فهرست مطالب

پژوهشنامه حمل و نقل - سال هفتم شماره 1 (پیاپی 22، بهار 1389)

پژوهشنامه حمل و نقل
سال هفتم شماره 1 (پیاپی 22، بهار 1389)

 • 120 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1389/03/10
 • تعداد عناوین: 9
|
 • شهریار افندی زاده، امیرمسعود رحیمی صفحه 1
  در مدلسازی تقاضای سفرهای مسافری بین شهری به ویژه در مدلهای ایجاد سفر یا در مدلهای مستقیم تقاضا، معمولا 3 تا 4 پارامتر مستقل مؤثر بر تقاضا به صورت کلاسیک انتخاب شده، سپس مدلهای ریاضی ساخته و کالیبره می شوند. فرآیند انتخاب عوامل مؤثر بر تقاضای سفر، یکی از مهم ترین اجزای مدلسازی است که کمتر توسط پژوهشگران به آن پرداخته شده است. مدل های مستقیم تقاضا معمولا شامل متغیرهای جمعیتی، خصوصیات اقتصادی – اجتماعی و شاخص های بین ناحیه ای برای مدهای مختلف (هزینه ها، زمان های سفر، تواتر سرویس) هستند. در این مقاله پارامترهای مؤثر بر ایجاد تقاضای سفر با اتوبوس جمعیت، تعداد دانشجویان دانشگاه های آزاد و دولتی، میزان اشتغال، درآمد سرانه ماهانه خانوارهای شهری، ارزش افزوده فعالیت کارگاه های صنعتی، تعداد مشترکین تلفن همراه، و تعداد تختهای مجتمع های اقامتی در نظر گرفته شده است. همچنین زمان سفر و کرایه حمل به عنوان پارامترهای مؤثر بر انتخاب مد سفر با اتوبوس بین شهری در نظر گرفته شده است. در این مقاله، شیوه انتخاب عوامل مؤثر بر تقاضای سفر با اتوبوس بین شهری، بر اساس ناحیه بندی استانی در شبکه کشور با تدوین یک مدل تحلیل عاملی گام به گام ارایه و سپس اعتبارسنجی آن بیان شده است. ارزیابی نتایج حاصل از مدل تحلیل عاملی پیشنهادی برای انتخاب عوامل مؤثر بر تقاضای سفر با اتوبوس بین شهری نشان می دهد که می توان 3 عامل را از بین 9 متغیر مورد بررسی واقع شده استخراج کرد. عواملی که از مدل تحلیل عاملی پیشنهادی در این مقاله تعیین می شوند با اطمینان حدود 90 درصد، در تبیین پارامتر وابسته معنادار بوده اند. به این ترتیب با بکارگیری عوامل اصلی به دست آمده از مدل تحلیل عاملی پیشنهادی می توان فرآیند مدلسازی تقاضای سفر با اتوبوس بین شهری را از طریق کاربرد کوچک ترین مفاهیم تبیین کننده به منظور تبیین بیشترین مقدار واریانس مشترک در ماتریس همبستگی به انجام رساند.
  کلیدواژگان: حمل و نقل جاده ای، تقاضای حمل و نقل، تقاضای سفر اتوبوس بین شهری
 • محمدرضا امین ناصری، وحید برادران صفحه 11
  زمان توقف اتوبوس ها در ایستگاه ها، یکی از پارامترهای تاثیرگذار بر کیفیت برنامه ریزی حمل و نقل در سیستم اتوبوسرانی است. شناسایی عوامل مؤثر بر زمان توقف اتوبوسها و پیش بینی دقیق آن علاوه بر ارایه برنامه های دقیق تر، منجر به ارایه سیاستهای مناسبی برای کاهش زمان توقف و افزایش رضایت مسافران سوار بر وسیله نقلیه و منتظر در ایستگاه ها می شود.
  در این مقاله، با مطالعه سیستم اتوبوسرانی شهر تهران، عوامل بالقوه مؤثر بر زمان توقف اتوبوسها در ایستگاه ها شناسایی شده و با استفاده از تحلیل رگرسیونی، تاثیر بخشی از عوامل شناسایی شده مانند تعداد مسافران سوار و پیاده شده، بر زمان توقف اندازه گیری شده است. برازش توابع مختلف بر داده های جمع آوری شده از سیستم اتوبوسرانی شهر تهران، تابع غیرخطی از تعداد مسافران سوار و پیاده شده، بدون درنظر گرفتن جنسیت مسافر و دری که از آن پیاده یا سوار می شوند را به عنوان مناسب ترین تابع برای پیش بینی زمان توقف با ضریب تعیین 9/87 درصد نتیجه داده است. همچنین بررسی میکروسکوپی فرآیند توقف و تحلیل آماری پارامترهای مؤثر بر آن مانند زمان و تعداد مسافران سوار و پیاده شده منجر به توسعه مدل شبیه سازی گسسته پیشامدی از فرایند توقف اتوبوسها در ایستگاه ها شده است. از مدل شبیه سازی طراحی شده برای بررسی تاثیر سیاستها و عوامل دیگری که امکان مطالعه آنها بر اساس داده های جمع اوری شده نیست، از قبیل نحوه پرداخت کرایه بر زمان توقف استفاده شده است. تحلیل ها نشان می دهد تغییر در نحوه پرداخت کرایه از سیستم بلیت کاغذی به پرداخت الکترونیکی حدود 23 درصد زمان توقف اتوبوسها را در ایستگاه ها کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: زمان توقف، سیستم حمل و نقل اتوبوسرانی، شبیه سازی گسسته پیشامد، تحلیل رگرسیونی
 • محمود صفارزاده، محسن زاهدی صفحه 27
  این مطالعه قصد دارد تاثیر ناهمواری روسازی و تاریکی شب بر سرعت جریان آزاد، در آزادراه ها را به دست آورد.
  در بسیاری از آئین نامه های معتبر دنیا، به منظور مطالعه سرعت جریان آزاد1 (FFS) شرایط روسازی هموار و روشنایی روز مد نظر بوده است، نظیر آیین نامه ظرفیت بزرگراه ها2 (HCM)، که در آن تاثیر ناهمواری روسازی و تاریکی بر سرعت جریان آزاد، ظرفیت و سطح سرویس3 راه ها درنظرگرفته نشده است. آشکار است هر عاملی که سبب کاهش دید رانندگان و یا افزایش لرزش وارده به وسایل نقلیه شود، منجربه کاهش سرعت وسایل نقلیه خواهد شد. در این مطالعه به منظور تعیین شرایط ناهمواری روسازی، از ضریب ناهمواری بین المللی4(IRI)؛ که توسط دستگاه 5RSP ساخت شرکت Dynatest برداشت می گردد؛ استفاده شد، همچنین اطلاعات درباره ناهمواری روسازی و سرعت جریان آزاد وسایل نقلیه سواری در روشنایی روز و تاریکی شب و در 16 قطعه از یک محور آزاد راهی به طول 62 کیلومتر برداشت شد. داده های سرعت، با دستگاه Speed Gun مدل traffipatrol XR که توانایی سنجش سرعت در روز و شب و تا فاصله بیش از یک کیلومتر را دارد و در شرایط جریان آزاد سنجش شد و به منظور جلوگیری از تاثیر کنترل سرعت بر رفتار رانندگان، محل استقرار دستگاه در فواصل و نیز مکان هایی انتخاب شدند که در محدوده دید رانندگان قرار نگیرد. تحلیل داده ها در این مطالعه نشان می دهد که رابطه خطی و معکوس در سطح معنی داری 01/0، توانایی توضیح تغییرات سرعت جریان آزاد بر حسب ضریب ناهمواری بین المللی را دارد و حساسیت سرعت جریان آزاد به ناهمواری در شرایط تاریکی شب کمتر ازحساسیت سرعت جریان آزاد به ناهمواری در روشنایی روز است. دیگر نتایج این مطالعه نشان دهنده آنست که حساسیت سرعت جریان آزاد نسبت به تاریکی در ناهمواری های کوچک تر بیشتر است.. نهایتا این مطالعه، فاکتورهای نوعی6 را به منظور تصحیح شرایط ناهمواری و تاریکی بر معادلات سرعت جریان آزاد در HCM، ارایه کرده است.
  کلیدواژگان: سرعت جریان آزاد، ناهمواری روسازی، تاریکی، بزرگراه، آزادراه
 • محمود احمدی نژاد، محمود عامری، شاهین شعبانی صفحه 39
  خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگدانه ها چگونگی کاربرد آنها را برای استفاده در قشر رویه راه ها تعیین می کنند. تاکنون آزمایشهای فیزیکی و مکانیکی گوناگون، عمدتا تجربی، برای ارزیابی سنگدانه ها به صورت استاندارد معرفی شده اند. این آزمایشها ویژگی های متفاوتی مانند وضعیت هندسی، استحکام و دوام سنگدانه ها را تشریح می کنند، مطالعات انجام شده در خصوص ویژگی های سنگدانه هایی که در راهسازی استفاده می شوند نشان داده است که بین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگدانه ها روابط معنی داری وجود دارد، ولی در اغلب مطالعات پژوهشی انجام شده، نوع ارتباط دقیقا مشخص نشده است. علاوه بر این نتایج حاصله به علت تفاوت بین گروه های سنگ انتخاب شده و یا عدم جامعیت خانواده سنگ ها متفاوت است. در این مقاله به منظور دستیابی به ارتباط دقیق بین خصوصیات سنگدانه ها و بررسی میزان همبستگی بین آنها، ابتدا نمونه هایی از سنگدانه هایی که از معادن سنگ مختلف تهیه شده و دارای جنس گوناگون بودند شامل کربنات ها، ماسه سنگ ها و آذرینی ها انتخاب شدند. سپس برخی آزمایشهای فیزیکی و مکانیکی شامل وزن مخصوص، ارزش ضربه، ارزش سایش لوس آنجلس، افت وزنی در برابر سولفات سدیم(ساندنس) و ارزش صیقلی بر روی نمونه های انتخاب شده انجام گرفتند. تحلیل داده های حاصل از انجام آزمایشها نشان داد که ارزش ضربه با ارزش سایش لوس آنجلس دارای ارتباط خطی و معنی داری است. این رابطه در گروه مشتمل بر سنگ های آذرین و ماسه سنگ دارای ارتباط قوی تری نسبت به سایر گروه های سنگ است. بر اساس بررسی های مختلفی که در خصوص ارتباط بین ارزش صیقلی سنگ با دیگر متغیرهای فیزیکی و مکانیکی مورد نظر در این تحقیق انجام شد مشخص گردید که در گروه سنگ های آذرین، ارزش صیقلی با وزن مخصوص دارای ارتباط خطی است، به طوری که با افزایش وزن مخصوص مقدار ارزش صیقلی کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: خصوصیات فیزیکی و مکانیکی، سنگدانه، ارزش ضربه، ارزش سایش لوس آنجلس، وزن مخصوص، ارزش صیقلی
 • غلامعلی شفابخش، محمدرضا رضاییان صفحه 53
  امروزه فنآوری بازیافت در اکثر شاخه های علوم از جمله روسازی استفاده می شود. مزایای اقتصادی، زیست محیطی و فنی قابل توجه بازیافت باعث شده است تا پژوهشگران، آزمایشهای متعددی برای بهینه سازی کاربرد آن انجام دهند. در این راستا و در این مقاله، با ساخت 162 نمونه 1200 گرمی از مخلوطهای بازیافتی به روش سرد و در جا با استفاده از مصالح خرده آسفالتی که در اثر برداشتن یک لایه آسفالت ایجاد شده بود، به بررسی آزمایشگاهی میزان مقاومت، مدول برجهندگی و توانایی تحمل کشش غیر مستقیم این مخلوطها از لحاظ فیزیکی پرداخته شد. به این ترتیب که با استفاده از امکانات آزمایشگاه مکانیک خاک وزارت راه و ترابری در تهران، پس از ساخت وعمل آوری نمونه های مارشال، این نمونه ها تحت آزمایشهای مختلفی چون تعیین مدول برجهندگی با دستگاه 1UTM14، آزمایش مقاومت مارشال و آزمایش کشش غیر مستقیم خشک و اشباع، قرار گرفتند. تفاوت نمونه ها در میزان درصد کف قیر(2، 3 و 4 درصد)، درصد و نوع افزودنی یا فیلر فعال به کار رفته در آنهاست که شامل 1 و 2 درصد از هر نوع افزودنی همچون سیمان پرتلندتیپ II، آهک مرده، آهک زنده، پوزولان، سرباره کوره و پودر لاستیکاست که این حجم از افزودنی تا کنون به طور جامع مورد بررسی قرار نگرفته است.
  نهایتا«، بر اساس نتایج، با استفاده از نرم افزار SPSS، MATLAB و شبکه های عصبی مصنوعی RBF، مدلسازی برای پیش بینی نتایج، انجام شد، همچنین می توان با دقت مناسب، تاثیر هر یک از افزودنی های یادشده را درصد قیر مشخص بر روی پارامترهای مقاومتی مخلوط های بازیافتی سرد با کف قیر به دست آورد.
  کلیدواژگان: بازیافت سرد آسفالت، پایداری مارشال، مقاومت کششی غیرمستقیم، درصد بهینه کف قیر، مدول برجهندگی
 • جواد صابریان، محمدسعدی، علی شیرزادی بابکان صفحه 67
  سیستم حمل و نقل اتوبوس شهری به عنوان یکی از مهم ترین سیستمهای حمل و نقل عمومی به شمار می رود. در طراحی این سیستم لازم است که به گونه ای همزمان چندین هدف که بعضا با هم متناقض هستند، در نظر گرفته شوند. این اهداف باعث می شوند که انجام طراحی با مشکلاتی روبرو شود، به عنوان مثال، مسیرهایی که برای کمینه کردن زمان سفر طراحی می شوند، ممکن است بیشترین پوشش و بیشترین دسترسی را نداشته باشند. از این رو برای رسیدن به بهترین طراحی لازم است که مسائل مختلفی به طور همزمان در نظر گرفته شوند. در این مقاله یک مدل جدید برای طراحی بهینه شبکه حمل و نقل اتوبوسهای شهری با استفاده از قابلیتهای GIS که در نرم افزارهای آن موجود است، ارایه شده است. مدل نامبرده با توجه به چندین هدف اصلی بنا شده است، از آن جمله می توان به حداکثرسازی تعداد مسافر و همچنین کاهش زمان سفر اشاره کرد. بقیه اهداف در بخش سوم این مقاله بیان شده اند. مدل ارایه شده بر ماتریس توزیع سفر بین بلوکهای شهری که روش استخراج آن در این مقاله توضیح داده شده است، استوار است. پس از استخراج ماتریس توزیع سفر بین بلوکهای شهری، و اختصاص آن به معابر شهری، از قابلیتهای شبکه GIS به منظور طراحی خطوط استفاده شده است. با استفاده از این روش می توان طراحی مسیر حمل و نقل اتوبوسهای شهری را با در نظر گرفتن همزمان چندین هدف اصلی انجام داد.
  کلیدواژگان: GIS، تقاضای سفر، گراف وزن دار، مسیریابی، زمان سفر
 • احمد فهیمی فر، مسعود رنجبرنیا صفحه 79
  در این مطالعه، بر اساس مفاهیم اندرکنش سنگ- سیستم نگهداری و با فرض مدل رفتاری نرم شوندگی کرنش برای توده سنگ تحت معیار مقاومتی هوک- براون، مدل های تحلیلی جدیدی بر مبنای روش کنترل همگرایی برای تحلیل اندرکنش سنگ دوزهای تزریقی غیرفعال (غیرکششی) و فعال (پیش تنیده) با توده سنگ ارایه می شود. با استفاده از این مدل ها، منحنی پاسخ زمین برای توده سنگ مسلح همسان و همگن اطراف تونل دایروی که تحت تنش هیدروستاتیک قرار دارد، رسم شده تا تاثیر و کارآیی هر یک از این سیستم ها در پایدار سازی و کنترل همگرایی تونل مشخص شود. مدل تحلیلی فوق: تاثیر تغییر فاصله بندی بولت ها از هم، افزایش سطح مقطع سنگ دوز و میزان پیش تنیده کردن آن را در نحوه عملکرد سنگ دوزها و در رسم منحنی پاسخ زمین در نظر می گیرد. در انتها، به کمک مدل تحلیلی فوق، مثالهایی حل شده و بررسی صحت و سقم نتایج با نرم افزار FLAC انجام می گیرد.
  کلیدواژگان: سنگ دوزهای تزریقی، منحنی پاسخ زمین، تونل، کنترل همگرایی
 • یادداشت پژوهشی
 • ایرج مهدوی، رضا توکلی مقدم، سید مصطفی قاضی زاده هاشمی صفحه 95
  در این مقاله، یک مدل برنامه ریزی خطی - عدد صحیح از مساله مسیریابی وسایط نقلیه حمل برگشتی با پنجره زمانی و ظرفیت1 (CVRPBTW) ارایه می شود. در این مدل یک ناوگان ثابت غیر یکنواخت با تعداد ثابتی از هر نوع ماشین با هزینه و ظرفیت های متفاوت برای هر یک در اختیار قرار دارد. هدف کلی کمینه کردن هزینه ناوگان، کل مسافت سفرها و یا مدت زمان آن است. مدل پیشنهادی قادر است مسیرهایی با حداقل تعداد وسیله نقلیه، حداقل ظرفیت بیکار و حداقل زمان بکارگیری آنها، برای سرویس دهی به کل مشتریان (گره ها) ایجاد کند. برای حل مدل ارائه شده، یک الگوریتم فراابتکاری مبتنی بر بازپخت شبیه سازی شده2 (HSA) پیشنهاد می شود که جواب های خوبی در مدت زمان مناسب ایجاد می کند. تعدادی از مسائل آزمایشی در ابعاد کوچک و بزرگ حل و سپس نتایج محاسباتی آن ارائه می شود. در خاتمه عملکرد الگوریتم پیشنهادی در صنعت جمع آوری پسماند و زباله در یک ناحیه پایلوت از شهر تهران مورد بررسی قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: مساله مسیریابی وسیله نقلیه، حمل برگشتی، پنجره زمانی، مدیریت پسماند، بازپخت شبیه سازی شده
|
 • Sh. Afandizadeh, A. Rahimi Page 1
  One of the main tools in strategic transportation planning is to use modeling methods for different modes of trip demand. In modeling interurban passenger trip demand especially in trip creating models or demand direct models, usually 3 to 4 demand effective independent parameters have been classically selected and then different models are made and calibrated using mathematical methods. The process for selection of effective factors on trip demand is one of the most important components in trip demand modeling which has been considered by few researchers. Some alternatives inserted in the model simultaneously may have similar effects. Therefore presentation of a scientific method for selection of effective factors on trip demand (among different alternatives) would be significantly important in making trip demand modelIn this paper classic parameters which are effective on creation of bus trip demand in road transportation system may be counted as population in different provinces of the country, number of students in Azad and state universities studying in 28 provinces of the country, level of employment in each province, monthly per capita income of urban households in each province, value added by industrial workshops in each province, number of mobile subscribers in each province and number of beds in dwelling establishments per province. As well trip time (incoming and outgoing trip times) and trip expenses (freight charge) are considered as effective parameters on selection of trip modes by urban bus passenger in state road transportation system. In this paper the method for selection of effective factors on urban bus trip demand by passenger in the state network has been given by compilation of a step by step factor analysis model and its reliability has been expressed. Evaluation of the results from purposed factor analysis for selection of the factors effective on urban bus passenger trip demand in the country show that 3 factors among 9 studied parameters can be extracted. Factors determined from the purposed factor analysis in this paper have been significant with 90% confidence in determination of dependant parameter. Conceptual interpretation of the main factors obtained from purposed factor analysis model have been compatible with fundamental concepts of effective factors on trip demand in engineering theoretic discussions in transportation so they may be used in interpretation of internal correlations of a set of demand effective alternatives. In this way, using main factors obtained from the purposed factor analysis the process for modeling urban bus passenger’s trip demand in the country can be accormplished by using the smallest determining concepts for explanation of the highest value and common variance in correlation matrix.
 • M. R. Amin-Naseri, V. Baradaran Page 11
  Bus transportation system is one of the most important systems in urban areas. Increasing user’s satisfaction and optimal usage of existent facilities without planning is impossible. Dwell time in bus stops is one of the parameters that affect the quality of plans in this system. By identifying the factors that affect on dwell time and forecasting this parameter, we can develop proper strategies to reduce dwell time and increase both in vehicle and waited passenger’s satisfaction. In this paper, Tehran bus transportation system was studied and factors that can affect dwell time parameters were identified and alternatively some data about dwell time in this system were collected. The regression analysis to estimate the effects of some these factors such as number of alighted and boarded passengers in stops on dwell time parameter was used. Based on the collected data, the ability of some functions in previous studies was evaluated to forecast dwell time parameters and a new nonlinear function to forecast it was developed. By microscopic analyzing of stop process, a new discrete event simulation model based on Enterprise Dynamics software was designed. This model was used to evaluate the strategies that can improve dwell time and estimate the effects of other factors that were not found in the collected data in this case study. The results show the dwell time of buses in stops can be reduced about 23 percent by changing in payment fare system to electronic payment system. Also the authors found out that the place of stops in this system has not any effect on dwell time parameter or gender of passengers is not important to estimate duration of stopping in stations.
 • M. Saffarzadeh, M. Zahedi Page 27
  This study is aimed at evaluating the effects of pavement roughness and darkness on the free-flow speed in the freeways. In general, most of valid codes such as Highway Capacity Manual (HCM), do not consider the effect of pavement roughness and darkness on the free-flow speed, capacity and service level of roads. In order to determine the pavement roughness condition, international roughness index (IRI) measured by Road Surface Profiler (RSP), manufactured by Dynatest Company, has been employed. Moreover, the relevant data on the pavement roughness and free-flow speed of vehicles have been recorded in the light and dark points at 16 sections of a freeway with the length of 62 km. Speed Gun device, traffipatrol XR model, has been utilized to measure free flow speed. This device is capable to measure speed within more than one kilometer at days and nights. In order to prevent the effects of speed controlling on the behavior of drivers, the device was located in places where were not in the horizon of drivers. The results of the current study indicated that the free flow speed can be explained by the linear-inverse model based on road roughness at significant level of 0.01. Besides, the sensitivity of free flow speed to the roughness in the darkness is lower than that in the lighting. Finally, in this study typical factors to modify the roughness condition and darkness in the equations of free flow speed in the HCM method are proposed.
 • M. Ahmadinejad, M. Ameri, Sh. Shabani Page 39
  Physical and mechanical properties of aggregates are major parameters to determine the utilization of aggregates in road pavement surfacing. There are different physical and mechanical standard tests mainly experimental that evaluate aggregates. These tests describe different aspects such as geometric characteristics, strength and durability of aggregates. The quality control of stone materials in service conditions are possible by some mechanical tests. Studies carried out on characteristics of road construction aggregates show that there is a significant relationship between physical and mechanical properties of aggregates. However, majority of research works in this field have not exactly specified the type of relationship. In this paper, in order to determine the relationship between aggregate characteristics and evaluate the correlation between these characteristics, samples of aggregates from different quarries including carbonate, sandstone and igneous rocks were collected. Then, some physical and mechanical laboratory tests including specific gravity, impact value, Los Angeles abrasion value, sodium sulfate soundness and polished stone value (PSV) were carried out on selected aggregate samples. Data analysis shows that the impact value has a linear relationship with Los Angeles abrasion value, significantly. This relationship in the group consisting of igneous rocks and sandstone is stronger than other groups. Based on more assessments in this research work, regarding the relationship between the polished stone value with other physical and mechanical parameters, it was found that, PSV with specific gravity has a linear relationship in igneous rocks family. Therefore, increasing the specific gravity will result in reduced polished stone value. In broader group of aggregates consisting of igneous rocks and sandstone, a linear relationship is established between the polished stone value and combination of specific gravity and sodium sulfate soundness.
 • Gh. Shafabakhsh, M. Rezaeian Page 53
  Nowadays recycling technology is used in many branches of science e.g. road civil works. In this research, 162 specimens of mixtures were produced by Reclaimed Asphalt Pavement (RAP) made from cut old pavements. The Cold in-situ recycling (CIR) method with foam bitumen was applied. It is mentioned that each specimen has a weight of approximately 1200 g. The final goal of this article is to represent an experimental study on tensile strength, resilience module, the ability to tolerate the dry and saturate indirect tensile stress (ITSDry and ITSSat) and the tensile stress ratio (TSR) of these mixtures. For this purpose, 162 Marshal Samples were built and cured for the time period of 72 hours under temperature of 40, and then, these specimens were analyzed and tested with UTM14, to obtain their module of resilience, in the laboratory of Ministry of Road and Transportation. Moreover, the total number of the samples (162) was divided into 3 equal groups and Marshal Strength, ITSDry and ITSSat tests were performed for each group, including 54 specimens. The differences between the samples were the amounts of bitumen foam (%1,%2, & %3), percentage and type of additives or active fillers which include %0, %1 and %2 of every type of active filler, such as Portland cement type II, slaked lime, quick lime, oven slag, pozzolan, and rubber powder. The Granulation of the RAP and the temperature of bitumen were assumed to be constant. To finalize the issue, the results of the above- mentioned tests showed that through applying SPSS and MATLAB software and artificial neutral networks modeling, one can forecast these results. Also, with a sufficient accuracy, the effect of each additive with its specific percentage of foam bitumen on the strength parameters would be measurable.
 • J. Saberian Mesgari, A. Shirzadi Babakan Page 67
  Planning of bus transportation system is one of the most important phases in planning of public transportation systems. Such planning is quite difficult due to some inconsistent goals. For example we cannot expect paths that are planned for minimum travel time, maximum covering and access. In this connection, to obtain an optimal answer, many criteria must be considered. In this paper, a new model has been represented for planning of bus transportation systems. The recommended system takes benefit of GIS (Georaphical Information System) capabilities. This model is based on travel distribution matrix between urban blocks and have some major goals, such as the maximum number of people transferred by the system as well as the minimum travel time. The method for extraction of travel distribution matrix between urban blocks has been explained in this paper. After extraction of travel distribution matrix and its allocation to city roads we use GIS network capabilities for planning of bus lines is used. By this method one can do the planning of bus transportation paths with consideration of some major goals, simultaneously.
 • A. Fahimifar, M. Ranjbarnia Page 79
  Grouted rock bolts are one of the most popular systems of support in underground mining and tunneling operations. These can be installed as passive or active pretensioned elements. Passive grouted rock bolts develop load as the rock mass deforms. However, the active types are preloaded before rock mass deformation. In order to improve bolting design, it is necessary to have a good understanding of interaction and behavior of rock bolts in deformed rock mass. This can be acquired through field monitoring, laboratory tests, numerical modeling and analytical studies. Application of the rock-support interaction concepts to the support system such as concrete linings, steel sets, and ungrouted rock bolts, can not be applied to the reinforcing elements such as grouted rock bolts or cables. This is because, they don’t act independently of rock mass and hence the deformations, which occur in both the rock mass and support system, cannot be separated. In other words, the reinforcing elements confine rock mass deformation and tunnel convergence via improving or conserving the overall it's properties from within the rock mass. Consequently, the use of rock mass reinforcing techniques such as fully-grouted bolts or cable has encountered many theoretical problems. In this paper after reviewing of the past studies conducted by Smart and Bischoff (1975), Grasso (1989), Indraratna and Kaiser (1990), Peila and Oreste (1995), Still (1989) in the field of grouted rock bolts, with assuming that grouted rockbolts increase internal pressure within a broken rock mass, and with consideration of Hoek-Brown strength criterion for rock mass and on the basis of strain softening behavior model, rock-support interaction concept and convergence confinement approach, analytical models are presented to simulate the interaction between radial passive and active grouted rockbolts with rock mass in tunneling design. In these methods, the equations of ground response curve which has been reinforced with passive and active grouted rock bolts are also derived for a circular underground excavation under hydrostatic stress field. The proposed models allow one to take into account the following specific conditions: the effect of the increasing spacing between bolts, the effect of the increasing pretension load in response curve. At the end, some examples solved with new analytical approaches and the results were found to be close agreement with the FLAC results in a quantitative manner.The example results show that decreasing spacing between bolts is more effective than preloading of them in confining tunnel convergence to allowable value. It is also seen that, the preloading will be more effective if the spacing between bolts decrease. It should be noted that, due to algebraic complexity, it is not possible to obtain closed-form solution; therefore a computer program was prepared for solving the problem on the basis of numerical methods.
 • I. Mahdavi, R. Tavakkoli-Moghaddam, S.M. Ghazizadeh-Hashemi Page 95
  This paper presents a linear integer programming model for a capacitated backhaul vehicle routing problem with time window (CVRPBTW) that minimizes the fleet cost and total traveled or the duration of the tours. We consider a heterogeneous fixed fleet with a fixed number of vehicles for each type (class). It is shown that the presented model enables to establish routes to serve all given customers (i.e., nodes) by the minimum number of vehicles with the maximum capacity used and minimum duration. This model is solved by a hybrid simulated annealing (HSA) method, in which is able to find very good solutions in a reasonable amount of time. A number of test problems in a small and large size are solved, and the computational results are reported in this paper. We investigate the performance of the proposed method in a real case. The input data are collected from waste and garbage collection industries for specified areas in Tehran.