فهرست مطالب

مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
سال بیست و دوم شماره 4 (پیاپی 61، زمستان 1388)

 • تاریخ انتشار: 1388/10/15
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مریم قوام، سکینه آرامی، محمد رشاد، محمد ایمانی، محمد عطایی، منصوره میرزایی، اسماعیل یاسینی، معصومه حسنی طباطبایی، ایوب پهلوان، حمید کرمانشاه صفحه 152
  زمینه و هدف
  علیرغم پیشرفت های صورت گرفته در زمینه ادهزیوهای عاجی، هنوز مقاومت، دوام و پایداری باند به عاج چالشی است که با آن مواجه هستیم. بر مبنای مطالعات اخیر به نظر می رسد بررسی نقش مهار کننده های ماتریکس متالوپروتئینازها (MMP) در کمک به افزایش دوام بالینی باندینگ ها و کاهش لیکیج و دوام ترمیم ها از اهمیت بسزایی برخوردار باشد. هدف از این مطالعه بررسی میزان و نحوه رهایش داکسی سلیکلین از ادهزیو آزمایشگاهی حاوی داکسی سایکلین بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه آزمایشگاهی نمونه های حاوی دارو در دو درصد مختلف بارگذاری شامل 25/0 و 5/0 درصد وزنی از داروی داکسی سایکلین تهیه شدند. نمونه ها در قالب های استوانه ای شکل به قطر 12 میلی متر و ضخامت تقریبی 2 میلی متر پخت شدند. مونومر چسب ها شامل 12% وزنی Bis-GMA، 10% وزنی TMPTMA، 28% وزنیHEMA و 50% وزنی اتانول برای کلیه گروه بود. کمفورکینون و آمین بعنوان آغازگر نوری بکار گرفته شدند.
  یافته ها
  افزودن 25/0 و 5/0درصد وزنی داکسی سایکلین به ادهزیو رهایش خطی را در هر دو گروه نشان داد. با بارگذاری بیشتر، رهش بیشتر شد و در طول زمان مطالعه ادامه داشت.
  نتیجه گیری
  رهش داکسی سایکلین از ادهزیو آزمایشگاهی مشاهده شد. اما مطالعات بیشتر در این زمینه می تواند کمکی در جهت تولید سیستم های ادهزیو بادوام کلینیکی بیشتر باشد.
  کلیدواژگان: ادهزیوهای عاجی، داکسی سایکلین، مهار کننده MMP، رهایش
 • عبدالله قربانزاده، محسن امین سبحانی، هادی اسدیان، بهنام بوالهری، نوشین شکوهی نژاد، شعله غبرایی، محمد جواد خرازی فرد صفحه 159
  زمینه و هدف
  پرکردن کانال ریشه دندان، یک جزء اساسی در روند درمان ریشه دندان ها محسوب می شود که هدف از انجام آن ممانعت از ریزنشت، ورود مجدد و رشد میکروارگانیسم ها به داخل کانال می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه به روش in-vitro بر روی هشتاد دندان تک ریشه ای کشیده شده انسان انجام گرفت که بطور تصادفی به سه گروه آزمایشی 20 تایی و دو گروه کنترل مثبت و منفی ده تایی تقسیم شدند. دندان های هر کدام از گروه های آزمایشی به روش های تراکم جانبی سرد، تک مخروط گوتاپرکا و Continuous wave of condensation و تزریق گوتاپرکای ترموپلاستیک پر شدند و ارزیابی نشت میکروبی از بزاق به داخل کانال ریشه انجام گرفت.
  یافته ها
  تمام نمونه های گروه کنترل مثبت در عرض 7 روز پس از شروع آزمایش شواهد نشت را نشان دادند و هیچ کدام از نمونه های گروه کنترل منفی در طول دوره 30 روزه آزمایش، نشت نداشتند. آزمون بقا و تست log-rank نشان داد که از لحاظ میزان بقا در پایان دوره 30 روزه تحقیق، مقاومت گروه تک مخروط گوتاپرکا در برابر نشت تاجی بزاق بطور معنی داری کمتر از گروه های تراکم جانبی (039/0P=) و System B (019/0P=) بود. تفاوت معنی داری بین گروه تراکم جانبی و تراکم عمودی با System B وجود نداشت (564/0P=).
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این مطالعه گروه های تراکم جانبی و System B نسبت به تک مخروط گوتاپرکا در پایان دوره 30 روزه مطالعه از مقاومت بالایی در برابر نشت تاجی برخوردار بودند.
  کلیدواژگان: تراکم جانبی سرد، System B، کرونال نشت، Continuous wave of condensation
 • حسن ترابزاده، امیر قاسمی*، فرحناز اسدیان، علیرضا اکبرزاده باغبان صفحه 165
  زمینه و هدف

  هدف از انجام این تحقیق in-vitro بررسی اثر Multiple adhesive coating براستحکام باند ریز برشی و ریز سختی سطح باند شده عاج پس از کاربرد چهار ادهزیو Single Bond 2، One Step، One Step Plus و Single Bond بود.

  روش بررسی

  از 100 عدد دندان مولر سوم دیسک های عاجی بدست آمد. جهت انجام تست استحکام ریز برشی، 60 عدد از دیسک ها به صورت تصادفی به 4 گروه 15تایی تقسیم شدند و در هر گروه از یک نوع ادهزیو استفاده شد. در یک نیمه از دیسک 2 لایه و در نیمه دیگر 6 لایه ادهزیو بکار برده شد و پس از طی مراحل باندینگ، استوانه ای از کامپوزیت به ارتفاع 1 میلی متر بر هر نیمه دیسک قرار گرفت و سخت گردید. نیروی برشی با سرعت mm/min5/0 تا نقطه شکست بر آن وارد شد. جهت تست ریز سختی 40 عدد دیسک عاجی باقیمانده به 4 گروه 10تایی تقسیم شدند و دیسک ها همانند گروه های باندینگ آماده گشتند. سختی سطح عاج باند شده با دستگاه ویکرز محاسبه شد. نتایج با استفاده از آزمون های آماری Two-way ANOVA و Tukey مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. خطای نوع اول آزمون 05/0% در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  بیشترین و کم ترین استحکام باند ثبت شده به ترتیب MPa74/5 ± 49/29 (6 لایه One Step Plus) و MPa 83/4 ± 23/21 (2 لایه One Step Plus) بود. در 4 نوع ادهزیو تنها در One Step Plus استحکام باند 6 لایه بطور معنی دار بیشتر از 2 لایه بود و در 3 نوع ادهزیو دیگر تفاوت معنی داری وجود نداشت. بیشترین و کمترین سختی عاج ثبت شده به ترتیب VHN34/8 ± 08/39 (2 لایه Single Bond) و VHN 98/5 ± 53/28 (6 لایه One Step Plus) بود. در هیچ کدام از ادهزیوها سختی عاج در 6 و 2 لایه تفاوت معنی دار نداشت. وجود فیلر در ادهزیو اثر معنی داری بر استحکام باند نداشت در صورتیکه بطور معنی داری باعث کاهش سختی عاج باند شده گردید. همچنین نوع حلال ادهزیو اثر معنی داری بر استحکام باند داشت و استحکام باند در ادهزیوهای محتوی استن بیشتر از ادهزیوهای حاوی اتانل بود. در مقابل سختی ادهزیوهای حاوی اتانل بطور معنی داری بیشتر از ادهزیوهای حاوی استن بود.

  نتیجه گیری

  تعداد لایه های ادهزیو اثری بر استحکام باند ریز برشی و سختی سطح عاج نداشت و بیشتر وابسته به نوع ادهزیو بر اساس نوع فیلر و حلال آن بود.

  کلیدواژگان: عوامل باندینگ عاجی، حلال، ادهزیو، سختی
 • رحیم شکر آمیز، مهدی تبریزی زاده*، محمد دانش اردکانی صفحه 174
  زمینه و هدف

  عدم حلالیت، یکی از مهم ترین خصوصیات موادی است که به عنوان سیلر در درمان های اندودنتیک بکار می روند. هدف از انجام این مطالعه برسی حلالیت سیلرهای Dorifill، ZOE Tubliseal، AH26، در آب مقطر بود.

  روش بررسی

  جهت انجام این مطالعه آزمایشگاهی از هر نوع سیلر، 5 نمونه با ابعاد تقریبا برابر تهیه شد. نمونه ها پس از توزین اولیه به طور جداگانه در ظروف حاوی 50 سی سی آب مقطر در دمای 37 درجه سانتی گراد قرار گرفتند. پس از گذشت یک هفته تغییر وزن نمونه ها توسط ترازوی دیجیتالی ثبت گردید. نهایتا نتایج بدست آمده با آزمون ANOVA و Post-hoc Tukey HSD مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.

  یافته ها

  طبق نتایج بدست آمده سیلر Dorifill طی مدت 7 روز 8/2% کاهش وزن داشته و بالاترین حلالیت در بین سیلرهای مطالعه شده را دارا بود. سیلرهای Tubliseal و ZOE به ترتیب 4/1% و 3/2% کاهش وزن نشان دادند. سیلر AH26 در طی 7 روز 9/1% افزایش وزن داشت. میانگین تغییر وزن سیلرها بین گروه های ZOE، Dorifill و Tubliseal ازلحاظ آماری اختلاف معنی داری نداشت (05/0P>). بین میانگین تغییر وزن سیلر AH26 و گروه های دیگر اختلاف معنی دار آماری مشاهده شد (001/0>P).

  نتیجه گیری

  با توجه به اینکه درصد حلالیت کلیه سیلرهای مورد بررسی در محدوده استاندارد تعیین شده برای میزان حلالیت سیلرها قرار داشت، می توان آنها را از لحاظ این خاصیت فیزیکی، جهت استفاده کلینیکی مورد تایید قرار داد.

  کلیدواژگان: سیلر، اندودنتیک، حلالیت
 • قاسم امتی شبستری، حاج میر آقا، سیما شهابی، رضا باقرپور صفحه 179
  زمینه و هدف
  در سال های اخیر به دلیل توجه بیشتر بیماران به زیبایی، استفاده از مواد همرنگ دندان نظیر رستوریشن های تمام سرامیک و FRCها (Fiber-reinforced Composite) برای بازسازی نواحی بی دندانی خلفی، گسترش یافته است. مقاومت به شکست (Fracture resistance) یکی از مهم ترین خصوصیات مکانیکی مواد فوق در این رابطه است زیرا در نواحی خلفی دهان، نیروی مضغی N 600-500 است و رستوریشن باید توانایی تحمل این نیرو را داشته باشد. در این مطالعه این خصوصیت در مورد یک نوع FRC و یک نوع سرامیک زیرکونیا با یکدیگر مقایسه شد و امکان استفاده از این دو نوع رستوریشن در نواحی خلفی دهان بررسی شد.
  روش بررسی
  40 دندان مولر و پرمولر انسان به 20 جفت (یک پرمولر - یک مولر) تقسیم شدند. 10 جفت برای بریج سه واحدی FRC به صورت Full coverage و 10 جفت برای بریج سه واحدی تمام سرامیک زیرکونیا مطابق دستورالعمل تراش داده شدند. هر جفت در فاصله 5/7 میلی متر از هم ثابت گشتند. بریج ها ساخته شدند و مطابق دستورالعمل با سمان رزینی روی دندان ها سمان شدند. سپس به مدت 30 روز در آب مقطر 37 درجه سانتی گراد قرار داده شدند. با استفاده از Mechanical testing machine نیروی عمودی به سطح اکلوزال وارد و در نهایت مقاومت به شکست آنها محاسبه شد. داده ها با Independent sample T test آنالیز گردیدند.
  یافته ها
  مقاومت به شکست نمونه های سرامیکی زیرکونیا به طور معنی داری بالاتر از نمونه های FRC (034/0= (Pو شکست در نمونه های سرامیکی بیشتر از نوع Cohesive و در پونتیک بود و شکست در نمونه های FRC بیشتر از نوع Adhesive و در پونتیک بود.
  نتیجه گیری
  بریج های هر دو گروه مواد مورد آزمایش قابلیت استفاده در مناطق خلفی را داشتند.
  کلیدواژگان: مقاومت شکست، تمام سرامیک، کامپوزیت تقویت شده، زیرکونیا
 • مسعود ساعتچی، فرزانه مساوات، فرنوش رزم آرا، بهرام سلیمانی صفحه 185
  زمینه و هدف
  دردهای پس از درمان ریشه از جمله مشکلاتی است که هنوز بیماران از آن رنج می برند. داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی، متداول ترین گروه دارویی برای کنترل این دردها می باشند. هدف از این پژوهش، بررسی مقایسه ای تاثیر دو داروی ایبوپروفن و دیکلوفناک سدیم پیوسته رهش در کاهش دردهای پس از درمان ریشه بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه تصادفی کلینیکی، تعداد 90 بیمار که دارای دندان مولر فک پایین دچار پالپیت و نیازمند به درمان ریشه بودند، انتخاب شدند. بیماران به سه گروه (ایبوپروفن، دیکلوفناک سدیم پیوسته رهش و پلاسبو) تقسیم شدند. هر بیمار پس از تکمیل فرم رضایت نامه، یکی از سه دارو را به صورت خوراکی دریافت کرد. پس از انجام بلاک عصبی اینفراآلوئولر و تهیه حفره دسترسی، پاکسازی کانال ها به روش Passive stepback انجام گردید. کانال ها خشک شده و پانسمان موقت انجام شد. سپس فرم سنجش درد (Visual Analog Scale) به بیمار توضیح و تحویل داده شد. اطلاعات بدست آمده براساس آزمون های آماری Kruskal-Wallis، Repeated Measurement ANOVA و آزمون Mann-whitney U بررسی گردید.
  یافته ها
  میانگین شدت درد در گروه دیکلوفناک پیوسته رهش برابر 95/0 87/0و در گروه ایبوپروفن برابر 10/1 17/1 و در گروه پلاسبو برابر 70/1 14/2 بود. این اختلاف در هر سه گروه از نظر آماری معنی دار بود (001/0>P). 2 ساعت پس از درمان، شدت درد در گروه ایبوپروفن کمتر از گروه دیکلوفناک سدیم پیوسته رهش بود (01/0=P). ولی در زمان های 10، 18 و 36 ساعت پس از درمان، شدت درد در گروه دیکلوفناک سدیم پیوسته رهش کمتر از گروه ایبوپروفن بود (001/0>P).
  نتیجه گیری
  استفاده از دیکلوفناک سدیم پیوسته رهش بصورت تک دوز قبل از درمان ریشه در مقایسه ایبوپروفن می تواند در مدت زمان طولانی تری دردهای پس از درمان ریشه را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: دیکلوفناک سدیم، ایبوپروفن، درد پس از درمان، پیوسته رهش
 • احمد جعفری، محمدرضا خامی، رضا یزدانی، منصوره محمدی صفحه 192
  زمینه و هدف
  هدف از این مطالعه سنجش دانش و نگرش دانشجویان سال آخر دندانپزشکی در زمینه بیماری ایدز و بعضی عوامل مؤثر بر آن بود تا نتایج آن بتواند برای اساتید این رشته و برنامه ریزان آن برای در جهت ارتقای آموزش کمک کننده باشد.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع طرح های پژوهش در آموزش بود که در دانشکده های دندانپزشکی دولتی شهر تهران به اجرا درآمد. در نیمسال اول سال تحصیلی 88-1378 از دانشجویان سال آخر دانشکده های تهران و شهید بهشتی خواسته شد در صورت تمایل پرسشنامه ای حاوی مشخصات فردی، دانش و نگرش در زمینه ارایه مراقبت دندانپزشکی به بیماران مبتلا به ایدز را تکمیل کنند. امتیاز دانش و نگرش محاسبه شد و اطلاعات با آزمون Independent sample t-test تحلیل گردید.
  یافته ها
  درصد تقریبا همه دانشجویان معتقد بودند در کار دندانپزشکی تمام بیماران باید HIV مثبت تلقی شوند اما 49% ترجیح می دادند که فرد مشکوک به ایدز را ارجاع دهند. جنسیت و آشنایی قبلی با بیماران HIV مثبت ارتباط معنی دار آماری با دانش و نگرش دانشجویان در زمینه بیماری ایدز نداشت (05/0
  نتیجه گیری
  ارتقاء دانش و نگرش دانشجویان دندانپزشکی در زمینه بیماری ایدز ضروری است و پیشنهاد می شود در کوریکولوم دندانپزشکی ایران تاکید بیشتری بر این مسئله صورت گیرد.
  کلیدواژگان: دانشجویان دندانپزشکی، دانش و نگرش، ایدز
 • حسین درگاهی، جبرائیل نسل سراجی، جلیل صدر، گلسا صدری صفحه 199
  زمینه و هدف
  درحرفه دندانپزشکی همانند سایر مشاغل یک سری عوامل زیان آور در محیط کار وجود دارد. عدم توجه به موازین بهداشت شغلی، سلامتی شاغلین این حرفه را به خطر می اندازد. ارگونومی در دندانپزشکی با دیدگاه علمی آخرین اصول ارگونومیک در حرفه دندانپزشکی را معرفی می کند. ارگونومی در دندانپزشکی بر روی دو موضوع عمده تاکید دارد، فشار فیزیکی و فشار روحی روانی. برنامه های ارگونومیک چالش های فیزیکی و روحی روانی رو در روی دندانپزشکان را مرتفع کرده و راه حل های علمی را در راه ایجاد شرایط محیطی کارآمد و تسلی بخش فراهم می کند.
  روش بررسی
  این پژوهش یک مطالعه مروری است که به منظور بررسی تاثیر و نقش ارگونومی در حرفه دندانپزشکی انجام شده است. در این مطالعه از متون مرتبط در مقالات و کتاب ها و جستجو در اینترنت بهره برداری به عمل آمده است.
  نتیجه گیری
  اکثر صاحب نظران منشاء عوارض ناشی از دندانپزشکی را مربوط به وضعیت غلط قرار گرفتن بدن در هنگام کار و عدم تحرک کافی در دندانپزشکان می دانند. از آنجا که این افراد در معرض بیماری های اسکلتی و عضلانی قرار دارند، بنابراین شناخت عوامل خطر ارگونومیکی موجود در طراحی محیط کار بسیار حایز اهمیت است. اصولی که در طراحی محل کار از نظر ارگونومیکی باید رعایت شوند شامل ارزیابی وضعیت بدن، وضعیت نشستن دندانپزشک و سرانجام ارزیابی وسایل و تجهیزات دندانپزشکی می باشند. منطقی ترین دیدگاه برای طراحی وسایل و تجهیزات دندانپزشکی با استفاده از اصول ارگونومیکی، بررسی شرایط و وضعیت بدن دندانپزشک است و سپس باید نوع فعالیت های انجام شده بر روی بیمار را نیز در نظر گرفت. در نهایت اینکه، قبل از هر چیز ارگونومی در دندانپزشکی را باید شناخت و درباره دستورالعمل ها و جوانب مختلف آن بیشتر دانست و از توسعه آکادمیک و انجام طرح های پژوهشی در این زمینه بهره جست.
  کلیدواژگان: ارگونومی، دندانپزشکی، ایمنی، استاندارد، شغل
 • کاوه سیدان، رضا ناهیدی صفحه 208
  زمینه و هدف
  کنترل نسج نرم جهت تامین زیبایی در رستوریشن یک ایمپلنت تک دندان در قدام ماگزیلا اهمیت ویژه ای دارد. آماده سازی و شکل دهی بافت به ایجاد یک Emergence profile صحیح و ظاهر طبیعی دندان کمک می کند. هدف از این مطالعه ارایه یک مورد کنترل غیر جراحی کانتور نامناسب بافت نرم اطراف ایمپلنت های واقع در قدام ماگزیلا برای رسیدن به زیبایی مطلوب می باشد.
  روش بررسی
  یک دختر 23 ساله دچار فقدان مادرزادی دندان های لترال ماگزیلا، پس از درمان ارتدنسی ثابت و تامین فضای لازم، تحت جراحی قرار گرفت و دو عدد ایمپلنت در محل های مورد نظر جایگذاری شد. پس از انجام جراحی دوم و سپری شدن دوره التیام، به دلیل کلاپس شدید نسج نرم، امکان ساخت رستوریشن ها به روش متداول مقدور نشد. در این مورد با ساختن رستوریشن های موقتی، کانتور نسج نرم به روش غیر جراحی اصلاح شد و در ادامه رستوریشن های نهایی تهیه و نصب گردید.
  نتیجه گیری
  شکل دهی بافت نرم به وسیله رستوریشن موقتی به برقراری مجدد کانتورهای طبیعی لثه و پاپیلای بین دندانی اطراف یک رستوریشن متکی بر ایمپلنت در قدام ماگزیلا، کمک شایانی می نماید.
  کلیدواژگان: ایمپلنت دندانی، نسج نرم، رستوریشن
|
 • Razmi H., Shokouhinejad N., Fekrazad R., Motahhary P., Alidoust M. Page 144
  Background And Aims
  Considering advantages and disadvantages of mineral trioxide aggregate (MTA), Calcium Enriched Mixture (CEM) cement has been developed recently. The purpose of this study was to compare the apical microleakage of the root-end cavities prepared by ultrasonic or Er,Cr:YSGG laser and filled with MTA or CEM cement.
  Materials And Methods
  Eighty single-rooted, extracted human teeth were instrumented and obturated. Root-end resection was made by removing 3 mm of the apex. The teeth were randomly divided into two experimental (n=30) and two positive and negative control (n=10) groups. After that, the retrograde cavities were prepared using ultrasonic or Er,Cr: YSGG Laser. According to the root-end filling materials (MTA or CEM cement), each group was then divided into two subgroups. Finally, specimens were cleared for assessing the amount of apical dye (Indian ink) penetration. The data were analyzed using Kruskall-Wallis and Dunn tests.
  Results
  Laser/CEM cement group showed significantly the lowest mean apical dye penetration. There were no statistically significant differences between Laser/MTA, ultrasonic/MTA and ultrasonic/CEM cement groups.
  Conclusion
  Based on the findings of this study, CEM cement demonstrated lower rate of apical leakage compared with MTA, when the root-end cavities prepared with Er,Cr:YSGG Laser. The sealing ability of MTA was not different following root-end preparation by ultrasonic or Er,Cr:YSGG Laser.
 • Ghavam M., Arami S., Reshad M., Imani M., Ataei M., Mirzaei M., Yasini E., Hasani Tabatabaei M., Pahlavan A. Page 152
  Background And Aims
  In spite of the advances achieved in the field of dentin adhesives, the longevity of bond to dentin is still a challenge. According to recent studies, Matrix Metaloproteinase (MMP) inhibitors can increase clinical longevity of bonding and decrease leakage. The aim of this study was to evaluate the amount and pattern of doxycycline release from an experimental dentin adhesive containing this MMP inhibitor.
  Materials And Methods
  In this experimental study, specimens containing 0.25 and 0.5 loading percent of doxycycline in an experimental monomer were prepared in cylindrical moulds of 12 mm diameter and 2 mm thickness. The adhesive monomer was composed of 12 wt% Bis-GMA, 10 wt% TMPTMA, 28 wt% HEMA and 50 wt% ethanol. Camphorquinone and amine were used as initiators.
  Results
  Addition of 0.25 and 0.5 w% doxycycline showed linear release in both groups. Increasing the loading percent of doxycycline caused more release. The release continued during the test period.
  Conclusion
  Doxycycline release was observed from the experimental adhesive. Further studies in this field will help in preparing adhesive systems with more clinical longevity.
 • Comparison Of Coronal Salivary Microleakage In Obturated Root Canals Using Lateral Compaction, Single Cone Gutta-Percha, System B. Vertical Compaction Methods Page 159
  Background And Aims
  Root canal obturation is of great importance in root canal treatment. Its purpose is to eliminate microleakage, re-entry and growth of micro-organisms in the root canal system. The aim of this study was to compare coronal salivary microleakage in obturated root canals using lateral compaction, single cone gutta-percha and System B vertical compaction methods.
  Materials And Methods
  In this in-vitro study, 80 single rooted, human extracted teeth were randomly divided into 3 experimental groups (n=20) and 2 positive and negative control groups (n=10). The specimens in each experimental group were obturated by using cold lateral compaction, single cone obturation, or continuous wave of condensation (system B). After that, coronal saliva leakage was evaluated. Data were analyzed using Survival analysis and Log-rank test.
  Results
  The results showed that all the specimens in the positive control group showed evidences of leakage during the first 7 days of study. None of the specimens in negative control group showed leakage during the 30-days period of the experiment. Survival test and log-rank test showed that at the end of the 30 days, there was significantly less resistance to coronal salivary leakage in single cone method compared with lateral compaction (P=0.039) and continuous wave of condensation (P=0.019) groups. No significant difference was observed between lateral compaction and System B vertical continuous method (P=0.564).
  Conclusion
  Based on the results of this study, lateral compaction and system B groups showed higher resistance against the coronal leakage compared with single cone group.
 • Torabzadeh H., Ghasemi A., Asadian F., Akbarzadeh A. Page 165
  Background And Aims

  In this in-vitro study, the effect of multiple adhesive coating on the microshear bond strength of composite to dentin and surface microhardness of dentin after treatment with four adhesives (One Step Plus, One Step, Single Bond, Single Bond 2) were evaluated.

  Materials And Methods

  One hundred intact human molars were cut to obtain disks of dentin having 2 mm thickness. For the microshear bond test, sixty disks were randomly divided into four groups. In each group one type of adhesive was used. In one half of a disk two layers and in another half six layers of adhesive were applied. Cylinders with 1mm height was filled with a composite and light cured. The cross-head speed was 0.5 mm/min. Vickers microhardness was tested on forty dentin disks which divided into four groups and prepared in the same manner used for microshear bond test. Data were analyzed by Two-way ANOVA and Tukey tests.

  Results

  The highest and lowest bond strength were recorded as 29.49 ± 5.74 MPa (One Step Plus; 6 layers), and 21.23 ± 4.83 MPa (One Step Plus; 2 layers), respectively. The results indicated that One Step Plus bond strength in 6 Layers was significantly higher than 2 layers. The highest and lowest dentin hardness values were39.08 ± 8.34VHN (Single Bond; 2 layers) and 28.53 ± 5.98 VHN (One Step Plus; 6 layers). None of the adhesives exhibited significant difference in hardness with regards to the layers applied (P>0.05). Presence of filler in adhesives had no significant effect on bond strength (P=0.05) whereas caused significant decrease in the dentin microhardness (P<0.05). In addition, type of solvent had significant effect on the bond strength and bond strength was significantly higher in acetone-base adhesives (P<0.05). However, dentin microhardness was significantly higher in the ethanol-base adhesives (P<0.05).

  Conclusion

  Multiple adhesive coating had no influence on the microshear bond strength of composite to dentin and dentin surface microhardness. It was dependent on the type of adhesive used.

 • Shekaramiz Z., Tabrizizadeh M., Danesh Ardakani M. Page 174
  Background And Aims

  Insolubility has been stated as one of the important characteristics of the materials which are used as sealers in the endodontic treatments. The aim of this study was to evaluate the solubility of four endodontic sealers (ZOE, Dorifill, AH26 and Tubliseal).

  Materials And Methods

  Five specimens from each sealer with similar size were prepared. After first weighing, the samples were stored individually in bottles containing 50 ml of distilled water at 37ºC. After 7 days, the specimens weighed and changes in the weight of each sample recorded with a digital scale. The data were analyzed by ANOVA and Post-hoc Tukey HSD tests.

  Results

  The results of this study indicated that Dorifill had the maximum solubility among all sealers with weight loss of 2.8%. Tubliseal and ZOE showed the weight loss of 1.4% and 2.3%, respectively. AH26 showed weight gain of 1.9% during 7 days. There were no significant differences in the mean weight changes between Dorifill, Tubliseal and ZOE groups (P>0.05). A significant difference was found between the mean weight changes of AH26 and that of the other groups (P=0.000).

  Conclusion

  From the results of this study, all tested sealers were in the standard limit of solubility, and thus, it could confirm this physical property of sealers for clinical applications.

 • Omati Shabestari Gh, Haj Mir Agha H., Shahabi S., Bagherpor R. Page 179
  Background And Aims
  Metal-free and fiber-reinforced composite (FRC) restorations have drawn considerable attention and interest in recent years for restoring in the posterior area due to their improved esthetics. Fracture resistance is one of the most important mechanical properties of materials because of 500-600 N load of occlusion. The restorations should tolerate this load. The purpose of this in vitro study was to compare the fracture resistance of FRC with that of zirconia all-ceramic for posterior partial dentures.
  Materials And Methods
  Forty extracted human intact teeth (20 first premolars and 20 first molars) selected for fabricating 10 pairs of fiber-reinforced composite and 10 pairs of zirconia all-ceramic bridges. After receiving standard tooth preparation, the teeth were mounted with 7.5 mm distance between each other. The bridges were made and cemented on the teeth. Then the restorations were stored in 37ºC water for 30 days. The fracture resistance was measured using mechanical testing machine with cross-head speed of 1mm/min. Data were evaluated by Independent Sample T test.
  Results
  The mean fracture resistance in the ceramic group was 1329.41 N and for the F.R.C group was 1118.528 N with significant differences between them (P=0.034). The failure modes were mainly cohesive at pontic area for ceramic samples, but adhesive for FRC samples at pontic area.
  Conclusion
  Both systems showed sufficient fracture resistance for using in posterior area.
 • Saatchi M., Mosavat F., Razmara F., Soleymani B. Page 185
  Background And Aims
  Despite the significant improvement in dentistry, pain after endodontic therapy is still of concern for patients. Non-steroidal anti-inflammatory drugs are the most commonly prescribed oral analgesics used for dental pain relief after root canal treatment. The purpose of this study was to compare the effectiveness of Ibuprofen versus slow-released Diclofenac Sodium in controlling pain following root canal treatment.
  Materials And Methods
  In this randomized clinical trial, mandibular molars with irreversible pulpitis in 90 patients were selected. The patients were divided into three groups (Ibuprofen, slow-released Diclofenac Sodium and placebo). After examination patients filled in the consent form. Then they received one of the mentioned drugs. After inferior alveolar nerve block, access cavity was prepared and the root canals were prepared using passive step back method. The canals were dried and temporary filling material was placed. Then the pain evaluation form (visual analog scale) was explained and delivered to the patients. Data were analyzed using Repeated Measurement ANOVA, Kruskal-wallis and Man-Whitney U tests.
  Results
  The mean pain intensity in slow-released Diclofenac Sodium group was 0.87 0.95, 1.17 1.10 for Ibuprofen group, and 2.14 1.70 for placebo group. The differences between groups were statistically significant (P<0.001). The effect of Ibuprofen in controlling post endodontic pain in the first 2 hours was more than slow-released Diclofenac Sodium (P=0.01), but in 10, 18, and 36 hours after treatment, slow-released Diclofenac Sodium was more effective than Ibuprofen (P<0.001).
  Conclusion
  Premedication with single dose of slow-released Diclofenac Sodium can control post endodontic pain for a longer period of time compared with Ibuprofen.
 • Jafari A., Khami Mr, Yazdani R., Mohammadi M. Page 192
  Background And Aims
  The objective of the present study was to investigate knowledge and attitude of senior dental students towards HIV/AIDS. Its result could help in promotion of education.
  Materials And Methods
  This educational research was carried out in two state dental schools in Tehran. The senior dental students in Tehran and Shaheed Beheshti dental schools were asked to fill in a self-administered questionnaire regarding their age, gender, parent's job, knowledge and attitudes towards treatment of patients with HIV/AIDS in Autumn semester 2007. Fifty five dental students (83%) including 27% male and 73% female in Shaheed Beheshti and fifty five dental students (85%) including 34% male and 66% female in Tehran dental schools were participated. The score for knowledge and attitude of the students were calculated separately. The data were analyzed using Independent sample t-test.
  Results
  The mean percentage of knowledge and attitude scores were 76.5% (at rang 1-3) and 50% (at range 1-5), respectively. Nearly all of the students believed that all patients should be considered as HIV positive in dental practice, while 49% preferred to refer HIV positive patients. Knowledge and attitude of students were not significantly associated with the gender and knowing HIV positive person (P>0.05).
  Conclusion
  There is a need to improve knowledge and attitudes of dental students towards HIV/AIDS. It is suggested to emphasize on this subject in dental schools curriculum in Iran.
 • Dargahi H., Saraji J., Sadr J., Sadri G. Page 199
  Background And Aims
  There are several risk factors in dentistry professional environment. Carelessness about occupational health regulation endangers dentist's life. Erconomics in dentistry is a scientific approach which introduces the latest ergonomic principles in dental profession. It discusses about physical and mental stresses. Ergonomic programs eliminate dentist physical and mental challenges and provide practical solution to establish efficient and comforting environment.
  Materials And Methods
  This study reviewed the role and effectiveness of Ergonomics in dental profession. We used related journals, books and ergonomics websites to write this article.
  Conclusion
  Many of researchers believe that awkward body posture and low movement are the sources of occupational disorders. Therefore, knowledge of ergonomics risk factors in dental office design is very important. Dentist's body posture and dental equipment evaluations are important factors in dental ergonomics. The most logical approach to design dental equipment for utilizing ergonomics principles is consideration of the dentist posture and type of movements and activities. In conclusion, dentists should be informed about dental ergonomics regulation and its different aspects. Furthermore, academic developments and research projects can be useful in this area.
 • Seyedan K., Nahidi R. Page 208
  Background And Aims
  Soft tissue management with providing the esthetic for restoration of a single implant in the anterior maxilla is of great importance. Tissue training helps to develop a proper emergence profile and natural tooth appearance. The aim of this article was to report a nonsurgical management of undesirable contours of soft tissue around maxillary anterior implants to achieve an optimum appearance.
  Materials And Methods
  A 23-year-old female with congenital missing of maxillary lateral incisors, after completion of a fixed orthodontic treatment and gain enough space, received 2 dental implants. After second phase surgery and healing period, construction of the restorations was not possible through conventional method because of severe soft tissue collapse. In this case, soft tissue contours were corrected using a provisional restoration and then final restoration was made and delivered.
  Conclusion
  Tissue training with a provisional restoration helps to re-establish normal gingival tissue contours and interdental papillae around the restoration of maxillary anterior implants.