فهرست مطالب

پژوهشنامه فرهنگستان هنر - پیاپی 14 (پاییز 1388)
 • پیاپی 14 (پاییز 1388)
 • نقد اسطوره ای هنر
 • 144 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1389/03/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سرآغاز
  صفحه 5
 • بخش اول:اصول و مبانی نقد و پژوهش هنری
 • خوانش گفتمان کاریکاتور بر اساس طرحواره تنشی
  دکتر مرتضی بابک معین صفحه 7
 • دنیاهای مینیاتوری در فرمالیسم رازآمیز
  دکتر مارسیا برنان صفحه 19
 • بخش دوم: نقدنامه
 • درآمدی بر نظریه ها و نقدهای اسطوره ای
  صفحه 33
 • ناگفته هایی از سرنمونها در خاک تصرف شده ژان اشنوز
  دکتر ایلمیرا دادور صفحه 44
 • نورتروپ فرای و نقد اسطوره ای
  دکتر بهار مختاریان صفحه 58
 • تحلیل تک اسطوره سنجی نزد کمبل؛ با نگاهی به روایت یونس و ماهی
  منیژه کنگرانی صفحه 74
 • گذار از اسطوره سنجی به اسطوره کاوی: بررسی دو روش اسطوره ای و رابطه آنها
  دکتر بهمن نامور مطلق صفحه 92
 • بازی با اسطوره سازان شعر و اسطوره تراژدی یونان در سینمای تعزلی آنجلوپولوس
  دکتر بهزاد قادری سهی، آدینه خجسته پور صفحه 109