فهرست مطالب

 • پیاپی 13 (پاییز 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/09/20
 • تعداد عناوین: 9
|
 • زهرا شیربیم، منصور سودانی، عبدالله شفیع آبادی صفحه 7
  هدف پژوهش حاضر، مطالعه ی رابطه ی سلامت و سرسختی روان شناختی دانشجویان بود. برای این منظور 184 نفر از دانشجویان دانشکده ی پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران، به روش نمونه گیری تصادفی ساده، انتخاب و با پرسشنامه ی سلامت عمومی و پرسشنامه ی سرسختی روان شناختی، مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که بین سلامت روان و سرسختی روان شناختی دانشجویان، رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد و بین مولفه های سلامت روان (نشانگان جسمانی، اضطراب، اختلال در عملکرد اجتماعی و افسردگی) با سرسختی روان شناختی دانشجویان، رابطه ی منفی معناداری وجود دارد
  کلیدواژگان: سلامت روان، سرسختی روان شناختی، دانشجویان
 • زینب رسولی، کیومرث فرحبخش صفحه 17
  60 زن) به روش نمونه گیری تصادفی از روی لیست پرونده های افرادی که جهت گفتار درمانی فرزندان خود مراجعه کرده بودند، انتخاب و با پرسشنامه های دلبستگی، منبع کنترل و سازگاری زناشویی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج، نشان داد که سبک های دلبستگی با سازگاری زناشویی رابطه ی معناداری ندارد. یافته ها حاکی از وجود رابطه ی بین سبک های دلبستگی و منبع کنترل بوده و نشان می دهد که سبک دلبستگی ایمن سهم بیشتری در پیش بینی سازگاری زناشویی ندارد
  کلیدواژگان: سبک های دلبستگی، منبع کنترل، سازگاری زناشویی
 • داود کرمی صفحه 25

  هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان شیوع اهمالکاری در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن و ارتباط آن با اضطراب و افسردگی است. بدین منظور، 400 نفر از دانشجویان این واحد دانشگاهی از تمامی مقاطع و گروه های تحصیلی که در نیمسال دوم سال تحصیلی 88- 87 مشغول تحصیل بودند، انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بیش از نیمی از آزمودنی های مورد مطالعه (61 درصد) دچار اهمالکاری بالا (24 درصد) و بسیار بالا (37 درصد) هستند و اضطراب و افسردگی هر چند با اهمالکاری رابطه ای معنادار دارد ولی اهمالکاری صرفا به ترتیب 5/3 و 3 درصد از واریانس اضطراب و افسردگی را تبیین می کند.

  کلیدواژگان: اهمالکاری، اضطراب، افسردگی
 • هاجر گرفمی، عبدالله شفیع آبادی، باقر ثنایی ذاکر صفحه 35
  هدف پژوهش حاضر، اثر بخشی معنا درمانی به شیوه ی گروهی بر کاهش نشانگان مشکلات روانی زنان مبتلا به سرطان سینه بود. برای این منظور 24 نفر از بیماران مبتلا به سرطان سینه که تحت شیمی درمانی در بیمارستان رسول اکرم رشت قرار داشتند، به شیوه ی نمونه گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایشی و کنترل کاربندی شدند، سپس گروه آزمایش تحت 10 جلسه ی 90 دقیقه ای مشاوره ی گروهی به شیوه ی معنا درمانی قرار گرفتند. مقایسه ی نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه ها نشان داد که معنا درمانی به شیوه ی گروهی سبب کاهش اختلالات روانی از جمله شکایات جسمانی، حساسیت در روابط بین فردی، افسردگی، اضطراب، پرخاشگری و ترس مرضی شده است.
  کلیدواژگان: معنادرمانی، سرطان سینه، مشکلات روانی
 • فرناز کشاورزی ارشدی صفحه 43
  هدف پژوهش حاضر، شناخت سبک های هویتی در دانشجویان و میزان تاثیر این سبک ها و هوش هیجانی در پیش بینی انگیزه ی پیشرفت و عملکرد تحصیلی آنها بود. برای این منظور 450 نفر از دانشجویان دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز به شیوه ی خوشه ایچند مرحله ای تصادفی انتخاب و بوسیله ی پرسشنامه ی سبک هویتی، انگیزه ی پیشرفت، هوش هیجانی و معدل واحدهای گذرانده شده مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج، نشان داد که بالاترین میانگین در سبک های هویتی دانشجویان مورد مطالعه، به ترتیب مربوط به سبک هنجاری و سپس سبک اطلاعاتی بود. تحلیل یافته ها نیز حاکی از آن بود که سبک هویتی و میزان هوش هیجانی در انگیزه ی پیشرفت، موثر است در حالیکه سبک هویتی، هوش هیجانی و انگیزه ی پیشرفت با عملکرد تحصیلی، ارتباط معناداری ندارد.
  کلیدواژگان: سبک هویتی، هوش هیجانی، انگیزه ی پیشرفت و عملکرد تحصیلی
 • مرضیه غلامی توران پشتی، محسن منصوبی فر صفحه 57
  هدف پژوهش حاضر، مقایسه ی بهداشت روان در معلمان دانش آموزان عادی و استثنایی بود. جامعه ی آماری این پژوهش، شامل همه ی معلمان دانش آموزان عادی و استثنایی شهرستان رفسنجان بود. از این جامعه 120 نفر با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، انتخاب و با چک لیست بهداشت روان مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین معلمان دانش آموزان عادی و استثنایی در مقیاس تنهایی تفاوت معنی دار وجود دارد.
  کلیدواژگان: بهداشت روان، عادی، استثنایی، عقب مانده ذهنی، معلم
 • پرویز عسگری، غلامرضا پاشا، مریم امینیان صفحه 65
  از پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی تنظیم هیجانی، فشارزاهای روانی زندگی و تصویر از بدن با اختلالات تغذیه در زنان شهر اهواز بود. جامعه ی مورد نظر 145 نفر از زنان شهر اهواز بود که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و با پرسشنامه های تنظیم هیجانی، پرسشنامه ی فشار روانی، پرسشنامه ی تصویر بدنی و پرسشنامه ی اختلالات تغذیه مورد آزمون قرار گرفتند. تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که بین فشار روانی و اختلالات تغذیه و مولفه های آن در زمینه ی بی اشتهایی روانی وپراشتهایی روانی، رابطه ی مثبت معنی دار و همچنین بین تصویر بدنی و اختلالات تغذیه، رابطه ی منفی معنی داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: تنظیم هیجانی، فشارزاهای روانی زندگی، تصویر بدنی، اختلالات تغذیه
 • صفحه 91
|
 • Zahra Shirbim, Dr. Mansour Soudani, Dr. Abdollah Shafi Abadi Page 7
  The present research has been carried out to investigate the relation between mental health and mental hardiness of university students; therefore, 184 students of gynecological and nursing university of Gachsaran were randomly selected and tested by "General Health Questionnaire" and "mental hardiness Questionnaire". The results obtained from the data analysis indicated that mental health correlates significantly, positively with mental hardiness. In contrast, the criteria of mental health (physical symptoms, disorder in social function and depression) are found to correlate significantly, negatively with subject's mental hardiness. It's worth mentioning that significance level was measured a<0/05.
  Keywords: Mental Health, Mental hardiness, University Students
 • Zeinab Rasouli, Dr. Kiyoumars Farahbakhsh Page 17
  The research purpose is to assess the relation between attachment styles and locus of control with martial satisfaction, hence the sample comprised 120 individuals (60males, 60 females) who had been randomly selected from the parent's case files referred for their children speech therapy and were tested by "Attachment Styles, Locus of Control and Martial Satisfaction Questionnaires". Findings do not confirm a significant relationship between attachment styles and marital adjustment; moreover, our findings point toward the relationship between attachment styles and locus of control but dont support the greater predictive power of secure attachment style with regard to marital adjustment.
  Keywords: Attachment Styles, Locus of Control, Marital Adjustment
 • Davoud Karami Page 25

  The research purpose is to assess the relation between attachment styles and locus of control with martial satisfaction, hence the sample comprised 120 individuals (60males, 60 females) who had been randomly selected from the parent's case files referred for their children speech therapy and were tested by "Attachment Styles, Locus of Control and Martial Satisfaction Questionnaires". Findings do not confirm a significant relationship between attachment styles and marital adjustment; moreover, our findings point toward the relationship between attachment styles and locus of control but dont support the greater predictive power of secure attachment style with regard to marital adjustment.

  Keywords: Attachment Styles, Locus of Control, Marital Adjustment
 • Dr. Farnaz Keshavarzi Arshadi Page 43
  This study attempted to identify the student's identity styles and to investigate the impact of identity styles and emotional intelligence on academic performance and achievement motive of MA students, hence 450 students attending different university colleges of Tehran Azad University (Central Branch) were selected through multi-stage cluster random sampling. The above-mentioned group was then tested by "Identity Style, Achievement Motive and Emotional Intelligence Questionnaire". In this regard their degree results were also calculated. Results indicated that the highest average score with regard to the student's identity styles belonged to the normative and informative groups respectively; furthermore, analyzing the acquired data supports the effect of identity style and emotional intelligence on achievement motive; however, no significant relationship was perceived between identity style, emotional intelligence and achievement motive with academic performance.
  Keywords: Achievement Motive, Academic Performance, Emotional Intelligence, Identity Style
 • Marziyeh Gholami Touran Poshti, Dr. Mohsen Mansoubi Far Page 57
  This study set out to draw a comparison between mental health of teachers teaching typical and atypical students. The statistical population involved all the teachers teaching typical and atypical students in Rafsanjan, out of which 120 individuals were selected through cluster random sampling and were then tested by mental health checklist. Results indicated that there's a significant difference with regard to the scale of loneliness between the teachers teaching typical and atypical students.
  Keywords: Atypical, Mentally Retarded, Teacher, Typical
 • Dr. Parviz Asgari, Dr. Gholamreza Pasha, Maryam Aminiyan Page 65
  The research purpose is to look into the relationship between emotion regulation, mental stresses and body image with eating disorders of women in Ahvaz. The total sample comprised 145 females who were selected through the accessibility mode. "Emotion Regulation Questionnaire", Mental Stress Questionnaire, Eating Disorder Questionnaire and Body Image Questionnaire" were performed. The data acquired by the regression analysis demonstrated that mental stresses, eating disorders and its related criteria were significantly, positively related to one another with regard to anorexia and hyperorexia; however, body image and eating disorders were significantly negatively related to one another.
  Keywords: Body Image, Eating Disorders, Emotion Regulation, Mental Stresses
 • Dr. Pegah Farokhzad Page 90
  The present research aimed to study perceived family environment and positive mental states viz. happiness, optimism and hope among the adolescents of two different cultures, Iran and India. The total sample comprised 400 adolescents aged 16-19 from Iran and India; Out of which, half were males and half were females. Family environment scale, The Oxford Happiness Questionnaire, Adult Trait Hope Scale, and The Life Orientation Test were performed and raw scores were subjected for various statistical analyses viz. Results clearly show that the family environment dimensions viz. Relationship, Personal Growth (Goal Oriented), and System Maintenance, are correlated with positive mental states viz. happiness, optimism and hope among the adolescents of the two above-mentioned cultures. It was also shown that there are cultural and gender differences among the studied variables.
  Keywords: Culture, Family Environment, Happiness, Hope, Optimism