فهرست مطالب

 • سال بیست و چهارم شماره 1 (بهار 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/04/01
 • تعداد عناوین: 15
|
 • صبوحی، مجرد صفحه 1
  حوزه ی آبریز اترک در استان خراسان شمالی یک ناحیه ی کشاورزی است که اغلب کشاورزان آن برای آبیاری محصولات خود از منابع آب زیرزمینی استفاده می کنند. با کاهش بارندگی در سال های اخیر در این ناحیه، رقابت بین مصرف کنندگان شهری، کشاورزی و صنعتی برای کسب آب افزایش یافته است. در مطالعه حاضر به منظور مدیریت منابع آب زیر زمینی حوزه آبریز اترک از نظریه بازی کمک گرفته شد. میزان بهره برداری بهینه از منابع آب زیر زمینی برای 6 سناریوی مختلف برداشت آب، با استفاده از منحنی بهینه پارتو و چهار روش حل تضاد تعیین شد. نتایج نشان داد زمانی که به اهداف محیطی و اقتصادی وزن یکسانی داده شود بهترین سناریوی بهره برداری از منابع آب زیرزمینی بین 64 تا 117 میلیون متر مکعب در سال می باشد. در نهایت تصمیم گیری بهینه در بهره برداری از منابع آب زیر زمینی وابسته به اهمیت وزن های دو گروه هدف می باشد.
  کلیدواژگان: حوزه آبریز اترک، روش حل تضاد، مدیریت منابع آب زیرزمینی، نظریه بازی
 • قاسمی، اسدی صفحه 13
  هدف این تحقیق توصیفی- پیمایشی، تحلیل عوامل موثر در ایجاد روحیه کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی بود. جامعه آماری آن شامل 686 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بود که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم تعداد 97 نفر از طریق فرمول کوکران انتخاب شد که برای افزایش دقت 150 نفر به عنوان پاسخگو تعیین گردید. ابزار تحقیق پرسشنامه ای بود که روایی آن بر اساس نظر جمعی از استادان رشته ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران تایید گردید و برای تعیین میزان پایایی بخش های مختلف، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید (79/0 تا 93/0) که بیانگر مناسب بودن ابزار تحقیق بود. داده های با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. به منظور شناسایی عوامل موثر در ایجاد روحیه کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، از تحلیل عاملی نوع R استفاده شد. نتایج نشان داد، متغیرها شامل چهار عامل آموزشی، روانشناختی، ارتباطی و دانشگاهی می باشند که در مجموع 46/50 درصد واریانس را تبیین نمودند.
  کلیدواژگان: عامل آموزشی، عامل دانشگاهی، عامل روانشناختی، عامل ارتباطی، کارآفرینی
 • نیکوکار، حسینی، دوراندیش صفحه 23
  یکی از مسائل مهمی که سطح رفاه تولیدکنندگان، عوامل بازاریابی و مصرف کنندگان یک کالا را تحت تاثیر قرار می دهد، اثرپذیری قیمت در یک سطح بازار نسبت به تغییرات قیمت در سطوح دیگر بازار (چگونگی انتقال قیمت) آن کالا است. به دلیل اهمیت گوشت گاو در تامین نیاز غذایی خانوار، تعداد قابل توجه تولیدکنندگان این محصول در کشور و نارضایتی مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از زیاد بودن حاشیه بازار این ماده غذایی، هدف این مقاله بررسی چگونگی انتقال قیمت بین سطوح مختلف بازار گوشت گاو ایران است. در مقاله حاضر با استفاده از آمار ماهانه قیمت گاو زنده در گاوداری و قیمت در کشتارگاه و خرده فروشی گوشت گاو در سال های 84-1377 و به کارگیری الگوی تصحیح خطا، چگونگی انتقال قیمت گوشت گاو از گاوداری تا کشتارگاه، از کشتارگاه تا خرده فروشی و از گاوداری تا خرده فروشی بررسی شد. نتایج نشان داد که انتقال قیمت در تمام سطوح بازار گوشت گاو ایران در بلندمدت متقارن و در کوتاه مدت از گاوداری تا خرده فروشی و از گاوداری تا کشتارگاه نامتقارن است. کشش های انتقال قیمت نشان می دهند که افزایش های قیمت گاو زنده در گاوداری با شدت بیشتری به سطح خرده فروشی منتقل می شوند در حالی که کاهش های قیمت، به کندی به سطوح بالاتر بازار انتقال می یابند. در نتیجه عدم تقارن در انتقال قیمت در بازار گوشت گاو، مصرف کنندگان این کالا قیمتی بیشتر از قیمت تمام شده محصول می پردازند و عوامل بازاریابی این کالا از نوسانات قیمت، سود کسب می کنند.
  کلیدواژگان: انتقال قیمت، الگوی تصیح خطا، ایران، گوشت گاو
 • حسینی، رضائی صفحه 33
  هدف از انجام این مطالعه، برآورد مقدار حمایت از تولیدکنندگان خرما در کشور با استفاده از متدولوژی سازمان توسعه همکاری های اقتصادی است. در این پژوهش حمایت از تولیدکننده ی خرما، برای هر هکتار در طی چهار برنامه ی توسعه ی اقتصادی بررسی می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که، بر مبنای نرخ ارز سایه ای(واقعی)، میانگین حمایت از قیمت بازاری در هر هکتار در سال های برنامه ی اول و دوم، منفی و به ترتیب برابر 39760259 و 756853 ریال است. میزان این حمایت ها در برنامه سوم مثبت و برابر 886878 ریال و در برنامه چهارم توسعه منفی و برابر 2252143 ریال می باشد. برنامه اول، چهارم، سوم و دوم توسعه اقتصادی، با پرداخت های بودجه ای 17287586، 3984724، 2212375، 1982567 ریال در هر هکتار خرما، به ترتیب بیشترین پرداخت های بودجه ای را دارند. بنابراین برنامه سوم توسعه در حمایت از قیمت بازاری و برنامه دوم در حمایت های بودجه ی موفق ترین برنامه های توسعه ی کشور در تولید خرما هستند.
  کلیدواژگان: سیاست حمایت از تولیدکننده، حمایت از قیمت بازاری، پرداخت بودجه ای، خرما
 • خاکسار آستانه، کرباسی صفحه 42
  تحقیق و ترویج کشاورزی اجزایی از یک سیستم مشابهند که در چارچوب تشکیلات سازمانی مختلف فعالیت می کنند و هدف نهایی مشترکی دارند. پیوند بین تحقیق و ترویج برای رسیدن به این اهداف مشترک ضروری می باشد. با توجه به اینکه فعالیت هر یک از این دو بخش به طور مجزا حائز اهمیت است، سرمایه گذاری در یک بخش نبایستی سرمایه گذاری بخش دیگر را تحت الشعاع قرار دهد، بنابراین هدف کلی این مطالعه بررسی ارتباط جانشینی یا مکملی بین سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی و آموزش و ترویج کشاورزی می باشد. به این منظور از مدل بهره وری کل عوامل استفاده شد، بهره وری کل عوامل نیز از شاخص ترنکوئیست-تیل محاسبه گردید. آمار و اطلاعات طی سالهای 1357 تا 1383، از سایت ها و منابع مختلف آماری جمع آوری شد. نتایج نشان داد یک درصد افزایش در سرمایه گذاری های تحقیقاتی، بهره وری کل بخش کشاورزی را 080974/0 درصد افزایش می دهد. همچنین افزایش یک درصدی در مخارج ترویج و آموزش، بهره وری کل کشاورزی را 038398/0 درصد افزایش می دهد. متغیر ارتباط متقابل تحقیق و ترویج کشاورزی نیز با علامت منفی معنی دار شد. منفی شدن ضریب متغیر ارتباط متقابل بین سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی و آموزش و ترویج بر این مطلب دلالت دارد که این دو متغیر به منظور تاثیر بر بهره وری کل عوامل به صورت جانشین هم عمل می کنند و علت آن را می توان به خاطر اندک بودن بودجه های تحقیقات و ترویج و آموزش کشاورزی دانست.
  کلیدواژگان: بهره وری کل عوامل، تحقیق، ترویج، ترنکوئیست، تیل، بخش کشاورزی، ایران
 • آرایش، فرج الله حسینی صفحه 49
  هدف اصلی تحقیق حاضر تحلیل رگرسیونی عوامل موثر بر مشارکت مردمی در حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری منابع طبیعی تجدید شونده استان ایلام بود. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق از نوع علی ارتباطی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کارشناسان و مدیران منابع طبیعی اداره کل منابع طبیعی استان ایلام بوده اند. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 56 نفر محاسبه شده و روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده است. با توجه به گزاره های تحقیق(اهداف، نوع تحقیق و سوالات) از روش های مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و نیز روش میدانی به کمک پرسشنامه استفاده شده است. ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه می باشد که روایی آن بر اساس نظرات متخصصان و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ(88%) محاسبه شده است. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم افزار آماری Spssنسخه 15 استفاده شده است. در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها از ضرایب همبستگی و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج یافته های استنباطی حاکی از آن بود که بین متغیرهای عوامل سیاسی- قانونی، اجتماعی- فرهنگی، قابلیت های مروجین منابع طبیعی، ساختار و برنامه ریزی تشکیلات ترویج، متغیرهای اقتصادی و روان شناختی با متغیر مشارکت مردمی رابطه وجود دارد. در حالی که بین متغیرهای وضعیت محتوی برنامه های ترویج منابع طبیعی و مشارکت مردمی در حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری منابع طبیعی رابطه وجود ندارد. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد که از بین 7 متغیر عوامل سیاسی – قانونی، اجتماعی – فرهنگی، اقتصادی، روان شناختی، قابلیت های مروجین منابع طبیعی، محتوی برنامه های ترویج منابع طبیعی و برنامه ریزی ترویجی، فقط عوامل اجتماعی – فرهنگی بر متغیر وابسته مشارکت مردم نقش داشته اند.
  کلیدواژگان: مشارکت مردمی، ترویج منابع طبیعی، سازمان های مردمی
 • قربانی، کهنسال صفحه 59
  در این مقاله عوامل تاثیرگذار بر تمایل به مشارکت کشاورزان در برنامه یارانه سبز برای پذیرش و بکارگیری عملیات حفاظتی خاک با استفاده از داده‎های مقطع زمانی مربوط به 175 کشاورز گندم‎کار استان خراسان رضوی در سال 1386 و بکارگیری الگوی لاجیت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که متغیرهای درآمد خانوار، شیب اراضی، اعتبارات مورد نیاز برای حفاظت خاک در سطح مزرعه، آگاهی کشاورزان از اثرات حفاظت خاک و نسبت اراضی شیبدار به کل سطح زیر کشت بر احتمال مشارکت کشاورزان در برنامه یارانه سبز عملیات حفاظتی خاک تاثیر مثبت و تجربه حفاظت خاک تاثیر منفی دارد. با توجه به یافته‎های مطالعه اطلاع‎رسانی در حوزه اثرات حفاظت خاک، جهت‎گیری برنامه به سمت کشاورزان کوچک از طریق طولانی کردن دوره بازپرداخت و کمک‎های بلاعوض، هدف‎گیری اولیه اراضی با شیب بالاتر، تلاش برای افزایش درآمد کشاورزان از طریق فعالیت‎های جنبی با هدف ایجاد انگیزه برای دریافت اعتبارت یارانه‎ای حفاظت خاک و توجه جدی به اعتبارات مورد نیاز برای حفاظت خاک در سطح مزرعه به عنوان پیشنهاد ارائه شده است.
  کلیدواژگان: فرسایش خاک، خدمات ترویجی، سیاست حفاظتی، الگوی لاجیت
 • طبائیان، آجیلی صفحه 72
  هدف این مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه محصولات کشاورزی در بین باغداران سیب شهرستان های سمیرم و اقلید و تعیین بهترین مدل تعیین کننده پذیرش است. مطالعه به روش تحقیق پیمایشی و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انجام گرفت. از این رو به کمک ابزار پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز از 240 نفر پذیرنده بیمه محصول سیب و 157 نفر نپذیرنده جمع آوری شد. نتایج این پژوهش نشان داد که پذیرندگان بیمه محصول سیب، ریسک پذیرترند، دید بهتر و مطلوب تری نسبت به وجهه سازمان بیمه گر دارند، میزان آگاهی آنها از بیمه بالاتر و اندازه باغ سیب آنها بزرگتر است. یافته های دیگر مقاله حاکی است که مدل چند بعدی بهترین مدل متمایزکننده پذیرندگان و نپذیرندگان بیمه کشاورزی است. مهمترین پیشنهاد این پژوهش، کاربرد مدل چند بعدی و شناخت متغیرهای آن توسط برنامه ریزان بیمه محصولات کشاورزی است. سیاست گزاران باید فاکتورهای نشر، اقتصادی، نهادی و محیطی را در فرایند پذیرش بیمه مورد توجه قرار دهند.
  کلیدواژگان: پذیرش، بیمه، باغداران سیب، مدل نشر، مدل ساختار مزرعه، مدل چندبعدی
 • عزیزی خالخیلی، زمانی صفحه 83
  بالاترین میزان مصرف آب در اکثر کشورها مربوط به بخش کشاورزی می باشد. با توجه به بحران خشکسالی، یکی از راه کارهای افزایش راندمان آبیاری، مشارکت دادن کشاورزان در مدیریت آبیاری است. مشارکت کشاورزان علاوه بر کاهش هزینه های دولت برای ساخت و نگهداری زیرساخت های مورد نیاز آبیاری، باعث افزایش حس مالکیت و مسئولیت در بین کشاورزان و مشارکت در نگهداری و استفاده از این زیر ساخت ها می شود. این تحقیق با هدف تبیین سازه های موثر بر مشارکت کشاورزان در مدیریت آبیاری با استفاده از فن تحلیل مسیر در شبکه آبیاری سد درودزن استان فارس انجام شده است. روش تحقیق، روش پیمایش بوده و نمونه مورد مطالعه شامل 270 نفر از کشاورزان بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده چند مرحله ای انتخاب شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که از بین متغیرهای تحقیق، نگرش نسبت به مشارکت در مدیریت آبیاری و درک مشکلات موجود بالاترین تاثیر مستقیم را روی میزان مشارکت کشاورزان در مدیریت آبیاری داشتند. میزان اجتماعی بودن و نگرش نسبت به مراکز ترویج و خدمات کشاورزی بالاترین تاثیر غیر مستقیم روی میزان مشارکت کشاورزان و همچنین بالاترین تاثیر مستقیم روی نگرش افراد نسبت به مشارکت در مدیریت آبیاری را دارا می باشند. بر اساس یافته های تحقیق توصیه های عملی بمنظور جلب مشارکت کشاورزان در مدیریت آبیاری از جمله: ایجاد نگرش مثبت نسبت به مشارکت و همچنین دستگاه های اجرایی از طریق عملکرد شفاف و ارائه بازخورد نتایج فعالیت ها به کشاورزان و همچنین افزایش درک آنها نسبت به مسائل و مشکلات موجود با برگزاری جلسات و تماس مستقیم، ارائه گردید.
  کلیدواژگان: مشارکت کشاورزان، مدیریت آبیاری، سد درودزن، راندمان آبیاری
 • حیاتی، احسانی، قهرمان زاده، راحلی، تقی زاده صفحه 91
  توسعه فعالیت های اقتصادی، رشد جمعیت، افزایش مشغله های زندگی و بالا رفتن سطح استانداردهای زندگی سبب افزایش چشمگیر تقاضا برای محیط های طبیعی و نیاز به گردشگری شده است. کمیابی این منابع از یک طرف و از سوی دیگر کمبود منابع مالی برای احیاء و ایجاد محیط های مناسب تفریحی از طرف دیگر، مدیریت منابع طبیعی را به سوی ارزش گذاری این منابع و استفاده از مشارکت مردم در جهت حفظ و احیاء این منابع سوق می دهد. لذا مطالعه حاضر با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و کاربرد مدل هکمن دو مرحله ای به تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت و میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان پارک های شهری تبریز شامل پارک ائل گلی و مشروطه و هم چنین برآورد متوسط تمایل به پرداخت آنها جهت استفاده از پارک های مذکور پرداخته است. داده های مورد نیاز در تابستان 1387 از طریق تکمیل پرسش نامه و مصاحبه حضوری با 261 بازدیدکننده از این پارک ها جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که متغیرهای درآمد ماهیانه، تعداد اعضای خانواده، جنسیت، میزان رضایت از امنیت اجتماعی و تعداد دفعات مراجعه به پارک در طول سال از عوامل تاثیرگذار بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان می باشد. همچنین متغیر های تاثیرگذار بر میزان تمایل به پرداخت شامل مدت زمان هر بازدید، درآمد ماهیانه، تحصیلات و سن بازدیدکنندگان می باشد. میانگین تمایل به پرداخت هر بازدیدکننده 2231 ریال به ازای هر بازدید برآورد گردید. بیشترین اثر مربوط به متغیر میزان رضایت از امنیت اجتماعی می باشد، لذا فرآهم شدن شرایطی که امنیت اجتماعی بازدیدکنندگان در محیط پارک را افزایش دهد، می تواند عامل مؤثری در جذب و ایجاد آرامش برای آنها باشد.
  کلیدواژگان: هکمن دو مرحله ای، ارزش گذاری مشروط، تمایل به پرداخت، پارک ائل گلی. پارک مشروطه، تبریز
 • دشتی، خداوردیزاده، محمد رضایی صفحه 99
  به منظور کاهش آسیب پذیری اهداف توسعه اقتصادی، گسترش صادرات غیر نفتی و تنوع بخشیدن به درآمدهای صادراتی کشور ضرورت دارد. نظر به اهمیت محصول پسته در صادرات غیر نفتی کشور پژوهش حاضر با هدف تعیین مزیت نسبی و تحلیل ساختار بازار صادرات جهانی پسته صورت پذیرفته است. دوره مورد مطالعه این تحقیق سال های 2006- 2002 را شامل می شود. به منظور تعیین مزیت نسبی کشورهای صادرکننده پسته از دو شاخص مزیت نسبی آشکار شده و مزیت نسبی آشکار شده متقارن و برای تبیین ساختار بازار صادرات جهانی پسته از شاخص های هرفیندال و نسبت تمرکز استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که از بین کشورهای صادرکننده پسته تنها کشورهای لوکزامبورگ، آمریکا، سوریه، هلند، قبرس، اسلواکی، یونان و اردن دارای مزیت نسبی در صادرات پسته می باشند. به علاوه نتایج حاصل از شاخص مزیت نسبی بیانگر اختلاف فراوان مزیت نسبی صادراتی کشور ایران نسبت به سایر کشورهای صادرکننده پسته می باشد اما این مزیت نسبی طی سالهای مورد مطالعه در حال کاهش بوده است. هم چنین هر چند که کشور ایران به عنوان بنگاه مسلط 60 درصد از صادرات جهانی پسته را در اختیار دارد ولی بر خلاف انتظار از قیمت صادراتی مناسبی برخوردار نمی باشد. بدین ترتیب در راستای تقویت و تثبیت شاخص محصول پسته ایران توصیه می گردد با در پیش گرفتن سیاست تنوع صادرات، به تدریج از میزان تمرکز کشور به تعدادی بازار محدود و سنتی کاسته شود.
  کلیدواژگان: پسته، ساختار بازار، صادرات، مزیت نسبی
 • سلامی، رفیعی صفحه 107
  این مطالعه به بررسی اثر وجود محدودیت منابع مالی و تاثیر آن بر سطح تولید برنج در دو استان مازندران و گیلان می پردازد. در این راستا از رهیافت تابع تولید غیرمستقیم و با به کارگیری اطلاعات مربوط به تولیدات برنج برای سال زراعی 1386 در استان های یاد شده استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که کمبود اعتبارات و منابع مالی در تمامی شهرستان های دو استان وجود دارد، بطوریکه در استان گیلان منابع مالی در دسترس 01/23 و در استان مازندران 04/21 درصد کمتر از میزان لازم برای دستیابی به سطح مطلوب اقتصادی در تولید است. این کمبود موجب کاهش میزان تولیدات فعلی در سطح 78/24 درصد در استان اول و 22/23 درصد در استان دوم نسبت به میزان تولید در نبود محدودیت مالی شده است. با توجه نقش به این دو استان در تامین برنج مورد نیاز کشور، تامین اعتبارات مورد نیاز می تواند نقش قابل توجهی در کاهش واردات این محصول داشته باشد.
  کلیدواژگان: تابع تولید غیر مستقیم، برنج، اعتبارات، مازندران، گیلان
 • خواجه روشنائی، دانشور کاخکی، محتشمی برزادران صفحه 113
  اصلاح نظام قیمت گذاری مبتنی بر ارزش اقتصادی آب در بخش کشاورزی، یکی از کارآمدترین ابزارهای مدیریت تقاضا است که به تنظیم الگوی مصرف آب در این بخش می انجامد. با اصلاح تعرفه های آب در بخش کشاورزی، می توان امیدوار بود که مقدار تقاضای آب کاهش یافته و زمینه صرفه جویی و ذخیره سازی آن فراهم گردد. مطالعه حاضر در این راستا، به منظور تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی، از روش تابع تولید در محصول گندم و در شهرستان مشهد استفاده نمود. در این روش به منظور برآورد ضرایب توابع تولید، دو مدل کلاسیک و آنتروپی حداکثر تعمیم یافته مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که روش آنتروپی قادر به برآورد دقیق ضرایب توابع نبوده و نمی توان از نتایج آن در محاسبه ارزش اقتصادی آب استفاده نمود. در حالیکه در روش کلاسیک، تابع ترانسلوگ از بین اشکال مختلف توابع، به عنوان بهترین فرم تابع در تولید محصول گندم، انتخاب و ارزش اقتصادی آب معادل 1870 ریال محاسبه شد.
  کلیدواژگان: ارزش اقتصادی آب، روش کلاسیک، روش آنتروپی حداکثر تعمیم یافته، گندم، مشهد
 • عابد، قربانی، لیاقتی، آق‎خانی، کهنسال صفحه 120
  در این مطالعه با استفاده از داده‎های مقطع زمانی سال 1388 مربوط به 210 نفر از کشاورزان انتخاب شده استان خراسان‎رضوی به روش نمونه‎گیری تصادفی طبقه‎بندی شده تلاش شد تا چارچوبی عملی فراروی بنگاه‎های تولید فناوری ماشین‎های کشاورزی قرار گیرد به نحوی که با استفاده از آن برنامه‎ریزی فروش لیزینگی برای پاسخگویی به نیاز‎ها و کمبود‎های واقعی بهره‎برداران کشاورزی صورت پذیرد. نتایج نشان داد که در گروه فناوری‎های با قیمت بالا، تراکتور در اولویت اول و پس از آن کمباین قرار دارد. در گروه فناوری‎های با قیمت متوسط فناوری بذرپاش در اولویت اول و بعد از آن چاپر قرار دارد. در گروه فناوری‎های با قیمت پایین به ترتیب گاوآهن، دیسک و زیر شکن در رتبه های اول تا سوم می‎باشند. در مجموعه سه فناوری، تراکتور بالاترین تقاضا را به خود اختصاص داد و پس از آن ادوات مرتبط با آن بالاترین تقاضا را دارا می باشند. بنابراین در برنامه ریزی فروش لیزینگی باید هدف گیری اولیه بر تراکتور و ادوات مرتبط با آن، بذرپاش، چاپر و کمباین باشد و در هدف گیری های بعدی سایر تقاضا ها را مورد توجه قرار داد. از سوی دیگر بخش دولتی و خصوصی در برنامه‎ریزی فروش باید بر تحویل سریع فناوری ماشین‎های کشاورزی مورد تقاضا، نرخ بهره زیر 10 درصد، وثیقه‎های انفرادی، فناوری تولید داخل و بازپرداخت سالانه اقساط،‎ تمرکز یابند. مشارکت یارانه‎ای دولت در ارتباط با مابه التفاوت نرخ بهره مورد تقاضای شرکت‎های لیزینگ و بهره برداران کشاورزی می‎تواند به فرایند شکل‎گیری این صنعت در بخش کشاورزی و در نهایت تقاضای مؤثر کشاورزان برای این فناوری‎ها کمک نماید.
  کلیدواژگان: لیزینگ، مکانیزاسیون، ماشین‎های کشاورزی، یارانه
|
 • M. Sobuhi, E. Mojarad Page 1
  Atrak Basin is an agricultural area in North Khorasan province that the most farmers are using from groundwater resources for irrigation their crops. Decreasing rainfall in recent years in this area, competition between urban, agriculture and industrial consumers has increased for water acquisition. In present study, game theory was applied for groundwater resources management of Atrak Basin. Optimal extraction quantity of groundwater resources were quantified with using Pareto frontier curve and four conflict resolution methods for 6 alternative groundwater extraction scenarios. The results showed that, when environmental and economic objectives are assigned equal weight or importance, the best scenario is to extract between 64 and 117 million cubic meters each year. Ultimately, optimal decision making depends on the relative importance weights assigned to the conflicting objectives.
 • J. Ghasemi, A. Asadi Page 13
  The purpose of this descriptive– survey research was to analyze effective factors on entrepreneurial mentality of graduate students of University College of Agriculture & Natural Resources, the University of Tehran. The statistical population of the study consisted of 686 persons of graduate students (M.Sc. & PhD levels), out of which 97 people determined as sample using Cochran Formula and proportionate stratified sampling technique. The sample size was later increased to 150 people for enhancing precision of the study. A questionnaire was the main tool of study. The validity of the questionnaire was approved by the judgment of a panel of faculty members of the Department of Agricultural Extension Education who were assumed here as experts. In order to measure the reliability of the questionnaire, Cronbach Alpha coefficients were calculated for the main scales of the questionnaire which ranged from 0.79 to 0.93 indicating that the tool of study is reliable. The data were analyzed by SPSS-win software. To identify effective factors on entrepreneurial mentality of graduate students, R-type factor analysis was used. The results showed that educational, psychological, communicational and university factors extracted from factor analysis explained 50.46 percent of variance.
 • A. Nikoukar, S.S. Hosseini, - A. Dourandish Page 23
  Price transmission in different levels of market has some effects on producers and dealers’ income and welfare and consumers’ expenditure and welfare. For this reason, analysis of agricultural commodities prices is important both in economical and political aspects. Existence of asymmetrical price transmission will incur increasing in marketing margin and will have profit for marketing factors, also will decrease producers and consumers’ surplus. For the reason that beef provide society nutrition and there are too many producers in this sector, this article conducted with the aim of considering to kind of price transmission in Iranian Beef Industry. In this study, using monthly data for farm, slaughter-house and retail prices for beef during 1998-2005 and error correction model, price transmission model is estimated. Results show that price transmission in all beef marketing level in long run is symmetry and in short run from farm to slaughter-house and from farm to retail level is asymmetry. Elasticity of price transmission show that increase in farm price transmit to retail level with stronger effects. For asymmetry reason in beef market price transmission, consumers pay most expensive price from final price, and marketing factors will get profit for price fluctuation.
 • S. S. Hosseini, S. Rezaei Page 33
  Support per hectare from date producers during four Development Programs (1989-2006) is evaluated using OECD methodology. Results show that, considering real exchange rate, market price support average per hectare for first, Second and Fourth Programs are negative and equal to 39760259, 756853 and 2252143 Rials, respectively. Support in Third Program is 886878 Rials positive. According to the amount of budget payment per hectares, descending order of Programs would be like First, Fourth, Third and Second as their amount are 17287586, 3984724, 2212375 and 1982567 Rials, respectively. Therefore, successful Programs in market price support and budgetary payment are Third and Second, respectively.
 • H. Khaksar Astane, A. Karbassi Page 42
  Agricultural research and promotion are factors of the same system that activity in different organizations framework and have common marginal goal. Therefore, The Joining between research and promotion is important. Both activities are very important, therefore the investment in one part should not have had effect in other part. Therefore, total Goal of this study, is consideration of Substitution or supplementary relation between investment in agricultural research and promotion. Therefore, The Productivity model was used; also, Total Factor Productivity was calculated with Tornquist – Theil indicator. Data was collective from different sources, during 1979-2004. The Results was shown one percent increasing in agricultural research investment, increases total factor productivity 0.080974 percent. Also 1 percent increase in promotion investment; increases total factor productivity 0.038398 percent. The variable of interaction between research and promotion has had significant with negative mark. To become negative this variable shows the both of these variable effect with total factor productivity and these are substitution, the reason is lack of research and promotion budgets in agricultural section.
 • B. Arayesh, S.J. Farajollah Hoseini Page 49
  The objective of this study was The regression analysis of effective factor on people participation in protecting, revitalizing, developing and using renewable natural resources in Ilam province. This study was a casual relative. Sample was taken from natural resource's experts and managers of Ilam province. 56experts and managers were randomly Selected based on Cochrane formula as The subjects of The Study. Regarding research factors (objectives, problem,….)document analysis, library research and field study research, by using questionnaire were used in this Study. The main tool in this Study is questionnaire and its reliability and validity was tested based on experts opinion and a pilot study and its Alfa level was %88.Descriptive and inferential statistics were used and data was analyzed by SPSS 15.To test the hypothesis, correlation, multiple regression, factor analysis were used. The result of inferential finding indicated that, There id a significant relationship between factors of social, political, cultural, economical. psychological and extension planning with people participation, and there isnt any significant relationship between natural resources extension content, and people participation. The result of regression analysis shows that only social –cultural factor from 7 factors of social, political, cultural, economical, psychological agent abilities natural resources extension content, and extension planning had an effect on people participation
 • M. Ghorbani, M.R. Kohansal Page 59
  This paper surveyed factors influencing farmers willingness to participate in green subsidy program for adopting and continuing on soil conservation practices using a cross sectional data of 175 rain-fed wheat producers of Khorasan Razavi province and logit model. Results showed that household's income, slope of land, required credit for soil conservation at farm level, farmer's awareness of effects of soil conservation and sloped cultivated land to total cultivated lands ratio have positive effect and soil conservation experience has negative effect on probability of farmer's participation in green subsidy program of soil conservation practices. Based on results, awareness about the effects of soil conservation, conducting the program towards small farmers through long-run repayment and gratuitous helps, initial targeting to lands with higher slope, attempt to increase farmer's revenue through supplementary activities so as create incentive for receiving soil conservation subsidy credit and serious attention to required credit for soil conservation at farm level suggested.
 • N. Tabaeian, A. Ajili Page 72
  The purpose of this paper is to investigate the factors affecting adoption of agricultural crops insurance among apple growers in Semirom and Eghlid Shahrestans and determining the best model. A survey was conducted using the stratified random sampling. Data were collected by questionnaire from 240 adopters and 157 non – adopters. The results showed that adopters of insurance are more risk taking and also the adopters have more favorable worldview toward bank apparent steem. They have better awareness toward insurance and bigger gardens. Other results is redolent that Multiplicity model is the best model to distinct adopters and non adopters of agricultural insurance.The most important suggestion is application of multiplicity model and to recognition factors by agricultural crops insurance planners. Policy makers should pay attention to factors affecting adoption of insurance including diffusion, economic, institution and environmental factors.
 • T. Azizi Khalkheili, Gh.H. Zamani Page 83
  The main portion of water is consumed by agricultural section in the world. With regards to drought crisis, farmer's participation (FP) in irrigation management can play important role in increasing irrigation water productivity. Farmer's participation decreases public costs for building and maintaining irrigation networks, furthermore, increases their responsibility and ownership feeling towards protecting and use of irrigation networks. This research was conducted to determinate the factors affecting FP in irrigation management by use of path analysis technique on Doroodzan Dam Irrigation Network in Fars province, Iran. Descriptive research method with survey technique, for collecting data, was applied. Multi-stage stratified random sampling was used to select 270 farmers as the research subjects. The research findings showed that farmer's attitude towards participation and problem perception had the greatest direct affect on FP in irrigation management. Farmer's sociability and attitude towards personnel of Extension and Agricultural Service Centers had the greatest indirect affect on FP in irrigation management, and showed the greatest direct affect on farmer's attitude in this regards. Based on the research findings, applicable recommendations were made such as: inducing positive attitude toward participation as well as toward executive organizations by meaningful performance and offering feedback of activities to the farmers; and also increasing their perception toward problems through delivering training sessions and direct contacts.
 • B. Haiati, M. Ehsani, M. Ghahraman Zadeh, H. Raheli, M. Taghizadeh Page 91
  Development of economic activities, population growth, people’s daily increasing business, and improvement of life standards has caused to increase in the demand for natural environments and tourism. The scarcity of these resources and insufficiency of capital resources for the reviving and establishing of the proper recreational environment, have orientated the management of natural resources to appraise the resources and to use people's participation. This study determines factors motivating visitors’ willingness to pay for Elgoli and Mashrouteh parks in Tabriz city. To this end, the contingent valuation method and two-stage Hekman approach are utilized. Also their willingness to pay to visit these parks is estimated. The required data gathered in summer 2008 through questionnaire and interviewing 261 visitors. The results revealed that monthly income, number of family members, sexuality, and degree of individual’s satisfaction from social security status, and the number of times that they visit the park over one year, are the effective factors. Moreover, the variables of duration each visit, monthly income, education and age of the visitors is identified as effective variables on the individual’s willingness to pay. The results showed that average of the willingness to pay is 2231 Rls for per visitor. Based on the results, the most effective variable is the satisfaction of social security. Therefore increasing the social security condition can be highly influence the attractive of these parks.
 • Gh. Dashti, M. Khodaverdizadeh, R. Mohammad Rezie Page 99
  Non-petroleum export expansion and export revenues diversification are some vital steps to reduce Iran’s development goals injuries. As for the importance of Iranian pistachios in its non-petroleum exports, the present study determines the comparative advantages and the global exports market structure of pistachios for 2002-2006. To calculate the comparative advantages of pistachios exporting countries, two indices, i.e., the Revealed Comparative Advantages (RCA) and the Revealed Symmetric Comparative Advantage were worked out. To find out the global exports market structure of pistachio the Herfindahl and Concentration ratio indices were worked out. The Results exposed that among pistachio’s exporting countries Luxembourg, USA, Syria, Netherlands, Cyprus, Slovakia, Greece and Jordan had comparative advantages. This shows an existing wide gap of Iranian comparative advantages indices as compared with that of others. Besides of that, the Iran’s comparative advantage in pistachio export was declining through the period. As regards with concentration, Iran was the dominant firm in global markets and owed 60 percent of market share, but its export prices were not desirable. To reinforce and stabilize the (RCA) of Iranian pistachios, more export differentiation policies and dwindling of market concentration based on a few external markets are recommended
 • H. Salami, H. Rafiee Page 107
  This study investigates the presence of financial constraint and its possible effect on the level of rice production in Gilan and Mazandaran provinces. To this end, an Indirect Production Function was estimated using 2007 crop year production data. Results support the claim that shortage of financial resources is a limiting factor in all cities in these two provinces such that the available financial resources in Gilan and Mazandaran is 23.01 percent and 21.04 percent, respectively, less than the amount required to finance optimum level of production. This limitation has resulted in a 24.78 percent and 23.22 percent decline in production, respectively in Gilan and Mazandaran, as compared to a non-constraint situation. Given the share of these two provinces in providing the rice product needed in the country, supplying sufficient level of financial resources can play a considerable role in reducing import of this product.
 • N. Khajeh Roshanaei, M. Daneshvar Kakhki, Gh. R. Mohtashami Page 113
  Reform of pricing system based on economic value of water in agricultural sector is one of the most efficient tools of demand management, which led to arrangement of water consumption model. It is hoped that demand of water and its waste decrease by reforming water tariffs in agricultural sector; and ground of saving for water is prepared. Current paper in this direction, for defining economic value of agricultural water applied production function method in wheat in Mashhad. In this method, Classic and General Maximization Entropy approaches are applied for estimating coefficients of production function. Results showed that Entropy approach wasn’t able to estimate accurately coefficients of functions and it couldn’t use its results for obtaining economic value of water. Whereas, in classic approach, Translog among different forms of functions was selected, as the best function form in wheat crop, and the economic value of water was calculated in 1870 Rials.
 • S. Abed, M. Ghorbani, H. Liaghati, M.H. Aghakhani, M.R. Kohansal Page 120
  In this paper using a cross sectional data of 210 selected farmers of Khorasan Razavi province in 2009 by stratified random sampling method tried to provide a practical framework to firms of agricultural machinery technology production so that using it's plan for sale leasing to answer the actual needs and lack of agricultural exploitation. Results showed that in high-price technologies group, tractor has first priority and the next priority is for combine. In technology groups of medium-price, broadcast seeder and chopper have first and second priority, respectively. In low price technology groups, plow, disk and subsoiler are in first to third ranks, respectively. In three technologies set, tractor allocated the highest demand and then its implement instruments have the highest demand. Therefore, in planning sale leasing, tractor and its mounted implement instruments, broadcast seeder, chopper and combine should be in the initial targeting and other applications considered in the next targeting. On the other hands, public and private machinery sector must focused on sale planning to fast delivery of agricultural machinery technology demand, interest rate lower than 10 percent, individual bonds, the domestic production technology and annual repayment installments. Subsidy participation of government in relation with interest rate premium requested for leasing companies and agricultural exploiters can help to process formation of this industry in agriculture sector and ultimately effective demand of farmers for these technologies.
 • Page 1