فهرست مطالب

 • پیاپی 14 (زمستان 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/12/20
 • تعداد عناوین: 9
|
 • قدسی احقر صفحه 7
  دانش آموزان دختر دوره ی راهنمایی مدارس دولتی شهر تهران به صورت تصادفی، انتخاب و با پرسشنامه ی سلامت روان مورد آزمون قرار گرفته، سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جای گرفتند. مشاوره ی گروهی، طی 12 جلسه و هر جلسه 2 ساعت برای گروه آزمایش ارایه گردید. مقایسه ی نتایج آزمون ها در پیش آزمون و پس آزمون، نشانگر تاثیر در بهبود شاخص های سلامت روان دانش آموزان گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل بود؛ به عبارت دیگر، مشاوره ی گروهی با رویکرد شناختی- رفتاری در افزایش سلامت روان افراد موثر بوده و در طول زمان، از پایداری مناسبی برخوردار است.
  کلیدواژگان: سلامت روان، مشاوره ی گروهی، رویکرد شناختی، رفتاری
 • حسن حیدری، باقر ثنایی ذاکر، شکوه نوابی نژاد، علی دلاور صفحه 15
  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی گفتگوی موثر بر کاهش تعارضات زناشویی است. برای این منظور 19 زوج مراجعه کننده به مراکز مشاوره ی شهرستان اراک که حداقل 2 و حداکثر 15 سال از ازدواج آنها گذشته بود به صورت تصادفی در دو گروه، آزمایشی با 9 زوج و گروه کنترل با 10 زوج جایگزین شدند. یک هفته قبل از اجرای روش گفتگوی موثر از هر دو گروه، پیش آزمون تعارض زناشویی به عمل آمد؛ سپس گروه آزمایشی به مدت 10 جلسه در معرض آزمایش قرار گرفت. مقایسه ی نمرات نشان داد که آموزش روش گفتگوی موثر توانسته است میزان تعارض زناشویی را به طور معناداری کاهش داده و بر متغیرهای موثر در رضایت زناشویی همانند همکاری، رابطه ی جنسی، واکنش های هیجانی نسبت به یکدیگر و جلب حمایت فرزند یا فرزندان، تاثیر بگذارد.
  کلیدواژگان: گفتگوی موثر، تعارضات زناشویی، رضایت زناشویی
 • یوسفعلی عطاری، محمدحسین پور، سیما راهنورد صفحه 25
  هدف پژوهش حاضر، اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی به شیوه ی برنامه ی ارتباطی زوجین بر کاهش دلزدگی زناشویی زوجین مراجعه کننده به دادگاه خانواده ی شهر اهواز در سال 88-87 بوده است. نمونه ی این پژوهش30 زوج از زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره ی دادگاه خانواده ی شهر اهواز در سال 1388بود که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش(15 زوج) و کنترل (15 زوج) جایگزین شدند. گروه آزمایش در طی 8 جلسه ی90 دقیقه ای آموزش مهارت های ارتباطی به شیوه ی برنامه ی ارتباطی زوجین دریافت کردند و یک ماه بعد نیز جلسه ی پیگیری جهت بررسی تداوم اثر آموزش انجام شد. نتایج نشان داد که کاربرد مهارتهای ارتباطی به شیوه ی برنامه ی ارتباط زوجین بر کاهش دلزدگی زناشویی اثربخش و این تاثیر در جلسه ی پیگیری نیز از ثبات لازم برخوردار بوده است.
  کلیدواژگان: مهارتهای ارتباطی، برنامه ی ارتباط زوجین، دلزدگی زناشویی
 • فریبرز باقری، حسنیه یوسفی صفحه 35
  هدف پژوهش حاضر، مقایسه ی راهبردهای خود تنظیمی عاطفی در تمامی ابعاد، بین افراد واجد ویژگی های سخت رویی و خودکارآمدی و افرادی فاقد این دو ویژگی بود. برای این منظور از بین دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر تهران به روش نمونه گیری در دسترس 80 نفر انتخاب و با 3 پرسشنامه ی مقیاس زمینه یابی دیدگاه های شخصی، پرسشنامه ی راهبردهای خود تنظیمی عاطفی و پرسشنامه ی خودکارآمدی مورد آزمون قرار گرفتند. یافته های پژوهش، حاکی از آن بود که دو گروه سخت رو، غیر سخت رو و دو گروه خودکارآمد و غیر خودکارآمد در استفاده از راهبردهای خود تنظیمی عاطفی (در همه ابعاد آن) تفاوت معنا داری با یکدیگر ندارند، همچنین یافته ها حاکی از آن است که دو مولفه ی سخت رویی و باورهای خودکارآمدی همبستگی بالایی با یکدیگر دارند.
  کلیدواژگان: سخت رویی، خود کارآمدی، خود تنظیمی
 • مرجان حسین زاده تقوایی، فرح لطفی کاشانی، شکوه نوابی نژاد، رحمت الله نورانی پور صفحه 47
  در پژوهش حاضر، اثربخشی روش درمان متمرکز بر هیجان در تغییر سبک دلبستگی زوج ها مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور 20 زوج از بین زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره ی کرج در مهر و آبان سال 1387 به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل مورد بررسی قرار گرفتند. پس از انتخاب تصادفی گروه ها، ابتدا بر روی زوج های هر دو گروه پیش آزمون اجرا گردید، سپس مداخله ی آزمایشی (روش درمان متمرکز بر هیجان) بر روی گروه آزمایش به صورت زوج درمانی اجرا و پس از اتمام برنامه ی آموزشی، از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که روش درمان متمرکز بر هیجان، بر تغییر سبک دلبستگی موثر است.
  کلیدواژگان: درمان متمرکز بر هیجان، سبک دلبستگی، زوج ها
 • منصور بیرامی، حسن غریبی، تورج هاشمی، زلیخا قلی زاده صفحه 57
  هدف از پژوهش حاضر، پیش بینی هوش هیجانی دانشجویان بر اساس متغیرهای دموگرافیک بود. بدین منظور400 نفر از دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه ی 11 به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. یافته ها، بیانگر این بود که متغیرهای دموگرافیک، قادر به پیش بینی مولفه های هوش هیجانی (خودانگیزی، خودآگاهی، خودکنترلی، هشیاری اجتماعی و مهارت اجتماعی) است، همچنین تحلیل یافته ها نشان داد میانگین نمره ی زنان در متغیر هشیاری اجتماعی، بالاتر از میانگین نمره ی مردان و میانگین نمره ی مردان در متغیرهای هوش هیجانی، خودانگیزی، خودآگاهی خودکنترلی و مهارت اجتماعی، بالاتر از میانگین نمره ی زنان در این متغیرها بود. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که سن، با هوش هیجانی رابطه ی معنی دار دارد و 11 درصد از متغیر هوش هیجانی توسط متغیرهای دموگرافیک تبیین می شود.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، متغیرهای دموگرافیک، دانشجویان
 • مژگان سپاه منصور، سوزان امامی پور، ساناز حسن زاده فرشید صفحه 65
  هدف پژوهش حاضر، رابطه ی سبک های دلبستگی و راهبردهای حل تعارض فرزند- والد با نگرش فرزندان نسبت به والدین است. برای این منظور، تعداد150 نفر (75 پسر و 75 دختر) از دانشجویان به صورت نمونه گیری مرحله ای انتخاب و با پرسشنامه های سبک های دلبستگی، راهبردهای حل تعارض فرزند- والد و نگرش نسبت به والدین مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد بین سبک های دلبستگی ایمن و اجتنابی با نگرش فرزند نسبت به پدر و مادر رابطه ای منفی و بین سبک دلبستگی دوسوگرا با نگرش فرزند نسبت به پدر و مادر رابطه ای مثبت و معنا دار وجود دارد. راهبردهای حل تعارض، شامل پرخاشگری کلامی و فیزیکی پدر ومادر با سبک ایمن رابطه ی منفی معنی دار اما با سبک دوسوگرا، رابطه ی مثبت معنا دار دارد. تحلیل رگرسیون نشان داد که راهبرد پرخاشگری فیزیکی خود و سبک دلبستگی اجتنابی، قادر به پیش بینی نگرش نسبت به پدر و راهبرد پرخاشگری فیزیکی خود و سبک دلبستگی دوسوگرا و راهبرد پرخاشگری خود قادر به پیش بینی نگرش نسبت به مادر است
  کلیدواژگان: سبک های دلبستگی، حل تعارض، نگرش
 • فریبا حسنی صفحه 88
  هدف از این تحقیق بررسی تاثیر درمان سی بی سی تی و ای اف تی بر روی ضنایت زناشویی مردان نابارور بود. به همین منظور سی نفر از زوجین داوطلب از مرکز ناباروری کوثر بهصورت داوطلبانه در سال 1387-1386 انتخاب شدند و در دوگروه آزمایشی و کنترل جایگزین شدند. آزمون های انریچ و من ویتی یو تست اجرا شد و نتایج نشان داد که رضایت زناشویی در گروهی که به صورت سی بی سی تی تحت درمان قرار گرفته بودند تفاوت معناداری با گروه کنترل داشت. به علاوه میزان تاثیر هر دو درمان در زنان یکسان بود.
  کلیدواژگان: زوج درمانی، رضایت زناشویی، ناباروری
 • صفحه 89
|
 • Dr. Ghodsi Ahghar Page 7
  The research purpose is to investigate the effectiveness of group counseling with cognitive-behavioral approach on mental health of female students; Therefore 24 individuals were randomly selected among from the state junior high schools, grouped into experimental and control groups and tested by "Mental Health Questionnaire". Having been provided with 12 two-hour group counseling sessions, the obtained results in pretest and posttest were compared which indicated that cognitive-behavioral group counseling resulted in and promoted an ongoing and long-term improvement in student's determinants of mental health in the experimental group.
  Keywords: Mental Health, Group Therapy, Cognitive –Behavior therapy
 • Hasan Heidari, Dr. Bagher Sanayi Zaker, Dr. Shokouh Navabi Nezhad, Dr. Ali Delavar Page 15
  The research purpose is to evaluate the effectiveness of couple communication program in resolving the marital dissatisfaction & conflict hence, the sample comprised 19 couples referred to Arak counseling centers having been married for at least 2 years & not over 15 years, they were then randomly grouped in to experimental & control groups. Having undergone the marital conflict pretest one week prior to the implement of couple communication program, the experiment was then conducted by offering 10 sessions on the mentioned subject & marital conflict post test was then performed one week after the last session. Results demonstrated that couple communication program could significantly decrease (p<0/01)marital conflict furthermore, there was significant difference with regard to subject's scores in the following subscales: Decline of cooperation & sexual intercourse & increase of emotional reactions toward one another, deriving children's support, Developing interpersonal relationship with one's own relative & restricting it with the spouse's relatives & friends & finally dissociating financial matters from other issues.
  Keywords: Couple Communication Program
 • Dr. Yousefali Attari, Dr. Mohammad Hossein Pour, Sima Rahnavard Page 25
  The research purpose was to study the effectiveness of communication skills (couple communication program) upon marital dissatisfaction amongst the couples attending Ahvaz civil courts in 87-88. The sample comprised 30 couples referred to the counseling centers of the above-mentioned courts in 1388, who were then randomly grouped into two experimental groups (each consisted of 15 couples). Having undergone the test in eight 90-minute sessions, the groups were then compared with one another in follow-up session which was held one month later. As results revealed, couple communication program proved effective on decreasing the marital dissatisfaction which remained stable in the follow up session.
  Keywords: Communication Skill, Couple Communication Program, Marital Dissatisfaction
 • Dr. Fariborz Bagheri, Hosniyeh Yousefi Page 35
  This research has been carried out to perform a comparison between all the aspects of affective self regulation styles among those espousing beliefs of hardiness & self-efficacy & those who do not hold such beliefs. The sample of 80 individuals, was drawn through the accessibility mode from a larger statistical population consisted of female students studying at high-school levels in the school year ran from 87-88. Three questionnaires concerning "personal view survey, affective regulation styles & self-efficacy" were also administered. As results show, no significant between-group difference was observed between the group that possessed beliefs of self-efficacy & hardiness & the one that didnt hold the above mentioned beliefs. Results also indicated that self-efficacy beliefs correlate highly with hardiness.
  Keywords: Hardiness, Self, Efficacy Beliefs, Effective Self Regulation Styles
 • Marjan Hossein Zadeh Taghvayi, Dr. Farah Lotfi Kashani, Dr. Shokouh Navabi Nezhad, Dr. Rahmat Allah Nourani Pour Page 47
  This study was aimed at the effectiveness of emotion-focused couple therapy on the increase of marital adjustment in a statistical population which comprised all the couples referred to the counseling centers of Karaj, out of which 20 couples were randomly selected & assigned to the experimental & control groups. Having conducted the pretest & experimental treatment (emotionally focused couple therapy) on the experimental group, post test was then performed on both groups. The data analysis finds support for measurable effects of EFT on the alteration of attachment styles.
  Keywords: EFCT (Emotionally Focused Couple Therapy), Attachment Styles, Couples
 • Dr, Mansour Beirami, Hasan Gharibi, Touraj Hashemi, Zoleikha Gholi Zadeh Page 57
  The research purpose was to predict university student's emotional intelligence based on demographic variables; thus, 400 university students were selected through multi-stage sampling among from Azad University of the 11th region. The results indicated that demographic factors are able to predict emotional intelligence factors including (self-motivation, self awareness, social consciousness, self control & social skills) stepwise regression analysis also revealed that female's average score ranged higher than male's with regard to social skill variable. What's more, men scored higher in the following variables known as emotional intelligence, self motivation, self awareness, self control & social skill. Results also highlight the significant relationship between age & emotional intelligence, it confirms that 11% of emotional intelligence is explained and specified by demographic variables.
  Keywords: Self Motivation, Self Control, Social Consciousness, Social Skills
 • Dr. Mozhgan Sepah Mansour, Dr. Souzan Emami Pour, Sanaz Hossein Zadeh Farshid Page 65
  In the study reported here, the researchers intended to find out the relationship between attachment styles & parent-child conflict resolution patterns upon children's attitude. Thus, 150 university students (75 males & 75 females) were selected through stage sampling. Having administered "attachment style, attitude toward parents & parent-child resolution patterns questionnaires", results revealed that secure & avoidant attachment styles correlate significantly, negatively with children's attitude toward their parents, by contrast ambivalent attachment style correlates highly, positively with children's attitude toward their parents. The study also demonstrated a close, positive correlation between father's & mother's physical & verbal aggression with ambivalent attachment style & a remarkable negative correlation with secure attachment style. The regression analysis also revealed that self physical aggression & avoidant attachment style are able to predict offspring's attitude toward his/her father; moreover, it's well worth mentioning that ambivalent attachment style & self physical aggression style can predict one's attitude toward his/her mother.
  Keywords: Attachment Style, Conflict Resolution, Attitude
 • Fariba Hasani Page 88
  This study aimed to study the effectiveness of two couple therapies, Cognitive Behavioral Couple Therapy (CBCT) and Emotional Focused Couple Therapy (EFT), on marital satisfaction of infertile male factor pairs. The sample comprised 30 volunteer pairs selected from Kosar Infertility Clinic in 2007-2008, in which matched position replaced in two experimental groups and a control group. By applying "Enriching and Nurturing Relationship Issues, Communication and Happiness questionnaire (ENRICH)" and the "Mann-Whitney U test" the results showed that marital satisfaction in CBCT group had significant differences in comparison with the control group. The results also showed that the effect of two approaches on men and women were the same.
  Keywords: Couple Therapy, Marital Satisfaction, Infertility