فهرست مطالب

یافته - سال یازدهم شماره 4 (پیاپی 42، زمستان 1388)
 • سال یازدهم شماره 4 (پیاپی 42، زمستان 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/06/01
 • تعداد عناوین: 13
|
 • مجتبی احمدی نژاد، مژگان ساکی، مصطفی عزیزی صفحه 5
  تومور کار سینوئید آپاندیس نادر می باشد و شایعترین محل آن در دستگاه گوارش به ترتیب آپاندیس، روده باریک ور کتوماست. کار سینوئیدهای گوارشی غالبا بدون علانتند ودر هنگام لاپاراتومی یا همراه با التهاب آپاندیس کشف می شوند. هدف از مطالعه حاضر تعیین فراوانی تومور کارسنیوئید در آپاند کتومی های انجام شده در بیمارستان شهدای عشایر و بررسی پیش آگهی این تومور در یک دوره سه تا هشت ساله می باشد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه cross- sectional است که بر روی 2845 بیمار آپاند کتومی شده در بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد در سالهای 1384-1379 انجام گرفته است. اطلاعات مورد نیاز توسط پرسشنامه ای که در خصوص تومور، علائم بالینی و اطلاعات دموگرافیک بیماران از پرونده بیمارانی که دارای تومور آپاندیس بودند پر شده بود، استخراج گردید و با استفاده از آزمونهای آماری توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت٬ سپس با بررسی بیماران پیش آگهی آنها مشخص گردید.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که از کل مواد مورد مطالعه 5 مورد تومور آپاندیس داشتند که ازاین 5 مورد سه مورد تومور کارسنیوئید، یک مورد موکوسل و یک مورد بافت لنفاوی مرتبط با مخاط بود. علاوه بر این موارد، یک مورد کار سنیوئید کولون که به دئودنوم دست اندازی پیدا کرده و البته علائمی نیز از کار سنیوئید آپاندیس نداشت مشاهده شد. پس از مشاهده جواب پاتولوژی هیچکدام از بیمارانی که تومور کارسنیوئید آپاندیس داشتند نیاز به اقدام اضافه پیدا ننمودند ودر پی گیری 8-3 ساله علائمی از عود نداشتند.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به اینکه کارسنیوئید آپاندیس نیز می تواند بد خیم باشد، متاستاز بدهد و باعث کاهش طول عمر بیمار گردد. دقت در تشخیص این مورد و پی گیری جواب پاتولوژی توسط بیمار و پزشک و تکمیل درمان در صورت نیاز ضروری می باشد. به کارسنیوئیدهای آپاندیس باید همانند یک نئوپلاسم نگاه کرد چرا که قدرت تهاجم موضعی و دور دست را دارد.
  کلیدواژگان: تومور کارسنیوئید، آپاندیس، آپاند کتومی
 • احمد تمجیدیپور، مجید طوافی، حسن احمدوند، علیرضا خلعتبری صفحه 11
  وقوع یائسگی و کاهش هورمونهای استروئیدی موجب بروز استئوپروز می گردد. درمان استئوپروز با هورمونهای استروئیدی مثل استروژن در زنان یائسه منجر به عوارض جانبی مانند سرطان پستان و سیستم تناسلی شده است. از آنجاییکه فعالیت استئوکلاستها جهت برداشت استخوان نیازمند ترشح یونهای H+ و اسیدی نمودن محیط برای جذب استخوان است. امروزه کاربرد مهارکننده های پمپ پروتون برای مهار فعالیت استئوکلاستها تحت بررسی است. از طرف دیگر مطالعات اخیر نشان می دهد که این مهارکننده ها با کاهش جذب کلسیم در روده، می توانند خطر بروز شکستگی استخوانها را افزایش دهند. با توجه به شواهد مذکور، فیزیولوژی استئوکلاستها و نحوه اثر ویتامین D بر جذب کلسیم روده، در این پژوهش تاثیر توام مصرف ویتامین D3 و امپرازول بررسی می گردد.
  مواد و روش ها
  64 رت ماده از نژاد اسپراگ با وزن تقریبی 160 تا 180 گرم انتخاب و به هشت گروه هشت تایی تقسیم شدند یک هفته بعد از عمل اورکتومی درمان گروه های سوم تا هشتم شروع و بمدت 12 هفته ادامه داشت. هنگام نمونه گیری از رتها ابتدا تحت بیهوشی خونگیری و سرم تهیه شد و سپس مهره های کمری و استخوانهای فیمر و تیبیای سمت راست رتها جدا و در محلول ثبوتی قرار گرفت. میزان آلکالین فسفاتاز و کلسیم سرم اندازه گیری شد. میزان مقاومت تنه استخوانهای فیمر در برابر شکستگی اندازه گیری گردید. از تنه مهره های L3 و انتهای استخوانهای تیبیا اسلاید بافتی تهیه گردید و تراکم حجمی تیغه های استخوانی تنه مهره های L3 نمونه ها با روش استریولوژیک اندازه گرفته شد. تعداد استئوکلاستها در اسلایدهای تیبیا بصورت تصادفی اندازه گیری شد و با استفاده از اصل ارشمیدوس چگالی مهره های L4 تعیین گردید.میانگین داده ها با نرم افراز Spss12 بررسی و مقایسه شدند. برای مقایسه میانگین آلکالین فسفاتاز، کلسیم سرم، چگالی مهره های L4 و میزان مقاومت تنه استخوانهای فیمر در برابر شکستگی از آنالیز واریانس و تست گیمزهاول و برای مقایسه میانگین تراکم حجمی تیغه های استخوانی و تعداد استئوکلاستها از آزمون من ویتنی با 0.05 < P استفاده شد.
  یافته ها
  اورکتومی بعد از 12 هفته باعث بروز استئوپروز شدید در رتهای یائسه گروه دوم و هفتم گردید.گروه های اول (نرمال)، سوم، چهارم، ششم و هشتم هیچگونه پوکی استخوانی را نشان ندادند و رتهای گروه پنجم بمیزان کمی دچار استئوپروز گردیدند.
  بحث و نتیجه گیری
  مصرف ویتامین D و تا اندازه زیادی DMSO از بروز و پیشرفت استئوپروز جلوگیری می کند. مصرف امپرازول نمی تواند از بروز استئوپروز جلوگیری نماید ولی در صورتیکه با دوز مناسبی از ویتامین D همراه گردد از بروز و پیشرفت استئوپروز جلوگیری می کند.
  کلیدواژگان: یائسگی، استئوپروز، ویتامین D3، امپرازول، اورکتومی، DMSO، چگالی استخوان
 • حسن احمدوند، علی خسرو بیگی، شاهرخ باقری، رضا حاجی حسینی، فرشید غضنفری، لیلا نعمتی صفحه 25
  اکسیداسیون لیپیدها و ازجملهLDL نقش مهمی در ایجاد آترواسکلروز دارد. استفاده مواد اکسیدان در مواد غذایی باعث ایجاد LDL اکسید شده و این باعث ایجاد و پیشرفت آترواسکلروز می شود. با استفاده از مواد آنتی اکسیدان مانند ویتامین E، ساچوریاخوزستانیکا و کوآنزیم Q10 میتوان از اکسیداسیون LDL جلوگیری ودر نتیجه باعث جلوگیری از ایجاد آترواسکلروز شد. دراین مطالعهاثرات عصاره ساچوریاخوزستانیکا، ویتامین E، کوآنزیم Q10 بر پراکسیداسیون لیپید LDLسرم درمحیط In vitro مقایسه شده است.
  مواد و روش ها
  از افراد سالم نمونه خون تهیه شد و LDL سرم جداشده را در گروه های کنترل، اکسید شده با مس و اکسید شده با مس وهمزمان اینکوبه باعصاره ساچوریاخوزستانیکا، ویتامین E، کوآنزیم Q10 مطالعه شد. جهت بررسی اکسیداسیون LDL مقدار دی انهای کونجوگه و TBARS های تشکیل شده اندازه گیری شدواثرات ویتامین E، ساچوریاخوزستانیکا و کوآنزیم Q10 برمهار اکسیداسیون LDL سرم بررسی شد.
  یافته ها
  نتایج بدست آمده نشان میدهد که ساچوریاخوزستانیکا، ویتامین E، کوآنزیم Q10 باعث کاهش اکسیداسیون LDL سرم می شود.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج بدست آمده نشان میدهد که ساچوریاخوزستانیکا، ویتامین E، کوآنزیم Q10 باعث جلوگیری ازاکسیداسیون LDL واین ترکیبات ممکن است اثرات مشابهی در in vivo داشته باشد.
  کلیدواژگان: اکسیداسیون LDL، ساچوریاخوزستانیکا، ویتامین E، کوآنزیم Q10
 • اعظم محسن زاده، صادق رضا پور، مهدی بیرجندی صفحه 31
  بسیاری از کودکان بستری در بیمارستان از خطاهای پزشکی رنج می برند که ممکن است سبب صدمات جدی به بیماران شود. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی خطاهای پزشکی در کودکان بستری شهید مدنی خرم آباد در شش ماه اول سال 1387 بود.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع بررسی مقطعی بود. جامعه مورد مطالعه شامل تمامی موارد خطاهای پزشکی در کودکان بستری در بیمارستان شهید مدنی شهر خرم آباد از تاریخ 1/1/87 تا 1/7/87 بود. روش نمونه گیری از نوع سرشماری بود. در این خصوص تمام پرونده ها از نظر سن، جنس، وزن، میزان تحصیلات پدر و مادر، شغل پدر و مادر، نوع خطا، خطا در چه روزی و توسط چه کسی و در چه شیفتی مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها توسط پرسشنامه جمع آوری و با نرم افزا آماری SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه مشخص شد که از تعداد 2250 پرونده تعداد 151 پرونده معادل 3/6 درصد دارای خطای پزشکی بودند. 53 درصد از خطاها در دخترها بود. 4/46 درصد مربوط به گروه سنی کمتر از دو سال بود. بیشتر خطای کودکان در گروه وزنی 6 کیلوگرم بود. در این مطالعه از نظر انوع خطا شامل دستور دارویی 3/46% (دوزنادرست دارو37%، فواصل دارو 28%، روش تجویز 19% وغیره 16%) رونوشت برداری 10%، تجویزدارو 4/32% وتوزیع دارو 3/11% بود. بیشترین درصدخطا مربوط به مایع درمانی با 2/76 درصدو روش تزریقی با 4/85 درصد بود.خطا در روزهای تعطیل با تعداد 99 مورد، 6/56 درصد اتفاق افتاده بود. بیشترین درصد خطا 47 درصد مربوط به شیفت شب بود.
  بحث و نتیجه گیری
  خطای پزشکی در بیماران بستری شایع است ودراین پژوهش3 /6 درصد دارای خطای پزشکی که باید از بروز آن جلوگیری شود.
  کلیدواژگان: خطاهای پزشکی، کودکان، بستری
 • بهروز فرزان، جهانبخش رضانژادی، امیرعباس شهدوست، سپیده وهابی، محمد شرفی، محمد جواد طراحی صفحه 39
  در سالهای اخیر سوء مصرف مواد مخدر و مساله اعتیاد، پا را از مرزهای بهداشتی و درمانی فراتر نهاده و به یک معضل اجتماعی - درمانی تبدیل شده است. از طرفی می توان بی حسی نخاعی برای انجام جراحی در اندام تحتانی برای بیمارانی که بیماری های ریوی و بیماری سیستمیک مثل دیابت، اختلالات کبدی، اختلالات کلیوی و... دارند می توان به عنوان روش انتخابی استفاده کرد. در افراد معتاد ممکن است مشکلات ریوی هم زمان و شاید همراه مشکلات قلبی - عروقی احتمالی وجود داشته باشد. هدف از این مطالعه بررسی موفقیت بی حسی نخاعی در افراد معتاد نسبت به افراد غیر معتاد است. این مقاله استخراج شده از پایان نامه دانشجویی می باشد.
  کلیدواژگان: معتاد، بی حسی نخاعی، سطح بی حسی، لیدوکائین، تمارض
 • بهرام کمره ئی، سید حامد میرحسینی، علی جعفری، قربان عسگری، مهدی بیرجندی، زینب رستمی صفحه 45
  همگام با رشد صنعتی و اقتصادی و تولید انواع مختلف ترکیبات و مواد شیمیایی و غیره که بشر برای رفاه و آسایش خود با استفاده از منابع طبیعی بدست آورده در این راستا بطورناخواسته موادی چون انواع فلزات سنگین و سمی را به طبیعت وارد می کند که هم برای محیط اطراف و هم برای خود مشکلات و خطرات جدی به همراه دارد. این مطالعه با هدف تعیین غلظت فلزات سنگین(آرسنیک،باریم،کادمیوم،جیوه،سرب،کرم) در کلیه چاه های تامین کننده آب شهر بروجرد وهمچنین جهت سنجش میزان آلودگی آب رودخانه شهر به این فلزات از بهمن ماه 1387تا تیر ماه 1388 انجام گرفته است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع بررسی (مقطعی) بوده و به منظور بررسی غلظت فلزات آرسنیک، جیوه،کادمیوم، کروم، سرب، باریم در منابع آب بروجرد بصورت منظم 54 نمونه از 18 چاه تامین کننده آب شرب شهر برداشت گردید. همچنین در دو مرحله از آب رودخانه قبل و بعد ازشهر جمعا 8 نمونه برداشت گردید. پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه مطابق با روش ذکر شده در کتاب استادارد متد 10 برابر تغلیظ شده و سپس عناصر مورد نظر در نمونه ها توسط دستگاه جذب اتمی (WFX 130) اندازه گیری شد و با استفاده از نرم افزار های SPSS، Excel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین غلظت فلزات کادمیوم، سرب، کروم، جیوه، آرسنیک وباریم در کلیه چاه های آب شرب به ترتیب 0014/0، 005/0، 0002/0، 0077/0، 0/0، 3222/0 میلی گرم بر لیتر بود. وغلظت فلزات سنگین آب رودخانه بعد از عبور از شهر افزایش چشمگیری خصوصا در فصول خشک دارد..
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج بدست آمده حاکی از آن است که میانگین غلظت فلزات سنجش شده در کلیه چاه های آب شرب بروجرد پائین تر از حد استاندارد است. و هیچ اختلاف معنی داری بین غلظت فلزات در سه مرحله نمونه برداری شده مشاهده نشد (P value >0.05). نتیجه اینکه آب این چاه ها آلوده به فلزا ت سنگین نیست. ولی به علت ورود فاضلابهای شهری و صنعتی به رودخانه غلظت فلزات سنگین آب رودخانه بعد از عبور از شهر افزایش زیادی داشته است و آب رودخانه را آلوده به این فلزات کرده است.
  کلیدواژگان: بروجرد، فلزات سنگین، جذب اتمی، آب شرب
 • نسزین گله دار، مهدی بیرجندی صفحه 53
  تحقیقات انجام شده در مورد مشکلات روانی،عاطفی،اجتماعی دانشجویان اهمیت و ضرورت اقدام جدی و سامان یافته ای را در انتخاب اساتید راهنما را مطرح می نمایند. بدیهی است عدم ارائه مشاوره مناسب دستیابی دانشجویان را به اهداف آموزشی دچار اختلال می سازد. لذا با توجه به اهمیت و نقش جایگاه مشاوره و راهنمایی پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان رضایتمندی دانشجویان از مشاوره تحصیلی اساتید راهنمای دانشگاه علوم پزشکی لرستان انجام گردید.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی-مقطعی 680 دانشجوی ترم سوم و چهارم درتمام مقاطع و رشته های دانشگاه علوم لرستان به صورت سرشماری نمونه پژوهش بودند. ابزار گردآوری پرسشنامه ای بود که بر اساس دستورالعملهای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و با ضریب پایایی 79% تهیه و نمره گذاری شد. نمرات در سه سطح رضایت دانشجویان را نشان میدادند. نتایج توسط نرم افزار spss و با روش های آماری و آزمون کای اسکوار تجزیه و تحلیل و در سطح خطای 5% گزارش گردید.
  یافته ها
  افراد مورد مطالعه در 9/77 % موارد زن و بین رده سنی 35-19 سال بود. بیشترین علت مراجعه به اساتید راهنما به دلیل مشکلات آموزشی (2/59%)بود. دانشجویان از اساتید راهنما در 9/37% موارد ناراضی، 38/44% رضایت متوسط و 73/17% راضی بودند. بین دفعات مراجعه و میزان رضایت دانشجویان با ارتباط معنی دار دیده شد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج حاکی از سطح رضایتی مناسبی از اساتید راهنما نبود. لذا بایستی ضمن داشتن نگرش مثبت به برنامه مشاوره و راهنمایی تحصیلی برای اجرای آن اقداماتی نظیر اجرای قوانین ومقررات مربوط به استاد راهنما-پایش عملکرد و نتایج حاصل از فعالیت اساتید راهنما و اجرای برنامه های آموزشی مدون گام برداشت تا بتوان بهره مطلوبی را در راه ارتقاء آرمانهای دانشگاهی برداشت.
  کلیدواژگان: استاد راهنما، دانشجو، مشاوره تحصیلی، رضایت
 • کورش چراغی پور، علی شیخیان، امیر حسین مقصود، ضیاء حجازی، محمد رستمی نژاد صفحه 65
  توکسوپلاسموز یکی از شایعترین عفونتهای انگلی انسان بوده که در زنان باردار می تواند سقط یا ضایعات جنینی جبران ناپذیر ایجاد نماید. هدف این تحقیق بررسی سرولوژی عفونت توکسوپلاسماگوندی در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی شهرستان الشتر در سال 87 می باشد. مواد و روش ها ک تعداد 331 نفر از زنان باردار شهری و روستایی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان الشتر (204 نفر شهری و 127 نفر روستایی) جهت یافتن آنتی بادی های اختصاصی ضد توکسوپلاسما در نمونه خون آنها با استفاده از کیتهای تجاری IgG - ELISA و IgM - ELISA تحت بررسی قرار گرفتند. سپس نتایج حاصل مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
  کلیدواژگان: شیوع سرمی، توکسوپلاسموز، زنان باردار، IgM، IgG، الشتر
 • مهدی صادقی، لیلا تاجیک، سارا کریمی، محمد فریدن، اکبر حسن زاده صفحه 75
  اختلالات اسکلتی- عضلانی، خستگی های زودرس ناشی از فعالیت های ایستا و مواردی از این دست ریشه در طراحی نامناسب ابزار، وسایل، ساختمان ها و محیط های کاری دارد. مبلمان آموزشی با طراحی نامناسب سبب کمردرد، آسیب های کمری، دردهای ماهیچه ای، درد کتف و گردن و اختلال در گردش خون پاها می شوند. لذا ضروری است که این موضوع با دقت بیشتر مورد مطالعه قرار گیرد تا بتوان بر اساس معیارهای مدون به انتخاب این تسهیلات در مراکز آموزشی اقدام کرد.
  مواد و روش ها
  این طرح یک مطالعه توصیفی – تحلیلی و از نوع مقطعی(Cross-sectional) می باشد. نمونه ها از میان سالن های مطالعه خوابگاه های دانشجویی و دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انتخاب شد(n=150). در این مطالعه 2 ویژگی از میز و 5 ویژگی از صندلی مورد ارزیابی قرار گرفت. متغیر های مورد مطالعه با استفاده از متر فنری و گونیامتر اندازه گیری شد. نتایج حاصله با استفاده از نرم افزار SPSS 10 مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  مقایسه ی میانگین مقادیر اندازه گیری شده برای ارتفاع نشیمنگاه صندلی، ارتفاع سطح رویی میزها، ارتفاع سطح زیرین میزها، عمق نشیمنگاه، پهنای نشیمنگاه و ارتفاع پشتی از سطح نشیمنگاه صندلی با مقادیر محاسبه شده در تمام موارد نشان دهنده ی اختلاف معنی داری بود (P<0.001).
  بحث و نتیجه گیری
  با بررسی و مقایسه وضعیت مبلمان آموزشی موجود در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ارتفاع میزها زیاد و علاوه بر آن فاصله آن از تکیه گاه صندلی نامناسب است. در نتیجه دانشجو مجبور است به هنگام یادداشت مطالب بر روی میز خم شده، حمایت پشتی صندلی را از دست می دهد. همین مسئله برای افرادی که در سالن های مطالعه ی خوابگاه به مطالعه می پردازند اتفاق می افتد اما این بار به خاطر فاصله ی میز از پشتی صندلی نیست، بلکه بخاطر بلند بودن ارتفاع نشیمنگاه صندلی به وجود می آید. محققین پیشنهاد می کنند با توجه با یافته های این تحقیق، در استاندارد مربوط به مبلمان مراکز آموزشی تجدید نظر گردد.
  کلیدواژگان: آنتروپومتری، مبلمان آموزشی، ارگونومی
 • ربابه قرقره چی، ماندانا رفیعی، جعفر مجیدی*، سعیده مجیدی صفحه 81

  بیماری سلیاک التهاب مزمن روده می باشد که در اثر ازدیاد حساسیت به پروتئین گلوتن ایجاد می شود. اکثر مطالعات افزایش شیوع بیماری سلیاک را در مبتلایان به دیابت نوع 1 گزارش کرده اند. هر دو بیماری منشاء اتوایمیون داشته و تحت تاثیر فاکتورهای ژنتیکی و محیطی ایجاد می شوند. هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین شیوع سلیاک و سن ابتلا به دیابت می باشد.

  مواد و روش ها

  در یک مطالعه توصیفی – مقطعی 135 کودک مبتلا به دیابت نوع 1 مراجعه کننده به بخش و درمانگاه غدد بیمارستان کودکان تبریز از سال 1385 تا 1387 انتخاب شدند. بعد از پر کردن مشخصات فردی بیمار و اندازه گیری قد و وزن، سطح سرمی آنتی تیشوترانس گلوتامیناز IgA آنتی بادی (A-tTG-A-IgA)، آنتی آندومیزیال IgA آنتی بادی (AEA-IgA)، آنتی گلیادین IgG آنتی بادی (AGA-IgG) اندازه گیری شد. در مواردی که مقادیر A-tTG-A یا AEA به تنهایی یا همراه با AGA بالا بود بیوپسی روده کوچک انجام شد. آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار spss، ver 16 انجام گردید.

  یافته ها

  ز 135 بیمار مبتلا به دیابت نوع 1، 28 نفر از نظر سلیاک سرولوژی مثبت داشتند. شیوع بیماری سلیاک تائید شده بر اساس بیوپسی 8/6 درصد می باشد. از نظر سن شروع دیابت نوع 1 و ابتلا به بیماری سلیاک رابطه آماری معنی داری مشاهده نشد (996/0=P).

  بحث و نتیجه گیری

  بیماری سلیاک در افراد مبتلا به دیابت نوع 1 رابطه ای با سن شروع دیابت ندارد و پیگیری بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 از نظر بیماری سلیاک باید در طول دوره درمان و پیشگیری انجام شود.

  کلیدواژگان: بیماری سلیاک، کودکان، دیابت نوع 1
 • علی یاور عزیزپور، عبدالله خدادادی، رقیه صیدی عبدلی صفحه 89
  هایپرلپیدمی یا افزایش میزان چربی های خون، وضعیتی است که به خصوص در طی دهه های اخیر به عنوان یک بیماری مهم، شیوع آن افزایش یافته است. با توجه به مشکلات مرتبط با مصرف دارو و همچنین فواید فعالیت بدنی در بهبود هایپرلپیدمی، در این تحقیق سعی شده است که به بررسی تاثیر فعالیت بدنی با توجه به میزان هزینه انرژی بر لیپوپروتئین های خون پرداخته شود.
  مواد و روش ها
  بدین منظور تعداد 21 نفر مرد مبتلا به هایپرلپیدمی باتوجه به شرایط تحقیق انتخاب شده و پروتکل تمرینی را اجرا کردند (فعالیت بدنی با هزینه انرژی 450 و 600 کیلوکالری).
  یافته ها
  نتایج به دست آمده پس از 8 هفته تمرین نشان داد که سوزاندن 450 کیلوکالری در هر جلسه باعث تغییر معنادار در سطوح کلسترول توتال و HDL می شود(P≤0/05). با این حال برای ایجاد تغییر معنادار در سطوح تری گلیسیرید به سوزاندن 600 کیلوکالری در جلسه نیاز است(P≤0/05). میزان سطوح LDL در هر دو گروه تحقیق تغییر معناداری نداشت و می توان نتیجه گرفت که سوزاندن 600 کیلوکالری در جلسه برای ایجاد تغییر در سطوح LDL کافی نمی باشد.
  بحث و نتیجه گیری
  به طور کلی می توان نتیجه گرفت که به منظور ایجاد تغییرات مثبت در سطوح HDL می توان از فعالیت کمتری سود جست ولی برای ایجاد تغییرات مثبت در سطوح تری گلیسیرید می بایست میزان هزینه انرژی فعالیت را بیشتر کرد.
  کلیدواژگان: لیپوپروتئین، هزینه انرژی، فعالیت بدنی
 • حمید مومنی، اشرف صالحی، ابوالفضل سراجی، سعید فروغی صفحه 99
  یکی از اختلالات نورولوژیکی که عملکرد قسمتی از بدن و درک فیزیکی از وضعیت بدن را تغییر می دهد؛ سکته مغزی است و از آنجا که بر اساس آمارهای رایج سکته مغزی در جایگاه سوم علل طبی مرگ در کشورهای پیشرفته است از اهمیت به سزایی برخوردار است. خودمراقبتی یکی از ابعاد بازتوانی مبتلایان سکته مغزی محسوب می شود. با حمایت پرستار از خودمراقبتی و انجام آن توسط بیمار، وی کنترل خود را دوباره به دست آورده و احساس ارزش نفس می نماید.
  مواد و روش ها
  این مطالعه بر روی 42 بیمار مبتلا به سکته مغزی انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد اختصاصی سنجش کیفیت زندگی پس از سکته مغزی(SS-QOL) بود. در ابتدا شاخص کیفیت زندگی در هر دو گروه مطالعه و شاهد اندازه گیری شد، سپس در گروه مطالعه برنامه خود مراقبتی آموزش و سپس به مدت 5 هفته اجرا شد. در پایان 5 هفته مجددا شاخص کیفیت زندگی در هر دو گروه سنجیده و مقایسه گردید.
  یافته ها
  تفاوت آماری معنی داری بین کیفیت زندگی قبل و پس از انجام خود مراقبتی در گروه مورد مشاهده شد (001/0
  کلیدواژگان: خودمراقبتی، سکته مغزی، کیفیت زندگی
 • فرشید شمسایی، فاطمه الحانی، فاطمه چراغی، علی قلعه ایها صفحه 107
  برای تمامی افراد، سلامت روانی، فیزیکی و اجتماعی اجزای ضروری حیات هستند و به شدت بهم وابسته اند و سلامت روان در رفاه کلی افراد، جوامع و کشورها نقش اساسی دارد. هدف از این مطالعه تعیین نیازهای بهداشت روانی مردم شهر همدان می باشد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی – مقطعی است و حجم نمونه شامل 1300 نفربود که با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب گردیدند.، ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه و شامل سه بخش الف- مشخصات دموگرافیک ب- سوالات مربوط به نحوه ارائه خدمات بهداشت روانی ج – سوالات مربوط به نیازهای بهداشت روانی بود. روش جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه سازمان یافته انجام گرفت.
  یافته ها
  یافته های حاصل نشان داد که ارائه خدمات بهداشت روانی از دیدگاه مردم شهر همدان ضعیف بوده و اکثرا معتقد بودند در محل زندگی آنها دسترسی آسان به خدمات بهداشت روانی وجود ندارد (76%) و برنامه های آموزشی در مورد بهداشت روان توسط رسانه های گروهی محلی ضعیف است (34%). همچنین اکثرا آموزش بهداشت روان به گروه های مختلف جمعیتی (72%)، ایجاد مراکز بهداشت روان در مدارس(8/52%)، کارخانجات (7/50)، گسترش مراکزجامع روانپزشکی (8/575)، گسترش خدمات بیمه ای در خصوص تامین هزینه های بهداشت روانی (6/85%)، اصلاح باورهای غلط در مورد بیماری روانی(6/42%) و اهمیت دادن به سلامت روانی (9/50%) را از نیازهای بهداشت روانی در شهر همدان بیان نمودند
  بحث و نتیجه گیری
  خدمات سلامت روانی مبتنی بر جامعه باید درمان ها و مراقبت های محلی را ارایه نمایند. این خدمات باید جامع باشند، به نحوی که بتوانند طیفی از تسهیلات را برای رسیدگی به نیازهای سلامت روان کل جمعیت و نیز گروه های خاص از قبیل کودکان، نوجوانان، زنان و سالمندان تامین کنند.
  کلیدواژگان: بهداشت روانی، خدمات بهداشتی، نیازهای بهداشتی، آموزش بهداشت روانی، بهداشت جامع
|
 • Dr M. Ahmadi Nejad, M. Saki Page 5
  Appendix carcinoid tumors are of rare cases. Their commonest place is in digestive system in appendix intensine and rectom respectively. They have no symptoms and they are detected along with laparotomy or inflation in appendix. The aim of the present study was to determine the frequency of carcinoid tumor in appendix and its prognosis in a period of 3 to 8 years in Shohada hospital in khorramabad.
  Materials And Methods
  The present study is a cross – sectional which was carried out on 2845 patients with appendectomy in Shohada hospital in khorramabad in 2003-2006. The needed data were collected through a questionnaire from the pationts files who had the tumor operation in the hospital. The data were analyzed using descriptive statistics. Then the patient's prognosis was determind.
  Results
  The results showed that among all the cases with tumors, three out of five were carcdinoids, one was mucucell, one was mucucell associated lymphoid tissue. In adition to these cases, one case was colon carcinoid related to metastatic΄s deodenom, but no adenocarcinoma tumor was observed. After pathological analysis, the results showed that none of the patients with carcinoid appendix needed any treatment in 3-8 years follow up program and there was no recurrent growth for the disease.
  Conclusion
  As carcinoid in appendix can be malignant and spread over other tissues and causes short life, it needs special care and follow and the patients should be referred to the specialist to complete treatment. Carcinoid appendix should be considerd as a neoplasm since it has the special power of spreading and metastasis over distant tissues.
 • A. Tamjidipur, Dr M. Tavafi Page 11
  Menopause and decrease of estrogenic hormones lead to osteoporosis. Treatment of osteoporosis by estrogenic hormones like estrogen in women has resulted in secondary complications such as cancers of breast and genital system. Activity of osteoclasts for removing bone is necessary to secretion of H+ ions on bone matrix. Today, using proton pump inhibitors to inhibit the activity of osteoclasts is under study. In other hand, recent researches show that these inhibitors by decrease absorbing of calcium intestine, can increase the risk of fracture. According to physiology of osteoclasts and the vitamin D mechanism on absorbing calcium from intestine', the combined effect of vitamin D3 and omeprazole were studied.
  Materials And Methods
  64 female Sprague dawlley rats (160 to 180 gr) were selected and divided into 8 groups (8 in each): 1- Sham group, without ovariectomy, 2- ovariectomized group without treatment, 3- ovariectomized group, treated with vitamin D3 100 µg ∕ kg, 4- ovariectomized group,, treated with vitamin D3 400 µg ∕ kg, 5- ovariectomized group, treated with omeprazole 20 mg/ kg and vitamin D3 100 µg/kg, 6- ovariectomized group, treated with omeprazole 20 mg/ kg and vitamin D3 400 µg/kg, 7- ovariectomized group, treated with omeprazole 20 mg/ kg, 8- ovariectomized group, treated with DMSO as a solvent. A week after ovariectomy, treatment of 3th to 8th groups began and continued for 12 weeks. During the sampling, under general anesthesia, blood were sampled and serum was prepared, and then lumbar vertebrae, femur bones and the right tibia separated and were put in the fixative solution. Serum alkaline phosphatase and Ca were measured. Resistance of femur bones were measured against fracture. Histological section prepared from L3 vertebrae and the end of tibia bones. The volume density of trabeculae of the L3 vertebrae body of samples was measured by stereologic rules. The number of osteoclasts in tibia's sections was measured morphometrically, and the density of L4 vertebrae was determined based on Archimedes ' principle. The mean of variables was compared by SPSS 12 software. To compare the mean of alkaline phosphotase, serum Ca, the density of L4 vertebrae and the resistance of femur bones against fracture, we used ANOVA and Games-Howell's test, and to compare the mean of volume density of trabeculae and the number of osteoclasts, Mann- Whitney test in p<0. 05 was used.
  Results
  After 12 weeks, ovariectomy made severe osteoporosis in the 2nd and 7th groups. In the 1st, 3rh, 4th, 6th and 8th, no osteoporosis was delected, but in the 5th group, osteoporosis was detected slightly.
  Conclusion
  Vitamin D treatment and almost DMSO prevent osteoporosis progressing. omeprazole treatment alone cant prevent osteoporosis but in combination with a suitable dose of vitamin D, it can prevent osteoporosis and its progress.
 • Dr H. Ahmadvand, Dr A. Khosrowbeigi Page 25
  Oxidation of low-density lipoprotein (LDL) has been strongly suggested as a key factor in the pathogenesis of atherosclerosis. Thus the inclusion of some anti-oxidant compounds such as Satureja Khozistanica,vitamin E and coenzyme Q10 in daily dietary food stuff may inhibit the production of oxidized LDL and may decrease both the development and the progression of atherosclerosis. The present study investigated the inhibitory effects of Satureja Khozistanica, vitamin E and coenzyme Q10 on LDL peroxidation induced by CuSO4 quantitatively in vitro.
  Materials And Methods
  LDL was incubated with CuSO4 and the formation of conjugated dienes and thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) of LDL were monitored as markers of LDL oxidation. Inhibition of this Cu-induced oxidation was studied in the presence of extracts of Satureja Khozistanica,vitamin E and coenzyme Q10.
  Results
  It was demonstrated that Satureja Khozistanica like vitamin E and coenzyme Q10 is able to inhibit LDL oxidation and decrease the resistance of LDL against oxidation in vitro.
  Conclusion
  This study showed that Satureja Khozistanica similar to vitamin E and coenzyme Q10 prevented the oxidation of LDL in vitro and it may suggest that they have the similar effect in vivo
 • Dr A. Mohsenzadeh, Dr A. Rezapour Page 31
  Many hospitalized children are suffered from medical errors that may cause serious injuries. The aim of this study was to evaluate medical errors in hospitalized children in khorramabad Madani hospital in the first half of 2008.
  Materials And Methods
  This study was a cross sectional that was performed for all medical errors in hospitalized children in khorramabad Madani hospital from 21/3/2008 to 21/9/2008. The sampling method was census. Studied variables included: age, sex, weight, kinds of errers, education of parents, job of parents. Data was collected by questionnaire and analyzed by SPSS software.
  Results
  In this study out of 2250 records, 151 (6/3%) had medical errors. 53%were girls and 47% were boys that there was a significant relation between sex and medical errors. 46/4%were related to age group lower than 2 years old. Most of the errors were occurred in weight group of 6kg. Types of medical errors included drug ordering 46/3% (involved incorrect dosage of drug (37%), frequency 28%, rout 19% and others 16%), transcribing10%, administering32/4%, dispensing11/3%. Most errors related to liquid therapy 76/2% and intravenous rout 85/4%. Most errors were occurred during night 47% and during weekend 56/6%.
  Conclusion
  Medical errors are common in hospitalized patients, and in our study the rate of medical errors was 6/3%. So further efforts are needed to reduce them.
 • Dr F. Zareei, Dr M. Mardani Page 39
  Breast cancer is the most common cancer among women and the third commonest cancer after stomach and lung cancers. Almost one out of nine women suffers from this cancer. About half million people die from breast cancer yearly. Therefore, it is necessary to pay attention and study this disease.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, a prepared questionnaire including presumable risk factors of breast cancer was completed by all the women suffering from breast cancer who referred to Shohada Ashayer hospital of Khorramabad from September 2008 to July 2009. Finally, the data of 50 patients was collected and analyzed to study probable risk factors of breast cancer.
  Results
  The results showed that the average age was about forty three, 38% and 8% of the patients were overweight and obese respectively in terms of BMI, 10% were single, and 38 (90. 5%) out of the 42 patients with childbirth record had been under 30 in their first childbirth. Moreover, seventy six patients had menarche age under thirteen. Nine (60%) out of fifteen patients had over-50 menopause, 38 (88. 1%) of the married patients with children had lactation record, 74% of the patients lacked mastalgia record, 80% did not report any biopsy record, and 45 (90%) of the patients did not report any breast cancer history in their close relatives.
  Conclusion
  Considering the results of similar studies and factors including first childbirth age, lactation record, and the body mass index of most of the patients in the present study, as well as the life style and facilities in the province, it can be concluded that stressful events of life could be major factors in causing breast cancer in the studied patients
 • B. Kamarehei, H. Mirhosseini Page 45
  with industrial and economic growth and different material production that humans gained from natural resources for their comfort and walfare, inwardly introduced toxic material and heavy metal entered environment that there created serious problems for themselves and environment. This study accomplished to determine heavy metal concentration (As, Ba, Cd, Hg, Pb, Cr)in water resources and river of Borujerd city in 2008-2009.
  Materials And Methods
  This descriptive cross-sectional study was conducted to determine heavy metal concentration (As, Ba, Cd, Hg, Pb, Cr) in water resources and river of Borujerd city. 54 samples of water were taken from 18 drinking water wells, and also in two times 8 samples of Borujerd river were taken from before and after the city. Then samples carried into the lab and were concentrated ten times using expressed methods and standard methods. Then heavy metal concentration determined by AAP (WFX 130) and results analyzed by SPSS and EXCEL software.
  Results
  Heavy metal concentration average (As, Ba, Cd, Hg, Pb, Cr) in drinking water wells were 0. 0, 0. 3222, 0. 0014, 0. 0002, 0. 0077 mg/l respectively. and heavy metal concentration in river water after the city has been increased than before the city.
  Conclusion
  Results indicated that heavy metal concentration average in Borujerd drinking water wells were lower than standard amounts and drinking water wells didn’t pollute with heavy metal. But heavy metal concentration in river water after the city has been increased than the before of it because city waste water enters the city river.
 • N. Galehdar, M. Birjandi Page 53
  The carried out studies show that psychological, emotive and social problems of students are important and need to serious and organized measures to select tutors. It is clear that lack of rendering suitable counseling prevents students from educational attainments. So with regard to importance and role of counseling, this research was carried out to determine the rate of student's satisfaction from academic counseling of the tutors of Lorestan university of medical sciences.
  Materials And Methods
  This descriptive cross-sectional study was carried out on 680 students including the third and forth term of all fields selected using census sampling. Data collection tool was a two part questionnaire (reliability = %79) which indicated student's satisfaction in three levels. Then data were analyzed using statistical tests, X2 and SPSS software.
  Results
  In this study 77. 9% of the students were female with age range of 19-35. The most reason for their referrals was educational problems (59. 2%). 37. 9% of the students had no satisfaction from the tutors, 44. 38% had moderate satisfaction and 17. 73% of them were satisfied with the tutors.
  Conclusion
  Results indicated a weak level of satisfactory, so having positive, attitude towards academic counseling, it seems necessary to take action for implementing laws and regulations related to tutors, as well as evaluating their performances. Conducting codified educational programs for tutors can help achieving university high goals.
 • Dr Rashidifard, M. Birjandi Page 65
  Dental caries is a transmissible infectious disease which is the most common disease in human being after the common cold. The most permanent tooth which is decayed at the age 6-12, is the first molar of the tooth of sixth year. It is the main base for chewing and the leader of growth for the rest of tooth, and losing it leads to irreparable damage within mouth and tooth limit. Having it out is like snapping the string of a chaplet and causes the disturbance of dental harmony. Therefore it may lead to particular, temporal and jaw aches (t. m. g) and may cause headache and aches in jaw and lace. This study in addition to defining the index of DMF in different parts of khorramabad, it investigates the relationship between decay, brushing, the number of family members and education of parents.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was carried out on 920 khorramabad primary school students in 2007 to determine the DMF. The metod of sampling was a combination of classification and multiphase cluster sampling. Data were recorded in a questionaire which was prepared for this purpose, then they were analyzed using SPSS software. Also, for the cases which needed to be compared, the Mann-whithney and t-test were used.
  Results
  After examining the students to define the DMF, it was determined that 53. 2% of the students had no carious tooth and among those students who had carious teeth 35% had one, 32. 7% had two and the others had more than two carious teeth. The average of DMF for all the students was 1.02 which this value was 1. 13 for girls and 0. 95 for boys. Maximal average of DMF for 11 year old girls was 1.71 and for 11 year old boys was 1.05 and minimal average of DMF for 7 year old girls was 0.25 for and 7-year-old boys was 0.27. Also maximal average of DMF in health care centers of Dar-e garm was 1.73 and minimal value in health care centers of Shafa was 0.54. So, maximal average of DMF in 11 year old students was 1.6 and minimal average of DMF and in 7 year olds was 0.28.
  Conclusion
  By comparison between the average DMF of students of khorramabad and national standard, it was seen that the difference between the average of DMF of 7 year old students and national standard was not significant, but the difference between 9 years old students and national standard was significant. Also, no significant difference was observed between MDF mean of those who brushed their teeth and those who did not.
 • M. Sadeghi, L. Tajik Page 75
  Musculoskeletal disorders, early fatigue induced by static work and the same symptoms are caused by inappropriate designed tools, equipment, building and workplace. Inadequate educational furniture is taken to be the reason of severe posture problems such as low back pain, spinal disorders, fatigue, shoulder and neck pain, and disturbance circulation in legs. So ergonomic design of educational furniture should be carefully considered.
  Materials And Methods
  The present research was a cross-sectional study. Samples included desks and chairs (n=150) chosen from reading rooms of dormitories and faculties of Isfahan university of medical sciences Isfahan- Iran. In the study 2 parameters from desk and 5 parameters from chairs were assessed using a tape-measure and a set-sqare. Data were analyzed by SPSS ver 10 software.
  Results
  Comparing the results from the mean of measured values (for seating height, desk height and desk clearance) indicated a significant difference between them (p<0. 00).
  Conclusion
  Findings of the study showed that existing standard in Iran about chairs and tables for educational institutions should be reviewed. Also the most important problem with chairs and desks are seating height and desk surface height respectively. These two parameters didn’t match with anthropometric dimensions of the sudents of Isfahan university of medical sciences.
 • Dr R. Ghergherehchi, Dr M. Rafiei Page 81

  Celiac disease (CD) is a chronic enteropathy caused by hypersensitivity to gluten. Most studies have showed more prevalence of CD in the patients with diabetes mellitus type 1. Both diseases are autoimmune and their incidence is related to inheritance and environmental factors. The aim of this research is the study of relation between CD prevalence and diabetic age onset.

  Materials And Methods

  In this descriptive cross-sectional study, 135 children with diabetes mellitus type 1 referring to Tabriz children hospital endocrine department and clinic between 2006-2008 were selected. After filling individual identity of the patients and the measurement of weight and height, the serumic level of anti-tissue Trans glutaminase IgA antibody (A-tTG-A-IgA), anti endomisial IgA antibody (AEA-IgA) and anti-gliadin IgG antibody (AGA-IgG) were measured. In the case that A-tTG-A either AEA alone or with AGA was high, small intestinal biopsy was preformed. The data was analysed using SPSS ver 16 software.

  Results

  28 of 135 patients with diabetes mellitus type 1, were serologically positive for celiac. Confirmed celiac prevalence based on biopsy was 6. 8%. From diabetic age onset and celiac incidence point of view there was not any significant relation (P=0. 996).

  Conclusion

  Celiac disease in type1 diabetic patients dose not have correlation with the onset age of type 1 diabetes and diabetic patients should be followed up from celiac point of view during treatment and prevention.

 • Ay Azizpour, A. Khodadadi Page 89
  Hyperlepidemy or the increase in the rate of blood lipids is a condition which is developing as an illness in new decades. With regard to problems as a result of using drugs and also benefits of physical activity to improve hyperlepidemia, this research has tried to study the effect of the physical activity with regard to energy expenditure on blood lipids.
  Materials And Methods
  To do the study, 21 hyperlepidemic men were selected and received a training protocol (the physical activity with 450 and 600 kcal).
  Results
  Results showed that burning 450 kcal per season caused a significant change at levels of total cholesterol and HDL (P≤0/05). However to cause significant changes at levels of the triglyceride need to burn 600 kcal energy expenditure per season (P≤0/05). No significant change was found for both groups in relation to LDL levels and so can be concluded that, burning 600 kcal per session is not enough to cause change at LDL levels.
  Conclusion
  In general, results showed that to cause positive changes at levels of HDL, less physical activity is needed, but to cause positive changes at levels of triglyceride, physical activity and energy expenditure should be increased.
 • H. Momeni, A. Salehi Page 99
  One of disorder with destroyed of function and perception of body’s structure is cerebrovascular accident (CVA). By current statistical results, CVA is the third agents of death. Self care is the one section of rehabilitation in patients with CVA. By nurse’s support, the patient will performance self care and he will acquire feeling self- respect.
  Materials And Methods
  This quasi experimental research was carried out on 42 CVA patients. Data collection instrument was SS- QOL questionnaire. First QOL indicator was measured by SS- QOL questionnaire. In experimental group self care program was instructed. After 5 weeks, patient’s QOL in two groups were measured again by the same questionnaire. T test, Chi Square and Willcaxon test was used to data analysis.
  Results
  A significant difference was observed between QOL score before and after self care program in experimental group (p≥0.001), as well as a significant difference was seen between QOL score in experimental and control groups (p≥0.00128).
  Conclusion
  Findings of this research showed that education of self care to patients by nurses in hospital or home can increase quality of life in the patients with CVA.
 • Dr F. Shamsaei, Dr F. Elhani Page 107
  For all individuals, mental, physical and social health is vital strands of life that are closely interwoven and deeply interdependent. And mental health is crucial to the overall well-being of individuals, societies and countries.
  Objectives
  The aim of this study is to identify the mental health needs of Hamedanian people.
  Materials And Methods
  This was a descriptive cross-sectional study. The participants consist of 1300 persons who were selected by stratified sampling. A 30- item questionnaire was used to gather data from the samples. It consisted of three parts: A-demographic factors, B-questions related to mental health service delivery and C- questions related to mental health needs.
  Results
  Results showed that the Hamedan city people believed that mental health services are inadequate, they did not access services near their home (76%) and mass media educational programs about services was poor(34%). The expressed needs of people were: mental health education (72%), established mental health centers in schools (52. 8%) and factories (50. 7%) and expanding the comprehensive mental health centers in the city(57. 8%). Expanding the assurance services (85. 6%), modifying wrong beliefs and ideas about mental illness (42. 6%), and improving the mental health in society.
  Conclusion
  Community based mental health services should to provide comprehensive and local cares and treatments. Services should be comprehensive in that they provide a range of facilities to meet the mental health needs of the population at large as well as of special groups, such as children, adolescents, women and elderly people.