فهرست مطالب

 • پیاپی 11 (بهار 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/03/20
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مجید ضرغام حاجبی صفحه 7
  شیوع حوادث ترومایی بسیار، اما پاسخ های آسیبی نسبتا نادرند. گرچه در طول تاریخ بشر، تعدادی از نویسندگان و فلاسفه این ایده را که در پس هر رنج کشیدن سودی نهفته است مطرح کرده اند. تغییرات مثبت پس از ترومایا تعالی پس از تروما(PTG)، اخیرا مورد توجه تروما شناسان قرار گرفته است درعین حال برخی مشکلات، در تعریف دقیق از فرآیند حالتهای ذهنی تعالی پس از بهبودی مجدد، شبهاتی را در مورد ماهیت واقعی یا تصنعی این پدیده و ارزش انطباقی آن ایجاد کرده است. برای روشن شدن ابهامات در ماهیت PTG، در این مقاله ابتدا سه رویکرد نظری عمده شامل مدل توصیفی– کنشی رویکرد فرا نظری فرد محور و رویکرد تکاملی- زیستی- روانی و اجتماعی و چندین مدل دیگر را مرور کرده سپس شبهات و انتقادات وارده بر جنبه های نظری و پژوهشی اثرات مثبت تروما ها را مورد بحث قرار داده ایم
  کلیدواژگان: تروما، تعالی پس ازتروما
 • محمدباقر کجباف، مهدیه سادات خشوعی صفحه 23
  در پژوهش حاضر، رابطه ی ابعاد تفکر خلاف واقع با کیفیت زندگی در دانشجویان، مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، 183 دانشجو با روش تصادفی خوشه ایاز دانشگاه اصفهان، انتخاب و با مقیاس تفکر خلاف واقع برای حوادث منفی و پرسشنامه ی کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج، نشان داد که تفکر رو به بالا خود ارجاع با سلامت جسمانی، رابطه ی مثبت؛ تفکر رو به پایین بدون ارجاع با سلامت جسمانی، سلامت روانی و سلامت محیط، رابطه ی منفی و تفکر رو به بالا دیگر ارجاع و تفکر رو به بالا بدون ارجاع با سلامت جسمانی، سلامت روانی روابط اجتماعی و سلامت محیط، همبستگی منفی دارند. تحلیل رگرسیون نشان داد که تفکر رو به بالا خود ارجاع، توان پیش بینی سلامت جسمانی، سلامت روانی، روابط اجتماعی و سلامت محیط؛ تفکر رو به بالا خود ارجاع، توان پیش بینی سلامت جسمانی، سلامت روانی و سلامت محیط و تفکر رو به پایین بدون ارجاع، توان پیش بینی سلامت محیط را دارند
  کلیدواژگان: تفکر خلاف واقع، کیفیت زندگی
 • مریم غلامزاده، یوسفعلی عطاری، دکترعبدالله شفیع آبادی صفحه 35
  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباطی به شیوه ی گروهی بر همراهی عاطفی و ارتباط زوجین است. برای این منظور، از میان زوجین مراجعه کننده به مرکز بهزیستی شهرستان اهواز، 30 زوج به صورت داوطلب در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه گواه و آزمایش کاربندی شدند. نتایج مقایسه ی نمرات آزمودنی ها با آزمون سنجش خانواده در این پژوهش نشان داد که آموزش مهارتهای ارتباطی، موجب افزایش ارتباط و همراهی عاطفی در گروه آزمایش می شود.
  کلیدواژگان: مهارت های ارتباطی، ارتباط، همراهی عاطفی
 • نغمه تقوی، علی فتحی آشتیانی صفحه 45
  هدف پژوهش حاضر، بررسی ویژگی های روان شناختی زنان و مردان نابارور است. برای این منظور 240 نفر (60 زن نابارور، 60 مرد نابارور، 60 زن بارور و 60 مرد بارور) پس از همتاسازی با استفاده از آزمون SCL-90-R مورد مقایسه قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که زنان نابارور از نظر افسردگی شکایات جسمی، وسواس و اجبار، اضطراب، حساسیت در روابط متقابل، روان پریشی، افکار پارانوییدی، پرخاشگری و ترس مرضی، تفاوت معناداری با دیگر گروه ها دارند. مردان نابارور نیز در مقایسه با مردان بارور در ابعاد اضطراب و شکایات جسمانی، نمرات بالاتری دارند.
  کلیدواژگان: ویژگی های روان شناختی، زنان و مردان نابارور
 • معصومه بهبودی، کیانوش هاشمیان، حسن پاشا شریفی، شکوه نوابی نژاد صفحه 55
  هدف پژوهش حاضر، پیش بینی کارکرد خانواده، براساس ویژگی های شخصیتی زوجین بود. جامعه ی آماری این پژوهش شامل معلمان و کارمندان متاهل زن شاغل در مدارس راهنمایی و دبیرستان های دولتی و غیرانتفاعی شهر تهران و همسران آنان در سال تحصیلی 88-1387 بود. از این جامعه 382 نفر با روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب و به وسیله ی پرسشنامه های پنج عامل شخصیتی کارکرد خانواده، مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل رگرسیون خطی و تحلیل مسیر نشان داد که ویژگی های برون گرایی و توافق زنان، مردان و زوجین با سطح کارکرد خانواده رابطه ی مثبت و معنی دار و با روان رنجورخویی، رابطه ی منفی و معنی دار دارد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که می توان براساس برون گرایی، توافق و روان رنجورخویی، کارکرد خانواده را پیش بینی کرد.
  کلیدواژگان: کارکرد خانواده، ویژگی های شخصیتی، همسران
 • زهرا قادری، مصطفی تبریزی، قدسی احقر صفحه 67
  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی خانواده درمانی ستیر بر تغییر سبک های مقابله با تعارض زناشویی در سالهای اول ازدواج بود. جامعه ی آماری این پژوهش، شامل زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره ی دولتی شهر شیراز در سال1387 بود که از این جامعه، 16 زوج به شیوه ی نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب و مورد کاربندی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل کوواریانس نشان داد که اجرای الگوی خانواده درمانی ستیر موجب کاهش سبک مقابله با تعارض هیجانی، سبک اجتنابی، سبک مقابله با تعارض متخاصم و افزایش سبک مقابله با تعارض موثق می شود
  کلیدواژگان: سبک های مقابله با تعارض، الگوی خانواده درمانی ستیر
 • داود معنوی پور، علیرضا پیرخائفی، عباس روحانی، زهرا سادات دیباجی صفحه 77
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی میزان اثربخشی آموزش سردکننده های جنسی در ارتقای سلامت جنسی بود. برای این منظور 45 نفر (30 زن و 15 مرد) از دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار در سال87-1386به صورت نمونه ی در دسترس انتخاب و در کاربندی پژوهش وارد شدند. نتایج حاصل از دو مرحله ی پژوهش، نشان داد بین نمرات آزمودنی ها در پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معنادار آماری وجود دارد و مداخله ی آموزشی به کار گرفته شده در ارتقا سلامت جنسی آنها موثر بوده است.
  کلیدواژگان: سردکننده های جنسی، سلامت جنسی، آموزش های جنسی
 • فاطمه سادات دیباجی فروشانی، سوزان امامی پور، غلامرضا محمودی صفحه 87
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی سبک های دلبستگی و راهبردهای حل تعارض بر رضایتمندی زناشویی زنان ساکن شهر تهران است. از این جامعه، 250 زن متاهل به شیوه ی نمونه گیری در دسترس انتخاب و بوسیله ی پرسشنامه های سبک های دلبستگی، رضایتمندی زناشویی و راهبردهای حل تعارض مورد آزمون قرار گرفتند. یافته های پژوهش، نشان داد که سبک دل بستگی ایمن و سبک دل بستگی اشتغالی، پیش بینی کننده ی رضایتمندی زناشویی است. سبک دل بستگی ایمن با رضایتمندی زناشویی، رابطه ی مثبت و سبک اشتغالی با رضایتمندی زناشویی، رابطه ی منفی دارد. همچنین راهبردهای حل تعارض غفلت زن، کلامی شوهر، سو رفتارشوهر و خاتمه دادن، به ترتیب پیش بینی کننده ی رضایتمندی زناشویی بود به طوری که راهبردهای حل تعارض کلامی شوهر با رضایتمندی زناشویی، رابطه ی مثبت اما راهبردهای غفلت، سو رفتار شوهر و خاتمه دادن با رضایتمندی زناشویی، رابطه ی منفی دارد.
  کلیدواژگان: سبک های دل بستگی، راهبرد حل تعارض، رضایتمندی زناشویی
 • صفحه 102
|
 • Dr. Majid Zargham Hajebi Page 7
  Traumatic events are common but pathologic responses are relatively rare. Although, a number of literatures and philosophies throughout human history have conveyed the idea that there is a personal gain to be found in suffering, positive changes in the aftermath of trauma or posttraumatic growth(PTG) have recently elicited heightened attention by trauma researchers. At the same time, some difficulties encountered in clearly defining the processes associated with subjective feeling of growth following recovery, raise doubts concerning the real or illusory nature of PTG and its adaptive value. To clarify this ambiguity, in this paper, we review three main theoretical perspectives: functional-descriptive model, meta-theoretical person-centered perspective and bio-psycho-social-evolutionary view, then, we go on to discuss the debate of the real or illusory nature of PTG and to address critical aspects toward the related theories and researches.
  Keywords: trauma, posttraumatic growth
 • Dr.Mohammad Bagher Kajbaf, Mahdiyeh Sadat Khoshuee Page 23
  The research purpose was to look into the relationship between the aspects of counterfactual thinking and the quality of life among the university students. Our sample comprised 183 students drawn from Isfahan University who were selected through cluster random sampling. They underwent the test by receiving and responding to "The World Health Organization Quality Of Life Questionnaires" abbreviated (WHOQOL) and also "Counterfactual Thinking for Negative Events Scale (CTNES)". The results indicated that upward self-referential thinking style is significantly positively correlated with physical health, additionally downward nonreferential thinking style was shown to correlate highly and negatively to physical, mental and environmental health, furthermore upward other-referential thinking style and upward nonreferential thinking style were shown to be significantly, negatively correlated to mental, physical and environmental health. The analysis of the obtained results which were statically confirmed by the regression analysis revealed the predictive power of upward self-referential thinking style in predicting the physical health, mental health, environmental health and social relations and the predictive power of downward nonreferential thinking style in predicting the environmental health.
  Keywords: Counter Factual Thinking, Quality of Life
 • Maryam Gholamzadeh, Dr. Yousefali Attari, Dr. Abdollah Shafi Abadi Page 35
  The study evaluated the effectiveness of communication skills group training on affective response and couple's romantic relational association. The assigned experimental and control groups consisted of the couples referring to the "Welfare Organization of Ahvaz", out of which 30 couples were selected through the accessibility sampling. The results revealed that the enhancement of couple's romantic relational association and affective response was in large measure due to communication skills training.
  Keywords: Communication Skills, Relationship, Affective Response
 • Naghmeh Taghva, Dr. Ali Fathi Ashtiyani Page 45
  Here, we examined the psychological features of infertile individuals accordingly, 240 people (60 infertile females, 60 infertile males, 60 fertile females, 60 fertile males) who had been matched by employing SCL-90-R were compared. As results revealed, a significant between-group difference was found in infertile females with regard to physical disorders, compulsion, obsession, anxiety, sensitivity towards interpersonal communication, psychosis, paranoid ideation, aggression and phobia, furthermore, infertile males scored higher on anxiety and physical disorders in comparison with fertile males.
  Keywords: Psychological Features, Fertile Males, Females
 • Dr. Masoumeh Behboudi, Dr. Kiyanoush Hashemiyan, Dr. Hasan Pasha Sharifi, Dr. Shokouh Navabi Nezhad Page 55
  The main purpose of conducting the present research was to predict the family functioning based on couple's personality traits. The sample was drawn from the teachers, staffs and their spouses employed in GM and private secondary and high schools of Tehran in the school year ran from 1387 to 1388. The sample comprised 382 individuals who were sampled by multi-stage random sampling and underwent the "FAD and NEO-FFI Tests". Results which were statically confirmed by linear regression analysis and path analysis indicated that extroversive characteristics and couple's conciliation were positively, significantly correlated with the level of family functioning and negatively, significantly correlated with neuroticism, moreover, the results obtained from path analysis support the predictive power of conciliation, neuroticism and extroversion in predicting the family functioning level. Article Authors:
  Keywords: Family Functioning, Personality Traits, Spouses
 • Dr. Davoud Manavi Pour, Dr. Alireza Pir Khaefi Othe, Dr. Abbas Rouhani, Zahra Sadat Dibaji Page 77
  The research purpose is to evaluate the effectiveness of sexual coolant training in promoting sexual health. The research method involved semi-experimental design with pre test and post test. The sample including 45 individuals (30 females and 15 males) was drawn from a larger sample size consisted of the married students of Azad University (Garmsar branch) in the academic year ran from 1386 to 1387.Findings support a significant statistical difference in subject's scores in pre test and post test, which is closely tied to the effective intervention of sexual coolant training in promoting sexual health.
  Keywords: Sexual coolants, Sexual health, Sexual trainings
 • Fatemeh Sadat Dibaji Forushani, Dr. Souzan Emami Pour, Dr. Gholamreza Mahmoudi Page 87
  The present study examined the association among the attachment styles and conflict resolution patterns with women''s marital satisfaction resident in Tehran in a sample of 250 married women who had been selected through the accessibility sampling and filled in "Attachment Styles, Marital Satisfaction and Conflict Resolution Patterns Questionnaires". Results indicated that secure and occupational attachment styles enable us to predict marital satisfaction, moreover, secure attachment style proved to be positively and occupational style showed to be negatively correlated with marital satisfaction, additionally, wife's ignorance, husband's misbehavior and discontinuing can be regarded as predictors of marital satisfaction with regard to conflict resolution patterns. Results also indicated that husband's verbal conflict resolution strategy was significantly correlated with marital satisfaction. By contrast, ignorance strategies, husband's misbehavior and discontinuing demonstrated a negative relationship with marital satisfaction.
  Keywords: Attachment Styles, Conflict Resolution Style, Marital Satisfaction