فهرست مطالب

تشخیص آزمایشگاهی - پیاپی 66 (اردیبهشت و خرداد 1389)
 • پیاپی 66 (اردیبهشت و خرداد 1389)
 • 44 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1389/04/15
 • تعداد عناوین: 7
|
 • اخبار آزمایشگاهی
  زیر نظر: دکتر محمدجواد غروی صفحه 2
 • عئشد، -ژثمم»غئحاخفقخحهز
  دکتر عباس افراه ترجمه: دکتر عباس افراه صفحه 7
 • قارچ هایمفید از دیدگاه بیوتکنولوژی
  دکتر مهدی فخار، صادق خداویسی صفحه 14
 • هورمون آنتی مولری
  لعیا تکبیری صفحه 22
 • اثرات منفی خارج معده ای عفونت هلیکوباکترپایلوری
  رضا کاظمی درسنگی، معصومه قدس فومنی، احمد تاجه میری صفحه 28
 • سرم آمیلوئید A و ارزش تشخیصی آن در بیماری های عفونی
  لعیا تکبیری صفحه 36
 • آخرین نتیجه ارزیابی کیفی اقلام آزمایشگاهی آزمایشگاهمرجع سلامت
  صفحه 42