فهرست مطالب

اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی - پیاپی 15 (بهار 1389)
 • پیاپی 15 (بهار 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/05/10
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مهرداد ثابت، فرح لطفی کاشانی صفحه 7
  هدف پژوهش حاضر، هنجاریابی آزمون شادکامی آکسفورد بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی رودهن بود. بدین منظور تعداد 500 نفر (250 پسر و 250دختر) از دانشجویان دختر و پسر این دانشگاه با روش تصادفی مرحله ای انتخاب و با تست شادکامی آکسفورد مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج، نشان داد مقدار ضریب آلفا برای 29 سوال برابر 901/0 و ضریب پایایی آزمون با روش آلفای کرونباخ برای گروه پسران، 882/0 و برای گروه دختران 916/0 برآورده شده است. اعتبار این پرسشنامه از طریق اعتبار سازه، بیانگر اعتبار قابل قبول آن است. همچنین تحلیل عاملی بیانگر آن است که ساختار عاملی پرسشنامه بر وجود یک عامل، در اندازه گیری تاکید می کند.
  کلیدواژگان: شادکامی، هنجاریابی، آکسفورد، روان سنجی، تحلیل عاملی
 • رضا خاکپور، عبدالله شفیع آبادی صفحه 19
  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی گروه درمانی آموزش حساسیت و گروه درمانی تعلیمی بر میزان اشتباهات مشاوران در فرایند مشاوره و روان درمانگری بوده است. آزمودنی ها 45 نفر (28 زن و 17 مرد) از مشاوران و روان درمانگران شاغل در مراکز مشاوره ی دانشگاهی بودند که بطور تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل جایگزین شدند. نتایج تاثیر مداخله های گروهی بر مشاوران، به وسیله ی پرسشنامه ی اشتباهات درمانی مشاوران و روان درمانگران نشان داد که هر دو گروه درمانی آموزش حساسیت و گروه درمانی تعلیمی در مقایسه با گروه کنترل، بر کاهش میزان اشتباهات مشاوران (اشتباهات ناشی از انتقال متقابل منفی و اشتباهات ناشی از آموزش روان شناختی ناکافی) تاثیر معناداری داشته است.
  کلیدواژگان: گروه درمانی آموزش حساسیت، گروه درمانی تعلیمی، اشتباهات درمانی، مشاوران و روان، درمانگران
 • شیرین کوشکی، مهدی خلیلی فر صفحه 33
  هدف پژوهش حاضر، تعیین نقش نگرش مذهبی در پیش بینی منبع کنترل بود. بدین منظور تعداد 121 نفر از دانشجویان روان شناسی گرایشهای بالینی، استثنایی، صنعتی و سازمانی به شیوه ی نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و با پرسشنامه ی نگرش سنج مذهبی یونگ، پرسشنامه ی گرایش به ذکر توحیدی و پرسشنامه ی راتر مورد آزمون قرار گرفتند. تحلیل داده ها نشان داد، بین نگرش شناختی عاطفی با منبع کنترل، رابطه ی معنادار و معکوس وجود دارد. بر اساس نتایج بدست آمده نقش نگرش مذهبی 8/10 درصد از تغییرات منبع کنترل را تبیین می کند.
  کلیدواژگان: نگرش مذهبی، منبع کنترل و رگرسیون
 • ملکه مشهدی فراهانی، غلامعلی افروز، حسن احدی صفحه 51
  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی گروه درمانی به شیوه ی تحلیلی- تبادلی بر رضامندی زناشویی بود. برای این منظور، از بین زوج های مراجعه کننده به کلینیک ها و مراکز خدمات روان شناختی و مشاوره، 16 زوج به طور تصادفی انتخاب و به شیوه ی تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه گمارده شدند. گروه آزمایشی تحت 8 جلسه ی 2 ساعته تحت درمان به شیوه ی تحلیلی- تبادلی قرار گرفت و گروه گواه، هیچ گونه درمانی دریافت نکرد. تحلیل نتایج نشان داد که رضایت زناشویی زوج های گروه آزمایشی، به طور معنی داری نسبت به گروه گواه، افزایش یافته است. پیگیری وضعیت زوج ها، نشان دهنده ی پایداری تغییرات ایجاد شده است.
  کلیدواژگان: گروه درمانی، تحلیل، تبادلی، رضامندی زناشویی
 • نازنین هنرپروران، مصطفی تبریزی، شکوه نوابی نژاد، عبدالله شفیع آبادی صفحه 59
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر بخشی تاثیر به کارگیری رویکرد هیجان مدار بر میزان نارضایتی جنسی زوجین انجام پذیرفت. جامعه آماری،این پژوهش شامل زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره دولتی و خصوصی شیراز است که حداقل یک و حداکثر ده سال از ازدواج آنان گذشته بود. از این جامعه 16 زوج (32 نفر)، که نمره کسب شده آنها از پرسشنامه ی رضایت جنسی کمتر از سطح متوسط بود انتخاب و بطور تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل کاربندی شدند. گروه آزمایشی به مدت ده جلسه 5/1 ساعته تحت مداخله ی زوج درمانی هیجان مدار قرار گرفتند. نتایج نشان دهنده ی آن بود که مداخله ی هیجان مدار بر افزایش مولفه های رضایت جنسی زوجین موثر بود و این اثر بخشی در زنان بیش از مردان مشاهده شد
  کلیدواژگان: زوج درمانی، رویکرد هیجان مدار، رضایت جنسی
 • غلامرضا منشئی، مهدی مظاهری صفحه 71
  هدف پژوهش حاضر، تعیین مولفه های هوش هیجانی پیش بینی کننده ی سو مصرف مواد است. بدین منظور 276 نفر از معتادان زن و مردی که مواد کند کننده (مانند تریاک، شیره، هرویین) و غیر کند کننده (مانند شیشه، کوکایین، حشیش) مصرف می نمودند و جهت ترک اعتیاد به مراکز دولتی و خصوصی شهر اصفهان مراجعه نموده بودند، از طریق روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. تحلیل نتایج نشان داد که بین سومصرف مواد و مولفه ی حل مساله، همبستگی منفی وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون لجستیک نشان داد که از بین مولفه های هوش هیجانی، تنها مولفه ی حل مساله توان پیش بینی سومصرف مواد غیر کند کننده را دارد.
  کلیدواژگان: سو مصرف مواد، هوش هیجانی
 • شهرام وزیری، فرح لطفی کاشانی صفحه 81
  زمینه
  متاآمفتامین ها در افزایش میل و بی پروایی جنسی موثرند. نارکوتیک ها نیز با کاهش احساس اضطراب، پرخاشگری و ایجاد نوعی سرخوشی و شعف می شود. پژوهش حاضر، با هدف مقایسه ی رفتارهای جنسی و بی پروایی جنسی مصرف کنندگان نارکوتیک و آمفتامین ها انجام شده است.
  روش
  این پژوهش، به صورت علی مقایسه ای در سال 1387- 1388 و در بیمارستان ایرانیان روی 80 نفر مرد (40 نفر با سومصرف آمفتامین ها و 40 نفر با سومصرف نارکوتیک ها) انجام شد. برای گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه ی رفتار جنسی تحت تاثیر مواد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آنالیز واریانس استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج، نشان داد که میل جنسی با مصرف آمفتامین ها افزایش می یابد و این افزایش با احساس اجبار و انجام رفتار نامتعارف جنسی همراه است و دو گروه، در رفتارهای پرخطر جنسی تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند.
  نتیجه گیری
  سومصرف آمفتامین ها، می تواند با تمنا و قوی تر کردن رفتارهای جنسی، چرخه ای معیوب شامل انگیختگی- اشتیاق فراهم کند و به این طریق، احتمال بروز و گسترش اختلالات واگیردار را افزایش دهد؛ پدیده ای که در مصرف نارکوتیک ها نیز مشاهده می شود. به نظر می رسد می توان با آموزش مهارتهای جنسی و کارآمدتر کردن و شناخت افزایی افراد، آنها را از وارد شدن به این چرخه بازداشت.
  کلیدواژگان: آمفتامین، نارکوتیک، بی پروایی جنسی
 • صفحه 92
|
 • Mehrdad Sabet, Dr. Farah Lotfi Kashani Page 7
  The research purpose is to standardize "Oxford Happiness Inventory" amongst university students of Roudehen Azad University; thus, 500 individuals (250 males and 250 females) were selected through random stage sampling and then received and filled out "Oxford Happiness Inventory". The acquired results revealed that Alpha coefficient value for twenty nine questions is equal to 901%; Furthermore, the reliability coefficient value employing Cronbache's Alpha method is equal to %882 for male group and 916% for female group. The test's validity through construct validity demonstrates that the mentioned test has acceptable validity; Moreover, factor analysis proves that factor structure lays emphasis on one factor in measuring.
  Keywords: Happiness, Standardization, Oxford, Psychometric, Factor Analysis
 • Dr. Reza Khakpour, Dr. Abdollah Shafi Abadi Page 19
  This study evaluated the effectiveness of sensitivity training group therapy & didactic group therapy in decreasing counselor's mistakes while providing their clients with counseling service; accordingly, forty five individuals (28 females & 17 males) working in the academic counseling centers were selected through random sampling & assigned to two experiment & one control groups. The results of the group therapy interventions indicated a significant between-group difference in both sensitivity training group therapy & didactic group therapy with control group in decreasing counselor's mistakes (mistakes with regard to inadequate psychological training & negative counter- transference).
  Keywords: Sensitivity training group therapy, Didactic group therapy, Therapeutical Mistakes, Counselors, Psychotherapists
 • Dr. Shirin Koushki, Mehdi Khalili Far Page 33
  The research purpose is to determine the role of religious attitude in predicting the locus of control; hence, the total sample comprised 121 individuals who had been selected through simple random sampling among from psychology students (clinical, exceptional, industrial and organizational). The three instruments employed were" Yung Religious Questionnaire, Rotter Questionnaire & Tendency to Monotheistic Citation questionnaire" The study revealed that there is a significant inverse relationship between cognitive-affective attitude & locus of control. The role of religious attitude would also explain 10.8% of the changes in the locus of control.
  Keywords: Religious attitude, Locus of control
 • Dr. Malakeh Mashhadi Farahani, Dr. Gholamali Afrouz, Dr. Hasan Ahadi Page 51
  The study evaluated the efficacy of transactional-analytical group therapy in marital satisfaction; therefore, sixteen couples were randomly selected among from those referred to psychological & counseling centers & grouped into experiment & control groups. Having been provided with transactional-analytical group therapy, the experiment group then underwent the treatment in eight two-hour sessions while the control group didnt receive any treatment. Evaluating the results verifies that experiment group's marital satisfaction has significantly increased as compared to the control group; what's more, monitoring the situation proved lasting & long-term changes.
  Keywords: Group therapy, Transactional, analytical, Marital satisfaction
 • Dr. Nazanin Honar Parvaran, Dr. Mostafa Tabrizi, Dr. Shokouh Navabi Nezhad, Dr. Abdollah Shafi Abadi Page 59
  The present study was carried out to determine the efficacy of emotion-focused couple therapy training with regard to sexual satisfaction among couples. The sample population was drawn from the couples referred to the private & governmental counseling centers of Shiraz, having been married for at least one year & maximum 10 years, out of which 16 couples (32 individuals) who had scored below average in "marital satisfaction questionnaire" were randomly selected & assigned to experiment & control groups. The experiment group then attended ten one-hour-&-thirty-minute emotion-focused couple therapy sessions. Results support the effectiveness of emotion-focused interventions in increasing couple's sexual satisfaction, additionally, this efficacy was more observed among women rather than men.
  Keywords: Couple Therapy, Emotion, Focused Couple Therapy, Sexual Satisfaction
 • Dr. Gholamreza Manshayi, Dr. Mohammad Mehdi Mazaheri Page 71
  Here, we examined the components of emotional intelligence as predictors of drug abuse; thus, 276 male & female individuals who were addicted to moderating drugs (opium, heroin...) & non-moderating drugs (marijuana, cocaine,…) were selected through multi-stage cluster sampling, it's worth mentioning that this sample was drawn from a larger one referred to the private & governmental centers of Isfahan to come off drug. Results demonstrated that drug abuse is negatively correlated with problem-solving component; furthermore, an analysis of logistic regression indicated that only problem-solving component is able to predict non-moderating drug abuse.
  Keywords: Drug Abuse, Emotional Intelligence
 • Dr. Shahram Vaziri, Dr. Farah Lotfi Kashani Page 81
  Background
  Methamphetamine increases libido and reckless sexual behaviors. Narcotics can also be effective in this case by reducing the feeling of anxiety, hostility and aggression. The purpose of this research is to compare sexual behaviors and sexual recklessness of narcotic and amphetamine abusers.
  Method
  The research was performed as a comparative study on 80 men (40 Amphetamine and 40 Narcotic abusers). Therefore, the required data was collected through the administration of “Sexual Behavior “and it was then followed by the analysis of variance (ANOVA).
  Results
  Compared with Narcotics consumption, taking Amphetamines increases the sexual desire along with sexual misconduct; however, no between-group differences were found with regard to high-risk sexual behaviors.
  Conclusion
  Amphetamine abuse can arouse the desire to have and being heavily engaged in sexual behaviors. It can also create a defective cycle including aspiration-excitation. In this condition, having high-risk sexual behaviors would raise the possibility of STDs, an issue that can also be noticed in Narcotic abusers. It seems possible that we are able to prevent the individuals from going through this cycle by providing effective sexual training and enhancing their awareness.
  Keywords: Amphetamine, Narcotics, Sexual Recklessness