فهرست مطالب

Dental School - Volume:28 Issue: 2, 2010
 • Volume:28 Issue: 2, 2010
 • تاریخ انتشار: 1389/04/12
 • تعداد عناوین: 8
|
 • زهره طبیب زاده نوری، ماندانا ستاری، بهناز عرفانیان صفحه 56
  سابقه و هدف
  TGF-β1 یکی از فاکتورهای رشد است که در کنترل عملکرد سلولی در هر دو حالت سلامت و بیماری نقش دارد. اما چگونگی اثر سیگار بر سطح و غلظت این سایتوکاین در مایع شیار لثه ای ، همچنان ناشناخته باقی مانده است. هدف از این مطالعه بررسی رابطه مصرف سیگار با غلظت TGF-β1 موجود در مایع شیار لثه ای در بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن متوسط تا شدید می باشد.
  مواد و روش ها
  در مطالعه تحلیلی و مورد-شاهدی حاضر، نمونه مایع شیار لثه از 60 بیمار مبتلا به پریودنتیت مزمن متوسط تا شدید (30 بیمار سیگاری و 30 بیمار غیرسیگاری) مراجعه کننده به بخش پریودنتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و درمانگاه های وابسته به آن (قاضی طباطبایی و بهفر) توسط Perio strip جمع آوری شد. غلظت TGF-β1 توسط ELISA ارزیابی گردید.
  یافته ها
  در این تحقیق با مقایسه موارد بیمار سیگاری و غیرسیگاری با وجود بالاتر بودن غلظتTGF-β1 در مایع شیار لثه افراد بیمار سیگاری اختلاف آماری معنی داری مشاهده نشد. همچنین، در مورد نمونه های سالم نیز با وجود بالاتر بودن غلظت TGF-β1 در موارد سیگاری باز هم به اختلاف آماری معنی داری مشاهده نشد. با انجام این تحقیق مشخص شد که بین دو گروه سالم و بیمار غیرسیگاری از نظر غلظت TGF-β1 اختلاف آماری معنی داری وجود دارد (0001/0P<)، به طوری که در موارد بیمار، غلظت TGF-β به مراتب بالاتر از موارد سالم بود. در مورد افراد سیگاری، علیرغم اینکه میزان TGF-β1 در سایت سالم کمتر از سایت بیمار بود، بین موارد سالم و بیمار چنین اختلاف آماری معنی داری را نشان نداد.
  نتیجه گیری
  در مجموع براساس یافته های به دست آمده از این تحقیق، چنین نتیجه گیری می شود که با بروز بیماری پریودنتال و پیشرفت آن بر غلظت TGF-β1 مایع شیار لثه افزوده می شود. بنابراین، می توان بالا بودن غلظت آن را به ویژه در موارد بیمار غیرسیگاری، در مقایسه با موارد سالم غیرسیگاری به اثرات آن در جهت تنظیم پاسخ های ایمنی، محدود کردن التهاب و آغاز پروسه های ترمیمی نسبت داد.
  کلیدواژگان: پریودنتیت مزمن، فاکتورهای رشد، استعمال سیگار، مایع شیار لثه ای
 • سیما نیک نشان، فاطمه مشهدی عباس، علیرضا اکبرزاده باغبان، لیلا شاهوی صفحه 64
  سابقه و هدف
  امروزه محققان در جهت افزایش دقت تشخیصی رادیولوژی و کاهش تابش، گیرنده های تصویر متفاوتی را مورد استفاده قرار می دهند. این مطالعه با هدف تعیین دقت تشخیصی فیلم های رادیوگرافی D، E و F در تشخیص پوسیدگی های بین دندانی در محیط آزمایشگاهی صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تشخیصی آزمایشگاهی، 75 مولر و پرمولر انسانی در 25 بلوک سه تایی قرار گرفتند. رادیوگرافی ها با سه نوع فیلم D، E و F در شرایط استاندارد تهیه شدند. سه رادیولوژیست فیلم ها را مشاهده و وجود یا عدم وجود پوسیدگی وعمق آن را مشخص نمودند. دندان ها از مزیال تا دیستال برش داده شده و با استریومیکروسکوپ بررسی شدند. مقایسه داده ها با استفاده از شاخص های تشخیصی و آزمون آنالیز واریانس انجام شد.
  یافته ها
  حساسیت فیلم D برابر 65/69%، ویژگی آن 100%، دقت آن 85/73%، ارزش اخباری مثبت آن 100% و ارزش اخباری منفی آن برابر 72/34% بود. شاخص های فوق در فیلم E به ترتیب برابر 30/71%، 44/94%، 43/74%، 14/98% و 94/33% و در فیلم F به ترتیب برابر 85/64%، 44/94%، 89/68%، 67/98% و 88/29% بوده است. آزمون آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد عمق ضایعات پوسیدگی تفاوت معنی داری برحسب نوع فیلم و مشاهده گر نداشته است. در مقایسه مقادیر عمق ضایعه تعیین شده توسط مشاهده گران در فیلم ها با استاندارد طلایی با paired t test تفاوت معنی داری به دست نیامد.
  نتیجه گیری
  این تحقیق نشان داد قدرت تشخیص پوسیدگی در سه فیلم D، E و F تفاوت معنی داری نداشته است. با در نظر گرفتن اشعه دریافتی کمتر بیمار با فیلم F، استفاده از آن توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: پوسیدگی، فیلم های رادیوگرافی، تشخیص
 • سودابه ذکایی، مهسان فلاحت نژاد، مسعود پریرخ، حسن افتخار واقفی، خانم سکینه محمدعلیزاده صفحه 71
  سابقه و هدف
  یکی از مهمترین مراحل در انجام درمان ریشه تعیین طول دقیق کانال می باشد. وسایل و روش های گوناگونی بدین منظور معرفی شده اند که از این میان می توان به دستگاه های اپکس یاب الکترونیکی و سیستم های مختلف رادیوگرافی اشاره نمود. این مطالعه با هدف بررسی دقت سیستم الکترونیکی (EAL=و(Electronic Apex Locator مقایسه دو روش استفاده از فیلم رادیوگرافی (RF=(Radiographic Film و سیستم دیجیتالی (DR=(Digital Radiography از نوع Radiovisiography (RVG) در تعیین طول کارکرد انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی از قطعات فک سه جسد انسان شامل 36 دندان استفاده شده، در مجموع تحقیق بر روی 38 کانال انجام گرفت. ابتدا فایل در کانال ها قرار داده شد تا بوق ممتد ازEAL شنیده شود سپس فایل در پالپ چمبربا چسب سیانوآکریلات ثابت گردید. آنگاه تصاویر با دو روش رادیوگرافی معمولی و دیجیتالی تهیه شدند. جهت مقایسه دقت تعیین طول کارکرد با سیستم الکترونیکی و دو روش رادیوگرافی و همچنین تعیین محل اپکس اناتومیک (AA=Anatomic Apex)، پس از سایش نوک ریشه ها از مشاهده مستقیم بوسیله استریومیکروسکوپ به عنوان gold standard استفاده گردید. جهت بررسی ضریب توافق از روش آماری observed correlation coefficient و همچنین جهت بررسی معنی دار بودن آن از نظر آماری از ضریب همبستگی اسپیرمن (spearman nonparametric correlation coefficient استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که دقت دستگاه Root ZX در حالت 5/0± میلی متر قابل قبول و به میزان 100% بود. میزان توافق مشاهده بین CR با DR، DR با EAL، RF باEAL، به ترتیب 6/73، 2/55، 6/52 بود. ضریب همبستگی Spearman بین RF با DR، DR با EAL، RF باEAL تفاوت معنی دار آماری را نشان می داد (05/0P<).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان دادند که می توان از Root ZX به عنوان وسیله قابل اعتمادی جهت تعیین طول کارکرد استفاده نمود. همچنین، می توان از DR به جای RF استفاده نمود.
  کلیدواژگان: رادیوگرافی دیجیتال، Root ZX، طول کارکرد، فیلم رادیوگرافی
 • زهره آهنگری، مونا رحمانی، زهرا سهرابی صفحه 80
  سابقه و هدف
  دندانپزشکان پس از شروع به کار در سطح جامعه آشنایی بیشتری با نیازهای درمانی و پیشگیری جامعه پیدا کرده و بهتر می توانند درباره سیستم آموزشی دندانپزشکی رایج در سطح کشور اظهار نظر نمایند. از طرف دیگر، با توجه به ضرورت ایجاد تغییرات در برنامه های آموزشی رایج به منظور دستیابی به مطلوب ترین برنامه همیشه مد نظر برنامه ریزان سیاست های آموزشی دندانپزشکی بوده است. این مطالعه با هدف بررسی برنامه آموزشی دندانپزشکی از دیدگاه فارغ التحصیلان پنج سال گذشته دانشکده های دندانپزشکی پس از شروع به کار در سطح جامعه درسال تحصیلی86-85 انجام شد.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه توصیفی مقطعی، 200 نفر از دندانپزشکان فارغ التحصیل پنج سال اخیر دندانپزشکی کشور به روش تصادفی انتخاب و 160 نفر از آنان در مطالعه شرکت نمودند. گردآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه و با مقیاس پنج گزینه ای (خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد) به دست آمد. داده ها با استفاده از شاخص های توصیفی گزارش گردیدند.
  یافته ها
  نتایج بررسی نشان داد که دو درس آناتومی دندان عملی و نظری بیشترین و بیوشیمی عملی و نظری کمترین میزان کاربرد را در میان دروس علوم پایه به خود اختصاص داده بودند. از نظر کفایت میزان بیماران درمان شده در بخش ها توسط دانشجویان، بخش تشخیص در رتبه اول قرار داشت. همچنین درس پروتز ثابت عملی و نظری بیشترین کارایی و دروس دندانپزشکی جامعه نگر و ارتودنسی عملی کمترین کارآیی را به خود اختصاص داده بودند.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد سیستم آموزش دندانپزشکی در قسمت های مختلف کارآیی و توانایی های خاص خود را دارد، ولی با این وجود احساس نیاز به برخی اصلاحات در زمینه هایی چون آموزش های internet، زبان، روش تحقیق، تاکید روی فعالیت های پژوهشی دانشجویان و اصلاح در برخی واحدهای علوم پایه وجود دارد.
  کلیدواژگان: آموزش دندانپزشکی، فارغ التحصیلان دندانپزشکی، کارآیی آموزشی
 • ابوالفضل صبوری، الهه وحید دستجردی، مینا مهدیان، محمد جواد خرازی فرد صفحه 88
  سابقه و هدف
  آزمون OSCE (Objective Structured Clinical Examination) روش مناسبی برای ارزیابی مهارت های بالینی دانشجویان است. ولی به نظر می رسد در مورد نحوه اجرای آن دستورالعمل استانداردی وجود ندارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی نگرش دانشجویان تخصصی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی نسبت به ارزشیابی به روش OSCE در سال تحصیلی 89-1388 می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی، از تمامی دانشجویان تخصصی سال اول تا چهارم و یا بیشتر (در رشته جراحی فک و صورت) دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی در سال تحصیلی 89-1388 (87 نفر) خواسته شد تا به دو پرسشنامه (یکی قبل و یکی بعد از آزمون OSCE) پاسخ دهند. هر یک از پرسشنامه ها شامل هشت پرسش پنج گزینه ای بودند. پرسشنامه ها شامل سؤالات عمومی در خصوصOSCE و نیز سؤالات مختص آزمون مورخ اسفند 1388 بودند. پس از پایان آزمون، پرسشنامه ها از بخش های مربوطه جمع آوری شده، داده ها جهت آنالیز وارد نرم افزار SPSS شدند.
  یافته ها
  نگرش دانشجویان تخصصی نسبت به روش OSCE در مجموع مثبت بود که البته در گروه های مختلف آموزشی قبل و بعد از برگزاری آزمون با هم به طور معنی داری متفاوت بود (05/0P<). اکثر دانشجویان با سؤالات کتبی در این روش موافق بودند (4/44%). همچنین بیشتر دانشجویان این روش را اضطراب زا دانستند که البته در این باره نظرات آنها قبل و بعد از آزمون تفاوت معناداری با هم نشان نداد.
  نتیجه گیری
  استاندارد نبودن آزمون و افزایش تنش دانشجویان در ارزشیابی به روش OSCE می تواند بر نظر آنها در مورد ادامه این روش، تاثیرگذار باشد. بنابراین، با توجه به موفقیت روش OSCE در سطح جهانی، باید تمهیداتی اندیشیده شود تا کیفیت آن در سطح مطلوبی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ارزشیابی بالینی با ساختار عینی (OSCE)، دستیاران، نگرش
 • مهتاب نوری، وحید مشکل گشا، محمد شمسا، علیرضا اکبرزاده باغبان صفحه 95
  سابقه و هدف
  بدست آوردن یک قوس دندانی که در عین زیبایی، فانکشنال باشد و از ثبات لازم برخوردار باشد، برای مدت های طولانی، از مهمترین هدف های رشته ارتودنسی بوده است. هدف از مطالعه حاضر آن است که یک نرم افزار کامپیوتری جهت بررسی شکل انواع آرچ وایرهای پره فرم و انتخاب بهترین شکل متناسب با قوس دندانی هر بیمار طراحی گردد.
  مواد و روش ها
  در مطالعه تشخیصی حاضر، یک نرم افزار با زبان Visual Basic طراحی گردید. 100 کست فک بالا و پایین اسکن شدند و پس از تعیین نقاط باکال میانی دندان ها روی کست ها، فرم قوس به کمک فرمول ریاضی درجه شش به دست آمد. آرچ وایرهای پره فرم Niti پس از اسکن توسط نرم افزار بررسی و منحنی مربوط به هر کدام در نرم افزار ذخیره گردید. نرم افزار قادر بود ضمن تعیین قوس اپتیموم هر کست، مناسب ترین آرچ وایر را با نزدیکترین تطابق شکل با قوس دندانی انتخاب کند. جهت ارزیابی دقت نرم افزار در انتخاب سیم پری فرم Niti شکل سیم انتخاب شده توسط نرم افزار با نظر اجمالی 7 ارتودنتیست با آزمون آماری کاپا مورد مقایسه قرار گرفته، روایی و پایایی نرم افزار با استفاده از آزمون ICC و one sample test و شاخص دالبرگ محاسبه شد.
  یافته ها
  میانگین خطای نرم افزار در اندازه گیری فواصل در حد mm 1/0 و به صورت بزرگ نمایی بود. از نظر آماری اختلافی بین دو اپراتور در اندازه گیری در حد 05/0 میلی متر وجود داشت. ضریب توافق (کاپا) بین افراد مورد استفاده به عنوان استاندارد طلایی در بیشترین حالت 429/0 بود. ضریب توافق بین انتخاب اول نرم افزار و استاندارد طلایی 413/0 بود (64% در کست های فک بالا و 59% در کست های فک پایین مشابه بود). ضریب توافق بین انتخاب اول یا دوم نرم افزار و استاندارد طلایی 91% بود (94% در کست های فک بالا و پایین مشابه بود).
  نتیجه گیری
  دقت، پایایی و روایی نرم افزار از لحاظ بالینی با حد خطایی معادل 1/0 میلی متر قابل قبول بود. با در نظر گرفتن انتخاب اول یا دوم نرم افزار به عنوان انتخاب معتبر، نشان داده شد که نرم افزار در اغلب موارد نتایجی مشابه با استاندارد طلایی دارد و می تواند از لحاظ بالینی جهت تعیین آرک وایر مناسب بیمار مورد استفاده قرار گیرد. نرم افزار علاوه بر قابلیت به کارگیری و نصب ساده ابزار مناسبی جهت انتخاب مناسب ترین شکل سیم های پیش ساخته Niti برای هر بیمار می باشد.
  کلیدواژگان: خطاهای تشخیصی، کست دندانی، فرمو ل های ریاضی، آنالیز تصاویر دیجیتال
 • سعید عسگری، الهام سهیلی پور صفحه 105
  سابقه و هدف
  اصلی ترین هدف در تمامی درمان های اندودانتیکس حذف عوامل اتیولوژیک ایجاد کننده بیماری های پالپ و پری اپیکال، سپس حفظ این شرایط با ایجاد سیل کامل بدست آمده بین پریودنشیوم و سیستم کانال ریشه است. وقتی که این مهم به وسیله یک دسترسی ارتوگرید امکان پذیر نباشد، دندانپزشک باید از جراحی پری رادیکولر و تکنیک پر کردگی انتهای ریشه استفاده نماید.
  مرور مقالات: مرور تاریخچه درمان های جراحی اندودانتیکس نشان دهنده کاربرد مواد گوناگونی به عنوان پر کننده انتهای ریشه (Root End Fillings) است. در سال 1884 از آمالگام برای پر کردن انتهای ریشه دندان استفاده شد و پس از آن مواد دندانی متنوعی بکار گرفته شدند. اگر چه جستجو در بانک های اطلاعات علوم پزشکی به سهولت صدها مقاله در مورد جراحی های رتروگرید و مواد پرکننده انتهای ریشه دندان را در اختیار قرار می دهد، اما کمتر از 10 مقاله به مرور و مقایسه این مواد پرداخته و تنها یک مطالعه مرور نظام مند در این زمینه یافت می شود. همچنین به دلیل محدودیت در تعداد مطالعات Randomized Clinical Trial (RCT) تاکنون متاآنالیزی انجام نشده است. در این مقاله با استناد به نتایج تحقیقات انجام شده قبلی، ضمن برشمردن شرایط ایده آل یک ماده پرکننده انتهای ریشه، انواع این مواد معرفی و جمع بندی از شواهد علمی موجود برای انتخاب ماده مناسب پر کننده انتهای ریشه در حین جراحی های اندودانتیکس ارائه خواهد شد.
  نتیجه گیری
  لازم است که دندانپزشکان با آگاهی از خصوصیات یک ماده پرکننده انتهای ریشه ایده آل، بتوانند در حین انجام جراحی های اندودانتیکس ماده مناسب را برگزیده، مورد استفاده قرار دهند. از آنجا که شواهد هیستولوژیک نشان داده اند که دو بیومتریال MTA و CEM cement نتایج موفقیت آمیز درمانی را با ساخته شدن سمنتوم بر روی خودشان به نمایش گذاشته اند، این دو ماده برای کاربردهای کلینیکی توصیه می شوند.
 • سمیه عظیمی، حمیدرضا خلیقی، جمیله بیگم طاهری، فاطمه نمازی صفحه 118
  سابقه و هدف
  ژنژیویت توت فرنگی تظاهری نادر از بیماری گرانولوماتوز وگنر است ولی تقریبا پاتوگنومونیک می باشد. دندانپزشک احتمالا اولین کسی است که با بیمار دارای این وضعیت برخورد می کند. تشخیص زودرس و درمان، عوامل مهمی در کنترل این بیماری کشنده محسوب می شوند.
  گزارش مورد: مورد پسری بود هفده ساله که به علت ضایعات پوستی مشکوک به پیودرما گانگزانوزوم از یک سال قبل تحت درمان با کورتیکواستروئید بود و به علت وجود ضایعات لثه ای که از حدود یک هفته قبل از مراجعه شروع شده بود، از بخش پوست بیمارستان شهدا به بخش بیماری های دهان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی ارجاع گردیده بود. بیمار تظاهرات کلاسیک بیماری لثه ای را نشان می داد. گاهی اوقات، از جمله در این مورد، رسیدن به تشخیص صحیح بحث انگیز است، که این به دلیل شروع آهسته و تظاهرات کلینیکی و لابراتواری متنوع بیماری است.
  نتیجه گیری
  دندانپزشک باید با تظاهرات گوناگون دهانی و سیستمیک این بیماری آشنایی داشته باشد.
  کلیدواژگان: گرانولوماتوزیس وگنر، ژنژیویت هایپر پلاستیک، ژنژیویت توت فرنگی
|
 • Zohre Tabibzadeh Nouri, Dr. Mandana Sattari, Dr. Behnaz Erfanian Page 56
  Background And Aim
  Background And Aim
  TGF-B1 is a growth factor known to control cell function in both healthy and diseased condition. There is little information on the correlation between smoking and the levels of this cytokine in gingival crevicular fluid. This study aimed to assess the correlation between tobacco use and TGF-B1 levels in gingival crevicular fluid in chronic moderate-severe periodontitis.
  Materials and Methods
  Sixty patients with chronic moderate–sever periodontitis participated in this analytical case-control study. Samples of gingival crevicular fluid were obtained via a perio strip from thirty smokers (Case group) and thirty nonsmokers (control group). The TGF-B1 levels were measured using ELISA.
  Results
  The results revealed that TGF-B1 levels were higher in both healthy and diseased sites of gingival among smokers, yet the difference was insignificant. Furthermore, in the nonsmoking group, the TGF-B1 level was significantly higher in diseased sites compared to healthy sites (P<0.0001), whereas in the smoking group, the difference was insignificant.
  Conclusion
  It is concluded that TGF-B1 levels increase with the advent of periodontal disease regardless of tobacco use which is due to immune responses and initiation of repair in the affected sites.
 • Dr. Fateme Mashhadi Abbass, Dr. Alireza Akbarzadeh Bagheban, Dr. Leila Shahovi Page 64
  Background And Aim
  Radiography is considered as conventional method for caries diagnosis along with clinical examinations nowadays. Serious attempts have been made to increase diagnostic value of radiography and decrease x-ray radiation by developing different film types. The aim of present study was to assess diagnostic accuracy on detection of interproximal caries by three film types of D, E and F in in vitro conditions.
  Materials and Methods
  In this diagnostic-invitro study, 75 human molars and premolars meeting study criteria were selected and assign in 25 blocks each having 3 teeth. The teeth were radiographed using three films of D, E and F in similar conditions using the same unit and processed similarly. Three blind and experienced radiologists assessed the radiographies and diagnosed caries. Then, the teeth were sectioned mesio-distally and examined by stereomicroscope by the magnification of ×10. The data were analyzed by diagnostic indices and analysis of variance.
  Results
  The sensitivity, specificity, accuracy, positive and negative predictive value of D film was 69.65%, 100%, 73.85%, 100% and 34.72% respectively. These criteria was respectively 71.30%, 94.44%, 74.43%, 98.14% and 33.94% in E film and 64.85%, 94.44%, 68.89%, 98.67% and 29.88% respectively. Analysis of variance test showed no significant differences to be found in caries depth considering film types and observers. The caries depth as determined by histopathological assessments did not show significant differences with the values determined by each observer in any film type as shown by paired t test.
  Conclusion
  It seems that diagnostic criteria of three D, E and F films to be similar in the diagnosis of interproximal caries. Due to less radiation exposure, the use of F films are suggested for interproximal caries.
 • Dr. Soodabe Zokaei, Dr. Mahsan Fallahatnejad, Dr. Massoud Parirokh, Dr. Hassan Eftekhar Vaghefi, Mrs Sakineh Mohammad Alizadeh Page 71
  Background And Aim
  Working length determination is one of the most important steps during root canal therapy. Many devices and various methods have been introduced for that purpose amongst them is electronic apex locators and various radiographic systems. This study was carried out to assess the accuracy of electronic apex locator (EAL) and compare radiographic film (RF) and digital radiography (DR) in order to determine working length.
  Materials And Method
  In this study, 36 teeth from 3 cadavers’ jaws which had 38 root canals were used. At first, in each canal a k-type file was inserted into the canal until the Apex signal was emitted by EAL. Afterwards, the file was fixed into the pulp chamber, by cyanoacrylate glue. X-ray images were obtained by RF and DR methods. In order to compare the results of the radiographic methods and EAL as well as determination of apical opening (AO), stereomicroscopic observation was used as gold standard following selective grinding.
  Results
  Results showed that the accuracy of EAL (in ±0.5 mm) was 100%. Agreement observation between (DR and RF), (DR and EAL) and (RF and EAL) were 73.6%, 55.2% and 52.6% respectively. The spearman correlation coefficient showed significant difference between (DR, RF), (DR, EAL) and (RF, EAL) (P<0.05).
  Conclusion
  This study showed that EAL has excellent accuracy (100%) and DR is a valuable method which can be substituted with RF.
 • Dr. Zohre Ahangari, Dr. Mona Rahmani, Dr. Zahra Sohrabi, Dr. Mohammadjavad Kharazifard Page 80
  Background And Aim
  Dentists are more familiar with treatment and preventive dental needs of the society. When they begin dental services, so that, they can assess dental education system more efficiently. The present study was performed to assess the dental curriculum according to views of the graduates of dental schools of the country during the last 5 years. Methods & Materials: In this descriptive cross-sectional study, 200 dentists – graduated during the last 5 years – were selected randomly and 160 of them were participated. The data were collected by means of questionnaire through a five – optional scale (very little, little, moderate, much, very much). The data were reported by descriptive indicators.
  Results
  According to the results, dental anatomy (practice and theory) and biochemistry (practice and theory) were the most and least effective courses among basic courses respectively. The efficiency of fixed prosthesis pre Clinic course was reported to be the most while the pre clinics of endodontics, removable prosthodontics and operative dentistry achieved the next ranks. The diagnosis ward had the most patients to be visited by dentists and the wards of operative dentistry, pediatric dentistry, removable prosthodontics, endodontics, periodontics, fixed prosthodontics, surgery, radiology and orthodontics presented them with higher patient number respectively. Practical and theoretical fixed prosthodontics courses showed the most efficiency and community oral health and orthodontics courses were the least efficiencies among clinical courses held by dental education system.
  Conclusion
  According this study it seems that country dental curriculum is capable to prepare students with their needs to treat patients in different aspects however, some reforms must be made in fields like internet education, research methodology, student's research activities and some courses of basic science term.
 • Abolfazl Saboury, Dr. Elahe Vahid Dastjerdi, Dr. Mina Mahdian, Dr. Mohammad Javad Kharazifard Page 88
  Background And Aim
  Assessment of clinical skills has a central role in dental education. OSCE has been introduced as an effective method to provide a reliable assessment in this regard. This study aimed to describe postgraduate dental student's perceptions toward the annual OSCE carried out in an Iranian dental school.
  Materials and Methods
  All postgraduate dental students were asked to participate in this descriptive cross-sectional study. Two questionnaires (pre-test and post-test) were designed and were distributed before and after the OSCE respectively. Data were retrieved and subjected to analysis via SPSS 16.
  Results
  The overall attitude of dental residents towards OSCE was positive, however, there were significant differences between pre-test and post-test results among different departments (P<0.05). Nearly half of the examinees were in favor of written questions included in OSCE (44.4%). Substantial proportion of them found OSCE as a stressful method.
  Conclusion
  A non standard and stressful mode of OSCE may affect the examinee's attitude toward this method, hence, it is strongly recommended that considering the importance and success of OSCE, examiners improve the standards and setting of this means of evaluation.
 • Mahtab Nouri, Dr. Vahid Moshkelgosha, Dr. Mohammad Shamsa, Dr. Alireza Akbarzadeh Baghban Page 95
  Background And Aim
  The achievement of a stable, functional and esthetic archform has long been one of the prime objectives of orthodontics. A fundamental question is how the practitioner makes the correct design for the arch or how he selects the appropriate archwire. The goal of this study was to program a computer software for selecting the most appropriate shape and size of preformed archwires according to each patient dental arch. Methods & Materials: 100 Upper and lower dental casts were scanned by a conventional scanner. Then midbuccal tooth points were digitized on computer screen. By means of sixth degree polynomial function, archforms were generated for each sample by our software. Moreover, in order to select the best NiTi archware to fit the archform, we scanned five shapes of prefabricated 018 NiTi archwires. The software results were compared to the fitness of these shapes with each sample archform. The software results were compared to the consensus of seven orthodontists’ archwire selection by means of Kappa statistics. Intra and inter examiner reliability was assessed by means of one sample T-test, ICC and Dahlberg formula.
  Results
  The mean measurement error was 0.1mm and in the form of magnification. Intra-examiner error was 0.1mm and inter-examiner error although significant was 0.05mm. Kappa was 0.413 between the gold and the first suggestion of software. (64% similar to gold in upper arch, 59% in lower arch). Agreement (Kappa score) between gold’s was 0.429 at best. Considering the first and second suggestion valid, Kappa was calculated to be 0.91 (94% similar to gold in upper and lower arches).
  Conclusion
  The accuracy of measurement is acceptable clinically and the reliability and validity was also good. The first and second suggestions of the software seemed clinically similar to the orthodontists’ suggestion. Therefore our software is an appropriate tool for selection of best fit NiTi archwires to planned arch form for the patient.
 • Dr. Saeed Asgari, Dr. Elham Soheilipour Page 105
  Background And Aim
  The main goal of endodontic treatments is eliminating the etiologic factors of pulpal and periapical diseases as well as maintaining this condition via providing a hermetic seal between periodontium and root canal system. If these were not possible through orthograde approach, periradicular surgery and root-end filling are indicated. Review of Literature: Different materials have been used as root-end fillings. Amalgam, in 1884, and some other materials were used thereafter for root-end filling. A search in medical data bank provides hundreds of articles related to endodontic surgeries and root-end filling materials however, there are less than 10 review articles which compare these materials and also there is just one systematic review in this field. Additionally, there is no Meta-analysis with reference to this subject due to scarcity of Randomized Clinical Trials. In this article, we focus on favorable properties of root-end fillings as well as introducing different types of these materials and the ideal choice for endodontic surgeries.
  Conclusion
  Dentists should be informed about different properties of an ideal root-end filling so that they can choose and utilize a favorable material in endodontic surgeries. Since the histological evidences declare successful treatment results for MTA and CEM cement, due to cementogenesis over their surfaces, these biomaterials are recommended for clinical use.
 • Somayyeh Azimi, Dr. Hamidreza Khalighi, Dr. Jamile Beigom Taheri, Dr. Fateme Namazi Page 118
  Background and Aim
  "Strawberry gingivitis" is a rare manifestation of Wegener’s granulomatosis (WG), but it is nearly pathognomonic for this multisystem autoimmune vasculitis. The dentist may be the first health care provider to see patients with this condition. Early diagnosis and treatment is the most important factor in the management of this potentially fatal disease. Case Report: A 17 year old boy, under corticosteroid therapy due to a dermatologic lesion (pyoderma gangranozome) since 1 year ago. He was referred to oral medicine department of Shahid Beheshti Medical University, dental school from department of dermatology, Shohada hospital. Ha had classical gingival lesions of the disease from 1 week ago. Reaching a definitive diagnosis sometimes is challenging owing to the subtle onset of the disease and variable clinical and laboratory findings.
  Conclusion
  Clinicians should be familiar with the broad variety of oral and systemic components of Wegner's Granulomatosis.