فهرست مطالب

طلوع بهداشت - سال هفتم شماره 1 (بهار و تابستان 1387)
 • سال هفتم شماره 1 (بهار و تابستان 1387)
 • 88 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1387/06/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • صدیقه نوح جاه، احمد مرادی، بنفشه یعقوبی، محمدحسین حقیقی زاده صفحه 1
  سابقه و اهداف
  علیرغم دسترسی به روش های ضد بارداری موثر و متنوع هنوز هم وقوع حاملگی ناخواسته یک معضل مهم محسوب می شود.
  نقش بالقوه روش های اورژانس در کاهش حاملگی های ناخواسته و سقط جنین مشخص شده است. یکی از مهمترین موانع عدم استفاده از روش های اورژانس، نداشتن آگاهی می باشد.
  از آنجا که قرص های خوراکی ترکیبی(روش یوزپه) شایع ترین روشی هستند که به عنوان روش اورژانس استفاده می شوند ما در این مطالعه آگاهی زنان در خصوص این قرص ها را بررسی نمودیم.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی – تحلیلی 630 زن مراجعه کننده به واحد تنظیم خانواده مراکز بهداشتی درمانی شهر اندیمشک در سال 85 – 1384 مورد بررسی قرار گرفتند. مصاحبه و تکمیل پرسشنامه توسط پرسشگران آموزش دیده جهت جمع اوری اطلاعات صورت گرفت.
  یافته ها
  نتایج این تحقیق نشان داد که 7/26% زنان از سطح آگاهی مطلوب و 7/18 % از سطح آگاهی متوسط برخوردارند. 6/54% آگاهی نداشته یا سطح آگاهی ضعیف داشتند. 6/18% تا کنون از روش های اورژانس استفاده کرده بودند. شیوع حاملگی ناخواسته در آخرین بارداری 5/19% گزارش شده بود. 6/55% زنان تاکنون مطلبی در مورد روش های اورژانس شنیده بودند. 1/38% از سطح آگاهی مطلوب در مورد تعداد نوبت قرص های مورد استفاده در روش های اورژانس برخوردار بودند. 5/50 % زنان نوع قرصی که به عنوان روش اورژانس در رژیم یوزپه مورد استفاده قرار می گیردرا می شناختند. 7/31% زنان حداکثر فرصت جهت مصرف این قرصها را درست گزارش نموده بودند. آگاهی در مورد قرصهای مورد استفاده در روش اورژانس با شغل زنان (001>p)، سطح سواد زنان (001>p)، تعداد فرزندان (02/0 = p)، تمایل به داشتن فرزند دیگر (031/0 = p)، نوع وسیله پیشگیری (001>p)، ناخواسته بودن حاملگی اخیر (001/0 = p) و استفاده قبلی از روش های اورژانس (001>p) ارتباط معنی داری داشت.
  بحث: بر اساس نتایج این تحقیق سطح آگاهی زنان در مورد روش های اورژانس به طور کلی پائین می باشد و ارتقاء آگاهی زنان در مورد روش های اورژانس بایستی به عنوان یکی از اولویتهای بهداشتی زنان مطر ح شود.
  کلیدواژگان: روشهای اورژانس پیشگیری، آگاهی، زنان، قرص های ترکیبی
 • سعید آصف زاده، احمد قدوسیان صفحه 11
  سابقه واهداف
  نیازسنجی خدمات درمانی افراد بیمه شده و دستیابی به میزان تقاضای آنان به خدمات درمانی می تواند تصمیم گیرندگان را به اهداف خود در این زمینه نزدیک کند. این مطالعه با هدف تعیین علل مراجعه خانواده ها برای دریافت خدمات درمانی و علل بستری و شناسایی رضایت آنان از بیمه درمانی در سال 87 انجام گردید.
  روش بررسی
  این پژوهش با روش کمی انجام شد و تعداد 457 پرسشنامه شامل 35 سوال بسته با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای از گروه هدف تکمیل گردید (274 شهری و 183 روستایی) و نتایج، با استفاده از نرم افزار SPSS استخراج و تحلیل گردید.
  نتایج
  مهم ترین علل مراجعه به پزشک، در بین خانوارهای تحت مطالعه با میانگین بعد خانوار 2/4، بیماری های عفونی (3/18%) و بیماری های دستگاه تنفس و بیماری های استخوان و مفاصل(2/10%) بوده و هر یک نفر در یک سال، به پزشک 7/3 بار، به داروخانه 4/3 بار، و به مراکز خدمات تشخیصی 7/1 بار مراجعه کرده و میانگین هزینه خرید دارو و وسایل پزشکی برای هر فرد در یک سال اخیر، بالغ بر 187400 ریال بوده است. مهم ترین علل بستری، سوانح و حوادث 3/20%، بیماری های زنان و زایمان 4/19%، جراحی ها 8/13%، بیماری های عفونی و داخلی 9/12% و بیماری های کودکان 1/11% و میانگین دفعات بستری در بیمارستان، برای هر یک نفر طی یک سال اخیر 07/0 بار با متوسط طول مدت اقامت 3/4 روز بوده است. بیشترین میزان رضایتمندی گروه تحت مطالعه از بیمه درمانی خود، مربوط به تامین اجتماعی است که 67% از آن رضایت داشته، 22% تا حدودی از آن راضی بوده و تنها 11% از آن ناراضی بوده اند در صورتی که میزان رضایتمندی بیمه شدگان بیمه خدمات درمانی و بیمه روستایی از بیمه درمانی خود 46% بوده و17% از بیمه روستایی و 21% از بیمه خدمات درمانی رضایت ندارند. بیمه شدگان بیمه روستایی، غالبا «درمانگاه دولتی» را به عنوان مرکز ارائه کننده خدمات درمانی انتخاب کرده اند (52%) در حالی که اولویت انتخاب مرکز درمانی نزد بیمه شدگان سازمان بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی، «پزشک خصوصی» بوده است (به ترتیب 49% و 38%) و مهم ترین علت این انتخاب نزد بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و تامین اجتماعی، «کیفیت خوب» بوده (به ترتیب 50% و 44%) در حالی که مهم ترین علت انتخاب مرکز درمانی نزد بیمه شدگان بیمه روستایی «قیمت مناسب» بوده است (52%).
  بحث: الگوی شایع ترین علل مراجعه به پزشکان و علل بستری در بیمارستان و ارائه خدمات درمانی نسبت به مطالعات مشابه تغییر محسوسی نداشته و هزینه های درمان افزایش داشته است که لازم است با ارتقای عواملی که موجب رضایتمندی بیشتر بیمه شدگان می شود، کیفیت خدمات بهبود یابد.
  کلیدواژگان: علل مراجعه به پزشک، علل بستری، رضایتمندی، بیمه شدگان درمانی
 • محمد ملکوتیان، محمد حسن احرام پوش، حسین جعفری منصوریان صفحه 22
  سابقه و هدف
  ارتقاء سطح سلامت و بهداشت جامعه بدون دست یابی به آب آشامیدنی سالم میسر نیست. آب مصرفی برای شرب، علاوه بر کیفیت شیمیائی مطلوب، بایستی از نظر بهداشتی نیز مناسب باشد. در مناطقی که از آب لوله کشی استفاده می شود به علت وجود کلر آزاد باقی مانده درجه اطمینان کافی برای عدم آلودگی میکروبی آب وجود دارد. در برخی موارد، که آب از یک مخزن به مخزن دیگر منتقل می شود به علت مواجهه با شرایط ناخواسته، احتمال آلودگی ثانویه کنترل نشده وجود دارد. یکی از این موارد استفاده از آب برای شرب در وسایل حمل و نقل عمومی از جمله اتوبوسهای مسافربری است. در صورت آلوده بودن این آب، خطر جدی اشاعه بیماری های منتقله توسط آب آلوده وجود دارد. این مطالعه به منظور بررسی کیفیت بهداشتی آب شرب مصرفی در اتوبوس های بین شهری شهر کرمان در مدت شش ماهه اول سال 87 انجام گرفته است.
  روش بررسی
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی- مقطعی بوده و تعداد نمونه ها 84 نمونه بود. کل کلیفرم، کلیفرم مدفوعی، کدورت، کلر باقیمانده، pH و دما مورد اندازه گیری قرار گرفت. کلیه آزمایشات با استفاده از روش های استاندارد مندرج در کتاب روش های استاندارد برای آزمایش آب و فاضلاب انجام گرفت. داده های بدست آمده در محیط MINITAB تجزیه و تحلیل گردید.
  نتایج
  نتایج نشان داد که در45% موارد کل کلیفرم و در 35% موارد کلیفرم مدفوعی مثبت، میزان کدورت در5/42%موارد NTU3، در25/46% موارد NTU4 و در25/11% موارد NTU5 بود. در 75/73% موارد میزان کلر باقیمانده صفر بود.
  دامنه دما و pH در تمام نمونه ها به ترتیب در گستره ای بینC0 16-10 و 8-7 قرار داشت. در مجموع کیفیت میکروبی آب مورد استفاده در اکثر موارد غیر قابل شرب تشخیص داده شد.
  بحث و نتیجه گیری
  مقایسه نتایج حاصل از این تحقیق با مطالعات مشابه انجام شده در کرمانشاه در سال 76، در اصفهان در سال 83، در بندر عباس در سال 83 و در مشهد درسال 85 نشانگر میزان بالای آلودگی به کل کلیفرم ها در اتوبوس های بین شهری کرمان نسبت به شهرهای مشهد، اصفهان و بندر عباس می باشد. ولی شاخص کل کلیفرم ها در کرمانشاه رقم بالاتری را نسبت به کرمان نشان می دهد. میزان آلودگی به کلیفرم مدفوعی در آب شرب مصرفی اتوبوس های بین شهری کرمان نسبت به کرمانشاه و مشهد پایین و نسبت به اصفهان و بندر عباس بالاتر می باشد.
  کلیدواژگان: کیفیت، اتوبوسهای مسافر بری، آب شرب
 • دکترسید سعید مظلومی، امین میرزایی، سهیلا محمدی صفحه 30
  سابقه واهداف
  دیابت یکی از بیماریهای مزمن است که شیوع نسبتا«بالایی دارد.توجه به مشکلات روانپزشکی خصوصا افسردگی در مبتلایان به دیابت می تواند باعث بهبود کیفیت زندگی این افراد شود. هدف اصلی این مطالعه تعیین میزان شیوع افسردگی دربیماران دیابتی نوع 2ویادآوری ضرورت توجه بیشتربه این بیماران و وضعیت روانی آنهاست.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی می باشد که بر روی100بیماردیابتی نوع2مراجعه کننده به مرکزتحقیقات دیابت یزددرسال1387انجام پذیرفت. بیماران ازنظرابتلا به افسردگی توسط آزمون بک مورد ارزیابی قرارگرفتند وپس ازتکمیل آن اطلاعات فردی بیماران ازقبیل جنس،سن،طول مدت بیماری،میزان تحصیلات،سابقه خانوادگی بیماری و وجود عوارض دیابت دررابطه باشیوع افسردگی مورد سنجش قرار گرفت.
  نتایج
  ازبین100بیماردیابتی نوع2، 71نفرزن و 29نفر مرد بودند. شیوع افسردگی 64 درصد بودکه3/48درصد ازمردان و4/70درصد زنان افسرده بودند که از نظر آماری ارتباط بر حسب جنس معنی دار بود(036 /0p<). چنین افسردگی در این افراد براساس سطح تحصیلات،سابقه خانوادگی افسردگی،عوارض دیررس دیابت وطول مدت بیماری بررسی شد که از نظر آماری تفاوت معنی دار وجود داشت (به این ترتیب 004 /0p<، 004 /0p<، 001/0 p<، 001 /0p<).
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به شیوع بالای افسردگی دربیماران دیابتی نوع2،بررسی ومشاوره روانپزشکی وآموزش روانشناختی برای تشخیص زودرس وتنظیم برنامه های مربوط به پیشگیری وبهبودافسردگی دراین بیماران مهم وسودمند می باشد.
  کلیدواژگان: افسردگی، دیابت نوع 2، آزمون بک
 • دکترمسعود زینی، دکترمحمد تقی قانعیان، پروانه طالبی، سمیه شیخعلیشاهی، مرضیه شریفی، بهاره گودرزی، فرین مالی صفحه 36
  مقدمه
  قنوات موجود در ایران سرمایه های عظیمی هستند که طی نسل های متمادی بوجود آمده و برای احداث آنها انرژی و هزینه هنگفتی صرف گردیده است،توجه،حفاظت و باز شناخت آنها باعث حفظ و بقای این سرمایه های عظیم می گردد.قنات اهرستان یکی از قنوات دایر در استان یزد با قدمت طولانی و آبدهی نسبتا زیاد است.وجه تمایز این قنات نسبت به سایر قنوات استان فعالیت تنها آسیاب آبی استان با آب قنات مذکور و بهبود کیفیت شیمیایی آب از مظهر به سمت پایین دست در نتیجه ورود جریان آب قنات طهره و خانی به جریان آب قنات اهرستان می باشد.هدف از این مطالعه سنجش پارامترهای فیزیکی - شیمیایی و میکروبی آب قنات اهرستان یزد و مقایسه آن با استانداردها است.
  روش بررسی
  در مطالعه توصیفی انجام شده از 5 ایستگاه در مسیر این قنات طی4 مرحله، ماهیانه نمونه برداری صورت پذیرفت.نمونه ها به آزمایشگاه دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یزد جهت آنالیز منتقل گردید و آزمایشات بر اساس روش های استاندارد آب و فاضلاب صورت گرفت.
  نتایج
  میانگین مقدار پارامترهای فیزیکی و شیمیایی؛ کدورت، کل جامدات معلق و محلول، EC، سختی کل، کلرور، سولفات و قلیائیت در اولین نقطه برداشت به ترتیب برابر با FTU1،mg/L 25/7، mg/L8/2368، μs/cm8/2378،mg/LCaCO37/563،mg/LCL-08/391،mg/LSO425/61 و mg/LCaCO3268 بوده است. این مقادیر برای آخرین نقطه برداشت برابر با FTU4،mg/L75/3،mg/L3/654، μs/cm1278، mg/LCaCO335/379، mg/LCL-44/189،mg/LSO45/35 و mg/LCaCO3167 بوده است.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به این نتایج و مقایسه آن ها با استانداردهای مربوطه مشخص گردید که می توان از آب قنات مذکور علاوه بر کشاورزی، برای مصارف دیگر از جمله پرورش ماهی، مصرف حیوانات، آشامیدن(پس از فیلتراسیون و کلرزنی)، احیاء آسیاب های آبی و ایجاد مکان های توریستی و تفریحی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: کیفیت آب، قنات، ویژگی های فیزیکی - شیمیایی، اهرستان، یزد
 • زهرا زارعی محمود آبادی، روح الله عسکری صفحه 43
  سابقه و اهداف
  یکی از شاخص های سنجش کارآمدی و رشد و توسعه از جمله در بخش بهداشت درمان، رضایت ارباب رجوع از خدمات دستگاه های دولتی است که برای ارتقای آن طرح تکریم ارباب رجوع پیشنهاد شده است. با توجه به اهمیت موضوع در صدد بر آمدیم میزان اجرای این طرح را در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی یزد در سال 1387 بررسی کنیم.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی بوده که به روش مقطعی انجام گرفته است.و جامعه هدف آن کلیه بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد (13 بیمارستان) می باشد. ابزار سنجش پرسشنامه بوده است توسط معاونت امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و پایان نامه مشابه در رشت تدوین شده که روایی آن توسط اساتید تایید شده و با روش مشاهده و مصاحبه تکمیل شده است. در این تحقیق همه فعالیت های مربوط به برنامه ده گانه طرح تکریم ارباب رجوع مورد بررسی قرار گرفت.
  نتایج
  میانگین امتیاز های «آموزش کارکنان» در این بیمارستان ها33% درصد بود که در حیطه «برنامه شفاف و مستند سازی نحوه ارائه خدمات به ارباب رجوع» 39% درصد، در حیطه «اطلاع رسانی از نحوه ارائه خدمات به مردم» 43% درصد، در حیطه «تدوین منشور اخلاقی سازمان در ارتباط با ارباب رجوع» 71% درصد، در حیطه «پیش بینی فضا و امکانات مناسب» 80% درصد، در برنامه «بهبود و اصلاح روش های ارائه خدمات به مردم» 46% درصد، در برنامه «نظر سنجی از مراجعان» 61% درصد، در حیطه «نظارت و بازرسی» 7/85% درصد، در حیطه «تشویق و تقدیر از مدیران و کارکنان موفق» 74% درصد و در حیطه «نحوه رفتار با مردم» 81% درصد بوده است. در مجموع بیمارستان خاتم الانبیاء ابرکوه130 امتیاز و بیمارستان افشار با 85 امتیاز بیشترین و کمترین امتیاز را کسب کردند.
  بحث و نتیجه گیری
  اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی یزد با توفیق نسبی روبرو بوده است. با استقرار برنامه تحول در نظام مدیریت به عنوان یکی از ضروریات مهم طرح تکریم ارباب رجوع و ایجاد واحد نظارت و بازرسی به طور جداگانه برای کلیه بیمارستان ها شاهد توفیق روزافزون این طرح خواهیم بود.
  کلیدواژگان: طرح تکریم ارباب رجوع، ارباب رجوع، بیمارستان
 • مریم خزایی پول، دکترفربد عبادی فرد آذر، دکترمهناز صلحی، دکترمحسن اسدی لاری، نسرین عبدی صفحه 51
  سابقه و اهداف
  توجه به وضعیت تغذیه دختران نقش مهمی در سلامت آنها و پیشگیری از بیماریهای ناشی از سوء تغذیه در سالهای بعد دارد. صبحانه نقش مهمی در سلامت جسمی و فکری دانش آموزان داشته بطوریکه صبحانه مناسب و کامل باعث افزایش قدرت یادگیری وشادابی کودکان می گردد. در نظر گرفتن برنامه های آموزش تغذیه در مدارس گام مهمی در جهت بهبود وضعیت تغذیه کودکان دارد. آموزش یکی از روش های افزایش ادراکات دانش آموزان است.
  این مطالعه به منظورتعیین میزان تاثیر آموزش از طریق مدل اعتقاد بهداشتی بر ادراکات دانش آموزان دخترسال چهارم دبستان های شهرستان نوشهردرباره صرف صبحانه و میان وعده غذایی در سال تحصیلی 87- 1386 انجام گرفته است.
  روش بررسی
  در این پژوهش تجربی که از نوع مورد و شاهد است، از دبستانهای دخترانه شهرستان نوشهر بوسیله نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای با استفاده از فرمول حجم نمونه، 100 دانش آموز انتخاب و به دو گروه مورد و شاهد تقسیم بندی شدند. نمونه های مورد بررسی طی دو مرحله از طریق آزمون اولیه قبل از آموزش و آزمون ثانویه بعد از آموزش با پرسشنامه ای مشتمل بر سوالات اطلاعات دموگرافیک و سنجش ادراکات تغذیه ای بود، مورد ارزشیابی قرار گرفتند. آموزش از طریق مدل اعتقاد بهداشتی انجام شد. برای ارائه محتوای آموزش از روش سخنرانی، پرسش و پاسخ با وسایل کمک آموزشی مثل پمفلت استفاده شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد که قبل از آموزش در دو گروه تفاوت معنی داری از نظر مشخصات فردی و عوامل تشکیل دهنده مدل اعتقاد بهداشتی مشاهده نشد(05/0p>). ولی بعد از مداخله آزمون تی مستقل در هر دو گروه تفاوت معنی داری را نشان داد(05/0>P).آزمون های تی زوج و کای دو پس از مداخله افزایش معنی داری در میانگین نمرات حساسیت درک شده (از26/5 به 74/5)، شدت درک شده (از10/15 به 34/16)، منافع درک شده (از14/13 به 12/14) و موانع درک شده (از1/20 به 52/22) در گروه مداخله را نشان داد (001/0>P) ولی در گروه کنترل تغییر معنی داری مشاهده نشد(05/0p>). در بین متغیرهای دموگرافیک در مقایسه با اجزای مدل اعتقاد بهداشتی، شغل پدر با ادراکات منافع رابطه ای معنی دار داشت (05/0p=) و ادراکات کل نیز با شغل پدر رابطه معنی داری نشان داد(05/0 P=).
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این بررسی و نظر به اهمیت و نقش مهم دانش آموزان به عنوان بستر آتی کشور و کم هزینه بودن فعالیت های آموزش بهداشت نسبت به سایر فعالیت ها در این زمینه لزوم تعمیم این گونه برنامه های آموزش و بسط آن ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: آموزش، ادراکات، مدل اعتقاد بهداشتی، صبحانه و میان وعده غذایی
 • سجاد مظلومی، علی اکبر بابایی، مهدی فضل زاده دویل، احسان ابوئی، احمد بدیعی نژاد، خداداد حاج پور سوق صفحه 64
  سابقه و اهداف
  خوردگی یکی از پیچیده ترین و پرهزینه ترین مشکلات مربوط به تولید آب آشامیدنی می باشد. خوردگی می تواند بر روی سلامتی عمومی، پذیرش عمومی یک منبع آب و هزینه های تامین آب آشامیدنی اثر بگذارد. این تحقیق با هدف تعیین پتانسیل خورندگی آب آشامیدنی شهر شیراز در سال 1386 و 1387 و با استفاده از شاخص های خورندگی لانژلیه، رایزنر، تهاجمی و پوکوریوس انجام گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه بر روی تمامی 72 حلقه چاه تامین کننده آب شهر شیراز و هم چنین سد درودزن صورت گرفت. عمل نمونه برداری مطابق با دستورالعمل استاندارد متد انجام شد که برای این کار نمونه برداری به روش ساده انتخاب شد.
  نتایج
  نشان می دهد که میانگین و انحراف معیار دما برابر با: 84/22و 93/2 درجه سانتی گراد، pH برابر با: 28/. 69/7، pHs برابر با: 24/0 83/6، کل جامدات محلول برابر با: 8/656 و09/19 میلی گرم در لیتر، سختی کلسیم برابر با 37/465 و121 میلیگرم در لیتر و قلیائیت کل برابر با: 6/271 و 67 میلیگرم در لیتر می باشد. همچنین برای شاخص لانژلیه به ترتیب برابر با 86/0 و 23/0 و برای شاخص رایزنر به ترتیب 95/5 و 36/0 می باشد. محاسبات انجام شده برای شاخص های تهاجمی و پوکوریوس نشان می دهد که میانگین و انحراف معیار برای شاخص تهاجمی برابر 54/10 و23/0 و برای پوکوریوس برابر 15/0 06/8 می باشد. بررسی اندیسهای خوردگی نشان دادند که آب آشامیدنی شهر شیراز در اکثر موارد دارای پتانسیل رسوبگذاری می باشد و تنها در موارد کمی دارای پتانسیل خوردگی کمی می باشد.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به این دو شاخص لانژلیه و رایزنر چاه های تامین کننده آب شرب شهر شیراز و سد درودزن دارای پتانسیل نسبتا رسوبگذار هستند و در این جهت اقداماتی مانند استفاده از بازدارنده های رسوب مانند ترکیبات فسفاته استفاده شود.
  کلیدواژگان: پتانسیل خوردگی، رسوب گذاری، اندیس های خوردگی، آب شرب، شهر شیراز
 • مهدی ملک، غلامحسین حلوانی صفحه 72
  سابقه و اهداف
  کوررنگی یکی از معایب ژنتیکی معمول در همه جوامع بشری می باشد. ژنهایی که برای ایجادرنگدانه بینایی حساس به قرمز و سبز می باشند روی کروموزم x در باند xq28 قرار داده شده اند و اختلالات مربوط به آنها به صورت وابسته به جنس و به صورت مغلوب منتقل می شود و در نتیجه اختلال رنگ قرمز _ سبز در مردان بیشتر از زنان بوده و در اغلب جوامع بشری حدود 8درصد و در زنان حدود 5/0درصد می باشد.و هدف از این مطالعه تعیین بررسی شیوع کوررنگی در کارکنان راه آهن یزد بوده است.
  روش بررسی
  در این تحقیق 358 نفر از میان کلیه کارکنان و لوکوموتیوران های راه آهن یزد به طور تصادفی انتخاب شدند. و جهت جمع آوری داده ها در این مطالعه از پرسشنامه ای که شامل متغیرهای سن، حدت بینایی، مدرک تحصیلی، شغل، مصرف سیگار، کوررنگی و اطلاع از کوررنگی بود استفاده گردید و از تست صفحات 36 تایی ایشی ها را برای بررسی کوررنگی قرمز _ سبز و از چارت اسنلن برای سنجش حدت بینایی استفاده شد.
  نتایج
  از 27 نفری که کوررنگی داشتند، 6 نفرشان لوکوموتیوران بودند، 3 مورد پروتانوپیا، 5 مورد پروتانومالی، 4مورد دوترانوپیا و 15 مورد دوترانومالی بود. شیوع کوررنگی با حدت بینایی، مصرف سیگار، سن و سطح تحصیلات گروه مورد بررسی رابطه معنی داری نداشت. درصد فراوانی اطلاع کامل، اطلاع ناقص و عدم اطلاع از کوررنگی خودشان به ترتیب 52/18%، 15/48%، 33/33% به دست آمد.
  بحث و نتیجه گیری
  شیوع کوررنگی قرمز- سبز در کارکنان راه آهن54/7 درصد به دست آمده و نسبت به دیگر جوامع (1درصد تا 10درصد) قابل مقایسه می باشد.
  کلیدواژگان: کوررنگی، آیشی هارا، کارکنان راه آهن
|
 • Nouhjah S. (M.Sc)- Moradi A. (B.S)-Yaghobi (B.S)- Haghighizadeh Mh Page 1
  Emergency contraception (EC) has great potential for reducing the number of unintended pregnancies and abortion. One of the most important barriers that has been associated with lack of using EC is limited knowledge. This study assesses the baseline knowledge of emergency contraception in Andimeshk (a city in north of Khuzestan a, Province in Iran). We focused mainly on emergency contraceptive pill because they are over the counter and the most common emergency contraceptive method in Iran.In a cross – sectional study, 630 women aged 15–49 refering to family planning clinic of health centers participated in this study.The questionnaire was completed by trained research assistants.Of the 630 respondents,55.6% of them had heard about EC. 31.7% knew the proper time limit in which emergency contraceptives must be used to be effective. 26.7% of women had enough knowledge about EC. There was a significant relationship between occupation (p<0.001), education of women wed (p<0.001), number of children (p=0.02), kind of contraceptive methods (p< 0.001) history of EC used (p<0.001), unwanted pregnancy in their last pregnancy (p =0.001) and knowledge about emergency contraceptive pills. Findings showed that there was a limited knowledge about EC. There is an urgent need to educate Andimeshk women about emergency contraception, emphasizing available methods and correct timing of use. Education on EC is a vital component of reproductive health program.
 • Asefzadeh S. (Ph.D)- Ghodoosian A Page 11
  This study wanted to assess the demand for curative cares among Takistan households to provide health planning information.In this survey a random cluster sampling of 457 households was performed. Data were collected through interviews using a structured questionnaire.The family size was 4.2. The causes for the participants visiting their doctors were infectious respiratory and musculoske diseases tale The average frequency of visits per individual each year was 2.4 to general physician, 1.2 to specialist, 0.1 to dentist, 1.7 to diagnostic center and 3.4 to pharmacy. The rate of hospitalization per 100 persons per year was 0.07 with the average of 4.3 days. The most important cause of hospitalization was emergencies (20.3%). Only 46% of the rural populations were satisfied with rural health insurance.According to the findings revision of the insurance system planning for better curative cares is recommended.
 • Malakootian M. (Ph.D)- Ehrampoosh Mh (Ph.D)- Jafari Mansoorian H Page 22
  Promoting the hygiene and health level of the society would not be achieved while there is no pure source of potable water. A suitable and healthy drinking water should bear both a good chemical quality and a hygienic condition. The running water of the pipelines network is free from microbial infections due to free chlorine residue. In some cases, while transferring water from one container to another, there is the risk of pollution because of the conditions that are out of control. One of these cases is the water consumed in interurban transportation bus system. If this water is contaminated, there would be the risk of getting infected by water borne diseases. This study was performed to find out the quality of water consumed in the public bus transportation systems of Kerman in the first half of 2008. This is a cross-sectional study including 84 samples. We evaluated and assessed total coliform, fecal coliform, turbidity, free chlorine, pH and temperature. The collected data were analyzed by MINITAB. The results revealed total coliform in %45 of samples, positive fecal coliform in %35, turbidity 3MTU in % 42.5, 4MTU in % 46.25 and 5MTU in 11.25. The amount of free chlorine residue among %73.75 samples was zero. Temperature and pH ranged between 10-19 C and 7-8 C. In general, the microbial quality of the water consumed in the buses was recognized as unhygienic.The results of this study are consistent with similar studies performed in Kermanshah 1996, Isfahan 2004, Bandar Abbass 2004, and Mashhad 2006.The results achieved in this study showed a higher rate of pollution in total coliform than the similar rates in other cities. The index rate of total coliform in Kermanshah was higher than the one in Kerman. The rate of pollution related to fecal coliform in the consuming water of buses in Kerman was lower than the ones in Kermanshah and Mashhad and higher than the ones in Isfahan and Bandar Abbass.
 • Mazloomy S.S. (Phd) – Mirzaei A(Msc) –Mohammadi S Page 30
  Diabetes is one of chronic diseases with relatively high prevalence paying. Attention to psychiatry problems especially, depression in diabetic patients can raise quality of life in these individuals.The goal of this study is to assess the prevalence of depression in patients with type II diabetes. The subject participating in this descriptive study were 100 patients with non-insulin dependent diabetes mellitus (NIDDM) referring to Yazd diabetes research center years in 2008. Depression in these patients was assessed with the 21-item Beck Depression Inventory (BDI). Patients were compared for demographic variables such as sex, age, duration of disease, after diagnosis educational level, history of family depression, presence of diabetes complication associated with depression.One hundred patients with type II diabetes (29men & 71women) participated in this study. Prevalence of depression was 64% so that 48.3% of men and 70.4% of women were depressed. We found significant differences between patients on the basis of educational level (P=0.004), history of family depression (P=0.004), presence of diabetes complication (P=0.0001), and duration the disease (P=0.001).There was no statistically significant relationship between BDI scores and age groups.with due attention to high depression prevalence in type II diabetic patients, psychiatry consulting and psycho-education for the purpose of early depression diagnosis and regulating programs related to prevention and improvement of depression in this patients is important and useful.
 • Zeini M(Ph.D. )– Ghaneian M.T(Ph.D)-Talebi P(B.S)- Sharifi S(B.S) Sheikalishahi S. (Bs) Goodarzi B(B.S)- Mali F. Page 36
  Present Qanats are considered as enovmous investments in Iran, which have old history and great energy and much costs have been covered for them, Attention and protection for Qanats is necessary. In this study, we investigated Ahrestan Qanats water to analyze its quality condition (physical-chemical and microbial) and compare it with standards. For this purpose, sampling was done from 5 station along this Qanat in 4 stages, every month. Different tests were performed on these samples and the results were set in some tables. Results in station one showed that, turbidity, TDS, TSS, electrical conductivity, total hardness, chloride, sulfate, alkalinity in Ahrestan Qanat water were 1FTU, 7.25mg/L, 2368.8mg/L, 2378.8µs/cm, 563.7mg/LCaCO3, 391.08mg/LCL-, 61.25mg/LSO4, 268 mg/LCaCO3 respectively. Results in the last station showed that these parameters were 4FTU, 3.75mg/L, 654.3mg/L, 1278µs/cm, 379.35mg/LCaCO3, 189.44mg/LCL-, 35.5mg/LSO4, 167mg/LCaCO3 respectively. According to the results and by comparing them with related standards we can use this water for other consumptions, for example, for fish breeding consumption by animals, drinking (after filtration and chlorination), watermills, for tourism industry as well as in agriculture.
 • Zarei Mahmood Abadi Z(B.S)- Asqari R.A Page 43
  One of the measurement indices for effectivness and development of health and treatment sections is client satisfaction with state organizational services. In order to promote this plan, client tribute plan was implemented.The research was performed through a cross-sectional descriptive method. Target people were all from hospitals related to Yazd Shahid Sadughi University. The data collecting method were interview and observation. The data collection tool was a questionnaire. Data were then nalyzed via SPSS and stated based on abundance simple and complex tables. In this research all the activities related to 10-part client tribute plan were examined. Mean socre related to the" training of staff". in the hospitals was 33%. They were as follows: 39% in the area of clarification and documentation of providing services for client, 43% in the area of giving information regarding the method of providing services for people, 71% in the area of preparation of ethical charter of the organization in connection with people, 80% concerning the predication of appropriate space and facilities, 46% in the area of improvement and amendment of ways for providing services to people, 61% for client opinion poll, 85/7% in the area of supervision and inspection,74% concerning the appreciation and encouragement of successful managers and staff and 81% in connection with how to behave toward people. On the whole, ABARKOH hospital received 130 points while AFSHAR hospital received 85, the maximum and minimum in Clients tribute plan.Implementation of client tribute plan in hospitals related to Yazd Shahid Sadughi University was somehow relative.By establishing the reform movement in management system as a step toward client tribute plan and a supervising system to control the Plan for each hospital we will hopefully observe a better condition for the matter.
 • Khazaie Pool.M. (Msc) -Ebadi Azar F(Ph.D) -Solhi.M. (Ph.D)- Asadi Lari.M., (Ph.D)- Abdi.N Page 51
  Attentions to girls feeding situation have important designation to their health and prevention diseases of malnutrition in next years. Breakfast has important role to student thought and body health. Education is one of the methods to increase student Perceptions.A study in the effect of education has done through health belief model on the perceptions of girl students in primary school about breakfast and snack in noshahr-2007.This research is performed with the aim of studying the affect of health education by health belief model on the perceptions of girl students in primary school about breakfast and snack in noshahr-2007. In this quasi experimental study that was case control test, 100 students selected through application of randomized cluster sampling methods, and formulas of sample size from schools. Health belief model used in education for presenting the educational content. We used different educational methods such as lecture, question and pamphlet. The time of education was 1 session of 30 min subjects were evaluated in two stages. Primary test was before application of educational program to case and control and secondary test was implemented after education program by questionnaire. Which was included the demographic, perceptions questions.The statistical analysis was done by paired t – tests and Independent t – tests, ci squre, correlation correlation Pearson's test was used for determining correlation between perceptions.In this research, the Results of the paired t- test among mean of perception scores of students was found significant difference, before and after educational program implemented (P<0/001). paired t – tests and ci squre showed significant correlation after the educational program the mean of Perceived benefits in case students (from 13.14 to 14.12), Perceived Barriers (from 20.1 to 22.52), Perceived Susceptibility (from 5.26 to 5.74) and Perceived Severity (from 15.10 to 16.34). In this study, the mean of perceived benefits changes was significant in comparison to the occupation of the father (P=0/02). The mean of perceived benefits changes was significant in comparison to literacy of the mother (P=0/05).Correlation Pearson's test showed significant correlation between all perceptions of students in health belief model before and after educational program (P<0/001).
 • Mazloomi S(M.Sc)- Babaie A.A. (M.Sc)- Fazlzadeh Davil M. M.Sc)- Abouee E. (M.Sc)- Badiee Nejad A. (M.Sc)- Hajpoor Sough Kh Page 64
  Corrosion is one of the most complex and costiy problems related to drinking water. Corrosion can affect the public health, acceptability of the drinking water source and supplying costs. The aim of this study was to determine the corrosion potentiality of drinking water in Shiraz city in 2007- 2008 through corrosion and stability index (Langlier Saturation Index, Ryznar Stability Index, Aggressiveness Index and Pockurius Scaling Index). The results indicate the mean and standard deviation for temperature, pH, and pHs were equal to 22.84 and 2.93 ºC, 7.69 and 0.28, and 6.83 and 0.24 respectively. Also the mean and standard deviation of total suspended solid (TDS), calcium hardness, and total alkalinity was equal to 656.8 and 190.9, 465.37 and 121, and 271.6 and 67 respectively. Also Langlier Saturation Index was equal to 0.86 and 0.23, respectively and for Ryznar Stability Index (RSI) was equal 5.95 and 0.36, respectively. Obtained results showed that the mean and standard deviation for Aggressiveness Index (AI) and Pockurius Scaling Index (PSI) was equal to 10.54 and 0.23, and 8.06 and 0.15, respectively.By studying the corrosion indexes it was found that most of these indexes in Shiraz drinking water have scaling potentiality and only in a few instances station have corrosion potentiality.
 • Malek M. (Ms.C)- Halvani Gh Page 72
  Color blindness is one of the common genetic disorders in all human communities. The genes which specify the red and green sensitive photopigments are located on the X chromosomes within the Xq28 band. Abnormalities are inherited as an X-linked recessive trait. This results in a much higher prevalence of red - green color deficiency in males than in females. It, s prevalence rate in human communities is a bout 8% and for females about 0.5 %.Due to the importance of color vision for locomotive drivers,358 railway staff and locomotive drivers in Yazd were randomly selected and tested for red - green color blindness and visual acuity. To do this,a questionnaire including information on age, level of education, occupation, smoking, visual acuity, color blindness and awareness of color blindness was prepared. The 38-plates edition of the Ishihara test was used to examine red - green color blindness and Snellen chart was also used to check visual acuity.Of the subjects27 (7.54%)showed color blindness, 6 of them being locomotive drivers.Three showed protanopia, 5 protanomaly, 4 deuteranopia and 15 deuteranomaly. The prevalence of color blindness showed no correlation with visual acuity, smoking, age and the level of education (p-value > /05). The frequency distribution of having a good knowledge, partial knowledge and lack of knowledge on their color blindness was 18.52%, 48.15% and 33.33% respectively.Prevalence of red-green color blindness in rail way staff (7.54%) is comparable to other communities (2 -10 %).