فهرست مطالب

دادنامه - پیاپی 2 (آبان 1388)
 • پیاپی 2 (آبان 1388)
 • 72 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1388/08/20
 • تعداد عناوین: 12
|
 • یادداشت مدیر مسئول
 • اصلاح نظام حقوقی و کارکرد حقوقدانان
  رسول آرامش صفحه 3
 • مقالات
 • فلسفه حقوق چیست؟
  میشل تروپه ترجمه: دکتر مرتضی کلانتریان صفحه 7
 • زبان شرع
  وائل بن حلاقص محمد راسخ صفحه 14
 • جامعه شناسی جزایی
  هانری لوی برول ترجمه: دکتر ابوالفضل قاضی صفحه 24
 • از زندان تا کیفر زدایی
  مارک آنسل ترجمه: دکتر محمد آشوری صفحه 31
 • حقوق کودک، نیازمند بازآفرینی
  دکتر فرناز ناظرزاده کرمانی صفحه 38
 • هیئت منصفه از منظر انریکوفری
  مجید معتضدی صفحه 43
 • اجبار و اکراه در اقرار به جرم
  مهران ماندگار صفحه 51
 • وکالت دادگستری در ترکیه
  سیدحسین میری صفحه 57
 • درآمدی بر دلایل دیجیتالی
  امیر قاسمی نژاد صفحه 64
 • گزارش و اخبار
 • دعواهای حقوقی بر سر کتابخانه دیجیتالی گوگل
  صفحه 68
 • منابع اینترنتی درباره فلسفه حقوق
  صفحه 69