فهرست مطالب

برنامه - پیاپی 373 (یکشنبه بیستم تیر 1389)

هفته نامه برنامه
پیاپی 373 (یکشنبه بیستم تیر 1389)

 • 36 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1389/04/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • طرح هدفمند کردن یارانه ها در برنامه ششم به تثبیت می رسد
  صفحه 4
 • ارزیابی شاخص های بخش آموزش عالی
  صفحه 6
 • بررسی وضعیت صنعت چای کشور طی سال های 1389 - 1380
  صفحه 14
 • وضعیت ساماندهی و خصوصی سازی شرکت های دولتی در سال 1387
  صفحه 19
 • تصویب آیین نامه اجرایی مواد 8 و 10 قانون هدفمند کردن یارانه ها
  صفحه 27
 • مرکز جامع آسیب دیدگان اجتماعی در ایلام احداث می شود
  صفحه 30
 • نحوه توسعه فازهای جدید پارس جنوبی تعیین شد
  صفحه 31
 • تاسیس مناطق ویژه علم و فناوری در استان های مستعد کشور
  صفحه 33