فهرست مطالب

عصر مدیریت - پیاپی 14-15 (خرداد 1389)

فصلنامه عصر مدیریت
پیاپی 14-15 (خرداد 1389)

  • 136 صفحه، بهای روی جلد: 50,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1389/03/05
  • تعداد عناوین: 24
|