فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 3 (پاییز 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/07/10
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سید محمود حسینی، سید ابوالفضل ابوالفضلی*، محمد رحیمی هلری صفحه 9

  یکی از با ارزش ترین دارایی های هر شرکت نام و نشان تجاری آن شرکت می باشد. هرچه ارزش نام و نشان تجاری در ذهن مصرف کنندگان بیشتر باشد، شرکت می تواند به خاطر آن منافع بیشتری از مصرف کنندگان کسب کند. تحقیق حاضر با عنوان «بررسی تاثیر ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر پاسخ مصرف کننده» (تمایل به قبول گسترش نام و نشان تجاری وتمایل به پیشنهاد نام و نشان تجاری به دیگران) با هدف سنجش ارزش ویژه نام و نشان تجاری ایرانول و بررسی رابطه بین ارزش ویژه نام و نشان تجاری (و هر یک از ابعاد آن) با پاسخ مصرف کننده انجام گرفته است. نتایج به دست آمده نشان داد که سه بعد: کیفیت درک شده، آگاهی و وفاداری به نام و نشان تجاری با هر دو پاسخ مصرف کننده رابطه معنادار و مثبت دارند. اما رابطه ای بین پیوندهای نام و نشان تجاری با پاسخ های مصرف کننده یافت نشد. بین ارزش ویژه نام و نشان تجاری و پاسخ های مصرف کننده رابطه معنادار مثبت و شدید وجود دارد. نام ایرانول فقط در بعد آگاهی امتیازی بالاتر از متوسط گرفته است. در ابعاد دیگر امتیاز آن از نظر مصرف کنندگان پایین تر از متوسط است.

  کلیدواژگان: ارزش ویژه نام و نشان تجاری، پیوندها و وفاداری به نام و نشان تجاری، گسترش دامنه نام و نشان تجاری، توصیه نام و نشان تجاری به دیگران
 • عباسعلی حاج کریمی، وحید مکی زاده*، بهتاش جمالیه بسطامی صفحه 29

  کیفیت مواجهه خدمت حوزه ای است که از توجه روز افزونی از سوی محققان و مدیران برخوردار شده است. با این حال هنوز دانش اندکی در خصوص تاثیرات آن در حوزه تجاری وجود دارد. در این مقاله بر اساس مدل جایاواردهنا و همکاران، ابعاد کیفیت مواجهه خدمت مطرح و ارتباط آن با وفاداری مشتریان مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این تحقیق برای گردآوری داده ها منابع کتابخانه ای و همچنین مصاحبه و پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته اند. به دلیل محدودیتهای پیش روی محقق، از یک نمونه آماری متشکل از 102 شرکت که از خدمات بندر شهید رجایی بهره می گیرند، استفاده شده است.در این تحقیق شش فرضیه مطرح و برای آزمون آنها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که کیفیت مواجهه خدمت ارتباط مثبتی با رضایت مشتری و ادراکات او از کیفیت خدمت دارد،ضمن اینکه با وفاداری مشتریان نیز ارتباط مثبتی دارد. در آخر مقاله نیز راهکارها و پیشنهادها محقق ارائه شده است.

  کلیدواژگان: کیفیت مواجهه خدمت، رضایت مشتری، کیفیت خدمت، وفاداری و سازمان های خدماتی تجاری
 • علی اکبر امین بیدختی، ماشاءالله نظری صفحه 49
  علی رغم توانمندی های ایران در زمینه گردشگری، متاسفانه تاکنون نتوانسته به جایگاه شایسته ای در این صنعت دست یابد. ازجمله عواملی که می تواند صنعت گردشگری کشور را توسعه و بهبود بخشد، بکارگیری ابزارها و پارامترهای موثر بازاریابی است. لذا این مقاله نقش بازاریابی را در توسعه صنعت گردشگری استان سمنان مورد توجه قرار داده و در این راستا پنج عامل، تعدیل سیاست گذاری های کلان کشوری، توسعه ساختارهای زیربنائی، توجه به جاذبه های گردشگری، فعالیت های تبلیغاتی و تنظیم راهبردها براساس توزیع جاذبه ها که به نظر می رسد با توسعه صنعت گردشگری استان سمنان مرتبط باشند به عنوان ابعاد موضوع مطرح شد. پس از آن به جمع آوری اطلاعات و شناسائی جنبه های مختلف موضوع از طریق مصاحبه با کارشناسان، مدیران و صاحب نظران حوزه گردشگری، و مطالعات کتابخانه ای پرداخته و برای پاسخگوئی به چگونگی ارتباط این عوامل با توسعه صنعت گردشگری استان سمنان پنج فرضیه، تدوین گردید. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران، کارشناسان و صاحب نظران در حوزه گردشگری شامل 300 نفر و حجم نمونه مطابق با جدول مورگان 169 نفر برآورد گردید و به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته ای که با 49 شاخص با مقیاس پنج گزینه ای که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ به میزان 82/ 0 محاسبه شده، استفاده شده است. داده های گردآوری شده با شاخص های آماری کای دو، ضریب آزمون کوهن و آزمون فریدمن تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد تمامی عوامل تاثیرگذار که در این پژوهش مطرح شده اند در توسعه صنعت گردشگری استان سمنان موثراند.
  کلیدواژگان: سیاست گذاری کلان، ساختارهای زیربنایی، صنعت گردشگری، تبلیغات، تنظیم راهبردها
 • امین رضا کمالیان، منصور امینی لاری، حامد معزی * صفحه 69

  استفاده گسترده از فناوری وب، فرصتی را برای کسب و کارها فراهم می آورد تا از اینترنت به عنوان ابزاری برای مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتریان، استفاده کنند. سازمانهایی که هزینه سرمایه گذاری در این زمینه را متقبل می شوند، یکی از اهداف اولی شان ارتقاء سطح رضایت مشتریان است. به همین دلیل، در اغلب سازمانهایی که سیستم مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتریان را بکار گرفته اند، این سوال مطرح است که «آیا این اقدام آنها بر میزان رضایت مشتریان تاثیر گذار بوده است یا خیر؟». شرکت «چینی بهداشتی گلسار فارس» نیز که در حدود دو سال است این سیستم را پیاده کرده، از این امر مستثنی نبوده و سوال فوق را در ذهن دارد. از اینرو، مقرر شد تا در قالب یک پروژه تحقیقاتی، به این سوال شرکت گلسار فارس پاسخ داده شود. حاصل این پروژه تحقیقاتی، در این مقاله ارائه شده است. لازم به ذکر است که این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی می باشد. روش بکار رفته در این پژوهش، می تواند در پروژه های تحقیقاتی مشابه، در دیگر سازمانها نیز، مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتریان، رضایت مشتریان از شرکت، مدل رضایت مشتری آمریکا
 • فرهاد حنیفی، محمد مهدی بحرالعلوم، بابک جوادی صفحه 89
  تلاش برای دستیابی به عملکردی مشابه شاخص از طریق سرمایه گذاری در تعداد معدودی از اقلام تشکیل دهنده آن را ردیابی شاخص می نامند. مزایای منحصر به فرد این روش در کاهش ریسک و کنترل هزینه منجر به رشد بی سابقه آن شده و بی شک پایه و اساس راهبردهای سرمایه گذاری در آینده خواهد بود. بحران مالی و عدم اطمینان از بازگشت سرمایه گذاری ها لزوم بهره گیری از یک راهبرد کم ریسک با بازدهی مناسب را بیش از پیش نمایان می سازد. بویژه شرایط کنونی حاکم بر بورس تهران و روند صعودی آن مبنای کاربردی این راهبرد را تقویت می کند. در این راستا تحقیق حاضر، مساله انتخاب پورتفوی بهینه ردیابی کننده شاخص کل قیمت و بازده نقدی را با بهره گیری از رویکرد های فرا ابتکاری اشاره شده در ادبیات سرمایه گذاری، توسعه آنها و سرانجام تحلیل مقایسه ای به منظور تبیین بهترین رویکرد، دنبال می کند. به منظور شبیه سازی داده ها و فراهم کردن شرایط لازم برای پیاده سازی الگوریتم های پیشنهادی، از شبکه عصبی نیز بهره گرفته شده است. نتایج حاصل، دقت بالا و عملکرد برتر پورتفوهای حاصل از الگوریتم ژنتیک چند مرحله ای را در مقایسه با سایر روش ها به اثبات رساند، به گونه ای که می توان دستیابی به عملکردی مشابه و فراتر از شاخص را از ویژگی های منحصر به فرد آن به حساب آورد.
  کلیدواژگان: ردیابی شاخص، پورتفوی ردیابی کننده، الگوریتم ژنتیک، برنامه ریزی کوادراتیک
 • معصومه دانش شکیب، صفر فضلی صفحه 109
  رتبه بندی گزینه ها همواره از دغدغه های مهم مدیران است. به همین منظور در این مقاله برای رتبه بندی شرکتهای فعال در صنعت سیمان که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند مدل ترکیبی نوینی ارائه شده است. در این مدل از دو تکنیک AHP و TOPSIS استفاده شده است. بر اساس داده های مالی سالهای 1386 – 1380 و کاربرد مدل مذکور مشخص شد که شرکت سیمان فارس دارای بالاترین رتبه از نظر عملکرد مالی می باشد.
  کلیدواژگان: صنعت سیمان، عملکرد مالی، AHP، TOPSIS
 • بهروز قلیچ لی، زیاء الدین هجاری، لقمان رحمان پور، الله وردی حبیب پور، سودابه یزدانی صفحه 131
  با وقوع انقلاب فناوری اطلاعات، جامعه اطلاعاتی و شبکه ای و نیز رشد و توسعه سریع فناوری برتر، الگوی رشد اقتصاد جهانی تغییر اساسی کرده است. درنتیجه، دانش به عنوان مهمترین سرمایه جایگزین سرمایه های مالی و فیزیکی در اقتصاد جهانی امروز شده است. در یک سازمان دانش محور، روش های سنتی حسابداری، که مبتنی بر دارائی های ملموس سازمان هستند، برای ارزش گذاری سرمایه فکری، که بزرگترین و ارزشمندترین دارائی ناملموس سازمان ها است، ناکافی هستند. رشته نوظهور سرمایه فکری یک حوزه تحقیقاتی جدید برای محققان و دست اندرکاران سازمانی است که بر ایجاد مکانیزم های اندازه گیری جدید برای گزارش دهی عوامل ناملموس تمرکز دارد. در این مقاله بر اساس تمرکز های راهبردی راهبردهای بانک قابلیت های دانشی مورد نیاز برای تحقق این راهبردها شناسایی و تدوین گردیدند. این قابلیت ها عبارتند از: کیفیت خدمات، سرمایه انسانی، سرمایه سازمانی و سرمایه رابطه ای. سپس، شاخص های اندازه گیری کیفی و کمی این قابلیت ها با رویکرد سرمایه فکری شناسایی، بررسی و طبقه بندی شدند.
  کلیدواژگان: سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه رابطه ای، قابلیت های محوری
 • حسن فارسیجانی، مهدی تیموریان صفحه 151
  در این تحقیق به دنبال بررسی عوامل موفقیت انتقال فناوری به منظور رسیدن به کلاس جهانی هستیم که روش انجام این تحقیق بر مبنای هدف تحقیق از نوع کاربردی است. اما تحقیق حاضر از لحاظ روش در دسته تحقیقات علی قرار می گیرد زیرا به بررسی میزان تاثیر هر یک از عوامل موثر برانتقال فناوری می پردازد. در این تحقیق پس از تهیه پرسشنامه و توزیع آن در جامعه آماری به تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل آماری تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی بویژه تحلیل مسیر استفاده شده است، و برای آزمون فرضیه های مرتبط با مدل مفهومی از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. به همین دلیل 14 فاکتور بیرون آمده از روش تحلیل عاملی با آزمون فریدمن اولویت بندی شده است. بعد با آماره کای دو به سنجش ادعای یکسان بودن 14 عامل پرداخته که این ادعا پذیرفته نمی شود. در آخر محقق در صدد اثبات وجود ارتباط مثبت میان انتقال فناوری موفق و کلاس جهانی است که از روش تحلیل مسیر استفاده شده که داده ها توسط نرم افزار لیزرل تجزیه و تحلیل شده و در آخر محقق فرضیه های خود را مورد بررسی قرار می دهد.
  کلیدواژگان: تولید در کلاس جهانی، انتقال فناوری، ممیزی فناوری، ارزیابی فناوری
 • ناصر فقهی فرهمند صفحه 169
  «عملکرد» مجموعه ای از احساس رضایت مندی کلی کارکنان از محیط فعالیت، نوع مسئولیت، روابط انسانی، روابط سازمانی و میزان بسترهای شغلی و سازمانی است. در این راستا هدف اصلی این پژوهش مقایسه عوامل موثر بر عملکرد کارکنان است که ابتدا برای جامعه آماری شامل کارکنان برخی سازمان های مختلف اداری و صنعتی شهر تبریز در رده های کارمندی و کارگری با سنجش معیارهایی تحلیل شد که بدین ترتیب عوامل ساده کاری، مدیریت شغلی، تعهد حرفه ای سازمانی، مشارکت سازمانی، ارتباطات حرفه ای سازمانی، تسهیلات سازمانی، بسترهای شغلی به عنوان متغیرهای مستقل استخراج و طبق معیار بارتلت تست دسته بندی و تفکیک عامل ها تایید و پایایی سوالات مورد تایید نرم افزار قرار گرفت. در ادامه تحلیل از طریق معادله رگرسیونی از بین هفت متغیر مذکور تنها چهار متغیر مستقل مدیریت شغلی، ساده کاری، ایجاد تعهد حرفه ای سازمانی و بسترهای شغلی در معادله باقی ماند و بقیه از معادله خارج و فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر ارتباط عملکرد با متغیرهای مستقل مورد تایید قرار گرفت.
  کلیدواژگان: عملکرد سازمانی کارکنان، عوامل اجتماعی سازمانی
 • امین عمید، سیده معصومه غمخواری صفحه 183
  صنایع کوچک و متوسط بخش مهم و ضروری اقتصاد هر کشوری را تشکیل می دهد. صنایع کوچک و متوسطی که مایل به بهره برداری از گسترش بازار هستند باید زیرساخت های لازم را بوجود آورند. در این میان، نقش فناوری اطلاعات، بسیار حائز اهمیت است. با بهره گیری از فناوری اطلاعات، مدیریت ارتباط با مشتریان به نحو موثری ارتقاء می یابد، فرایندهای عملیاتی تحقق یافته و کارآیی و اثربخشی سازمان افزایش پیدا می کند.
  در این مقاله، با توجه به نقش صنایع کوچک و متوسط در ایران و اهمیت زیرساختهای لازم چون فناوری اطلاعات در توسعه صادرات آنها، سعی بر آن داریم که بر مبنای دو بعد ایجاد سهم بازار و پاسخگویی به نیاز مشتریان این اثر را مورد بررسی قرار دهیم. جامعه آماری تحقیق، کلیه شرکت های کوچک و متوسط در سطح ایران می باشند که فعالیت صادراتی دارند. نمونه آماری براساس روش خوشه ایطبقه بندی براساس نوع صنعت و استان به حجم 60 بنگاه تعیین شده است. براساس تحلیل داده ها، فناوری اطلاعات بر میزان صادرات صنایع مورد نظر اثر دارد و اولویت این تاثیر متفاوت است.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات، توسعه صادرات، صنایع کوچک و متوسط
|
 • Seyyed Mahmood Hoseini, Seyyed Abulfazl Abulfazli, Mohammad Rahimi Helleri Page 9

  One of the most valuable assets of any company is it’s brand. A better value of brand in consumer mind, can lead to acquiring more benefits from the consumers. The purpose of this study is to investigate the effect of brand Equity on consumer response (Case study: IRANOL Company Brand).The measuring of IRANOL brand equity and investigating the relationship between it’s dimensions and the consumer responses, indicated that: 3 dimensions such as, Perceived quality, Brand awareness and Brand loyalty show a positive and significant relationship regarding both consumer responses. However, we didn’t find any relationship between brand associations and consumer responses. There is robust and significant positive relationship between brand equity and consumer responses. IRANOL ’s brand is only higher than average in terms of brand awareness. From the point of consumer view, the score of IRANOL ’s brand is less than average in other dimensions.

 • Abbas- Ali Haj Karimi, Vahid Makki Zadeh, Behtash Jamalie Bastami Page 29

  One of the fundamental approaches which can help an organization differentiate from other competitors is constant appraising of personal interaction between customers and employees. This concept is more important in business service organization because of encountering more empowered-professional customers and more conscious competitors.In this research, six hypotheses are introduced based on conceptual model of the research. Results show that customers perceptions of Service Encounter Quality has a positive relationshio with the Service Quality and customer satisfaction. Moreover, results show a direct relationship between customer satisfaction and customer perceptions of service quality. Also, results show a positive relationship between service quality and customers loyalty, and a direct relationship between customers satisfaction and their loyalty. Finally, results show customers loyalty to employees lead to their loyalty to the organization.

 • Ali Akbar Amin Beidokhti, Mashaallah Nazari Page 49
  Unfortunately, inspite of possessing tremendous capabilities in tourism, Iran cannot enjoy a proper position in that industry. One of the most important factors that can develop the tourism industry is effective marketing. This article strives to examine the role of marketing in Semnan tourist industry development. To this end, factors such as government macro policy adjustment, infrastructure, special attention to attractive tourist spots, commercial activities and poficy making based on attractive tourist spots seem to play important roles in Semnan tourist industry development. The statistical population is 300 experts in tourist industry, of which a sample of 169 experts were randomly selected by using Morgan – Kerjesy table. Tools of data collection are interview with experts, examination of documents, and questionnaire whose validity was determined using Alpha Cronbach technique (which was.81). Statistical techniques such as descriptive statistics, test, coren coefficient test, and Freedman test were used. The data was analyzed by SPSS software. Based on the results of the research, there is a meaningful relationship between all variables metioned above and Semnan tourist industry development.
 • Amin Reza Kamalian, Mansoor Amini Lari, Hamed Moezy Page 69

  Widespread use of Web technology, Provides an opportunity for businesses to provide the Internet as a tool for electronic customer relationship management (e-CRM). The organizations which bear the cost of such investment, have customers’s satisfaction level elevation in mind. Therefore, this question is raise in most of the companies which have applied for Electronic Customer Relationship Management: "Has this application had any impact on costumers’s level of satisfaction or not?" The result of this study is presented in this article. It is noteworthy that this study’s aim is a practical one. The methodology of this study could be used in other similar future studies.

 • Farhad Hanifi, Mohammad Mehdi Bahrololum, Babak Javadi Page 89
  The process of attempting to reproduce the performance of an index by investing in a subset of stocks included in it, is called index tracking. The key benefits of this approach— in risk reduction and cost control— has resulted in its tremendous evolution over the past 30 years, and no doubt it will be the foundation for the investment strategies of the future. The financial crisis and the uncertainty about the return of investments reveal the need for a low risk strategy with an appropriate return more than ever. Specifically, the current conditions in the Tehran exchange, and the ascending trend of Iran's capital market supports the theoretical basis for this investment strategy. In this context, this research pursues the problem of optimal TEDPIX tracker fund selection via the heuristic approaches introduced in the investment literature and their development using a comparative analysis for the detection of the best approach. For the data simulation and provision of the conditions needed to implement the suggested algorithms, neural network is also being used. The results showed that the high accuracy and appropriate performance of the portfolios created by multistage genetic algorithm, for accessing similar and better performance compared to the index, could be considered its unique characteristics.
 • Masoumeh Danesh Shakib, Safar Fazli Page 109
  Ranking the options has always been one of the most important concerns of managers. For this reason, a new integrated model is presented in this article for ranking the companies in cement industry, that have acceoted in Tehran Stock Exchange. AHP and TOPSIS are two techniques used in this model. Based on the financial data relating to years 1380 (2001) to 1386 (2007) and application of the newmixed model, we found that SIMAN FARS CO. holds the highest rank in financial performance.
 • Behrooz Ghlichlee, Ziaedin Hajaree, Loghman Rahmanpour, Alah Verdee Hbibpour, Sodubeh Yazdanee Page 131
  Information technology revolution, information and networking society and also high technology have changed the global economic growth pattern. knowledge as the most important capital has replaced financial & physical capitals in the today world economic. in a knowledge – based organization, traditional accounting methods which those are based on organization tangible assets to value intellectual capital as the biggest & the most important organization intangible asset are not enough. Intellectual capital as a emergent field is a new research area for organizational researcher and practitioners. This field focuses on creating new measurement mechanisms to report intangible items. In this article, we identified and developed a set of needed knowledge capabilities which those are were based on bank’s strategic focuses in order to achieve its business strategies. These capabilities are included: service quality, human capital, structural capital, & relational capital. And then, we finally identified, analyzed, & classified the quantitative & qualitative measures of these capabilities based on model of bank’s intellectual capital.
 • Hassan Farsijani, Mahdi Teymurian Page 151
  This research aims to investigate the success factors in reaching world- class. It is an objective type of practical research. In terms of method, it uses a causal investigation approach to evaluate the influenco of each factor on technology transfer. A questionnaire was prepared first, and then it was distributed among the statistical community. The data was them analyzied using exploratory factor analysis, and, in particular, path analysis. In order to test the hypothese, a conceptual model of the technique was used together with the structural equation. So, 14 factors were ranked from factor analysis using Friedman test. Then Pearson chi-square was used to investigate the claim that the 14 factors are the same. The results rejected this claim. Finally, the researchers tried to show a positive relationship between successful technology transfer and being world-class.
 • Naser Faghihi Farahmand Page 169
  Performance is a sum of worker's total feelings of job satisfaction, type of respmsibility, human and organizational relatims, and the amount of employment organizational invopvement. Apong these pines, comparison of social factors of workers performance is the main goal of this study. First, the mentioned factors are analyzed using samples from few officials and industrial organizations of city of Tabriz at the level of line and staff workers. For this reason, factors such as simple working, job management, organizational commitment, organizational involvement, organizational communication, organizational facilities, and job fields were defined as independent variables and they were classified according to bartfet let test, and then confirmed using to spss soft ware. Following analysis by regression method, only four factors such as job management, simple working, organizational commitment, and job fields remained in the equation, and others were eliminated and so the refatimship between of life satisfaction and independent variables wrer confirmed in the main hypothesis.
 • Amin Amid, Seyyedeh Masoumeh Ghamkhari Page 183
  SMEs are the Important Unites in Economic of every Country. The SMEs that want to grow their market, must build the necessary Infrastructure. In this Situation, It is very Important. With IT, CRM will be Developed, Operational Process will be done & efficiency & effectiveness will be increased. In this Article, we try to Studying the effect of IT on export development, with tow dimention, building market shair & responsing to Customers. Statistical Society is, export SMEs. The analysis of data from the 60 Sample, show that, IT effect on export development.