فهرست مطالب

فنی و مهندسی مدرس - پیاپی 38 (زمستان 1388)

فصلنامه فنی و مهندسی مدرس
پیاپی 38 (زمستان 1388)

 • مهندسی برق
 • 162 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1389/03/15
 • تعداد عناوین: 11
|
 • حسین حیدری، فرامرز فقیهی، وحید عباسی صفحه 1
  مسیریابی بهینه هادی ها در محفظه شامل تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی در راستای کارکرد صحیح و بدون اختلال سیستم، امروز به عنوان مبحث پیچیده ای مطرح شده است. میدان های تداخلی ناشی از جریان های بزرگ در برخی از تجهیزات درون محفظه و عملیات کلیدزنی، ولتاژ هادی ها را می تواند تحت تاثیر قرار دهد. این ناسازگاری الکترومغناطیسی عملکرد نادرست رله ها، ادوات فرمان و اندازه گیری را به دنبال خواهد داشت. در حالت معمول، تعیین مسیر بهینه هادی ها فقط شامل برقراری نوعی توازن بین دو پارامتر قیمت و افت ولتاژ است. حال آنکه بحث سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) پارامتر سومی را در بهینه سازی مسیر مطرح ساخته و در نتیجه یافتن بهترین حالت از نظر نوع سیم (ساده- پوشش دار)، مدهای تفاضلی و مشترک (هادی های مجازی یا موجود) و کاندویت (گسسته- پیوسته) مساله جدیدی را به میان می آورد که تاکنون با دقت مناسبی به آن پرداخته نشده است. در ضمن استفاده از کاندویت انتخاب چندگانه ای از مسیرها را پیش روی می گذارد که خود بهبود دو پارامتر اساسی دیگر یعنی قیمت و افت ولتاژ را دربرداشته و نقطه تمرکز این تحقیق محسوب می شود. دستاورد عمده این مقاله ارائه الگوریتم جامع جدیدی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی مبتنی بر معیارهای سه گانه قیمت، افت ولتاژ و EMC برای تعیین مسیر بهینه هادی ها در محفظه های فلزی است.
  کلیدواژگان: المان محدود، تحلیل سلسله مراتبی، ترانسفورماتور تزریق جریان، سازگاری الکترومغناطیسی، میدان تداخلی
 • محسن سیماب، غلامرضا یوسفی صفحه 17
  در قراردادهای مبادله انرژی الکتریکی در سیستمهای تجدید ساختار شده، نقض برخی از قیود شبکه، نظیر حد توان عبوری از خطوط انتقال یا ولتاژ شین ها محتمل است. چنین حالتهایی با نام تراکم شناخته می شوند. اعمال راهکارهای مناسب برای برطرف کردن تراکم- که مدیریت تراکم نامیده می شود- از وظایف اصلی اپراتور مستقل سیستم است. در این مقاله، با استفاده از ضریب توپولوژیکی توزیع تولید، سهم هر واحد تولیدی بر مقدار جریان خطوط انتقال محاسبه شده است. با استفاده از تجزیه قیمت محلی هر شین و با استفاده از ضریب توپولوژیکی توزیع تولید، تاثیر هر واحد تولیدی بر قیمت محلی هر شین محاسبه شده و هزینه تراکم بر اساس توزیع مجدد توان، در مقدار تقاضای ثابت، به دست آمده است. همچنین در این مقاله روش جدیدی برای تخصیص هزینه تراکم به ژنراتورها ارائه شده و بدین ترتیب، روشی منصفانه در تخصیص هزینه تراکم، به عوامل ایجاد تراکم، نسبت داده می شود. نتایج شبیه سازی بر روی شبکه 24 شینه IEEE در ادامه مقاله آورده شده است.
  کلیدواژگان: قیمت گذاری تراکم، مدیریت تراکم، کلید واژگان: بازار برق
 • امید ضیایی، حسن پارسا مقدم صفحه 31
  در این مقاله مدل بلندمدت تقاضای انرژی الکتریکی و تحلیل عوامل مؤثر بر مصرف آن از دیدگاه کلان مطالعه می شود. هدف، بررسی وجود رابطه ای بلندمدت بین مصرف برق و پارامترهای مستقل مدل یعنی تولید ناخالص داخلی، تعرفه برق و بازده انرژی است. در این راستا از آزمون همگرایی یکنواخت یوهانسون و جسلیوس استفاده شده است. به کمک مدل به دست آمده، حساسیت مصرف برق به تغییر پارامترها ارزیابی می شود. با استفاده از بردار همگرایی به دست آمده و روش های سری زمانی، مصرف برق تا سال 1392 پیش بینی شده است. نتایج نشان می دهند که تولید ناخالص داخلی تاثیر گذارترین عامل در تقاضای برق بوده و مصرف برق با میزان تعرفه و همچنین بازده انرژی رابطه ای معکوس دارد. با استناد به ضرایب متغیرها در مدل به دست آمده، نتیجه می شود که رشد بالای تولید ناخالص داخلی، همواره به افزایش مصرف برق منجر نمی شود و می توان با افزایش بازده انرژی و به کار گرفتن روش های مدیریت مصرف، مانع هدر رفتن انرژی الکتریکی شد.
  کلیدواژگان: آزمون ریشه واحد، بازده انرژی، تعرفه مصرف برق، مدل هم انباشتگی، کلید واژگان: تولید ناخالص داخلی
 • علی حسامی نقشبندی، احد کاظمی، حسن مدیر شانه چی، ایمان پورفر صفحه 41
  در این مقاله به کاربرد روش سری مدال در جایابی مناسب پایدارسازهای سیستم قدرت (PSS) به منظور میراسازی نوسانهای بین ناحیه ای پرداخته می شود. در سیستم های قدرت تحت بارگذاری سنگین، آثار غیرخطی در پاسخهای دینامیکی به میزان قابل توجهی رشد می کنند. در نتیجه روش ها و فنون خطی، تصویر کاملا درستی از رفتار واقعی سیستم را در اختیار قرار نمی دهند. در این مقاله با تعریف ضرایب مشارکت غیرخطی بر مبنای فرمول بندی سری مدال و همچنین با ارائه یک شاخص جدید تداخل غیرخطی، مکان مناسب نصب PSS تعیین و کارایی کنترل کننده نصب شده در آن محل مطالعه می شود. ابتدا برای دو شرایط بهره برداری مختلف، یکی کم استرس و دیگری پراسترس به کمک روش های مرسوم شکل مد، ضرایب مشارکت و مقادیر مانده ها و محل مناسب برای نصب PSS تعیین و سپس با نتایج حاصل از ضرایب مشارکت سری مدال مقایسه می شوند. در نهایت صحت و اعتبار نتایج حاصل به کمک شبیه سازی در حوزه زمان ارزیابی می شود. بررسی های انجام شده روی سیستم 50 ماشینه IEEE به عنوان سیستم آزمون، بیانگر مناسب بودن مکان انتخاب شده برمبنای ضرایب مشارکت غیرخطی بوده و شاخص تداخل غیرخطی نیز نشان دهنده افزایش میزان تداخل غیرخطی میان مدهای اساسی سیستم است. این موضوع خود به معنای تاثیر بالای کنترل کننده نصب شده بر نوسانهای بین ناحیه ای است. نتایج شبیه سازی های حوزه زمان نشان می دهند که انتخاب نامناسب مکان نصب PSS بر مبنای روش های مرسوم می تواند به نتایج ضعیف و نامطلوبی منجر شود.
  کلیدواژگان: تحلیل غیرخطی، سری مدال، پایدارساز سیستم قدرت، کلید واژگان: نوسانهای بین ناحیه ای
 • پاییز عزمی، جابر عباسیان فریدونی صفحه 57
  در این مقاله، ابتدا پیشنهاد می شود که برای تعیین تعداد آنتن های فرستنده در سیستم MIMO با کد فضا - زمان بلوکی متعامد، از روش های شناخته شده MDL وAIC - که در اصل برای تعیین تعداد منابع سیگنال گوسی طراحی شده اند - استفاده شود. در ادامه روشی برای تشخیص نوع مدولاسیون در این نوع سیستم MIMO پیشنهاد می شود که بر آزمون فرضیه مبتنی بوده و در آن برای حل مشکل پیچیدگی روش های متداول، از تابع شباهت ساده تری برای تعیین فرضیه مناسب استفاده می شود. از سوی دیگر از آنجا که در تمامی روش های تعیین نوع مدولاسیون، تخمینی از بهره کانال (در سیستم MIMO تخمینی از ماتریس کانال) مورد نیاز است؛ در این مقاله روشی جدید و کارا بر پایه الگوریتم تکراری SAGE برای تخمین ماتریس کانال پیشنهاد شده و در نهایت عملکرد و کارایی هر یک از بخش های پیشنهادی، به طور جداگانه و توام، با شبیه سازی تجزیه و تحلیل می شود.
  کلیدواژگان: الگوریتم، SAGE، تخمین ماتریس کانال، تشخیص نوع مدولاسیون، سیستم های مخابراتی MIMO با کد فضا، زمان متعامد، کلید واژگان: تعیین تعداد آنتن های فرستنده
 • محمد ابراهیمی، قاسم اسفندیاری، احمدرضا عظیمیان صفحه 79
  در این مقاله نوعی روش کنترل جستجوگر فازی همراه با جداول جستجو برای بهینه سازی کارایی در درایو موتور القایی- پمپ ارائه شده است. برای مدل سازی موتور القایی و کانورتر از مدلهای مبتنی بر تلفات حرارتی و برای مدل سازی پمپ و سیستم هیدرولیکی- که سیستم غیرخطی و نسبتا پیچیده ای است- از شبکه عصبی استفاده شده است. بهینه سازی کارایی پمپ و سیستم هیدرولیکی، از طریق کنترل مقدار دبی خروجی به وسیله تنظیم سرعت چرخش پمپ انجام می شود. همچنین با انتخاب مناسب فرکانس سویچ زنی اینورتر و تعیین مقدار مناسب فرکانس و ولتاژ تغذیه موتور، میزان تلفات مجموعه درایو حداقل می شود. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که کنترل کننده پیشنهادی توانسته است علاوه بر افزایش کارایی مجموعه درایو در شرایط تغییر دبی، مشکلات موجود در روش های بهینه سازی کارایی مانند کند بودن همگرایی و نوسان حول نقطه بهینه را بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: شبکه عصبی، موتور القایی، پمپ، کلید واژگان: بهینه سازی کارایی، کنترل کننده فازی
 • بیژن ذاکری، ایاز قربانی، حمیدرضا امین داور صفحه 97
  در این مقاله، بررسی آماری پارامترهای هدف در رادارهای پلاریمتری سنجش از دور، از جمله سازوکار پراکندگی و بی نظمی، استخراج و شبیه سازی شده است. برای این منظور، روش آنالیز برداری با استفاده از روش تجزیه هدف برای محاسبه بردارها و مقادیر ویژه اهداف و همچنین میزان احتمال هر یک از آنها برای ماتریس همدوسی1 و کوواریانس هدف مورد استفاده قرار گرفته است. علاوه بر این، پارامترهای سازوکار پراکندگی و بی نظمی برای اهداف شبه کروی و سطوح ناصاف شبیه سازی شده است. در این روش، توزیع آماری اندازه قطر قطره های باران، به عنوان اهداف شبه کروی، به کار رفته است. نتایج شبیه سازی برای توزیع های مختلف استخراج شده و با داده های راداری سازمان فضایی اروپا مقایسه شده است.
  کلیدواژگان: رادارهای پلاریمتری، ماتریس همدوسی، کلید واژگان: تئوری تجزیه هدف
 • علی اکبر عبدوس، اصغر اکبری فرود صفحه 111
  طراحی توسعه انتقال یکی از مهمترین بخشهای طراحی توسعه در سیستم های قدرت است. تجدید ساختار در صنعت برق، اهداف طراحی را تغییر داده و آن را با چالش های جدیدی روبه رو کرده است. در این محیط جدید، طراحی منسجم و جامع، به طوری که بر مبنای معیار های بازار و افق طراحی طولانی مدت باشد، امری ضروری است. در این مقاله، الگوریتم جدیدی برای طراحی دینامیکی توسعه انتقال در محیط های تجدید ساختار یافته ارائه شده است. در این الگوریتم، هزینه سرمایه گذاری و هزینه عملیاتی سیستم، به عنوان معیارهای اقتصادی بازار برق و متوسط هزینه قطع بار در پیشامدهای احتمالی، به عنوان معیار قابلیت اطمینان از دیدگاه بازار و هزینه تراکم، به عنوان عامل تشویق رقابت در میان شرکت کنندگان بازار، استفاده شده است. برای حل مساله طراحی توسعه انتقال، از الگوریتم ژنتیکی همراه با روش ارضای فازی استفاده شده است. در انتها، روش ارائه شده بر روی شبکه 8 شینه و شبکه 30 شینه IEEE، آزمایش شده است.
  کلیدواژگان: الگوریتم ژنتیکی، بازار برق، روش ارضای فازی، کلید واژگان: طراحی دینامیکی توسعه انتقال
 • پژمان رضایی، محمد حکاک صفحه 127
  در این مقاله پارامترهای مؤثر بر زمان رؤیت ماهواره در مدارهای کم ارتفاع مرور شده و میزان تاثیر هریک از آنها بررسی شده است. سپس بیشترین میزان دسترسی به ماهواره ای کم ارتفاع در ارتفاعهای مختلف توسط کاربران زمینی در عرضهای جغرافیایی مختلف برای زاویه دید ثابت، محاسبه شده است. برای این منظور، پارامتر زاویه شیب مداری ماهواره مورد توجه قرار گرفته است. این دسترسی با تفکیک به دو دیدگاه تعداد دفعات رؤیت و مجموع زمانهای رؤیت ماهواره بررسی شده و برای آنها زاویه شیب بهینه به طور جداگانه به دست آمده است. همچنین تاثیر پارامترهای ارتفاع و شیب مداری ماهواره و نیز عرض جغرافیایی ایستگاه زمینی بر زمان و دفعات دسترسی محاسبه شده است. تغییرات زمان دسترسی ماهواره به خورشید، به عنوان منبع انرژی، با ارتفاع و زاویه شیب مدار ماهواره نیز بررسی شده است. در نهایت زاویه شیب مداری متناظر با بیشترین زمان و دفعات دسترسی به ماهواره LEO با ارتفاعهای مختلف برای کاربرانی در عرضهای جغرافیایی مختلف همراه با زاویه شیب مداری برای بیشترین دسترسی به خورشید به دست آمده است. شبیه سازی های مدار ماهواره برای تخمین زمانهای رؤیت ماهواره با بهره گیری از نرم افزار STK انجام شده است.
  کلیدواژگان: زاویه شیب مداری خورشیدگرفتگی، زمان دسترسی، کلید واژگان: ماهواره LEO
 • محمدرضا احمدی صفحه 148
  افزایش روز افزون سرویس های بلا درنگ در محیط های چند رسانه ای تحول جدیدی را در ارسال اطلاعات ایجاد نموده است. در این مقاله به تجزیه و تحلیل تاخیر در محیط های چند رسانه ای با تاکید بر ارسال اطلاعات از نقاط مختلف به یک نقطه پرداخته ایم [1]. به منظور برسی کامل موضوع، تاخیر کلی هر ارتباط نقطه به نقطه در ارسال اطلاعات به بخش های مختلفی تفکیک گردیده و روش های متفاوتی برای بهینه کردن هر بخش پیشنهاد شده است. در ابتدا اثبات گردیده که مجموع تاخیر نقطه به نقطه نرمال شده در مجموعه مسیرهای ارسال اطلاعات ثابت می باشد و بر اساس این ویژگی، تاخیر کلی برای اطلاعات با حساسیت بیشتر در قبال پذیرش هزینه تاخیر توسط اطلاعات غیر حساستر مینیمم گردیده است. در این مقاله نشان داده شده است که در محیط ارسال، اولویت در صف بندی راه حل مؤثری برای کنترل تاخیر می باشد، در حالی که در بخش گیرنده، زمان انتظار برای ارائه اطلاعات و نوع مدیریت صف ها دو فاکتور اساسی هستند. همچنین نشان داده شده است که میان از دست رفتن اطلاعات و زمان ارائه آنها ارتباط متقابل وجود دارند به طوریکه با پذیرش درصد مشخصی از اطلاعات از دست رفته، می توان میزان تاخیر در ارائه اطلاعات را کاهش داد. بایستی توجه داشت که این مساله میتواند به طور پویا اعمال گردیده و برحسب شرایط مختلف تنظیم گردد. آنالیز بخش تئوری مسئله برای نحوه اختصاص اولویت ها، مدلهای صف و ارزیابی کارایی در صف ها برای کلاسهای مختلف و با میزان تاخیر متفاوت مورد بررسی قرارگرفته و راه حلهای مناسب برای هر مورد ارائه شده است.
  کلیدواژگان: تاخیر شبکه و زمان بندی ارائه داده ها، سرویس های چند رسانه ای
 • چکیده مقالات
  صفحه 160
|
 • Hossin Heydari, Faramarz Faghihi, Vahid Abbasi Page 1
  The higher frequency transient signals generated as a result of a power system fault or disturbance provide the basis for an alternative approach to power system containing connectors and cables result in unsuitable operation of the system. However one major challenge is the need to ensure that the transients to be neutralized by electromagnetic compatibility (EMC) issues and cabling routes. This paper proposes novel method for optimal cable routings and connectors; a combinatorial design Algorithm, to choose the best path when two or more physical paths are available. The best path from EMC point of view can be chosen based upon various criteria such as monetary cost minimization, voltage drop and quality (electromagnetic compatibility) parameters. This paper initially provides a numerical 2D and 3D resolution of the problems of radiation generated by current sources. The approach is based on the finite element method (FEM) associated with absorbing boundary conditions. The presented model makes it possible to consider wave propagation and their effects in heterogeneous mediums in transient which can be applied in EMC for the simulation of radiation. First, the formulations of the electromagnetic problem are detailed. The simulation results are used for the cabling routes with respect to undesirable field distribution in the specified regions. Finally by the use of AHP optimal routes for cabling based upon the above mentioned criteria are chosen. The proposed method is successfully implemented on two different types of power systems, "high voltage substation and current injection system".
 • Mohsen Simab, G. R. Yousefi Page 17
  In trading electrical energy in deregulated power systems, violation of operation constraints such as transmission lines flow limits is possible. These conditions have been called “congestion”. One of the most important responsibility of Independent System Operator (ISO) is congestion management in a manner that all the system equipments be operated in their nominal ranges. In this paper, using topological generation distribution factor, participation of each generator in power flow in each line is calculated. Then, by means of decomposition of nodal price and mentioned factor, the effect of generation in each bus on the locational marginal price in all buses of the system are calculated. And the congestion price is calculated based on re-dispatch in constant demand. In this paper a new method is introduced to dedicate congestion price to each generator and by this method a fair congestion cost allocation is implemented. The method has been tested on IEEE 24-bus test system and the results have been demonstrated.
 • Page 31
  In this paper a macroeconomic approach is derived to develop a long run electricity demand model to analyze the main factors affecting electricity demand in the Islamic Republic of Iran. According to the definition of a demand function, electricity demand, in general, is determined by some main factors including gross domestic product (GDP), prices, etc. This paper, by analyzing the specific political and economical conditions in the Iran, introduces electricity intensity and a dummy variable WAR into the electricity demand forecasting model. A binary dummy variable, WAR is applied to correct the model (between the years 1980-1988 during the Iran and Iraq war). In this study, two popular econometric techniques namely unit root test and cointegration model is derived for modeling the electricity demand. Cointegration is established between kWh and, respectively, GDP, electricity price, electricity intensity, and WAR as a dummy variable. The results show that although GDP is still the most important factor for electricity demand, electricity demand is negatively related to efficiency improvement and tariffs in Iran.
 • Page 41
  In this paper, optimum location of power system stabilizers in order to damp inter-area oscillations has been investigated by using modal series method. Nonlinear effects grow in dynamical behaviors of heavily loaded stressed power systems significantly. Hence linear based methods and techniques no longer present clear and exact response of the systems. In this article by defining new nonlinear participation factors and a nonlinear interaction index in modal series frame, location of PSS is determined and its effectiveness has been analyzed. For two various operating conditions, low and high stress cases proper site of the controller is determined by using both the conventional methods such as mode shapes, participation factors and residues in one side and the proposed nonlinear participation factors in modal series frame in other side. The obtained results are compared with each other and with nonlinear time domain simulations. Studies carried out on IEEE 50-generator test case system and selected machines to locate PSS by modal series method are validated by time domain simulations. Also nonlinear interaction index shows increasing of nonlinear interaction between fundamental modes of the system when PSS placement has been selected properly and its design has been done well. This shows a high influence of PSS on damping inter-area oscillations and improving system oscillatory stability. Nonlinear time domain simulation shows that improper selection of PSS location may result in poor performance of system and deterioration of oscillatory response of the system. =
 • Page 57
  In this paper, in order to detect the number of transmitting antenna in MIMO communication systems, it is proposed that the techniques such as AIC & MDL, which have been primarily designed so as to detect the number of Gaussian sources, are applied. Then a hypothesis testing based method for recognizing the type of modulation in MIMO communication systems with block orthogonal codes is suggested; in which in order to reduce the complexity of the traditional methods, simpler likelihood functions for testing hypotheses are applied. Furthermore, because in all modulation scheme detection methods, a proper estimation of channel gain (channel matrix) is required; in this paper, a new and efficient method based on SAGE iterative algorithm for estimation of channel matrix in MIMO communication system with space-time block codes is proposed. At the end of this paper, the performance and effectiveness of all proposed modules are separately and jointly analyzed by numerical simulations.
 • Mohammad - Ebrahimi_Gasem - Esfandiari_Ahmadreza - Azimian Page 79
  This paper presents a fuzzy search controller approach along with the look-up tables, to optimize the efficiency of a pump-induction motor drive. The induction motor and the converter are modeled based on thermal loss; and for modeling the pump and the hydraulic system, which are non-linear and relatively complicated, the neural network is used. In the designed system, in order to optimize the efficiency of the pump and the hydraulic system, the amount of outflow is controlled by adjusting the pump’s rotating speed. Meanwhile by choosing the suitable switching frequency of the inverter and feeding the motor by proper amount of voltage and frequency, the loss amount of the drive system is minimized. Simulation results show that the proposed controller improving the efficiency of the drive system under flow-changing conditions, as well as it has improved the problems that existed in some of the classical efficiency optimization approaches, such as the slowness of the converging, and the oscillation around the optimal point.
 • Page 97
  This paper deals with the electromagnetic scattering of plane wave by a randomly rough surface. Scattering mechanism is extracted in backscattered alignment or mono-static radar, made up of a non periodic mesh array of finite number of rectangular sloped surfaces. By the Kirchhoff approximation, the total scattering components are calculated for several different numbers of slopes, relative dielectric constants, correlation length, and height deviation of surface and incident angle. Then eigenvector target decomposition method (EV-TDT) is applied for calculating covariance matrix eigenvectors and then estimate of entropy and scattering mechanism and then target classification. As results, for SAR data sets which supported from European space agency (ESA) data provider, polarimetric signatures of randomly rough dielectric surface such as entropy and scattering mechanism, extracted and their results are compared to theoretical results.
 • Page 111
  Transmission expansion planning (TEP) is one of the most important parts in power systems. Restructuring of power system has changed the traditional planning objectives and introduced new challenges in the field of TEP. In this new environment, the comprehensive and precise design based on electricity market criteria in planning horizon is indispensable. In this paper a new algorithm is proposed for dynamic transmission expansion planning in deregulated environment. In this method, investment cost and operation cost are considered as market based economic criteria, and average load curtailment cost in contingencies is considered as a reliability criterion from market player's viewpoint. Congestion cost is also used as a competition index between market participants. The combination of Genetic Algorithm (GA) and fuzzy satisfying method is used for solving TEP problem. At last the proposed method has been tested on 8-bus network and IEEE 30-bus network.
 • Page 127
  In this paper, the effective parameters in access time of a low earth orbit (LEO) satellite, in a ground user, are studied and outcome of each one is estimated on it. Then the total access time of a single LEO satellite has been maximized. For this purpose, the inclination angle of orbit, to the equator, has been optimized in various satellite altitudes and ground station’s latitudes. The obtained results, once considered along with the power supply issue, give a comprehensive vision for LEO satellite orbit design. Then the satellite access to the sun, as the energy source, has also been evaluated. Simulations have been done by the satellite tool kit (STK) software.
 • Page 148
  Increasing real time services in multimedia environments has initiated a new phenomenon in data communication. This paper analyzes delay in multimedia environments focusing on multi-point to point communication [1]. We separate the playtime delay in a point-to-point transmission and propose an optimization scenario for each part. It is proved that sum of the normalized path delay for point-to-point connections is invariant and based on this property, the playtime for delay-sensitive media has been minimized. We have shown that in transmission media, priority queuing is an effective solution where in the receiver side, waiting time for playtime scheduling and queuing discipline are two main factors. It is shown that there is a compromise between packet loss and packet departure time in the receiver side where the acceptable packet loss can adjust the playtime delay adaptively. Theoretical analysis for priority assignment, queuing technique and performance evaluation in different classes of queuing with different playtime scheduling are given.