فهرست مطالب

 • پیاپی 10 (زمستان 1387)
 • تاریخ انتشار: 1387/12/20
 • تعداد عناوین: 9
|
 • علیرضا آقا یوسفی، دکتراحمد علی پور، آزیتا داودی فر صفحه 7
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر مقابله درمانگری بر باورهای خود-کارآمد، تنیدگی شغلی و فرسودگی است. برای این منظور، از بین مدرسان کنسرواتوار تهران 60 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده، انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل کاربندی شدند. گروه آزمایش، طی 8 جلسه ی 60 دقیقه ای تحت آموزش شیوه های مقابله ای قرار گرفتند. نتایج، حاکی از آن است که روش درمانی به کار رفته بر باورهای خودکارآمد، تاثیر دارد و موجب تنیدگی شغلی و خستگی عاطفی آزمودنی ها می شود.
  کلیدواژگان: مقابله درمانگری، باورهای خود - کارآمد
 • دکترمحمود دژکام، مجید ضرغام حاجبی صفحه 17
  هدف پژوهش حاضر، با بکارگیری یک مدل حیوانی در تبیین پاسخهای انطباقی یا تغییرات مثبت در کارکردهای جسمانی- روانی پس از وقوع یک ضربه، درخصوص واقعی یا ایلوژنی بودن پاسخهای مثبت در قبال ضربه، انجام شده است. در این پژوهش با یک طرح آزمایشی، 90 موش آزمایشگاهی به طور تصادفی در یک گروه کنترل و 7 گروه آزمایشی وارد کاربندی پژوهش شدند. تحلیل داده ها نشان داد که با بروز ضربه، کارکردهای حافظه ی وحرکتی بهبود پیدا می کند. همچنین مشخص شد که آشنایی قبلی با موقعیت ضربه و فعالیت افزایش یافته ی پیش از وقوع ضربه(در سطوح متفاوت) نقش میانجی را درافزایش کارکردهای فوق بازی می کند.
  کلیدواژگان: ضربه، کارکردهای حافظه ی و حرکتی، فعالیت افزایش یافته، آشنایی قبلی با موقعیت ضربه
 • فریده دوکانه ای فرد، عبدالله شفیع آبادی، حسن پاشا شریفی صفحه 33
  هدف پژوهش حاضر، بررسی ویژگی های شخصیتی و جمعیت شناختی مشاوران موفق است. برای این منظور از بین اعضای هیات علمی دانشگاه ها، روان شناسان و مشاوران شاغل در بخش های دولتی و خصوصی استان تهران و شهرستان های آن 430 نفر با شیوه ی نمونه گیری تصادفی ساده و چندمرحله ای انتخاب و از نظر ویژگی های شخصیتی و جمعیت شناختی پس از تجزیه و تحلیل آماری داده ها مورد آزمون قرار گرفتند. یافته ها نشان می دهد که مشاوران موفق از نظر ویژگی های شخصیتی مانند توانایی های ذهنی و شناختی، نظام ارزشی و اخلاقی، بردباری و شیوه های کنار آمدن با مشکلات، سلامت روانی، شهرت و مهارت های آراستگی، سلامت جسمانی و وضعیت تحصیلی نسبت به مشاوران ناموفق، برتری دارند.
  کلیدواژگان: ویژگی های شخصیتی، ویژگی های جمعیت شناختی، مشاوران موفق
 • فاطمه زرگر، اعظم مرادی، سعید ایمانی صفحه 47
  هدف پژوهش حاضر، مقایسه ی ویژگی های شخصیتی زنان و دختران فراری با دختران و زنان عادی شهر اصفهان است. بدین منظور 35 زن و دختر فراری با هوش طبیعی و تحصیلات ابتدایی به بالا که در 6 ماهه ی اول سال 1385 از طریق نیروی انتظامی و قوه ی قضاییه به مرکز اورژانس اجتماعی شهر اصفهان ارجاع گردیده بودند و بیماری سایکوتیک نداشتند، انتخاب و با 35 نفر دختر دانشجو به عنوان گروه کنترل مقایسه شدند. نتایج نشان داد دو گروه در مقیاسهای حساسیت بین فردی افسردگی، اضطراب، تفکر پارانویید، روان پریشی و نمره ی کلی در پرسشنامه SCL-90-R با یکدیگر تفاوت معنی داری داشتند.
  کلیدواژگان: ویژگیهای شخصیتی، دختران و زنان فراری
 • شهرام وزیری، مریم موسوی نیک صفحه 59
  این پژوهش، بررسی رابطه ی فرانگرانی و باورهای فراشناختی منفی با فوبی است. برای این منظور 270 دانشجو (165 دختر و 105پسر) از دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن به صورت در دسترس انتخاب و با خرده مقیاس باورهای منفی فراشناختی در مورد نگرانی (مربوط به پرسشنامه ی فراشناخت ها) و خرده مقیاس فرانگرانی (مربوط به پرسشنامه ی افکار اضطرابی) و مقیاس SCL-90-R مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد بین میزان باورهای منفی فراشناختی فرانگرانی و فوبی اجتماعی در دانشجویان، رابطه ی مثبت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج این پژوهش، نشان داد که بین سطح فرانگرانی و باورهای منفی فراشناختی رابطه ی مثبت معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: فرانگرانی، باورهای منفی فراشناختی در مورد نگرانی، فوبی
 • محمدحسین ساقی، علیرضا رجایی صفحه 71
  هدف پژوهش حاضر، بررسی ادراک نوجوانان از عملکرد خانواده و ارتباط آن با سازگاری آنان بود. برای این منظور 395 دانش آموز (230 دخترو 165 پسر) به شیوه ی در دسترس انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که ادراک نوجوانان از عملکردهای خانواده ارتباط معنا داری با سازگاری آنها دارد و عملکرد های خانواده می تواند سازگاری نوجوانان را پیش بینی کند
  کلیدواژگان: عملکرد خانواده، سازگاری، نوجوانان
 • نوشین مجلسی، صفیه بهزادی، حمزه گنجی صفحه 83
  هدف پژوهش حاضر، مقایسه ی زمان واکنش خالص، حافظه ی فضایی کوتاه مدت و بازداری شناختی (اثر سیمون) بین افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی و افراد بهنجار است. برای این منظور دو گروه 25 نفری همتا سازی شده و مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد دو گروه در زمان واکنش خالص، حافظه ی فضایی کوتاه مدت و بازداری شناختی تفاوت دارند. همچنین توان پیش بینی زمان واکنش خالص توسط افسردگی و توان پیش بینی حافظه ی فضایی کوتاه مدت توسط نشانه های وسواس در گروه OCD وجود داشت.
  کلیدواژگان: اختلال وسواس فکری، عملی، حافظه ی فضایی کوتاه مدت، بازداری شناختی
 • منیژه احیاکننده، عبدالله شفیع آبادی، منصور سودانی صفحه 99
  هدف پژوهش حاضر، بررسی سلامت و فرسودگی شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان بود. جامعه ی آماری این پژوهش، کارکنان مرد دانشگاه درسال 1387 بودند. برای انجام پژوهش 120 نفر از کارکنان مرد به شیوه ی تصادفی ساده انتخاب و با پرسشنامه ی سلامت (GHQ) و فرسودگی شغلی مسلش(MBI) مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد بین سلامت و فرسودگی شغلی رابطه ی منفی و معنی داری وجود دارد. همچنین بین مولفه های سلامت و فرسودگی شغلی رابطه ی چندگانه ی معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که از بین مولفه های سلامت، نشانگان جسمانی و اختلال در کارکردهای اجتماعی، پیش بینی کننده ی فرسودگی شغلی هستند.
  کلیدواژگان: سلامت روان، فرسودگی شغلی، کارکنان دانشگ
 • صفحه 108
|
 • Dr. Alireza Agha Yousefi, Dr. Ahmad Ali Pour, Azita Davoudi Far Page 7
  The research purpose is to investigate the effect of coping therapy on self-efficient beliefs, psychological strain and professional burnout among the teachers in Conservator. Therefore among from the teachers working in Conservator sixty people were selected through simple random sampling and underwent the treatment in two experimental and control groups. The experimental group was trained with coping practice for eight sixty-minute sessions. The results suggested that the utilized therapeutic procedure and self efficient beliefs exerts effect on the self-efficient beliefs and could result in professional burn out, affective fatigue and psychological stain among the subjects.
  Keywords: Coping therapy, Self, efficient belief
 • Dr. Mahmoud Dezhkam, Dr. Majid Zargham Hajebi Page 17
  The present research has utilized a laboratory analogue to explain the adaptive response or positive changes in psychophysical functions after going through a trauma based on being positive, illusive or factual response to trauma. Therefore employing an experimental design ninety laboratory mice were tested randomly in one control group and seven experimental groups. The data analysis indicated that memory and motor performance would improve after a traumatic experience. It was also indicated that preliminary familiarity with traumatic experience and increased activity before suffering a trauma (in different levels) would perform a catalyzing role to increase the above mentioned roles.
  Keywords: Trauma, Memory, motor performances, Preliminary familiarity, increased activity
 • Dr. Farideh Dokaneyi Fard, Dr. Abdollah Shafi Abadi, Dr. Hasan Pasha Sharifi Page 33
  The research purpose is to investigate the personality characteristics and demography factors of successful counselors. Therefore, 430 people were chosen through simple random and multi-stage sampling among from the university lecturers, psychologist and counselors working in governmental and private departments and were then tested with regard to personality characteristics and demography factors. After analyzing the data, findings confirm that successful counselors were dominant on the subject of personality characters like cognitive and mental ability, value and ethical system, patience, problem solving styles, mental health and educational situation compared with unsuccessful counselors.
  Keywords: Successful counselors, Demography factors, Personality characteristics
 • Fatemeh Zargar, Azam Moradi, Saeed Imani Page 47
  The present research purpose was to draw a comparison between the runaway married and unmarried females. Accordingly, 35 runaway girls and women who werent psychotic with average intelligence and having finished the primary education were selected among from those who had been referred to Isfahan social emergency centers by the police authorities and the judiciary. They were then compared with the control group which was formed of 35 female students as control group. The results demonstrated that two groups were significantly different with regard to interpersonal sensitivity, depression, anxiety, psychosis paranoid ideation and total score in SCL-90-R inventory.
  Keywords: Personality characteristics, Runaway girls, women
 • Dr. Shahram Vaziri, Maryam Mousavi Nik Page 59
  The research purpose was to study the relation between meta worry and meta cognition with phobia. Consequently, 270 students (165 females 105 males) were chosen through accessibility mode from Roudehen Azad University and were tested by Negative Meta Cognition Beliefs Subscale (related to meta cognitions inventory) and SCL-90-R scale. The results indicated that negative meta cognition and meta worry are significantly positively correlated with social phobia in students. The results also indicated that there's significant positive relationship between the level of meta worry and negative meta cognition beliefs
  Keywords: Meta cognition, Phobia, Negative meta cognition beliefs about worry
 • Mohammad Hossein Saghi Fi, Dr. Alireza Rajayi Page 71
  The research purpose was to investigate the juvenile's perception with their adjustment. Therefore, 395 students (230 females, 165 males) were selected through the accessibility mode and tested. The results suggested that juvenile's perception of family performance is meaningfully related with their adjustment. In addition, results indicated that family performances could predict juvenile's adjustment.
  Keywords: Family performance, Adjustment, Juvenile
 • Noushin Majlesi Fir, Dr. Safiyeh Behzadi, Dr. Hamzeh Ganji Page 83
  The research purpose is to compare the net reaction time span, short time spatial memory and cognitive inhibition in those suffering from compulsion and obsession with normal individuals. Accordingly, two twenty-five-member groups which had been matched were tested. The results of the data analysis indicated that two groups differed in the net reaction time span, short time spatial memory and cognitive inhibition. Additionally, there was the possibility to predict net reaction time span by depression and the short time spatial memory by the symptoms of obsession and compulsion in OCD group.
  Keywords: Obsession, compulsion disorder, Short time spatial memory, Cognitive inhibition
 • Manizheh Ehya Konandeh, Dr. Abdollah Shafi Abadi, Dr. Mansour Soudani Page 99
  The research purpose was to investigate the relation between health and professional burn out among the staff at the University of Isfahan. The statistical population involved the male workforce of the stated university in 1387.Therefore 120 people were selected through simple random sampling and tested by GHQ health inventory and MBI burn out questionnaire. The results revealed that there's significant negative relationship between health and professional burn out, there's also significant multiple relationship between different factors of health and burn out. the results also demonstrated that among from different factors of physical health and disorders in social function, they could predict one's burn out
  Keywords: Mental health, Professional burn out, University staff