فهرست مطالب

مجله علمی پزشکی جندی شاپور - سال نهم شماره 3 (پیاپی 66، 1389)
 • سال نهم شماره 3 (پیاپی 66، 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/04/20
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مقالات پژوهشی
 • غلامرضا خاتمی نیا، محبوبه قادرپناه، محرم چناری، زیبا سعیدی صفحه 205
  زمینه و هدف
  تخلیه چشم اثر منفی روی کارایی شخص در جامعه و باعث بروز تنش شدید روانی برای فرد می گردد. جهت پیش گیری از این تراژدی ابتدا نیاز به اطلاعات اپیدمیولوژی و علت یابی در هر منطقه جغرافیایی می باشد. هدف این مطالعه تعیین شیوع و علل تخلیه چشم در استان خوزستان است.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر به صورت گذشته نگر و با استفاده از پرونده پزشکی بیماران و در صورت نیاز تماس با بیمارانی که طی سال های 86-1381 در این استان تحت عمل جراحی تخلیه چشم قرار گرفتند، انجام گرفته است.
  یافته ها
  طی سال های مذکور 283 بیمار تحت این عمل جراحی قرار گرفته که 162 مورد مرد و 121 مورد زن بوده اند. میانگین سنی 44 سال بود و با توجه به جمعیت استان شیوع سالانه این عمل 13 مورد در یک میلیون نفر جمعیت بود. از نظر علت، بیشترین شیوع مربوط به تروما 85 موردو سپس به ترتیب عفونت 41 مورد، چشم نابینای دردناک (Painfull Blind eye) بدون زمینه گلوکوم 35 مورد، چشم تغییر شکل یافته و هیپوتون (Phtisis Bulbi) 30 مورد، مراحل پیشرفته گلوکوم همراه با بالا بودن فشار چشم(Advance Glaucoma and high IOP) 29 مورد، تومورها 25 مورد،ادم اپی تلیوم و کدورت قرنیه(Bullos Keratophathy and Dense corneal Opacity and Vascularization) 16 مورد، دیسژنزی مادرزادی چشم(Congenital Dysgenesis) 11 مورد و دیگر علل 11 مورد بود.
  نتیجه گیری
  در مجموع علل شایع تخلیه چشم، تروما، عفونت و گلوکوم پیشرفته بود و در اکثر موارد امکان پیش گیری از این عمل وجود دارد. توصیه به آموزش عمومی در سطح رسانه ها و ایجاد امکانات حفاظتی و ایمنی در تمامی مراکز صنعتی و ورزشی و آموزشی و استفاده از کمربند ایمنی و کیسه هوا در وسایل نقلیه همراه با تشخیص به موقع و درمان سریع و مناسب می توان میزان قابل توجهی از این عمل جراحی را کم کرد.
  کلیدواژگان: شیوع تخلیه چشم، علل تخلیه چشم، استان خوزستان
 • علی احمدزاده، مهران حکیم زاده، احسان ولوی، سارا بهارام صفحه 213
  زمینه
  نارسائی حاد کلیه (ARF) برحسب تعریف به کاهش سریع عملکرد کلیه که منجربه احتباس مواد ازته و اختلال بیوشیمی خون می شود اتلاق می گردد. علل مسبب آن ممکن است پیش کلیوی، داخل کلیوی یا پس کلیوی باشند. هدف از این مطالعه بررسی علل ARF در کودکان بستری شده در بخش نفرولوژی بیمارستان کودکان ابوذر اهواز که مرکز ارجاع بیماران کلیوی در جنوب غرب کشوراست بود.
  بیماران و
  روش کار
  ما پرونده بیمارانی ر اکه با تشخیص ARF طی سه سال (1385-1382) در آن مرکز تحت درمان قرار گرفته بودندرا بررسی کردیم. در صورتی که کراتی نین سرم بیمار به طور ناگهانی افزایشی به میزان دو برابر میزان قبلی پیدا کرده بود ومعمولا (ولی نه همیشه) با اولیگوری همراه و سایر اطلاعات به دست آمده نیز با آن سازگار بود، به عنوان ARF در نظر گرفته می شد. در صورت مشاهده شواهد بیماری مزمن کلیه نیز از مطالعه خارج می شد. سپس با استفاده از اطلاعات موجود بیماری های زمینه ای در سه دسته: پیش کلیوی، کلیوی و پس کلیوی طبقه بندی می شدند..
  نتایج
  درمجموع 113 نفر معیار های ARF داشتند که 77(68%) نفر پسر و (32%)36 نفر دختر بودند (M/F:2.2). میانه سنی آنان 6.8 سال (از 10روز تا 15سال) بود ولی بیشتر آنان در گروه سنی 10-5 سال(5/34%) قرار داشتند. شایعترین علل زمینه ای ARF مشکلات داخل کلیوی (4/74%) و سپس علل پیش کلیوی(6/18%) و پس کلیوی (7%) بودند. شایع ترین علت منجر به ARF نیز، ابتلا به گلومرولونفریت حاد بعد از عفونت استرپتوکوکی بود.
  نتیجه گیری
  علل زمینه ای نارسائی حاد درمنطقه ما با نقاط دیگر متفاوت است. شایع ترین علت بروز نارسائی حاد کلیه در کودکان ما گلومرولونفریت حاد متعاقب عفونت استرپتوککی و گزش عقرب گادیم و کم آبی شدید ناشی از اسهال است. بنابراین، در اکثر موارد می توان با ارتقاء شرایط بهداشتی، درمان سریع عفونت ها و شروع زود هنگام مایع درمانی خوراکی و یا تزریقی کم آبی از وقوع آسیب حاد کلیه کاست.
  کلیدواژگان: نارسائی حاد کلیه، گلومرولونفریت حاد، عقرب زدگی
 • سید محمد علوی، ناصر مشیری، شهرام شکری صفحه 221
  زمینه و هدف
  شناخت ویژگی های اپیدمیولوژیک، بالینی و آزمایشگاهی بیماران مبتلا به مننژیت باکتریال در تشخیص سریع و شروع درمان مهم است. هدف از این مطالعه بررسی ویژگی های اپیدمیولوژیک، بالینی و آزمایشگاهی بیماران و مقایسه این متغیرها در مننژیت باکتریال و آسپتیک بود.
  روش بررسی
  در یک مطالعه گذشته نگر در بیمارستان رازی اهواز تمام بیماران 18 ساله و بالاتر مننژیتی بستری شده در بین سال های1382 تا 1386 مطالعه شدند. بیماران در دو گروه مننژیت باکتریال و آسپتیک از نظر اپیدمیولوژی، علائم بالینی وآزمایشگاهی مایع مغزی نخاعی((CSF مقایسه شدند.
  یافته ها
  از 312 نفر بیمار مننژیتی، 215 نفر (9/68 درصد) باکتریال (42 نفر قطعی، 156 نفر احتمالی و 17 نفر ناقص درمان شده) و 97 نفر (1/31 درصد) آسپتیک (شامل10 نفر مننژیت سلی و 2 نفر بروسلوز) بودند. میانگین سنی برای مننژیت باکتریال 7/26 ±7/44 سال و برای مننژیت آسپتیک 5/15 ± 3/37 بود (05/0 P>).60 درصد بیماران باکتریال و1/61 درصد آسپتیک مرد بودند(05/0P>). دوازده درصد بیماران تریاد تب، سفتی گردن و کاهش هوشیاری داشتند. در مننژیت باکتریال و آسپتیک، میانگین CSF- WBCبه ترتیب 2/1035 ±4021 و 4/116 ± 2/163 و میانگین گلوکزCSF،3/17±5/27 و1/16±7/68 و میانگین پروتئین CSF8/476±8/689 و7/107±6/132 بود(05/0 P
  کلیدواژگان: مایع مغزی نخاعی، مننژیت باکتریال، مننژیت آسپتیک، جنبه های اپیدمیولوژیک
 • عبدالعظیم قلمبر، جواد زارعی، محمدحسن پی پل زاده صفحه 232
  مقدمه و هدف
  در ایران خودکشی پنجمین عامل از دست رفتن سالهای مفید عمر می باشد. در میان روش های مختلف خودکشی، خودسوزی یک مسئله مرگ بار، آسیب رسان، دردناک و هزینه بر از نظر فردی و اجتماعی است. لذا این پژوهش با هدف تعیین و شناسایی عوامل فردی اجتماعی زمینه ای و خطر ساز در اقدام به خودسوزی می باشد.
  روش بررسی
  این پژوهش یک مطالعه مشاهده ای توصیفی- مقطعی است. جمعیت مورد مطالعه شامل کلیه بیماران خودسوزی بستری (126 نفر) در شش ماه(سه ماهه چهارم سال 87 و سه ماه نخست سال 1388)در بیمارستان سوانح و سوختگی طالقانی شهر اهواز می باشد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای است که روایی وپایایی آن تایید شده است. داده ها از طریق مصاحبه جمع آوری و با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی در نرم افزار (15)SPSS تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که در مجموع 108 زن و 18مرد اقدام به خودسوزی کرده بودند. میزان مرگ و میر در خودسوزی ها 69% بود. از عوامل فردی و اجتماعی خطرساز در زنان می توان به جنسیت مونث،سابقه ابتلا به افسردگی8/64%، بیسوادی25%، تاهل63%، گروه سنی 35-15 سال88%، سکونت در روستا 38%،خانه داری89%، و در مردان به بیکاری50% و اعتیاد7/16% اشاره کرد.
  نتیجه گیری
  یافته های پژوهش نشان داد که زنان جوان، بیسواد و کم سواد، متاهل و خانه دار روستایی دچار افسردگی که از وضعیت اقتصادی پایینی برخوردار بوده در معرض خطر بیشتری برای اقدام به خودسوزی قرار دارند. بنابراین برنامه ریزی در خصوص شناسایی افراد در معرض خطر و انجام اقدامات پیشگیرانه توسط مراجع ذیصلاح می تواند باعث کاهش خودسوزیها شود.
  کلیدواژگان: ویژگی های فردی اجتماعی، عوامل خطرساز، خودسوزی
 • سید محمد حسن عادل، محمد الستی، ماندانا اشرفی صفحه 247
  زمینه و هدف
  عملکرد بطن چپ، شدت ضایعات عروق کرونری و وجود آریتمی های بطنی به عنوان عوامل اصلی تاثیر گذار در بقاء بیماران بعد از سکته حاد قلبی شناخته شده اند. در این مطالعه فراوانی مرگ ومیر کوتاه مدت یک ماهه در میان بیماران با بروز زودرس (کمتر از 72 ساعت) آریتمی فوق بطنی (عارضه شایع سکته حاد قلبی) مورد ارزیابی قرار می گیرد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی آینده نگر 315 بیمار با حمله حاد سکته قلبی با بالا رفتن قطعه ST برای بار اول مورد ارزیابی قرار گرفته اند. سن، جنس، فاکتورهای خطر و نوع آریتمی فوق بطنی در 72 ساعت اول از پرونده های پزشکی جمع آوری شد. بیماران به مدت یک ماه کامل پی گیری شدند. بروز موارد مرگ ناگهانی قلبی و یا حملات قلبی منجر به فوت استخراج شده و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفت.
  یافته ها
  از 300 بیمار، 208 نفر (3/69 درصد) دارای یک تاکی آریتمی با 1/8 درصد مرگ و میر و 78 نفر (26 درصد) دارای دو تاکی آریتمی با 8/12 درصد مرگ ومیر و 11 نفر (7/3 درصد) دارای سه تاکی آریتمی با 45 درصد مرگ و میر یک ماهه بودند. مرگ ومیر در بین بیماران با و بدون تاکی کاردی دهلیزی به ترتیب 36 درصد و 4/9 درصد بود)05/0(P مرگ ومیر در بین بیماران با و بدون ضربان زودرس دهلیزی به ترتیب 8 درصد و 14 درصد بود)05/0.(P> مرگ ومیر در بین بیماران با و بدون تاکی کاردی سینوسی به ترتیب 15 درصد و 5 درصد بود)05/0(P
  کلیدواژگان: تاکی آریتمی های فوق بطنی، مرگ و میر کوتاه مدت، سکته حاد
 • فاطمه کیانپور قهفرخی، سیده فائزه مروج، زهرا علی مدد، خدامراد زندیان صفحه 255
  زمینه و هدف
  هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه متغیرهای کمال گرایی و مسوولیت پذیری با اختلال وسواس فکری- عملی در پزشکان ساکن اهواز بود.
  روش بررسی
  در این پژوهش، کمال گرایی و مسوولیت پذیری متغیرهای پیش بین و اختلال وسواس فکری- عملی به عنوان متغیر ملاک محسوب می شدند. نمونه پژوهش شامل 100 نفر پزشک ساکن اهواز بود. برای گزینش نمونه پژوهش، روش نمونه گیری تصادفی مورد استفاده قرار گرفت. برای سنجش کمال گرایی از مقیاس کمال گرایی اهواز (Ahvaz Perfectionism Scale)، برای سنجش مسوولیت پذیری از مقیاس مسوولیت پذیری(Responsibility Essay) و برای سنجش اختلال وسواس فکری- عملی، فهرست تجدید نظر شده علائم روانی (Symptom Checklist 90- Revised) مورد استفاده قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی ساده پیرسون استفاده شد.
  یافته ها
  بین کمال گرایی و اختلال وسواس فکری- عملی در پزشکان شهر اهواز رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (همبستگی 47/0) (01/0P
  کلیدواژگان: کمال گرایی، مسوولیت پذیری، اختلال وسواس فکری عملی
 • شهلا وزیری اسفرجانی، نگاه چعبی اهوازی، میاده دوبرجاوی، سیده ثریا اشرفی زاده صفحه 263
  زمینه و هدف
  سرطان پستان شایع ترین بدخیمی عضوی نزد زنان و عامل 19 درصد از مرگ و میر وابسته به سرطان در زنان است. هدف از این مطالعه بررسی برخی از عوامل خطر سرطان پستان در زنان مبتلا در بیمارستان شفاء اهواز می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع تحلیلی و گذشته نگر است. گروه مورد شامل 167 بیمار مبتلا به سرطان پستان و گروه شاهد شامل 317 بیمار مبتلا به لوکمیا بوده که در فاصله زمانی دو سال در بخش هماتولوژی بیمارستان شفاء اهواز بستری شده بودند. اطلاعات مورد نیاز از پرونده های بیماران و در صورت نیاز مصاحبه با آنان استخراج شد.
  عوامل خطر بررسی شده در این مطالعه شامل سن، مصرف قرص های جلوگیری از بارداری، سیگار، سابقه خانوادگی مثبت از سرطان پستان و سابقه مثبت از بیماری های خوش خیم پستان بودند.
  جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS و شاخص نسبت شانس استفاده شد.
  یافته ها
  متغیرهای سن، سابقه خانوادگی از سرطان پستان و سابقه بیماری های خوش خیم پستان در این مطالعه در ابتلا به سرطان پستان مؤثر بوده اند و متغیرهای سیگار و قرص های جلوگیری از بارداری، شانس ابتلا به سرطان پستان را افزایش می دهند.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه برخی از عوامل خطر بروز سرطان پستان قابل پیش گیری می باشند، تغییر شیوه زندگی در این موارد روشی مطمئن و کاربردی است. انجام معاینات منظم به ویژه در افرادی که سابقه خانوادگی مثبت از سرطان پستان دارند و پی گیری بیمارانی که دارای سابقه مثبت از بیماری های خوش خیم پستان هستند می تواند در تشخیص زودرس بیماری کمک کننده باشد. همچنین انجام تست های غربالگری نظیر ماموگرافی در تشخیص به موقع و در نتیجه پیش آگهی بهتر، از جمله روش های مؤثر است.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، قرص جلوگیری از بارداری، مصرف سیگار
 • امیر سیاهپوش، فضل الله امرایی، فرشته گل فخرآبادی صفحه 271
  زمینه و هدف
  اخیرا توجه به کشف ترکیبات آنتی اکسیدانتی به منظور استفاده در داروها و صنایع غذایی افزایش پیدا کرده است که اساسا به دلیل مشکلات آنتی اکسیدانت های صناعی می باشد. طب سنتی یک قسمت مهم از سیستم درمانی ایران می باشد. گیاه Astragalus brachycalyx یکی از گیاهان معروف طب سنتی بوده ولی تاکنون مطالعه ای در زمینه اثرات آنتی اکسیدانتی آن انجام نشده است. هدف این مطالعه تعیین و مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانتی عصاره های مختلف این گیاه می باشد
  روش بررسی
  از اندام هوایی گیاه گز خوانسار عصاره تام متانولی، کلروفرمی، پلی فنلی و آبی تهیه شد. به منظور بررسی اثر آنتی اکسیدانتی از دو روش DPPH و TEAC استفاده گردید. نتایج روش DPPH بصورت IC50 و در روش TEAC به صورت عدد TEAC در زمان های مشخص بیان گردید.
  یافته ها
  در روش DPPH عدد IC50 برای عصاره های عصاره تام، کلروفرمی، پلی فنلی و آبی به ترتیب 625/0، 827/0، 193/0 و 279/0 میلی گرم بر میلی لیتر و در روش TEAC میزان عدد TEAC به دست آمده برای عصاره های تام، کلروفرمی، پلی فنلی و آبی در دقیقه 2، به ترتیب 29/22،20/11، 06/17، 42/49، در دقیقه 4 به ترتیب 07/24، 33/12، 47/18، 56/51 و در دقیقه 6 به ترتیب 19/25، 76/12، 78/18، 61/52 میکرومول بر 100 گرم ماده خشک گیاه بود.
  نتیجه گیری
  همه عصاره ها دارای اثر آنتی اکسیدانت در هر دو روش بودند و از بین آنها عصاره پلی فنلی بیشترین فعالیت را در روش DPPH و در روش TEAC داشت. بیشترین اثر مربوط به عصاره آبی بوده و عصاره کلروفرمی دارای کمترین اثر در هر دو روش بود. نتایج نشان می دهد که عصاره های آبی و پلی فنلی دارای بیشترین اثر آنتی اکسیدانتی می باشند.
  کلیدواژگان: گز خوانسار، TEAC، DPPH، آنتی اکسیدانتی
 • بررسی مولکولار اپیدمیولوژی شیگلا سونه ای جدا شده از موارد بالینی در تهران با روش RAPD-PCR
  آرمان رستم زاد، سیدحمید زرکش اصفهانی، جلیل انتشاری صفحه 279
  زمینه و هدف
  شیگلوز به وسیله انواع سویه های شیگلا ایجاد می شود اغلب در کمتر از 15 سال دیده می شود. این بیماری بسیار مسری و در جوامع با سطح پایین بهداشت به شکل اپیدمیک و آندمیک بروز می نماید و با کاهش رشد کودکان و سندروم اورمی همولیتیک (Hemolytic uremic syndrome) همراه می باشد. چون که میزان ابتلاء به شیگلا سونه ای در بین گروه های سنی مختلف می تواند یک شاخص بهداشتی در ارزیابی کیفیت بهداشت یک جامعه باشد، بنابراین در طول سال های 1381 تا 1385 در بیمارستان های تهران میزان آلودگی گروه های سنی مختلف به شیگلا سونه ای به روش RAPD-PCR (Random Amplified Polymorphic DNA) مورد ارزیابی قرار گرفت.
  روش بررسی
  در این بررسی جمعا 60 ایزوله شیگلا سونه ای مربوط به 36 پسر (60 درصد) و 24 دختر(40 درصد) مورد مطالعه قرار گرفتند. ایزوله ها به دو روش بیوشیمیایی (تست حرکت، MR، سیترات،H2S، اندول، لیزین دکربوکسیلاز، اورنتین دکربوکسیلاز و ONPG) و سرولوژی تایید و سپس جهت تایید نهایی ایزوله های شیگلا سونه ای از تست RAPD-PCR استفاده شد.
  یافته ها
  این 60 بیمار به پنج گروه سنی مختلف تقسیم شدند که در بین آنها بیشترین میزان شیوع 22 بیمار (7/36 درصد) در گروه سنی یک تا دو سال قرار گرفتند و کمترین میزان شیوع 6/1 درصد در گروه سنی بیشتر از 9 سال مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان داد که روش RAPD-PCR قدرت تمایز دهندگی نسبتا مناسبی دارد و به واسطه داشتن قدرت افتراقی بالا، قابلیت تیپ بندی و تکرار پذیری، کم هزینه، سریع و آسان بودن می تواند روش مناسبی جهت طبقه بندی ایزوله های شیگلا در مطالعات اپیدمیولوژیکی باشد.
  کلیدواژگان: شیگلوز، اپیدمیولوژی، RAPD، PCR
 • میترا تدین نجف آبادی، پروین عابدی، راضیه محمد جعفری صفحه 291
  زمینه و هدف
  بیماری های تروفوبلاستیک حاملگی یکی از بدخیمی هایی نادر انسان می باشد که حتی در صورت وجود متاستازهای گسترده تا حد زیادی قابل درمان است و در صورت بی توجهی و عدم پیگیری مناسب، بالقوه کشنده و خطرناک می باشد. افزایش چشم گیر مراجعین در سال های اخیر ما را بر آن داشت که مطالعه ای با هدف بررسی میزان شیوع بیماری های تروفوبلاستیک حاملگی و عوامل مرتبط با آن را انجام دهیم.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و در این مطالعه 132 مورد بیمار مبتلا به GTT که در بین سال های 85 - 75 در بخش زنان بیمارستان امام خمینی اهواز بستری شده اند مورد بررسی قرار گرفتند. جهت جمع آوری اطلاعات از یک پرسش نامه تنظیم شده با 34 سوال استفاده شد و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از تست های مجذور کای، تی و تست دقیق فیشر استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد میزان شیوع مول 4/5 در 1000 حاملگی بوده است که مول کامل 8/81 درصد و مول ناقص 2/18 درصد بوده است که 2/34 درصد مول های کامل به شکل مقاوم تبدیل شده اند و 4/6 درصد آنها نیز به مهاجم و 7/2 درصد به کوریوکارسینوما تبدیل شده است. بین وقوع مول کامل و مول مقاوم با سن بیشتر از 40 سال ارتباط معناداری وجود داشت(02/0< P). ولی ارتباطی بین مول ناقص و سن بالا مشاهده نشد (57/0> P). همچنین بین گروه خونی مادر(A،O) و مول کامل ارتباط معناداری مشاهده شد (05/0< P).
  نتیجه گیری
  حاملگی در سنین بالا و عدم پی گیری مول هیداتیدیفرم پس از ساکشن کورتاژ از فاکتورهای مهم در فراوانی مول کامل و مقاومت به آن می باشد.
  کلیدواژگان: بیماری های تروفوبلاستیک حاملگی، مول هیداتیدیفرم، مول مهاجم
 • منوچهر قربان پور، حمیدرضا خورشیدی صفحه 299
  زمینه و هدف
  جراحی باز و جراحی به روش لاپاراسکوپیک دو روشی هستند که امروزه برای درمان این بیماری به کار می روند، اما انتخاب این دو روش به جهت عوارض پس از عمل در هر کدام هنوز مورد بحث واقع است. هدف این مطالعه بررسی مقایسه عوارض پس از عمل در دو روش فوق می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده تعداد 100 نفر بیمار مبتلا به فتق اینگوینال (توسط یک تیم جراحی) به دو روش جراحی باز (گروه A) و لاپاراسکوپیک(گروه B) تحت عمل جراحی قرار گرفته و از نظر بروز عوارض با یکدیگر مقایسه شده اند (هر گروه50 نفر). بیماران تا3 ماه بعد از نظر هیدروسل، آتروفی بیضه و درد مداوم مورد ارزیابی قرار گرفتند. اطلاعات بدست آمده با استفاده از تست آماری مجذور کای و t-test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  در گروه جراحی باز(A) تعداد 46 نفر مرد و 4 نفر زن و در گروه جراحی لاپاراسکوپیک(B) 44 نفر مرد و 6 نفر زن حضور داشتند(05/0P). یک هفته پس از عمل در دو گروه مورد بررسی هیچ موردی از عفونت وجود نداشت. در گروه جراحی باز(A) 4 مورد ادم و تورم خفیف، دو مورد متوسط و یک مورد شدید وجود داشت، در حالی که در گروه لاپاراسکوپیک(B) یک مورد ادم خفیف و یک مورد ادم متوسط و یک مورد نیز هیدروسل دیده شد (05/0P>). هیچ موردی از آتروفی بیضه در هر دو گروه مشاهده نگردید.
  نتیجه گیری
  به طور کلی براساس نتایج مطالعه حاضر هیچ تفاوت آماری معناداری از نظر عفونت زخم و ادم و تورم و همچنین بروز هیدروسل، آتروفی بیضه و درد مداوم 3 ماه بعد از عمل بین دو روش جراحی باز و لاپاراسکوپیک فتق اینگوینال مشاهده نگردید.
  کلیدواژگان: جراحی باز، جراحی لاپاراسکوپیک، عوارض پس از عمل، فتق اینگوینال
 • لیلا رزم آراء، خدیجه حکمت، عبدالحسن طلائی زاده، مرتضی طهماسبی، مجید کاراندیش صفحه 307
  زمینه و هدف
  مطالعات اپیدمیولوژیکی زیادی نشان داده اند که روغن ماهی به علت داشتن اسیدهای چرب زنجیره بلند امگا -3 موجود در ماهی، در برخی حیوانات خطر ایجاد تومور را کاهش می دهد. پژوهش حاضر یک مطالعه مورد- شاهدی است که به منظور تعیین ارتباط مصرف ماهی و خطر سرطان پستان انجام شده است.
  روش بررسی
  این پژوهش به صورت تحلیلی گذشته نگر بر روی 197 زن مبتلا به سرطان پستان شهرستان اهواز (مورد) و 197 زن سالم (شاهد) انجام شد. ابزار مورد استفاده پرسش نامه دموگرافیک، پرسش نامه عوامل باروری و مؤثر بر سرطان پستان و پرسش نامه تغذیه ای بود. شرکت کنندگان در پژوهش از طریق پرسش نامه ها از لحاظ عوامل مؤثر بر سرطان پستان و همچنین مصرف ماهی در سال قبل از بیماری شان مصاحبه می شدند. از آزمون آماری مجذور کای جهت متغیرهای کیفی و از آزمون من ویتنی جهت بررسی متغیر سن استفاده شد. سپس از مدل رگرسیون لجستیک جهت تحلیل نهایی داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار سن در دو گروه مورد و شاهد به ترتیب03/9 ±03/46 سال و 9/7±47/43 سال بود. در تحلیل نهایی، مصرف میگو(01/0P=) و کنسرو ماهی(002/0P=)، با کاهش سرطان پستان ارتباط معنا داری داشت، اما میزان مصرف ماهی، روش پخت و نوع ماهی پرورشی و دریایی تفاوت معناداری نداشت.
  نتیجه گیری
  بین مقدار مصرف ماهی، نوع ماهی، روش پخت ماهی با سرطان پستان ارتباطی یافت نشد. اما در بررسی گونه متفاوت ماهی، مصرف میگو و کنسرو ماهی با کاهش سرطان پستان ارتباط داشت.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، ماهی، امگا، 3
|
 • Gh Khataminia, M. Ghaderpanah, M. Chenari, Z. Saeidi Page 205
  Background And Objective
  Enucleation is surgical removal of the eye to enhance patients comfort and cosmetics, to protect vision in the fellow eye, or to safeguard life. In evisceration the eye content is removed. This procedure will affect the psychological and socioeconomic activity of the patients. The present study was undertaken to determine the incidence and causes of enucleation and evisceration in hospitals of Khuzestan province.Subjects and
  Methods
  This retrospective study was carried out to determine the incidence and causes of enucleation and evisceration in Khuzestan from 2002 to 2007, based on patients’ medical records and additional information received by calling the patients.
  Results
  This study included 283 eyes (265 enucleated and 18 eviscerated cases) with or without hydroxyl opatite. There were 162 males and 121 females (age range 1 to 98 years; mean 44 years). The mean incidence was 13 cases per 1,000,000 in the general population. The indications for enucleation were: trauma (n=85), infection (corneal ulcer, endophthalmitis) (n= 41), blind painful eye (n=35) phthisis bulbi (n=30), advanced glaucoma and high IOP (n=29), tumors (n=25), corneal opacity and vascularization (n=16), congenital dysgenics (n=11) and unknown causes (n=11).
  Conclusion
  This study showed that the main causes of enucleation were trauma, infection and advanced glaucoma. Furthermore, the incidence of this procedure could be reduced by appropriate medical care, early diagnosis and treatment. Propaganda for prevention of eye trauma through the use of protective devices in industrial, educational and sports centers and use of safety belts and airbags in cars can be useful preventing measures.
 • Ahmadzadeh A., Hakimzadeh M., Valavi E., Behadram S Page 213
  Background And Objective
  Acute renal failure (ARF) can be pre-renal, intrinsic renal or post-renal in etiology. The aim of the study was to assess the causes of ARF in patients admitted to Abuzar Children’s Hospital in Ahvaz, a referral center in the South Western of Iran. Subjects and
  Methods
  The records of patients managed as ARF were reviewed in our center from 2003 to 2006. ARF was defined as doubling of baseline serum creatinine associated with oliguria. A patient with evidences of chronic kidney disease was excluded. Based on the data, these causes were categorized in 3 groups as: pre-renal, intrinsic renal and post-renal.
  Results
  Totally 113 admitted patients had the criteria for ARF. There were 77 (68%) males and 36 (32%) females (M/F: 2.2). The mean age was 6.8 years (ranging from 10 days to 15 years), but most of the patients (34.5%) were 5-10 years old. The underlying causes of ARF were 74.4% intrinsic, renal 18.6% pre-renal and 7% post- renal. Among 84 patients with intrinsic renal failure, 63 (55.7 %) had acute glomerulonephritis (AGN).
  Conclusion
  The underlying causes of ARF in our region were different from other parts of the world. The most common causes of ARF were AGN and ATN due to scorpion sting and severe dehydration secondary to acute gastroenteritis. Therefore, most of these cases can be preventable by improving primary health care and by early and prompt treatment of infection and dehydration.
 • Alavi Sm, Moshiri N., Shokri Sh Page 221
  Background And Objective
  Familiarity with the epidemiological, clinical and laboratory features of bacterial meningitis (BM) is important for rapid diagnosis and initiation of antibacterial therapy. This study aimed at evaluating these patients based on their epidemiological, clinical and laboratory findings and comparing these variables with patients with aseptic meningitis (ASM).Subjects and
  Methods
  Admitted patients aged 18 years or more who were hospitalized because of meningitis, were studied between 2003 and 2007. Cases were grouped as BM and ASM and compared for their epidemiological, clinical and cerebrospinal fluid (CSF) laboratory aspects.
  Results
  Among 312 patients with meningitis, 215 (68.9%) had BM (42 definite, 156 probable and 17 partially treated) and 97 (31.1. %) had ASM. The mean age of patients with BM was 44.7 ± 26.7 years and for ASM was 37.3 ± 15.5 years (P>0.05). Twelve percent of cases had triad of fever, neck stiffness and low level of consciousness. The means for CSF-WBC, CSF- glucose and CSF-protein in BM compared with ASM patients were 4021.6 ± 1035.2 and 163.2 ± 116.4 cell/l of CSF; 27.5± 17.3 and 68.7± 16.1mg/dl and 689.8 ± 476.8 and132.6±107.7mg/dl, respectively (P<0.05).
  Conclusion
  The prevalence of BM was higher than that of ASM. Tuberculous meningitis had a considerable frequency among ASM patients. Confirmed BM based on CSF culture was lower than other studies. The number of performed LP procedures was not in accordance with the total meningitis cases. Similarly, WBC and glucose in CSF were helpful in differential diagnosis of BM vs. ASM
 • Ghalambor A., Zarei J., Pipelzadeh Mh Page 232
  Background And Objective
  Suicide is among the first 10 causes of mortality and loss of life in Iran. Among the various methods of suicide, self –burning is a fatal injurious and painful problem imposing costs to the individual and society. The aim of this study was to assess the personal and social background and risk factors for self –burning attempts.Subjects and
  Methods
  This study is an observational, descriptive and cross-sectional research. Subjects include all burned patients (126 people) admitted in winter 2008 and spring 2009 in Ahvaz Taleghani Burn Center. Data were collected by researcher-made questionnaires, after confirming their validity and reliability.
  Results
  Results showed that 108 women and 18 men attempted for self –burning. Individual and social risk factors in women include: history of depression (64.8%), illiteracy (25%), being married (63%),age range of 15-35 years(88%), residence in rural communities (38%) and being household (89%). Unemployment (50%) and addiction(16.7%) were important risk factors in men.
  Conclusion
  The findings showed that young, illiterate, married and depressed rural housewives who had a low economic status were more at risk for attempted for self –burnings. Therefore, planning on the identification of individuals at risk and preventive actions by competent authorities may reduce the self-inflicted burns.
 • Kianpoor Ghahfarokhi F., Moravege F., Alimadad Z., Zandian Kh Page 255
  Background And Objective
  The aim of this survey was to assess the relationship of perfectionism and responsibility to obsessive-compulsion disorder (OCD) among physicians residing in Ahvaz. Subjective and
  Methods
  Responsibility and perfectionism were established as predictive variables while OCD was planned as a dependent variable. The sample constituted of 100 Ahvaz-resident physicians selected randomly. For measuring perfectionism, Ahvaz perfectionism scale, for measuring responsibility, responsibility essay and for measuring obsessive-compulsion disorder, symptom checklist 90- Revised were used. Pearson simple correlation was employed to analysis data.
  Results
  The results showed that both perfectionism and responsibility had significant positive correlations with obsessive-compulsion disorder among physicians residing in Ahvaz.(p<0.01)
  Conclusion
  The finding of this study showed that high levels of perfectionism and responsibility predisposed physicians to develop obsessive-compulsive disorders.
 • Vaziri Esfarjani Sh, Chabi Ahvazi N., Doberjovi M., Ashrafizadeh Ss Page 263
  Background And Objective
  Breast cancer includes 32% of women's cancer is the most common malignancies in women and is the reason for 19% of cancer-dependent mortality. The aim of this study was comparison between some breast cancer risk factors in patients with breast cancer and leukemia in Ahvaz Shafa Hospital. Subjects and
  Methods
  In this retrospective and analytic study,167 patients with breast cancer were compared with 317 patients with leukemia in a two- year period. The risk factors included age, OCP usage, smoking, positive familial history of breast cancer and positive history of benign breast disease. Odds ratio index was used for statistical data analysis.
  Results
  Breast cancer was seen more in 41 to 50 years old women. Familial history of breast cancer and history of benign breast disease were effective risk factors and smoking and, OCP usage increased the risk of developing breast cancer in our study.
  Conclusion
  The results showed that some of the breast cancer risk factors are preventable, such as changes in lifestyle, regular examinations, especially about persons with a familial history of breast cancer or benign breast diseases which in turn can influence early diagnosis. Screening tests such as mammography are also useful in early diagnosis and improved prognosis of breast cancer.
 • Siahpoosha, Amraee F., Golfakhr Abadi Page 271
  Background And Objective
  There has been an increasing interest for antioxidant compounds use in preventive medicine and food industry, mainly due to several drawbacks of synthetic compounds. Traditional herbal medicine plays an important part in Iranian healthcare system. Astragalus brachycalyx (Gaz angabin) has been used in traditional medicine and its antioxidant effects have not been studied previously. The aim of this study was to determine and compare antioxidant activity of various extracts of aerial parts of this herb.Subjects and
  Methods
  Four extracts (methanol, chloroform, polyphenols, aqueous) were prepared from aerial parts of A.brachycalyx. DPPH and TEAC assays were used for the antioxidant activity. The results of DPPH and TEAC assays were expressed as IC50 and TEAC values at individual time points.
  Results
  The IC50 values of methanolic, chloroformic, polyphenolic and aqueous extracts were 0.625, 0.827, 0.193, 0.279 mg/ml, respectively. The TEAC values of the extracts at 2, 4 and 6 min reaction were 22. 29, 11.20, 17.06, 49.42; 24.07, 12.33, 18.47, 51.56; 25.19, 12.76, 18.78, 52.61 µmol Trolox equivalents/100 g DW.
  Conclusion
  All extracts had antioxidant activity as measured by both methods. The polyphenolic extract was found to have maximum activity in DPPH assay, while in TEAC assay, the aqueous extract showed maximum activity and chloroformic extract had minimum antioxidant effects. The results showed that polyphenolic and aqueous extracts had better activities in antioxidant assays.
 • The Investigation of Molecular Epidemiology of Shigella Soneii Isolated from Clinical Cases in Tehran Using RAPD-PCR Method
  Rostamzad A., Zarkesh Esfahani Sh, Enteshari J. Page 279
  Backgrond and
  Objective
  Bloody diarrhea (Shigellosis) is caused by different species of Shigella and is often seen in children befor than under 15 years old must be aded. less than 15 years of age. This disease is extremely contagious, epidemic and endemic in communities with low level hygiene and in majority of cases is accompanied with hemolytic uremia syndrome and decreased children's growth. As the rate of infection by Shigella soneii among different ranges of age is considered as an indicator of hygiene level, this study was designed to detect the rate of infection by Shigella sonei among different ranges of ages in Tehran by Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD-PCR) between 2002-2006. Subjects and
  Methods
  In this study totally 60 isolates of Shigella soneii taken from 36 (60%) boys and 24 (40%) girls were studied. All isolates were primary confirmed as Shigella species by biochemical (Motility, MR, Citrate, H2S, Indole, Lysin decarboxylase, Ornitin decarboxylase, ONPG) and serologic tests; then all isolates were finally confirmed as Shigella soneii by Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD-PCR) test. Among all 60 patients, the highest rate of infection with Shigella soneii belonged to 1-2 year-old group (36/7%). Furthermore, the lowest rate of infection belonged to group with more than 9 years of age (1/6%).
  Conclusion
  This study showed that RAPD PCR method had a relative good discrimination power, and was a good method for typing of Shigella isolates in molecular epidemiological studies according to its high discrimination power, typing ability, reproducibility, low cost, rapidity and easy of use.
 • Tadayon Najafabady M., Abedi P., Mohammadjafari R Page 291
  Background And Objective
  Gestational trophoblastic disease (GTD) is one of the rare neoplastic diseases that remains curable even with a lot of metastases, but if left untreated, it can be life threatening. We had an increase in number of GTD during recent years in Ahvaz. The aim of this study was to determine the prevalence and risk factors of trophoblastic diseases among women who were admitted in Imam Khomaini Hospital, Ahvaz, Iran. Subjects and
  Methods
  In this cross-sectional study, all hospital records related to trophoblastic diseases (n=132) were reviewed from 1996 up to 2006. Demographic and histo-pathologic data were taken using a questionnaire containing 34 questions. The Chi-square, "t" and Exact -Fisher tests were used to analyze all data. P≤ 0.05 was considered significant statistically. SPSS, version 11 was used for statistical analysis.
  Results
  The prevalence of hydatidiform mole was 5.4 in 1000 deliveries including 81.8% complete and 18.1% incomplete moles. It was shown that 34.2% of complete moles turned to persistent forms out of which 6.4% changed into invasive moles and 2.7% into choriocarcinoma. There was a significant association between complete and persistent moles and more than 40 years of age (p<0.02), but there was not any association between incomplete moles and increased age. There was a significant correlation between blood group of women (A and O) and complete moles (p<0.05).
  Conclusion
  Pregnancy in the older ages and lack of follow-up of molar patients after suction-curettage is an important factor in the prevalence of hydatidiform and persistent moles.
 • Ghorbanpour M., Khorshidi Hr Page 299
  Background And Objective
  Open and laparoscopic surgery are performed around the world to treat this condition. The aim of this study is to compare post operative complications of these two surgical methods.Subjects and
  Methods
  In this randomized clinical trial 100 patients with inguinal hernia were evaluated in two groups (open group A and laparoscopic surgery group B). Patients were followed at 1 week and 3 months post-operatively to evaluate complications such as wound infection, edema, post-operative direct hernia, hydrocele, testicular atrophy and chronic pain. Data were statistically analyzed through chi square and t-tests.
  Results
  In open hernioplasty group (A) there were 46 males and 4 females and in laparoscopy group (B) 44 males and 6 females (P>0.05). Mean age in hernioplasty group was 17.6 years and 16.3 years in laparoscopy group (P>0.05). There were 4 mild, 2 moderate and 1 severe inflammation in group A and 1 mild and 1 moderate inflammation and none wound infections in group B (P>0.05), one week after surgery. There was no wound infection, testicular atrophy and post operative direct hernia in any of the groups. Three months after surgery 4 chronic pain cases were recorded in group A and 3 in group B. One patient with hydrocele was recorded in group B. (P>0.0).
  Conclusion
  The findings of this study showed that there were no statistically significant differences in post-operative complications between either laproscopic or open hernioplasty.
 • Razmara L., Hekmat Kh, Talaiezadeh Ah, Tahmasebi M., Karandish M Page 307
  Background And Objective
  Numerous animals models have shown the inhibitory effects of fish oil on tumor growth, due to its long-chain omega - 3 fatty acids. The association between fish intake and breast cancer was investigated in this case - control study.Subjects and
  Methods
  This retrospective study involved 197 women with breast cancer and 197 healthy subjects as control. Data were collected by questionnaires concerning demographic data, reproductive as well as breast cancer - related risk factors and a food frequency questionnaire. Information about fish intake one year prior to the disease onset was collected through the questionnaire. Qualitative variables and age were tested through chi square and Mann- Whitney statistical tests, respectively. Logistic regression analysis was used for final data analysis.
  Results
  The mean and standard deviation of age in case and control groups were 46.03±9.03 and 43.47±7.9 years, respectively. According to the final data analysis, shrimp(p=0.01) and tuna fish (p= 0.002) intake were significantly influential in decreasing breast cancer risk. There was no significant association between breast cancer risk and total fish intake, its preparation and source (cultivated vs. marine).
  Conclusion
  There was no association between total fish intake, its source and/or preparation method and breast cancer. However, different fish species, shrimp intake, and use of conserved fish were important in reducing breast cancer risk.