فهرست مطالب

تاریخ ادبیات - سال یکم شماره 1 (زمستان 1387)

نشریه تاریخ ادبیات
سال یکم شماره 1 (زمستان 1387)

 • بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1387/12/20
 • تعداد عناوین: 11
|
 • صفحه 4
 • نصرالله امامی، مسعود دلاویز صفحه 6
  آغاز انقلاب مشروطیت مقارن با حکومت ناصرالدین شاه قاجار بود. نقش شعر و ادبیات در این تحول عظیم، انکارناپذیر است. با دگرگون شدن چشم اندازهای نظری و شیوه های اندیشه در کشور، موضوعات مربوط به ادبیات نیز به طور کلی متحول شد و ادبیات فارسی در خدمت این حرکت سیاسی فرهنگی قرار گرفت و یکی از فعال ترین ادوار خود را در تاریخ ادبیات فارسی آغاز کرد. ادیبان، شاعران و فرهیختگان، زمینه را از طریق مطرح کردن موضوعات تازه در ادبیات، برای یک خیزش عمومی، مهیا کردند؛ و بدین سبب آنان را باید بنیان گذاران فکری انقلاب مشروطیت به حساب آورد. آنان در پی آن بودند تا احساس حقارتی را که به سبب استبداد پدید آمده بود محو کنند و پندارهای کهنه سیاسی و اجتماعی گذشته را از میان بردارند. در زمره این کسان باید به شاعران، نویسندگان، نمایش نامه نویسان و روزنامه نگارانی چون میرزا ملکم خان، طالبوف، زین العابدین مراغه ای و میرزا حبیب اصفهانی به عنوان مشروطه سازان ادبی اشاره کرد؛ زیرا نقش آنان در تحقق مشروطیت انکارناشدنی است.
  کلیدواژگان: استبداد، مشروطیت، روشنفکری، ادبیات، شعر
 • غلامرضا پیروز، علیا کبر باقری خلیلی صفحه 16
  در کنش هستی شناسانه عرفانی، هدف سالک وصال به حق و معرفت بر امور، پدیده ها و حالاتی است که کمیت عقل در راه آن لنگ است و بالهای پرواز دل، فربه. او برای نیل بدین هدف باید به مدد ریاضت و صداقت، پاکی را برای دل، روشنایی را برای دیده و آشنایی را برای گوش به ارمغان آورد. در این حالت، دلش روشن از نوری است که محرومان هرگز آن را نیافتهاند و دیدگانش گشوده به دیدنی هایی است که اغیار ندیدهاند و گوشهایش آشنا به رمز و رازهایی است که ناآشنایان نشنیدهاند. عرفا از حاصل این پاکی و روشنایی و آشنایی، با عنوان سر یا راز یاد میکنند و عارف واصل و کامل کسی را میدانند که در کتمان اسرار بکوشد. جلالالدین محمد بلخی در مثنوی و کلیات شمس، راز و رازداری و موضوعات مربوط بدان را مطرح کرده است و از جایگاه راز، رازداری و خاموشی، محرم و نامحرم، موانع رازدانی، عوامل افشای راز و رسولان یا پیامآوران راز و... سخن گفته است. این مقاله به تحلیل راز و رازداری در عرفان مولوی پرداخته است.
  کلیدواژگان: مولوی، راز، رازداری، خاموشی و موانع رازدانی
 • منصور ثروت صفحه 33
  غزل شهریار یکی از زیباترین غزل های عاشقانه ادب فارسی است و از دلایل دلچسبی آن از سرگذراندن مرحله عاشقی از ناحیه خود شاعر است تا جایی که تاثیر این حادثه را می توان در تمام مراحل زندگی او آشکارا مشاهده کرد. در غزلیات شهریار به وضوح حالات عاشقی از قبیل: جرقه های نخستین عشق، بحران، حیرانی، ناکامی، اضطراب و نگرانی قابل رویت است. طبیعتا این ماجرا نکات منفی و مثبتی را در زندگی شاعر رقم زده است که در طول مقاله به استناد شعر وی مورد بررسی قرار می گیرد.
 • سید جعفرحمیدی*، مریم عاملی رضایی صفحه 46

  باور عمومی چنان است که توجه به مساله زن و بازتاب آن در ادبیات، در دوره مشروطه شکل گرفته است. اما به گواهی متون تاریخی، بازتاب مسائل زنان در ادبیات سیری تکاملی را طی کرده است. از دوره فتحعلی شاه زمینه های توجه به مسائل زنان در مقایسه میان زن ایرانی و زن فرنگی آغاز شد و روندی طولانی و تاریخی را تا دوره ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه طی کرد تا در دوره مشروطه به بار نشست. نثر خصوصا در دوره ناصری با گستردگی مضامین و گرایش به ساده نویسی، بار تحول در مضامین اجتماعی، از جمله مسائل زنان را بیشتر بر دوش کشید. در این دوره نه تنها با بازتاب توجه به زنان در انواع نثر (سفرنامه، خاطره نویسی، نمایشنامه نویسی و روزنامه نگاری) به قلم مردان مواجه می شویم، بلکه زنان برای اولین بار، خود نیز در قالب نامه، سفرنامه، رساله و خاطرات به انعکاس مسائل خویش می پردازند و زمینه را برای حضور جدی تر زن در دوره مشروطه فراهم می سازند. کشمکش های میان موافقان و مخالفان تغییر نقش های سنتی زن، گفتمانی را در آثار منثور این دوره پدید آورد که مقدمه بحث های گسترده تر در دوره مشروطه شد. این مقاله به بررسی بازتاب زنان و مسائل مربوط به آنان در نثر دوره پیش از مشروطه می پردازد.

  کلیدواژگان: زن، ادبیات، نثر پیش از مشروطه
 • فرامرز خجسته صفحه 61
  مقاله حاضر با مروری بر چیستی «رمان»، به عنوان نوع ادبیای که بیشترین سنخیت را با عصر مدرن دارد، و بررسی اجمالی عمدهترین ویژگی آن؛ یعنی «رئالیسم صوری» که وجه تمایز رمان از دیگر انواع روایی کهن است، به بحث در باب زمینه ها و عوامل موثر در پیدایش رمان فارسی میپردازد و ضمن تامل و درنگ در مقوله نسبت رمان فارسی با رمان غربی و ارزیابی نظرهای متضاد در این باره، عوامل موثر در پیدایش و شکوفایی رمان فارسی را تبیین میکند: عواملی چون مدرنیته و مدرنسازی جامعه ایران، ظهور و توسعه صنعت چاپ، پیدایش و رشد مطبوعات فارسی، ترجمه، و مهمتر از همه اندیشه ناسیونالیسم به عنوان گفتمان مسلط که ضمن حمایت از رمان، آن را برای ترویج و تعمیق نظام ارزشهایش به خدمت میگیرد.
  کلیدواژگان: رمان، مدرنیته، ناسیونالیسم، رئالیسم
 • کاظم دزفولیان، اکبر شاملو صفحه 90
  در این پژوهش، هدف ما معرفی سبک بازگشت ادبی و نحوه شکل گیری آن و سپس بررسی مختصات زبانی شعر این دوره به صورت اجمالی است. بی تردید تغییر و تحول سبک شعر، قبل از هر چیزی متاثر از تحولات سیاسی و اجتماعی است. البته مسائلی چون سنت ادبی، نوع مخاطب و مسائل شخصی شاعر، می تواند در شکل گیری سبک ادبی تاثیرگذار باشد. سبک بازگشت در طول دو دوره تاریخی، یعنی افشاریه و زندیه (حدود 1148 تا 1200 ه. ) پایه گذاری شد. این مکتب بنا به دلایل سیاسی و اجتماعی و به تبع آن مسائل فرهنگی و ادبی در طول نیم قرن، اصول و پایه هایی را برای خود بنا نهاد که در دوره قاجار به صورتی هدفدار و منسجم ادامه حیات داد. زبان شعر دوره مذکور عموما تتبع و تقلیدی از شعر دوره عراقی و خراسانی است. اما با مطالعه آثار شعرای این دوره در می یابیم که شعرای بازگشت، آن چنان که باید، تسلط کامل بر قواعد صرفی و نحوی و سایر موارد دیگر زبان شعر دوره های گذشته (عراقی خراسانی) ندارند، بدین سبب زبان شعر آنان خام و ابتدایی است. از سوی دیگر برخی مسائل زبانی این دوره متاثر از سبک هندی و یا دوره افشاریه و زندیه است که در این جستار مسائل فوق با ذکر نمونه هایی بررسی شده است.
  کلیدواژگان: سبک بازگشت، تتبع و تقلید، زبان شعر، پیشروان بازگشت، ساختار و نحو
 • عباس کی منش صفحه 103
  در این مقاله، نگارنده بر آن است که احوال، آثار و افکار مسعودبک را به عنوان حلاجی دیگر در تصوف اسلامی مورد بحث و نظر قرار دهد. بدین سبب به معرفی چهار طریقه از مهمترین طرایق صوفیه در شبه قاره پرداخته و مسعودبک را در میان طایفه چهارم (چشتیه) در مطالعه آورده، نتیجه میگیرد معماران کاخ بلند تصوف، ایرانیانی بودند که به قصد گسترش دین مبین اسلام به آن سرزمین مهاجرت نموده و درفش اسلام را در لباس زبان پارسی در شبه قاره برافراشتهاند. سپس مسعودبک را از نگاه تذکرهنگاران نگریسته و افکار صوفیانه او را که سبب قتل وی شده است در ترازوی بررسی نهاده است و در پایان آثار منثور و منظوم وی را معرفی نموده و جایگاه او را در میان مشایخ صوفیه مشخص کرده است.
  کلیدواژگان: مسعودبک، حلاج، وحدت وجود، قتل مسعود بک، معماران کاخ بلند تصوف
 • فاطمه مدرسی، امید یاسینی صفحه 119
  قاعده افزایی یکی از شیوه های آشنایی زدایی در مکتب فرمالیسم روس است. در این شگرد قواعدی بر قواعد زبان معیار افزوده می شود که موجب برجسته سازی در متن ادبی می گردد. لیچ (Leech)، برجسته سازی را به دو شکل انحراف از قواعد حاکم بر زبان (هنجارگریزی) و افزودن قواعدی بر قواعد حاکم بر زبان (قاعده افزایی) امکان پذیر می داند. یاکوبسن معتقد است که فرآیند قاعده افزایی چیزی نیست جز توازن در وسیع ترین مفهوم خود و این توازن از طریق «تکرار کلامی» (Verbal Repetitoion) حاصل می آید. صناعاتی که از طریق توازن حاصل می شوند، از ماهیتی یکسان برخوردار نیستند، به همین دلیل گونه های توازن را باید در سطوح تحلیلی متفاوتی بررسی کرد. استفاده از قاعده افزایی، دلالت بر توانایی شاعر در بهره گیری از ظرفیت های زبانی، جهت ناآشنا ساختن و برجستگی زبان است که صورت گرایان روس آن را عامل شکل گیری اثر ادبی می دانند. «کوله ریج» (Coleridge) شاعر و منتقد انگلیسی بر آن بود که شاعر به واسطه قوه مخیله خود خاصه با استفاده از قاعده افزایی حجاب عادت را از برابر دیدگان می زداید و واقعیت اشیا را به گونه ای تازه تر بر خوانندگان عرضه می دارد. در این پژوهش سعی بر آن است که غزلیات شمس را از طریق قاعده افزایی به عنوان یکی از شیوه هایی آشنایی زدایی در سطوح تحلیل آوایی و واژگانی مورد بررسی قرار داده تا گوشه هایی از زیبایی و برجستگی اشعار مولانا از این رهگذر بر ما آشکار گردد.
  کلیدواژگان: قاعده افزایی، آشنایی زدایی، برجسته سازی، غزلیات شمس
 • مریم مشرف صفحه 144
  حدیقهسنایی گرایش های مختلف ادبیات اخلاقی و تعلیمی ما را در خود جلوه گر ساخته است. در این مثنوی در کنار تربیت باطنی که هدف اصلی است و در نقل آداب صوفیه جلوه گر می شود، شاهد نوع خاصی از ادب سیاسی هستیم که سرچشمه ای غیر از آداب صوفیه دارد و آن اندرزهای سیاسی است که ریشه در ادبیات پیش از اسلام دارد. اندرزهای سیاسی یک جریان تعلیمی را در مثنوی های فارسی پدید می آورد. این جریان در شاهنامه و گرشاسبنامه و بعضی آثار منثور چون نصیحه الملوک غزالی شکل گرفت و در حدیقهسنایی ادامه یافت. اندرزهای سیاسی در مثنوی های فارسی بر محور عدل و تشویق فرمانروا به عدالت استوار است.
  کلیدواژگان: سنایی غزنوی، حدیقه الحقیقه، اندرزهای سیاسی
 • صفحه 156
|
 • Nasrollah Emami- Masoud Delaviz Page 6
  The beginning of Constitutional Revolution was simultaneous with Nasereddin Shah’s monarchy and the responsibility of poetry and literature in this movement is undeniable. As ideologies and thinking paradigms changed, the subject of literature changed thoroughly. Persian literature, which was at the service of this cultural–political movement, started one of its most energetic periods in Persian literary history. Literary figures, poets and intellectuals prepared the background for a public rising through the presentation of new ideas and undoubtedly prepared the theoretical foundation of constitutional revolution. They protested against the inferiority complex that was the result of despotism and destroyed the old social and political conception of the past. Among these figures including the writers, poets, dramatists and journalists, names such as Mirza Malkamkhan, Talibuf, Zainolabedin Maraghaee, Mirza Habib esfahani are well-known. These figures should be considered as the initiators of literary constitutionalists.
 • Gholamreza Pirouz- Aliakbar Bagheri Page 16
  In mystical ontological philosophy, the mystic's ultimate end is to arrive at absolute Truth(God) and be conscious of affairs and circumstances in which reason’s advance is cumbersome and that of the heart is swift and nimble. To reach this end he should, through honesty, bring about purity of heart, sight of eyes and familiarity of ears. In such a circumstance, his heart is filled with a light that the bereft have never found and his eyes are opened to spectacles that others have never seen and his ears are familiar with secrets that they have never heard. Such a purity, enlightening and familiarity is called “secret” by the mystics. To them the mystic, the original and the perfect is someone who endeavors to keep the “secret.” In his Masnavi and Sham's Kolliat, Molavi argues about secrets, keeping secrets and other related topics and delineated the significance of secrets and keeping secrets. The primary concern in the present article is the analysis of secrets and keeping secrets in Molavi's mysticism.
 • Mansour Servat Page 33
  Shahriar's sonnets are amongst the most delicate sonnets in Persian literature. The reason for this beauty and elegance is rooted in the poet’s real experience as attested throughout his life. One may manifestly encounter in Shahriar’s sonnets romantic moods, e.g., the first sparkles of romance, crisis, perplexity, failure, worry, and anxiety. This article intends to discuss the positive and negative aspects of the poet’s life based on the evidence found in his sonnets.
 • Seyed Jafar Hamidi- Maryam Ameli Rezaee Page 46

  The general belief is that paying attention to the issue of women and its reflection in literature has been configured during the constitutional era, but according to historical texts, the reflection of the issues of women has passed through an evolutionary path. Grounds for paying attention to the issues of women began in Fath Ali Shah’s era, by drawing comparisons between Iranian women and foreign women and followed a long historical process until the era of Nasereldin Shah and Mozafareldin Shah and reached its fructification during the constitutional era. Prose particularly carried the weight of development in social contexts including issues of women during Nasereldin’s era, through the expansion of contexts and a tendency towards simplicity in writing. In this era, not only do we encounter the topic of paying attention to women in different types of prose(travel accounts, memoirs, playwriting and journalism) written by men, but we also encounter women who reflect on their issues for the first time in the framework of letters, travel accounts, theses and memoirs and pave the way for the presence of women during the constitutional era more seriously. Conflicts between the supporters and opponents of changes in the traditional role of women generated a dialogue in the prose of this era which was an introduction to wider discussions during the constitutional era. This article deals with the reflection of women and their issues in the prose of the pre-constitutional era.

 • Faramarz Khojasteh Page 61
  This essay, by reviewing the identity of the novel as the typical genre of the modern era, and surveying the “apparent realism” as the main characteristic of this genre, discusses the pre-conditions and effective elements of the genesis of the Persian novel. Besides reflection on the relation of the Persian and western novel and the evaluation of various ideas about the influences of the western novel on the Persian novel, the essay explains some important related topics, like: modernity and modernization in Iranian society, the emergence and development of the print industry in Iran, Persian journalism, translation, and last but not least nationalism as the dominant discourse which supported the Persian novel, and in turn, employed it to spread its new value system.
 • Kazem Dezfoulian- Akbar Shamlo Page 90
  In this article, we are going to introduce the style of “literary return” and its formation. Then, we shall look into the language peculiarities of the poems of the period.For certain, any changes in the style of poetry are affected by political and social conditions. Literary customs, addressees, and personal matters of the poet can be influential in the formation of a style as well. The “style of return” was founded during the two historical periods of Afshariye and Zandiye (1148-1200 H). This school of poetry formed its doctrine in terms of political, social and cultural changes during half a century. Later, in the time of Ghajariye, it found its firm reality in a school of poetry. The poetic language of the period is generally based on research and imitation of the Araghy- Khorasany style. By carefully studying the works of the poets of the time, we can see that they were not skilful enough with grammar and other rules of poetic language. So the language of their poems is simple and rudimentary. However, it seems that they were affected by the Hindu or Afshariye-Zandiye style. In this article, we will explain this in details.
 • Abbass Kaymanesh Page 103
  In this article, the author has set about to discuss and comment on the lifestyle, works, and thoughts of Massoud Bak as another Hallaj (comber) of the Islamic Mysticism. For this purpose, he has introduced 4 principal doctrines out of the mysticism doctrines in the Indo-Pakistan subcontinent and he has included Massoud Bak in his studies about the fourth tribe (Cheshtiyeh), concluding that the architects of the tall palaces of mysticism were the Iranians who migrated to that land with the purpose of developing the speaking divinity of Islam and displaying the Islamic flag in the format of the Persian language in the subcontinent. The author has then viewed Massoud Bak from the eyes of the writers and analyzed his mystic thoughts, which resulted in his assassination. Finally, the author introduces his prose and verse works and his position among the mystic sheikhs.
 • Fatemeh Modarresi-Omid Yasini Page 119
  Extra-regulartiy is one of defamiliarization devices in Russian Formalism. In this technique, a rule is added to the rules of language leading to foregrounding in the literary text. Leech thinks of foregrounding as being possible through two ways‚ i.e.‚ divergence from rules dominating the language (norm deviation) and adding some rules to the regulations dominating the language (extra-regulartiy). Jacobson believes that the process of extr-regulartiy is equilibrium in its widest sense and this equilibrium happens through verbal repetition. Rhetorics which is created through equilibrium is not of the same nature, therefore different types of equilibrium should be examined in different analytical levels. Utilizing extra-regulartiy‚ through which Russian Formalists think the literary work is formed‚ indicates the ability of the poet to benefit from language capabilities to defamiliarize and foreground the language. Coleridge‚ English poet and critic‚ believed that the poet through his imagination and because of the use of extra-regulartiy pushes the veil of habit aside and presents the reality of the entities in a new manner. This study is an attempt to examine Shams’s Lyrics through extra-regulartiy as one of the devices of defamiliarization in phonological and lexical analysis levels in order to account for the beauty and salience of his poetry.
 • Maryam Masharafalmolk Page 144
  Hadighatol-Haghigha by Sanai of Ghazne consists of different didactical trends. Alongside esoteric training, which is the main aim of this Masnawi, one can detect a special political undercurrent or "political Adab", the origin of which is different from Sufism. This is the political preaching, which is rooted in pre-Islamic Persian literature. The political preaching forms a homiletic trait in the Persian Masnavi tradition. This trait took shape in Shahname by Ferdowsi and after that, in Asady's Garshaspnameh and some prose works as Nasihat-olmoluk by Ghazali, and later this tradition appeared in Hadighe of Sanai. The keynote of this political preaching is the concept of justice and persuading the king toward it.