فهرست مطالب

 • سال چهلم شماره 2 (تابستان 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/05/11
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سعیده علیزاده سالطه، کاظم ارزانی، علی ایمانی صفحه 1
  محدود بودن طول عمر تخمک، مشکل اساسی در تشکیل میوه و محصول دهی بسیاری از درختان میوه از جمله بادام است. بنابراین مطالعه دوره گرده افشانی موثر (Effective pollination period) در درختان میوه از اهمیت خاصی برخوردار است. این پژوهش به منظور تعیین دوره گرده افشانی موثر بادام رقم شاهرود 12 در شرایط کرج در سال 1385-1384 انجام شد. گل های بادام رقم دیرگل شاهرود 12(?) توسط گرده ارقام سوپرنوا (?) و ژنوتیپ 5-15 (?) در فواصل 1، 2، 3، 4، 5، 6 و 7 روز بعد از باز شدن گل ها بطور جداگانه و بطور مصنوعی گرده افشانی شدند. از گل های گرده افشانی شده، در فواصل 24، 48، 72، 96 و 120 ساعت پس از گرده افشانی به منظور مطالعه و بررسی های میکروسکوپی رشد لوله گرده در خامه گل، نمونهگیری به عمل آمد. نمونه های گل جمع آوری شده در محلول FAA تثبیت و سپس در الکل 70% نگهداری شدند. پس از رنگ آمیزی نمونه ها با آنیلین بلو، بررسیها توسط میکروسکوپ فلورسنس با نور ماورای بنفش انجام پذیرفت. همچنین درصد تشکیل میوه در باغ و بر روی درختان گرده افشانی شده 75 روز پس از تمام گل ثبت گردید. نتایج حاصل از تشکیل میوه در رقم شاهرود 12 (?) در باغ نشان داد که بالاترین درصد تشکیل میوه در بین تیمارهای اعمال شده با گردهافشانی توسط گرده رقم سوپرنوا (?) در روزهای دوم و چهارم و به میزان 34 و 37 درصد و با رقم 5-15 (?) طی روزهای دوم و چهارم و به میزان 37 و 42 درصد بود. با توجه به بررسیهای میکروسکوپی مشخص گردید که تشکیل بسیار پایین میوه حاصل از گرده افشانی روز هفتم، احتمالا به علت کاهش طول عمر تخمک و همچنین قهوه ای شدن کلاله و کاهش پذیرش دانه گرده در این روز از گرده افشانی بوده است. با توجه به بررسی های مزرعه ای و میکروسکوپی چنین می توان نتیجه گرفت که بهترین زمان گرده افشانی برای تشکیل میوه مناسب در رقم شاهرود 12 (?) در شرایط آب و هوایی کرج بین روزهای دوم و چهارم پس از باز شدن گلها می باشد. گرده افشانی دیرهنگام این رقم به میزان زیادی موجب کاهش محصول شده و توصیه نمی گردد. با توجه به دوره گرده افشانی موثر تعیین شده (4-2 روز)، همپوشانی گلدهی ارقام گرده دهنده و رقم شاهرود 12 برای افزایش محصول ضروری است.
 • کاظم ارزانی، حسن خوش قلب صفحه 9
  با هدف بررسی استقرار و سازگاری اولیه برخی ارقام جدید گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rehd.) در ایران، خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی 9 رقم گلابی آسیایی به نام های ‘KS6’، ‘KS7’، ‘KS8’، ‘KS9’، ‘KS10’، ‘KS11’،‘KS12’، ‘KS13’ و ‘KS14’ و رقم تجاری گلابی اروپایی (Pyrus communis L.) ایران با نام”شاه میوه“(شاهد) در شرایط آب و هوایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس مورد ارزیابی قرار گرفت. این ارقام برروی پایه های بذری گلابی اروپایی پیوند و خصوصیات رویشی و روند جذب عناصر غذایی نهال های حاصل در طول 2 فصل رویشی کامل اندازه گیری شد. در تمام ارقام بیش از 80% از پیوندها موفق و میزان زنده مانی نهال های پیوندی در طول 2 سال آزمایش 100% بود. در سال اول و دوم، طول رشد پیوندک، تعداد و سطح برگ و سطح مقطع تنه در ارقام مورد آزمایش متفاوت و معنی دار بود. در پایان سال اول ارقام”شاه میوه“،‘KS7’ و ‘KS11’ به ترتیب بالاترین طول رشد، سطح مقطع تنه و تعداد و سطح برگ را دارا بودند.”شاه میوه“در پایان سال اول بالاترین مقدار رشد مطلق را دارا بود و در ارقام آسیایی از نظر این صفت اختلاف معنی داری وجود نداشت اما در نهال های 2 ساله، مقدار رشد مطلق در تمام ارقام آسیایی بیشتر از”شاه میوه“بود. غلظت عناصر غذایی شامل ازت، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، روی و منگنز در ارقام مختلف تفاوت معنی داری را نشان داد و ارقام آسیایی کارایی جذب مناسبی را برروی پایه های گلابی اروپایی داشتند. بیشترین غلظت ازت، فسفر و پتاسیم به ترتیب در ارقام ‘KS9’، ‘KS12’ و ‘KS6’ و کمترین غلظت این عناصر به ترتیب در ارقام”شاه میوه“و ‘KS7’ مشاهده شد. کلسیم و منیزیم در رقم”شاه میوه“کمترین و منگنز در این رقم بیشترین مقدار بود. در این پژوهش مشخص شد پیوندک های ارقام گلابی آسیایی گیرایی و رشد مناسبی روی پایه های گلابی اروپایی در اقلیم تهران داشتند و پس از استقرار کامل خصوصیات رشدی و کارایی جذب عناصر مناسبی را نسبت به شاهد دارا بودند.
 • آزاده اسفندیاری، تکتم سادات تقوی، مصباح بابالار، مجتبی دلشاد صفحه 19
  به منظور بررسی تاثیر نیتروژن بر شاخص های رشد گیاه گوجه فرنگی گلخانه ای و تاثیر بستر در هدر رفت و جذب نیتروژن، دو محلول غذایی(محلول غذایی کامل و محلول غذایی با 30% کاهش نیتروژن) و سه بستر کشت (زئولیت غنی شده با نیتروژن و پرلیت، زئولیت خام و پرلیت و سرانجام پرلیت) به صورت کرت خرد شده و طرح بلوک کامل تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از 6 ماه کشت نشان داد که شاخص سطح برگ و سرعت توسعه برگ با کاهش غلظت نیتروژن کاهش پیدا کردند. بستر دارای زئولیت سبب بهبود فاکتورهای رشد، مانند طول ساقه، تعداد برگ، سرعت طویل شدن ساقه، سرعت توسعه برگ و سرعت رشد محصول و افزایش عملکرد گردید و استفاده از زئولیت غنی شده باعث کاهش نیتروژن وارد شده به پساب کشت شد. میزان نیتروژن ذخیره شده در برگ های جوان با کاهش غلظت نیتروژن کاهش یافت، ولی این کاهش در بستر دارای زئولیت غنی شده و استفاده از محلول دارای نیتروژن کاهش یافته دیده نشد. در مجموع نتایج حاکی از امکان استفاده موفقیت آمیز از زئولیت برای پرورش گوجه فرنگی به همراه کاهش نیتروژن محلول غذایی و کاهش مقدار این عنصر در پساب کشت بود.
 • رسول جلیلی مرندی، پروانه جلیل دوستعلی، عباس حسنی صفحه 29
  در این تحقیق تحمل دو پایه سیب گمی و M26 به غلظت های مختلف نمک در شرایط درون شیشه ای مورد ارزیابی قرار گرفت. گیاهچه های رشد یافته در محیط کشت MS به محیط کشت نودسون سی که فاقد یون های سدیم و کلر بود، انتقال داده شدند. غلظت های کلرورسدیم در محیط کشت نودسون سی صفر، 20، 40، 60، 80، 100 میلی مول بر لیتر بود. شش هفته بعد از کشت، نتایج داده ها جمع آوری گردید. بر اساس نتایج بدست آمده، نوع پایه، سطوح مختلف شوری و اثر متقابل آنها، بر کلیه صفات اندازه گیری شده اثر معنی دار داشت، اما اثر متقابل پایه در غلظت کلرورسدیم، بر وزن خشک ریشه ها معنی دار نبود. با افزایش غلظت نمک در محیط کشت طول ساقه و ریشه، وزن تر و خشک ریشه و ساقه، تعداد ریشه و برگ ها به طور معنی داری کاهش یافت. اما درصد برگ های زرد شده، درصد جذب سدیم و همچنین میزان پرولین و قندهای محلول افزایش یافت. بر اساس نتایج بدست آمده، میانگین طول ساقه و ریشه، وزن تر و خشک ساقه و ریشه، تعداد برگ و ریشه، میزان پرولین و قندهای محلول در پایه سیب گمی بیشتر از پایه M26 بود. اما درصد برگ های خشک شده و درصد جذب سدیم در پایه گمی کمتر از پایه M26 بود. طبق نتایج حاصل شده، پایه سیب گمی در شرایط درون شیشه ای، در مقابل تنش شوری مقاوم تر از پایه M26بود.
 • اعظم کریمی افشار، مجتبی دلشاد، مصباح بابالار صفحه 37
  این مطالعه به منظور ارزیابی پاسخ دو رقم گوجه فرنگی خوشه ای به محلول های غذایی با سطوح مختلف هدایت الکتریکی (EC) و درک بهتر واکنش این محصول به محلول هایی با EC های ثابت یا متغیر انجام شد. بدین منظور دو رقم گوجه فرنگی گلخانه ای (رازان و ارگون) در سیستم آبکشت در بستر پرلیت کشت شدند. گیاهان کشت شده با محلول های غذایی با EC های ثابت 2 و 3 میلی موس و یا با محلول هایی با EC های متغیر5/1، 2 و3 میلی موس بر سانتیمتر در طول روز تغذیه شدند. اساس تغییرات در تیمار EC متغیر، تبخیر و تعرق گیاهان براساس میزان تابش نور بود. یافته های این تحقیق نشان داد که استفاده از محلول های غذایی با EC های متغیر در طول روز می تواند میزان مواد جامد محلول (TSS) میوه ها را بهبود بخشد. تیمارهای محلول غذایی از نظر میزان دیگر صفات کیفی (سفتی، pH، اسیدیته قابل تیتراسیون و ویتامین ث میوه) و عملکرد تفاوت معنی داری نشان ندادند. عدم مشاهده تفاوت معنی دار در عملکرد تیمار ECهای متغیر نسبت به تیمار EC رایج (3 میلی موس بر سانتیمتر) امکان صرفه جویی در نمک های مورد استفاده برای تهیه محلول غذایی جهت پرورش گوجه فرنگی در سیستم آبکشت را نشان می دهد. ارقام مورد استفاده در این تحقیق تفاوت معنی داری از نظر عملکرد میوه های درجه 1، درجه 2 و عملکرد کل و برخی صفات کیفی نشان دادند. رقم ارگون دارای عملکرد بالاتر و رقم رازان دارای محتوی TSS بیشتری بود.
 • سید رضا طبائی عقدائی، رضا گلاب قدکساز، علی اشرف جعفری صفحه 45
  اصلاح نباتات بر اساس مطالعه همزمان صفات یکی از کارآمدترین ابزارهای به نژادگران در انتخاب ژنوتیپ های مطلوب به شمار می آید. این پژوهش با هدف گزینش برای عملکرد گل در 40 اکسشن گل محمدی با ارزیابی صفات مختلف و استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار طی 3 سال در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور صورت گرفت. اکسشن ها از نظر کلیه خصوصیات مورد مطالعه اختلاف معنی دار ((P<0.01 داشته و وراثت پذیری عمومی () در اکثر صفات بیشتر از 50 درصد بود. با استفاده از ماتریس های واریانس کواریانس فنوتیپی و ژنوتیپی و نیز وراثت پذیری به عنوان ارزش اقتصادی نسبی صفات، ضرایب 12 شاخص برای ترکیب های مختلف از صفات تعیین گردید. بیشترین بهره ژنتیکی مورد انتظار از طریق وارد کردن اطلاعات حاصل از تمامی صفات به چرخه انتخاب (شاخص12) بدست آمد. از این رو انتخاب توام صفات، کارآیی بهتری را نسبت به انتخاب مستقیم براساس عملکرد داشت و نتایج این بررسی اهمیت حضور همزمان چندین صفت را در گزینش به اثبات رساند. در مورد پاسخ به گزینش مورد انتظار برای صفات مختلف در هریک از شاخص ها، تعداد گل به عنوان صفت برتر در این زمینه منظور گردید. با توجه به نتایج بدست آمده از مقدار شاخص ها برای هر اکسشن، ایلام1، خراسان1، کرمانشاه1، خوزستان1، فارس2، قزوین1، یزد2 و اصفهان8 دارای بیشترین پیشرفت (بهره) ژنتیکی در اکثر شاخص ها بودند و به عنوان اکسشن های برتر برای تولید گل محمدی در منطقه انجام پژوهش و یا در شرایط اکولوژیکی مشابه پیشنهاد می گردند.
 • محمدرضا ناروئی راد، محمد علی شیرازی خرازی، احمد پهلوان روی صفحه 53
  به منظور بررسی روابط عملکرد و اجزای آن با روش های آماری چند متغیره، تعداد 25 توده خربزه در ایستگاه تحقیقات کشاورزی زهک - زابل در قالب طرح مربع لاتیس در 2 تکرار کشت گردیدند. نتایج تجزیه واریانس صفات نشان داد که بین صفات طول میوه، عرض میوه، وزن میوه، وزن بذر و عملکرد اختلاف معنی دار وجود دارد. نتایج حاصل از ضرایب همبستگی ساده میان صفات نشان داد که بین عملکرد و وزن میوه، قطرگوشت، وزن بذر، قطرحفره، طول میوه و عرض میوه همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج حاصل از آنالیز فاکتور صفات نشان داد که 3 فاکتور حدود 77% تغییرات میان صفات را توجیه می نماید و در نهایت تجزیه کلاستر به روش کمترین مربعات کلیه توده ها رابه 2 گروه مجزا تقسیم بندی نمود، به طوری که تجزیه واریانس صفات مورد بررسی در تجزیه کلاستر همه درسطح 1% اختلاف معنی دار نشان دادند، که مشخص می نماید تفکیک توده ها با توجه به صفات مورد بررسی به خوبی صورت پذیرفته است.
 • محمدرضا فتاحی مقدم، زهرا طالب بیدختی، ذبیح الله زمانی صفحه 61
  در این پژوهش تنوع ژنتیکی 29 نمونه و ژنوتیپ خرمالو با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و RAPD مورد بررسی قرار گرفت. صفات وزن تر میوه، قطر طولی و عرضی میوه، سفتی گوشت میوه، pH، TA، TSS عصاره میوه، شاخص طعم میوه، رنگ پوست و گوشت میوه، وجود بذر در میوه، و طول و عرض برگ بررسی شدند. همچنین تعداد 100 آغازگر تصادفی در انجام واکنش PCR روی نمونه ها آزمایش شد. نتایج تجزیه واریانس صفات اندازه گیری شده نشان داد که تمام آنها در محدوده ارقام معنی دار هستند. نتایج تجزیه همبستگی ساده وجود همبستگی های منفی و مثبت معنی دار بین برخی صفات را نشان داد. همچنین از تجزیه فاکتور برای تعیین تعداد عامل های اصلی استفاده شد. صفات موثر در 4 گروه عاملی قرار گرفتند که مجموعا 75/76% از کل تغییرات را توجیه نمودند. در مورد داده های RAPD تعداد 13 آغازگر تکثیر DNA الگو را به خوبی انجام داده و بین نمونه ها چندشکلی نشان دادند. در مجموع 65 نوار در کل نمونه ها تکثیر یافتند که 64 عدد از آنها چندشکل بودند. تجزیه کلاستر نمونه ها بر اساس نوارهای چندشکل با استفاده از ضریب تشابه جاکارد و به روش UPGMA انجام گرفت. در تجزیه خوشه ای، نمونه ها در حد تشابه 60 % در 4 گروه مجزا جای گرفتند. گونه های وحشی خرمالو از انواع خوراکی جدا شده و در دو گروه مجزای لوتوس و ویرجینیانا قرار گرفتند و خرمالوهای خوراکی نیز در دو گروه معمولی و ژاپنی قرار گرفتند. ضریب کوفنتیکی بین ماتریس تشابه و دندروگرام در حد 97/0r = بدست آمد که برازش مناسب دندروگرام به ماتریس تشابه را نشان داد.
 • یونس مستوفی، داود هاشم آبادی، محمدرضا شفیعی صفحه 73
  1-MCP، به عنوان یک بازدارنده فعالیت اتیلن، به صورت معنی داری پژمردگی گل های شاخه بریده میخک را به تاخیر می اندازد. پژوهش حاضر با هدف تعیین غلظت و مدت زمان مطلوب تیمار 1-MCP روی عمر گلدانی گل های شاخه بریده میخک رقم تمپو صورت گرفت. در این آزمایش 6 سطح غلظت (صفر،20، 40،60، 80 و100 نانو لیتر در لیتر) و سه زمان (3، 6 و9 ساعت) در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار بر روی ویژگی های طول عمر گلدانی، تولید اتیلن، وزن خشک و شاخص باز شدن گل مورد مطالعه قرار گرفتند. 324 شاخه گل در اتاق مخصوص ارزیابی عمر پس از برداشت گل ها با دمای 2? 20 درجه سانتیگراد، رطوبت نسبی 70-60 درصد، شدت نور 20 – 15 میکرو مول بر ثانیه بر متر مربع و طول روز 12 ساعت، نگهداری شدند. نتایج نشان می دهند که در تفاوت بین تیمارها، فقط تیمار غلظت روی طول عمر گلدانی تفاوت معنی دار دارد. از نظر عمر گلدانی، تولید اتیلن و شاخص باز شدن گل در سطح آماری 1% و در مورد ماده خشک در سطح آماری 5 % معنی دار بوده و در بین غلظت های به کار رفته، تیمار60 نانو لیتر در لیتر با 49/15 روز عمر گلدانی، 34/0 نانو لیتر در لیتر در ساعت در گرم تولید اتیلن و 75/19 درصد ماده خشک، در مقایسه با گیاهان شاهد، تیمار برتر بوده است.
 • سید ضیاء نصرتی، ذبیح الله زمانی، مصباح بابالار صفحه 83
  به منظور بررسی ریزازدیادی چهار رقم گلابی، سه آزمایش مجزا انجام شد. در آزمایش اول اثر چهار نوع محیط کشت (MS، MS/2، MSN/2 and MQL) روی صفاتی مثل طول شاخه، تعداد شاخه و رنگ برگ مورد مقایسه قرار گرفت. محیط کشت MS/2 و MSN/2 به ترتیب بیشترین میزان پرآوری شاخه و بلندترین شاخه ها را تولید نمودند. محیط کشت MS در مقایسه با MSN/2 برگ های توسعه یافته تری ایجاد نمود و محیط کشت MQL باعث زردی مفرط برگ ها و کاهش رشد گردید. به منظور ارزیابی دقیق تر محیط های کشت (در آزمایش دوم) 10 نوع محیط کشت شامل محیط های قبلی به اضافه تغییر یافته های آنها مورد آزمایش قرار گرفت و صفت اندازه برگ نیز اندازه گیری شد. بر اساس نتایج بدست آمده از آزمایش اول و آزمایش دوم، برتری محیط کشت MS/2 از بقیه محیط های کشت مشخص شد. آزمایش سوم، به منظور بررسی اثر غلظت BA و نوع اکسین بر پرآوری شاخه در ارقام مورد ارزیابی با استفاده از محیط کشت پایه MS/2 انجام شد. ارقام شاه میوه و درگزی در غلظت 2 میلی گرم در لیتر و ارقام ویلیامز و نطنزی در غلظت 3 میلی گرم در لیتر بیشترین میزان پرآوری شاخه را نشان دادند. غلظت یکسان IBA و NAA (1/0 میلی گرم در لیتر) در ترکیب با BA نشان داد که اثر IBA بر طول شاخه بیشتراز NAA بود.
|
 • Page 1
  Limited ovule longevity is a major obstacle to fruit set and productivity in most fruit trees including almond. Therefore, a study of Effective Pollination Period (EPP) in fruit trees is of special importance. The present research was carried out to determine EPP in the almond cv. 'Shahrood 12' during 2005 growing season. Flowers of "Shahrood 12" (?) as a mother plant were pollinated with the pollen of "Supernova" (?) and "15-5" (?) cultivars 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 days after anthesis. Pollinated flowers were sampled for microscopic examinations of the pollen tube growth in the style after 24, 48, 72, 96 and 120 hours past from pollination. The samples were fixed in FAA solution, stained with aniline blue and prepared for being observed for pollen tube growth under florescence microscope equipped with UV light. In addition, fruit number set was recorded on the 75th Days After Full Bloom (DAFB). Results indicated 34 and 37% fruit set when "Shahrood 12" (?) pollinated with "Supernova" (?) cultivar on days 2 and 4 after anthesis respectively. Also, fruit sets of 37 and 42% were observed when "Shahrood 12" (?) was pollinated with "15-5" (?) cultivar on 2 and 4 days after anthesis, respectively. In addition, results as based on the microscopic examinations of the pollen tube growth in the style showed the low fruit set from those flowers pollinated 7 days after anthesis which was due to the less longevity of ovules and stigma. In conclusion, results as based on the field and microscopic examinations showed the better results for fruit set when flowers of "Shahrood 12" (?) pollinated with pollen of "Supernova" (?) and "15-5" (?) cultivars on the 2nd and 4th days after anthesis. Any later pollination of the mother plant is not suggested because of low fruit set leading to reduction of yield. Pollination at 2-4 days after anthesis is suggested to maximize fruit set and to further crop production throught lengthening the overlap duration of the flowering periods of compatible pollinizers with "Shahrood 12" under Karaj environmental conditions.
 • Page 9
  To evaluate growth characteristics and adaptation of new Asian pear cultivars (Pyrus serotina Rehd.) in Iran, some growth characteristics and physiological factors of nine Asian pear cultivars named ‘KS’6, ‘KS’7, ‘KS’8, ‘KS’9, ‘KS’10, ‘KS’11, ‘KS’12, ‘KS’13, ‘KS’14 and one European, present commercial cultivar ‘Shahmiveh’ of Iran (control) were evaluated under the climatic conditions of Tehran Province. The experiment was carried out employing nine Asian pear cultivars grafted on European pear (Pyrus communis L.) seedling rootstocks. Some growth characteristics and physiological factors of budded plants were assessed during two growing seasons. The results showed that more than 80% of grafting was a success in the first season and survival of budded trees amounted to 100% towards the end of the second growing season. Budded cultivars showed different growth responses in terms of shoot growth, Trunck Cross Sectional Area (TCSA), leaf number and area in the first and second seasons growth. ‘Shahmiveh’ (control), ‘KS’7 and ‘KS’11 cultivars had the highest shoot length, leaf number, TCSA and leaf area in the first season. ‘Shahmiveh’ showed a higher Absolute Growth Rate (AGR) by the end of the first season's growth. Although, the differences between Asian pear cultivars in terms of AGR were not significant but these cultivars showed a higher AGR than ‘Shahmiveh’ cultivar during the second season's growth. The differences on such leaf mineral concentrations as N, P, K, Ca, Mg, Mn and Zn among studied cultivars were significant. The highest N, P, and K was observed in ‘KS’9, ‘KS’12 and ‘KS’6 cultivars respectively, while the lowest concentration was respectively shown in ‘Shahmiveh’, and ‘KS’7. The lowest Ca, Mg and the highest Mn were observed in ‘Shahmiveh’ cultivar. In total, Asian pear cultivars showed a good growth performance on European pear seedling rootstocks under Tehran Province, environmental conditions. They, after being established, demonstrated a good growth characteristics and efficient nutrient absorption.
 • Page 19
  To study the effects of nitrogen on tomato plant growth and the possibility of reducing nitrogen in drainage water, two nutrient solutions (complete nutrient solution (N+) and nutrient solution with a 30% decrease in N concentration (N-)) along with and three culture media (perlite, a mixture of perlite and NH4- enriched zeolite and finally a mixture of perlite and raw zeolite) were employed for growing greenhouse tomato plant (cv. Breil). The experimental designe was a split plot one with a complete randomized design of 3 replicates. Results indicated that LAR and LER decreased with reducing nitrogen. Zeolitic media improved such growth factors as stem length, leaf number, SER, CGR and increased yield, while use of enriched zeolit decreased nitrogen in wastewater. The least SLW and highest SLA were obtained throught an interaction effect of complete nutrient solution and enriched zeolite bed. Concentration of nitrogen in young leaves decreased with reducing nitrogen in solution but this didnt happen in NH4-enriched zeolite media.
 • Page 29
  Tolerance of two apple rootstocks (Gami and M26) was evaluated at different concentrations of sodium chloride in vitro conditions. Micro plants grown under MS medium culture were transferred to Knoudson–C culture medium devoid of Na and Cl ions. Concentrations of NaCl in the knoudson-C culture medium were 0, 20, 40, 60, 80 and 100 mM/l. Six weeks after culturing, data were collected. The results indicated that the effects of rootstock, salt concenteration and interaction of rootstock and salinity on evaluated characteristics were significant, but the interaction of rootstock and salinity exerted no significant effect on dry weight of roots. As the NaCl concentration in the culture medium increased, the length of shoots and roots, fresh and dry weight of shoots and roots, number of roots and leaves significantly decreased, but the percentage of yellowing of leaves and sodium uptake, as well as proline and soluble sugar contents increased. According to the results, means of shoot and root length, fresh and dry weight of shoot and root, number of leaves and roots, proline and soluble sugar contents were higher in Gami apple rootstock than in M26, but percentage of dried leaves and sodium uptake were lower in Gami rootstock than in M26. According to the obtained results Gami was more resistant than M26 rootstock to salt stress under in vitro conditions.
 • Page 37
  This study was conducted to evaluate the responses of two greenhouse tomato cultivars to nutrient solution's electrical conductivity (EC). Two cluster type greenhouse tomato cultivars (Razan and Ergon) were grown in perlite in a glasshouse hydroponic system. The grown plants were daily fed with either constant EC nutrient solutions (ECs 2, 3 ds m-1) or nutrient solutions of alternatively changing ECs of 1.5, 2, and 3 ds m-1. The basis for EC change in the alternatively changing ECs treatment was the rate of evaportanspiration rate during the day. The results indicated that variable EC treatment could improve total soluble solids (TSS) in tomato fruit while the other quality factors (firmness, pH, titratable acidity and ascorbic acid) were not affected by nutrient solutions. The yield in variable EC treatment being equal to that in commonly used solution (EC=3 ds m-1) improved the economic profitability of mineral usage in hydroponics greenhouse tomatoe production systems. There were differences obsereved between the two cultivars in yield and quality characteristics. Ergon yielded higher, while Razan carried a higher TSS content.
 • Page 53
  To study yield and its components by the method of Multivariate Analysis, 25 genotypes of melon were sown on the basis of square lattice design of 2 replications in Zahak Agricultural Research Station. Analysis of variance showed that there were significant differences among genotypes in some such characters as: fruit weight, width, and seed weight and yield. Simple correlation coefficients showed positive and significant relationships between yield, and fruit weight, flesh diameter, seed weight, cavity diameter, fruit length and width. Factor analysis showed 3 factors describing near 77% of diversity among characters. Cluster analysis by method of least squares divided the genotypes into two groups. Analysis of variance for characters (in cluster analysis) showed a 1% difference of significance, indicating the accuracy of the cluster analysis.
 • Page 61
  A set of 29 persimmon genotypes were characterized using morphological characters and RAPD markers. Some fruit traits of: fresh weight, fruit length and diameter, firmness, fruit juice pH, TA, TSS, flavor index, fruit skin and flesh color, seededness, leaf length and width were evaluated. Analysis of variance for the investigated characters showed that genotypes were significantly different. Results of simple correlation analysis indicated the existence of significant positive and negative correlations among some characters. Factor analysis was employed for a determination of the number of main factors. The effective factors were categorized in four groups that totally expressed 76.75% of total variance. In RAPD analysis, totally 100 primers were used, among which 13 showed good amplification and polymorphism. These primers produced 65 bands, among which 64 were polymorphic. Cluster analysis was performed using Jaccard’s similarity coefficient matrix and UPGMA method. At similarity distance of 60% on the dendrogram, the genotypes were divided into 4 sub-clusters. Wild genotypes separated from kaki genotypes and produced two groups of lotus and virginiana species. Kaki genotypes also divided into two groups of common type and Japanease types. Cophenetic coefficient between similarity matrix and the dendrogram (r=0.97) showed the goodness of fit for the dendrogram and the similarity data
 • Page 73
  1-MCP, as an ethylene action inhibitor, significantly delayed the wilting of cut carnation.This study was carried out to determine the optimum concentration and duration of 1-MCP application on vaselife of cut carnation c.v 'Tempo'. Six levels of 1-MCP concentrations (0,20,40, 60, 80 and 100 nl.1-1) as well as three application times (3, 6 and 9 hours) were studied in a factorial compeletly random design of 3 replications to see the effect on vaselife, ethylene production, dry weight as well as flower opening index. Three hundred and twenty four cut carnations were kept in a postharvest room of: 20?2?C temperature, 60-70% relative humidity, 15-20? mol S-1 m-2 light intensity, and 12 hours of photoperiodism. Results indicated that the differences among treatments were significant only for concentration treatment on raselife longevity. As regards vaselife, ethylene production and flower opening index (P?1%), and dry weight (P?5%) were significant. The treatment of 60 nl.1-1 of 1-MCP with 15.49 days of vaselife, 0.34 nl.1-1h-1gr-1 of ethylene production and 19.75% dryweight, was the better treatment as compared with control plants.
 • Page 83
  Three separate experiments were conducted to investigate micropropagation of four pear cultivars. In the first trial, the effect of four cultural media (MS, MS/2, MSN/2 and MQL) were compared on such traits as shoot length, shoot number and color of leaf. From among the media, MS/2 and MSN/2 resulted in the most shoot proliferation and the longest shoots respectively. MS medium produced green developed leaves as compared to MSN/2, and MQL medium resulted in severe chlorosis accompanied by decrease in shoot growth. For a more precise evaluation of media (the second trial), 10 namely including the previous ones plus their modified versions were tested while the leaf size being measured too. Based upon the results of the first and second trials, MS/2 was the best medium among all. A third trial was conducted to determine the effect of BA concentration and auxin types on shoot proliferation of the evaluated cultivars in MS/2 medium. ‘Shahmiveh’ and ‘Dargazi’ produced the highest shoot numbers in 2 mg/l of BA concentration while, ‘Williams’ and ‘Natanzi’ produced the same in 3 mg/l of BA concentration. Equal concentrations of IBA and NAA (0.1 mg/l) in combination with BA showed that IBA led to the production of longer shoots than NAA.