فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 4 (زمستان 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/12/19
 • تعداد عناوین: 9
|
 • روشنک رضایی کلانتری، مهدی فرزاد کیا صفحه 1
 • ویدا زراوشانی، علی صفری واریانی، سید احمد آیتی، احمد نیک پی صفحه 4
  زمینه و هدف
  با پیشرفت تکنولوژی، انسان، تجهیزات، محیط زیست، مواد و اعتبار سیستم در معرض شرایط خطرناک قرار گرفته است. با توجه به سهم 3/32 درصدی صنعت در بخش اشتغال و رشد سریع صنایع تولید فلزات اساسی در این عرصه، کنترل حوادث و هزینه های مربوطه امری ضروری است.با توجه به اهمیت نیروی انسانی درتوسعه پایدار، مطالعه حاضر به منظور شناسایی و ارزیابی ریسک با رویکرد کنترل حوادث، در یک صنعت ریخته گری انجام شد.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر یک مطالعه مورد پژوهی(Case Study) است که جهت ارزیابی ریسک در یک صنعت ریخته گری در شهر صنعتی البرز قزوین در سال 1387 اجرا شد. در این تحقیق با استفاده از تکنیک ETBA، ریسک های بالقوه شناسایی و با استاندارد MIL-STD-882B به صورت کیفی ارزیابی شدند. جهت جمع آوری داده ها از روش مشاهده، مصاحبه با متخصصین فرآیند، استفاده از نظرات کارشناسان تولید در حین بازدید از محیط کار، بررسی اسناد، دستورالعمل های کاری، مدارک فنی دستگاه ها، اسناد عملیاتی و چیدمان تجهیزات، مدارک واحد نگهداری و تعمیرات، برگه های حوادث و پرونده های پزشکی کارگران استفاده شد و در نهایت برگه های ETBA تکمیل گردید.
  یافته ها
  در مجموع 154 ریسک شناسایی شد که 40 ریسک غیر قابل قبول، 68 مورد نامطلوب و 46 مورد قابل قبول با تجدید نظر بودند. کارگاه ریخته گری با 74 مورد ریسک، بیشترین ریسک شناسایی را داشت. 108 مورد از ریسک های شناسایی شده در طبقه ریسک های غیر قابل قبول و نامطلوب بودند. انرژی های پتانسیل و گرما به ترتیب با 51 و 38 مورد ریسک شناسایی شده، بیشترین انرژی های مخاطره آمیز بودند.
  نتیجه گیری
  این تحقیق اجرای اقداماتی نظیر آموزش ایمنی، آموزش حرفه ای، سیستم نظارت بازرسی، مدیریت ایمنی پیمانکاران، مدیریت سیستم تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه و تشکیل تیم ممیزی ایمنی را در شناسایی و کنترل ریسک های شناسایی شده موثر می داند.
  کلیدواژگان: روش ETBA، ارزیابی ریسک، ایمنی، ریخته گری
 • محمد جواد جعفری، فریبا کوهی، محمد موحدی، تیمور الهیاری صفحه 12
  هدف
  یکی از پارامترهای تاثیر گذار بر نحوه رفتار افراد در محیط کار، درک کارکنان از ریسک های موجود در محیط کار می باشد. در پژوهش حاضر تاثیر اجرای آنالیز ایمنی شغلی بر درک ریسک کارگران مشاغل پرمخاطره یک پالایشگاه مورد مطالعه قرار گرفته است.
  روش بررسی
  ابتدا با استفاده از روش حذف، 5 شغل پر مخاطره پالایشگاه شناسایی شد. سپس آنالیز ایمنی شغلی برای این مشاغل انجام گردید. قبل و بعد از انجام آنالیز ایمنی شغلی، درک ریسک شاغلین توسط پرسشنامه استانداردی مورد ارزیابی قرار گرفت. این پرسشنامه شامل سوالات مختلفی است که درک ریسک را از منظرهای مختلفی مورد ارزیابی قرار می دهد. پرسشنامه برای دو حالت قبل و بعد از انجام آنالیز ایمنی شغلی توسط کارگران مشاغل مربوطه تکمیل و نتایج مورد مطالعه قرار گرفت.
  یافته ها
  بررسی 50 شغل فنی، تولیدی و تعمیراتی موجود در واحد شمالی پالایشگاه نشان داد که 5 شغل جوشکاری، برشکاری داربست بندی، عایق کاری و لوله کشی به ترتیب جزو پرمخاطره ترین مشاغل این واحد پالایشگاهی است. نتایج نشان داد که اجرای آنالیز ایمنی شغلی، سبب افزایش معنی دار (PValue<0.01): اعتقاد شاغلین مورد مطالعه نسبت به وجود عوامل زیان آور در محیط کار، درک ریسک کلی افراد از حوادث تاسیساتی، درک ریسک صدمه به افراد در صورت بروز حوادث، درک کارگران از احتمال آسیب دیدگی در محیط کار، درک کارگران نسبت به موضوع تولید در مقابل ایمنی، درک کارگران نسبت به علل حوادث و اعتقاد آنان نسبت به تجهیزات حفاظت فردی می شود اما این تاثیر در گروه های شغلی، سنی، سابقه کار و تحصیلات متفاوت است.
  نتیجه گیری
  اجرای آنالیز ایمنی شغلی تاثیر معنی داری بر بهبود درک ریسک کارگران دارد.
  کلیدواژگان: آنالیز ایمنی شغلی، درک ریسک، کارگر، پالایشگاه
 • شمسی شکاری سلیمانلو، رستم گلمحمدی صفحه 26
  هدف
  نور روز علاوه بر تاثیرات دیداری، سبب کنترل چرخه سیرکادین ترشح هورمون ها و دمای بدن، تاثیر بر خواب و بیداری، هوشیاری، حالت و رفتار انسان می شود. در این مطالعه با پیش بینی مقادیر روشنایی قائم جنوبی، کمیتهای «روشنایی کافی روز» و «روشنایی مفید روز»در شهرک های صنعتی تهران محاسبه گردید.
  روش بررسی
  اندازه گیری روشنایی نیز از 12 جولای تا 1 آگوست 2007 از ساعات 9 تا 15 در سه ایستگاه همدان، اشتهارد و کرمان انجام شد. با استفاده از معادلات انجمن مهندسین روشنایی آمریکای شمالی، مقادیر روشنایی قائم جنوبی برای ایستگاه های مذکور محاسبه گردید. با استفاده از مدل تجربی حاصله، ضمن محاسبه روشنایی قائم جنوبی در 11شهرک صنعتی تهران در یک سال کاری، کمیتهای «روشنایی کافی روز» و «روشنایی مفید روز» در یک کارگاه فرضی پیش بینی شد.
  یافته ها
  حداقل، حداکثر، میانگین و انحراف معیار کل داده ها بترتیب برابر 5، 32/88، 14/50 و 35/23 کیلولوکس بود. میزان «روشنایی کافی روز» حدود 56%، و میزان «روشنایی مفید روز» %56 تا 100% برای یک کارگاه فرضی تعیین شد.
  نتیجه گیری
  در شهرک های صنعتی تهران پتانسیل بالایی جهت تامین روشنایی روز و صرفه جویی انرژی وجود دارد. حداکثر مقادیر روشنایی قائم در شهرک های صنعتی بیش از 88 کیلولوکس می باشد که قابلیت تامین روشنایی داخلی بیش از 630 کیلولوکس را دارد. این میزان روشنایی داخلی سبب خیرگی و ناراحتی شاغلین نخواهد شد.
  کلیدواژگان: روشنایی کافی روز، روشنایی مفید روز، صرفه جویی انرژی، شهرک های صنعتی تهران
 • هاجر براتی، حمیدرضا عریضی صفحه 35
  هدف
  مرکزیت کار عبارت است از اینکه تا چه اندازه فرد برای کار بیش از نقش های دیگر زندگی خویش ارزش قائل می شود. در صورتی که سازمان افراد را آماده بازنشستگی نسازد، افراد با مرکزیت کار بالا هنگامی که به بازنشستگی نزدیک می شوند، برای نگهداشت سلامت روان شناختی خود از تعهد سازمانی می کاهند(هدف مطالعه اول). در صورتی که سازمان افراد را آماده بازنشستگی سازد(نفوذ سازمانی بالا)، افراد می توانند با سلامت روان شناختی بالا همچنان تعهد سازمانی بالایی داشته باشند که سبب بهبود سرمایه عاطفی و سلامت افراد بازنشسته می شود(هدف مطالعه دوم).
  روش بررسی
  مطالعه اول پژوهش حاضر روی یک نمونه 572 نفری از کارکنان یک سازمان صنعتی انجام گرفت. در مطالعه دوم دو گروه مورد مقایسه قرار گرفتندکه گروه اول 572 نفر نمونه اول و گروه دوم شامل 97 نفر از یک سازمان دیگر بودند و به ابزارهای پژوهش پاسخ دادند با این تفاوت که در این فاصله در گروه اول مداخله جهت آمادگی برای بازنشستگی صورت گرفته بود. ابرازهای پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه تعهد سازمانی، مقیاس مرکزیت کار و پرسشنامه SCL-90-R.
  یافته ها
  در مطالعه اول نشان داد که رابطه تعهد و مرکزیت کار تحت تاثیر متغیر تعدیل کننده سلامت روان شناختی و سازگاری با بازنشستگی قرار می گیرد بدین معنی که قدر مطلق این رابطه درافراد با سلامت روان شناختی و سازگاری بالا بیشتر است، هرچند جهت آن منفی است. با توجه به یافته های مطالعه اول، در مطالعه دوم ابتدا مداخله ای برای آماده سازی کارکنان برای بازنشستگی انجام گرفت و در نتیجه تعهد آنان پس از این مداخله با سلامت روان شناختی بالا همراه بود.
  نتیجه گیری
  سازمان ها در مقابل سلامت کارکنان در آستانه بازنشستگی خود مسئولیت دارند و در صورت اعمال مداخله موثر دز این جهت می توانند تعهد آنان به سازمان را با سلامت روان شناختی آنان تضمین کنند
  کلیدواژگان: سازگاری با بازنشستگی، تعهدسازمانی، مرکزیت کار، سلامت روان شناختی، نفوذ سازمانی
 • علی اکبر دهقان کنگ زیتون، میترا غلامی، مهدی فرزادکیا، زهره جوادی، ایرج مویدی صفحه 44
  هدف
  با وجود افزایش نگرانی ها درباره مدیریت مواد زاید بیمارستانی، توجه کافی به فاضلاب تولیدی از بیمارستان ها و آزمایشگاه های تحقیقاتی نشده است. این پساب ها مملو از میکروارگانیسم های بیماری زا، مواد دارویی ناقص متابولیزه شده، عناصر رادیواکتیو و سایر مواد شیمیایی سمی هستند. هدف از این مطالعه بررسی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران، آنالیز رفتار آنها در حذف آلاینده ها و مقایسه کیفیت پساب خروجی و لجن تولیدی در این تصفیه خانه ها با استانداردهای ملی سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه که در یک دوره 6 ماهه انجام شد 4 بیمارستان از بین بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران انتخاب شدند. در هر ماه یک بار نمونه برداری انجام و جمعا 72 نمونه (شامل 6 نمونه از ورودی تصفیه خانه، 6 نمونه از خروجی تصفیه خانه و 6 نمونه از لجن فعال برگشتی) بدست آمد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بیمارستان شهیدهاشمی نژاد با سیستم تصفیه لجن فعال تلفیقی فیلم ثابت بیشترین کارایی را در حذف COD، BOD5 و TSS داشته و لجن های دفعی تصفیه خانه های مورد مطالعه در کلاس B مقررات EPA قرار می گیرند.
  نتیجه گیری
  تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان شهیدهاشمی نژاد به دلیل نوع سیستم تصفیه و توانایی این سیستم در تصفیه بارگذاری های آلی و هیدرولیکی متغیر و بهره برداری و نگهداری ساده تر بهترین عملکرد را داشته است.
  کلیدواژگان: لجن فعال تلفیقی فیلم ثابت، بیمارستان، لجن دفعی، تصفیه خانه فاضلاب
 • روشنک رضایی کلانتری، سهند جوقی، علی اسرافیلی، احمد عامری، رقیه برادر نیازی، آریان عاملی صفحه 52
  هدف
  فلوراید به طور طبیعی و همچنین از طریق پساب صنایع مختلف به محیط زیست منتشر می شوند. فلوراید موجود در آب آشامیدنی با توجه به غلظت آن و میزان کل جذب شده می تواند مفید یا مضر باشد. به دلیل سهولت اجرا، دسترسی آسان به منعقد کننده های آلوم و پلی آلومینیم و ارزانی آنها، روش انعقاد به عنوان روش منتخب برای حذف فلوراید از آب مد نظر قرار گرفت. هدف از این مطالعه مقایسه کارایی منعقد کننده های پلی آلومینیوم کلراید تجاری و آلوم درحذف فلوراید از آب می باشد.
  روش بررسی
  آزمایشات در مقیاس آزمایشگاهی و به وسیله دستگاه جار انجام شد. متغیرهای این پژوهش شامل pH، دزاژ منعقد کننده مصرفی و غلظت فلوراید در شرایط تعریف شده مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج آزمایشات نشان می دهد که pH بهینه حذف فلوراید برای هر دو منعقد کننده برابر 4 بود. غلظت آلوم و پلی آلومینیم کلراید جهت حذف فلوراید به ترتیب 240 و 160 میلیگرم بر لیتر و بازده حذف برای هر دو منعقد کننده در pH و دزاژ منعقد کننده بهینه به ترتیب 2/84 و 84 درصد بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه می توان اظهار کرد که روش انعقاد روش مناسبی برای حذف فلوراید از آب می باشد و پلی آلومینیم تجاری در حذف فلوراید قابل رقابت با آلوم می باشد.
  کلیدواژگان: فلوراید، انعقاد، آلوم، پلی آلومینیوم کلراید
 • سمیه گلباز، مهدی فرزادکیا، مجید کرمانی صفحه 59
  هدف
  در دهه های اخیر شهر تهران بدلیل رشد بیش از حد جمعیت، افزایش بسیار زیاد وسایل نقلیه و نیز تجمع و تمرکز شدید صنایع با بحران های زیست محیطی گوناگون از جمله آلودگی هوا دست به گریبان است. بر این اساس پایش آلاینده ها و تعیین مستمر کیفیت هوای این کلان شهر به منظور تدوین برنامه های کنترل آن، ضروری به نظر می رسد.
  روش بررسی
  در این تحقیق شاخص کیفیت هوا از طریق درون یابی بین غلظت آلاینده ها برای پنج آلاینده معیار یعنی CO، NO2، SO2، PM10، O3 هوای شهر تهران در سال 1387 محاسبه شد و بر مبنای جدول استاندارد کیفیت بهداشتی هوا در گروه های خوب، متوسط، غیر بهداشتی برای گروه های حساس، غیربهداشتی، بسیارغیربهداشتی و خطرناک طبقه بندی گردید.
  یافته ها
  نتایج این تحقیق نشان داد که در سال 1387، 43 روز کیفیت هوا از حد استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا کمتر شد و در323 روز دیگر از حد استاندارد (AQI >100) تجاوز کرده است که به ترتیب 40 درصد غیر بهداشتی برای گروه های حساس، 27 درصد بسیار غیربهداشتی و 21 درصد غیربهداشتی بوده است. در فصل تابستان، ازن و در فصل زمستان، منوکسیدکربن به عنوان آلاینده مسئول شناخته شدند. همچنین ماه های تیر و مرداد به ترتیب با میانگین شاخص های 204 و 214 آلوده ترین ماه های سال بودند.
  نتیجه گیری
  مقایسه نتایج این تحقیق با مطالعات سنوات گذشته نشان داد که کیفیت هوای شهر تهران بهبود نیافته و در وضعیت بسیار وخیمی از نظر حفظ سلامتی افراد جامعه، بخصوص گروه های حساس قرار دارد.
  کلیدواژگان: آلودگی هوا، شاخص کیفیت هوا، آلاینده مسئول، تهران
 • محمود وکیلی، شهین اسلامی فارسانی، سید محمدحسین حسینی، محمدحسین دهقانی تفتی صفحه 66
  هدف
  رانندگی یکی از مشاغل سخت و خطرناک می باشد که میزان ابتلا، مرگ و میر و غیبت از کار بالاتری نسبت به مشاغل دیگر دارد و رانندگان مستعد ابتلا به افسردگی می باشند. از آنجا که افسردگی باعث تغییر مشخصی در رفتار، نگرش و تفکر می شود امکان بروز حوادث جاده ای را بالا می برد. هدف این مطالعه تعیین شیوع افسردگی و عوامل خطر آن در رانندگان کامیون بود.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی به روش مقطعی انجام شد. جمعیت هدف رانندگان کامیون جاده ای ساکن استان یزد بودند. تعداد 400 راننده بصورت تصادفی ساده از روی لیست رانندگان سازمان حمل و نقل انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده تست استاندارد بک بود. داده ها به صورت مصاحبه جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  در مجموع 3/70درصد رانندگان درجاتی از افسردگی داشتند: 8/14 افسردگی اساسی، 4/25 درصد افسردگی متوسط و 1/30 درصد به درجات خفیف تر افسردگی مبتلا بودند و فقط 7/29 درصد آنها فاقد علائم افسردگی بودند. بین نمره افسردگی با تعداد سیگار مصرفی و مدت سفر همبستگی مثبت و معنی دار و با ساعات خواب در طول سفر همبستگی معکوس و معنی داری بدست آمد. میزان افسردگی در رانندگانی که در یکسال گذشته سابقه تصادف داشتند به طور معنی داری بالاتر بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به آمار هشدار دهنده افسردگی در رانندگان کامیون لازم است کمیته های تخصصی و کار گروه های لازم جهت بررسی بیشتر و رفع مشکلات رانندگان تشکیل و اقدامات لازم صورت گیرد.
  کلیدواژگان: افسردگی، راننده کامیون، یزد
|
 • R. Rezaee Kalantari, M. Farzadkia Page 1
 • V. Zaroushani, A. Safari Varriani, S.A. Ayati, A. Nikpey Page 4
  Background And Aims
  As a Development of Industrial process, human, environment, equipment, material and validity of system has been exposed to hazardous conditions. Regards of 32.3 percent of ccupations in industries, this study focused on risk assessment of foundry unit by energy trace and barrier analysis (ETBA) method and presented approaches to control of accident.
  Methods
  the recent study is as a case study one to risk assessment in a foundry unit in Qazvin industrial city in1387. In this study risks were founded by ETBA method and evaluated by MILSTD- 882B. Data were collected by direct observations, interview with workers and supervisor and engineers, walking-talking through method, documents investigation of operational processors, preventive maintenances, equipment technical properties, accidental and medical documents. Finally ETBA worksheets completed.
  Findings
  totally 154 risks has been found. 40 from total are been unacceptable risk, 68unfavorable and also 46 acceptable but with remediation action. Casting workshop had risks more than other workshops (with 74 identified risks).Potential and heat energies were founded as most hazardous energies, with respectively 51 and 38 risk cases.
  Conclusion
  This study recommended to be done actions for identification and control risk,such as: safety training, occupation training, preventive maintenance, contract safety, safety communication and safety audit group.
 • M.J. Jafari, F. Kouhi, M. Movahedi, T. Allah-Yari Page 12
  Background And Aims
  Risk perception is a key parameter influencing the behavior of the workers at workplace. The present work contributes to study the effect of Job Safety Analysis (JSA) on risk erception of the high risk jobs in a refinery complex.
  Methods
  Five high risk jobs were identified using "Drop off" method in a refinery complex. Risk perception was evaluated using a standard questionnaire. The risk perception of the workers was estimated pro and post application of Job Safety Analysis. The questionnaire included different groups of questions for clarifying the risk perception of workers from different point of views. Same workers were asked to answer these questions before and after applying the job safety analyses. The results were evaluated to identify whether the job safety analyses does influence the risk perception of workers or not.
  Results
  The analyses of 50 jobs active in production line and technically supporting sections showed that welding, cutting, scaffolding, insulating and piping have the highest risks respectively. The results showed that, the application of the JSAwill significantly (PValue<0.01) increase the worker's risk perception of hazardous agents in the workplace, the utility accidents,human injuries, injuries at the workplace, production versus safety, accident reasons and personal protective equipments. This effect was different among different categories of jobs, aging,working experience and literacy rate.
  Conclusion
  The application of the JSA may modify the risk perception while identifying the risks.
 • Sh. Shekari, R. Gholmohammadi Page 26
  Background And Aims
  Apart from visual effects of daylight it has observed to elicit powerful non visual effects. It controls the circadian rhythm of hormone secretions and body temperature with implications for sleep/wake states, alertness, mood and behavior. In this study new metrics called "Daylight Autonomy" and "Useful Daylight Illuminance" were calculated utilizing south facing vertical illuminance values for industrial parks of Tehran province.
  Methods
  Measurement of south facing vertical values was carried out between 12 July and 1 August 2007 in three measuring stations (Hamadan, Eshtehard and Kerman). Synchronically calculation of corresponding values was performed using method of Illuminating Engineering Society of North America (IESNA, 2000). Once a proper model was fitted between measured and calculated values, prediction of south facing vertical illuminances was undertaken for 11 industrial parks of Tehran in a working year. Consequently metrics of "Daylight Authonomy" and "Useful Daylight Illuminances" were estimated for an assumed workplace in industrial parks.
  Results
  Minimum, maximum, mean and standard deviation of predicted values for total data found to be 5, 88.32, 50.14 and 23.35 KLux respectively. Values of "Daylight Authonomy" and "Useful Daylight illuminances" were found to be 56% and 56%- 100% respectively.
  Conclusion
  There is high potentiality for daylightv availability and energy conservation in industrial parks. The maximum external illuminance was found 88 KLux for all industrial parks.This value could produce internal illuminace exceede 630 Klux which could not make glare and discomfort for occupants.
 • H. Barati, Hr. Oreyzi Page 35
  Background And Aims
  work centrality refers to the extent to which individuals view work as a main component of their life. If organization don`t prepare employees for retirement, when high work centrality individuals approach to retirement, reduce their organizational commitment to maintain their mental health (the purpose of study 1). If organization prepare employees for retirement (high organization influence), people with high mental health can be committed to organization highly (the purpose of study 2).
  Method
  The first study was conducted with 572 employees of an industrial company. At second study compared two groups. The first group was 572 employees, the sample of first study, and the second group was contained 97 employees that both of them responded to instruments with differentiation that the first group was for preparing to retirement in this distance. Instruments were Organizational Commitment Scale, Work Centrality Scale & SCL-90-R Questionnaire.
  Finding
  At firs study indicated that relationship between organizational commitment and work centrality was influenced with mediators variables, mental health and retirement adjustment that mean the absolute value of this relation in high mental health individuals and high retirement adjustment individuals is more, although its direct is negative. According to the finding of first study, at second study first conducted an intervention for preparing to retirement and consequently their commitment after this intervention was accompanied by high mental health.
  Conclusion
  Organizations are responsible for their employee` health and with conducting interventions in this way, they can guarantee employees` organizational commitment with their mental health.
 • A.A. Kang Zeiton, M. Gholami, M. Farzadkia, Z. Javadi, I. Moabedi Page 44
  Background And Aims
  Despite increasing concerns about hospital waste management, scant attention has been paid to hospitals and medical research laboratories. These effluents contain pathogenic microorganisms, incomplete metabolized Pharmaceutical, radioactive elements and other toxic chemicals. The purpose of present work is evaluation of hospitals wastewater treatment plants performance of Iran University of medical science, analysis and comparison of the pollutant's removal and sludge quality with the national standards (Iran EPA).
  Methods
  in this study that was conducted over a period of 6 months, 4 hospitals were selected out of hospitals of Iran University of medical science. Once in each month were sampled and Totally 72 Samples were obtained (including 6 samples from treatment plant input, treatment plant effluent and 6 samples from return activated sludge), respectively.
  Results
  The results showed that Shahid Hasheminejad hospital using integrated fixed activated sludge had the highest efficiency in removal of COD, BOD5 and TSS and Sludge quality meet the B class of EPAstandard.
  Conclusion
  Shahid Hasheminejad hospital wastewater treatment plant had the best performance, because of its treatment system and capability of treating variable organic and hydraulic loading and simple operation and maintenance.
 • R. Kalantary, S. Jorfi, A. Esrafili, A. Ameri, R. Baradar Niazi, A. Ameli Page 52
  Background And Aims
  Fluoride is released to environment naturally and via Industrial effluents. According to concentration of fluoride in potable water and its total uptake rate, can be beneficial or harmful. Due to simplicity of operation, easy access to the coagulants of alum and poly aluminum chloride and low cost, coagulation was selected for fluoride removal from water. The purpose of this study was to comparison the efficiency of alum and commercial poly aluminum chloride for fluoride removal from water.
  Methods
  Lab scale experiments were carried out via Jar apparatus. Variations of this study, including pH, coagulant dosage and fluoride concentration were experimented in defined conditions.
  Results
  Results indicate that optimum pH for both of coagulants was equal to 4. Concentrations of alum and poly Aluminum chloride for fluoride removal were 240 and 160 mg/L respectively and removal efficiency in optimum pH and dosage of coagulant were 84.2 and 84 % respectively.
  Conclusion
  According to data obtained from this study, it can be stated that coagulation is a suitable method for removal of fluoride from water and poly Aluminum chloride is compatible with alum.
 • S. Golbaz, M. Farzadkia, M. Kermani Page 59
  Background And Aims
  In recent years, because of excessive population growth, increasing of vehicles and developing of the industries, Tehran has been encountered with serious environmental crisis, such as air pollution. So, for setting the control programs, air pollution monitoring and determination of Tehran air quality are necessary
  Methods
  In the present study, Tehran air quality index (AQI) was calculated based on the five criteria pollutants levels (O levels in 1387 and with regarding to the national air quality standards for each pollutant categorized as good, moderate, unhealthy for sensitive groups, unhealthy and very unhealthy.
  Results
  The results of this research showed that in 2008-2009, with attention to United State environmental protection agency standards, in 43 days, air quality index was calculated lower than 100 and in the other 323 days, air quality index was higher than 100, that unhealthy for sensitive groups, very unhealthy and unhealthy was 40%, 27% and 21%, respectively. Also, in the summer, ozone and in the winter, carbon monoxide was determined as the pollutant responsible for the highest index value that is called the ''critical'' pollutant. The most polluted months with the average index of 204 and 214 were occurred in Tir (22 June to22 July) and Mordad (23 July to 22 August), respectively.
  Conclusion
  comparison of the results of this study with others can be found that Tehran air quality did not improved and is in the very serious situation with regarding to public health, especially for sensitive groups. 3, PM10, SO2, NO2 and CO) through linear interpolation based on these
 • M. Vakili, Sh Eslami Farsani, S.M.H. Hossein, M.H. Dehghani Tafti Page 66
  Background And Aims
  Driving is a dangerous and difficult job. In proportion to the other occupational groups, driving has a higher rate of mortality, morbidity and absent due to illness.Drivers are susceptible to depression. Depression alters the thought, attitude and operational skills and leads to higher rates of accident. The aim of this study was to determine the prevalence of depression and its related factors among truck drivers.
  Methods
  This was a cross-sectional study that carried out on 400 male truck drivers in Yazd province. Subjects were selected by simple random sampling method from Transport Organization List of truck drivers who live in Yazd province. Presence and severity of depression were assessed by the Beck Depression Inventory Short Form. Data were collected by interview and analyzed with SPSS software.
  Results
  Most of drivers(70.3%) had some degrees of depression: major depression was obsereved in 14.8%, moderate depression in 25.4% and mild depression in 30.1%. Only 29.7% of drivers had no depression symptoms. Pearson correlation showed a significant positive relatioship between depression score and the number of cigarettes smoking daily and also the distance of trip.Moreover, negative correlation was found between depression score and the sleep duration in trip. Depression score in drivers who had experienced accident during previous year was significantly higher than those with no accident experience.
  Conclusion
  our results regarding depression among truck drivers indicate necessity for establishing special committees in order to consulting and guidence of truck drivers as well as further assessing of their problems and finding solutions to help them having a better compatibility with their jobs situations.