فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 1 (بهار1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/02/11
 • تعداد عناوین: 10
|
 • علیرضا طالب پور، صدرا احمدی صفحه 9
  مدل FCM یک نمودار علت و معلول است که نمایشگر روابط بین اجزای اساسی در نظام های پیچیده است. خبره هایی که آشنا به اجزای نظام و روابط بین آنها هستند ممکن است تعیین کننده روابط موجود در مدل FCM باشند. زمانی که تعداد عوامل زیاد باشد و در مدل سازی به دنبال آن باشیم تا عوامل را دسته بندی کرده و در حوزه های مشخصی دسته بندی نماییم، شکل آنجاست که با افزایش تعداد آنها و روابط بین آنها خطای بررسی عوامل بسیار افزایش می یابد و خبره به راحتی نمی تواند روابط صحیح علت و معلولی بین عوامل را مشخص کند. بنابراین برای حل این مشکل در دسته بندی عوامل، لازم است مکانیزمی را در نظر گرفت تا با استفاده از آن بتوان روند دسته بندی عوامل و مشخص نمودن روابط علت و معلولی صحیح را در ماتریس نهایی عوامل تسهیل کرد.
  کلیدواژگان: منطق فازی، FCM، مدل های علت و معلول
 • علی دیواندری، محمد حقیقی، اشکان الهیاری، تینا باقری صفحه 29
  منبع اصلی ارزش آفرینی برند (هم برای سازمان و هم برای مشتری) در ذهن مشتریان بالقوه و بالفعل نهفته است. بنابراین، برای بهبود وضعیت برند، تمرکز بر جایی غیر از ذهن مشتریان، امری نادرست خواهد بود. البته آشکار است که کنترل مستقیم ذهنیت مشتریان امری غیر ممکن است. در این راستا، این مقاله درصدد است تا رابطه علی بین تصورات از مزیت های کارکردی و غیرکارکردی حاصل از تعاملات فعالیت های ایجاد برند، با شناخت برند (به صورت مطالعه موردی در بانک ملت) را نمایان سازد.
  نتایج نشان داد که تصور از مزیت های کارکردی رابطه علی و همبستگی مثبت نسبتا شدیدی با شناخت برند داشته و به عنوان علتی بر ذهنیت های شکل گرفته در رابطه با برند محسوب می شود. بنابراین تعامل فعالیت های ایجاد برند در راستای ایجاد تصور از ارائه مزیت های کارکردی توسط برند یک بانک، بر بهبود ارزش ویژه برند بسیار موثر واقع خواهد شد.
  کلیدواژگان: ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری، شناخت برند، مزیت های کارکردی، مزیت های غیرکارکردی، فعالیت های ایجاد برند
 • علیرضا موتمنی، ابراهیم جعفری صفحه 49
  از عوامل موفقیت صنعت گردشگری فراهم آوردن عوامل رضایت گردشگران است. صنعت هتلداری از جمله مهمترین حلقه های این موفقیت است که برای این هدف نیازمند فناوری های نوینی از جمله مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) است]26[. CRM از آن دسته فناوری های نوینی است که در زمینه حفظ مشتریان وتبدیل آنها به مشتریان وفادار نقشی حیاتی ایفا می کند. برای پیاده سازی هر فناوری بدون داشتن زمینه مناسب پیاده سازی، شکست در انتظار هرسازمانی خواهد بود. لذا در این تحقیق زمینه های پیاده سازی CRM طبق مدل گارتنر درصنعت هتلداری ایران بررسی شده است. در این تحقیق عوامل مهم برای پیاده سازی فناوری CRM مشخص شد و پس از بررسی داده ها معلوم شدکه صنعت هتلداری ایران در زمینه هایی مانند توجه به تغییرات در سیکل زندگی مشتری، جمع آوری اطلاعات وتجزیه وتحلیل آن وتبدیل آن به دانشی جهت به کار گیری در برنامه ریزی های هتل، استفاده از روش های نوین از قبیل وب سایت و غیره دچار ضعف اساسی است و در مولفه های مهمی مانند توجه مدیریت ارشد سازمان ها به جذب ونگهداری مشتریان برای بلند مدت،گرفتن بازخورد از مشتریان و غیره دارای نقاط قوت است. ولی در مجموع با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق می توان گفت که صنعت هتلداری ایران با انجام تمهیداتی قادر است مدیریت ارتباط با مشتری را با موفقیت اجرا کند.
  کلیدواژگان: مدیریت ارتباط با مشتری، هتلداری
 • حبیب الله دعایی، سعید مرتضوی، علی نوری صفحه 67
  اقتصاد مبتنی بر خدمات به عنوان پدیده نوظهور در عرصه تجارت، باعث اهمیت یافتن جایگاه بخش خدمات در اقتصاد و همچنین توجه به نحوه ارتقا، سطح کیفیت خدمات شده است. در این راستا درک رفتارهای کارکنان خط مقدم سازمان ها به دلیل تماس مستقیم آنان با مشتریان، تاثیر بسزایی در بهبود سطح کیفیت خدمات دارد. بر همین اساس، هدف این مطالعه، بررسی تاثیر مستقیم ابعاد رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات در هتل پنج ستاره پارس مشهد می باشد. داده های مورد نیاز برای این پژوهش که از مجموعه منابع انسانی هتل (N=152) و مهمانان آن (N=152) و با شیوه پرسشنامه جمع آوری شده است، با استفاده از نرم افزار لیزرل و در قالب روش مدل یابی معادلات ساختاری، تجزیه و تحلیل شده است. نتایج این بررسی ها نشان می دهد که هیچ یک از ابعاد رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان هتل پارس بر سطح کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان این هتل، تاثیر مستقیم نداشته است.
  کلیدواژگان: رفتار شهروندی سازمانی، کیفیت خدمات، مدل یابی معادلات ساختاری
 • غلامحسین اسدی، حسن نظری مرند صفحه 87
  با توجه به متون علمی به نظر می رسد که داده ها و اطلاعات تاریخی توانایی تعیین ارزش یک دارایی را نداشته باشند. اما شواهد نشان می دهد که در بازار، سرمایه گذاران بر اساس گزارشهای مالی و اطلاعات مندرج در آن، تصمیمات سرمایه گذاری خود را شکل می دهند [2]. در همین حال، استوارت [8] ادعا می کند که مدل ارزش افزوده اقتصادی که برمبنای داده های تاریخی محاسبه می شود ممکن است به درستی ارزش خلق شده در بازار را شناسایی کند، در این صورت باید سایر معیارها مانند سود حسابداری را رها کرد. بر این مبنا، سعی شد تا این ادعا در بورس اوراق بهادار تهران به محک آزمایش گذاشته شود. نتایج حاصل نشان می دهد که در بازار اوراق بهادار تهران، ارزش افزوده اقتصادی و سود خالص حسابداری، معیارهایی ضعیف و ناکارآ برای شناسایی ارزش ایجادی در بازار هستند.
  کلیدواژگان: ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار، سود حسابداری
 • علی جهانخانی، محمد نوفرستی، فرهنگ قراگوزلو * صفحه 105

  اطمینان بیش از اندازه سرمایه گذاران به تحلیل ها و اطلاعات خود، نوعی انحراف شناختی است که فرد به دلیل بازخورهای کند و همراه با خطا از تصمیمات خود در شرایط ریسک، به درک صحیح قابلیت ها و مهارت هایش در تصمیم گیری قادر نیست. یکی از نشانه های وجود اطمینان بیش از اندازه در بازار سهام، افزایش حجم معاملات سرمایه گذاران پس از تحقق بازده در دوره های قبل است. برای بررسی وجود چنین رابطه ای در بین سرمایه گذاران، به تشکیل مدل خود توضیح برداری (VAR) با متغیرهای درونزا و برونزای هفتگی و ماهیانه اقدام کردیم. نتایج به دست آمده از این مدل، وجود رابطه معناداری را بین گردش معاملات جاری و بازده های بازار را با متغیرهای هفتگی رد کرده است و زمانی که از متغیرهای ماهانه استفاده نمودیم، این رابطه معنادار بوده است؛ اما از لحاظ مقداری بسیار ناچیز می باشد؛ سپس وجود چنین رابطه ای را در سطح تک تک شرکتها با تشکیل مدل Panel VAR، با متغیرهای ماهیانه آزمون کردیم. در این حالت در پی یافتن رابطه ای بین گردش معاملات جاری شرکت با بازده قبلی شرکت و بازده قبلی بازار بودیم. نتایج به دست آمده، وجود هر گونه رابطه ای را بین این متغیرها رد کرد؛ بنابراین صرف نظر از وجود بعضی محدودیتها در بورس تهران، می توان نتیجه گرفت اطمینان بیش از اندازه بین سرمایه گذاران و فعالان بازار وجود ندارد.

  کلیدواژگان: مالی رفتاری، تئوری انتظارات، روانشناسی شناختی، اطمینان بیش از اندازه سرمایه گذاران، مدل خود توضیح برداری VAR
 • علی رضاییان، یاسر سبحانی فرد صفحه 125
  کوچک سازی را می توان تحت عنوان کاهش نیروی کار، حذف وظایف، کاهش هزینه ها یا طراحی مجدد نظام ها و سیاست ها تعریف کرد. باید توجه داشت که نمی توان انتظار کرد که با این راه حل هیچ مشکلی گریبان گیر شرکت اجرا کننده نشود، بلکه این روش نیز مانند سایر روش های اجرایی علاوه بر محاسنی که دارد، دارای اثرات منفی نیز می باشد. همچنین با شناخت اثرات منفی کوچک سازی سوالی که بلافاصله مطرح می شود این است که بخش منابع انسانی و رفتاری یک سازمان چه راهکارهایی جهت خنثی سازی این اثرات می تواند انجام دهد؟ در این تحقیق ابتدا این اثرات منفی و راهکارهای منابع انسانی مورد شناسایی قرار گرفته و سپس با تحلیل عاملی اکتشافی این عوامل کاهش داده شده است. درنهایت بین تمامی متغیرهای کاهش یافته نهایی همبستگی محاسبه شده و روابط بین این عوامل تحلیل شده است.
  کلیدواژگان: کوچک سازی، منابع انسانی، اثرات منفی کوچک سازی
 • رضا اسماعیل پور، اسماعیل ملک اخلاق، سمیه قضاوت صفحه 141
  تطبیق پذیری با مسائل جدید دنیای کسب وکار با دستیابی به موقعیت بالنسبه مناسب تر و بهره مندی از ساختاری دینامیک در تبیین گزینه های استراتژیک، اساس حضور در محیط پیچیده امروزی است.در این تحقیق، در مرحله اول مدل دلتا به عنوان یک مدل استراتژیک نوین برای شناخت موقعیت استراتژیک شرکت پالایش نفت تهران مورد استفاده قرار گرفت وسهم این سازمان از گزینه های استراتژیک مدل دلتا مشخص گردید. در مرحله دوم، با روشن شدن موقعیت استراتژیک سازمان، از روش پویایی های سیستم برای ارائه مدل شبیه سازی شده و مفهومی روشن تر از این موقعیت و نحوه تعامل سازمان با محیط بیرونی استفاده شد و سیاست های مختلف مدیریتی با استفاده از نرم افزار Vensim مورد آزمون قرار گرفت.
  کلیدواژگان: استراتژی، موقعیت استراتژیک، مدل دلتا، پویائیهای سیستم
 • فاطمه طاهرپور، سعید رجایی پور، زهراشهبازی صفحه 161
  هدف از این پژوهش بررسی ساختار سازمانی مراکز تربیت معلم ودانشگاه های دولتی اصفهان در سال تحصیلی 86-85 براساس نظریه استیفن رابینز بود. سوالهای پژوهش شامل بررسی میزان پیچیدگی، رسمیت و تمرکز در این سازمان ها می باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و نمونه آماری شامل 115 نفر از روسا، معاونین و مدیران گروه های آموزشی دانشگاه های دولتی و مراکز تربیت معلم استان اصفهان در سال تحصیلی 86-85 بود که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم، به نسبت 21 به 94 از بین این مراکز و دانشگاه ها انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه های پیچیدگی، رسمیت و تمرکز رابینز بود. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های آماری t با دو گروه مستقل، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون همگنی واریانس ها و تحلیل واریانس یک راهه و t2 هتلینگ استفاده شد. نتایج حاکی از این بود که بین ابعاد ساختاری دانشگاه های دولتی و مراکز تربیت معلم تفاوت معناداری وجود دارد. در دانشگاه ها میزان پیچیدگی81/22 و بیشتر از میزان پیچیدگی در مراکز تربیت معلم (09/17) بود و در مراکز تربیت معلم میزان رسمیت 81/33 و تمرکز 18/31 بود که این مقادیر بیشتر از مقادیر مشابه آن در دانشگاه های دولتی بود.
  کلیدواژگان: دانشگاه های دولتی، مراکز تربیت معلم، ساختار سازمانی، تمرکز، رسمیت، پیچیدگی
 • احمد سرداری صفحه 181
  دولت الکترونیکی به عنوان یک اصطلاح عبارت است ازاستفاده از فناوری اطلاعات به ویژه اینترنت در ارایه و خدمات عمومی با سهولت بیشتر مشتری بسند تر با صرفه تر و در مجموع به طریقی متفاوت تر و بهتر. دولت الکترونیکی را در تعریفی وسیع تر می توان قبول هر نوع فناوری اطلاعاتی و ارتباطی از جانب دولت تعر یف کرد. بدون تردید، یکی ازمهمترین مقولات درجامعه اطلاعاتی مسئله دولت الکترونیکی به معنای فراهم کردن شرایطی است که دولت ها بتوانند خدمات خود را به صورت شبانه روزی و درتمام ایام هفته به شهروندان ارائه کنند. در بسیاری از کشورها توجه به مفهوم دولت الکترونیکی و استقرار آن اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. دولت ها این مفهوم را تلاشی برای مدرنیزه کردن یا اصلاح و باز مهندسی دولت می دانند. البته ایجاد دولت الکترونیکی مستلزم تغییراتی اساسی است که چالش های جدی با خود به همراه می آورد. در این مقاله تحقیقاتی با بررسی وضعیت دولت الکترونیکی در کشور، شکاف موجود برای تحقق اهداف تعیین شده تبیین می شود؛ سپس به مولفه های مدل مفهومی، زیرساخت های فیزیکی و ارتباطی پرداخته می شود و با توجه به توانایی و قابلیت های دستگاه های دولتی در زمینه آینده نگاری در ترمیم این خلا، توصیه ها و پیشنهادهای لازم مطرح خواهد شد.
  کلیدواژگان: دولت الکترونیکی، معماری الکترونیکی، شبکه الکترونیکی دولت، اداره الکترونیکی، آینده نگاری، جامعه الکترونیکی
|
 • Ali-Reza Talebpoor, Sadra Ahmadi Page 9
  FCM models are cause and effect models that show relationship between essential components of complex systems. In this model, experts whom have experience and knowledge in research domain can identify relationship between factors and create the final model. If numbers of factors are increasing and researcher wants to classify factors in special domains, number of relationship will be increase and number of wrong decision will be increase and expert cannot identify correct relationship between factors. Therefore for solve this problem, it is necessary to design a method for classifying factors and identify correct relationship between them is different models that they have some similarity and same factors.
 • Ali Divandari, Mohammad Haghighi, Ashkan Alahyari, Tina Bagheri Page 29
  For a brand, the main source of creating value (both for the organization and customers) is in customer's minds. Thus, seeking to strengthen the brand, we have to focus on customer's minds. But, obviously, controling their minds would be impossible. Therefore, this case-study on the Mellat Bank sheds light on a causal relationship between the image of functional and nonfunctional benefits (which are created by different brand creation activities), and brand knowledge. Results show that there’s a strong positive correlation between functional benefits with brand knowledge, and it’s a cause that effects brand images. Thus, activities concerning the improvement of the images of functional benefits would have a great effect on brand equity.
 • Ali- Reza Motameni, Ebrahim Jafari Page 49
  Tourist attraction and satisfaction is one of the success factors in tourist industry. On the other hand, hotel industry is one of the key elements in this achievement which requires utilizing new technologies including customer relationship management (CRM). CRM is among those technologies that play a crucial role in customers retention, and maintaining their loyapties. But it should be noted that for every technology to be successful, there should be suitable fields for successful implementation.In this research, the successful implementation of CRM in Iranian hotel industry is surveyed using Gartners model. Important factors in successful implementation of CRM is recognized, and required data is gathered using a questionnaire. Findings indicated that hotel industry in Iran is essentially not performing well regarding factors such as changes in customer life cycle, gathering and analyzing information and transforming it to the knowledge for hotel planning, using new methods like well designed websites, continuous relationships with active and inactive customers. on the other hand hotel industry in Iran has great strength regarding factors such as: top management commitment to long term customer attraction and retention, customer feedback, employees skills, and cost-benefit analysis. Finally it can be concluded that hotel industry in Iran possess's great potentials in successful customer relationship management implementation.
 • Habibolah Doaei, Saeed Mortazavi, Ali Nori Page 67
  The service sector has an important contribution in economic growth. This has led us to consider the improvement of the level of service quality especially in the hotel industry. On of the best ways to get to the excellent service quality is to perceive the front line employees’behaviors in interaction with customers. The purpose of this study is to investigate the direct effect of organizational citizenship behavior on service quality at hotel Pars in Mashhad. Structural equation modeling is applied to survey the data of hotel’s personnel and it’s customers. The results do not support the direct effect of organizational citizenship behavior and it’s dimensions on the service quality.
 • Gholamhossein Assadi, Hassan Nazari Marand Page 87
  According to literature, value of an asset is equal to the net present value of future cash flows expected from that asset. Therefore, it appears that historical data would not dictate to determine the value of an asset. But, it is witnessed in the market that investors make their decisions based on the historical financial statements [2]. Meanwhile, Stewart [8] claims that economic value added, which is calculated using historical data, can precisely determine the market value added and, therefore, we should cease using other yardsticks such as accounting net profit. On this basis, first it was attempted to test this claim in the Tehran Stock Exchange Secandly, determine what is the relative degree of workability of this measure with the accounting net profit, which is a simple and traditional yardstick. The result indicates that in the Tehran Stock Exchange, both the economic value added, and the accounting net profit are weak and inefficient measures in determining the market value added.
 • Ali Jahankhani, Mohammad Noferesti, Farhang Gharagouzloo Page 105

  Overconfidence is a cognitive bias when people make decision under risky Situation. This bias is the result of slow and noisy feedback of making decision, so that people can not realize their skills and abilities. This leads to overcomfidence of people. This paper is trying to find this bias among the investors of Tehran Exchange Market. One of the indicators of overconfidence is theincreasing trading volume of investors after attaining returns. We use Vector Autoregression's model for examining this relationship among investors. Market turnover and return are endogenous variables and market dispersion and volatility are exogenous variables of the model. We examine this model with weekly and monthly variables. Our results indicate that there is no relationship between weekly market turnover and lagged market returns, and there is significant relationship between the monthly variable but its coefficient is very low.Then we examine this relationship with individual securities. For this purpose, we used Panel Vector Autoregression with monthly variables. In this model we were looking for a relationship among individual turnover and lagged returns and market returns. The result of the model for individual securities shows that there is no relationship between these variables. At the end we can conclude if there were any limitations in Tehran Exchange Market, there is no overconfidence among investors.

 • Ali Rezaeian, Yasser Sobhani Fard Page 125
  Downsizing can be defined as staff reduction, function elimination, cost reduction or systems and policies redesigning. In this want we must be note that by implementing of downsizing a set of problem may be appeared and this method same as other has negative effect same as positive. Also by recognition of negative effect of downsizing next question is that human resource and behavioral part of an organization what can do?In this research in primary this negative effect is recognized an then this effect is reduced by exploratory factor analysis. finally the correlation among all of variable is calculated and analyzed.
 • Reza Esmaeil Poor, Esmaeil Malekakhlagh, Somayeh Ghezavat Page 141
  Nowadays, seeking and struggling reach to a more suitable condition is necessary in complicated rapidly changing business environments. So, various strategies (such as strategic planning, strategic management and etc) have great a importance. In this research, the strategic position of an organization has been considered. In the first phase, the Delta model, as a new strategic model, for recognizing the strategic position of organizations was used, so that the organization's share of each alternatives of Delta model would be specified. In next phase, the system dynamic method was used for presenting a clearer concept of the position and relationship between organization and its environment. Based on this method, the Tehran oil refining company was studied. Two questionnaires were designed to cparify the organization's strategic position by analyzing the top expert's answers. In addition, by using the system dynamic method and surveying literature, the dynamic model of organization strategic position was illustrated by a casual loop and a flow chart. After that, different directorial policies were analyzed by Vensim software.
 • Fatemeh Taherpoor, Saeed Rajaeepoor, Zahra Shahbazi Page 161
  The purpose of this research was to study the dimensions of organizational structure of public universities and teachers training centers in the Isfahan province based on Stephen Robbin's theory. The research questions were aimed at comparing the degree of complexity, formalization and centralization in these institutions. The research method was a descriptive survey type, and the statistical sample consisted of 115 chancellors, vice chancellors and department chairpersons in 1385-86 which were selected randomly With a sample ranging from 21 to 94 from the teachers, training centers and universities, respectively. Data was selected by Robbin's questionnaires consisting of three subscales for complexity, formalization and centralization dimensions. The finding indicated that there is a significant difference between the organizational structures of the two groups of institutions. The complexity level in public universities was higher than that of teachers training centers, while the level of formalization and centralization in training center was higher than that of the universities. In sum, the ranking of the three dimensions of organizational structure revealed that the lowest factor in the centers was related to complexity, and in the universities, it was related to centralization and highest in the both groups was related to formalization.
 • Ahmad Sardari Page 181
  Electronic government, as a term, is using information technology, especially the internet, to give public services, whichis more customer friendly, beneficial, and on the whole very different and better. Electronic government can be defined as the acceptance of any information and communication technology by government. It goes without saying that electronic state is one of the key issues in an information-oriented society which signifies the provision of circumstances that enables governments to present their services to the citizens. Plenty of nations are paying special attention to the concept of electronic state and its establishment. Governments regard this notion as an attempt to modernize or rectify the engineering structure of a state. Also, electronic government necessitates the implementation of essential alterations which instigates major challenges. This article considers the Electronic government conditions, and studies its foresights in Iran. A description of various variables such as conceptual models, communication and physical infrastructures, with special attention of state government concepts are given.