فهرست مطالب

ایرانی آموزش در علوم پزشکی - سال دهم شماره 2 (پیاپی 26، تابستان 1389)
 • سال دهم شماره 2 (پیاپی 26، تابستان 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/04/20
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مسعود بحرینی، مرضیه معطری، محمدحسین کاوه، فضل الله احمدی صفحات 101-110
  مقدمه
  ارزیابی صلاحیت بالینی پرستاران نقش مهمی در مدیریت فرایند ارائه مراقبت و تعیین نیازهای آموزشی آنان دارد. هدف مطالعه حاضر، مقایسه صلاحیت بالینی و میزان بکارگیری مهارت های بالینی پرستاران شاغل در دو بیمارستان دانشگاهی تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی بوشهر و شیراز بود.
  روش ها
  در این مطالعه مقطعی، به روش سرشماری، صلاحیت بالینی همه 266 پرستار شاغل در دو بیمارستان اصلی دانشگاه های علوم پزشکی بوشهر و شیراز که داوطلب مشارکت در مطالعه بودند، مقایسه گردید. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه ای، شامل 73 مهارت پرستاری، در هفت حیطه صلاحیت بالینی بود که سطح صلاحیت بالینی پرستاران را به روش Visual Analogue Scale (صفر تا 100)، و میزان بکارگیری مهارت های پرستاری را به وسیله یک مقیاس چهار رتبه ای لیکرت مورد بررسی قرار می داد. داده ها با نرم افزار SPSS، آمار توصیفی، آزمون t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد.
  نتایج
  پرستاران بیمارستان دانشگاه شیراز با میانگین صلاحیت 03/10±03/87 در مقایسه با پرستاران بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با میانگین صلاحیت 66/13±07/71 از صلاحیت بالینی بالاتری برخوردار بودند. همچنین، 70 درصد مهارت های بالینی توسط پرستاران شاغل در بوشهر بطور مکرر استفاده می شود اما این میزان در بیمارستان دانشگاه شیراز بیش از 83 درصد بود.
  نتیجه گیری
  سطح صلاحیت بالینی و میزان بکارگیری مهارت های پرستاری در این دو بیمارستان متفاوت است. نیازسنجی آموزشی پرستاران و اصلاح کیفیت مراقبت در بیمارستان های مختلف نیاز به بررسی دارد.
  کلیدواژگان: صلاحیت بالینی، پرستاران، بیمارستان، خودارزیابی
 • محسن ادیب حاج باقری صفحات 111-123
  مقدمه
  گزارش مطالعات انجام شده در مورد کاربرد پاورپوینت در تدریس نتایج متفاوتی داشته اشت. با توجه به تناقضات موجود، این تحقیق با هدف بررسی تجارب و نظرات دانشجویان پرستاری و مامایی درباره کاربرد پاورپوینت توسط مدرسان انجام شد.
  روش ها
  مطالعه کیفی با استفاده از شش مصاحبه فردی و دو جلسه بحث گروهی با 12 دانشجو در دانشکده پرستاری و مامایی کاشان انجام شد. در هر جلسه دانشجویان تجارب و نظرات خود را در زمینه نحوه استفاده اساتید از پاورپوینت و نیز میزان تاثیر این روش بر یادگیری خود، بیان می کردند. محتوای جلسات ضبط و سپس کلمه به کلمه پیاده شد و به روش تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  داده ها در دو طبقه با عنوان «ماهیت پاورپوینت» و «فرهنگ استفاده از پاورپوینت» قرار گرفت. طبقه دوم دربردارنده زیر طبقات «استفاده صحیح»، «استفاده نامناسب» و «عوارض استفاده نامناسب» بود. شرکت کنندگان در تحقیق، پاورپوینت را یک ابزار آموزشی می دانستند که می تواند به صورت درست یا غلط استفاده شود. از نظر آنها، «استفاده صحیح» دربردارنده کاربرد هدفمند پاورپوینت در تلفیق با سایر روش های تدریس و در راستای تفهیم مطالب، و در مقابل، «استفاده نامناسب» دربردارنده زیاد بودن سرعت ارائه، استفاده افراطی و نمایش اسلایدهایی با ساختار و محتوای نامناسب و بدون توجه به یادگیری فراگیران بود. این شیوه باعث ایجاد خستگی، پرت شدن حواس و بی توجه دانشجو به درس، فقدان فرصت تفکر و نیز کاهش تعامل استاد و دانشجو می شد.
  نتیجه گیری
  اگرچه استفاده مناسب و بجا از پاورپوینت می تواند به جذابیت تدریس و بهبود یادگیری کمک کند، اما استفاده افراطی و نامطلوب اساتید از آن، عملا باعث کاهش تعامل دانشجو با درس و مدرس، و دلزدگی دانشجویان از این ابزار آموزشی شده است.
  کلیدواژگان: تجارب، دانشجویان، اثربخشی، پاورپوینت، تدریس، نظرات
 • مریم توفیقی نیاکی، فرشته بهمنش، فاطمه مشمولی، حسن عظیمی صفحات 124-130
  مقدمه
  یکی از دلایل افزایش عمل سزارین، عدم آگاهی مادران در انتخاب نوع زایمان است. بدین منظور، مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش گروهی در دوران بارداری بر آگاهی و نگرش و انتخاب نوع زایمان در زنان نخست زا مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی قائم شهر صورت گرفت.
  روش ها
  این مطالعه از نوع نیمه تجربی بود. تعداد 170 خانم باردار نخست زا که هیچ ممنوعیتی برای زایمان طبیعی نداشتند، انتخاب شدند. نمونه گیری چند مرحله ای و مبتنی بر هدف بود. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود. زمان شروع آموزش از پایان هفته 27 حاملگی در نظر گرفته شد و با فواصل منظم تا انتهای بارداری ادامه یافت. پرسشنامه ها یک بار قبل از آموزش و یک بار بعد از آموزش به عنوان پیش آزمون و پس آزمون توسط واحدهای پژوهشی تکمیل شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آمارهای توصیفی و آزمون های t، ویل کاکسون و Z استفاده شد.
  نتایج
  تفاوت آماری معنی داری بین آگاهی و نگرش زنان پس از آموزش نسبت به قبل از آن دیده شد. انتخاب نوع زایمان طبیعی، قبل و بعد از آموزش در ارجحیت بود، ولی پیگیری عملکرد زنان نشان داد که فقط 6/57 درصد آنها نوع زایمان طبیعی انتخاب برگزیدند. در حقیقت، قبل از آموزش، 8/61 درصد و بعد از آن 6/80 درصد زنان، زایمان طبیعی را انتخاب کرده بودند.
  نتیجه گیری
  آموزش در دوران بارداری در کاهش انتخاب سزارین مؤثر است. ایجاد امکانات و ترویج روش های مختلف زایمان کم درد و آموزش کارکنان زایشگاه برای انجام زایمان طبیعی مورد انتظار است.
  کلیدواژگان: آموزش گروهی، دوران بارداری، آگاهی، نگرش، انتخاب، نوع زایمان، زنان نخست زا
 • مریم گردان شکن، محمدحسین یارمحمدیان، سیما عجمی صفحات 131-140
  مقدمه
  تغییر و تحولات سریع در عرصه علم و دانش، نیاز مبرم نظام های آموزش عالی را به فراگیران خودراهبر و مستقل ضروری می سازد. هدف این پژوهش تعیین میزان تاثیر تدریس بسته فراشناختی بر خودراهبری در یادگیری دانشجویان مدارک پزشکی بود.
  روش ها
  در این مطالعه نیمه تجربی دو گروهی با پیش آزمون و پس آزمون، 24 نفر از دانشجویان پسر و دختر رشته مدارک پزشکی بطور غیر تصادفی به عنوان نمونه انتخاب، و به صورت تصادفی و بطور مساوی در دو گروه تجربی و شاهد قرار گرفتند. بسته فراشناختی محقق ساخته در شش جلسه دو ساعته برای گروه تجربی به شیوه توضیحی همراه با پرسش و پاسخ تدریس شد. ابزار گرد آوری اطلاعات، مقیاس خوددرجه بندی یادگیری خودراهبر ویلیامسون بود. داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس) و با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  میانگین نمرات کل خودراهبری در یادگیری و زیرمقیاس های آن در گروه تجربی در پس آزمون نسبت به پیش آزمون افزایش یافت.
  نتیجه گیری
  تدریس بسته فراشناختی در افزایش نمره کل خودراهبری در یادگیری و زیرمقیاس های آن تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: تدریس، بسته فراشناختی، خودراهبری، یادگیری، حل مساله، تفکر انتقادی
 • نرجس امینی، بی بی عشرت زمانی، یاسمین عابدینی صفحات 141-147
  مقدمه
  آگاهی از نوع سبک یادگیری دانشجویان می تواند روش های آموزشی را متناسب با سبک یادگیری دانشجویان تغییر داده و موجب بازده آموزشی بالاتر شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی سبک های یادگیری دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 88-1387 بود.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 88-1387 انجام شد. نود نفر از دانشجویان پزشکی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهشی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده این پژوهش، پرسشنامه سبک های یادگیری VARK بود. برای تحلیل نتایج از نرم افزار SPSS و روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده گردید.
  نتایج
  دانشجویان رشته های پزشکی از سبک های یادگیری مختلفی استفاده می کنند بطوری که سبک یادگیری ترجیحی اکثر دانشجویان پزشکی با نمره 87/6±26/39 سبک دیداری بود. دانشجویان دختر و پسر سبک های یادگیری متفاوتی داشتند.
  نتیجه گیری
  ارتقای کیفیت آموزش، در طراحی و ارائه آموزش ایجاب می کند که به سبک یادگیری فراگیران توجه شود. به اساتید و طراحان آموزش پیشنهاد می گردد از رسانه ها و فناوری های گوناگون استفاده کنند.
  کلیدواژگان: سبک های یادگیری، پرسشنامه وارک، دانشجویان، علوم پزشکی، آموزش
 • زهره خیام نکویی، علیرضا یوسفی، غلام رضا منشئی صفحات 148-153
  مقدمه
  با توجه به اهمیت کیفیت زندگی در بیماری های مزمن، و نقش آموزش در بهبود آن، این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش های شناختی- رفتاری بر بهبود کیفیت زندگی بیماران قلبی- عروقی در شهر اصفهان انجام شد.
  روش ها
  در این پژوهش تجربی، نمونه مورد مطالعه 56 نفر از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان چمران و مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان بودند که به صورت تصادفی گزینش، و با روش تخصیص تصادفی به دو گروه تجربی و شاهد تقسیم شدند. گروه تجربی در طی هشت جلسه دو ساعته، به صورت گروهی، آموزش دیدند. هر دو گروه آزمودنی ها پرسشنامه کیفیت زندگی مک نیو ویژه بیماران قلبی را قبل از شروع آموزش و دو هفته پس از پایان آموزش تکمیل نمودند. برخی اطلاعات جمعیت شناختی آزمودنی ها نیز به همراه پرسشنامه اصلی جمع آوری شد.تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و از طریق آزمون های آماری، t مستقل، مجذور کای و کولموگروف اسمیرینف و تحلیل کواریانس انجام شد.
  نتایج
  آموزش های شناختی- رفتاری با شاهد اثر احتمالی پیش آزمون در سه خرده مقیاس کیفیت زندگی و نمره کل کیفیت زندگی تاثیر معنی دار داشت.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد بهره گیری از مداخلات شناختی- رفتاری شیوه مناسبی برای بهبود کیفیت زندگی بیماران قلبی در کنار سایر درمان های پزشکی می باشد.
  کلیدواژگان: آموزش، شناختی، رفتاری، بیماری های قلبی، عروقی، کیفیت زندگی
 • فرحناز محمدی، محمدعلی حسینی صفحات 155-163
  مقدمه
  ارتباط نزدیک بین شایستگی بالینی و مفهوم کیفیت مراقبت باعث شده است شایستگی بالینی در ارزشیابی دانشجویان رشته های آموزشی علوم پزشکی، از جایگاه منجصر به فردی برخوردار باشد. این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه درک خودکارآمدی دانشجویان نسبت به شایستگی بالینی در آغاز و پایان دوره آموزش بالینی و مقایسه آن با ارزیابی مربیان از قابلیت های بالینی دانشجویان انجام گرفت.
  روش ها
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی- همبستگی و مقطعی است که بر روی کلیه دانشجویان رشته های فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی و مددکاری دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی به روش سرشماری به اجرا در آمد. داده ها در دو مقطع از برنامه آموزشی یعنی ترم چهارم و ترم هشتم از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردید. داده ها با آزمون های آماری t مستقل و آنالیز واریانس، تحلیل شدند.
  نتایج
  میانگین نمره درک خودکارآمدی از شایستگی بالینی برای دانشجویان تمام رشته ها در محدوده متوسط (100-51) بود. میانگین نمره درک خودکارآمدی کلی دانشجویان تمامی رشته ها در ترم هشتم بطور معنی داری بیشتر از ترم چهارم بود. ضریب همبستگی بین ارزیابی مربیان و درک خودکارآمدی بالینی دانشجویان در حد 04/0=r و غیر معنی داربود.
  نتیجه گیری
  خود ارزیابی دانشجویان نسبت به شایستگی بالینی می تواند اطلاعات ارزشمند و مکملی را در ارزشیابی دانشجویان علوم پزشکی فراهم آورد. تنظیم اهداف آموزشی متناسب با نیاز دانشجویان و هماهنگ با نظر اساتید و اتخاذ راهبردهای کیفی ارزشیابی آموزشی با تاکید بر درک خودکارآمدی دانشجویان می تواند منجر به ارتقای کیفی فرایندهای آموزشی دانشگاهی گردد.
  کلیدواژگان: درک، خودکارآمدی، شایستگی بالینی، دانشجویان توان بخشی، ارزشیابی، مربیان بالینی
 • اسماعیل مناقب، احمدرضا زمانی، بهزاد شمس، زیبا فرج زادگان صفحات 164-170
  مقدمه
  با وجود توافق کلی بر مفید بودن آموزش مهارت های ارتباطی، چالش های روش شناختی در زمینه روش آموزش این مهارت ها وجود دارد. این مطالعه به منظور مقایسه تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی به روش بازخورد ویدئویی بر بهبود قابلیت بالینی با روش مرسوم سخنرانی انجام گرفته است.
  روش ها
  این مطالعه از نوع نیمه تجربی، آینده نگر و دو سو کور در سال 1384 در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر روی دو گروه 20 نفری از کارورزان انجام شد. هر دو گروه ابتدا آموزش به روش سخنرانی دیدند و بلافاصله از آنها امتحان OSLER (Objective Structured Long Examination Record) به عمل آمد. سپس برای گروه تجربی گارگاه بازخورد ویدئویی اجرا شد و دو ماه بعد برای هر دو گروه همان امتحان اجرا شد. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های من- ویتنی و ویل کاکسون و مجذور کای تحلیل گردید.
  نتایج
  دو گروه از نظر جنس، سن و ماه کارورزی تفاوت آماری معنی دار نداشتند. نمرات OSLER-I در هر دو گروه تفاوتی معنی دار نداشت، ولی تفاوت نمرات OSLER-II معنی دار بود. تفاوت نمرات OSLER-I با OSLER-II در گروه تجربی معنی دار و در گروه شاهد بدون معنی بود. مهارت در گرفتن شرح حال، انجام معاینه فیزیکی و تشخیص و درمان در گروه تجربی، قبل و بعد از شرکت در کارگاه تفاوت معنی دار داشت.
  نتیجه گیری
  آموزش مهارت های ارتباطی به روش بازخورد ویدئویی سبب ارتقای توانایی کارورزان در گرفتن شرح حال، انجام معاینه فیزیکی و افزایش صحت تشخیص و درمان می شود. ضمن تاکید بر لزوم آموزش مهارت های ارتباطی، روش باز خورد ویدئویی می تواند به عنوان یک روش آموزشی مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: مهارت های ارتباطی، بازخورد ویدئویی، قابلیت بالینی، مهارت های بالینی، آموزش
 • لادن زرشناس، شهلا مؤمنی دانایی، مرتضی عشاق، پریسا صالحی صفحات 171-179
  مقدمه
  با عنایت به ضرورت درگیری فعال دانشجویان دندان پزشکی در یادگیری مباحث درمانی و به منظور تعمیق هر چه بیشتر یادگیری آنان، این مطالعه با هدف ارزیابی روش آموزش برپایه حل مساله و مقایسه آن با روش های تدریس سنتی در درس ارتودنسی دانشجویان دندان پزشکی انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه به صورت مداخله ای در 64 دانشجوی سال پنجم دندان پزشکی در سال 87-1386 انجام شد. پس از انتخاب و توجیه اساتید گروهیار، یک راهنما برای یکنواخت سازی شیوه اجرا در اختیار آنان قرار گرفت. پس از توجیه دانشجویان در مورد روش آموزش بر پایه حل مساله، گروه ها مشخص شدند. مراحل چهارگانه آموزش بر پایه حل مساله اجرا گردید. یک پیش آزمون برای ارزیابی نگرش و میزان رضایت مندی آنان از روش تدریس سنتی سخنرانی به عمل آمد. یک پس آزمون، میزان نگرش و رضایت مندی آنان از روش به کار رفته را ارزیابی کرد. حیطه های این روش با مقیاس لیکرت پنج تایی سنجیده شد. تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS، آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت.
  نتایج
  معدل نمرات کسب شده از سقف پنج، در حیطه سازمان دهی مطالب (75/0±41/3)، انگیزه درونی (7/0±41/3)، حیطه تناسب تکالیف (53/0±38/3) و حیطه تناسب روش ارزشیابی (17/1±67/3) بود. میانگین نمره رضایت 14 از 20، موافقت بالاتر از حد متوسط را نشان داد.
  نتیجه گیری
  روش آموزش بر پایه حل مساله در تدریس دانشجویان دندان پزشکی، با تقویت انگیزه درونی دانشجو و افزایش کیفیت آموزش و یادگیری پایدار، می تواند مفید باشد.
  کلیدواژگان: آموزش بر پایه حل مساله، دانشجو، دندان پزشکی، آموزش، یادگیری
 • احسان فتوحی اردکانی، محمد صالحی، نصر الله بشردوست، شیوا یاسینی، حمیدرضا سلطانی صفحات 180-185
  مقدمه
  دانشجویان و کارورزان پزشکی علاوه بر انجام معاینه دقیق و مشاهدات عینی، لازم است از احکام شرعی و قوانین مربوط به آنها آگاهی داشته باشند. این مطالعه با هدف بررسی آگاهی کارورزان یزد نسبت به احکام شرعی و قانونی حیطه پزشکی صورت گرفته است.
  روش ها
  در این مطالعه توصیفی، نظرات 120 نفر کارورز پزشکی در مراکز آموزشی و درمانی یزد که به روش سرشماری وارد مطالعه شده بودند، در زمینه احکام شرعی و قانونی از طریق پرسشنامه پژوهشگرساخته جمع آوری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری توصیفی و مجذور کای تجزیه و تحلیل گردید.
  نتایج
  چهارده و سه دهم درصد کاروزان نسبت به احکام شرعی و قانونی آگاهی داشتند که نسبت به احکام قانونی 8/11 درصد و احکام شرعی 6/14 درصد بود و 72 درصد طی خدمت خود با مساله ای روبرو شده اند که قوانین مربوط به آن را نمی دانستند و 2/83 درصد معتقد بودند که آموزش های دوره پزشکی پاسخ بسیاری از سؤالات را نمی دهد. سطح آگاهی با هیچ کدام از مشخصات دموگرافیک ارتباط معنی داری نداشت.
  نتیجه گیری
  آگاهی کارورزان نسبت به احکام شرعی و قانونی در سطح متوسط قرار دارد. افزایش محتوی درسی دانشجویان در زمینه مباحث اخلاق پزشکی و مسائل مرتبط با آن پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: کارورزان پزشکی، احکام شرعی، احکام قانونی، آگاهی، حیطه پزشکی
 • منصوره علی اصغرپور، زهرا منجمد، ناصر بحرانی صفحات 186-195
  مقدمه
  ارزشیابی استاد به روش های مختلفی اندازه گیری می شود اما غالب ترین روش در کشور ما، ارزشیابی استاد توسط دانشجو است که بسیار مورد بحث است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه دیدگاه اساتید و دانشجویان در مورد عوامل مؤثر بر ارزشیابی دانشجو از استاد انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه به صورت توصیفی- مقطعی در نیمه دوم سال 87-86 در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد و 95 نفر از اساتید و 379 نفر دانشجویان روزانه این دانشکده به صورت نمونه گیری آسان مقطعی از زمان، مورد مطالعه قرار گرفتند. نظرات آنان توسط دو پرسشنامه پنج قسمتی مجزا جمع آوری شد. پرسشنامه ها به صورت جمع ایفا برای دانشجویان و خودایفا برای اساتید توزیع و گردآوری گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS به صورت توزیع فراوانی، و آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  نتایج
  اختلاف معنی داری بین دیدگاه اساتید و دانشجویان در مورد میانگین نمرات عوامل تاثیرگذار مرتبط با خصوصیات فردی- شخصیتی استاد، فعالیت های آموزشی مدرس، برخی شرایط آموزشی، عوامل مرتبط با دانشجو وجود نداشت ولی میانگین نمرات اساتید و دانشجویان در مورد عوامل تاثیرگذار مرتبط با واحد کارآموزی بر ارزشیابی استاد اختلاف آماری معنی داری داشت. فاکتورهای غیر مرتبط با کیفیت آموزش استاد از قبیل آسان گیری استاد، آسان بودن سؤالات امتحانی، میزان علاقه به رشته تحصیلی، میزان علاقه به استاد را در ارزشیابی استاد بسیار مهم دانستند.
  نتیجه گیری
  از نظر اساتید و دانشجویان عوامل متعددی در ارزشیابی استاد حائز اهمیت است که بجز عامل مرتبط با کارآموزی، در سایر موارد، بین دو گروه توافق نظر وجود دارد. بنابراین، ارزشیابی به کمک دانشجویان می تواند شاخص گرانبهایی برای ارزشیابی عملکرد استاد باشد. لازم است به عوامل غیر مرتبط به کیفیت آموزش استاد در ارزشیابی استاد توسط دانشجو توجه ویژه شود.
  کلیدواژگان: دیدگاه، اساتید، دانشجویان، عوامل مؤثر، ارزشیابی
 • وحیده حسینی، سودابه جولایی، منیژه اسکندری صفحات 196-197
  استفاده از پورت فولیو به عنوان ابزار یادگیری و سنجش بین حرفه های بهداشتی افزایش یافته و مربیان بیشتری برای پایش پیشرفت دانشجو به استفاده از پورت فولیو روی آورده اند(1تا3). تعریف پورت فولیو پورت فولیو مجموعه مدارکی است که برای نشان دادن توانایی های فرد و سیر یادگیری وی در طول زمان جمع -آوری می شود. پورت فولیو می تواند به یک موضوع خاص اختصاص داشته باشد و یا کل یادگیری های فرد را در طول عمر در بر گیرد، هرچند که بنا به نظر کیمبل (به نقل از باتلر) کل این مجموعه تهیه شده و یا انتخاب مواردی از آن بدون بازتاب تفکر و اندیشه ارزشمند نخواهد بود. در واقع، بازتاب و انعکاس تفکر، کل پداگوژی پورت فولیو را تقویت می کند(4). تا کنون تعاریف متعدد و متنوعی از پورت فولیو ارائه شده است(5و6). اسپنس و الانصاری عقیده دارند که در متون مرتبط با موضوع و بین متخصصین این زمینه، درک یکسانی از این اصطلاح وجود ندارد(7). نورث (به نقل از باتلر) به عدم وجود اختلافی که نشان دهنده یکسان تر شدن احتمالی تعریف این اصطلاح در طی 2 تا 3 سال گذشته باشد، معتقد نیست(4). یکی از متداول ترین تعاریف پورت فولیو، مجموعه شواهدی است که معمولا کتبی بوده و در برگیرنده فرایند یادگیری و یا محصول نهایی آن، و مدارکی دال بر موفقیت و پیشرفت حرفه ای و فردی با ارائه تحلیل انتقادی محتویای آن می باشد(6). انواع پورت فولیو تا کنون تقیسم بندی های مختلفی برای پورت فولیو ارائه شده است. بر اساس طبقه بندی عده ای، دو نوع پورت فولیو وجود دارد: بهترین نمونه کار: این نوع از پورت فولیو، مدارکی دال بر تخصص و توانمندی ها ارائه می کند و برای ارتقای شغلی، درخواست شغل، ارزشیابی عملکرد سالانه، اعتبار-بخشی و... استفاده می شوند. رشد تحصیلی و پیشرفت: این نوع از پورت فولیو برای پایش پیشرفت در رسیدن به اهداف فردی و حرفه ای یادگیری، طراحی می شود(8). باتلر به نقل از زیخنر و ری (Zeichner and Wray) به سه نوع پورت فولیو که در متون مورد بحث قرار می گیرند، به شرح زیر اشاره می کند: پورت فولیوی یادگیری که به مستندسازی یادگیری دانشجو در طول زمان می پردازد، پورت فولیوی معرفی- نامه که برای ثبت نام یا تایید و گواهی نامه به کار می رود و پورت فولیوی نمایشی که دانشجویان برای درخواست استخدام از آن استفاده می کنند، پورت فولیوی یادگیری و معرفی نامه، نشان دهنده نمونه کارهایی هستند که ممکن است چندان کامل و عالی نباشند در حالی که پورت- فولیوی نمایشی، نشان دهنده بهترین فعالیت های دانشجو است(4). بر اساس طبقه بندی دیگری، سه نوع مختلف از پورت -فولیو عبارتند از: پورت فولیویی که نشان دهنده سیر یادگیری است، پورت فولیوی نمایشی که نشان دهنده موفقیت تحصیلی یا موفقیت شغلی می باشد و پورت فولیوی سنجش که بطور اختصاصی برای سنجش یا ارزشیابی طراحی می گردد(4). در تقسیم بندی اسمیت و تیلما (به نقل از باتلر)، چهار نوع پورت فولیو با مقایسه هدف پورت فولیو در رابطه با محیط مورد استفاده، وجود دارد: پورت فولیوی سوابق برای گزینش یا ارتقای شغلی، پورت فولیوی آموزش برای یادگیری و پیشرفت، پورت فولیوی انعکاسی برای خودهدایتی (انتخاب محتویات پورت فولیو بر عهده فرد می باشد)، و پورت فولیوی به سازی و پیشرفت فردی(4). روش های مختلف تقسیم بندی پورت فولیوها بر اهمیت تصمیم گیری در مورد هدف بکارگیری و مخاطب آن تاکید دارد. به عنوان مثال، پورت فولیویی که تغییر و پیشرفت یادگیری دانشجو را نشان می دهد، برای درخواست استخدام مناسب نیست و یا پورت فولیوی حاوی بهترین نمونه کار، برای سنجش یادگیری تاملی و انعکاسی مناسب نمی باشد(4). در نهایت، می توان به دو نوع کاغذی و الکترونیکی از پورت فولیوها اشاره کرد: پورت فولیوی الکترونیکی، نسخه الکترونیکی پورت فولیوهای کاغذی هستند و یک فضای دیجیتالی می باشد که ظرفیت ذخیره مطالب شنیداری و دیداری، شامل: نوشته ها، تصاویر، ویدیو، صوت و... را دارد و به منظور پشتیبانی از انواع فرایندهای پداگوژی و سنجش طراحی شده است(4).
|
 • Massoud Bahreini, Marzieh Moattari, Mohammad Hossein Kaveh, Fazlollah Ahmadi Pages 101-110
  Introduction
  Evaluating nurse's clinical competencies is of special importance in managing care process and determining their educational needs. The objective of this study was to compare the clinical competen-cies and clinical skills application by nurses in two hospitals affiliated to Boushehr and Shiraz Medical Universities.
  Methods
  In this cross-sectional study, the clinical competencies of all 266 nurses employed in two main hospitals of Boushehr and Shiraz medical universities and volunteered for participation in the study were compared. A questionnaire containing 73 nursing skills in seven domains of clinical competencies was used to investigate the level of nurse's clinical competencies through Visual Analogue Scale (0 to 100) and their clinical skills application via a 4 degree Lickert Scale. Data was analyzed by SPSS software using descrip-tive statistics, independent t-test, and Pearson Correlation Coefficient.
  Results
  Having a mean score of 87.03±10.03, Shiraz University of Medical Science's nurses enjoyed higher level of clinical competencies compared to the mean score of 71.07±13.66 achieved by those in the hospital affiliated to Boushehr University of Medical Sciences. More over, 70 percent of clinical skills are recurrently exploited by nurses employed in Boushehr while this rate is more than 83 percent in the hospital affiliated to Shiraz Medical University.
  Conclusion
  The level of clinical competencies and the extent to which nursing skills are employed by nurses is dissimilar in these two hospitals. Educational needs assessment for nurses and modification of health care quality in different hospitals is recommended to be investigated.
 • Mohsen Adib Hajbagheri Pages 111-123
  Introduction
  Divergent results are reported from studies on PowerPoint exploitation in teaching. With regard to the existing conflicts, this study was conducted to investigate nursing and midwifery student's experiences and views concerning using PowerPoint by lecturers.
  Methods
  This qualitative study was performed using six individual interviews and two sessions of group discussion with the participation of 12 students in Kashan University of Medical Sciences. In each session, students described their experiences and views about the way teachers used PowerPoint and its impact on their learning. The interviews and discussions were recorded and transcribed, then analyzed using content analysis method.
  Results
  Two main categories emerged from data including "the nature of PowerPoint" and "PowerPoint application culture". The second category encompassed subcategories of "correct application", "incorrect application", and "consequences of incorrect application". Participants recognized PowerPoint as an educa-tional instrument which could be used properly or improperly. Based on their viewpoints, "correct application" embraces purposeful usage of PowerPoint, integrated with other teaching methods which can lead to deep understanding of teaching content. In contrast, "incorrect application" entails rapidity in presentation, slide overuse and illustration of slides with improper structure and content, without consider-ing student's learning. This method causes tiredness and distraction as well as inattention to lesson and lack of time for deliberation in students, and reduces their interaction with teacher.
  Conclusion
  Although proper and accurate application of PowerPoint may prove helpful in having attractive teaching and improving learning, its overuse and improper use by teachers causes the decrease in student's interaction with the teacher and consequently leads to student's aversion with this educational instrument.
 • Maryam Tofighi Niaki, Fereshteh Behmanesh, Fatemeh Mashmuli, Hassan Azimi Pages 124-130
  Introduction
  Lack of knowledge about choosing delivery type in mothers, is one of the reasons for the increase in the number of cesarean section. Therefore, this study was performed to determine the effect of prenatal group education on knowledge, attitude and delivery type selection in primiparous women who referred to Qaemshahr Health Care Center.
  Methods
  In this quasi-experimental study, 170 primiparous women who had no limitation for having normal delivery were selected. The sampling was multistage and purposeful. Data gathering tool was a questionnaire. Education was started at the 27th week of gestational age and continued to the end of pregnancy in regular intervals. The questionnaires were filled by study samples before and after education as pre-test and post-test). Data was analyzed by SPSS software using descriptive statistics, t-test, Vilcoxon, and Z tests.
  Results
  A significant difference was observed in women's knowledge and attitude, before and after education. Normal delivery was women's preferable choice before and after education, but, following up their performance, showed that only 57.6% chose normal delivery in practice. In fact, 61.8% of women before and 80.6% of them after education, chose normal delivery.
  Conclusion
  Prenatal education is effective in reducing the rate of caesarean section. It is recommended to provide more facilities regarding different methods of low-pain deliveries and also educate labor room staffs for normal delivery.
 • Maryam Gordanshekan, Mohammad Hossein Yarmohammadian, Sima Ajami Pages 131-140
  Introduction
  The ongoing rapid changes in science bring about the need of higher education to indepen-dent and self-directed learners. This study seeks the effect of meta-cognition package training on self-directed learning in medical records students.
  Methods
  In this quasi-experimental study using two group design with pre-test and post-test, 24 female and male medical records students were selected not randomly. Then, they were assigned randomly to two groups of control and experiment. A researcher made meta-cognition package was taught to the experiment group during 6 two-hour sessions using explanatory method along with question and answer. Data gathering instrument was Williamson self-rating self directed learning scale. Data was analyzed by SPSS software using descriptive statistics indices (mean and standard deviation) and inferential statistics (Covariance analysis).
  Results
  The mean score of self-directed learning and its subscales in the experiment group, demonstrated the increase in post-test compared to that of pre-test.
  Conclusion
  Teaching meta-cognition package was effective in the enhancement of the total score of self-directed learning and its subscales.
 • Narjess Amini, Bibi Eshrat Zamani, Yasamin Abedini Pages 141-147
  Introduction
  Considering student's learning styles may change teaching methods in accordance with their learning styles and consequently improve the educational outcome. The aim of this study was to investigate learning styles of medical students in Isfahan University of Medical Sciences.
  Methods
  This descriptive study was performed during the academic year of 2008-2009 in Isfahan Univer-sity of Medical Sciences. Ninety medical students were selected through random sampling method as study samples. VARK learning style inventory was used as the research tool. Data was analyzed by SPSS software using descriptive and inferential statistics.
  Results
  Medical students use different learning styles. The most preferable one among them was visual learning style with the score of 39.26±6.87. The learning style of Male and female students were different.
  Conclusion
  Improving educational quality requires for paying attention to learning style in teaching and educational technology. Teachers and educational technologists are recommended to make use of media and various technologies.
 • Zohreh Khayam Nekouei, Alireza Yousefy, Qolamreza Manshaee Pages 148-153
  Introduction
  Considering the significance of life quality in chronic diseases and the role of education in its improvement, this study was performed to investigate the effect of cognitive-behavioral therapy on improving the life quality of cardiovascular patients in Isfahan city.
  Methods
  In this experimental study, 56 patients who referred to Chamran Hospital and Isfahan Cardiovas-cular Research Center were randomly selected and assigned to two groups of experiment and control. The experiment group was trained in 8 group sessions, each session taking 2 hours. Both groups received Mc New life quality questionnaire for cardiac patients before and two weeks after education. Some demographic data was also gathered along with the questionnaire. Data was analyzed by SPSS software using statistical tests such as independent t-test, chi², and covariance analysis.
  Results
  With observing the possible effect of pretest, cognitive-behavioral therapy had a significant effect on the total score of life quality and its three subscale
  Conclusion
  It seems that, along with other medical therapies, making use of cognitive-behavioral interven-tions is an appropriate method for improving the life quality of cardiovascular patients.
 • Farahnaz Mohammadi, Mohammad Ali Hosseini Pages 155-163
  Introduction
  Due to the close association between clinical competency and the quality of care concept, clinical competency has a special place in evaluating medical sciences students. This study was performed to investigate perceived clinical self-efficacy among students at the beginning and end of clinical education course and compare it to teacher's evaluation of students’ clinical competencies.
  Methods
  This descriptive correlational cross-sectional study performed on all students of physiotherapy (PT), occupational therapy (OT), speech therapy (ST), and social working (SW) in Social Welfare and Rehabilitation Sciences University. Data was gathered using a researcher made questionnaire distributed at two points, once at the 4th semester and once again at the 8th semester. Data was analyzed using independent t-test and variance analysis.
  Results
  The mean of perceived clinical self-efficacy was in the range of 51-100 for students of all disciplines. The mean score of overall perceived self-efficacy of all students in all disciplines was significantly higher in the 8th semester compared to that of the 4th semester. The correlation coefficient between teacher's evaluation and student's perception from their own clinical self-efficacy was insignificant (r=0.04).
  Conclusion
  Student's self-evaluation of clinical competency could provide valuable and complementary information for evaluating medical sciences students. Setting educational objectives according to student's needs and faculty members’ viewpoints as well as adopting qualitative strategies for educational evaluation and emphasizing on self-efficacy perception in students, may lead to qualitative improvement of educational procedures.
 • Esmaeel Managheb, Ahmadreza Zamani, Behzad Shams, Ziba Farajzadegan Pages 164-170
  Introduction
  There are methodological challenges on the subject of communication skills training despite general agreement on its advantages. This study was performed to compare the effect of communication skills training through video feedback with the usual method of lecture.
  Methods
  This quasi-experimental double-blind prospective study was performed on two groups of 20 interns in the year 2005 in Isfahan University of Medical Sciences. First, both groups received education through lecture and immediately were tested by OSLER (Objective Structured Long Examination Record). Then the video feedback was played for the experiment group. Two months later, the same examination was performed for the both groups. The result was analyzed by SPSS software using Mann–Whitney, Wilcoxon, and chi² tests.
  Results
  No significant difference was observed between two groups considering gender, age, and the number of internship months. Scores achieved on OSLER-I revealed no significant difference between the two groups but, the discrepancy in OSLER-II was significant. The difference between scores of OSLER-I and OSLER-II was significant in the experiment group and insignificant in the control group. A significant difference was discovered in history-taking skill, physical examination, diagnosis, and treatment, before and after participation in the workshop in the experiment group.
  Conclusion
  Communication skills training through video feedback improved intern's skills for history-taking and physical examination. It also enhanced the accuracy of diagnosis and treatment. Emphasizing on necessity of communication skills training, it is also recommended to pay attention to advantages of video feedback method as an educational approach.
 • Ladan Zarshenas, Shahla Momeni Danaei, Morteza Oshagh, Parissa Salehi Pages 171-179
  Introduction
  Considering the necessity of dentistry student's involvement in learning treatment topics and, in order to achieve deeper learning, this study was performed to evaluate problem based learning method and compare it to traditional method of teaching orthodontics to dentistry students.
  Methods
  This interventional study was performed on 64, fifth year dentistry students in 2007-2008 academic years. After selection and orientation of tutors, a trainer helped them to adjust to the new method. After orientation of students about PBL method, the groups were identified and the PBL method was performed in four steps. A pretest was taken from students to assess their attitude and satisfaction about traditional method of lecture. Then, A post-test evaluated their attitude toward and satisfaction with the new method. The domains of this method were assessed by 5 point Likert scale. Results were analyzed by SPSS software using descriptive and inferential statistics.
  Results
  The average of achieved scores out of the total score of five was as so in areas of material organization (main subjects) (3.41±0.75), internal motivation (3.41±0.7), assignments appropriateness (3.38±0.53), and suitability of evaluation method (3.67±1.17). The mean of satisfaction score was 14 out of the total score of 20 which demonstrates agreement higher than average.
  Conclusion
  By promoting learner's internal motivation, enhancing the quality of education, and, increasing continuous learning, PBL method could prove useful in teaching dentistry students.
 • Ehsan Fotuhi Ardekani, Mohammad Salehi, Nasrollah Bashardoost, Shiva Yasini, Hamidreza Soltani Pages 180-185
  Introduction
  In addition to precise physical examination and objective observations, it is necessary for students and interns to be knowledgeable about the rules and religious orders in medicine. This study was performed to investigate Yazd intern's knowledge on religious orders and legal rules in medicine.
  Methods
  In this descriptive study performed in educational health centers of Yazd, 120 interns selected through census sampling were asked about religious orders and legal rules in medicine using a researcher made questionnaire. Data was analyzed by SPSS software using descriptive statistics and chi² test.
  Results
  Fourteen point three percent of interns had knowledge about religious orders and legal rules Among which, 11.8% had knowledge about legal rules and 14.6 about religious orders. Seventy two percent had faced with cases about which did not know the related rules. Eighty three point two percent believed that academic courses of medical education did not provide enough information to resolve many problems. Level of their knowledge showed no significant relationship with demographic features.
  Conclusion
  Intern's knowledge about religious orders and legal rules was in an average level. It is recommended to increase the content of medical curriculum regarding medical ethics and related issues.
 • Mansooreh Aliasgharpour, Zahra Monjamed, Naser Bahrani Pages 186-195
  Introduction
  Teacher evaluation is carried out through several ways among which the most used method in our country is teacher evaluation by students which is so controversial. This study was performed to compare the viewpoints of teachers and students about factors affecting teacher evaluation by students.
  Methods
  This descriptive cross-sectional study was performed in second semester of 2007-2008 academic years, in school of nursing and midwifery of Tehran Medical University. Using convenient sampling method based on time, 95 teachers and 379 students of this school were selected as study samples. Their viewpoints were collected by two separate questionnaires each comprising 5 sections. These questionnaires were distributed among students as group administered and among teachers as self-administered. Data was analyzed by SPSS software using frequency distribution and t-test.
  Results
  There was no significant difference between the mean score of student's and teacher's viewpoints considering factors related to teachers’ personal features, teacher's educational activities, educational conditions, and factors associated with students. But a significant difference was observed between their mean score regarding factors related to practical course. Students considered factors unrelated to teacher's quality of education such as easy taking, easy examination questions, level of interest in discipline, and level of interest in teacher, very important.
  Conclusion
  According to teacher's and student's viewpoints, many factors affect teacher evaluation that discounting factors related to practical course, all other factors are adhered by both groups. Therefore, evaluation by students serves as a valuable criterion for teacher's performance. It is necessary to pay attention to the factors unrelated to teacher's quality of education in teacher evaluation by students