فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 1 (بهار 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/02/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • شهپر حقیقت، مریم انصاری، مسعود یونسیان، محمداسماعیل اکبری، ماندانا ابراهیمی، محسن علیجانی، علی منتظری صفحات 7-12
  مقدمه بیماری های پستان در تهران ارزیابی و ضمنا از این روش برای برنامه ریز ی های بعدی استفاده گرددروش بررسیبررسی شدیافته هاپستان این توافق در تشخیص سرطان پستان گرچه مقدار کمتری بود اما حد خوبی را نشان داد نتیجه گیریو با استفاده از پروتکل های تنظیم شده تشخیص داده و کنترل نمایندمشاوره های تلفنی ثابت گردد این مطالعه، نتایج مشاوره تلفنی را با نتایج معاینه بالینی مقایسه کرده است تامیزان دقت مشاور ه های تلفنی کلینیک.: از 2500 تماس تلفنی، 800 بیمار علامت دار بودند و از آنها درخواست شد که برای بررسی بیشتر به متخصصین مرکز. Kappa بیماری های پستان مراجعه کنند. میزان توافق مشاوره تلفنی و معاینه حضوری با استفاده از تست آماری: در مجموع 174 بیمار در مطالعه شرکت نمودند. شایعترین شکایات اولیه مراجعه کنندگان توده پستان 42 % و درد35 % بوده است. آمار کاپا نمایانگر این بود که توافق بسیار خوبی بین گمان مشاور تلفنی و تشخیص متخصص وجود دارد.(K= 0.62، P<0.001)(K= 0.55، P<0.001): یافت ه های مطالعه نشان می دهد که مشاوران م یتوانند بسیاری از شکایات شایع در بیماری های پستان را از طریق تلفن. حتما مطالعات بیشتری لازم است تا مزایای اقتصادی و کاربردی مشاوره های تلفنی ثابت گردد.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، مشاوره، تلفن، تشخیص مشاور، توافق
 • اکرم سادات سجادیان، مریم مرادی، مهرگان حاجی محمودی، طاهره میرمولایی صفحات 13-22
  مقدمهرشد متاستازها به طب مکمل مراجعه می کنند بیماران سرطانی به این گونه روش های درمانی طب مکمل است برخی از مبتلایان به بیماری های مزمن وصعب العلاج مانند سرطان غالبا جهت کاهش عوارض جانبی بیماری یا پیشگیری از. هدف از این مطالعه بررسی روش های شایع مورد استفاده و تعیین فراوانی و علل مراجعه.
  روش بررسیدرمانی بیمارستان امام خمینی مطالعه بصورت مقطعی بر روی 625 بیمار مبتلا به سرطان انجام شد که در سال 1381 و به مدت 10 ماه به مراکز(ره) و مرکز پرتودرمانی نوین مراجعه کرده بودند. داده ها با استفاده از پرسشنامه نیمه ساختاری معتبر شده 15 +)، اکثر / 47 سال (انحراف معیار 1 / و با رضایت کامل از بیماران جم عآوری شد. شرکت کنندگان در مطالعه دارای متوسط سنی 61 بیماران زن و متاهل بودند و تحصیلات آنها در حد دیپلم بود مکمل بر سایر روش های مورد استفاده بیماران قرار گرفت در این مقاله دعا و شفا در آنالیز داده وارد نشده و مبنای استفاده از طب.
  یافته ها
  در مجموع 219 نفر از مصاحبه شوندگان یکی از روش های طب مکمل شامل دعا، انرژی درمانی، هومیوپاتی، گیاه درمانی، 6%) باقی مانده / یوگا و مراقبه، آب درمانی و مشاوره را استفاده کرده بودند. با خارج کردن 179 نفر استفاده کننده از دعا، تعداد 40 نفر (از یک روش طب مکمل به جز دعا استفاده کرده و در آنالیز وارد شدند. در این مطالعه 57 نفر حداقل از یک روش طب مکمل استفاده 26 28 %) نفر) و گیاه درمانی) % 20 نفر)، هومیوپاتی 15) % کرده بودند. از این تعداد بیشترین استفاده از طب مکمل در زمینه انرژی درمانی 35بود. بین سطح تحصیلات بیماران با میزان / 7 نفر) بود. بالاترین میزان مراجعه به طب مکمل در مبتلایان به سرطان پستان (5) %21 اکثر بیماران خواستار ارائه درما نهای مکمل از. (p <0/ استفاده از شاخه های مختلف طب مکمل ارتباط معنی داری مشاهده شد (001 طریق پزشک معالج خود بودند راهنمایی از طرف پزشک معالج، در جریان امکان استفاده از طب مکمل قرار نگرفته بودند (80 %). همچنین در این مطالعه مشاهده شد نیمی از دریافت کنندگان طب مکمل، به خاطر عدم پرسش و.
  نتیجه گیریمی توان امیدوار بود که در آینده استفاده های صحیح تر و مفیدتری از طب مکمل در ایران به عمل آید استفاده از طب مکمل نیز جلوگیری گردد کشور و می تواند مبنایی برای دیگر مطالعات در زمینه اثر بخشی، فوائد و عوارض ناشی از درما نهای طب مکمل باشد: به نظر می رسد چنانچه برنامه ریزی دقیقی برای پزشکان در زمینه آموزش روش های کاربردی طب مکمل انجام گیرد،. همچنین از بروز عوارض خطرناک. اطلاعات بدست آمده در این مطالعه کوششی است جهت شناسایی وضعیت طب مکمل درکشور و می تواند مبنایی برای دیگر مطالعات در زمینه اثر بخشی، فوائد و عوارض ناشی از درما نهای طب مکمل باشد.
  کلیدواژگان: سرطان، طب مکمل، ارتباط متقابل پزشک و بیمار، ایران
 • فرخنده حیاتی، آرزو شاهسواری، محمود محمودی صفحات 23-28
  مقدمه
  هدف از این مطالعه، تعیین ارتباط آسایش روانی با مشخصات فردی زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان های وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران در سال 1386 بود.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است که بر روی 175 نفر از زنان مبتلا به سرطان پستان که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند، انجام گرفته است. روش گردآوری داده ها در این پژوهش، مصاحبه و ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه های حاوی مشخصات دموگرافیک و آزمون آسایش روانی بود.
  یافته ها
  جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که اکثریت 50 درصد، 89 نفر)، خانه / 79 درصد، 139 نفر)، تحصیلات زیر دیپلم (9 / 37 درصد، 66 نفر)، متاهل (4 / 41 سال (7 - زنان در گروه سنی 5037 درصد، 52 نفر)، وضعیت / 56 درصد، 78 نفر)، همسر دارای شغل آزاد (4 / دار (88 درصد، 154 نفر)، تحصیلات همسرشان زیر دیپلم (160 درصد، 106 نفر) بودند. کمتر از / 47 درصد، 83 نفر)، برخوردار از مسکن شخصی (6 / اقتصادی متوسط و ضعیف بطور مساوی (457 درصد (101 / نیمی از آنان (44 درصد، 77 نفر) تحت همه درمان های ضد سرطان قرار گرفته بودند. همچنین یافته ها نشان داد که 72درصد (5 نفر) از آسایش روانی پایین برخوردار بودند. همچنین بین / 39 درصد (69 نفر) متوسط و 9 / نفر) زنان از آسایش روانی بالا، 4 ارتباط آماری معنی داری یافت شد. (P= 0/0 و اشتغال همسر (با 3 (p = 0/ آسایش روانی و وضعیت اقتصادی (با 01
  نتیجه گیری
  خوشبختانه علی رغم اینکه سرطان پستان یک بیماری بدخیم و کشنده در بین زنان است، ولی نتایج این تحقیق نشان می دهد که اکثریت زنان ایرانی مبتلا به سرطان پستان از آسایش روانی بالایی برخوردار هستند که با وضعیت اقتصادی و اشتغال همسرشان ارتباط مستقیم دارد. یعنی زنانی که وضعیت اقتصادی خود را خوب ارزیابی کرده و نیز زنانی که همسرانشان کارمند بودند آسایش روانی بالاتری داشتند.
  کلیدواژگان: آسایش روانی، مشخصات فردی، سرطان پستان
 • ماندانا ابراهیمی، علی منتظری، ندا مهرداد صفحات 29-37
  مقدمه
  وقایع ناگوار زندگی عبارتند از وقایع مربوط به زندگی روزمره اعم از فیزیکی یا روانی که باعث اختلال یا تهدید به ایجاد اختلال در فعالیت های طبیعی زندگی می شوند. مطالعات زیادی در رابطه با تاثیر وقایع ناگوار زندگی و فشارهای عصبی بر بروز سرطان پستان انجام شده است ولی نتایج آن هنوز مورد بحث است. بسیاری از بیماران ایرانی مبتلا به سرطان پستان نیز چنین تجربه هایی را طی چند سال قبل از بروز بیماری ذکر می کنند. این مطالعه جهت بررسی ارتباط بین تجربیات ناگوار زندگی مثل مرگ فرزندان یا مرگ همسر با بروز سرطان پستان در بیماران ایرانی انجام گرفته است.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر به صورت مورد- شاهدی لانه گزیده شده طراحی گردیده و در آن، بیماران در مرحله قبل از بیوپسی از نظر فشارهای عصبی ناشی از وقایع ناگوار بررسی شده اند. سپس بر اساس نتیجه آسیب شناسی، بیماران مبتلا به سرطان پستان در گروه مورد و بیماران مبتلا به بیماری های خوش خیم در گروه شاهد قرار گرفته اند. این بررسی با استفاده از پرسشنامه های طراحی شده انجام گرفته است.
  یافته ها
  در مجموع 198 بیمار در فاصله زمانی یک ساله در مرحله قبل از بیوپسی مورد مصاحبه قرار گرفتند. از این تعداد 48 نفر پس از بررس ی گزارشات آسیب شناسی، مبتلا به سرطان پستان و 150 نفر مبتلا به بیماری های خوش خیم پستان بودند. نتایج این بررسی نشان داد که بین سابقه بیماری جسمی یا روحی همسر یا فرزند، بیکاری فرزند و تعداد وقایع ناگوار با سرطان پستان رابطه معنی داری به چشم می خورد، در حالی که بین اثر تجمعی وقایع ناگوار و شدت آنها و همچنین پس از تحلیل چند متغیره بین تعداد آنها با این بیماری رابطه معنی داری مشاهده نمی شود.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد، شاید وقایع ناگوار و فشارهای عصبی ناشی از آنها عامل آغازگر برای سرطان پستان باشد، نه علت آن. بر این اساس انجام مطالعات تکمیلی بعدی ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، وقایع ناگوار، فشار عصبی
 • صفا نجفی، ندا مهرداد، نسرین سادات علوی، آسیه الفت بخش صفحات 38-42
  مقدمه
  در میان عوامل خطرساز سرطان پستان، سابقه فامیلی از ارزش زیادی برخوردار است، بطوری که بر اساس اطلاعات موجودعوامل خطرساز بسیاری وجود دارند که، NCCN 10 تا 15 درصد سرطان های پستان ارثی هستند. امروزه با توجه به معیارهای 2008دارند. BRCA و 2 BRCA مشخص می کنند کدامیک از موارد سرطان پستان نیاز به مشاوره ژنتیک و متعاقب آن بررسی تست های 1بنابراین در یک کلینیک پستان دانستن تعداد افرادی که نیاز به مشاوره ژنتیک دارند ضروری به نظر م یرسد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی مقطعی پرونده های 1157 بیمار مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مرکز بیماری هایتقسیم بندی و بررسی NCCN پستان جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران در طول 10 سال گذشته بر اساس معیارهای 2008شدند. با استفاده از این بررسی تعداد افرادی که نیاز به انجام مشاوره ژنتیک داشتند مشخص شد.
  یافته ها
  32 درصد بیماران مبتلا به سرطان پستان سن کمتر از 40 سال داشتند، در 10 درصد موارد سرطان پستان زیر سن 50 1 درصد مبتلایان بیش از / سالگی تشخیص داده شده بود در حالی که سابقه خانوادگی سرطان پستان یا تخمدان را ذکر می کردند، در 50 درصد مبتلایان نیز مرد بودند. در نهایت نتایج مطالعه نشان داد / دو خویشاوند مبتلا به سرطان پستان یا تخمدان وجود داشت. ضمنا 5 397 نفر معادل 34 درصد افراد حداقل یکی از معیارهای فوق را داشته و نیازمند مشاوره ژنتیک بودند.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل حاکی از ضرورت تاسیس بخش مشاوره ژنتیک در تمامی مراکز درمان سرطان پستان می باشد.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، مشاوره ژنتیک، معیارهای 2008 نشانی
 • الهه سریری، منصوره وحدت، محمد اسماعیل اکبری، حسن ساوجی، سعیده یاری، غلامرضا اسماعیلی جاوید صفحات 43-49
  مقدمه
  بررسی وضعیت و شکل خطوط انگشتان و کف دست و پا را درماتوگلیفیک یا آنالیز اثر انگشت می گویند. امروزه پیشرفت های چشمگیری در درک ارتباط بین اختلالات داخلی و نوع خطوط پوستی کف دست و انگشتان حاصل شده است همچنین کاربرد تجزیه و تحلیل نوع خطوط کف دست به عنوان وسیله ای تحقیقی- تشخیصی در طب رو به افزایش گذاشته و اطلاعات با اهمیتی در مورد ارتباط خطوط پوستی و بسیاری از بیماری ها فراهم آمده است. از آنجایی که نقش وراثت در ابتلا به سرطان پستان تا حدی مشخص گردیده در این مطالعه سعی شده است تا خصوصیات کمی و کیفی درماتوگلیفیک این گروه از بیماران با افرادسالم مقایسه گردد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر به صورت یک مطالعه مورد شاهدی، طراحی و اجرا شد. گروه مورد از بین بیماران مبتلا به سرطان1386 انتخاب شد. انتخاب گروه شاهد از بین - مراجعه کننده به کلیه بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران طی سا لهای 87زنان سالم و هم سن با گروه مورد صورت گرفت. پس از اخذ رضایت نامه، اثر انگشت آنها تهیه و از نظر نوع نقش و کلاسه انگشت نگاری،دو گروه با هم مقایسه شدند.
  یافته ها
  در مجموع 263 نفر (133 نفر در گروه مورد و 130 نفر در گروه شاهد) مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس توزیع نقوش اصلی سر انگشتان (ورل، ارچ و لوپ) از لحاظ آماری اختلاف معنی داری بین دو گروه مبتلایان به سرطان پستان و افراد سالم مشاهده نشد. همچنین در بین دو گروه بیماران با سابقه فامیلی مثبت سرطان با بیماران بدون سابقه فامیلی هیچ تفاوتی از نظر کلاسه های انگشت نگاری بدست نیامد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که ارتباط معنی داری بین اثر انگشت و بروز سرطان پستان در جمعیت تحت مطالعه مشاهده نمی شود.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، درماتوگلیفیک، مطالعه مورد، شاهدی، تشخیص
 • سیمین آل رسول، عصمت سادات هاشمی*، مصطفی قربانی، مسعود یونسیان، ماندانا ابراهیمی، ندا مهرداد، مریم مرادی صفحات 50-51
 • نسرین سادات علوی، زیبا اقصایی فرد صفحات 52-56
  مقدمه
  به نظر می رسد متاستاز به تیروئید از آنچه قبلا تصور می شد شایعتر است به طوری که دراتوپسی هایی که به طور اتفاقی 1 % موارد یعنی بیش از تعداد موارد سرطان های اولیه، متاستاز در تیروئید یافت شده و در اتوپسی هایی که در / انجام شده است در 25 موارد مرگ در اثر بدخیم ی های منتشر اتفاق افتاده، متاستاز به تیروئید در 25 % موارد دیده شده است. سرطان پستان شایعترین سرطان در بین بانوان و یکی از سرطان هائی است که به تیروئید متاستاز می دهد. در این مطالعه ما بیماری را که به دلیل توده تیروئید مراجعه کرد و در بررسی متاستاز سرطان پستان تشخیص داده شد معرفی کرده و بررسی متون را نیز ارائه می کنیم.
  مواد و روش ها
  تمامی مقالات مربوط به تومورهای متاستاتیک تیروئید از سال 1960 تا 2007 بررسی شدند. از بین این مقالات 41 مقاله در مورد متاستاز سرطان پستان به تیروئید مطلب داشتند که ما شیوع و علائم و روش های تشخیصی و چگونگی درمان این ضایعه را در مقالات مشخص کردیم. در این مقاله سعی شده است که ضمن بررسی جامع گزارشات مربوط به متاستاز سرطان پستان در تیروئید، نحوه تشخیص و درمان و نیز پیش آگهی بیماری نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
  یافته ها
  گزارشات مربوطه از سال 1960 تا 2007 میلادی بررسی شدند. در اغلب این مقالات، سرطان پستان جزء شایعترین تومورهایی ذکر شده است که به تیروئید متاستاز می دهد. بیماران مبتلا به متاستاز تیروئید معمولا با پیدایش توده در تیروئید مراجعه می کنند که گاهی متعدد و شبیه به گواتر مولتی ندولر است. شایعترین وسیله ای که برای تشخیص در این بیماران به کار گرفته شده آسپیراسیون با سوزن ظریف بوده است و در اکثر موارد، درمان با عمل جراحی تیروئیدکتومی و گاهی نیز با لوبکتومی انجام گرفته است. شایعترین تومورهای متاستاز دهنده به تیروئید عبارتند از: سرطان کلیه، سرطان ریه و سرطان پستان. زمان بروز متاستاز در این بیماران از2 ماه پس از شروع بیماری تا 15 سال پس از آن نیز ذکر شده است.
  نتیجه گیری
  اگر شیوع بالای سرطان پستان و شیوع توده های تیروئیدی در زنان را در نظر بگیریم می توانیم حدس بزنیم که برخوردبا بیماری که سابقه سرطان پستان دارد و در حال حاضر توده ای در تیروئید نیز پیدا کرده چندان ناشایع نیست. لذا نحوه برخورد صحیح باچنین توده هایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. روش های تشخیصی مانند آسپیراسیون با سوزن باریک و بیوپسی و روش های درمانیعمدتا شامل عمل جراحی تیروئید و شیمی درمانی می باشد.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، متاستاز، تیروئید
|
 • Haghighat Sh, Ansari M., Yunesian M., Akbari M.E., Ebrahimi M., Alijani M., Montazeri A Pages 7-12
  Background
  This study compares the results of telephone consultations with the results of clinical examinations in a breast cancer clinic in Tehran, Iran to assess the value and accuracy of telephone consultations for the future planning.
  Material And Methods
  In 2500 telephone calls, 800 Symptomatic patients were identified and asked to visit the center for the further investigations by the specialists. The agreement between two observers data were compared by the Kappa statistic.
  Results
  Totally 174 patients complied with the recommendation and included in the study. The most common chief complaints of visitors were: breast mass (42%) and breast pain (35%). Kappa statistic showed a very good agreement (K = 0.62, P <0.001) between telephone consultant's diagnosis and the specialists visit findings. This agreement for breast cancer diagnosis, although lower, was also good (K = 0.55, P <0.001).
  Conclusion
  The study findings indicate that consultants may diagnose and manage some common conditions via telephone, usually following the established protocols. More studies are needed to determine the economic and logistic advantages of telephone consultations. Practice Implication: By assessment of strength and weakness of this service, it is possible to develop an easy to use information system for women who need breast cares.
 • Sajadian A., Moradi M., Hajimahmoodi M., Mirmolaee T Pages 13-22
  Background
  A cross-sectional study was conducted to evaluated the use of complementary medicine by cancer patients, in two comprehensive clinics, in Tehran, Iran.
  Material And Methods
  625 cancer patients attended for this study. After informed consent obtained, a special designed questionnaire was completed. The Mean age of the participants was 47.61 years (SD=± 15.2) ranging from 18 to 87 years. Most were married (77%). Of 625 patients overall 219 had used complementary medicines. After excluding 179 of patients who had used exclusively praying, the 40 remainder who had used other complementary medicines that entered this study.
  Results
  Users and non-users had significantly different educational levels. Almost 90% of the patients indicated use of complementary medicine after cancer diagnosis. The most commonly used complementary medicine were bio-energy20 (35%), homeopathy26 (15%) and herbal medicine 7(12%). The main sources of information on complementary medicine were obtained from relatives and friends (77%) and pervious information's (10%). Only 8% of users were informed by their physicians. Two-Thirds of users would suggest that they like to be informed about complementary medicine by their doctors.
  Conclusion
  The study findings suggest that the cancer patients use complementary medicine frequently after diagnosis and most of them would like to be informed by heir physicians. It seems is better if doctors ask their patients’ use of complementary medicine when they obtain medical history. Also, they must know more about complementary medicine to offer the patients better than their consultant.
 • Hayati F., Shahsavari A., Mahmoodi M Pages 23-28
  Back ground: This study conducted to determine relationship between subjective well being and demographic variables in women with breast cancer refer to hospitals affiliated to medical sciences universities of Tehran city, 1386.
  Material And Methods
  In this descriptive- correlation study data were obtained through questionnaires that completed by 175 breast cancer patients selected randomly. The date were analysed by descriptive statistical tests.
  Results
  Findings showed the most of the patients had high subjective well being. Also, statistical analysis indicated that there is significant correlations between subjective well being and family economic situation (P=0.01), and husband employment (P=0/03).
  Conclusion
  Findings of this study suggest that the most of breast cancer patients had high Subjective well being. Also, Subjective well being had significant correlation with family economic situation and husband employment. Further studies with larger sample size are needed to clarify subjective well being and related factors.
 • Ebrahimi M., Montazeri A., Mehrdad N Pages 29-37
  Background
  Life events are physical and psychosocial events that can cause problems in normal daily activities. A large number of studies have examined the relationship between stressful life events and breast cancer, but the results are controversial. Many breast cancer patients in Iran believe that their disease is related to stressful events that they experienced before the disease. This study was conducted to examine the relationship between stressful life events and breast cancer
  Material And Methods
  A nested case-control study was designed and participants were interviewed before the breast biopsy. Based on the pathology reports, cases were patients with confirmed breast cancer and controls were patients with benign breast disease. Data were collected by a trained interviewer using a structured questionnaire including age, marital status, education, family history, the number and severity of life events.
  Results
  In all, 198 patients including 48 breast cancer and 150 benign breast disease were studied. The findings showed that there is no association between breast cancer and life events except physical or psychological disease in spouse or children and unemployment in children. In multivariate logistic regression, only age was the risk factor for breast cancer.
  Conclusion
  We concluded that considerable life events can be as a risk factor for developing breast cancer. Further studies with larger sample size are necessary.
 • Najafi S., Mehrdad N., Alavi N., Olfatbakhsh A Pages 38-42
  Background
  Between the risk factors of breast cancer the most important one is family history. Many experts believe that 10 to 15 percent of breast cancers are hereditary. Today there are criteria (NCCN 2008) which show whom the patients need genetic consultation, and BRCA1 and BRCA2 testing.
  Material And Methods
  This is a cross sectional follow up study in 1157 patients with breast cancer to show how many of them have the NCCN criteria for genetic counseling. The records of these patients are available in the clinic of Iranian Center for Breast Cancer (ICBC) and have been followed for ten years. Their data recorded in a questionnaire and properly analyzed statistically.
  Results
  Age at the time of diagnosis was less than 40 years in 32 percent of patients. 10 percent of patients had breast cancer before age 50 years with strong family history of breast and ovarian cancer, 1.5 percent had more than two relatives with breast or ovarian cancers and 0.5 percent with history of the male- relative's breast cancer. From all of the patients who had breast cancer, 397 patients had at least one of the above criteria. (Tab.1)
 • Sariri E., Vahdat M., Savoji M., Yari S., Esmaeeli Djavid Gh Pages 43-49
  Background
  Dermatoglyphics definition is the patterns of ridges of skin on the fingers and palm and the bottoms of the feet. Today we have witnessed considerable progress in understanding the relation between internal disorders and the unusual dermatoglyphic patterns. The application of patterns of ridges of hand skin as a diagnostic indicator in medicine is increasing, and important information have been provided about the hand pattern of ridges of skin in many disorders. Since the role of genetics in the people with breast cancer has been almost established, in this study we have tried to provide a qualitative and quantitative comparison of this group of patients with the health people.
  Material And Methods
  The present study has been prepared on the basis of a case-control group basis. The case group is consisted of the patients with cancer who have referred to all hospitals which are subject to Iran University of medical sciences during the years of 2007-09. The control group is consisted of healthy women of the same age group. Receiving their consent and agreement, we provided their fingerprints, analyzed them in view of their fingerprint pattern and identification, comparing with two other groups.
  Results
  A total of 263 people (133 in case group and 130 people in control group) were studied. No significant differences were observed among the group with breast cancer and the healthy group in view of the distribution of the main patterns (arch, loop, whorl). Also, in the patients with family history of breast cancer, and the patients without any family history of breast cancer, no significant differences were observed in view of dermatoglyphic file.
  Conclusion
  Although this study didn’t find any relation between the fingertip dermatoglyphics and breast cancer, it seems that we can obtain a valuable information in this field by the view of interpretation of dermatoglyphic information. Therefore carrying out complementary studies and analysis in this field is very requiring.
 • Alerasool S., Hashemi E., Ghorbani M., Yunesian M., Ebrahimi M., Mehrdad N., Moradi M Pages 50-51
  Background

  General practitioners (GPs) are the first line of the doctors visiting many patients with breast problems. So, their knowledge about breast diseases is very important. The purpose of this study is to evaluate the awareness of general practitioners in use of breast imaging modalities.

  Material And Methods

  In this cross sectional study, we asked every GP participant in the Annual GPs Conference to complete a structured questionnaire. The questionnaire elicited information about the general practitioner's characteristics (age, gender, years after graduation and city of practice) and eight questions about patients with breast problems and their managements.

  Results

  In all, 275 general practitioners completed the questionnaire (157 female and 118 male) with mean age of 34 years and mean years after graduation of 6.7. Fifty-eight percent of them were occupied in Tehran. The results indicated significant correlation between the time of graduation and increasing the number of false answers to the questions (P=0.011). There were no association between the other variables and the number of false answers.

  Conclusion

  The findings suggest the need of implement educational course about breast disease for general practitioners.

 • Alavi N:, Aghsai Fard Z Pages 52-56
  Background
  Metastasis to the thyroid is not as rare as previously was believed. Its incidence has been shown in autopsy series, to be more than the incidence of primary thyroid malignancy. Breast cancer is the most common cancer in women and one of the cancers that metastasize to the thyroid gland.We had a young patient with breast cancer who presented with thyroid mass confirmed to be a metastasis from breast cancer so we reviewed the literature.
  Material And Methods
  We reviewed all available papers about secondary thyroid malignancies from 1960 to 2007.Total of 41 papers were found that most of them had discussions about breast cancer metastasis to the thyroid gland. We extracted the incidence, time between diagnosis of breast cancer and thyroid involvement, common signs and diagnosis and treatments that were recommended.
  Results
  The overall incidence of metastasis in the thyroid gland varies from 1.25% in unselected autopsy series to 25% in autopsy of patients with widespread malignancies. The most frequent metastasis to thyroid is from renal cancer, lung cancer and breast cancer. The time between breast cancer diagnosis and metastasis to the thyroid has been reported 2 to 180 months. Almost inarticles breast cancer was one of three most common cancers with tendency for metastasis to the thyroid. The presenting symptom was thyroid solitary or multiple nodule, the diagnosis was made by FNA in most cases but core or open biopsy was necessary in few patients for diagnosis. Treatment was thyroidectomy or lobectomy in most patients except for patients with widespread metastasis to other organs that were treated with chemotherapy alone.
  Conclusion
  Breast cancer is one of most common cancers that metastasize to thyroid gland. It its recommended in any patient with a known history of previous carcinoma, the appearance of a new thyroid mass should be regarded as potentially metastasis. If we consider high incidence of breast cancer among women and also high incidence of thyroid masses in Iranian women, we find it is not a rare condition if we meet a breast cancer survivor who has thyroid mass too. So it is important for a clinician to have enough information about thyroid metastatic cancers.