فهرست مطالب

دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - سال بیست و سوم شماره 1 (پیاپی 62، بهار 1389)
 • سال بیست و سوم شماره 1 (پیاپی 62، بهار 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/02/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • صفحات 6-11
  زمینه و هدف
  آزاد شدن اجزاء شیمیایی رزین های کامپوزیتی به محیط دهان می تواند دارای اثرات سوء روی سلامت انسان داشته باشد و همچنین دوام کلینیکی ترمیم ها را تحت تاثیر قرار دهد. هدف از این تحقیق، بررسی اثر مایعات مشابه غذا بر روی میزان آزاد شدن مونومرهای BisGMA،TEGDMA و UDMA از دو نوع رزین کامپوزیتی P60 و Gradia در محیط های اتانول 25% و 50% و 75% و هپتان 50% به مدت 24 ساعت و 7 روز بود.
  روش بررسی
  تعداد 40 نمونه از هر کامپوزیت تهیه شد. تعداد 5 نمونه از هر کامپوزیت در لوله هایی با حجم cc2 محتوی محلول های مورد آزمایش به مدت 24 ساعت و 7 روز قرار گرفتند. سپس محتویات لوله ها جهت بررسی منومرهای آزادشده به دستگاه GC/MS (Gas Chromatography/Mass Spectroscopy) تزریق شدند. نتایج توسط تست های آماریThree way ANOVA و One way بررسی شدند. 05/P<0 سطح معنی داری در نظرگرفته شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که تنها منومر TEGDMA از تمامی نمونه ها آزاد شد. Gradia به صورت معنی داری TEGDMA بیشتری آزاد می کند. غلظت های بالاتر اتانول (75%) موجب آزادسازی بیشتر منومر نسبت به غلظت های پایین تر می شود. از سوی دیگر هپتان نسبت به اتانول به طور کلی موجب آزادسازی کمتر منومر TEGDMA می شود. باافزایش زمان از 24 ساعت تا 7 روز، میزان منومر بیشتری آزاد می شود.
  نتیجه گیری
  اتانول بیش از هپتان باعث آزادسازی منومرها می شود، همچنان که غلظت بالاتر اتانول تاثیر بیشتری در رهاسازی منومرها دارد. از سوی دیگر کامپوزیت Gradia بیش از P60 سبب آزادسازی منومرها می شود. افزایش زمان نگهداری منومرها نیز باعث ادامه روند آزادسازی منومرها می گردد.
  کلیدواژگان: منومر، کامپوزیت دندانی، GC، Bis، GMA، TEGDMA، UDMA
 • داریوش گودرزی پور، نعیم بریجانی صفحات 12-20
  زمینه و هدف
  یکی از معایب دستگاه های رادیوگرافی پانورامیک همپوشانی سطوح پروگزیمال در تصاویر رادیوگرافیک دندان های خلفی است. برای غلبه بر این مشکل، اخیرا گزینه ایی تحت عنوان Improved interproximal mode در دستگاه Planemeca Promax ایجاد شده که با ایجاد زاویه افقی کمتر با ناحیه تماس دندانی حین حرکت دستگاه میزان همپوشانی تصاویر رادیوگرافی پانورامیک از دندان های خلفی به ویژه دندان های پرمولر را کاهش می دهد. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان همپوشانی دندان های خلفی در دو تکنیک Improved interproximal panoramic program و Standard panoramic انجام شد.
  روش بررسی
  یک مطالعه تشخیصی بر روی 32 بیمار نیازمند رادیوگرافی پانورامیک در دندان های خلفی در مسیر روتین درمان و تشخیص خود با میانگین سنی 3/27 سال انجام شد. هیچ یک از بیماران در دندان های خلفی خود Crowding نداشته و تمامی دندان های خلفی آنان موجود و بدون هرگونه ترمیم بودند. رادیوگرافی پانورامیک نمونه ها به صورت تصادفی با استفاده از تکنیک Improved interproximal panoramic و Standard panoramic با دستگاه Planmeca Promax انجام و همپوشانی نواحی پروگزیمال در تصاویر رادیوگرافی به دست آمده به صورت Blind انجام شد. وجود همپوشانی در تصاویر دو گروه با فراوانی نسبی و مطلق گزارش شد. مقایسه دو گروه با آزمون Chi-square و برآورد نسبت شانس همپوشانی در دو گروه نسبت به یکدیگر با آزمون رگرسیون تعیین شد.
  یافته ها
  در مجموع میزان همپوشانی در تکنیک استاندارد برابر 5/38% (148 ناحیه از 384 ناحیه تماس) و در تکنیک Improved interproximal برابر 8/18% (72 ناحیه از 384 ناحیه تماس) برآورد شد، که تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه به دست آمد (0001/0P>). همپوشانی ناحیه تماس دندان های 5-4 در تکنیک استاندارد، 4/66% و در تکنیک اصلاح شده، 1/39% بود. همچنین این میزان در دو تکنیک به ترتیب در ناحیه تماس دندان های 6-5 برابر 1/39% و 5/12% و در ناحیه تماس دندان های 7-6 برابر 2/10% و 7/4% به دست آمد. شانس همپوشانی در تکنیک استاندارد نسبت به تکنیک Improved، 72/2 برابر و در نواحی تماس دندانی 5-4 و 6-5 نسبت به ناحیه تماس دندان های 7-6 به ترتیب 40/16 و 61/4 برابر بیشتر برآورد گردید (001/0P<، در تمامی موارد). با این حال، تفاوتی در میزان همپوشانی تصاویر برحسب نوع فک و سمت دهان بیماران دیده نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد استفاده از تکنیک Improved interproximal panoramic در مقایسه با تکنیک استاندارد پانورامیک موجب کاهش آشکاری در میزان همپوشانی سطوح پروگزیمال در تصاویر پانورامیک دندان های خلفی بیماران شده است. بنابراین استفاده از این تکنیک برای افزایش دقت تشخیصی رادیوگرافی پانورامیک در تشخیص پوسیدگی های پروگزیمالی توصیه می شود. شایان ذکر است که تاثیر این گزینه در سایر قسمت های تصویر پانورامیک می بایست مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد.
  کلیدواژگان: پانورامیک، همپوشانی، پروگزیمال
 • محمد هاشم حسینی، عباس کمالی، مجید محمودزاده دربندی صفحات 21-26
  زمینه و هدف
  لیزر با مشخصات مختلف جهت تاثیرات تحریکی بر روی سرعت حرکات ارتودنتیک دندانی و درد در انسان مورد مطالعه قرار گرفته است. با توجه به نتایج متناقض به دست آمده، در این مطالعه تاثیر درمان با Low Level Laser (LLLT) بر روی درد حین حرکات ارتودنتیک دندانی در انسان بررسی شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 12 بیمار که پرمولر اول بالای آنها کشیده شده بود و نیاز به Retraction کانین به فضای Extraction داشتند، انتخاب شدند. درحالیکه در هر سمت دندان کانین توسط Niti coil spring رترکت می شد، یک سمت تحت درمان با لیزر GaAlAs با طول موج nm890 قرار گرفت. LLLT بر روی مخاط باکال و پالاتال به شکل حرکت آرام پروب صورت گرفت. دو روز پس از آغاز رترکشن از بیماران راجع به درد احساس شده در دو سمت سؤال شد و بر اساس VAS مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه میزان درد در سمت تحت درمان با لیزر کم توان به طور معنی داری کاهش یافته بود (007/0P=).
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه، یک دوز تابش لیزر GaAlAs با دوز انرژی J12 برای هر دندان می تواند میزان درد احساس شده را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: لیزر، حرکات دندانی، کانین، رترکشن، درد
 • رزا حقگو *، فرید عباسی صفحات 27-30
  زمینه و هدف

  فرموکرزول یکی از معمول ترین داروها در پالپوتومی دندان های شیری است. با توجه به عوارض سیستمیک و موضعی این دارو جایگزینی آن با مواد دیگر ضروری به نظر می رسد. هدف از این مطالعه ارزیابی تغییرات پالپ دندان های شیری پس از پالپوتومی با فرموکرزول و هیپوکلریت سدیم بود.

  روش بررسی

  در این مطالعه که به روش کارآزمایی بالینی تصادفی انجام گرفت، 22 دندان نیش که می بایست در طی درمان ارتودنسی خارج می شدند انتخاب گردیدند. دندان ها به طور تصادفی به 2 گروه برای پالپوتومی با فرموکرزول و هیپوکلریت سدیم تقسیم شدند (11n=). دندان ها بعد از دو ماه خارج شدند و پاسخ پالپی بر اساس میزان التهاب و وسعت درگیری پالپ ارزیابی شد. تشکیل پل عاج نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. نهایتا داده ها با آزمونMann-Withney آنالیز گردید.

  یافته ها

  در گروه فرموکرزول التهاب خفیف در 4 دندان و التهاب متوسط در 3 مورد و التهاب شدید در 4 دندان دیده شد. در گروه هیپو کلریت سدیم التهاب خفیف در 6 مورد و التهاب متوسط در 4 مورد و التهاب شدید در 1 مورد دیده شد. آزمون من ویتنی نشان داد که این اختلاف معنی دار نبود (05/0P>). در گروه فرموکرزول نکروز در 5 دندان مشاهده شد و آبسه و تحلیل در هیچ موردی دیده نشد. در گروه هیپو کلریت سدیم در 3 دندان تحلیل داخلی دیده شد. آبسه و نکروز در هیچ موردی دیده نشد. آزمون من ویتنی نشان داد که اختلاف دو گروه در مورد نکروز از نظر آماری معنی دار بود)02/0(P=. در این گروه در 3 مورد پل عاجی تشکیل شد. در گروه فرموکرزول تشکیل پل عاجی دیده نشد. آزمون من ویتنی اختلاف معنی داری را نشان نداد (05/0P>).

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج این مطالعه می توان در پالپوتومی دندان های شیری از هیپوکلریت سدیم استفاده کرد.

  کلیدواژگان: فرموکرزول، بافت شناختی، پالپوتومی، دندان شیری، هیپوکلریت سدیم
 • معصومه حسنی طباطبایی، زهرا حسنی، سکینه آرامی صفحات 31-37
  زمینه و هدف
  هدف اصلی این مطالعه تعیین اثر فایبرهای پلی اتیلن و کامپوزیت های ونیردهنده روی اپسیتی (Contrast Ratio) درکامپوزیت های تقویت شده با فایبر (FRC) بود.
  روش بررسی
  نمونه ها به چهارگروه تقسیم شدند. دو گروه به عنوان گروه های کنترل بدون فایبر ساخته شدند. فایبرهای پلی اتیلن (Fibre-Braid) به همراه کامپوزیت Basement توصیه شده توسط کارخانه سازنده به عنوان مواد فریم ورک وکامپوزیت های Filtek Z250 و گرادیا (shade A2)، به عنوان مواد ونیردهنده استفاده شدند. نمونه ها باضخامت کلی3 میلی متر و قطر 13 میلی متر بودند و در مولد فلزی دیسکی شکل آماده شدند. عمل کیورکامپوزیت ها طبق دستور کارخانه سازنده انجام شد. Contrast Ratio (CR) هر نمونه با قراردادن آن بر روی زمینه سفید و سیاه توسط اسپکتروفوتومتر انعکاسی تعیین شد. انعکاس با گام های 10 نانومتر و از طول موج 400 تا 750 نانومتر اندازه گیری شد. آنالیز داده ها به وسیله آزمون تحلیل واریانس دو طرفه Two-way ANOVA و تست Tukey HSD انجام گرفت.
  یافته ها
  اختلاف در CR بین گروه های مختلف از لحاظ آماری معنی دار بود (05/0P>). کامپوزیت Z250 دارای کمترین مقدار در CR بودند و همچنین CR با افزایش طول موج از 400 تا 750 نانومتر تمایل به کاهش نشان داد. به عبارت دیگر بیشترین تفاوت در مقدار CR بین گروه ها، در طول موج های بالاتر مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که فایبرهای پلی اتیلن میزان ترنسلوسنسی را در نمونه های FRC کاهش می دهند. این نتیجه نیز به دست آمد که خواص انعکاس نوری، شامل وابستگی به طول موج، نقش مهمی در CR ترمیم های FRC دارند.
  کلیدواژگان: اپسیتی، کنتراست، کامپوزیت تقویت شده با فایبر، اسپکتروفوتومتر
 • جواد چلیپا، محمدهاشم حسینی، محمد کاظم حسینیان سراجه لو، اعظم خورشیدیان * صفحات 38-42
  زمینه و هدف

  Missing یک یا چند دندان یکی از شایع ترین آنومالی های تکاملی است. روند تکامل سیستم دندانی انسان به سمت کاهش تعداد دندان ها می رود و در این بین Missing دندان مولر سوم به دلیل تنوع آن در نژادهای مختلف موضوع جالبی برای دندانپزشکان و محققان ژنتیک می باشد. از طرفی بررسی ارتباط و تاثیر دو جانبه Missing مولر سوم با روابط فکی حائز اهمیت می باشد. هدف این مطالعه بررسی و مقایسه میزان Missing مولر سوم در بیماران cl I وcl II اسکلتال بود.

  روش بررسی

  پرونده بیماران مراجعه کننده به بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی تهران بررسی شد. از این تعداد 121 نفر دارای رابطه فکی Cl I و 60 بیمار دارای رابطه فکی Cl II بودند. رابطه فکی بر اساس زاویه ANB از رادیوگرافی لترال سفالومتری تعیین شد. بیماران دارای چرخش فکین بر اساس زاویهSN- Go Gn از مطالعه حذف شدند. سپس توسط رادیوگرافی پانورامیک وجود یا فقدان مولر سوم در هر کوادرانت، فک بالا یا پایین و چپ یا راست بررسی شد. نتایج به دست آمده با تست Chi-square مورد بررسی آماری قرار گرفت.

  یافته ها

  میزان Missing یک یا چند مولر سوم در Cl I اسکلتال 43% و در Cl II اسکلتال 3/33% بود. بدین ترتیب Missing مولر سوم در Cl II کمتر از Cl I بوده ولی این تفاوت از لحاظ آماری معنی دار نبود (05/0P<).

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که ارتباط مستقیمی بین روابط فکی Cl I و Cl II با میزان Missing مولر سوم وجود نداشت.

  کلیدواژگان: Missing، مولر سوم، مال اکلوژن، روابط فکی انگل Cl I و Cl II
 • مریم کرمی نوگورانی، محمود بنی هاشمی صفحات 43-48
  زمینه و هدف
  مطالعات نشان می دهند که جویدن آدامس حاوی ساکاروز پوسیدگی زا است. هدف از این تحقیق مقایسه تاثیر دو نوع آدامس با و بدون ساکاروز بر تجمع پلاک دندانی و مقایسه آن با گروه کنترل بود.
  روش بررسی
  این مطالعه تجربی با همکاری داوطلبانه بیست و سه دانشجوی مرد دندانپزشکی درسه دوره هفت روزه با فواصل دو هفته استراحت انجام شد. در دوره اول از داوطلبان خواسته شد که روزانه تعداد پنج عدد آدامس الیپس (حاوی ساکاروز) و در دوره دوم، آدامس اربیت (فاقد ساکاروز) را به مدت 20 دقیقه بعد از صرف وعده های غذایی اصلی و میان وعده ها بجوند. دوره سوم بدون مصرف آدامس انجام گردید. قبل و بعد از هر دوره شاخصSillness & Loe اندازه گیری شد درضمن از داوطلبان خواسته شد. تا در این دوره ها از مصرف هرگونه آدامس دیگر خودداری نمایند. تحلیل یافته ها توسط آنالیز واریانس با مشاهدات تکراری و paired T-test انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که نه تنها جویدن آدامس فاقد ساکاروز بلکه جویدن آدامس حاوی ساکاروز نیز باعث کاهش معنی دار پلاک دندانی شد (001/>0P). مقایسه میانگین تجمع پلاک دندان ها در دو گروه آدامس حاوی ساکاروز و فاقد ساکاروز نشان داد که آدامس فاقد ساکاروز به طور معنی داری در کاهش تجمع پلاک دندانی ازآدامس حاوی ساکاروز مؤثرتر بود (001/0P>).
  نتیجه گیری
  اگرچه تاثیر آدامس فاقد ساکاروز به طور معنی داری نسبت به آدامس حاوی ساکاروز در کاهش تجمع پلاک دندانی بیشتر بود، جویدن آدامس حتی از نوع حاوی ساکاروز نیزموجب کاهش تجمع پلاک دندانی می شود.
  کلیدواژگان: پلاک دندانی، آدامس، پوسیدگی زا
 • سکینه نیکزاد، عباس آذری صفحات 49-60
  بسیاری از مشکلاتی که در حین جراحی و تهیه پروتز در ایمپلنتولوژی بوجود می آیند غالبا ناشی از تشخیص غلط، طرح درمان نادرست و قرار دادن نامناسب ایمپلنت می باشند. با توجه به اینکه این قبیل مشکلات همواره مورد بحث محافل علمی بوده و هست، در این مقاله سعی بر آنست که از طریق روش CAD/CAM ویژه ای که به آن Rapid prototyping اطلاق می شود و با استفاده از ابزار آلات پیشرفته و نرم افزارهای مدرن، روش نوینی در معالجات ایمپلنت به همگان معرفی گردد. در این روش با کمک روش های سه بعدی گرافیکی و شبیه سازی دقیق نحوه قرار دادن ایمپلنت، یکسری راهنمای جراحی بسیار دقیق به دست می آید که در آن بهترین مسیر قرارگیری ایمپلنت بر حسب میزان درجه تراکم و دانسیتی استخوان از یک طرف و بهترین محل از نقطه نظر اکلوژن فعلی از طرف دیگر به دقت مشخص شده و به سادگی در دهان بیمار پیاده می شود. در این مقاله تا حد امکان مفاهیم، قابلیت ها و کارآیی یکی از پیشرفته ترین روش های مزبور از جهات مختلف مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: ایمپلنت دندانی، جراحی، ایمپلنتولوژی، کامپیوتر
 • رحاب قویزی، قاسم امتی شبستری، علی میرفضائلیان، روزبه صدری منش *، امیر منگلی صفحات 61-65

  این مقاله مراحل ساخت استنت جراحی جهت قرار دادن ایمپلنت های ماگزیلوفیشیال برای پروتز گوش را توضیح می دهد. قالب از ناحیه ضایعه گرفته شد و مدل مومی گوش از دست رفته، کامل و روی صورت بیمار مورد ارزیابی قرار گرفت. مدل مومی با آکریل شفاف پخته شد. همچنین رکورد اکلوزالی آکریلی ساخته شد و به کمک بار آکریلی خارج دهانی به گوش آکریلی متصل گردید. استنت جراحی مادامی که به قوس فک بالا متصل باشد موقعیت مناسبی را برای گوش آکریلی فراهم می کند. این استنت جراحی برای ارزیابی رادیوگرافی نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: استنت جراحی، ایمپلنت های ماگزیلوفیشیال، پروتز گوش
 • احمد روحانیان، قاسم امتی شبستری صفحات 66-69
  میکروستومیا به عنوان کوچکی غیرطبیعی مدخل دهان شناخته می شود. این حالت می تواند از عواملی همچون ترومای ناشی از سوختگی شیمیایی، الکتریکی و ترومای ناشی از جراحی ایجاد شود. درمان پروتزی بیماران مبتلا به میکروستومیا در تمام مراحل درمان از قالب گیری اولیه تا طراحی نهایی پروتز به علت محدودیت بار نمودن دهان با مشکلاتی همراه است. با مرور مقالات گذشته می توان دریافت که روش های گوناگونی جهت ایجاد اجزا چند قطعه ای در مراحل قالب گیری و رکورد گیری ارائه شده است. همچنین طرح هایی مانند پروتزهای Swing hinge و یاCollapsible در ساخت پروتز نهایی برای مقابله با این مشکلات ارائه شده که با مشکلاتی از جمله هزینه بالا، مراحل ساخت پیچیده تر و شرایط استفاده و نگهداری مخصوص به خود مواجه اند. مقالاتی در ارتباط با ساخت پروتز های چند قطعه ای با طرح های گوناگون ارائه شده اند. هدف این مطالعه ارائه روشی جدید و در دسترس جهت ساخت پروتز دو قطعه ای در بیماران مبتلا به محدودیت باز نمودن دهان است. در این مطالعه با استفاده از ترکیب طراحی پروتز پارسیل فلزی کروم کبالت همراه با طرح پروتز کامل، تکنیکی جهت ساخت پروتز دو قطعه ای (Sectional) در درمان یک بیمار مبتلا به محدودیت باز نمودن دهان ناشی از ترومای جراحی ارائه شده است. استفاده از طرح ترکیبی پروتز کامل و پارسیل، روشی مؤثر و در دسترس برای درمان بیماران بی دندان مبتلا به میکروستومیا می باشد.
  کلیدواژگان: تکنیک قالب گیری دندانی، طراحی دنچر، میکروستومیا
|
 • Ghavam M., Arami S., Tabatabai E. Pages 6-11
  Background And Aims
  The elution of residual monomers from cured dental composites to oral cavity has a harmful effect on human health and can affect their clinical durability. The purpose of this study was to evaluate the amount of eluted monomers (Bis-GMA, TEGDMA, UDMA) from two types of composites (Gradia and P60) after exposure to food simulating liquids such as ethanol (25, 50, 75 %) and heptane 50 % for 24 hours and 7 days.
  Materials And Methods
  Forty specimens of each composite were prepared. Equal numbers of each composite were immersed in tubes containing 2cc volumes of 25, 50, 75 % ethanole and 50 % heptane. The amount of eluted monomers in standard condition such as Bis-GMA, TEGDMA and UDMA was measured by GC/MS (Gas Chromatography/Mass Spectroscopy) and results were statistically analysed by three way and one way ANOVA. P<0.05 was considered as the level of significancy.
  Results
  The results showed that Gradia released more TEGDMA than P60. In assessing the effect of environment, the result showed that ethanol caused releasing monomers more than heptane and the concentration rate of 75 % ethanole resulted in most releasing of monomers. In assessing the effect of time, the observation showed that more monomers were released 7 days compared to 24 hours. Bis-GMA and UDMA were not detected in any solutions in these conditions.
  Conclusion
  Ethanole caused more release of monomers than heptane and 75 % ethanole released the most amount of monomers. Gradia released more amount of TEGDMA than P60.
 • Goodarzi Pour D., Berijani N. Pages 12-20
  Background And Aims
  Overlapping of the proximal surfaces of posterior teeth in the panoramic radiography is a major concern. Therefore, an option has been developed in the panoramic unit of Planmeca Promax, namely improved interproximal mode. This mode causes lower horizental angle with the teeth contact region during the unit rotation decreasing overlapping of the panoramic images of the posterior teeth especially premolar teeth. The present study was done to compare the overlapping of posterior teeth using two techniques of improved interproximal panoramic program and standard panoramic.
  Materials And Methods
  In this diagnostic study, 32 patients requiring panoramic radiographies at their posterior teeth during their routine diagnosis and treatment process with the mean age of 27.3 years were participated. No patients showed crowding of posterior teeth or missed and restored posterior teeth. The participant's panoramic radiographies were randomly taken by two techniques of improved interproximal panoramic and standard panoramic using Planmeca Promax device. The overlapping of the panoramic images was blindly assessed by an oral radiologist. The overlapping in both techniques was reported by frequency and percentage. The comparisons were done by Chi-square test between two techniques and the odds ratio of overlapping was estimated using regression analysis.
  Results
  In standard panoramic techniques, 38.5% (148 contacts of 384 contacts) of the proximal surfaces overlapped while the overlapping of the proximal surfaces was observed in 18.8% (72 contacts of 384 overall contacts) in improved interproximal technique. Significant differences were noted between two techniques regarding overlapping (P<0.001). Also 66.4% and 39.1% of 4-5 teeth contacts overlapped in standard and improved techniques. The values were reported to be 39.1% and 12.5% in contacts of 5-6 teeth and 10.2% and 4.7% in the contacts of 6-7 teeth in both techniques, respectively. The overlapping odds ratio in improved technique as compared to standard techniques was 2.72 more. While the odds ratio of overlapping in the contact regions of 4-5 and 5-6 teeth was 16.4 and 4.61 as compared to the contact region of 6-7 teeth (all: P<0.001). The lower or upper jaw with the patient's mouth side did not significantly influence the overlapping of the proximal surfaces in both panoramic techniques.
  Conclusion
  Under the limitations of this study, improved interproximal panoramic significantly reduced the overlapping of proximal surfaces in the panoramic radiographies of posterior teeth as compared to the standard panoramic technique. Therefore, it can be used to detect proximal caries in the posterior teeth as a diagnostic tool. Using this option may affect other part of panoramic image which should be investigated in other research.
 • Evaluation Of Effect Of Low Level Laser Therapy On Pain During Orthodontic Tooth Movement In Human Pages 21-26
  Background And Aims
  Lasers with different characteristics have been used to stimulate orthodontic tooth movements and to inhibit the pain during tooth movements. Considering the contradictory finding in this respect, the effect of low level laser therapy (LLLT) was evaluated on the pain during orthodontic tooth movement.
  Materials And Methods
  In this randomized clinical trial study, 12 patients were included with extracted upper first premolars and required canine retraction into extraction site. While in both sides canines were retracted by Niti coil spring, one side was exposed to GaAlAs laser (890nm). LLLT was done on the buccal and palatal mucosa by slow movement of probe. The patients were asked about their pain on both sides 2 days after beginning of retraction. Pain measurement was evaluated with VAS.
  Results
  Pain perception in LLLT side significantly decreased (P=0.007).
  Conclusion
  Based on the results, single irradiation of GaAlAs laser (12J energy per tooth) can decrease pain perception.
 • Haghgoo R., Abbasi F. Pages 27-30
  Background And Aims

  Formocresol is one of the most common pulpotomy medicaments for primary teeth. Because of its systemic and local side effects, it may be essential to use another material instead of formocresol. The aim of this study was to evaluate the histopothalogy of pulp after pulpotomy teeth with sodium hypochlorite and formocresol.

  Materials And Methods

  In this randomized clinical trial, 22 canine teeth that must be extracted because of orthodontic treatment were selected. The teeth were randomly divided into 2 groups (n=11) and pulpotomized with formocresol or sodium hypochlorite. These teeth were extracted after 2 months and pulpal response was evaluated according to the degree of inflammation and extent of pulpal involvement. Dentinal bridge formation was also evaluated. The data were analyzed by Mann-Whitney test.

  Results

  In formocresol group, mild inflammation was seen in 4 and moderate inflammation in 3 and severe inflammation in 4 cases. In sodium hypochlorite group mild inflammation was seen in 6 cases and moderate inflammation in 4 cases and severe inflammation in 1 case. Mann-Whitney test revealed that this difference was not statistically significant (P>0.05). In formocresol group, necrosis was seen in 5 cases, but abscess and internal resorption were not seen in any cases. In sodium hypochlorite group, internal resorption was seen in 3 cases; but necrosis and abscess were not seen in any cases. Mann-Whitney test showed that the difference between two groups was significant in terms of necrosis (P=0.02). In sodium hypochlorite group, dentinal bridge was formed in 3 cases; however, no dentinal bridge formation was seen in formocresol group. Mann-Whitney test showed that this difference was not significant statistically (P>0.05).

  Conclusion

  Based on the results of this study, sodium hypochlorite can be used as a pulpotomy agent in primary teeth.

 • Hasani Tabatabaie M., Hassani Z., Arami S. Pages 31-37
  Background And Aims
  The main objective of this study was to determine the effect of polyethylene fibers and veneering composites in fiber-reinforced resin systems on the opacity (contrast ratio).
  Materials And Methods
  The specimens were divided into four groups. Two groups were used as the control groups, with no reinforcement. The fibers of polyethylene (Fibre-Braid) with special basement composites were used as the reinforced framework materials. Filtek Z250 and GRADIA (shade A2) were used as veneering materials. The total thickness of samples was 3 mm with 13 mm diameter. Specimens were prepared in disk shaped metal mold. The composite materials were light-cured according to their manufacturer's instructions. The contrast ratio (CR) of each specimen was determined on black and white backgrounds using reflection spectrophotometer. Reflectance was measured at intervals of 10 nm between 400 nm and 750 nm. Data were analyzed by two-way ANOVA and Tukey HSD test.
  Results
  When contrast ratio were compared among the different types of materials statistically significant differences were observed in both veneering composites (P<0.05). The Z250 resin composite had the lowest CR. It was shown that CR tended to decrease as the wavelength of incident light increased from 400 nm to 750 nm. On the other hand, the most differences in CR between groups were found in longer wavelengths.
  Conclusion
  It was found that polyethylene fibers reduced the amount of the translucency in FRC samples. The results of this study indicate that light reflectance characteristics, including the wavelength dependence, play an important role for the CR of a fiber-reinforced composite.
 • Chalipa J., Hosseini Mh, Hosseinian Serajelou Mk, Khorshidian A. Pages 38-42
  Background And Aims

  One of the common human evolutionary anomalies is dental Missing. Evolution of dental system is toward deduction of teeth number. The Missing of third molar is interesting subject for dentists and genetic researches because of its variety in different races. Consideration of bilateral effect of third molar Missing with jaw relation is an important subject. The aim of this study was to evaluate the third molar missing in Cl I and Cl II skeletal (without rotation) and comparison of them together.

  Materials And Methods

  The patients of the orthodontic department of school of Dentistry (Tehran University of Medical Sciences) were analyzed. About 121 patients had Cl I and 60 patients had ClI jaw relation. This relation identified based on cephalometric lateral radiographic ANB corner angle. Patient who had rotation in maxilla or mandible based on SN-Go Gn angle were excluded. The incidence of third molars agenesis in individual dentition quadrants, upper and lower jaw and right and left side of dentition was examined from panoramic radiography. AChi-square test was used for statistical analysis of data.

  Results

  Missing of one or more third molar in skeletal Cl I and Cl II was 43% and 33.3%, respectively. Missing of one or more third molar in Cl II was fewer than Cl I, but no statistically significant differences were seen between them.

  Conclusion

  There was not a direct relationship between jaw relation and third molar Missing.

 • Karami Nogourani M., Banihashemi M. Pages 43-48
  Background And Aims
  Studies show that sucrose containing chewing gums are cariogenic. The aim of this study was to evaluate the effect of two commercial chewing gums with and without sucrose on dental plaque accumulation compared with the control group.
  Materials And Methods
  In this clinical study, plaque accumulation during three 7-day periods (with two weeks interval) was recorded (Sillness & Loe Index) in a group of 23 volunteer male dental students who chewed in the first two periods sugar-free or sugar-containing chewing gums (Olips and Orbit, respectively) and in the last period did not chew any gum. Participants were asked to chew daily five gum sticks after meals for about twenty minutes. The data were statistically analyzed using Repeated Measure ANOVA and paired-T test.
  Results
  The results showed that chewing any gum even sucrose-containing gum decreased the level of dental plaque accumulation (P<0.001). However, the decreasing effect of sugar-free gums was significantly higher (P<0.001).
  Conclusion
  Although sugar free gum was more effective than sugar containing gum on reducing dental plaque accumulation, chewing even sugar containing gums could decrease the level of dental plaque.
 • Nikzad S., Azari A. Pages 49-60
  Surgical and prosthodontic implant complications are often the case of inadvertent improper diagnosis, planning, and placement. These complications always pose a significant challenge in implant dentistry. In this article, it is attempted to depict a new technique in which advanced software program along with newly developed CAD/CAM technology called rapid prototyping will be used. This technology permits graphic and complex 3D implant simulation and then fabrication of computer-generated surgical templates. The best position of implants planned at first by taking into consideration of encased bone density of each implants and then existing occlusion. In this paper, the evolution of Computer Guided Implantology and the many benefits achieved from this very sophisticated technology described as a literature review.
 • Ghoveizi R., Omati Shabestari Gh, Mirfazaelian A., Sadrimanesh R., Mangali A. Pages 61-65

  A procedure was explained to fabricate a surgical stent to aid the placement of maxillofacial implants for prosthetic auricular rehabilitation. An impression of the defect was made, and a wax pattern of the missing ear completed and evaluated on the patient. The definitive wax prosthesis was processed in clear acrylic resin. Also an occlusal maxillary splint was fabricated and joined to the acrylic resin ear by using an extraoral acrylic resin bar. Surgical stent provides proper orientation of the acrylic resin ear while remaining attached to the maxillary arch. This surgical stent can also be used for radiographic examination

 • Rohanian A., Ommati Shabestari Gh Pages 66-69
  Microstomia is defined as an abnormally small oral orifice. Microstomia can occur as a result of trauma from electrical and thermal lesions, chemical burns and trauma from surgeries. Prosthetic rehabilitation of microstomia patients presents difficulties at all stages, from the preliminary impressions to fabrication of prosthesis. For impression procedures different treatment methods have been suggested. Swing hinge and collapsible dentures are used to provide prosthodontic treatment to patients with microstomia. Not only is such a prosthesis difficult to fabricate, but may be expensive. The literature contains reports on the fabrication of sectional denture with the denture pieces connected by different designs. This article describes a simple method of fabricating a 2-pieces denture using removeable partial denture metal framework to connect the sections, for a patient with limited oral opening. Combination of metal framework and sectional complete denture for a patient with limited oral opening is an acceptable, effective and available method.