فهرست مطالب

مدرس علوم انسانی - سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 61، تابستان 1388)
 • سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 61، تابستان 1388)
 • پژوهشهای مدیریت در ایران
 • تاریخ انتشار: 1388/05/15
 • تعداد عناوین: 10
|
 • شعبان الهی، مهدی طاهری، علیرضا حسن زاده صفحه 1
  امنیت اطلاعات یک مساله حیاتی است و امروزه سازمان ها در سراسر دنیا با آن روبه رو هستند. امنیت سیستم های اطلاعاتی هم فناوری و هم افراد (عوامل انسانی) را در بر می گیرد. در بیشتر تحقیقاتی که در زمینه امنیت سیستم های اطلاعاتی صورت گرفته؛ یک نوع دید و رویکرد فنی وجود داشته است. پژوهش حاضر در راستای الگوی جدیدی است که آن را «مساله انسانی» و«مساله سازمانی» می نامند. این الگو بر «امنیت اطلاعات رفتاری» تمرکز دارد و در آن بر این نکته که کاربران و در کل عوامل انسانی، ضعیف ترین و سست ترین عنصر آسیب پذیر در مدل های امنیت سیستم های اطلاعاتی مطرحند تاکید می شود. در این پژوهش با در نظر گرفتن اهمیت امنیت، برای سازمان های امروزی، یک مدل مدیریتی برای بررسی نقش عوامل انسانی در امنیت سیستم های اطلاعاتی ارائه می شود. هدف این پژوهش، به طور خاص شناسایی و مدل سازی سازه های مدیریتی حیاتی و اساسی مؤثر بر اثربخشی امنیت سیستم های اطلاعاتی است. در این راستا، سازه های «حمایت مدیریت عالی، آموزش امنیتی، فرهنگ امنیتی، مهارت امنیتی، تقویت خط مشی امنیتی، تجربیات و خودباوری افراد» به عنوان فاکتور های مؤثر بر اثربخشی امنیت سیستم های اطلاعاتی معرفی می شوند. روش شناسی این مطالعه، ترکیبی از تکنیک های کیفی و کمی تحقیق است. از طریق تکنیک های کیفی و بررسی پیشینه موضوع، متغیر های کلیدی مؤثر بر امنیت سیستم های اطلاعاتی شناسایی شده اند.
  سپس با توجه به مدل مفهومی پژوهش که از مرور پیشینه و منابع موضوع و بررسی نتایج تحقیقات قبلی به دست آمده است، ابزار جمع آوری داده ها (پرسشنامه) طراحی شده و نسبت به جمع آوری داده ها از طریق نمونه های انتخابی (خبرگان و سازمانی) اقدام شده است. پس از آن داده های جمع آوری شده توسط SPSS و LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند و طبق آن، مدل نهایی تحقیق با عنوان «مدل عوامل انسانی مؤثر بر امنیت سیستم های اطلاعاتی» ارائه شده است.
  کلیدواژگان: اثربخشی امنیتی، امنیت سیستم های اطلاعاتی، سازه های مدیریتی، سیستم های اطلاعاتی
 • مصطفی جعفری، پیمان اخوان، جلال رضایی نور صفحه 23
  این تحقیق با استفاده از روش های تحلیل چند متغیر آماری، سعی در شناسائی فاکتور های بحرانی موثر بر موفقیت مهندسی مجدد فرآیند ها را در یکی از شرکت های وابسته به صنایع دفاعی دارد. به همین منظور با توسعه و به کارگیری یک مدل تجویزی مهندسی مجدد در شرکت مذکور، مدیریت فرآیند های سازمانی صورت پذیرفته و پس از آن میزان موفقیت آن با توزیع و تحلیل پرسشنامه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. این تحلیل، در ابتدا با استفاده از آزمون ناپارامتری من ویتنی یو، موفقیت آمیز بودن اجرای فرآیند مهندسی مجدد با رویکرد تجویزی در شرکت مذکور را نشان داده و آنگاه با استفاده از تحلیل عاملی، عوامل موثر بر موفقیت مهندسی مجدد فرآیند ها را در سه فاکتور اصلی دنبال می کند.
  در ادامه با استفاده از آنالیز رگرسیون چند متغیره، موفقیت مهندسی مجدد فرآیند ها به عنوان متغیر وابسته توسط سه فاکتور استخراج شده بالا برآورد گردید. نتایج نشان دهنده اعتبار و برازش خوب مدل رگرسیونی ایجاد شده است. بر این اساس مشخص است که احساس ضرورت انجام تغییر، بسترسازی مناسب تغییر، و مشارکت فعالانه پرسنل و کاهش مقاومت در برابر تغییر، به عنوان عوامل بحرانی تاثیرگذار بر موفقیت مهندسی مجدد فرآیند ها در شرکت مورد مطالعه است.
  کلیدواژگان: تحلیل عاملی، تحلیل مؤلفه های اصلی، رگرسیون چند متغیره، مدیریت فرآیند ها، مهندسی مجدد فرآیند ها
 • احمدعلی خائف الهی، محمد تقی نوروزی، حسن دانایی فرد صفحه 65
  توجه به موضوع رهبری خدمتگزار درسالهای اخیر، افزایش پیدا کرده است و انواع سازمان های تجاری، غیر انتفاعی، آموزشی، و نیز سازمان های دولتی برای اداره سازمان خود اصول رهبری خدمتگزار را مورد استفاده قرار داده اند. اما در مورد مؤثر بودن اجرای رهبری خدمتگزار در اثربخشی سازمان ها، به ویژه سازمان های دولتی، تردید هایی به وجود آمده است. با توجه به عجین بودن فرهنگ ایران با آرمانهای خدمتگزاری و اهمیت موضوع، این مقاله در نظر دارد تاثیر رهبری خدمتگزار بر اثربخشی سازمان های دولتی ایران را از دو مسیر اثربخشی رهبری و اثربخشی پیروی، بیازماید. بدین منظور متغیرهای مدل نظری پژوهش، شناسایی شد و نظرسنجی مدیران و کارکنان 22 سازمان دولتی قرار گرفت. از آزمون t استیودنت برای بررسی وضعیت کلی مولفه های پژوهش استفاده گردید و برای آزمون فرضیه ها نیز، آزمون های آماری رگرسیون و همبستگی اسپیرمن به کار گرفته شد. در بررسی رابطه بین مؤلفه های تحقیق، کلیه روابط مورد بررسی تایید شدند، اما پایین بودن میانگین نمره ابزار اندازه گیری رهبری خدمتگزار از میانگین متوسط، به معنای اجرای ضعیف رهبری خدمتگزار و غلبه رهبری پدر سالارانه در سازمان های دولتی ایران است همچنین ارتباط ضعیف تحقق اثربخشی سازمانی از مسیر رهبری خدمتگزار- اثر بخشی پیروی، به معنای عدم توجه بایسته به نقش پیروان در سازمان و اثربخشی سازمانی است.
  کلیدواژگان: اثربخشی رهبری، اثربخشی سازمانی، اثربخشی پیروی، رهبری خدمتگزار، کارآیی
 • سید حمیدخدادادحسینی، میثم شیرخدایی، اسدالله کردناییج صفحه 93
  در مدل های C2B از تجارت الکترونیکی، اعتماد مشتریان یکی از فاکتور های کلیدی و از عناصر اصلی موفقیت در تجارت الکترونیکی است تا آنجا که بسیاری از صاحب نظران کلید موفقیت در تجارت الکترونیک را ایجاد و استقرار فراگرد مطمئن و مورد اعتماد برای خریدار می دانند. با وجود این معنا و مفهوم اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک و ابعاد و عوامل مؤثر بر آن در هاله ای از ابهام قرار دارد.
  موضوع این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک است. در این راستا فرضیه های تحقیق در چارچوب عوامل فردی، شرکتی و زیرساختی مطرح و بررسی شدند.
  جامعه آماری تحقیق، مشتریانی هستند که از فروشگاه های الکترونیکی موجود در جامعه مجازی ایرانیان به صورت الکترونیکی خرید کرده، از میان آنان نمونه گیری تصادفی صورت گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که به جز فرضیه مربوط به عوامل فردی، سایر فرضیه های تحقیق تایید می شوند.
  کلیدواژگان: اعتماد مشتری، تجارت الکترونیک، متغیر های زیرساختی، متغیر های فردی مشتریان، متغیر های مربوط به شرکت
 • حسام الدین ذگردی، مهدی اسماعیلی صفحه 119
  فناوری اطلاعات و مدل های تعالی سازمانی بر بیشتر سازمان های ایرانی تاثیر گذاشته است و اگر چه در مورد هریک از این دو موضوع، تحقیقاتی به صورت گسترده در سراسر دنیا انجام گرفته است، اما تحقیقات تجربی معتبر اندکی در مورد ارتباط بین این دو، به ویژه تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت کیفیت فراگیر و یا مدل های تعالی سازمانی (به عنوان مدل های تکامل یافته مدیریت کیفیت فراگیر) وجود دارد.
  این تحقیق، تاثیر به کارگیری فناوری اطلاعات در تعالی سازمان و سیستم مدیریت کیفیت آن در شرکت های برتر تولیدی در ایران را، بر پایه مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت، مورد بررسی قرار می دهد.
  براساس نتایج حاصله مشخص گردید که اندازه سازمان بر عمق پیاده سازی سیستم های فناوری اطلاعات و مدل تعالی سازمانی موثر است. همچنین سازمان های ایرانی که به صورت گسترده تری از فناوری اطلاعات بهره برده بودند در به کارگیری بهتر مدل تعالی سازمانی و دستیابی به امتیازات بالاتر در این مدل موفقیت بیشتری داشته اند.
  کلیدواژگان: بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت، تعالی سازمانی، فناوری اطلاعات، مدیریت کیفیت فراگیر
 • علی رضاییان، ناصر شاهباز، عباس مقبل با عرض، اصغر مشبکی صفحه 159
  امروزه با تشدید فضای رقابتی و تلاش شرکت ها در کسب سهم بیشتر از بازار، ضرورت تدوین مدل های جدید به منظور به کارگیری استراتژی های رقابتی بیش از پیش احساس می شود. در این راستا، توجه به بحث مدیریت هزینه با هدف جلب رضایت مشتریان از یک سو و حفظ حاشیه سود مورد نظر تولیدکنندگان از سوی دیگر، اهمیت بسزایی یافته است.
  این پژوهش به منظور طراحی مدل مناسب استراتژی تحول سازمانی در مدیریت هزینه زنجیره تامین شرکت ایران خودرو انجام شده است. پژوهش حاضر با مطالعه مدل های شناخته شده، تحول و شناسایی مؤلفه های مؤثر در ایجاد تحول در مدیریت هزینه و با رویکرد رفتار سازمانی، عوامل مؤثر بر مدیریت هزینه یعنی عوامل رفتاری، ساختاری، رقبا و فناوری را در جامعه تحقیق بررسی کرده است. ازاین رو مدل مفهومی تحقیق به شکل ارتباط میان چهار سازه اصلی تاثیرگذار بر مدیریت هزینه و ده متغیر سازنده این سازه ها تببین شده است. در خصوص سازه رفتار، بررسی عوامل تاثیرگذار در سه سطح رفتار فردی، گروهی و سازمانی انجام می شود. همچنین در بخش رقبا، تاثیر تک منبع بودن و ساختار هزینه شرکت ها و در بخش فناوری، تاثیر فناوری اطلاعات و فناوری تولید سنجش می شود. در بخش سازه ساختار نیز بررسی میزان تاثیر پیچیدگی، رسمیت و تمرکز بر استراتژی تحول مدیریت هزینه سنجش شده است.
  توزیع و بررسی پرسش نامه های جمع آوری شده از میان 41 تولید کننده گرید A در زنجیره تامین قطعات شرکت ایران خودرو نشان می دهد که از میان عوامل معرفی شده در مدل مفهومی تحقیق، تاثیر رقبا بر مدیریت هزینه تائید نمی شود. همچنین بررسی رفتار تامین کنندگان نشان می دهد که تنها رفتار تامین کنندگان در سطح گروهی بر استراتژی های مدیریت تحول هزینه در سطح سازمانی تاثیرگذار است. همچنین تاثیر ساختار سازمانی بر مدیریت هزینه، تنها بر اساس مولفه پیچیدگی تبیین می شود. ازاین رو باید گفت مؤلفه های رسمیت و تمرکز تاثیر چندانی بر مدل پیشنهادی تحقیق ندارند؛ اما دستاورد اساسی تحقیق تایید ارتباط میان فناوری و مدیریت هزینه در دو حوزه فناوری اطلاعات و فناوری تولید است.
  کلیدواژگان: رفتار سازمانی، ساختار سازمانی، فناوری، مدیریت تحول، مدیریت هزینه
 • محمود صارمی، بهنام اژدری صفحه 181
  هدف از این نوشتار، بررسی اثر توانمندی های چابکی شرکت های تولیدی بر عملکرد تولیدی آنهاست. متدلوژی این بررسی مدل سازی علی با شبکه های بیز است. شبکه های بیز، ساختارهایی نموداری برای نمایش روابط احتمالی تعداد زیادی متغیر و انجام استنباط احتمالی با آن متغیرها هستند. داده های این پژوهش با همکاری شرکت های مهندسین اندیشه فرافن، سازه گستر سایپا و گروه بهمن، نمونه ای از شرکتهای سازنده قطعات و مجموعه های خودرو، گردآوری شده است. پرسشنامه این مطالعه، با متدلوژی مفهوم سازی و معتبر سازی ابزار سنجش، توسعه یافته و سنجه های رتبه ای هر سازه، بر مبنای نشان گرهای پرسشنامه، با به کار گیری تحلیل خوشه ایK میانگین به دست آمده است. از این سنجه ها برای مدل سازی علی و آزمون فرضیه ها با کمک شبکه های بیز مورد استفاده استفاده شده است. سپس بهترین مدل با معیار اطلاعات بیز شناسایی شد. این مدل روابط علی میان توانمندی های چابکی و سنجه های عملکرد تولیدی را نشان می دهد که از آن می توان در توسعه تئوری تولید چابک و پیاده سازی تولید چابک در سازمان ها بهره برد.
  کلیدواژگان: تولید چابک، شبکه های بیز، علیت احتمالی، عملکرد تولیدی، مدل سازی علی
 • وجه الله قربانی زاده صفحه 209
  بسیاری از نظریه پردازان مدیریت، سازمان یادگیرنده را سیستمی زنده و رو به تکامل می دانند که به طور مداوم از طریق دستیابی به دانش، عملکرد خود را بهبود می بخشد. دو عنصر «اندیشیدن به آینده یا آینده سازی» و «افزایش ظرفیت یادگیری» نقطه مشترکی است که همه نظریه پردازان سازمان های یادگیرنده بر آن تاکید دارند. در هزاره جدید، سازمان هایی قادر به حفظ و ادامه حیات خواهند بود که یادگیرنده باشند و سازمانی که یادگیری مولد نداشته باشد، نخواهد توانست در عصر حاضر به حیات خود ادامه دهد.
  مدیران سازمانها، برداشتهای متفاوتی از میزان یادگیرنده بودن سازمان های خود دارند و برای اینکه بدانند سازمان تحت مدیریتشان تا چه اندازه از ویژگی های سازمان یادگیرنده برخوردار است، نیاز به ابزار اندازه گیری دارند. در این مقاله، شاخصهای اندازه گیری پنج دسته ویژگی اصلی سازمان یادگیرنده، شامل ویژگی های رهبری، نیروی انسانی، طرح سازمانی، فرهنگ سازمانی و ماموریت/استراتژی، استخراج و روایی محتوی، روایی سازه و روایی همگرا و واگرای آن با استفاده از روش های دلفی، تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل متغیر سنجیده شده است.
  شاخصهای تایید شده در این مقاله، اجزای تشکیل دهنده ابزار سنجش ویژگی های سازمان یادگیرنده است که می تواند در اندازه گیری میزان یادگیرنده بودن شرکتها و سازمان های مختلف مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: رهبری، سازمان یادگیرنده، طرح سازمانی، فرهنگ سازمانی، ماموریت، استراتژی، نیروی انسانی، یادگیری
 • محسن گلپرور، سید حمیدرضا عریضی سامانی صفحه 239
  هدف از این پژوهش بررسی روابط مستقیم و غیر مستقیم بین ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر(TQM) و عدالت رویه ای ادراک شده با تعهد سازمانی است به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، از تعدادی سازمان های ارائه دهنده خدمات در شهر اصفهان، 294 نفر به صورت تصادفی برای پاسخگویی به پرسشنامه های پژوهش انتخاب شدند. ابزار های مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) از بروکزوزیتز (1999) با 24 سؤال، پرسشنامه عدالت رویه ای از نیهوف و مورمن (1993) با 15 سؤال و دو پرسشنامه تعهد عاطفی و تعهد تداومی از میر و آلن (1999) و هوم و گریفیت (1991) به ترتیب با 3 و 5 سؤال بوده است. پرسشنامه های یاد شده برای اولین بار برای این پژوهش ترجمه و آماده شده اند. شواهد روایی و پایایی ابزار های مورد استفاده بررسی و تایید شده است. داده های حاصله با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون وتحلیل مسیر مورد مطالعه شده است. یافته ها حاکی از آن است که بین ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر و عدالت رویه ای با تعهد عاطفی رابطه مثبت و معنی دار (01/0>P) وجود دارد. از بین ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر نیز دیدگاه مدیریت و رهبری و استفاده از اطلاعات در کنار عدالت روی های ادراک شده با تعهد تداومی رابطه مثبت و معنی دار دارد. نتیجه حاصل از تحلیل مسیر نیز نشان می دهد تعهد عاطفی (و نه عدالت رویه ای ادراک شده و نه ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر) با تعهد تداومی (استمرار خدمت) دارای رابطه یک سویه و مستقیم است. همچنین بین عدالت رویه ای با تعهد عاطفی و بین ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر با عدالت رویه ای ادراک شده رابطه یک سویه و مستقیم وجود دارد. تلویحات تاثیرات مدیریت کیفیت فراگیر بر تعهد عاطفی و تداومی (استمرار خدمت) در پایان تحلیل شده است
  کلیدواژگان: تعهد تداومی (استمرار خدمت)، تعهد عاطفی، عدالت رویه ای ادراک شده، مدیریت کیفیت فراگیر
 • محمدرضا مهرگان، امین کامیاب مقدس، عالیه کاظمی صفحه 271
  هدف از این پژوهش بررسی روابط مستقیم و غیر مستقیم بین ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر(TQM) و عدالت رویه ای ادراک شده با تعهد سازمانی است به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، از تعدادی سازمان های ارائه دهنده خدمات در شهر اصفهان، 294 نفر به صورت تصادفی برای پاسخگویی به پرسشنامه های پژوهش انتخاب شدند. ابزار های مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) از بروکزوزیتز (1999) با 24 سؤال، پرسشنامه عدالت رویه ای از نیهوف و مورمن (1993) با 15 سؤال و دو پرسشنامه تعهد عاطفی و تعهد تداومی از میر و آلن (1999) و هوم و گریفیت (1991) به ترتیب با 3 و 5 سؤال بوده است. پرسشنامه های یاد شده برای اولین بار برای این پژوهش ترجمه و آماده شده اند. شواهد روایی و پایایی ابزار های مورد استفاده بررسی و تایید شده است. داده های حاصله با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون وتحلیل مسیر مورد مطالعه شده است. یافته ها حاکی از آن است که بین ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر و عدالت رویه ای با تعهد عاطفی رابطه مثبت و معنی دار (01/0>P) وجود دارد. از بین ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر نیز دیدگاه مدیریت و رهبری و استفاده از اطلاعات در کنار عدالت روی های ادراک شده با تعهد تداومی رابطه مثبت و معنی دار دارد. نتیجه حاصل از تحلیل مسیر نیز نشان می دهد تعهد عاطفی (و نه عدالت رویه ای ادراک شده و نه ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر) با تعهد تداومی (استمرار خدمت) دارای رابطه یک سویه و مستقیم است. همچنین بین عدالت رویه ای با تعهد عاطفی و بین ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر با عدالت رویه ای ادراک شده رابطه یک سویه و مستقیم وجود دارد. تلویحات تاثیرات مدیریت کیفیت فراگیر بر تعهد عاطفی و تداومی (استمرار خدمت) در پایان تحلیل شده است.
  کلیدواژگان: تعهد تداومی (استمرار خدمت)، تعهد عاطفی، عدالت رویه ای ادراک شده، مدیریت کیفیت فراگیر
|
 • Shaaban Elahi, Mehdi - Taheri, Alireza - Hassanzadeh Page 1
  Information systems security (ISS) is a critical issue that organizations face world wide. Information systems security involves both technology and people (human factors). The focus in most researches on information systems’, security as a technical issue has dominated ISS researches and practices. Lately, a new paradigm is emerging, addressing it as a “people issue” and an “organizational issue”. In that paradigm, people are the weakest element in the information systems security. The present research takes a different perspective on ISS by focusing on “behavioral information security” and with considering the general lack of empirical research and the importance of information security to modern organizations, it presents a managerial framework for explore the role of human factors in ISS. Specifically the purpose of this research was to identify and model the critical managerial constructs that mostly influence the effectiveness of ISS. The methodology of this study combines both qualitative and quantitative research techniques. Through a qualitative technique and investigating the research literature, identified key constructs in information systems security were identified. Then developed mod was based on the effects of these constructs on the information systems’ security effectiveness. Then based on the research literature and scholars ideas, a questionnaire was developed and distributed in some organizations. The data obtained were analyzed with SPSS and LISREL software. The results of empirical analysis supported and validated the model.
 • Mostafa - Jafari, Peyman - Akhavan, Jalal - Rezaee Noor Page 23
  This research was designed to identify the critical success factors of business process reengineering in an Iranian defense industries case study based on multivariate data analysis. Through developing a business process reengineering model and implementing it on the case study, the business processes were be managed and then its success was be analyzed, by a questionnaire. This analysis initially, represents the success of applied changes, and then follows the critical success factors of process reengineering in three main factors. Subsequently, by multiple regression tool, the business process reengineering success as dependent variable was estimated by the above three factors. The results, showed goodness and validity of the regression model. Accordingly, belief to change, change of infrastructures, participation of people in changing programs and decreasing of the resistance against the changes are the critical success factors of business process reengineering in the respective organization.
 • Ahmad Ali Khaef Alahi, Mohammad - Taqi Norozi, Hasan - Danaee Fard Page 65
  The attention to servant leadership has increased in the recent years and different kinds of business, profit, educational and even governmental organizations have used servant leadership principles for managing their organizations. But doubts have been raised in regard to the effectiveness of implementing servant leadership for organizational effectiveness, especially, in governmental organizations. In the light of mixing Iranian culture with the goals of servantitude and importance of the topic, this article is concerned to test the effect of servant leadership on organizational effectiveness of Iranian governmental organizations through the two ways of leadership and followership effectiveness. For this purpose, after problem statement and reviewing the literature, the factors and the variables of theoretical research model was recognized and the respected questions were distributed among the managers and employees of 22 Iranian public organizations. T- student test was employed for examining the whole status of research dimensions. For testing the hypotheses, statistical tests of regression and Spearman correlation were employed. In examininig the relation between research dimensions, all of the relationships under study were verified. But the low score obtained for the mean of servant Leadership Measuring Instrument (OLA) in comparison to average mean explained that servant leadership is exercised weakly in Iranian public organizations while paternalistic leadership dominated them. Also the weak relationship of realization of organizational effectiveness through servant leadership - followership effectiveness denotes thelack of necessary attention to the followers and their role in organizational effectiveness. Finally, some suggestions are offered according to the results.
 • Seyyed Hamid Khodadad Hosseini, Maisam - Shirkhodaie, Asadollah Kordnaeij Page 93
  In B2C models of e-commerce, customer trust is considered as one of the key factors of successfulness, and many scholars believe that the success factor in e-commerce is establishment and implementation of a safe and reliable purchasing process for the customers. The aim of this research was to study the effective factors on customer trust in e-commerce. To do so, the research hypotheses were developed to examine individual, company and infrastructural variables. Statistical population of this research was the customers, who had the experience of e - purchasing from the e-stores of “Iranian virtual community”. As the results of data analysis showed, the cooperative and infrastructural variables had positive influence on customer trust but individual variables had no positive influence on customer trust.
 • Seyed Hessameddin - Zegordi, Mehdi Esmaeili Page 119
  Information Technology (IT) and organizational Excellence Models have significant impacted on most of Iranian organizations. Although each has been widely researched all over the world, however, there is little well-founded empirical research on the relationship between Information Technology (IT) and Total Quality Management (TQM) or Organizational Excellence Models (which are based on TQM). This paper presents an investigation of such relationships through a survey of the most successful industrial companies in Iran. These companies were selected among the applicants of National Productivity and Business Excellence Award in the years 2004 and 2005, All of these companies are using EFQM excellence model. The main purpose of this research was to investigate the impact of IT on Organizational Excellence in Iranian companies. To develop a measurement construct, it is necessary to state the hypotheses to be tested, which in turn requires an underlying theoretical framework. A framework for testing the hypotheses was developed. Other influencing factors such as company size and production type were considered in this framework. The results indicated that the size of company is an influencing factor on applying IT and Excellence Models. However, most intensive users of IT perceive a bigger impact on Excellence Model criteria.
 • Ali Rezaian, Naser - Shahbaz, Abbas Moghbel Baarz, Asghar Moshabaki Page 159
  With regard to the increase of competitive atmosphere and companie's endeavors to capture more segments of the market, the necessity of codifying new models to apply competitive strategies, seems more momentous than before. Accordingly, with due respect to cost management, both attracting customer's satisfaction and maintaining profit margin of the manufacturers look to be highly essential. The present research was carried out to design an appropriate model for the organizational change strategy in the cost management of Iran Khodro Company's Supply Chain. The research looks into the elements influencing the cost management, i.e. behavioral and structural factors as well as competitors and technology through the community, via conducting extensive studies on the change known models and identifying the effective elements in creating change in the cost management with regard to organizational behavior approach. Hence, a conceptual Model was demonstrated in terms of the relations between the four major aspects influencing the cost management and ten variables creating such aspects as well. In relation to the behavioral aspect, the influencing elements were studied at three behavioral levels, namely individual, group and organization levels. In relation to the competitors, the effects of being a single source and the structure of companie's costs, and in relation to technology, the effects of productionand information technologies were assayed. In relation to the structure, the effects of complexity, formality and concentration on the change strategy of Cost management were observed. The questionnaires distributed were then collected from 41 A-grade manufacturers in the Parts Supply Chain of Iran Khodro Company. The results showed that among the introduced elements in the conceptual model, the effect of competitors on cost management was not affirmed. Besides, the study on the supplier's behaviors showed that it influences the strategies of cost change management only at organization level. The effect of organizational structure on cost management was confirmed based on the complexity of the elements only. Therefore, we can come to the conclusion that elements of formality and concentration have no or have an insignificant effect on the proposed model. However, the fundamental result of the research confirmed the relation between technology and cost management within the two areas of production and information technologies.
 • Mahmood - Saremi, Behnam Ajdari Page 181
  With regard to the increase of competitive atmosphere and companie's endeavors to capture more segments of the market, the necessity of codifying new models to apply competitive strategies, seems more momentous than before. Accordingly, with due respect to cost management, both attracting customer's satisfaction and maintaining profit margin of the manufacturers look to be highly essential. The present research was carried out to design an appropriate model for the organizational change strategy in the cost management of Iran Khodro Company's Supply Chain. The research looks into the elements influencing the cost management, i.e. behavioral and structural factors as well as competitors and technology through the community, via conducting extensive studies on the change known models and identifying the effective elements in creating change in the cost management with regard to organizational behavior approach. Hence, a conceptual Model was demonstrated in terms of the relations between the four major aspects influencing the cost management and ten variables creating such aspects as well. In relation to the behavioral aspect, the influencing elements were studied at three behavioral levels, namely individual, group and organization levels. In relation to the competitors, the effects of being a single source and the structure of companie's costs, and in relation to technology, the effects of productionand information technologies were assayed. In relation to the structure, the effects of complexity, formality and concentration on the change strategy of Cost management were observed. The questionnaires distributed were then collected from 41 A-grade manufacturers in the Parts Supply Chain of Iran Khodro Company. The results showed that among the introduced elements in the conceptual model, the effect of competitors on cost management was not affirmed. Besides, the study on the supplier's behaviors showed that it influences the strategies of cost change management only at organization level. The effect of organizational structure on cost management was confirmed based on the complexity of the elements only. Therefore, we can come to the conclusion that elements of formality and concentration have no or have an insignificant effect on the proposed model. However, the fundamental result of the research confirmed the relation between technology and cost management within the two areas of production and information technologies.
 • Vajhollah Ghorbanizadeh Page 209
  Many of management theorists describe learning organization as a living and evolutionary system that enhances its performance by acquiring knowledge. "Thinking about future or future building" and "increasing learning capacity" are two key factors that have been emphasized by the authors of learning organizations. In new century, learning is survival for organizations and those organizations that do not make productive learning no longer to be lived. Managers may have unreal understanding about the amount of learning in their organizations and need a device for measuring the characteristics of learning organizations in it. This article developed the required indicators for measuring five main characteristics of learning organizations including: leadership, manpower, organizational design, organizational culture and mission/strategy characteristics, and examined content validity, construct validity, convergent validity and discriminate validity of the measurement devices with Delphi, confirmatory factor analysis and variable analysis methods. The proved indicators in this study formed a questionnaire that may be used for measuring the amount of learning organizations characteristics in different firms and organizations.
 • Mohsen Golparvar, Hamid Reza Oreizie, Mohsen - Golparvar Page 239
  The purpose of this research was to study the direct and nondirect relations between the total quality management dimensions and perceived procedural justice with organizational commitment. For this aim, 294 persons from Isfahan city organizations were randomly selected to answer the research questionnaires. The questionnaires were Brooks and Zeitz’s total quality management questionnaire with 24 items, Neihoff and Moorman’s procedural justice questionnaire with 15 items, Meyer and Allen’s affective commitment and Hom and Griffeth’s continuance commitment questionnaire with 3 and 5 items, respectively. All of the above questionnaires were translated and prepared for the first time in this research. The reliability and validity of the questionnaires were verified. The research hypotheses were analyzed using Pearson correlation coefficient and path. The results showed that there was a significant positive relationship between the total quality management dimensions and procedural justice with affective commitment. But among the total quality management dimensions, only leader vision and use of data or information along with procedural justice had positive relation with continuance commitment. The results of path analysis showed that there was a direct relation between affective commitment (and not total quality management dimensions and perceived procedural justice) and continuance commitment. Also there was a relation between perceived procedural justice and affective commitment and between the total quality management dimensions and perceived procedural justice. Finally, the implications of theeffects of total quality management dimensions on affective and continuance commitment were discussed.