فهرست مطالب

تحقیقات آب و خاک ایران - پیاپی 1 (بهمن و اسفند 1387)
 • پیاپی 1 (بهمن و اسفند 1387)
 • تاریخ انتشار: 1387/01/15
 • تعداد عناوین: 15
|
 • سیدمحمدعلی زمردیان، ستار علینقی زاده بهبهانی صفحه 1
  تاکنون مدل های زیادی جهت تشریح فرآیند پیچیده شکست سدهای خاکی و سیل ناشی ازآن پیشنهاد شده است. این مدل ها شامل مدل های فیزیکی، ریاضی ویا کامپیوتری می باشند. از جمله این مدل ها، مدل BREACH می باشد که بطور وسیع درقرن اخیر مورد استفاده قرارگرفته است. این مدل بر مبنای روابط فرسایش، قوانین هیدرولیک، انتقال رسوب و مکانیک خاک پایه گذاری شده است و توانایی محاسبه ابعاد نهایی مقطع شکست و هیدروگراف خروجی شکست را دارد. لیکن پیچیدگی و مشکلات ناشی از جمع آوری داده ها در استفاده از مدل های موجود، باعث استفاده از روش های نوین دیگری شده است. در این تحقیق یک روش جدیدبااستفاده از شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی ماکزیمم دبی خروجی شکست سدهای خاکی و زمان شکست که در محاسبات مربوط به روندیابی سیل و زمان اخطار در پایین دست سد حائز اهمیت فراوانی می باشد ارائه گردیده است. برای این کار پارامترهای شکست 115 سد بطور مصنوعی بوسیله مدل BREACH محاسبه وازآنها برای آموزش وآزمون شبکه عصبی مصنوعی استفاده گردید. عملکرد مدلهای شبکه عصبی مصنوعی با تغییر پارامترهای ورودی موردبررسی قرارگرفت، موثرترین مدل برای تعیین پتانسیل شکست و پارامترهای موثرورودی بطورخلاصه ارائه گردید. بهترین ساختار حاصله بدست آمده برای ماکزیمم دبی خروجی دارای ضریب همبستگی برای آموزش و آزمون به ترتیب 992/0 و 909/0 و برای زمان شکست ساختاری با ضریب همبستگی برای آموزش و آزمون به ترتیب 993/0 و 884/0 حاصل گردید. در پایان نیز مطالعه موردی بروی سد ملاصدرا صورت گرفته و پارامترهای شکست سد با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی حاصله، مدل BREACH و روابط پیشنهادی محققین مختلف تعیین و نتایج مورد ارزیابی قرار گرفت. بامقایسه بین نتایج بدست آمده، ماکزیمم دبی خروجی شکست و زمان شکست سد ملاصدرا بدست آمده از شبکه عصبی مصنوعی همخوانی خوبی را با مقادیر بدست آمده از مدل BREACH و روابط پیش بینی محققین مختلف نشان می دهد.
  کلیدواژگان: زمان شکست، _ مدل BREACH، شکست سدهای خاکی، شبکه عصبی مصنوعی، ماکزیمم دبی خروجی شکست
 • میکرومورفولوژی پوششهای کربنات کلسیم پدوژنیک در خاکهای مناطق خشک و نیمه خشک البرز جنوبی، تاکستان- ایران
  شهرام منافی، شهلا محمودی، فریدون سرمدیان، احمد حیدری، رزا ماریا پوک صفحه 2
  در این مطالعه پوششهای کربنات ثانویه در مقاطع نازک خاکهای منطقه تاکستان مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نقشه های توپوگرافی و مشاهدات صحرایی اولیه، ترانسکتی متشکل از 10 پروفیل خاک انتخاب گردید. این پروفیلها طبق استانداردهای USDA تشریح و نمونه برداری شدند. نمونه های دست خورده مورد تجزیه های فیزیکوشیمیای قرار گرفتند و مقاطع نازک نیز از نمونه های دست نخورده و جهت دار تهیه شدند. بر اساس مطالعات میکرومورفیک، فرمهای مختلف پوششهای کربنات پدوژنیک در این خاکها به گروه های زیر تقسیم گردیدند: 1) گروه اول، پوششهای تیپیک هستند که در اثر فوق اشباع شدن محلول خاک از کربناتها و عمدتا در قسمت زیرین ذرات اسکلتی و خاکدانه ها و سطوح منافذ تجمع می یابند. این گروه در مقاطع مورد مطالعه به سه دسته تقسیم گردیدند: الف) دسته اول پوششهای کلسایتی تک لایه ای، به رنگ روشن که از کلسایت مایکرایتی تشکیل شده اند و سرتاسر ذرات را می پوشانند. ب) دسته دوم پوششهای دو یا چند لایه ای که همانند دسته اول تمام سطوح ذرات را می پوشانند و دارای توالی رنگهای تیره و روشن می باشند. ج) دسته سوم پوششهای دو یا چند لایه ای که در زیر ذرات درشت، جائیکه هدایت هیدرولیکی خاک به دلیل وجود مقادیر فراوان ذرات ریز کاهش می یابد، تشکیل می شوند. 2) گروه دوم، پندانتهای آهکی هستند که به صورت توده های برجسته تا کوزه ای شکل شبه استالاکتیتی در قسمت زیرین ذرات درشت تشکیل شده اند. پندانتها لایه لایه بوده و دو تا پنج لایه تیره و روشن در آنها دیده می شود. 3) گروه سوم، پوششهای کلسایت سوزنی شکل می باشند که عمدتا در افقهای نزدیک به سطح یا قسمت فوقانی افقهای کلسیک حضور دارند و احتمالا در اثر تجزیه مواد آلی موجود در منافذ و بر جای ماندن ترکیبات کلسیمی موجود در دیواره سلولهای گیاهی و همچنین از آهکی شدن ریشه های مرده گیاهان به وجود آمده اند و نهایتا 4) گروه چهارم، کلاهکهای آهکی می باشند که دارای مورفولوژی شبیه پندانتها بوده، ولی برخلاف آنها در قسمت فوقانی ذرات تشکیل شده اند. پوششهای تیپیک و پندانتهای متشکل از توالی لایه های تیره و روشن، به دلیل شرایط اقلیمی متفاوت مورد نیاز جهت تشکیل آنها، احتمالا بازگو کننده نوسانات اقلیمی می باشند.
  کلیدواژگان: آهک سوزنی شکل، مایکرایت، _ پندانت، تاکستان، کلسایت، اقلیم دیرین
 • بررسی اثر سویه های ریزوبیوم دارای آنزیم ACC دآمیناز بر رشد گندم در شرایط تنش شوری
  خسروی، علیخانی، یخچالی صفحه 3
  بعضی از باکتری های افزاینده رشد گیاه از جمله ریزوبیوم ها حاوی آنزیمی به نام 1-آمینوسیکلوپروپان-1-کربوکسیلات (ACC) دآمیناز هستند که می تواند 1-آمینوسیکلوپروپان- 1-کربوکسیلات که پیش ماده مستقیم تولید اتیلن در گیاهان است را به آمونیاک و آلفاکتوبوتیرات تجزیه نماید، و از این طریق موجب کاهش اتیلن ناشی از تنش شود. با توجه به اهمیت استراتژیک گندم و نقش برجسته آن در تغذیه مردم و با توجه به وجود تنش شوری در سطح گسترده ای از منابع خاک و آب ایران ارائه راهکارهای لازم برای افزایش عملکرد گندم در این شرایط امری لازم و ضروری است. در این پژوهش گلخانه ای اثر تلقیح دو سویه برتر Sinorhizobium meliloti KYA40 و KYA71 از نظر توان تولید آنزیم ACC دآمیناز و S. meliloti KYA95 بدون توان تولیدآنزیم یادشده (شاهد منفی) در شوری های 7 و 10 دسی زیمنس بر متر و نسبت جذبی سدیم یا 2/1(mmol/l) 10 SAR =در قالب آزمایش فاکتوریل و طرح بلوک های کاملا تصادفی بر رشد و جذب عناصر در گندم بررسی شد. نتایج نشان داد که تلقیح با سویه KYA40 موجب افزایش معنی دار (در سطح 5 درصد) ارتفاع بوته، محور طولی ریشه، جذب عناصر آهن، منگنز و مس شده است. این سویه ارتفاع بوته را در شوری 7 دسی زیمنس بر متر حدود 13 درصد و محور طولی ریشه را 34 درصد افزایش داد. همچنین تلقیح با سویه یادشده در شوری 10 دسی زیمنس بر متر موجب افزایش وزن خشک اندام هوایی به میزان 9 درصد نسبت به حالت بدون تلقیح گردید. سویه KYA40 در شوری 10 دسی زیمنس بر متر به ترتیب موجب افزایش 47، 45 و 37 درصدی در جذب آهن، مس و منگنز شد. تلقیح، تاثیر معنی داری بر طول و وزن خوشه، اندازه سطح برگ، طول و سطح برگ پرچم، جذب روی، نیتروژن، فسفر و پتاسیم نشان نداد.
  کلیدواژگان: گندم، ACCدآمیناز، ریزوبیوم، جذب، تنش شوری
 • شناسایی گیاهان بومی و باکتری های مقاوم به فلزات سنگین در اراضی اطراف معدن سرب و روی عمارت شازند اراک به منظور استفاده در گیاه پالایی
  متشرع زاده، ثواقبی، علیخانی، میر سیدحسینی صفحه 3
  فلزات سنگین به علت اثرات بازدارنده ای که بر روی رشد و نمو گیاهان و ریز موجودات (میکروارگانیسم ها) می گذارند از جمله آلاینده های محیط زیست به شمار می روند و به علت توسعه کاربرد آنها در صنعت، بر سلامت انسان و تولید محصولات کشاورزی اثرات نامطلوب دارند. گیاه پالایی، فناوری استفاده از گیاهان برای استخراج، تثبیت، محبوس کردن و یا سمیت زدایی آلاینده ها می باشد. در این پژوهش، معدن سرب و روی عمارت شازند در استان مرکزی بررسی شد و ضمن تعیین میزان آلودگی فلزات سنگین در خاک، میزان انتقال این فلزات از ریشه به اندام هوایی در گیاهان منطقه بررسی و گونه های بومی جاذب فلزات سنگین شامل بومادران، گل ماهور، استپی ریش دار، چوبک، فرفیون و تاج خروس نیز شناسایی گردید. در بین گیاهان شناسایی شده میزان فلزات سنگین سرب، روی و کادمیوم در اندام هوایی گیاه بومادران به ترتیب با میانگین 1/110، 6/387 و 3 میلی گرم در کیلوگرم بیشترین میزان و در سطح 1% بر اساس آزمون دانکن با سایر گیاهان بومی اختلاف معنی دار داشت. همچنین میزان نیکل در ریشه گندم آبی کشت شده در منطقه مورد مطالعه با میانگین? /29 میلی گرم در کیلو گرم نسبت به سایر گیاهان بیشتر بود. به عبارت دیگر گیاه بومادران برای استفاده در گیاه پالایی به روش گیاه جذبی گزینه مناسبی است، ضمن آنکه گندم با جلوگیری از انتقال نیکل از ریشه به اندام هوایی در تثبیت آن موثرتر بوده است. با اندازه گیری فاکتور انتقال ((TF فلزات سنگین در گیاهان، گیاه چوبک به ترتیب با فاکتور انتقال? /?،? /? و? /? فلزات سرب، روی و کادمیوم بیشترین TF و بومادران با TF،? بیشترین فاکتور انتقال نیکل را داشت. نتایج تجزیه خاک کشاورزی اطراف معدن نشان داد که میزان فلزات سنگین بیشتر از حد متوسط خاکهاست و این امر موجب نگرانی می باشد. همچنین با جداسازی باکتری های خاک از محیط ریزوسفر و خاک های آلوده به فلزات سنگین، هفت جدایه مقاوم به فلزات سنگین شناسایی و گزارش گردید که می توان از زاد مایه آنها برای آزمایش های گیاه پالایی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: باکتری، آلودگی خاک، فاکتور انتقال، فلزات سنگین، گیاه پالایی
 • کاربرد تابع توزیع بتا برای تخمین الگوی توزیع آب در آبپاش های اسپری پاش سیستم دوار مرکزی
  رئوف، فاخری فرد، سیدعلی صدرالدینی، فرسادی زاده، حسین زاده دلیر صفحه 10
  الگوی آب پخش شده از آبپاش های سیستم آبیاری بارانی به شدت تحت تاثیر سرعت و جهت باد قرار می گیرد. برای نیل به یکنواختی پخش مطلوب لازم است که الگوی توزیع حاصل از یک آبپاش منفرد در شرایط متفاوت باد قابل پیش بینی باشد. با ترکیب الگوی توزیع آبپاش های منفرد می توان آرایش مناسب سیستم آبپاش ها را برای حصول یکنواختی مطلوب شناسایی نمود. در این تحقیق با فرض اینکه پخش آب در اطراف آبپاش مه پاش از تابع توزیع احتمالاتی بتا پیروی می کند نحوه تاثیرات سرعت و جهت های مختلف باد روی الگوی توزیع بررسی شد. آبپاش مه پاش مدل 04 PROS- با شعاع پاشش 9 متر و زاویه پخش 180 درجه که معمولا در سیستمهای آبیاری دوار مرکزی مورد استفاده می باشد در فاصله سه متری از سطح زمین تقریبا معادل ارتفاع متوسط بهره برداری، نصب گردید. فشار کارکرد مناسب برای آبپاش بر اساس متوسط فشار سیستم آبیاری دوار مرکزی psi 26 انتخاب شد. در کل 17 آزمایش در محدوده سرعت های باد 0 تا 6 متر بر ثانیه ثبت و برای مدل کردن مورد استفاده قرار گرفت. ابتدا تابع توزیع بتا با الگوی توزیع حاصله در شرایط بدون باد تطبیق داده شد و ضرایب معادله استخراج گردید سپس نحوه تغییر الگوی توزیع ناحیه آبیاری شده در شدت های متفاوت باد مورد بررسی قرار گرفت و روابط احتمالاتی مناسب هر حالت تعیین گردید. در سرعت باد 3-0 متر بر ثانیه الگوی توزیع نسبتا یکنواختی حاصل می شود و در این حالت مقادیر حاصله از مدل احتمالاتی با مقادیر اندازه گیری شده، تطابق خوبی را نشان داد و حداکثر خطای نسبی حاصله برابر 4 % بود. با افزایش سرعت باد به حدود 6-3 متر بر ثانیه یکنواختی الگوی توزیع کاهش و خطای نسبی افزایش یافت که حداکثر مقدار آن کمتر از 7% بود. در سرعت باد بیشتر از 6 متر بر ثانیه به دلیل افزایش تلفات تبخیر و بادبردگی و نیز تاثیر باد روی الگوی توزیع آب بیشترین خطای نسبی بین ارقام حاصل از مدل احتمالاتی و ارقام مشاهداتی حاصل گردید که حداکثر مقدار آن کمتر از 10% بود.
  کلیدواژگان: شعاع پخش، آبپاش مه پاش، دوار مرکزی، تابع احتمالاتی بتا، الگوی توزیع
 • محمد عجمی، فرهاد خرمالی، شمس الله ایوبی صفحه 15
  امروزه نرخ سریع رشد جمعیت سبب شده تا پوشش های طبیعی سطح زمین به خصوص جنگل ها توسط بشر تخریب شده و جهت تولید محصولات کشاورزی زیر کشت برده شوند. متصاعد شدن مقادیر قابل توجه کربن و گازهای گلخانه ای از آثار نامطلوب معضل تغییر کاربری های طبیعی اراضی است. به منظور بررسی تغییرات پارامترهای مختلف کیفیت خاک در نتیجه تغییر کاربری، اراضی لسی و شیبدار شرق استان گلستان واقع در حوزه آبخیز آق سو انتخاب شد. در مجموع دویست نمونه از دو لایه سطحی (30-0 سانتیمتر) و عمقی (100-30 سانتیمتر) خاک دو کاربری برداشته شد. این مطالعه نشان داد عملیات زراعی طولانی مدت روی اراضی شیبدار منطقه که پیش از این تحت پوشش طبیعی جنگل قرار داشتند بافت خاک را از کلاس لوم رسی سیلتی به بافت سبک لوم سیلتی تبدیل کرده که بسیار مستعد فرسایش می باشد. علت این امر را باید به هدر رفت ذرات رس خاک بر اثر وقوع فرسایش در منطقه نسبت داد. تغییرات قابل توجه بافت خاک و افزایش مقدار ذرات سیلت در لایه عمقی مورد مطالعه نیز چشمگیر است. این تغییر خود توانسته است روی سایر پارامترهای کیفیت خاک مانند ماده آلی به طور غیر مستقیم تاثیر شدیدی بگذارد. میانگین وزنی قطر خاکدانه ها از 49/1 میلیمتر در لایه سطحی خاک جنگل به 88/0 میلیمتر در ناحیه زراعی مجاور کاهش پیدا کرده است. وزن مخصوص ظاهری خاک افزایش یافته و نفوذپذیری پروفیل خاک به دلیل تخریب ساختمان و افزایش تراکم خاک تقریبا به نصف کاهش یافته است. کاهش ورودی سالیانه مواد آلی به خاک به دلیل از بین رفتن پوشش طبیعی جنگل از سویی و تخریب خاکدانه ها به سبب عملیات خاکورزی و در نتیجه عدم حفاظت فیزیکی مواد آلی خاک از طرفی دیگر موجب شده تا مقادیر کربن آلی و ازت کل خاک تا بیش از 70 درصد کاهش یابند. این امر خود موجب شده میزان تنفس میکروبی خاک نیز پس از جنگلتراشی در منطقه از 19/0 میلی گرم دی اکسید کربن بر گرم خاک در روز به 10/0 کاهش پیدا کند. پایداری اراضی در ناحیه جنگلی موجب شده تا کیفیت خاک در موقعیت های مختلف شیب همواره ثابت باقی مانده و دستخوش تحول نشود. در مقابل، تاثیر موقعیت های مختلف شیب بر پارامترهای مختلف کیفیت خاک در کاربری زراعی بسیار بارزتر از کاربری جنگل است.
  کلیدواژگان: خاکهای لسی، موقعیت شیب، کیفیت خاک، تغییر کاربری اراضی، استان گلستان
 • مجید خورشیدی، محمدحسین امید، عبدالحسین هورفر صفحه 31
  به منظور کنترل جهش هیدرولیکی و بهبود عملکرد و خصوصیات آن در مقطع ذوزنقه آزمایشهایی بر روی یک مدل حوضچه آرامش ذوزنقه ای با جداره های جانبی شیب پذیر و دیواره های انتهایی لبه تیز با ارتفاعات مختلف انجام شد. نتایج حاکی از تغییرات شدید در وضعیت جهش پس از نصب دیواره های انتهایی در حوضچه می باشد که موجب وقوع جهش هیدرولیکی در یک موقعیت معین و تثبیت آن می گردد. نصب دیواره های انتهایی لبه تیز همچنین نشان دهنده کاهش 13 تا 15 درصدی طول جهش در محدوده اعداد فرود 3 الی10 در آزمایشهای انجام شده در این تحقیق می باشد.
  کلیدواژگان: جهش هیدرولیکی، لبه تیز، ذوزنقه ای، حوضچه آرامش، دیواره های انتهایی
 • حجت امامی، مهدی شرفا، محمدرضا نیشابوری، عبدالمجید لیاقت صفحه 39
  ظرفیت خاک برای تولید در اکوسیستم و کاربری اراضی برای حفظ باروری بیولوژیکی، کیفیت محیط زیست و تقویت سلامتی گیاه و حیوان، کیفیت خاک نام دارد که ارزیابی دقیق آن برای مدیریت پایدار خاک ضروری است. چون نمی توان کیفیت خاک را مستقیما اندازه گیری کرد، باید آن را از شاخصهای کیفیت استنتاج نمود. شاخصهای کیفیت خاک ویژگی های قابل اندازه گیری خاک هستند. با توجه به پیچیدگی کیفیت خاک و اهمیت آن، معرفی یک شاخص کمی برای تعیین کیفیت خاک (S) و برآورد شاخص S با استفاده از توابع انتقالی و ویژگی های زودیافت خاک از اهداف تحقیق حاضر بوده است. بدین منظور ویژگی های فیزیکی و شیمیایی 84 نمونه خاک (27 نمونه خاک شور و 57 نمونه خاک آهکی) از قبیل توزیع اندازه ذرات، مواد آلی، جرم مخصوص ظاهری، کربنات کلسیم معادل، قابلیت هدایت الکتریکی(EC) و نسبت جذب سدیم(SAR) اندازه گیری شد. همچنین منحنی رطوبتی آنها در مکشهای 0، 5/1، 5/2، 5/5، 10، 20، 30، 50، 100، 200، 300، 500 و kPa 1000 اندازه گیری شد. با استفاده از نرم افزار Rosetta پارامترهای معادله وان گن اختن(1980) تعیین شد و شیب منحنی رطوبتی در نقطه عطف تعیین و به عنوان شاخص کیفیت فیزیکی خاک (S) در نظر گرفته شد. سپس با استفاده از توابع انتقالی و نرم افزار SPSS رابطه رگرسیونی بین این شاخص و ویژگی های زودیافت خاک تعیین شد. نتایج نشان داد همبستگی معنی داری بین شاخص S و درصد رس، سیلت و کربنات کلسیم معادل در هر سه نوع خاک شور، آهکی و شور-آهکی وجود دارد (p=0.01). همچنین بین شاخصS و جرم مخصوص ظاهری در خاکهای شور و آهکی به ترتیب در سطوح 5% و 1% همبستگی معنی داری مشاهده شد. نتایج نشان داد که رابطه رگرسیونی قوی بین مقادیر شاخص S اندازه گیری شده از منحنی رطوبتی و برآورد شده با استفاده از صفات زودیافت خاک برقرار است و ضریب همبستگی بین این دو در خاکهای شور، آهکی و شور-آهکی به ترتیب 855/0، 928/0 و 919/0 بود.
  کلیدواژگان: توابع انتقالی، منحنی رطوبتی خاک، خاک های شور، ویژگیهای زودیافت خاک، کیفیت خاک، خاک های آهکی، نقطه عطف
 • الهام رحمانی، عبدالمجید لیاقت، علی خلیلی صفحه 47
  دراین تحقیق ابتداپارامترهای هواشناسی شامل بارندگی، میانگین دمای ماکزیمم، میانگین دمای مینیمم، میانگین دمای متوسط، مجموع دماهای بیش از 10 درجه سانتیگراد، تبخیر، فشار بخار آب هوا، متوسط سرعت باد، تعداد ساعتهای آفتابی ورطوبت نسبی هوا در دوره رشد محصول وشاخصهای خشکسالی شامل شاخص درصدازنرمال(PNPI)، شاخص بارندگی سالانه استانداردSIAP) (، شاخص هیدروترمال) (HT تغییریافته، شاخص نگوین) (Km، شاخص ترانسو) (Ihتغییریافته، شاخص استانداردشده بارش) (SPI، شاخص رطوبتی شاشکو) (mdو شاخص ناهنجاری بارش(RAI) درایستگاه های تبریزومیانه، از نظر نرمال بودن وهم راستایی سنجش شدند. سپس با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، مدلهای بهینه بین عملکردمحصول جو با پارامترهای هواشناسی وشاخصهای خشکسالی بدست آمد. ازبین مدلهای تهیه شده، مدل با پنج ورودی شامل متوسط دمای مینیمم، تعداد ساعات آفتابی، شاخص ناهنجاری بارش، شاخص ترانسو تغییر یافته و شاخص استاندارد شده بارش 24 ماهه مربوط به ایستگاه تبریز با دوره آماری 30 سال به عنوان بهترین مدل برای پیش بینی عملکرد جودر منطقه شناخته شد. از بین شاخصهای مطالعه شده، شاخصهای نگوین، ترانسو تغییر یافته، استاندارد شده بارش 24 ماهه و ناهنجاری بارش بیشترین همبستگی را با عملکرد نشان دادند. این تحقیق همچنین نشان داد که به دلیل بالا بودن ضریب تبیین مدل بهینه، روش شبکه عصبی در پیش بینی عملکرد از کارآیی قابل قبولی برخوردار است و ازاینرو برای تخمین خشکسالی کشاورزی و پیش بینی عملکرد محصول توصیه می شود.
  کلیدواژگان: پارامترهای هواشناسی، خشکسالی، شاخصهای خشکسالی، شبکه عصبی مصنوعی، عملکرد محصول جو
 • حجت قربانی واقعی، حسینعلی بهرامی، محمدهادی غفاریان مقرب، حسین شهاب، فاختک طلیعی طبری صفحه 77
  برای اعمال مدیریت صحیح بر منابع طبیعی در ایران لازم است راه کارهای مناسب برای کنترل فرسایش و حفاظت خاک، شناسایی و بهترین گزینه ها برای کنترل آنها به کار گرفته شوند. یکی از روش های جدید کنترل فرسایش خاک، کنترل رواناب با استفاده از پلیمرها می باشد. از این رو، این تحقیق به ارزیابی اثر پلیمری به نام پلی اکریل آمید آنیونی در فرآیند نفوذپذیری آب به خاک به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با دو تیمار پلیمر(در غلظت های 0، 5، 10، 15 میلی گرم بر کیلوگرم) و روش برآورد سرعت نفوذ نهایی آب به خاک (صحرایی و آزمایشگاهی) در پنج تکرار می پردازد. داده ها به کمک نرم افزار SPSS مورد پردازش قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که استفاده از پلی اکریل آمید آنیونی در غلظت 10 میلی گرم بر کیلوگرم تاثیر بهینه ای در افزایش سرعت نفوذ نهایی در هر دو نوع روش برآورد صحرایی و آزمایشگاهی داشته است. هم چنین ارزیابی سرعت نفوذ اولیه آب به خاک در صحرا به روش استوانه مضاعف همراه با آب محتوی پلی اکریل آمید آنیونی نشان می دهد که پلی اکریل آمید آنیونی در غلظت 10 میلی گرم بر کیلوگرم تاثیر بهینه ای در افزایش سرعت نفوذ اولیه آب به خاک دارد.
  کلیدواژگان: سرعت نفوذ نهایی، پلی اکریل آمید آنیونی، پایداری خاکدانه، رواناب، _ سرعت نفوذ اولیه
 • پریسا پارسا، امیر فتوت، غلامحسین حق نیا صفحه 85
  کروم جزء فلزاتی است که به دلیل ویژگی های خاص خود کاربرد های متعددی در صنایع گوناگون داشته و استفاده از آن در صنعت پیوسته رشد صعودی داشته است. دامنه گسترده استفاده از این فلز در صنعت، باعث شده است که ورود آن به محیط زیست نیز افزایش یابد. به منظور بررسی اثر جاذب های آلی بر جذب کروم 6 ظرفیتی این پژوهش در محیط خاکهای آلوده به کروم شهرک صنعتی چرمشهر مشهد انجام شد و اثر فاکتورهای نوع و غلظت جاذب ها، و زمان تماس با جاذب ها مورد ارزیابی قرار گرفت.تجزیه و تحلیل آماری در قالب طرح کاملا تصادفی و به صورت فاکتوریل و با سه تکرار انجام شد؛ بطوریکه نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد خاکهای تحت تاثیر پساب شهرک چرمشهر تا عمق 30 سانتی متری از سطح خاک، آلوده به کروم 6 ظرفیتی بوده و کاربرد جاذب های آلی بر جذب کروم 6 ظرفیتی نتایج قابل توجهی داشت بطوریکه در میان جاذب ها پشم با غلظت 10 درصد بیشترین مقدار جذب کروم را در محیط خاک دارا بود و کاربردی ترین جاذب گزارش شد. بین غلظت های مختلف جاذب ها تفاوت معنی داری مشاهده شد و افزایش غلظت پشم و پیت ماس در محیط خاک باعث افزایش جذب شده ولی در مورد خاک اره روند معکوسی مشاهده شد وبیشترین مقدار جذب.کروم 6 ظرفیتی در کمترین غلظت 2 درصد اندازه گیری شد. بین زمانهای مختلف نیز تفاوت معنی داری مشاهده شد بطوریکه پشم در زمان 15 روز و خاک اره در زمان 2 روز حداکثر جذب را داشت ولی پیت ماس در زمانهای مختلف جذب یکسانی داشت.
  کلیدواژگان: جاذب های آلی، خاک اره، پشم، کروم 6 ظرفیتی، پیت ماس
 • فریبر عباسی صفحه 111
  چکیده:دستگاه TDRبه ابزاری مؤثر و با ارزش در علوم خاک برای اندازه گیری رطوبت و هدایت الکتریکی توده خاک (ECa) تبدیل گردیده است. لیکن واسنجی آن بخصوص برای اندازه گیری غلظت املاح در مقیاس بزرگ و شرایط مزرعه چندان ساده نیست. معمولا برای اندازه گیری غلظت املاح توسط TDR چند سری واسنجی نیاز است تا بتوان ابتدا مقاومت ظاهری را بهECa و سپس هدایت الکتریکی توده خاک را به هدایت الکتریکی آب خاک (ECw) مرتبط نمود. در این تحقیق نحوه واسنجی پروب های TDR برای اندازه گیری غلظت املاح در لایسیمترهای بزرگ حاوی دو نمونه خاک لومی و لوم ماسه ای دست نخورده بررسی و پدیده خاصی تحت عنوان پدیده پس ماند املاح که ممکن است هنگام واسنجی پروب های TDR برای اندازه گیری غلظت املاح اتفاق افتد، معرفی گردیده است. لایسیمترها دارای حجم تقریبی 5/0 متر مکعب و به وسایل اندازه گیری مختلف نظیر TDR برای اندازه گیری رطوبت و هدایت الکتریکی خاک، حسگرهای اندازه گیری درجه حرارت، محفظه های مکش برای تهیه نمونه آب خاک، باران سنج برای اندازه گیری شدت جریان خروجی و EC متر برای تعیین EC آب خروجی از لایسیمترها، مجهز گردیدند. پس از آبشویی لایسیمترها، دو سری آزمایش برای واسنجی پروب ها انجام شد. ابتدا پروب ها خارج از خاک در شش سری محلول KCl در بازه صفر تا dS/m 5 واسنجی گردیدند. در این واسنجی ثابت پروب ها (Kp) و مقاومت کابل و اتصالات (Zcable) تعیین شدند. سپس، با انجام یک واسنجی دیگر در خاک، بین مقادیرECa اندازه گیری شده بوسیله TDR و مقادیر ECw که بوسیله محفظه های مکش نمونه برداری شده بودند، ارتباط برقرار گردید. بدین منظور، یک آزمایش انتقال املاح در شرایط غیر اشباع ولی تقریبا پایدار رطوبتی بر روی هر یک از لایسیمترها اجراء گردید. مقادیر ثابت پروب ها (Kp) و مقاومت کابل و اتصالات مربوطه (Zcable) از یک پروب تا پروب دیگر متفاوت بود. مقادیر Kp بین 009/1 تا 211/1 با ضریب تغییرات 2/25 درصد و مقادیر Zcable بین 009/0 تا 122/1 با ضریب تغییرات 7/61 درصد تغییر نمودند. هنگام ترسیم رابطه بین ECa و ECw رفتار خاصی شبیه پدیده پس ماند رطوبتی بین مقادیر اندازه گیری شده بوسیله TDR و محفظه های مکش مشاهده گردید. این پدیده به وضوح در هر دو خاک مورد مطالعه و در همه پروب ها مشاهده گردید. در این مقاله، دلایل این پدیده بحث و راه حل واسنجی پروب ها در چنین شرایطی ارائه گردیده است.
  کلیدواژگان: محفظه های مکش، غلظت املاح، پس ماند، واسنجی TDR، واسنجی
 • فریبرز عباسی، عبدالمجید لیاقت، امیر گنجه صفحه 117
  بکار بردن کود همراه آب آبیاری در حال گسترش است. لذا، تعیین معیارهای مناسب آن در روش های آبیاری سطحی امری ضروری است. در این تحقیق مسائل فنی کود آبیاری شامل یکنواختی توزیع، زمان تزریق و مدت زمان تزریق در آبیاری جویچه ای با دو رژیم انتها بسته و انتها باز با کاهش جریان و با استفاده از داده های مزرعه ای و یک مدل ریاضی کودآبیاری بررسی شده است. آزمایش های مزرعه ای در سال 1384 در یک خاک لومی بدون پوشش گیاهی در قالب اسپلیت پلات با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با استفاده از دو رژیم آبیاری جویچه ای (انتها بسته و انتها باز هر دو با کاهش جریان) به عنوان فاکتور اصلی و سه تیمار تزریق کود نیترات پتاسیم شامل تزریق در تمام مدت زمان آبیاری، تزریق در نیمه اول آبیاری و تزریق در نیمه دوم آبیاری به عنوان فاکتور فرعی در دو تکرار اجرا شد. شاخص های توزیع یکنواختی نیمه (DULH) و چارک پایین (DULQ) برای آب و کود در آزمایش های مختلف تعیین و با مقادیر برآورد شده به وسیله مدل کودآبیاری مقایسه گردید. نتایج نشان داد که یکنواختی توزیع نیمه پایین کود برای آزمایش های تزریق کود در نیمه اول آبیاری بین 81 تا 89 درصد، برای آزمایش های تزریق در نیمه دوم آبیاری بین 93 تا 96 درصد و برای تزریق کود در تمام مدت زمان آبیاری بین 87 تا 93 درصد متغیر می باشد. یکنواختی توزیع نیمه پایین آب در همه آزمایش ها بسیار بالا و بین 94 تا 98 درصد تغییر نمود. آنالیز حساسیت نشان داد که ضریب انتشارپذیری طولی، پارامتر حساسی در مطالعه انتقال املاح روی سطح خاک نیست. نتایج حاکی از آن است که تزریق در نیمه دوم نسبت به تزریق در نیمه اول و کل آبیاری بهتر است. بهترین گزینه تزریق در نیمه دوم با شرایط انتها بسته می باشد. زیرا رواناب کودی در این حالت صفر و یکنواختی توزیع کود نیز قدری بالاتر است. نتایج مدل نیز تزریق در نیمه دوم با شرایط انتهای بسته را بهترین حالت نشان می دهد. از نظر یکنواختی توزیع کود، بین آزمایش های انتها باز و انتها بسته اختلاف معنی دار وجود نداشت. تلفات کود به صورت رواناب در جویچه های انتهای باز بین 7/17 تا 2/50 درصد متغیر بود. نتایج نشان داد که در صورت مدیریت صحیح، آبشویی و تلفات نفوذ عمقی عامل تهدید کننده ای در این روش کوددهی نیست.
  کلیدواژگان: یکنواختی، توزیع، کودآبیاری، مدل ریاضی، آبیاری جویچه ای
 • محمدعلی محمودی، مهدی شرفا، غلامرضا ثواقبی صفحه 129
  به منظور حفاظت از آبهای زیرزمینی و همچنین برای پاکسازی مکان های آلوده به فلزات سنگین باید بتوان حرکت آنها را در خاک پیش بینی کرد. در این تحقیق برای پیش بینی حرکت کادمیم در خاک یک مدل دو مکانی سینتیکی تعادلی جذب به معادله توده ای پراکنشی برای املاح واکنش پذیر تحت شرایط جریان ماندگار آب در خاک و برای خاک های یکنواخت ملحق شد. همچنین جذب برگشت ناپذیر کادمیم در خاک بعنوان یک فرایند سینتیکی مرتبه اول توصیف شد. معادلات دیفرانسیلی حاصله با استفاده از شرایط اولیه و حدی به روش های عددی حل شدند. برای بررسی حرکت کادمیم در خاک، پنج نمونه خاک با ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و تاکسونومیکی متفاوت به آزمایشگاه آورده شد. آزمایش های جابجایی اختلاط پذیر با استفاده از ستون های خاک دست خورده در آزمایشگاه انجام گرفت. پارامترهای مدل با برازش آن به داده های آزمایشی که خود از آزمایش های جابجایی اختلاط پذیر حاصل می شدند، بدست آمد. این مدل به خوبی توانست منحنی های رخنه ی کادمیم را برای خاک های مختلف که دارای ویژگی های متنوعی بودند پیش بینی کند. با قرار دادن این پارامترها در مدل، غلظت و جذب کادمیم با زمان و عمق برای خاک های مختلف محاسبه شدند.
  کلیدواژگان: منحنی های رخنه، اختلاط پذیر، مدل دو مکانی سینتیکی، تعادلی، آزمایش های جابجایی، معادله توده ای، پراکنشی
 • شیدا جلیلی، سعید مرید، پرویز ضیاییان فیروزآبادی صفحه 139
  اهمیت پایش خشکسالی ها به صورت تقریبا«زمان واقعی، لزوم استفاده از سیستمهای سنجش از دور را ایجاب می کند. در این تحقیق، مقایسه ای بین سیستمهای پایش خشکسالی هواشناسی موجود و سیستمهای ماهواره ای پایش، با استفاده از شاخصهای هواشناسی SPI1 و EDI 2 با دو مقیاس زمانی یک و سه ماهه و شاخصهای ماهواره ای NDVI3، VCI4 و DEV5 برای محدوده مطالعاتی استان تهران، با تصاویر سنجنده AVHRR ماهواره NOAA برای سالهای 1375 تا 1380 انجام شده است. بدین منظور، دو نوع مدل رگرسیون خطی و مدل رگرسیون با متغیرهای موهومی ماهیانه، برای برازش مقادیر شاخصها استفاده شدند. برای گزینش متغیرها نیز از دو روش ارزیابی تمام معادلات ممکن و روش گام به گام استفاده گردید. تجزیه و تحلیل نتایج حاکی از وجود بهترین همبستگی بین شاخصهای NDVI با SPI سه ماهه در مدل با متغیرهای موهومی است. همچنین همبستگی شاخصها در مناطق دارای ایستگاه باران سنجی، بالاتر بودند.
  کلیدواژگان: شاخصهای هواشناسی، سنجش از دور، شاخصهای گیاهی ماهواره ای، استان تهران، مدل رگرسیون، پایش خشکسالی
|
 • Page 1
  Numerous models have been developed in the past decades to explain the complicated earth dam's berach phenomena. These have included physical as well as mathematical and computer models. Among the more widely used dam breach computer models over decades is the BREACH model. It is based upon erosion and soil mechanics equations, hydraulic and sediment transport laws. The difficulty in gathering data motivates one to use other powerful methods. In this study a new method has been developed for prediction of peak breach outflow and breach time through Artificial Neural Networks (ANNs). Toward this end, synthetic breach parameters of about 115 dams were developed by BREACH model, and then employed to train and test the neural networks. The performance of the network model is investigated through a change of input parameters. A most efficient and global model for assessing a dam breach potential is presented. Later, the most significant input parameters affecting dam breach are investigated. Best results were found with back propagation neural network using multiple hidden layers. The most compatible structure for breach outflow prediction possesses the correlation coefficients of 0.992 and 0.909 for training and testing, respectively. As for breach time, a structure was obtained with the correlation coefficients of 0.993 and 0.884 for training and testing, respectively. A forecast study was performed for the case of Mollasadra Dam. Comparisons between the artificial neural network results and dam BREACH model were made, the results indicating that neural networks are appropriate for predicting dam breach parameters.
 • Micromorphology of Secondary Calcium Carbonate Coatings in Some Arid and Semiarid Soils in Southern Alborz,Takestan-Iran
  Page 2
  Accumulation of secondary calcium carbonates in arid and semiarid regions is a valuable tool in evaluating the degree of soil evolution, soil age, paleoenvironmental reconstruction, soil classification as well as land use. In addition, laminated pedogenic calcium carbonate coatings can provide some evidence regarding local environmental and climatic changes. In this study, pedogenic calcium carbonate coatings from southern Alborz mountains were investigated. Based on a reconnaissance survey, previous field observations and topographic maps, a transect of 10 soil profiles was selected to demonstrate the variation in physiography, land use and parent material in Takestan region, Iran. These profiles were sampled using standard techniques and then described and classified according to norms in soil taxonomy. Disturbed samples were analysed physico-chemically while undisturbed and oriented ones used for making thin sections. According to micromorphic studies, pedogenic calcium carbonate coatings were classified in the four following categories: 1) Typic Coatings, being formed as a result of super saturation of soil solution with carbonates, mostly occuring in the underside of skeletal grains, peds and void faces. Typic coatings were subdivided into three types. The first type is limpid, light monolayer calcitic coatings, composed of micritic calcite that thoroughly covers skeletal grains, like the first type, and additionally has sequences of light and dark colored lamina. Another type namely the 3rd occurs on the underside of coarse fragments, where the downward growth of calcium carbonate appears restricted by contact with the soil matrix. These coatings are either two or multilayered too. 2) The second form is carbonatic pendants; occurs as mammillary to botryoidally stalactite-like masses (segregations), which either emanate from the bottom of carbonate coats or occur on the bottoms of coarse fragments. Pendants are multi layered and composed of two to five light and dark colored layers, indicating the differences in conditions of calcite precipitation. 3) Needle-fiber calcite is the third form of coatings, which occurs in some depths near the soil surface or in upper layers of calcic horizons. This shape probably forms as a result of decomposition of in voids plant residues and of settlement of the Ca-containing components of cell walls, and also of the calcification of dead plant roots. 4) Finally, the forth form is Cappings which have the same morphology as pendants, but in contrast to pendants, occur in the upper side of coarse fragments....
 • Effect of ACC Deaminase Producinging Rhizobium Strains on Growth of Wheat in Salinity Stress Conditions
  Page 3
  Many plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) contain 1-aminocyclopropane-1-carboxylate (ACC) deaminase enzyme that can convert the ACC, the immediate precursor of ethylene in plants, to ammonia and? -ketobutyrate and cause a decrease in stress emanted ethylene. Wheat is a strategic crop and the people’s main staple in Iran. On the other hand salinity stress prevails in many soils as well as in many water resources in Iran. Therefore it is essential to find and offer the operational measures for increasing wheat yield in these conditions. In this greenhouse research work, the effect of two strains of Sinorhizobium meliloti namely KYA40 and KYA71 that contain ACC deaminase enzyme and S. meliloti KYA95 (non ACC deaminase enzyme containing, as control) on growth and on nutrients uptake of wheat in salinities of 7 and 10 dS.m-1 and SAR=10 mmol.l-1 in a complete factorial randomized block design was investigated. The results indicated that inoculation with strain KYA40 significantly increased the shoot length, shoot weight, root length, as well as Fe,Mn and Cu uptake. This strain increased shoot and root lengths by 13% and 34% respectively in 7 ds.m-1. Strain KYA40 increased the shoot dry weight by 9% in 10 dS.m-1 compared to non-inoculated. This strain increased Fe, Cu and Mn uptake by 47,45 and 37% (in 10 dS.m-1) respectively. Inoculation was not observed to have any significant effect on length and weight of ears, leaf area index, flag leaf lengh, flag leaf area, N, P, K and Zn uptake
 • An Identification of Heavy metals Resistant Plants and Bacteria in the Surrounding Lands of Shazand, Arak Lead and Zinc Mine, to be used in Phytoremediation
  Page 3
  Heavy metals, due to their inhibitive effects on growth and development of plants and microorganisms are among environmental contaminants. An increase in the heavy metals use and application in industry has lead to adverse effects on agricultural production and human health. Phytoremediation is the technology of exploitation of plants for extraction, fixation and detoxification of pollutants. In this research, a study was carried out on the Shazand Lead and Zinc Mine located in Arak, Iran. The heavy metal pollution and transferring capacity from root to aerial organ in the flora of the area were determined and an identification of heavy metal – absorbent indigenous species was made. From the studied species Achillea wilhelmsii carried the highest level of heavy metal in its aerial organs. There was a significant difference (P.<0.01) observed between this species and the others as to the Pb, Zn, and Cd content (110.1, 387.6, 3 mgkg-1 respectively) based upon Dunken’s Test. Nickel content of the root in wheat crop, cultivated in the area around the location of the mine was on average 29.5 mgkg-1 which was the highest among all plants studied. Results indicate that wheat is a suitable plant for phytoremediation and can be effective in absorbing Ni which in fixed in the roots. In a study of the Translocation Factor (TF) of heavy metals in plants, maximum TFs of 5.9, 4.4, and 4.3 were respectively recorded for Pb, Zn and Cd in Aconthophyllum microcephallam, whereas a maximum Ni TF of 3 was recorded for Achillea wilhelmsii. Results obtained also indicate that heavy metals’ level in soils of the area under study is beyond the permissible, for remedy of which proper measures have to be taken. During the course of the study seven species of heavy metal resistant bacteria were isolated from rhizosphere as well as from soil, inoculums of which could be effectively used in phytoremediation of the heavy metal contaminated soils of the area.
 • Application of Beta Distribution Function in Determination of Water Distribution Pattern under Spray Sprinkler of Center Pivot Irrigation System
  Distribution Pattern, Center Pivot, Application Radius, Spray Sprinkler, Beta Probability Function Page 10
  Speed and direction of wind greatly influence the water distribution pattern in a sprinkler irrigation system. Based on an acceptable water distribution uniformity range, distribution pattern of any single sprinkler, under different wind conditions, is needed for determinae the most suitable sprinkler arrangement. In this study water distribution of a spray sprinkler was assumed to be a function of the Beta probability distribution. Then influences of wind speed and direction on the distribution pattern was studied. Similar to Sprinkler situation on the center pivot irrigation system, a spray sprinkler PROS-04 with wetting radius of 9 m and application angle of 180° was set in 3m height from land surface. In match with the application pressure adopted in center pivot system, a 29 psi pressure was aplied during the carried out experiments. In total 17 experiments were recorded in different conditions of wind speed within a range of 0-6 m/s. Initially the Beta distibution function parameters were evaluated on the basis of measured water distribution pattern under controlled (no wind) condition. Then the change of distribution pattern to different wind conditions as well as the relevant suitable probability function parameters for each condition were determined. The water distribution pattern uniformity was observed as fair. A good proximity between the calculated and observated data was also resulted in the wind speed range of 0-3 m/s, the relative error being less than 4% in this case. In wind speeds of 3-6 m/s the distribution pattern uniformity was poor with the relative error being raised up to 7%. In wind speed greater than 6 m/s the relative error between the calculated and measured pattern was about 10%, because of wind drift and evaporation losses and also due to the diverse effect of wind on water uniformity distribution pattern.
 • Page 15
  Numerous models have been developed in the past decades to explain the complicated earth dam's berach phenomena. These have included physical as well as mathematical and computer models. Among the more widely used dam breach computer models over decades is the BREACH model. It is based upon erosion and soil mechanics equations, hydraulic and sediment transport laws. The difficulty in gathering data motivates one to use other powerful methods. In this study a new method has been developed for prediction of peak breach outflow and breach time through Artificial Neural Networks (ANNs). Toward this end, synthetic breach parameters of about 115 dams were developed by BREACH model, and then employed to train and test the neural networks. The performance of the network model is investigated through a change of input parameters. A most efficient and global model for assessing a dam breach potential is presented. Later, the most significant input parameters affecting dam breach are investigated. Best results were found with back propagation neural network using multiple hidden layers. The most compatible structure for breach outflow prediction possesses the correlation coefficients of 0.992 and 0.909 for training and testing, respectively. As for breach time, a structure was obtained with the correlation coefficients of 0.993 and 0.884 for training and testing, respectively. A forecast study was performed for the case of Mollasadra Dam. Comparisons between the artificial neural network results and dam BREACH model were made, the results indicating that neural networks are appropriate for predicting dam breach parameters.
 • Page 31
  The control of hydraulic jump through thin-crested sills in a trapezoidal channel was studied theoretically as well as experimentally. The experiments were conducted in a specially designed stilling basin for 1:1 side slope. The results show that for a given side slope, end sill increases the stability of the jump within the stilling basin. It also causes a 13-15 percent reduction in the length of jump and negligible changes of the sequent depth as compared with the jumps occurring in a trapezoidal section with no sill. Finally, a relationship has been proposed for the design of the height and for the location of the sill to control the jump for a wide range of conditions.
 • Page 39
  Soil quality has been defined as “the capacity of a soil to function within ecosystem and land use boundaries, to sustain biological productivity, maintain environmental quality, and promote plant as well as animal health”. Its assessment is needed to improve sustainable soil management. Since soil quality can’t be measured directly, it must be inferred from quality related indicators, which are measurable soil properties. The objectives of this research are: I) to identify a factor of quantitative assessment of soil quality, namely soil physical quality index (S) and II) to predict the S index by using, Pedo-transfer functions along with some conveniently measurable soil properties. Some physical and chemical properties of 84 soil samples (27 samples saline and 57 ones calcareous), such as particle size distribution, organic matter, bulk density, carbonates (CaCO3), Electrical Conductivity (EC), and Sodium Adsorption Ratio (SAR) were assessed. Also soil's moisture retention curves were plotted at 0, 2.5, 5.5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500, 1000 kpa pressure heads. The parameters of Van Genuchten equation (1980), through a use of ROSSETA software, as well as the slope of moisture retention curve, at the inflection point, were determined. The slope of the curve was considered as soil physical quality index (S). Regression was established between this index and the conveniently measurable soil properties through a use of Pedo-transfer functions and an employment of SPSS software. The results showed that there is a significant correlation existing S index and the percentage of clay, silt and carbonates in saline, calcareous as well as in all data set (p=0.01). Also a significant correlation existed between S index and bulk density in saline and calcareous soils shown at 5 and 1% level, respectively. The results finally indicated a strong regression relationship between calculated S obtained from moisture retention curve and S predicted from conveniently measurable properties. Correlation coefficients between the two were 0.855, 0.920, and 0.919 in saline, calcareous, and all data set, respectively.
 • Page 47
  Finding the meteorological parameters'' and drought indices'' relationship with barley yield through an employment of Artificial Neural Network was the main objective of the present research work. To achieve the objective، such meteorological parameters as: precipitation; averages of maximum and minimum temperatures; mean average temperature; sumation of temperature recordings exceeding 10°c; evaporation; water vapor pressure; average wind speed، as well as sunshine were taken into account. Such drought indices as: Percent Normal Index، Standard Index of Annual Precipitation، Hydrothermal Index، Nguyen Index، Transeau Index، Standardized Precipitation Index، Shashko Moisture Drought Index and Rainfall Anormaly Index obtained from Tabriz and Miane meteorological stations were evaluated in terms of normality as well as their mutual influences. Optimum ANN models between barely yield and the above mentioned climatic parameters and drought indexes were obtained. Among the proposed models، the one with five input parameters (Rainfall Anomaly Index، Transeau Index، SP124، Sunshine، and the average of minimum temperatures) for Tabriz station with 30 years of data was found out to be the most suitable model. The results of the study indicated that drought indexes، Nguyen Index، Transeau Index، Rainfall Anomaly Index، and Standardized Precipitation Index (SP124) bear the highest correlation with barely yield. Due to a high determination coefficient of the optimum model concluded in this research، ANN model is recommended for monitoring and predicting agricultural drought.
 • Run Off, Aggregate Stability, Anionic Polyacrylamide, Initial Infiltration Rate, Final Infiltration Rate Page 77
  A recognition of appropriate soil erosion control methods along with the use of convenient alternatives in erosion control are necessary for a proper management of natural resources. Run off control through polymers is one of the new methods employed in reducing soil erosion. This research was conducted to evaluate the effects of a polymer, called anionic polyacrylamide, on soil infiltarion rate. A factorial experiment based on a compelelty randomised design including the treatments of polymer at 0, 5, 10, and 15 mg/kg, and the final soil infilatration rates (in field and in the laboratory) in five replications was adopted. Data were analysed for an evaluation of the main and interaction effects in homogenous agricultural soils, using SPSS. The resutls indicated that using polyacrylamide at a concetration of 10 mg/kg has an optimal effect on increasing the final infiltartion rate in both field and laboratory conditions. In addition, in an evaluation of the initial infiltration rate, while employing the double ring method in the field along with polyacrylamide containing water, indicated that the polymer at a 10 mg/kg concentration has an optimal effect on enahncing the initial infiltration rate.
 • Peat Moss, Sawdust, Organic Adsorbents, Wool, Hexavalents Chromium Page 85
  Chromium is among the metals that, due to its particular specifications, has numerous applications in various fields of industries and its use in industry is steadily on the increas. Widspread use of this metal has been accompanied by its increased release into environment, entailing numerous environmental hazards. In this research the effect of organic adsorbents was investigated on hexavalent chromium adsorption from soils cotaminated through leather tanning industries. A factorial design with three replications was employed. Treatments consisted of three types of adsorbents (wool, sawdust and peat moss), three concentrations of adsorbents namely 2, 5 and 10%; along with three contact times of 2, 15 and 30 days. The results indicated that use of organic adsorbents is effective among them wool being the most suitable and the most applicable one. Different concentrations of adsorbents had different significant effects on chromium adsorption. Different application times also had different significant effects on chromium adsorption. Wool and sawdust had their maximum adsorption effect in 15 and 2 day, treatments respectively, but peat moss, adsorption of chromium contaminant was the same for the different application times.
 • Page 111
  Time domain reflectometry (TDR) is increasingly employed in soil science for measuring soil water content as well as soil bulk electrical conductivity (ECa). However، TDR calibration especially for solute measurements at large field scales is not an easy task. A series of calibrations might be required for TDR probes used in solute transport measurements to ristly relate the impedance (Z) to ECa and then the latter to electrical conductivity of soil solution (ECw). In this paper، these TDR calibration steps are discussed for measuring solute concentrations in large undisturbed soil monoliths. Six undisturbed soil experimental monoliths، each having roughly 0. 5 m3، were collected from two different fields، being loamy and sandy loam in texture. The monoliths were subsequently equipped with such measuring devices as TDR probes for measuring both water content and as well bulk electrical conductivity، temperature sensors intended for soil temperature measurements، suction cups (corresponding in depths and position to the TDR probes) for extracting soil water solution from different depths، as well as tipping buckets equipped with EC metres at the outlet. One tracer experiment was conducted on each monolith. Automated TDR measurements were made during the experiments whereas soil solutions (ECw) were manually collected fallowing the pulse application. The TDR measurements were subsequently transformed into ECa using obtained probe properties in known solutions. The ECa–ECw relationships were characterized by hysteresis. This behaviour was clearly observed in both of the soils studied as well as for nearly all probes. To calibrate the relationship between ECa-ECw، a linear model was fitted to the selected data close to equilibrium conditions. The accuracy of the calibration was verified at a few points on the breakthrough curves (BTCs) of known ECw.
 • Page 117
  The application of fertilizer through irrigation water (fertigation) is an efficient and cost-effective method in which crop yield increases while potential environmental problems related to conventional application methods reduced. In this study, distribution uniformity of fertigation in different furrow irrigation regimes is evaluated, a numerical fertigation model established, calibrated and validated. Conducted experiments includ: injection of fertilizer only during the first half of the irrigation event (FH), injection during the second half (SH) and injection during the entire irrigation event (T). These options were conducted under free draining as well as under blocked-end conditions with two replications. All the experiments were conducted through cutback method. Potassium nitrate was used as fertilizer in the experiments. Distribution uniformity of low half (DULH) and low quarter (DULQ) of water and fertilizer was assessed to evaluate different fertigation scenarios. A sensitivity analysis approach was also performed to assess the effects of longitudinal dispersivity parameter on overland solute transport. The results show that DULH has significantly differs within the three application times (FH, SH, T). That shows injection in the second half of the irrigation event is more appropriate than injection in the first half and during the entire irrigation event as based on the results. The best case is injection in the second half of the irrigation event preferably starting before completion of the advance phase and in blocked-end conditions. Because in this case, solute losses due to runoff from the outlet is zero and also distribution uniformity is somewhat higher whereas in free-draining conditions fertilizer application during the first half of irrigation provide acceptable fertilizer uniformity and least losses due to runoff. Results of the model show that the best case would be injection in the second half of the irrigation event with blocked-end conditions. No significant difference was observed between distribution uniformity of free-draining and blocked-end experiments. It was found that dispersivity parameter doesn’t affect the fertigation uniformity. A value of 5 cm for dispersivity provided a reasonable fit to the experimental data.
 • Page 129
  For preventing groundwater and soil from heavy metal contamination and/or to decrease contamination, and to clean up the former disposal sites from these metals, one must be beforehand able to predict the movement of these pollutants in soils. In this research in order to describe Cadmium [Cd (II)] transport in soils, we incorporated an equilibrium-kinetic two-site model into the convection-dispersion equation for reactive solutes under steady state water flow conditions in uniform soils. Also the irreversible retention of Cd (II) was described as a first-order kinetic process. For an assessment of Cd (II) movement in soils, five samples with different physical and chemical properties were collected and taken to the laboratory. Miscible displacement experiments were conducted with disturbed soil columns. Model parameters were obtained by fitting model to the experimental data resulting from miscible displacement experiments using a nonlinear least squares (best fit) parameter optimization scheme. The model was applicable in predicting Cd (II) BTCs for different soils representing a broad array of soil properties. By putting these parameters into the model, concentration and retention of Cd (II) with time and depth were calculated for different soils.
 • Page 139
  The importance of drought monitoring in a near real-time manner makes the use of remote sensing systems indispensable. In this study, a comparison between SPI and EDI climatic indices (in two time scales of 1 and 3 months) with satellite indices of NDVI, VCI and DEV is made for Tehran province. For this, satellite images of AVHRR on NOAA satellite for 6 years (from 1996 to 2001) are prepared and processed. Furthermore, the simple linear regression and dummy variables regression are applied to correlate climatic and satellite indices. The selection of variables is based on examining all possible equations and the Step by Step method. Results of regression analysis for the study area showed a more significant correlation between NDVI and SPI (3 months), while using dummy variables. Also, the correlation between the indices in regions equipped with more meteorological stations was found to be higher.