فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 4 (زمستان 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/10/11
 • تعداد عناوین: 10
|
 • هاجر براتی، حمیدرضا عریضی، ابوالقاسم نوری صفحه 9
  در پژوهش حاضررابطه ساده و چندگانه عدالت سازمانی و عملکرد شغلی بررسی می شود. در عدالت سازمانی مطرح می شود که باید به چه شیوه هایی با کارکنان رفتار شود تا احساس کنند با آنها به صورت عادلانه رفتار شده است. عدالت سازمانی شامل دو حیطه توزیعی و رویه ای است. طبق فرضیه های پژوهش عدالت سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان رابطه مثبت دارد. نمونه پژوهش شامل 132 نفر از کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان بود که به صورت تصادفی انتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش که عبارت بودند ازپرسشنامه عدالت سازمانی، فهرست وارسی عملکرد وظیفه ای و فهرست وارسی عملکرد زمینه ای پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که بین عملکرد وظیفه ای و عملکرد زمینه ای با عدالت توزیعی رابطه وجود ندارد اما رابطه بین عملکرد وظیفه ای و عدالت رویه ای 17/0 (p<0/01)، بین عملکرد زمینه ای و عدالت رویه ای رابطه 112/0 (p<0/01) و بین عدالت سازمانی با عملکرد شغلی رابطه 350/0 (p<0/01) معنادار بود. همچنین رابطه بین عدالت و عملکرد برای زنان معنادار بود ولی در مردان معنادار نبود.
  کلیدواژگان: عدالت سازمانی، عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عملکرد شغلی، عملکرد وظیفه ای، عملکرد زمینه ای
 • علی اوتارخانی صفحه 29
  پایداری شبکه های همکاری نیازمند تامین مقدمات و توجه به نوع تعاملات است. مقدماتی مانند دقت درانتخاب همکارانی با زمینه کاری مناسب، اهداف مشترک، داشتن فرهنگ مشارکت و داشتن رویکرد برد – برد که دارای اهمیت بسیاری هستند؛ اما در این بین عدالت به عنوان یک زمینه مناسب می تواند نقش بسیار مهمی در موفقیت شبکه همکاری داشته باشد. در این مختصر خواهیم کوشید ضمن تبیین مفهوم عدالت مدل مناسب برای سنجش آن ارایه کرده و ارتباط آن را با موفقیت همکاری مبتنی بر اعتماد نشان دهیم.
  کلیدواژگان: عدالت، عدالت رویه ای، عدالت توزیعی، عدالت مراوده ای، همکاری مبتنی بر اعتماد
 • علی رضاییان، محمد جواد ناییجی صفحه 49
  در پژوهش حاضر، با استفاده از رویکرد خلق و خوی در مطالعه رضایت شغلی، روابط درونی میان هیجان پذیری و ابعاد مختلف شخصیت و نقش این دو سازه بر رضایت شغلی بررسی شده است. داده های تحقیق، از 267 نفر از کارکنان و مدیران صنعت نفت ایران گرد آوری شده است. براساس نتایج این مطالعه، رابطه عمیق مثبت میان هیجان پذیری مثبت با رضایت شغلی و ابعاد پنج گانه شخصیت و رابطه ای منفی میان هیجان پذیری منفی با رضایت شغلی و ابعاد پنج گانه شخصیت مشاهده شد. همچنین استقلال دو بعد مثبت و منفی هیجان پذیری مورد تایید قرار گرفت. بررسی رابطه ابعاد شخصیت با رضایت شغلی نیز نتایج قابل توجهی را در این تحقیق به همراه داشت. برخلاف برخی تحقیقات پیشین، در این مطالعه، آمادگی تجربه کردن نه تنها بیشترین رابطه همبستگی و رگرسیون را با رضایت شغلی نشان داد، بلکه تنها بعد شخصیت بود که از رابطه ای علی با هیجان پذیری مثبت و منفی برخوردار بود.
  کلیدواژگان: خلق و خوی، هیجان پذیری، ابعاد پنج گانه شخصیت، رضایت شغلی
 • رضا رسولی، بهنام شهایی * صفحه 67

  یکی از عوامل موثر بر رضایت کارکنان، رابطه آنان با مدیر مستقیم شان است. رویکرد مبادله رهبر- پیرو بر رابطه مبادله ای منحصر به فرد میان مدیر و کارمند تاکید داشته و مخالف قضیه استفاده از یک سبک خاص برای تمامی کارکنان است. رابطه مبادله ای میان مدیر و کارمند می تواند خوب و باکیفیت و یا ضعیف و کم کیفیت باشد. براین اساس، تحقیق کمی حاضر در میان 182 کارمند شعب تامین اجتماعی تهران دریافت که رابطه مبادله ای خوب میان مدیر و کارمند، موجب افزایش رضایت درونی، بیرونی و عمومی کارکنان می شود. از طرفی، نتایج نشان داد که رابطه مبادله ای ضعیف صرفا بر رضایت بیرونی کارمند تاثیر معناداری دارد. لذا حتی با اینکه رابطه مبادله ای مدیر و کارمند ضعیف است، سایر عوامل موثر بر نیازهای بیرونی ممکن است به حدی قوی باشند که رابطه مبادله ای ضعیف میان مدیر و کارمند نتواند رضایت شغلی را تحت الشعاع خود قرار دهد.

  کلیدواژگان: رهبری، مبادله رهبر، پیرو، رضایتمندی، شعب تامین اجتماعی
 • حسین اعتمادی، علی مهرابی کوشکی، حمیدرضا گنجی * صفحه 85

  از آنجایی که هدف اکثر سازمان ها ایجاد ارزش برای سهامداران است و این مورد در شرکت های پذیرفته شده در بورس در غالب بازدهی سهام متبلور می شود، لازمه جلب توجه مدیران به مقوله بهره وری نیروی انسانی، شناسایی تاثیر بهره وری نیروی انسانی در رسیدن به این هدف و شناسایی موانع احتمالی در این رابطه است. هدف از این تحقیق ارزیابی تاثیر بهره وری نیروی انسانی بر بازدهی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور 112 شرکت در بازه زمانی 1380 لغایت 1384 به عنوان نمونه انتخاب شدند و رابطه فوق در آن ها مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی بیانگر این است که بین بهره وری نیروی انسانی و بازدهی سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود ندارد و همچنین از این بابت بین شرکت های کاربر و سرمایه بر تفاوتی وجود ندارد. در ادامه تاثیر نوع صنعت بر این رابطه مورد آزمون قرار گرفت و این نتیجه به دست آمد که در شش صنعت این رابطه منفی است.

  کلیدواژگان: بازدهی، بورس، بهره وری، سرمایه بری، کاربری، نیروی انسانی
 • زینب الله توکلی، محمدرضا عابدی، منیره صالح نیا * صفحه 105

  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش رفتار شهروندی سازمانی بر تعهد سازمانی بوده است که بین کارمندان سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری اصفهان در سال 1386 صورت گرفته است. در این پژوهش گروه آزمایش در شش جلسه آموزش رفتار شهروندی سازمانی شرکت کردند. ابزار اندازه گیری شامل دو مقیاس، رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی برای گردآوری داده های پژوهش (پیش آزمون و پس آزمون) بوده و با استفاده از تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد که آموزش رفتار شهروندی سازمانی بر افزایش تعهد سازمانی، تعهدعاطفی و تعهد هنجاری موثر بوده اما تاثیر معناداری بر افزایش تعهد مداوم ندارد.

  کلیدواژگان: رفتار شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی، تعهد عاطفی، تعهد هنجاری، تعهد مداوم
 • عبدالحسین نیسی، محمود رنگباری خینی صفحه 125
  هدف این مقاله اندازه گیری میزان اهمیت ادراک شده و استقرار عملی پنج عامل مؤثر بر استقرار موفق مدیریت دانش در سازمان مخابرات است. این پنج عامل عبارتند از: راهبرد کسب و کار، ساختار سازمان، تیم مدیریت دانش، حسابرسی دانش، و نقشه دانش. بدین منظور پرسشنامه ای پیمایشی در سازمان مخابرات اهواز توزیع شد. 40 مدیر میانی و عالی به عنوان نمونه با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها به وسیله شاخص ها و آمار پارامتریک با استفاده از تحلیل عاملی و رتبه بندی میانگین عوامل تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان می دهد که مدیران سازمان مخابرات اهواز بطور متوسط از اهمیت عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش آگاه هستند، اما با این وجود، این عوامل از لحاظ استقرار عملی کمتر مورد توجه قرار گرفته اند.
  کلیدواژگان: استقرار مدیریت دانش، راهبرد کسب و کار، ساختار سازمان، تیم مدیریت دانش، حسابرسی دانش، نقشه دانش
 • اسماعیل فدایی نژاد، سارا پیشداد صفحه 143
  با استفاده از مدل غیرخطی ارائه شده توسط بالی و همکاران]3[و آزمون ریشه واحد غیرخطی طراحی شده توسط کیتانیوس و همکاران]8[، شواهد جدیدی مبنی بر وجود قابلیت پیش بینی سری های زمانی بازده های بازار سهام به دست آمد. با بکارگیری حداقل بازده روزانه، توانایی پیش بینی بازده شاخص بازار بورس اوراق بهادار تهران و نیز ده پرتفوی تشکیل شده بر اساس ارزش بازار بررسی شد. نتایج، با شناسایی ارتباط منفی معنادار میان بازده های شاخص و حداقل بازده روزانه طی 10 تا 16 ماه گذشته، نشان داد که در بورس تهران بازگشت به میانگین غیرخطی وجود دارد. همچنین بررسی بازده پرتفوی های ده گانه و اعمال رگرسیون غیرخطی ادعای برخی محققان مبنی بر افزایش دوره بازگشت به میانگین با افزایش ارزش بازار سهام را تایید کرد. علاوه بر این نتایج به دست آمده از آزمون ریشه واحد غیرخطی درجه سوم روی بازده شاخص و مقایسه آن با مقادیر بحرانی نیز وجود خاصیت بازگشت به میانگین را تایید کرد و نشان داد که نتایج به دست آمده مستقل از روش آزمون است.
  کلیدواژگان: بازار بورس اوراق بهادار، بازگشت به میانگین غیرخطی، ریشه واحد غیرخطی، پرتفوی های ده گانه، مدل STAR
 • علی اکبر اربابیان، مهدی صفری گرایلی صفحه 159
  هدف این تحقیق، بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به دین منظور، تعداد 100 شرکت از 13 صنعت مختلف به عنوان نمونه آماری انتخاب شد و از طریق برازش مدل های رگرسیون چند متغیره با داده های تابلویی، رابطه میان معیارهای ساختار سرمایه و سودآوری شرکت طی دوره ی 6 ساله (1380 تا 1385) برای شرکت های نمونه مورد بررسی قرار گرفت.
  نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که بین نسبت بدهی کوتاه مدت به دارایی و سودآوری شرکت و همچنین بین نسبت کل بدهی به دارایی وسودآوری، رابطه مثبت وجود دارد. اما بین نسبت بدهی بلندمدت به دارایی و سودآوری، رابطه منفی وجود دارد.
  کلیدواژگان: ساختار سرمایه، سودآوری، داده های تابلویی
 • غلامحسین خورشیدی، محمد جواد کاردگر صفحه 177
  در هر سازمانی، چه تولیدی و چه خدماتی، مهمترین عامل برای حفظ و رشد سازمان مشتریان آنند، چنانچه اگر سازمان در جلب رضایت و وفاداری آنان موفق شود و بتواند آنان را حفظ کند، زمینه رشد و بقای طولانی مدت خود را مهیا کرده است. تحقیقات نشان داده است که وقتی روابط مشتریان با یک شرکت ادامه می یابد سود شرکت به شدت افزایش می یابد. بر همین اساس در تحقیق حاضر سعی شده است تا ابتدا عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان بانک مسکن را بر اساس نظرات و اظهارات مشتریان شناسایی و سپس با کمک روش های تصمیم گیری چند معیاره(AHP و TOPSIS) و مقایسه میانگین عوامل، اهمیت هر یک از عوامل مذکور را بر وفاداری مشتریان تعیین کنیم. به نظر می رسد که مدیران بانک مذکور بتوانند با مورد توجه قرار دادن این عوامل مؤثر، راهبردهای مناسب تری تدوین، و منابع خود را فراخور اهمیت هر یک از این عوامل اختصاص دهند. البته، نتایج مطالعه می تواند برای سازمان ها مشابه نیز مفید واقع شوند.
  کلیدواژگان: رضایت، وفاداری، معیارهای وفاداری مبتنی بر نگرش، معیارهای وفاداری مبتنی بر رفتار، روش های تصمیم گیری چند معیاره
|
 • Hajar Barati, Hamid- Reza Oreyzi, Abolghasem Nouri Page 9
  This research was conducted to study the simple and multiple relations of organizational justice and job Performance. The variable of organizational justice deals with the ways and methods of conduct with the personnel of organizations to feel that they are treated fairly. This variable is comprised of two components: distributional justice and procedural justice. The research sample including 132 workers was randomly selected. Instruments were Organizational Justice Questionnaire, Task Performance Checklist and Contextual Performance Checklist. Descriptive statistical methods, i.e., correlation coefficient, and stepwise regression analysis were used for analyzing the data. Findings indicated that the relation of task and contextual performance with distributive justice was not significant but the relation between Task Performance and procedural justice(r=0/170), (p<0/01); contextual performance and procedural justice(r=0/112), (p<0/01); and job performance and organizational justice (r=0/350) (p<0/01) was significant. Also, results showed the relation of justice and performance was significant for women but not for men. According to the findings, some recommendations were offered for managers for increasing job performance by establishing justice, especially procedural justice, in organizations and in interactions with women.
 • Ali Otarkhani Page 29
  Sustained collaborative interorganizational networks have secured some requirements and identified the proper type of iteractions among member organizations. For instance, it is very important to collaborate with organizations that operate in similar fields, having common goals and/ or culture and having win- win strategy. Observing justice in interorganizational relationships play an important vole in successful collaboration. In this article the concept of I try to verify the concept of justice is described and a proper model for evaluating justice in successful collaborative interorganizational relationships is provided.
 • Ali Rezaeian, Mohammad- Javad Naeiji Page 49
  The current study examines the interrelation between affectivity and personality dimensions, and explain the, role of these constructs in job satisfaction. Data are gathered from 137 employees and managers in the Iranian oil industry. The results suggest a positively Strong relationship among positive affectivity, a negative relationship among negative affectivity with job satisfaction and Five Big personality. Also, independence of positive and negative effect is confirmed. Dimensions of personality are reflected the noticeable results. Athwart some prior researches, in this study, Openness to experience not only showed the strongest relationship between regression and job satisfaction, but it was the only personality dimension that had causal relation with positive and negative affectivity.
 • Reza Rasouli, Behnam Shahaei Page 67

  Widespread use of Web technology, Provides an opportunity for businesses to provide the Internet as a tool for electronic customer relationship management (e-CRM). The organizations which bear the cost of such investment, have customers’s satisfaction level elevation in mind. Therefore, this question is raise in most of the companies which have applied for Electronic Customer Relationship Management: "Has this application had any impact on costumers’s level of satisfaction or not?" The result of this study is presented in this article. It is noteworthy that this study’s aim is a practical one. The methodology of this study could be used in other similar future studies.

 • Hosein Etemadi, Ali Mehrabi Koshki, Hamid- Reza Ganji Page 85

  As increasing productivity is one of the first priorities in most of organizations, the main purpose of all organizations is creating value for their shareholders that are demonstrated in stock return of firms in stock Exchange market. So, it is necessary to understand the effect of human resource productivity in achieving this goal and find the obstacles.The purpose of this research is examining the effect of human resource productivity on stock return in the case of Tehran stock Exchange. So, for this purpose 112 companies, during 1380-1384, were sampled and those relationships were examined. We used regression and correlation analyses and found that there is no significant correlation between these variables, and these results are true in both capital and human intensity industry. We also examined another control variable, industry type, and the findings revealed that in six industries this relationship is negative.

 • Zeinab Allah Tavakoli, Mohammad Reza Abedi, Monireh Salehnia Page 105

  The aim of this study was to examine the effect of organizational citizenship behavior tainting on organizational commitment of employees in Isfahan mayoralty in 1386. The study is an experimental research, and is measuring instruments including two scales, organizational citizenship behavior and organizational commitment.In this study, the experimental group participated in six meeting for education. Data were analyzed with Co-variance analysis. Results indicated that organizational citizenship behavior education was effective on increasing organizational commitment, affective commitment and normative commitment but had no significant effect on continuing commitment.

 • Abdolhosein Nesi, Mahmood Rangbari Khini Page 125
  This paper aims to assess the perceived importance (PI) and actual implementation (AI) of five preliminary knowledge management (KM) success factors, i.e. business strategy, organizational structure, knowledge team, knowledge audit, and knowledge map in the telecommunication Organization. A questionnaire survey was conducted on Ahwaz telecommunication organization. 40 middle and top managers where chosen as sample with simple random sampling method. Data were analyzed using indices and parametric statistics by using factor analysis and mean rating. The results show that the Ahwaz telecommunication organization's managers are moderately aware of the importance of all the KM factors but fall short of actual implementation.
 • Mohammad Esmail Fadeai-Nejad, Sara Pishdad Page 143
  This thesis provides new evidence on the time-series predictability of stock market returns by applying a test of nonlinear mean reversion introduced by Bali et al., 2008, and also a nonlinear unit root test developed by Kapetanios et al., 2003. Using minimum of daily returns, the predictability of stock market index and decile size portfolios returns have been investigated. The results indicate a negative and significant relation between the monthly returns of the index and the minimum of daily returns during the past 10 to 16 months, demonstrating the existence of nonlinear mean reversion property in Tehran Stock Market. Moreover analyzing the decile portfolios nonlinear regression results shows that increasing the size of the portfolio raises the mean reversion speed, which supports several researcher's arguments. Furthermore, the nonlinear unit root test results on the stock market index compared to critical values, supports the existence of mean reversion in stock market and proves the robustness of the results.
 • Ali-Akbar Arbabian, Mehdi Safari Grayeli Page 159
  To do this, a sample of 100 firms accepted in Tehran Stock Exchange (TSE) during the period of 1380-1385 were examined. We employed the Panel Data regression framework. The results reveal a positive relation between the ratio of short-term debt to total assets and profitability. However, a negative relationship between the ratio of long-term debt to total assets and profitability was found. With regard to the relationship between total debt and return rates, the results show a positive association between the ratio of total debt to total assets and profitability.
 • Gholam Hosein Khorshidi, Mohammad Javad Kardgar Page 177
  Customers are the Crucial factor for every organizational Survival and growth, whereby organizations for their long-term survival as well as growth, have to Satisfy and acquire their Customer's loyality. Research findings claim that firm's profit significantly arise whenever there are longer-lasting, loyal Customers. This research, however, is an effort to, firstly recognize the influential factors on Customers ' loyality in the bank of maskan, according to their customers ideas and attitudes, and then determine the extent of importance of each factors on Customers loyality, on the bases of multi-criteria decision-making method (TOPSIS, AHP) and making a Comparison between those factors. It is apparent that the managers of the Bank, by consideration of those influential factors can provide a better strategy as well as better allocation of resources among the factors, with regard to their degree of importance. Findings of this research is useful for all Similar organizations.