فهرست مطالب

 • پیاپی 54 (بهار 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/02/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • زهرا افشاری، مریم سلیمانی موحد صفحه 1

  مطالعه تجارت درون صنعت برای کشورهایی که در جستجوی مزیتت هتای سست ی وایعتی هستند، با درسظر گرفتن شیوه و تکنولوژی تولید این کشورها، بسیار مهم و حیاتی است. ایتران سیز در راه پیشرفت و توسعه روابط برون متریی تجتاری دتود، سیایمنتد ال تویی مناست بترای تولید و صادرات کالاها و همچنین واردات مواد و کالاهای مورد سیای است. برای رسیدن به این هدف باید بتواسیم به دوبی مزیت های سس ی تجاری را در کشور شناسایی کترده و بته تیویتت آن بپرداییم. در این میاله با استفاده ای روش برآورد پویای GMM به بررستی میتزان تترایرات متغیرهای مدل هکشرت اوهلین ت سامویلسون بر تجارت درون صنعت ایران با کشورهای منطیته MENA 6833 با استفاده ای داده های ترکی ی متی پترداییم . مطالعته اسجتا - در طی دوره 6831 شده سشان می دهد که ای میان متغیرهتای متدل هک شرتت اوهلتین ت سامویلستون سترمایه اسستاسی کم ترین ترایر را بر تجارت درون صنعت ایران با کشورهای منطیه MENA دارد و مزیت های سس ی تجارت درون صنعت ایران در اکثر موارد در طول یمان تغییر سکرده است.

  کلیدواژگان: تجارت درون صنعت، برآورد GMM، منطقه MENA، مزیت نسبی، هکشر اوهلی ساموئلسون
 • نظر دهمرده، مهدی صفدری، مهیم شهیکی تاش * صفحه 25

  در این تحقیق برای بررسی اثر شاخص های کلان بر توزیع درآمد در ایرران از مغییرهرای سهم مجموع مالیات بر درآمد وثروت بر کل درآمد مالیاتی، سهم هزینه های تامین اجغمرایی و بهزیسغی در بودجه دولت، اخغلال نرخ ارز، رشد درآمد سرانه و نرخ بیکاری اسرغااد شرد است. در مطالعه جاری برای تعیین ارتبرا بنندمردت مغییرهرا از رود قردارل مربعرات کراملا اصلاح شد -OLS) (FM فینیپس و هنسن) 991 (اسغااد شرد اسرت . نغرای قاصرل از ایر ن 116 بیکراری مروثرترین - پژوهش نشان می دهد که با توجه به شواهد موجود در دور 131 یامل در افزایش سطح نابرابری در ایران بود است. نغای این تحقیق قاکی ازآن است که سیاست های مالیاتی و تامین اجغمرایی و بهزیسرغی بایث کاهش نابرابری در ارغصاد ایران شد ولیکن رشد ارغصادی، بیکراری و اخرغلا ت نررخ ارز منجر به افزایش نابرابری شد است.

  کلیدواژگان: توزیع درآمد، شاخص های کلان، FM-OLS، رولینگ
 • اکبر عالم تبریز، محمد باقرزاده آذر صفحه 57
 • رضا نجارزاده، الهام مهدوی راسخ صفحه 87
 • علی اکبر ایزدی فرد، حسین کاویار صفحه 111

  صنعت نفت ایران برای توسعه، نیاز به سرمایه گذاری دارد. گرچه با قیمت های بالای نفت در شرایط کنونی بخشی از این منابع مالی از فروش نفت قابل تاممین اسات، اماا باه هار اا ، اسااافادا از ساارمایه گااذاری خااار ی بااه منجااور ااذژ تونولااو ی و تهااریع برنامااه هااای سرمایه گذاری نیز ضروری به نجر می رسد. طی یک دهه اخیر، ایران تلاش کردا است کاه باا معرفی قراردادهای بیع ماقابل، بخشی از سرمایه مورد نیاز و تونولو ی مناسا را باه خادمت صنعت نفت بگیرد. موضوع معاملاه در قارارداد ب یاع ماقابال، تیزیازاد، دانای فنای و فاراه آوردن تهزیلاتی برای تولید در کشور واردکنندا است. طار هاای معاملاه در ایان قارارداد، توافق می کنند تا فروشاندا ماعاقااا محصاولاتی را کاه باه وسایله ایان تهازیلاد تولیاد شادا، خریداری و هزینه های خود را مهازلک نماید. اوصا قارارداد بیاع ماقابال راارتناد از : رقاد بودن، لازم بودن، منیز باودن، معاوب باودن، ارتااان باین کالاهاا و تیزیازاد صاادراتی باا کالاهای بازخرید شدا و بلند مدد بودن. مزمارین مهمله در معااملاد بیاع ماقابال، توصای ماهیت قوقی قراردادی است که در این زمینه منعقد می شود. بیع ماقابل با نزادهاای قاوقی همچون بیع، معاوضه، شرکت، عاله، مضاربه، ا ارا به شرن تملیک و صلح تشاابزاتی دارد . اما فی الواقع بیع ماقابل، هیچیک از این نزادها نیهت. ایان پاووهی باه بررسای فقزای قاوقیماهیت قرارداد بیع ماقابل پرداخاه و می کوشد مشروریت این قرارداد بین المللای را از دیادگاا فقه پویای اسلام و قوق ایران به اثااد برساند.

  کلیدواژگان: تجارت متقابل، بیع متقابل، مشروعیت، اصل حاکمیت اراده، ماهیت ویژه
 • احمد جعفرنژاد، علی محقر، مریم درویش، مهرداد یاسایی صفحه 145

  برای محیط همیشه درحال تغییر این دوران، چابکی زنجیره تامین عاملی است حیاتی که بر رقابت پذیری سازمان ها اثر گذار می باشد. به منظور ایجاد یک زنجیره تامین چابک ابتددا زز است معنای زنجیره تامین چابک روشن گردد، چراکه چابکی مفهومی بسیاروسیع ودارای ابعاد متفاوتی می باشد که جنبه های مختلفی از سازمان را در بر می گیرد. به طورکلی، باوجوداینکده در رابطه با چابکی تحقیقات زیادی انجا گرفته است، ولی به نسبت، مفهو چابکی در زنجیره تامین چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. چنین وضعیتی نیاز به تکنیکی جهت اندازه گیری چابکی زنجیره تامین را مشخص می سازد. هدف این مقاله ارایده تکنیکدی بدرای انددازه گیدری چابکی زنجیره تامین است، این تکنیک ترکیبی از تیوری گراف و رویکرد ماترسی بدا منطد فازی و مدلسازی ساختار یافته مفهومی می باشد. تکنیک مذکور در یک مطالعه موردی به کار گرفته شده است و موانع اصلی چابکی زنجیره تامین در این مطالعه موردی شناسایی شده اند.

  کلیدواژگان: چابکی، زنجیره تامین چابک، روش ماتریسی، تئوری گراف، رویکرد فازی
 • سید مجید هاشمی صفحه 171

  جهانی شدن بازارها، یکپارچگی اقتصاد جهانی، رقابت شدید، عدد امینادان، نایایددار محنط تجارت در سطح جهان الزامات نویای را برا کشورهایی که علاقه ماد به بقاء و رقابت در محنط ینچنده و نایایدار اقتصاد جهانی هستاد، یدید آورده اند. اید الزامدات، در بررنرندده موارد هیچون استفاده از ابزارها، تکاولوژ ها و روش ها جدید برا انجدا عاالندت هدا تجار از جیله صادرات است. با توجه به ای که به زعم برخی از صاحباظران، اقتصاد آیادده اقتصاد شبکه محور خواهد بود، برخوردار از توانیاد ها هیچون توان صادرات به روش الکتروننکی برا حضور موعق در چان اقتصاد ضرورت دارد. در ای تحقنق تاثنر کاربرد تجارت الکتروننکی بر منزان صادرات عرآورده ها نفت، راز و یتروشنیی مورد بررسی قرار ررعته و نتنجه رنر و ینشاهادات لاز ارایه رردیده اسدت . در ای تحقنق ضی مرور ادبنات نظر تحقنق، به تبن موضوع و روش تحقنق یرداخته است. برا اجرا یژوهش از روش مندانی که با مطالاه کتابخانه ا مورد یشتنبانی قرار ررعتده، استفاده شده است. نیونه آمار شامل شرکت ها عضو اتحادیه صادرکاادران عرآورده ها نفت، راز و یتروشنیی است. یس از بررسی ادبندات تحقندق و تجزیده و تحلندل شداخ هدا توانیاد ها تجارت الکتروننکی 42 شاخ اصلی در قالب سه متغنر بهبود کدارایی عرایاددصادراتی، اعزایش درآمد و کاهش هزیاه ها صادراتی، شااسایی و تدوی رردید و داده ها از مریق یرسشاامه جیع آور شد و از تکانک ها کیی و کنفی آمار برا تجزیده و تحلندل داده ها استفاده شده است که نتایج حاصله حاکی از تداثنر مببدت و ماادی دار کداربرد تجدارت الکتروننکی بر منزان صادرات و سه متغنر مورد ارزیابی می باشد. با توجه بده نتدایج حاصدل از تحقندق بده سناسدتگوارن دولتدی عادان در زمناده صدادرات و هیچادن مددیران عادان در زمناده صدادرات توصدنه مدی ردردد هرچده بنشدتر بده امدر تجدارت الکتروننکی به ماظور توساه صادرات، در تدوی سناست هدا صدادراتی خدود توجده لاز را ماظور دارند

  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات و ارتباطات، تجارت الکترونیکی، کسی و کار الکترونیکی، بازاریابی الکترونیکی، اینترنت، صادرات
 • مهدی عبداللهی، محمدرضا عابدین صفحه 201
|
 • Page 1

  The study of intra-industry trade is crucial for the countries who seek to reach the real comparative advantages. For the expansion and benefiting from international trade an optimal trade structure is required. For this purpose recognizing and forcing the comparative advantages in our international trade is necessary. In this paper we study the effects of Heckscher-Ohlin-Samuelson (H-O-S) variables on intra-industry trade of Iran and MENA region countries in 1378-1386 period. For this purpose a dynamic GMM method is applied. The results show that comparative advantages are time invariant. Furthermore among the (H-O-S) variables human capital has the least effect on intra-industry trade in Iran.

 • Page 25

  To make an assessment of the effect of macroeconomic indices on income distribution in Iran this study has used variables such as the share of sum of income tax and wealth tax in total tax revenue, the share of social security and social welfare costs in the state budget, exchange rate disorders, the growth in income per capita and unemployment rate. This study has taken use of FM-OLS method(PHLIPS & HANSEN(1990)) to determine the long-term relation among variables. The results of this study indicate that the unemployment has been greatest elements of growth of disparity within 1974-2004, while taxation, social security and social welfare policies have brought reduction in disparity in Iranian economy. However, economic growth, unemployment and exchange rate disorders have brought an increase in disparity. This study has taken use of Rolling Regression (R-R) to evaluate and assess the variations in the parameters contributing to distribution of income. The result from rolling regression indicate that the change in the policies adopted of social security, social welfare and policymaking for bringing a reduction to disparity and social welfare have considerable fluctuations, the fact that tells us about the absence of proper strategy in policymaking.

  Keywords: DISTRIBUTION OF INCOME, MACRO ECONOMIC INDICES, FM, OLS, ROLLING REGRESSION
 • Page 57

  In this paper a fuzzy analytical network process model for supporting the vendor selection process in strategic situations is suggested. First, the vendor evaluation problem is putting together by use of the multi-criteria decision-making (MCDM) approach and a five step hybrid process, which incorporates the technique of fuzzy analytical network process. Then the modified TOPSIS (technique for order performance by similarity to ideal solution) is used to rank vendors in terms of their overall performances. The newly developed ANP will be used to compute the relative weights of the multiple evaluation criteria, which are obtained from the nominal group technique (NGT) with interdependences. To show the ability of the suggested model a case study is proposed. This case study shows how this approach can be used for the strategic vendor selection problem.

  Keywords: FUZZY ANALYTICAL NETWORK PROCESS, TOPSIS, NGT, MULTIPLE CRITERIA ANALYSIS, CRITERIA INTERDEPENDENCE
 • Page 87

  The study of the relationship between globalization and income distribution is quite controversial. The impact of globalization on income distribution in developing countries is both necessary and important. For this reason in the current article an attempt has been made to evaluate the effect of globalization on the distribution of income among the D-8 countries. We used openness as an index for globalization. The Gini Coefficient was used to measure income distribution among the countries under study. A panel data approach covering the period 1995-2004 was used to estimate the impact of globalization on income distribution. The findings of this study show that trade liberalization during the period of the study has improved income distribution and lowered income inequalities among the D-8 countries.

  Keywords: GLOBALIZATION, INCOME DISTRIBUTION, GINI COEFFICIENT, D, 8 COUNTRIES
 • Page 111

  Development of petroleum industry of Iran needs finance. Although by existence of highprices of petroleum in recent circumstances, part of these financial sources is securable from sale of petroleum; however use of foreign finance for absorption of technology and acceleration of finance programs is necessary. In recent decade, Iran has endeavored to attract part of necessary capital and adequate technology in petroleum industry by introduction of buy back contract. The object of buy back contract is equipment, technical science and provide of convenience for production in importer country. Parties of buy back agree that seller subsequently purchase the productions that have been output through this convenience and amortize own expenses. Specifications of buy back are: being contract, being irrevocable, being unconditional, being consideration, being coherency and being long time. The main issue in buy back transactions is its description of contractual nature. Buy back has similarities to legal institutions like contract of sale, contract of exchange, contract of partnership, contract of reward, contract of capital investment by sleeping partner, hire-purchase contract and contract of settlement. Buy back indeed is non of these institutions. This research surveys the nature of buy back contract in jurisprudential and legal viewpoint and assay to prove the legitimacy of this international contract in sight of Islamic dynamic jurisprudence and Iran law.

  Keywords: COUNTER TRADE, BUY BACK, LEGITIMACY, DOCTRINE OF FREEDOM OF THE WILL, SPECIAL NATURE
 • Page 145

  In today’s perpetually changing environment, supply chain agility is a critical element affecting organization`s competitiveness. In order to turn supply chain into an agile supply chain, we need to first clarify the meaning of supply chain agility. Because agility is a very broad and multi-dimensional concept, it involves diverse aspects of an organization. Even though there has been considerable research on the topic of agility, in general, there is relatively little examination of agility in the supply chain context. This situation reveals the need for a supply chain agility technique. The purpose of this article is to develop a technique to measure supply chain agility, the technique introduced in this paper is a combination of graph theory and matrix method, fuzzy logic and Interactive structural modeling. The proposed technique is then applied to a case study, supply chain agility is measured and the chief obstacles to a more agile supply chain are identified.

  Keywords: AGILITY, AGILE SUPPLY CHAIN, GRAPH THEORY, MATRIX METHODS, FUZZY LOGIC
 • Page 171

  This paper deals with the effect of applying electronic commerce on the rate of export in Iranian Oil, gas and petrochemical products export's association. Firstly, this paper indicates The structure of electronic commerce with details based on newest references and then clarifies criteria of electronic commerce measurement based on the mentioned structure. Other effective criteria were achieved with exploratory study by interviewing with experts and investigate in real circumstance and then getting the effective questionnaire. Questionnaire data were processed by mean test and student t-test in aspect of parametric test and Friedman analysis variance test and binominal test in aspect of nonparametric test. Finally the effect of applying electronic commerce on the rate of export in Iranian Oil, gas and petrochemical products export's association, was etimaled.

  Keywords: INFORMATION, COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT), ELECTRONIC BUSINESS (EB), ELECTRONIC COMMERCE (EC), ELECTRONIC MARKETING (EM), INTERNET, EXPORTS
 • Page 201

  The reasons for some governmental intervention in market of some goods are to balance of supply and demand, control of price fluctuations and support of producers and consumers. The goal of this study is identification and evaluation of governmental interventions and policies in the market of dates in Iran. The survey has realized by using the quantitative analysis such as regressive methods and descriptive statistics. Results showed that execution of more interventions in the form of internal and border policies for protection of dates production have not had significant and/or desirable effect on main variables in dates market. Beside that, there are many limitations in dates production and its trade at domestic and international markets. For sake of reforming the market of dates, it’s necessary that public sector changes the current policies, overall planning, harmonizing the market forces and increasing coherence between production forces in public and private sector. And also correction of current methods at crop collection, packaging, processing, distribution at domestic and foreign markets.

  Keywords: DATES MARKET, GOVERMENTAL INTERVENTIONS, PROTECTIVE POLICIES, NORMAL PROTECTION RATE, GUARANTEED PRICE, GUARANTEED PURCHASE