فهرست مطالب

معرفت فلسفی - سال هفتم شماره 3 (پیاپی 27، بهار 1389)

فصلنامه معرفت فلسفی
سال هفتم شماره 3 (پیاپی 27، بهار 1389)

 • 196 صفحه، بهای روی جلد: 6,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1389/05/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • صفحه 7
 • مجید احسن، حسن معلمی صفحه 11
  مسئله اصالت وجود یا ماهیت یکی از مهم ترین مسائل فلسفی می باشد که اگرچه به طور مستقل اززمان میرداماد و ملاصدرا مطرح شده است، اما محتوا و مبانی آن را می توان در اندیشه فیلسوفانپیشین نیز سراغ گرفت؛ بدین لحاظ، در این مقاله، سعی داریم تا این مسئله را از دیدگاه ابن سینا وشیخ اشراق به عنوان نمایندگان مکتب های فلسفی مشاء و اشراق بررسی کنیم. بنابراین، پرسشاصلی پژوهش حاضر این است که دیدگاه ابن سینا و شیخ اشراق در این باره چیست؟ مدعای مقالهاین است که: اگرچه شیخ اشراق کلام ابن سینا در مورد عروض وجود بر ماهیت را عروض خارجیفهم کرده و با انتساب قول به زیادت ذهنی و خارجی وجود بر ماهیت به مشاء، خود به نفی زیادتخارجی وجود بر ماهیت پرداخته و آن را به گونه ای نفی کرده که به نفی زائد یعنی وجود منتهی گشته(و در نتیجه، شیخ معتقد شده که ماهیت امر متحقق خارجی و اصیلی است که منشا انتزاع مفهوموجود می گردد، و بدین لحاظ، مجعولیت ذاتی از آن ماهیت می باشد)؛ اما این انتساب باطل است،زیرا ابن سینا با ملاحظات دقیق خویش بر عروض ذهنی و نه خارجی وجود بر ماهیت تاکیددارد. بدین لحاظ، ابن سینا به تحقق خارجی و اصالت وجود تصریح کرده و جعل و علیت را نیز ازشئون وجودی دانسته است.
  کلیدواژگان: ابن سینا، شیخ اشراق، وجود، ماهیت، عروض، اصالت، جعل
 • ابواحسن غفاری صفحه 37
  علم النفس فلسفی ملاصدرا مورد انتقاد ملارجبعلی تبریزی و قاضی سعید قمی قرار گرفته است. بهعقیده تبریزی، نفس یا از ابتدا نیازمند به ماده است و یا نیازمند به ماده نیست. اگر نیازمند ماده بودهو جسمانیه الحدوث باشد، باید همواره مادی بوده و هرگز نمی تواند مجرد گردد، و اگر مادی نیست،پس حدوثا و بقائا مجرد بوده و شق سومی که بر اساس آن نفس در ابتدای حدوث مادی بوده وسپس به مرحله تجرد برسد، وجود ندارد. از نظر نویسنده مقاله، مخالفت تبریزی با نظریه ملاصدراناشی از عدم فهم دقیق اصول حکمت متعالیه است.
  قاضی سعید در نقد مبانی نظریه حدوث جسمانی نفس گرفتار تهافت است. وی از یک طرف، ازاتحاد عاقل با معقول، اتحاد خیال با متخیل، و اتحاد حاس با محسوس سخن گفته و از سوی دیگر،اصالت وجود، تشکیک وجود و حرکت جوهری را انکار کرده است. اغلب دلایل وی در نقد مبانیو اصول نظریه حدوث جسمانی نفس خطابی است.
  کلیدواژگان: ملارجبعلی تبریزی، قاضی سعید قمی، ملاصدرا، نفس، منتقدان
 • محمد محمدرضایی، احمد سعادت صفحه 55
  نوشتار حاضر تلاش دارد تا برخلاف ذهنیت غالب درباره ابن سینا رویکرد نوینی از تفکرات وی راطرح کند و آن را به اثبات برساند. طبق این رویکرد، ابن سینا علاوه بر تفکر استدلالی از تفکرعرفانی و اشراقی نیز بهره مند است؛ اما تفکر اشراقی وی در زیر تار و پود استدلال های تعلیمی ومکتب بحثی سینوی پنهان مانده است. گفتنی است که رسالت نوشتار حاضر واگشایی این تجربهحضوری و ذوقی است، تجربه ای که می توان از آن تعبیر به «عرفان عقلی» کرد. بنابه این رویکرد،رساله های اشراقی ابن سینا و همین طور نمط های سه گانه اشارات وی همگی ساختار، رویکرد، وهدف واحدی دارند. افزون بر این، کلیت فلسفه ابن سینا نیز دارای نظامی واحد و ساختاری یگانهاست و رساله های اشراقی و نیز سه فصل پایانی اشارات، در حاشیه تفکر این فیلسوف قرار ندارند؛بلکه در متن نظام فلسفی و تفکر او، همراه با دیگر مکتوبات وی، هدف واحدی را دنبال می کنند. براین اساس، هستی شناسی ابن سینا تفاوتی آشکار با هستی شناسی ارسطو دارد.
  کلیدواژگان: ابن سینا، مشاء، اشراق، ارسطو، هستی شناسی، عرفان عقلی
 • حسین عشاقی صفحه 89
  بنابر دیدگاه های فلسفی رایج، موضوع فلسفه اولی عبارت است از «وجود مطلق» یا«موجود از آن جهت که موجود است»؛ ولی روشن است که درستی این سخن،مشروط است به اینکه وجود، حکم پذیر باشد؛ یعنی اتصافش به برخی احکام واوصاف، ممکن باشد. ادعای این مقاله آن است که در وجود، چنین شرطی امکانتحقق ندارد. بنابراین وجود، حکم ناپذیر است و ممکن نیست که «وجود مطلق» یا«موجود از آن جهت که موجود است» موضوع فلسفه باشد.
  کلیدواژگان: موضوع فلسفه، وجود مطلق، موجود از آن جهت که موجود است، احکام وجود، امور عامه، وصف و موصوف، وحدت وجود، حکم ناپذیری
 • امیرحسین بانکی پور فرد صفحه 105
  مقاله حاضر با پرداختن به مراحل شکل گیری افکار لایب نیتس در مورد امتداد و مکان، و ارتباطآن دو با هم، نشان می دهد که لایب نیتس چگونه با نفی جوهریت امتداد، نیرو را اصل اشیا و امتدادمی داند. ضمن آنکه بر این اساس، او از ثنویت دکارتی و کانتی خارج می شود و اصل اشیا را روحانیمی داند. لایب نیتس امتداد، ماده، و مکان را سطح پدیداری، و واقعیتی اشتقاقی می انگارد؛ در نتیجه،از اینکه جهان را از هر دو سو درون و برون نامتناهی بداند ابایی ندارد، بنابراین اتم و خلا را منکرمی شود و اصل اشیا را نقاطی متافیزیکی می شمارد که «مناد» نام دارند، دارای حیات و ادراک اند، وبه اطراف احاطه برونی دارند. وی بدین ترتیب، اتصال را توضیح می دهد.
  کلیدواژگان: امتداد، اتصال، مکان، نیرو، نامتناهی، لایب نیتس، مناد، اتم، خلاء، ماده
 • محمد سعیدی مهر صفحه 133
  بحث درباره مواد ثلاث (وجوب، امکان و امتناع) و گزاره های موجه، هم در منطق و هم در فلسفهمطرح است. منطق دانان مسلمان در آثار منطقی خویش، اغلب ضمن بحث درباره اقسام گزاره ها،گزاره های حملی را به گزاره های موجه و غیرموجه (مطلق) تقسیم، و سپس اقسام و احکام گزاره هایموجه را به تفصیل بررسی می کنند. فیلسوفان نیز مفاهیم یا ماهیات را به سه دسته واجب الوجود،ممکن الوجود و ممتنع الوجود تقسیم، و درباره احکام فلسفی هریک بحث می کنند. اکنون این مسئلهدرخور طرح است که چه تفاوتی میان معنای منطقی و معنای فلسفی مواد و جهات هست و آیا اینبحث اصالتا بحثی فلسفی است یا منطقی؟ اندیشمندان مسلمان در پاسخ به این مسئله، دست کم سهدیدگاه را مطرح کرده اند که به ترتیب عبارت اند از: 1. تمایز معنایی؛ 2. وحدت معنایی و اختلافحیطه ای؛ 3. وحدت معنایی و تساوی حیطه ای.
  در این مقاله پس از طرح و نقد دو دیدگاه نخست، دیدگاه سوم به منزله رای مختار ملاصدرابررسی می شود. یکی از پیامدهای این دیدگاه آن است که بحث درباره مواد و جهات، اصالتا بحثیفلسفی است، نه منطقی، و اگر در منطق درباره آن بحث شود استطرادی است. در بخش دیگر مقاله،دیدگاه سوم نیز نقد، و نشان داده می شود که این دیدگاه با چالش هایی روبه روست؛ برای نمونه، لزوماختصاص موجهات به اقسام ویژه ای از گزاره های حملی. در پایان دیدگاه چهارمی به اختصارپیشنهاد می شود که بر پایه آن، تمایز معنایی میان جهات منطقی و جهات فلسفی بنابر تمایز میانجهات راجع به صدق و جهات راجع به وجود تبیین می شود.
  کلیدواژگان: مواد ثلاث، جهت، گزاره موجه، وجود رابط، صدق، ملاصدرا
 • سیدمحمود نبویان صفحه 159
  ثبوت حق در جهان خارج، مستلزم فرض متعلق و صاحب حق است. بدون چنینفرضی نمی توان وجود هیچ گونه حقی را در جهان خارج تصور کرد. یکی از مباحثاصلی در حوزه فلسفه حق، بحث صاحبان حق است. آیا وجود شرط یا شروطی دربارهصاحب حق ضروری است؟ آیا شعور و زندگی از شرایط مالک حق بودن است؟ آیاحیوانات، گیاهان و جمادات را می توان صاحب حق دانست؟ نویسنده در این مقاله بهبررسی موضوع از دیدگاه صاحب نظران غربی پرداخته، آنها را با منابع اصیل اسلامیبرابر می نهد و نتیجه می گیرد که برخلاف نظریات فلاسفه غربی وجود هیچ گونه شرطیدر موجودات برای صاحب حق بودن ضروری نیست، و برای هر موجودی می توانحقوق تکوینی و نیز امکان داشتن حقوق اعتباری را فرض کرد.
  کلیدواژگان: حق، صاحب حق، فلسفه حق، حقوق حیوانات و گیاهان و جمادات
|
 • Majid AḤsan, Hassan Muallimi Page 11
  The question of the essentiality of existence or quiddity is one of the most debated and most basic questions in philosophy. This issue is raised by Mir-Dāmād and Mullā Ṣadrā as an independent issue; however, its foundations can be traced back to other philosophers as well. The authors in this article try to investigate this issue in Ibn Sian and Shaykh Ishraq. They claim that Shaykh Ishraq was mistaken when interpreted Ibn Sina’s idea of the occurrence (‘urūḍ) of existence for quiddity as an external occurrence, as he made a mistake when he ascribed to peripatetic philosophers the idea that existence is both subjectively and objectively different form quiddity. Then he rejected such a difference in a way that led to the rejection of existence, and the idea that quiddity was the real thing in the world and the source for abstracting the concept of existence. The authors try to show that Ibn Sina had emphasized on subjective (and not objective) occurrence of existence for quiddity, and therefore, he admitted existence as the external thing in the world.
 • Abolhassan Ghaffāri Page 37
  Mulla Sadra’s philosophical psychology has been criticized by Mullā Rajab-Ali Tabrīzi and Qāḍi Sa’id Qumi. Tabrizi believes that Nafs is either in need of matter from the outset or it does not need it. If it needs matter for its origination, it should be material all the way, and is incapable of becoming immaterial; but if it is not material at the outset, therefore, it is immaterial whether by the time of its origination or in its survival. He argues that there is no third option according to which, nafs is material in the beginning and then becomes immaterial.According to the author of this article, Tabrizi’s rejection of Mulla Sadra is based on lack of deep understanding of the principles of the Transcendental Philosophy of Mulla Sadra. This is also the case with Qāḍi Sa’id Qumi, who accepted the unity of the Knower and the known, the unity of the imaginer and the imagined, and the unity of the sensor and the sensed, on the one hand, and rejected the primacy of existence, the gradation of existence, and substantial motion, on the other! Most of his arguments are rhetorical.
 • Muhammad Muhammad-Rezai, Ahmad Saādat Page 55
  The authors in this article try to suggest a new approach in Ibn Sina’s philosophical thought which is against the classical understanding of his philosophy. They suggest that Ibn Sina benefits from a mystical and intuitive mentality as well as his deductive methodology; but his intuitive approach is hidden under his rational arguments and discursive school. The authors assume the responsibility to explain the intuitive aspect, or the mystical experience of Ibn Sina which can be called “intellectual gnosis”. According to the authors, his intuitive treatises as well as three parts of his Ishārāt, have the same structure and goal. Furthermore, the whole of Ibn Sina’s philosophy is considered one philosophical system, and his intuitive writings are essential, rather than peripheral, parts of that philosophy. Therefore, Ibn Sina’s philosophy is distinguished form the philosophy of Aristotle in fundamental aspects.
 • Hossain Oshshāqi Page 89
  According to the popular philosophical theories, the subject matter of metaphysics is “absolute existence” or “existent as existent”. For this theory to be correct, it is necessary for existence to be capable of accepting any judgment. It means that one should be able to judge on existence by some judgments or attributes. This article wants to argue that it is impossible to do that. Therefore, it is impossible for “existence” to be the subject matter of philosophy.
 • Amir Hossain Bānkipour Fard Page 105
  This article studies the stages in which Leibniz’s thoughts had been shaped about extension and place, and their interrelation. It shows how Leibniz considers “kraft-virtus-vis” to be the base of all things and extension, by rejecting any substance for extension. By going out of the Cartesian and Kantian dualism, he suggests a spiritual base for worldly entities. Leibniz assumes extension, matter, and place as phenomenal levels and derivative realities, and therefore, considers the world to be infinite on both sides (from within and from without). Hence, he rejects atom and void. He considers the base of things as metaphysical points called, “monads”, which have life and understanding, and have a comprehension of their environment. In this way he also explains the nature of connection.
 • Muhammad SaĪdi Mehr Page 133
  The issue of modals (necessity, possibility, and impossibility) and modal propositions is discussed in both philosophy and logic. Muslim logicians very often, during their discussion of types of propositions, divide predicatory propositions into modal and non-modal (absolute) propositions, and then discuss about their subdivisions and their predicates. Philosophers also divide concepts or quiddities into three categories of necessary being, contingent being, and impossible to be. The question to be investigated pertains to the difference between the logical and philosophical meaning of matters and modalities, and whether it is essentially a logical or a philosophical issue. Muslim thinkers have answered in three ways: a) difference in meaning; b) same meaning in different spheres; and c) same meaning and sphere.In this article, the author reviews two former answers and then discusses the third option as the idea favored by Mulla Sadra. According to his theory, this issue is basically a philosophical problem, and if discussed in logic, it would be a peripheral discussion. Then the author criticizes this idea and tries to show its flaws, including the confinement of modals to specific types of predicatory propositions. Finally, he suggests a fourth option, according to which the difference between logical and philosophical modes is described by reference to modes pertaining to truth, and modes pertaining to existence.
 • Sayed MaḤmŪd NabavĪyān Page 159
  For “right” to be established in the objective world, it is necessary to suppose a possessor of right to which it belongs. Without such an assumption, one is unable to imagine any right. This is why one of main issues in the domain of the philosophy of right is the question of who possesses the right; are any conditions required for the right holder? Is consciousness and life required for it? Can animals, plants, and inanimate entities be regarded among the possessors of right? The author in this article reviews different ideas in this regard, both in the western schools and in the Islamic main sources and concludes that, contrary to the ideas suggested by western philosophers, no condition is necessary for any being to hold some rights, and therefore, one can assume genetic as well as conventional rights for any being.
 • Page 4