فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 3 (پیاپی 15، تابستان 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/06/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حسن آبنیکی صفحه 7
  بررسی رابطه میان انسان و سیاست از دغدغه های اصلی در فلسفه سیاسی به شمار می رود. ادبیات مربوط به سوژه (فاعل شناسا) به طور عام و سوژه سیاسی به طور خاص، دامنه بسیار گسترده ای را در علوم اجتماعی و انسانی دربرمی گیرد، اما مهم چگونگی تبدیل سوژه به سوژه سیاسی در این ادبیات، به ویژه ادبیات قرن بیستم است. در این مقاله به سوژه سیاسی یا ساحت سیاسی سوژه و تحول معنایی و مفهومی آن می پردازیم؛ تصوری سیاسی و فلسفی از سوژه که اشاره به رابطه انسان و سیاست دارد؛ این حقیقت که شخص انسانی (همان سوژه شناسا و فاعل دکارتی و کانتی)، تحت تاثیر امور مطلقی مانند قدرت، فناوری، پدرسالاری، رسانه ها و... از هویت اصلی خود دور شده است.
  این امر که از منظر مکاتب مختلف پردازش شده درصدد پاسخ به این سؤال است که سوژه انسانی و فاعل شناسا چگونه و از طریق چه مکانیسم هایی در قرن بیستم و پس از آن به ویژه پس از 11 سپتامبر 2001، به سوژه سیاسی تبدیل شده است. در این راستا، نظرات و دیدگاه های مکاتبی چون آنارشیست ها، فمینیست ها، اگزیستانسیالیست ها، و متفکرانی چون فوکو، مارکوزه، لوکاچ، آلتوسر و بودریار، بررسی می شوند. در واقع هدف این نوشتار، اندیشه شناسی سیاسی در این زمینه است.
  کلیدواژگان: سوژه، سوژه سیاسی، وجود سیاسی، قدرت، فناوری، پدرسالاری، رسانه
 • حمید احمدی صفحه 37
  هدف این پژوهش، بررسی ابعاد سیاسی و اجتماعی شعر پروین اعتصامی شاعر نامدار معاصر ایران است. پروین نه تنها در مقایسه با تمامی زنان شاعر معاصر ایران بلکه در مقایسه با بسیاری از شاعران مرد این دوران نیز، بیش از همه به طرح مسائل اجتماعی و سیاسی پرداخته است. یکی از ویژگی های عمده و غالب سیاسی اجتماعی شعر پروین، برتری عدالت اجتماعی بر آزادی های سیاسی است. بااین همه، شعر پروین بازتاب دیدگاه های متضاد و متناقض او درباره مسائل و مشکلات اجتماعی و سیاسی نیز هست. نویسنده بر آن است که این تناقض از تاثیرات همزمان بستر اجتماعی و جریان های سیاسی اجتماعی عصر او از یک سو، و جلوه های فرهنگی میراث ادبی و به ویژه میراث عرفانی و صوفیانه ایران از سوی دیگر، ناشی می شود.
  کلیدواژگان: شعر معاصر، عدالت اجتماعی، آزادی سیاسی، عرفان
 • اصغر افتخاری صفحه 55
  این واقعیت که عدالت و امنیت هر دو از فضایل عالی به شمار آمده و مطلوب جوامع مختلف هستند، پاسخ دادن به این سؤال را که «در مقام تعارض، کدامیک از این دو اصل می باشند، و یا اینکه نسبت بین این دو فضیلت چگونه است؟»، بسیار دشوار می سازد. در مقاله حاضر نگارنده ضمن تعریف مفاهیم مذکور و تبیین مواضع بروز تعارض بین «عدالت» و «امنیت» در دو ساحت نظر و عمل، به دسته بندی دیدگاه های موجود جهت خروج از این وضعیت می پردازد. این دیدگاه ها عبارتند از: رویکردهای امنیت محور و عدالت محور. در ادامه ضمن نقد این رویکردها، دیدگاه بدیلی را که بر اصل تعامل استوار است، ارائه می نماید. مطابق این رویکرد جدید، باید بین دو وجه اصلی عدالت و امنیت (کارکرد و بنیاد) تفکیک قائل شد. تنها در این صورت است که مشخص می شود عدالت و امنیت در شرایط طولی (کارکرد امنیت با کارکرد عدالت و یا بنیاد امنیت با بنیاد عدالت) از در تعارض درنمی آیند و تنها در شرایط تقاطعی (کارکرد امنیت با بنیاد عدالت و یا بنیاد امنیت با کارکرد عدالت) چنین تعارضی امکان تحقق می یابد. در این مواقع نیز به طور طبیعی کارکردها بر بنیادها اولویت پیدا می کنند.
  کلیدواژگان: عدالت، امنیت، اسلام، انصاف، نظم، حق، محرومیت نسبی
 • محمد توحیدفام، مرضیه حسینیان امیری صفحه 79
  تلفیق گرایی سومین رویکرد از نظریه پردازی اجتماعی در سه دهه آخر از قرن بیستم است که متاثر از دو رویکرد اثبات گرا و تفسیرگرا و به عبارتی کنشگرایان و اختیارگرایان افراطی و قائلین به آزادی بی حدوحصر برای کنشگر از یک سو، و ساختارباوران و جبرگرایان در مقیدکنندگی ساختار، جامعه و نظام بر کنشگر (انفعال کنشگر) از سوی دیگر، به طور همزمان می باشد. تلفیق گرایان پیروان هر رویکرد را به تنهایی دارای کاستی هایی در روش و تقلیل گرا محسوب می کنند و خود به تبیین نظریه ای تلفیقی با رابطه ای دیالکتیکی و بازتابنده در چهارچوبی تاریخی و پویا (جهان مدرن) و مبتنی بر فرهنگ، ارتباطات و زبان می پردازند.
  آنتونی گیدنز با طرح «نظریه ساختارمندی» خود مدلی پویا از رابطه کارگزار سیستم ارائه می دهد: استقلال و محرکی انسان از یک سو و ساماندهی نهادها در تعامل اجتماعی از سوی دیگر (دوسویگی ساخت). پیر بوردیو نیز با ترکیب نظریه عادت واره و حوزه در «ساختارگرایی تکوینی»اش خواهان رفع تناقض میان عینیت گرایی و ذهنیت گرایی است. یورگن هابرماس با ایراد نظریه «کنش ارتباطی» به ترکیب نظام دانش و معرفت (عوامل عینی) و منافع انسانی (پدیده های ذهنی) می پردازد (عقلانیت ارتباطی). هر سه اندیشمند به اعاده حیثیت انسانی از یک سو و پویایی جامعه از سوی دیگر مدد می رسانند.
  کلیدواژگان: کنش، ساختار، تلفیق، رابطه دیالکتیکی، بازتابندگی
 • جلال درخشه، فرزاد جهانبین صفحه 109
  عصر مشرطیت و ورود ایران به عصر جدید، مبدا چالش های فکری متعدد و پایایی بوده که از جمله مهم ترین آنها می توان به نسبت میان سنت و مدرنیته اشاره کرد. از سویی مدرنیته قرار دارد که از دو عنصرتشکیل شده است: یکی مدرنیزاسیون که مجموع رویدادهای سیاسی و اجتماعی و علمی و فنی است و در غرب پدیدار شده و اسباب پیشرفت صنعتی و قدرت سیاسی غرب را فراهم آورده، ودیگری مدرنیزم که به معنی تلاش برای جستجوی حقیقت به منظور خروج انسان از قیمومیت و اقدام به تعیین حدود عقل در زمینه شناخت است؛ در سوی دیگر، دین قرار دارد که خود از فربه ترین عناصر سنت به شمار می آید. با توجه به این توضیح، مقاله حاضر بر آن است تا دیدگاه علمای دین و روشنفکران دوره مشروطیت را در ارتباط با نسبت سنت و عناصر مدرنیته مورد بررسی قرار دهد.
  در این خصوص گروهی قائل به تقابل سنت و مدرنیته با دفاع از مدرنیته بودند و گروهی دیگر با توجه به ذات مدرنیته و فارغ از مدرنیزاسیون، قائل به تقابل سنت و مدرنیته شدند و گروه سوم که نگاهشان به مدرنیزاسیون بود نه تنها قائل به امکان جمع سنت و مدرنیته بودند بلکه باور داشتند آنچه امروزه از غرب می رسد در اسلام وجود داشته و اینک در حال باز شناسی است
  کلیدواژگان: مشروطه، سنت، دین، مدرنیته، مدرنیزم، مدرنیزاسیون
 • علی اکبر علیخانی صفحه 139
  علی(ع) در نامه خود به حاکم مصر می نویسد «باید بهترین کارها در نزد حاکم، حد وسط آنها در «حق»، فراگیرترین آنها در «عدل» و جمع کننده ترین آنها در «رضایت مردم» باشد». به نظر می رسد سخن امام جمله پیچیده ای است که نیاز به تبیین دارد و باید در آن نسبت بین سه مفهوم سیاسی «حق، عدل و رضایت عمومی» روشن شود. در مراجعه نگارنده به برخی تفاسیر نهج البلاغه و آثاری که در این خصوص وجود دارد، مطلب جدیدی به دست نیامد، پس از آن بود که تلاش شد تفسیر جدیدی از این سخن ارائه شود و بر اساس آن یک قاعده کلان سیاسی در حوزه عدالت ارائه گردد. فارغ از اینکه تفسیر و قاعده ارائه شده درست یا نادرست باشد، اما به اندازه ای اهمیت دارد که هم مقاله حاضر را شایسته نقد می کند و هم نگارش تفسیرها و مطالب جدید را در خصوص جمله علی(ع) می طلبد.
  کلیدواژگان: علی(ع)، اندیشه سیاسی حق، عدل، رضایت عمومی، مردم
 • سید خدایار مرتضوی صفحه 161
  محمد مجتهد شبستری از جمله نوگرایان دینی ایران معاصر است که بر مبنای معرفت شناسی هرمنوتیکی به ویژه با استفاده از هرمنوتیک دیالوگی گادامر و هرمنوتیک روشی بتی و هیرش به دین و متون دینی می نگرد. کانون نگرش دینی شبستری دو مقوله «پلورالیسم دینی» و «تجربه دینی» است که محصول قرائت وی از دین بر مبنای هرمنوتیک است. از نظر شبستری، اساسا مقوله دین در حوزه خصوصی جای دارد. از طرفی، شبستری در حوزه سیاست نیز نظراتی را ابراز نموده که مرکز ثقل آن مقوله «حقوق بشر» است. این مقاله به بررسی و سنجش نسبت میان این دو پرداخته است. حاصل کار اینکه تضمنات و استلزامات هرمنوتیک و مفاد و اصول حقوق بشر به روایت شبستری با یکدیگر سازگار نبوده و رابطه میان آنها از شفافیت و استحکام منطقی لازم برخوردار نیست زیرا «حقوق بشر» مبتنی بر نگرش سوژه محور مدرنیته است که تضمنات این نگرش با مبانی معرفت شناختی هرمنوتیکی خصوصا با مبانی «هرمنوتیک دیالوگی»، ناهمخوان و متعارض است.
  کلیدواژگان: قرائت دینی، تجربه دینی، سیاست، هرمنوتیک، حقوق بشر
|
 • Hasan Abniki Page 7
  The study of relation between man and politics is one of the main apprehensions in political philosophy. The literature of subject in general and political subject in particular embraces a broad range in social science and humanity, but how the subject turns into political subject in this literature particularly the 20th century literature is important. In this article we deal with political subject or the political area of subject and its meaning and concept change. A political and philosophical image of the subject that points to the relation between man and politics: the fact that the human person, that is, the Descartes and Kant subject, alienated with regard to his or her identity by absolute things such as power, technology, patriarchy, media and so on. This issue processed by different schools tends to answer the question that how and through what mechanisms in 20th century and afterwards specifically after September 11, 2001, the human subject has turned into political subject that viewpoints of schools and thinkers such as Anarchists, Feminists, Existentialists, Focault, Marcuse, Lukach, Althusser and Baudrillard are examined on this basis? In fact, the aim of this essay is to understand the political thoughts in this context.
 • Hamid Ahmadi Page 37
  The goal of this paper is to study the political and social aspects of the poem of Iran’s well-known contemporary poet, Parvin Etesami. Comparing not only to all Iranian contemporary female poets, but to many male poets of the same period, Parvin worked more on social and political issues. One of the major and dominant political and social characteristics of Parvin’s poem is the preference of social justice over political liberties. Nevertheless, Parvin’s poem is also the reflection of her contradictory views on social and political matters and problems. The author believes that this contradiction is resulted from the contemporary effects of the social context and political-social currents of her time on one hand and cultural manifestations of Iran’s literary heritage particularly theosophical and pantheistic heritage on the other hand.
 • Asghar Eftekhari Page 55
  The reality that justice and security are both counted as high virtues for different societies, makes it difficult to answer the question that if they contradict each other which one has to be preferred or what is the relation between these two virtues? In this article, the author defining these concepts and clarifying the positions of contradiction between “justice” and “security” theoretically and practically, will categorize the existing views including security-centered and justice-centered approaches. Afterwards criticizing these two approaches, he presents an alternative standpoint based on interaction. According to this new approach, there should be a distinction between the two main aspects of justice and security (function and foundation). Only then it appears that justice and security do not contradict in linear conditions (security function with justice function and/or security foundation with justice foundation) and such contradiction may only occur in crisscross conditions (security function with justice foundation and/or security foundation with justice function). In such situations also functions will naturally have priority over foundations.
 • Mohammad Tohidfam , Marzieh Hosseinian Amiri (M.A.) Page 79
  Integrationism may be said to have been the third approach of social theorizing in the last three decades of the 20th century. This approach, influenced by two other approaches namely positivism and interpretationism, simultaneously integrates both voluntarism and structuralism. While voluntarism claims unlimited freedom for agents, structuralism believes that structure, society and system play as a determining factor which limits the action of any actor. Integrationists consider the followers of either voluntarism or structuralism reductionists who have methodological weaknesses. They seek to develop an integrationist theory with dialectical and reflexive correlation in a dynamic and historical framework (in modern world) on the basis of culture, communication and language. Bringing up his “structuration theory”, Giddens presents a dynamic model on the relation of agent and system (the independence of human being on one hand and determining effect of institutions in social interaction on the other hand- duality of structure). Combining the habit-like theory and field in “Genetic structuralism”, Bourdieu is looking for elimination of the contradiction between objectivism and subjectivism. Habermas, too, addressing the “Communicative action theory”, seeks to combine the knowledge system (objective factors) and human interests (subjective phenomena) – communicative rationality. All three thinkers try to contribute to both the human rehabilitation and dynamism of society.
 • Jalal Derakhshe , Farzad Jahan-Bin (M.A.) Page 109
  The issue of the relation between tradition and modernity has been one of the major offspring of the Constitutional era in Iran. Modernity may be said to consist of two elements. One is “modernization” that is the total political, social, scientific and technological changes which have emerged in the West and resulted in the industrial development and political power of the Western countries. The other one is “modernism” which may be said to mean an endeavor in quest of the truth in order to free human beings from trusteeship on the one hand and act to determine the limits of reason in understanding on the other. Religion is one of the most important elements of tradition. Considering this, the present article seeks to study the opinion of religious scholars and intellectuals of the constitutional era about the relation between tradition and modernity. In this regard, some scholars believe in the contradiction between tradition and modernity while defending modernity. Some believe the same but considering the nature of modernity irrespective of modernization. Finally some scholars argue for the possibility of integrating modernity and tradition and believe that the former is included in Islam.
 • Ali Akbar Alikhani Page 139
  In his letter to governor of Egypt, Imam Ali (AS) wrote: “The best works from the viewpoint of a ruler should be the one which is the middle in terms of “right,” the most inclusive in terms of “justice,” and the most overarching in terms of “people’s satisfaction.” It seems that Imam Ali's (AS) remark is too complicated and needs some clarifications. Here, the relation among “right, justice, and public satisfaction” should be demonstrated. The author has not been able to find new material in some interpretations of Nahj-ul-Balagha and other related works. Then, he tried to come up with a new interpretation of Imam Ali's (AS) words in order to formulate an inclusive political rule in the area of justice. Regardless of whether the new interpretation is correct or not, it is of such importance as to both make the present paper worthy of analysis, and reminds us of the need to write new material and interpretations on this viewpoint of Imam Ali (AS).
 • Seyyed Khodayar Mortazavi Page 161
  Mojtahed Shabestari is one of the religious modernists of current Iran who views religion and religious contexts on the basis of hermeneutic epistemology particularly using Gadamer’s dialogue hermeneutic and Betti and Hirech method hermeneutic. The center of Shabestari’s religious view is based on two categories- “religious pluralism” and “religious experience”- which are rooted in his reading of religion on a hermeneutic basis. In his view, the category of religion is basically located in private field. On one hand, Shabestari has stated some theories in the field of politics, the center of which is the category of “human rights”. This article seeks to study and evaluate the relation between these two aspects. Consequently, hermeneutic requirements and provisions and principles of human rights do not comply with each other according to Shabestari and the relation between them has not enough necessary transparency and logical strength. This is because “human rights” is based on the subject-centered view of modernization, the requirements of which does not comply with the basis of hermeneutic epistemology specially “dialogue hermeneutic” basis.