to reduce the rick of environment pollution. This technology, however, requires online determination of plant nutrient status in the field. In this study for the first time in sugar beet, a color image analysis was performed to estimate plant nitrogen status. The experiment was carried out in a phytotron and nitrogen was applied at six levels (0, 100, 200, 300, 400 and 500 kg/ha) to the sugar beet grown in pots sized 22cm diameter. Chlorophyll index of the leaves was measured by a chlorophyll meter (SPAD). Two color and one gray level models were developed to estimate sugar beet leaf SPAD values based on the color images captured from sugar beet leaves using with a digital camera. The gray level model indicated a reasonable relationship (R2=0.79) to estimate the sugar beet leaf chlorophyll with a lower analysis time (half of the color models), however the 2R-B model (R2=0.93) was considered more reliable approach for estimating the chlorophyll level of sugar beet