فهرست مطالب

 • پیاپی 8 (تابستان 1387)
 • تاریخ انتشار: 1387/06/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • زهرا شیربیم، منصور سودانی، عبدالله شفیع آبادی صفحه 7

  در این پژوهش، اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت استرس بر افزایش سلامت روان دانشجویان مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، از بین دانشجویان دانشکده ی پرستاری و مامایی 40 نفر به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه کاربندی شدند. مداخله ی آزمایشی (آموزش مهارت های مدیریت استرس) بر روی گروه آزمایش، طی 8 جلسه ی 75 دقیقه ای اعمال گردید. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که آموزش مهارت های مدیریت استرس باعث افزایش سلامت روان و کاهش نشانگان جسمانی، اضطراب، اختلال در عملکرد اجتماعی و افسردگی می شود.

  کلیدواژگان: مهارتهای مدیریت استرس، سلامت روان، آموزش
 • هایده صابری صفحه 19
  هدف پژوهش حاضر، بررسی شیوع اختلالات رفتاری و عاطفی در دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهر رودهن در سال تحصیلی 85-86 بود. برای این منظور، ازبین 1660 دانش آموز مشغول به تحصیل در مقطع ابتدایی در سال تحصیلی 86- 85 در شهر رودهن، 350 دانش آموز (175 دختر 175 پسر) به شیوه ی خوشه ایانتخاب و بوسیله ی فهرست اختلالات رفتاری وعاطفی، مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج، نشان داد که میزان شیوع اختلالات، درکل نمونه ی مورد پژوهش 29/34 درصد (43 /27 درصد دختران و 14/41 درصد پسران) بود. در این میان، اختلال عاطفی با 28/14 درصد (دخترها 12 درصد، پسرها 6/16 درصد) اختلال اضطرابی با 14 درصد (دخترها 16 درصد و پسرها 12 درصد) و اختلال بیش فعالی با 14/13 (دخترها 12 درصد و پسرها 3/14 درصد) بالاترین میزان شیوع را در شش اختلال مورد بررسی داشتند. نتایج نشان می دهد که اختلال اضطراب با 16 درصد، شایع ترین اختلال در دختران و اختلال سلوک با 4/19 درصد، شایع ترین اختلال در پسران مورد پژوهش بود.
  کلیدواژگان: شیوع، همه گیر شناسی، اختلالات رفتاری و عاطفی
 • فریده زند، فرهاد جمهری، بهشته میرزایی صفحه 35
  تحقیق حاضر، به منظور یافتن رابطه ی سبک مدیریت تعارض و مولفه های اصلی هوش هیجانی در میان مدیران شهر تهران انجام گرفته است. جامعه ی آماری، شامل تمامی مدیران صنعتی شهر تهران بود. که از این جامعه 152 نفر (91 مرد و 61 زن) به شیوه ی تصادفی، انتخاب و با دو پرسشنامه ی هوش هیجانی بار- ان و پرسشنامه ی مدیریت تعارض مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج، نشان داد هوش هیجانی با سبک همکاری، رابطه ی مثبت و با سبک سازش و سبک اجتنابی، رابطه ی منفی دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که می توان از روی نمرات سبک همکاری و سبک اجتنابی مدیریت تعارض، هوش هیجانی مدیران را پیش بینی نمود.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، سبک مدیریت، مدیریت تعارض
 • عبدالله علی اسماعیلی، بایرامعلی رنجگر صفحه 45
  هدف از این تحقیق، تاثیر بازی ستاره، بر تسریع عملیات و درک مفاهیم جمع، منها، ضرب و سرعت بخشیدن به یادگیری و تسریع اعمال ریاضی است. برای این منظور 499 نفر از دانش آموزان دوره ی ابتدایی شهر بابل، انتخاب و در کاربندی پژوهش وارد شدند. نتایج پژوهش، نشان داد که بازی ستاره در تسریع عملیات و درک مفاهیم و اعمال ریاضی، موثر است.
  کلیدواژگان: یادگیری، بازی ستاره، اعمال ریاضی
 • اکبر اعتباریان، علی امید پناه صفحه 55

  این تحقیق، با هدف بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و رضایت شغلی انجام گرفته است. جامعه ی آماری این تحقیق،کارکنان آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه بوده است. از این جامعه تعداد 285 نفر به شیوه ی تصادفی طبقه ای انتخاب و با پرسشنامه ی هوش هیجانی و رضایت شغلی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحقیق، نشان داد که هوش هیجانی و رضایت شغلی با یکدیگر همبسته هستند. همچنین، بین دو مولفه ی خودتنظیمی و مهارت های اجتماعی با رضایت شغلی رابطه وجود دارد.

  کلیدواژگان: هوش هیجانی، رضایت شغلی
 • فرح لطفی کاشانی صفحه 67
  در این پژوهش، به منظور بررسی تاثیر گروه درمانی با رویکرد رفتاری- شناختی در کاهش نگرش های ناکارآمد افراد، 15 (12 دختر و 3 پسر) دانشجو به شیوه ی نمونه گیری داوطلبانه، انتخاب و طی 16 جلسه ی 2 ساعتی (هر هفته دو جلسه) در جلسه های گروه درمانی شرکت کردند. مقایسه ی نمرات نگرش های ناکارآمد اعضای گروه به شیوه ی اندازه گیری مکرر و پیگیری میزان نگرش های ناکارآمد اعضا دو ماه بعد از اتمام درمان نشان دهنده ی تاثیر گروه درمانی رفتاری- شناختی در کاهش نگرش های ناکارآمد است.
  کلیدواژگان: رویکرد رفتاری، شناختی، نگرش های ناکارآمد، تحریف شناختی
 • بخش انگلیسی
 • اردشیر کیانی، شکوه نوابی نژاد، خدابخش احمدی صفحه 79
  این پژوهش، با هدف بررسی رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی مشاوران و روان شناسان و رعایت اخلاق حرفه ای آنان صورت گرفته است. برای این منظور، 110 نفر از مشاوران و روان شناسان شهر تهران به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و با پرسشنامه ویژگی های شخصیتی و پرسشنامه محقق ساخته ی اخلاق حرفه ای مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که ویژگی های شخصیتی با میزان رعایت اصول اخلاقی توسط روان شناسان ومشاوران رابطه ی معنا داری دارد.
  کلیدواژگان: ویژگیهای شخصیتی، اخلاق حرفه ای، مشاوره و روان شناسی
 • اکرم هاشمی صفحه 109
  هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین استرس و حمایت های اجتماعی موثر از زنان شاغل بود.
  کلیدواژگان: حمایت
|
 • Zahra Shirbim, Dr. Mansour Soudani, Dr. Abdollah Shafi Abadi Page 7

  This research has been conducted to demonstrate the effectiveness of the stress management skills training on the increase of the scholar's mental health. Therefore 40 People were selected through random sampling method among from the nursing and gynecological scholars and underwent the treatment in two groups known as experimental and control and the experimental intervention was also performed on the experimental group for eight seventy- five- minute sessions. The results of the data analysis indicated that the stress management skill training Would increase the mental health and decrease the physical symptom, anxiety, depression and disorders in social functions.

  Keywords: Stress management skills, mental health, Training
 • Haideh Saberi Page 19
  The research Purpose is to investigate the Prevalence degree of behavioral and affective disorders in male and female students in the elementary- school level and in the school Year 85- 86, therefore among from 1660 students studying in Rudehen's Primary schools, 350 students (175 female, 175 males) were selected through cluster sampling and tested by affective and behavioral disorders inventory. The results indicated that the Prevalence degree in the research was 34/29% (27/43% females, 41/14% males) the affective disorder with 14/28% (12% females, 16/6% males) the anxiety disorder with 14% (16% females 12% males) and the hyperactive disorder with 13/14 (12% females, 14/3% males) had the most amount of Prevalence degree among the 6 studied disorders. The results also demonstrated that the anxiety disorder with 16% was the most Prevalent disorder in females and behavioral disorder with 19/4% was the most prevalent disorder in females and behavioral disorder with 19/4% was the most prevalent one in males.
  Keywords: Prevalence, Behavioral, affective disorders, Epidemiology
 • Farideh Zand, Dr. Farhad Jomehri, Beheshteh Mirzayi Other Author Page 35
  The Present research is to find the relation between conflict management style and the main factors of emotional intelligence which has been carried out among the managers in Tehran. The statistical universe involved all the industrial managers of Tehran. Therefore 152 People (61 females and 91 males) were selected through random sampling method and tested by two Bar- on emotional intelligence and conflict management questionnaires. The results revealed that there's negative relation between avoidant style and compromise style and positive relation between manager's emotional intelligence and corporation Style. The regression analysis also indicated that it's Possible to Predict the manager's emotional intelligence by considering the corporation style and conflict management avoidant style's scores.
  Keywords: Emotional intelligence, Conflict management, Management style
 • Abdollah Ali Smaeeli, Bayramali Ranjgar Page 45
  The Purpose of the Present research is to concentrate on the effect of the star game on the increase of the mathematical understanding and its concepts and functions like addition, subtraction, multiplication and also rapid and effective mathematical learning. There fore 499 students were chosen from the Primary schools of Babol Province and underwent the treatment of the research. The results indicated that the star game is an effective game on learning the mathematical subjects and different structures and measurements regarding to that.
  Keywords: Learning, Setareh game, Mathematical functions
 • Dr. Ali Akbar Etebariyan, Ali Omid Panah Page 55

  This research has been conducted to investigate the relationship between emotional intelligence and job satisfaction. The statistical universe involved the employees of the educational offices in Abarkuh Province from which 285 People were selected through random, classified sampling and then tested by job satisfaction and emotional intelligence inventory. The results indicated that the emotional intelligence and job satisfaction are correlated to one another. There's also significant correlation between the two factors named self regulation and social skill with job satisfaction.

  Keywords: Emotional intelligence, job satisfaction
 • Dr. Farah Lotfi Kashani Page 67
  This research has been carried out to investigate the effect of group therapy on the decrease of dysfunctional attitudes. There fore 21 students (17 female, 4 males) were selected through voluntary sampling and Participated in 16 two- hour group- therapy sessions (2 sessions a week). The comparison between the dysfunctional attitude's scores of the group members with regard to consecutive measurement and also following up the degree of dysfunctional attitude's of the members two months after the end of the treatment reveals the effect of cognitive- behavioral group therapy on the decrease of dysfunctional attitudes.
  Keywords: Behavioral cognitive approach, Dysfunctional attitudes
 • Ardeshir Kiyani, Dr. Shokouh Navabi Nezhad, Khodabakhsh Ahmadi Page 79
  This research has been carried out to investigate the effect of group therapy on the decrease of dysfunctional attitudes. There fore 21 students (17 female, 4 males) were selected through voluntary sampling and Participated in 16 two- hour group- therapy sessions (2 sessions a week). The comparison between the dysfunctional attitude's scores of the group members with regard to consecutive measurement and also following up the degree of dysfunctional attitude's of the members two months after the end of the treatment reveals the effect of cognitive- behavioral group therapy on the decrease of dysfunctional attitudes.
  Keywords: Behavioral cognitive approach, Dysfunctional attitudes
 • Akram Hashemi Page 109
  The present study has set the following
  Objectives
  To determine the relationship between social family role stress scores and social support scores among women clerks, doctors, and university teachers in Tehran. To determine the differences between the clerks and doctors, clerks and university teachers, and doctors and university teachers in the relationship scores of social family role stress and social support. Social family role stress scores were significantly positively correlated with social support scores among clerks, doctors, and university teachers, indicating that the more social support they received from the family and husbands for the work, the higher the social and family role stress they experienced. There was also a significant difference between the clerks and doctors in the relationship scores of social family role stress and social support. This difference may be attributed due to the higher mean score of doctors than the clerks. Significant differences were not found between the clerks and university teachers and doctors and teachers in the relationship scores of SFRS and SOS. A close scrutiny of results suggests that there is no significant difference in the correlation coefficients among clerks and university teachers. Among from 400 participants only 300 were selected for final analysis.
  Keywords: Support, SFRS, SOS