فهرست مطالب

 • Volume:11 Issue: 2, 2010
 • تاریخ انتشار: 1389/05/20
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مقاله های پژوهشی اصیل
 • گلپر رادافشار، سیده فاطمه معصومی صفحه 101
  درآمد: سلکوکسیب یک داروی ضد التهابی غیر استروئیدی (NSAID) از گروه داروهای کوکسیب، به جهت مهار انتخابی ایزوآنزیم های سیکلواکسیژناز 2 (Cox2) از آسیب های جانبی کمتری نسبت به NSAID های معمول برخوردار است. از سوی دیگر بررسی هایی ناچیز در زمینه ی کورتیکوستروئیدها برای تسکین درد پس از جراحی های پریودنتال انجام گرفته است.
  هدف
  هدف از این بررسی، مقایسه ی اثربخشی سلکوکسیب و پردنیزولون در پیشگیری و مهار درد پس از جراحی فلپ پریودنتال بود.
  مواد و
  روش
  این بررسی به گونه ی کارآزمایی بالینی دوسوکور، ضربدری، تصادفی و مهار شده با دارونما (Placebo-control) انجام شد. در این بررسی، شمار بیست بیمار بزرگسال از مراجعین به درمانگاه خصوصی، مبتلا به پریودنتیت مزمن ژنرالیزه متوسط تا پیشرفته شرکت نمودند.
  همه ی بیماران نیاز به جراحی فلپ موکوپریوستئال همراه جراحی محدود استخوان در حداقل سه کوادران داشتند. هر کوادران به گونه ی تصادفی انتخاب شد، تا یک برنامه ی دارویی متفاوت را در هر جراحی برای مهار درد پس از عمل دریافت نماید. شدت درد طی هشت ساعت نخست و نیز روز پس از جراحی توسط دو مقیاس بصری (VAS) و گفتاری (VRS-5) سنجش درد اندازه گیری و ثبت گردید. داده ها به کمک آزمون های آماری فریدمن، همبستگی اسپیرمن (Spearman rank correlation)، آنالیز واریانس یکطرفه و توکی واکاوی شدند.
  یافته ها
  بین دو روش اندازه گیری درد VAS و VRS-5 همبستگی معنادار آماری وجود داشت (001/0 p < و 9/0 = r). با مقیاس VAS و VRS-5، بین سه داروی مصرفی در میانگین نمره ی درد اختلاف معنادار آماری مشاهده شد (بیشترین میزان p به ترتیب: 03/0 و 01/0). میانگین درد با مصرف پردنیزولون و سلکوکسیب نسبت به دارونما در همه ی ساعت ها کمتر بود، همچنین بامصرف سلکوکسیب بیماران میزان درد کمتری را در تمام مقاطع اندازه گیری نسبت به پردنیزولون گزارش نمودند. میان میانگین شماردفعات مصرف داروی کمکی، درهمراهی با پردنیزولون، سلکوکسیب، و دارونما، اختلاف معنادار آماری وجود داشته (001/0 p <) و در مقایسه دوتایی، این تفاوت تنها بین سلکوکسیب و دارونما مشاهده شد (001/0 p <).
  نتیجه گیری
  نتایج این بررسی بیان کننده ی اثر مثبت هر دو داروی سلکوکسیب و پردنیزولون در پیشگیری و کاهش درد پس از جراحی فلپ پریودنتال به همراه تصحیح محدود استخوان است. گر چه طی هشت ساعت نخست پس از جراحی سلکوکسیب از نظر استمرار و مدت زمان کاهش درد نسبت به پردنیزولون و دارونما موثرتر عمل نمود.
  کلیدواژگان: پردنیزولون، پریودنتیکس، درد پس از عمل جراحی، سلکوکسیب
 • محمدحسین فتحی، محمود مرآتیان، حسین مینویی صفحه 109
  بیان مساله: از آلیاژهای پایه ی کبالت به دلیل زیست سازگاری (Biocompatibility) و مقاومت مناسب، برای ساخت کاشتنی (Implant) و سازه های دندانی در دندان پزشکی و جراحی ارتوپدی استفاده می شود. پوشش دهی کاشتنی ها با مواد زیست فعال (Bioactive materials) باعث بهبود تثبیت آن ها در بدن انسان می گردد. روش های گوناگونی برای پوشش دهی گسترش یافته است، اما اجرای پوشش دهی و زیست فعال سازی سطحی (Surface bioactivation)اگر بتواند همزمان با فرایند ساخت باشد، از نظر صرفه ی اقتصادی، کیفیت بالاتر و صرفه جویی در زمان مطلوب تر است.
  هدف
  هدف از پژوهش کنونی، زیست فعال سازی سطح آلیاژ کبالت-کروم از راه وارد کردن پوشش زیست فعال بر سطح، در هنگام اجرای فرایند ریخته گری دقیق و بررسی ویژگی های پوشش بود.
  مواد و
  روش
  در این بررسی پژوهش تجربی- آزمایشگاهی، آلیاژ کبالت- کروم دندانی (با استاندارد ASTM F-75) درون قالب های فراهمتهیه شده با روش ریخته گری دقیق (Investment casting) از راه از راه ریخته گری گریز از مرکز ریخته گری گردید. سطح درونی قالب ها پیش از ریخته گری آلیاژ با پودر هیدرکسی آپاتیت پوشانده شده بود. برای ارزیابی زیست فعالی در آزمایشگاه (In vitro)، نمونه های به دست آمده به مدت چهار هفته در دمای 37 درجه ی سانتیگراد در مایع همانند سازی شده ی بدن (SBF) شناور شدند. از روش واکاوی پراش پرتوی ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، طیف سنجی توزیع پراش انرژی پرتوی ایکس (EDX) و میکروسکوپ نوری (OpM) برای بررسی نمونه های فراهم شده استفاده گردید و سپس، چگونگی تشکیل آپاتیت بر سطح نمونه ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) ارزیابی شد.
  یافته ها
  پوششی غنی از کلسیم و فسفر، با ضخامت میان 100 تا 160 میکرومتر بر روی سطح زیر لایه ی آلیاژ کبالت- کروم شکل گرفت و تنها هیدروکسی آپاتیت به گونه ی جزیی به کلسیم فسفات های دیگر تبدیل شده بود. پس از چهار هفته شناوری در مایع همانند سازی شده ی بدن، تشکیل آپاتیت شبه استخوانی بر روی سطح آلیاژ کبالت-کروم، پس از چهار هفته شناوری در مایع همانند سازی شده ی بدن، نشان دهنده و تایید کننده ی زیست فعال بودن سطح نمونه ها بود.
  نتیجه گیری
  ایجاد پوشش هیدروکسی آپاتیت همراه با فرایند ریخته گری، روشی اقتصادی و کیفی برای زیست فعال سازی سطح آلیاژ کبالت-کروم دندانی است. تشکیل آپاتیت شبه استخوانی بر سطح که نمایه ی زیست فعالی بوده، نشانگر توانایی آلیاژ برای افزایش قابلیت همبندی با استخوان و ترویج رشد آن هنگام استفاده به عنوان ایمپلنت دندانی و ارتوپدی و دیگر سازه های دندانی است.
  کلیدواژگان: پوشش هیدروکسی آپاتیت، آلیاژهای پایه ی کبالت، بیو مواد زیست فعال، زیست فعال سازی سطح
 • مهتاب معمارپور، فرشته شفیعی صفحه 117
  بیان مساله: کاربرد فلوراید و فیشور سیلنت در پیشگیری از پوسیدگی دندان های کودکان اهمیت دارند. بررسی ها بیانگر اثر ترکیبات دارای فلوراید، به ویژه ژل اسید فسفریک فلوراید (Acidulated Phosphated Fluoride (APF)) بر مواد ترمیم کننده ی دندان است.
  هدف
  هدف از این پژوهش، بررسی اثر کاربرد پیاپی ژل فلوراید APF 23/1 درصد بر خشونت سطحی سیلنت های رزینی و گلاس آینومری بود.
  مواد و
  روش
  در این بررسی تجربی، 135 عدد دیسک از دو گونه سیلنت رزینی بی فیلر (Clinpro، 3M) و گلاس آینومر (Triag، GC) در مولد آلومینیومی آماده گردید. به گونه ای که 45 عدد از دیسک ها از سیلنت رزینی، 45 عدد از سیلنت گلاس آینومری و 45 عدد هم از گونه ی سیلنت گلاس آینومری به همراه وارنیش ویژه ی گلاس آینومر روی آن فراهم گردید. نمونه های بالا هر یک به سه گروه 15تایی بخش شدند. در گروه شاهد (گروه 1، 4 و 7) ژل APF بر سطح نمونه ها استفاده نگردید. در گروه های 2، 5 و 8 ژل فلوراید یک بار و به مدت چهار دقیقه بر روی سطح نمونه ها قرار گرفت و در گروه های 3، 6 و 9 چهار بار ژل APF استفاده شد. سپس، نمونه ها در آب مقطر قرار گرفتند. خشونت سطحی نمونه ها با استفاده از دستگاه پروفایل متر (Profilometer) بررسی شد. برای واکاوی آماری داده ها از آزمون کروسکال والیس (Kruskall-Wallis) و داون (Dunn) استفاده گردید.
  یافته ها
  کاربرد یک یا چند بار ژل APF بر سیلنت رزینی اثری در افزایش خشونت سطحی آنها نداشت. اما کاربرد آن بر سطوح سیلنت گلاس آینومری با یا بی وارنیش، سبب افزایش خشونت سطحی شد و میان آنها اختلاف آماری معنادار وجود داشت (05/0 p <). در نمونه های گلاس آینومری، با افزایش شمار دفعات کاربرد فلوراید خشونت سطحی نیز افزایش معنادار نشان داد.
  نتیجه گیری
  کاربرد ژل APF سبب افزایش خشونت سطحی در سیلنت گلاس آینومری گردید، در حالی که اثری بر سیلنت رزینی بی فیلر نداشت.
  کلیدواژگان: فلوراید موضعی، اسید فسفریک فلوراید، پیت و فیشور سیلنت
 • علیرضا صراف شیرازی، مینو رضایی فر صفحه 124
  بیان مساله: کودکان کم سن و غیر همکار نیازمند درمان دندانپزشکی، چالش بزرگی برای دندانپزشکان فراهم می کنند، که با استفاده از آرام بخشی هوشیارانه می توان درمان با کیفیت و ایمنی بیشتری را فراهم ساخت.
  هدف
  هدف از این پژوهش، مقایسه ی اثر کلرال هیدرات با ترکیب هیدروکسی زین- کلرال هیدرات در آرام بخشی کودکان 3 تا 5 ساله ی غیر همکار (Frankl) در دندانپزشکی بود.
  مواد و
  روش
  در این پژوهش بالینی از گونه ی تصادفی متقاطع از دو سوکور شده، 20 کودک 5-3 ساله غیر همکار (بر پایه ی معیار رده بندی Frankl) انتخاب شدند. به کودکان در دو جلسه ی پیاپی درمان داروی آرام بخش داده شد. در یک جلسه داروی کلرال هیدرات (45 میلی گرم/ کیلوگرم) تجویز و در جلسه ی دیگر ترکیب هیدروکسی زین (5/1 میلی گرم/ کیلوگرم) و کلرال هیدرات (40 میلی گرم/ کیلوگرم) تجویز شد (ترتیب تجویز داروها در دو جلسه اتفاقی بود). رفتار بیماران در همه ی جلسه ها توسط یک مشاهده گر (Blind) با معیار سنجش رفتار کارولینای شمالی (NCBRS) ارزیابی و مقایسه شد. برای تعیین موفقیت کیفی درمان نیز، از معیار سنجش رفتاری Houpt استفاده گردید. یافته ها با آزمون مانوا (MANOVA) واکاوی شدند.
  یافته ها
  میانگین بروز رفتار منفی، در سه جلسه ی درمان در گروه مورد بررسی تفاوت معنادار داشت (001/0 p <) و داروها نتیجه ی کاملا مثبتی در آرام بخشی کودکان داشتند. حرکت شدید دست (041/0 p =)، گریه (001/0 p <)، اعتراض شفاهی (027/0 p =) و مقاومت دهانی (001/0 p <) با استفاده از برنامه های دارویی کاهش پیدا کردند. میان دو برنامه ی دارویی اختلافی معنادار گزارش نشد (782/0 p =).
  نتیجه گیری
  در مقایسه ی داروهای ترکیبی کلرال هیدرات و هیدروکسی زین با داروی کلرال هیدرات برای آرام بخشی کودکان غیر همکار در هنگام درمان دندانپزشکی پیشنهاد می شود، که داروی کلرال هیدرات با دوز 45 میلی گرم/ کیلوگرم استفاده گردد.
  کلیدواژگان: کلرال هیدرات، هیدروکسی زین، آرام بخشی هوشیارانه
 • فرزانه احراری، علیرضا صراف شیرازی، مریم گودرزی، بهاره بقایی، نیلوفر خالصه صفحه 134
  بیان مساله: نظراتی گوناگون در مورد زمان مناسب در تشخیص و پیشگیری از نهفتگی دندان نیش بالا وجود دارد. با توجه به گوناگونی فردی زیادی که در زمان رویش دندان ها وجود دارد، به نظر می رسد که سن تقویمی نمی تواند معیار مناسبی در این زمینه باشد.
  هدف
  هدف از این پژوهش، مقایسه ی سن دندانی و سن تقویمی در تشخیص نهفتگی های بالقوه ی دندان نیش بالا بود.
  مواد و
  روش
  این بررسی مقطعی- تحلیلی بر روی 2704 دانش آموز 10 و 11 ساله ی مدارس ابتدایی شهر مشهد انجام شد. در گروه نخست (1232 نفر) همه ی کودکانی که برجستگی باکالی دندان نیش در آنها قابل لمس نبود، مشکوک به نهفتگی در نظر گرفته و برای بررسی پرتونگاری ارجاع داده شدند. گروه دوم (1472 نفر) شامل کودکانی بودند که برجستگی باکالی دندان نیش در آنها قابل لمس نبود و نیز، دندان های پره مولر نخست آن ها رویش یافته یا در حال رویش بود. وضعیت دندان لترال در افرادی که مشکوک به نهفتگی در نظر گرفته شدند، بررسی گردید. یافته ها توسط آزمون مقایسه ی نسبت موفقیت و آزمون دقیق فیشر واکاوی شدند.
  یافته ها
  3/9 درصد از افراد گروه نخست و 5/5 درصد از افراد گروه دوم در معاینه ی بالینی مشکوک به نهفتگی دندان نیش بودند. استفاده از سن دندانی شمار موارد ارجاعی برای بررسی پرتونگاری را به صورت چشمگیری کاهش داد (05/0 p <). پیوند معنادار میان دندان های نیش پالاتالی و لترال ناهنجار وجود داشت (05/0 p <).
  نتیجه گیری
  استفاده از سن تقویمی در تشخیص زود هنگام نهفتگی دندان نیش بالا ممکن است سبب گرفتن پرتونگاری های غیر ضروری شود. با در نظر گرفتن مرحله ی تکاملی سیستم دندانی شمار موارد ارجاعی برای بررسی پرتونگاری به صورت چشمگیری کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: نهفتگی، دندان نیش بالا، سن تقویمی، سن دندانی
 • زهرا بحر العلومی، علی اصغر سلیمانی، فاطمه جعفرزاده صفحه 142
  بیان مساله: روش های محافظه کارانه ی استفاده از چسبنده های عاجی، یکی از جنبه های مهم دندانپزشکی کودکان است. انجام پیوند توسط سیستم های چسبنده ی رایج در عاج دندان های شیری به گونه ی کامل بررسی نشده است.
  هدف
  هدف از این پژوهش، بررسی تعیین استحکام پیوند برشی چهار گونه سیستم چسبنده در عاج مولرهای شیری بود.
  مواد و
  روش
  برای انجام این بررسی تجربی، 48 دندان مولر شیری کشیده شده ی انسان گردآوری و در محلول نرمال سالین در دمای اتاق نگهداری شد. برای آزمایش استحکام پیوند برشی، سطح لبیال یا لینگوال مولرهای شیری مورد استفاده قرار گرفت. سطوح صاف شده ی باکال/ لینگوال 48 دندان به چهار گروه بخش شدند (12= n). ادهزیوهای مورد آزمایش شامل: باند کلیرفیل SE (Clearfil SE Bond)، پرایم و باند NT (Prime & Bond NT)، ادهز (Adhese (AS)) و اگزایت (Exite (EX)) بودند. چهار چسبنده ی عاجی بر پایه ی دستور کارخانه ی سازنده مورد استفاده قرار گرفتند. کامپوزیت Z100 در استوانه هایی به ابعاد 4×3 میلی متر بر روی سطوح عاجی قرار گرفته و پلیمریزه شده و نمونه ها در نرمال سالین به مدت 72 ساعت نگهداری شدند. دندان ها پس از عمل ترموسایکلینگ، با استفاده از دستگاه آزمون یونیورسال اینسترون (Instron) با سرعت تیغه ی 1 میلی متر بر دقیقه زیر نیروهای برشی قرار گرفتند. نتایج با استفاده از آزمون آنوا (ANOVA)، توکی (Tukey) و تی غیر وابسته (T. test) پردازش شدند.
  یافته ها
  استحکام پیوند برشی از 71/4 تا 68/26 مگاپاسکال بر روی عاج متغیر بود (که به ترتیب از زیاد به کم شامل: SE، NT، EX و AS بود). تفاوت در استحکام باند میان چهار گروه از نظر آماری معنادار گزارش شد (0001/0= p).
  نتیجه گیری
  سیستم های چسبنده دارای تکنیک حساسی هستند و در دندانپزشکی کودکان، انتخاب سیستم چسبنده تنها بر پایه ی ویژگی های فیزیکی مواد نبوده بلکه تحت اثر عوامل مرتبط با روش کاربرد آنها نیز است.
  کلیدواژگان: استحکام برشی، دندان شیری، چسبنده های عاجی
 • روشنک غفاری، مسعود فیض بخش، بی بی مهدیه حایری زاده صفحه 147
  بیان مساله: سن دندانی برای بیان تکامل دندانی استفاده می شود و آگاهی از میزان تکامل دندان در آشکار کردن طرح درمان، زمان بندی و دوره ی نگهداری برخی از درمان های ارتودنسی ضروری است.
  هدف
  هدف از این پژوهش، مقایسه ی سن دندانی در افراد با صورت کشیده و کوتاه بود.
  مواد و
  روش
  این بررسی تحلیلی- مقطعی بر روی 53 بیمار (27 دختر، 26 پسر) 8 تا 12 ساله (با میانگین سنی 5/9 سال) دارای پرتونگاری های لترال سفالومتری و پانورامیک که برای درمان ارتودنسی مراجعه کرده بودند، انجام گرفت. بر پایه ی اندازه گیری ارتفاع پیشین زیرین صورت نسبت به ارتفاع همه ی صورت از کلیشه های لترال سفالومتری، نمونه ها در دو گروه دارای صورت کشیده و کوتاه قرار گرفتند. برای بررسی سن دندانی بیماران، دو مشاهده گر پرتونگاری های پانورامیک را ارزیابی و سن دندانی را بر پایه ی روش دمرجیان تعیین کردند.
  داده ها در نرم افزار SPSS با استفاده از آزمون تی زوج و غیر وابسته واکاوی آماری شدند.
  یافته ها
  میانگین سن دندانی در افراد با صورت کشیده 08/1±08/9 سال بود، که در مقایسه با سن تقویمی آن ها (87/0± 6/8 سال) از نظر آماری اختلاف معنادار وجود نداشت (06/0=p). همچنین میانگین سن دندانی در افراد با صورت کوتاه 31/1 ±54/10 سال بود، که در مقایسه با سن تقویمی آن ها (09/1±25/10 سال) از نظر آماری اختلاف معنادار وجود نداشت (32/0=p). اختلاف میان سن دندانی و تقویمی در بین دو جنس در هر دو گروه با صورت کشیده و کوتاه از نظر آماری تفاوت معنی داری نداشت(71 /0=p و 73/0= p). مقایسه ی میان دو گروه با الگوی رشدی کوتاه و بلند صورت که با استفاده از آزمون تی انجام گردید، تفاوت معنادار میان اختلاف سن دندانی و تقویمی را نشان نداد (82/0= p).
  نتیجه گیری
  در بررسی انجام شده بر روی افراد 8 تا 12ساله تفاوت آماری معنادار در سن دندانی با تقویمی در افراد با صورت بلند و کوتاه وجود ندارد. بنابراین، تفاوت سن دندانی در دو گروه آن اندازه بزرگ نیست، که از نظر بالینی درمان را تحت اثر قرار دهد. ولی، در پسران دارای صورت کوتاه سن دندانی هشت ماه بیشتر از سن تقویمی بود، که البته از لحاظ آماری معنادار نیست ولی از لحاظ بالینی و شروع درمان می-تواند با اهمیت باشد.
  کلیدواژگان: نوع صورت، تکامل، دندانی، سن تقویمی
 • رزا حقگو، فاطمه فروزش تبار صفحه 154
  بیان مساله: مصرف بالای نوشیدنی های گازدار و غذاهای اسیدی شایع ترین عامل ایجاد ساییدگی (اروژن) دندانی است.
  هدف
  هدف از این پژوهش، بررسی اثر پر مصرف ترین نوشیدنی های گازدار موجود در بازار ایران بر میکروهاردنس مینای دندان دایمی بود.
  مواد و
  روش
  این پژوهش تجربی- آزمایشگاهی بر روی 30 دندان آسیای بزرگ پنهان کاملا سالم، که به روش جراحی بیرون آورده شده و به گونه ی تصادفی به سه گروه بخش شده بودند، انجام گردید. سطحی 5×5 میلی متری از مینای دیستال دندان ها به مدت 5 دقیقه در 40 میلی لیتر از نوشیدنی های تازه قرار گرفت و میکروهاردنس دندان ها با وارد کردن نیرویی به میزان 50 گرم به وسیله ی دستگاه سنجش میکروهاردنس اندازه گیری شد. برای واکاوی آماری داده های درون هر گروه از آزمون تی زوج (Paired T test) و میان گروه ها از آزمون آنوا (ANOVA) استفاده گردید.
  یافته ها
  میکروهاردنس مینای دندان ها پس از شناوری در نوشابه ی زمزم کولا 76/13 درصد و به دنبال کاربرد دلستر لیمویی بهنوش 7/5 درصد کاهش یافت. آب شهری کاهش معناداری در میانگین میکروهاردنس نمونه ها ایجاد نکرد (5/0= p). میان میزان کاهش میکروهاردنس ناشی از نوشیدنی های بالا اختلاف آماری معنادار وجود داشت (001/0= p).
  نتیجه گیری
  بر پایه ی نتایج این بررسی، در شرایط آزمایشگاهی میکروهاردنس مینای دندان ها به دنبال استفاده از نوشابه ی زمزم و دلستر کاهش می یابد، که این کاهش در نوشابه ی زمزم بیشتر از دلستر است.
  کلیدواژگان: اروژن، مینا، میکروهاردنس
 • زهره جعفری اشکاوندی، گیتا رضوانی، حیدر علی مردانی فرد صفحه 161
  بیان مساله: تشخیص درست، نخستین گام در درمان بیماری است. همخوانی تشخیص های بالینی و آسیب شناسی، بیان کننده ی دیدگاه درست جراح و آسیب شناس در تشخیص بیماری است.
  هدف
  این پژوهش، با هدف بررسی میزان همخوانی تشخیص بالینی و آسیب شناسی آسیب های دهان، فک و صورت در بیماران مراجعه کننده به بخش آسیب شناسی دانشکده ی دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال های 1380 تا 1385 انجام گرفت.
  مواد و
  روش
  این بررسی به صورت تحلیلی و گذشته نگر با استفاده از 613 پرونده ی مربوط به بیماران مراجعه کننده به بخش آسیب شناسی در سال های 1380 تا 1385 انجام شد. اطلاعات مربوط به سن، جای آسیب و تخصص پزشک جراح استخراج و با استفاده از آزمون کای دو و نرم افزار 15 SPSS واکاوی گردید.
  یافته ها
  در 81 درصد از موارد، تشخیص بالینی و آسیب شناسی ضایعه با هم همخوانی داشت. بیشترین هماهنگی تشخیص در دهه ی هشتم و کمترین آن در دهه ی نخست به دست آمد. بیشترین میزان هماهنگی تشخیص بالینی و آسیب شناسی در مخاط وستیبول و کمترین آن در ناحیه ی کام دیده شد. موکوسل و آسیب های واکنشی بافت نرم بیشتر از دیگر آسیب ها و تومور های خوش خیم غیر ادنتوژنیک و آسیب های اپی تلیالی کمتر از همه به صورت بالینی تشخیص داده شدند.
  نتیجه گیری
  بر پایه ی نتایج به دست آمده از این بررسی، افزایش آموزش های لازم، دقت بیشتر پزشکان به نشانه های بالینی و تعامل هر چه بیشتر جراح و آسیب شناس برای تشخیص و درمان بهتر بیماران لازم است.
  کلیدواژگان: تشخیص بالینی، آسیب شناسی، میزان توافق
 • مقاله های پژوهشی کوتاه
 • کتایون اصفهانی زاده، مسعود امانلو، ناصر ولایی، شراره موسوی زاهد صفحه 169
  بیان مساله: فلوراید یکی از شناخته شده ترین و مفیدترین مواد در مهار پوسیدگی است، ولی مصرف مقادیر بالای فلوراید می تواند باعث فلوئوروزیس دندانی شود. چای یکی از مواد دارای فلوراید بالاست. چای کیسه ای که در کشور ما استفاده ی فراوانی دارد دارای مقادیر بالای این یون میباشد.
  هدف
  هدف از این بررسی، تعیین میزان فلوراید چند گونه چای کیسه ای پر مصرف در ایران بود.
  مواد و
  روش
  در این پژوهش توصیفی، شمار شش نمونه از گونه های چای های کیسه ای پر مصرف در ایران فراهم شده (شش بسته از هر یک). از هر بسته یک عدد چای کیسه ای در یک فنجان بلور قرار داده و 100 میلی لیتر آب جوش به آن افزوده شد. چای کیسه ای را به مدت زمان اعلام شده توسط کارخانه ی سازنده در فنجان تکان داده و پس از بیرون آوردن آن به همه ی محلول ها به نسبت یک به یک ماده ی TISAB (تیزاب) افزوده شد. غلظت یون فلوراید در نمونه ها به روش پتانسیومتری اندازه گیری گردید. تفاوت میان فلوراید گونه های چای کیسه ای با استفاده از آزمون آنوا بررسی شد.
  یافته ها
  میانگین فلوراید همه ی نمونه ها 06/1±02/2 ppm به دست آمد. بیشترین و کمترین غلظت فلوراید به ترتیب مربوط به چای کیسه ای احمد (23/0±27/3 (ppm و زرین (02/0 ± 7/0 (ppm است (01/0 p <).
  نتیجه گیری
  نتایج این بررسی نشان داد، که میزان فلوراید چای کیسه ای بالاست و در افراد با استفاده ی بالا از چای باید از انواع با فلوراید کمتر استفاده شود.
  کلیدواژگان: فلوراید، چای، الکترود اختصاصی
 • عدیله شیر محمدی، معصومه فرامرزی صفحه 173
  بیان مساله: مهار پلاک میکروبی و آموزش بهداشت جزو مهم درمان های دندانپزشکی است، که موفقیت دراز مدت مراقبت های دندانپزشکی و پریودنتال را تضمین می کند.
  هدف
  هدف از این پژوهش، مقایسه ی میزان کارآیی آموزش های بهداشت دهان داده شده به بیماران مراجعه کننده به بخش پریودنتولوژی دانشکده ی دندانپزشکی تبریز در افزایش سطح آگاهی و بهبود نگرش و کارکرد آنان در مهار پلاک میکروبی در دو گروه جوان و بزرگسال بود.
  مواد و
  روش
  برای این منظور در یک مطالعه مداخله ای (نیمه تجربی) شمار 100 بیمار مراجعه کننده به بخش پریودنتولوژی دانشکده ی دندانپزشکی تبریز به گونه ی تصادفی ساده انتخاب شده و تحت آموزش مهار پلاک قرار گرفتند. در آغاز بررسی و در فاصله های یک و دو هفته و سپس یک ماهه پس از آموزش بهداشت، بیماران پرسشنامه ای را که برگرفته از پرسشنامه ی OHI-S (Index Simplified Oral Hygiene) سازمان بهداشت جهانی (WHO) و دارای 14 پرسش بود، پر کردند. نمایه ی پلاک همه ی بیماران توسط یک فرد معاینه کننده بر پایه ی نمایه ی پلاک O''Learyاندازه گیری شد. پس از مقایسه ی پرسشنامه های پیش و پس از آموزش بهداشت دهان، میزان تغییرات در آگاهی، نگرش و کارکرد بیماران بر پایه ی آزمون تی زوج (Paired t-test) و با استفاده از نرم افزار آماریSPSS 13 ارزیابی گردید.
  یافته ها
  یک ماه پس از آموزش مهار پلاک برای بیماران، 46 درصد افزایش در سطح آگاهی، 123 درصد بهبود در سطح نگرش و 27/43 درصد کاهش در نمایه ی پلاک دیده شد، که هر سه معیار اختلاف معنادار با اندازه های آغازین نشان دادند (به ترتیب 021/0p=، 018/0 p= و 018/0 p =).
  نتیجه گیری
  نتایج این بررسی نشان داد، که آموزش بهداشت دهان به صورت پیاپی باعث بهبود چشمگیری در میزان آگاهی، نگرش و کارکرد بیماران در مهار پلاک می گردد.
  کلیدواژگان: آموزش بهداشت دهان، نمایه ی پلاک، آگاهی، نگرش، کارکرد
 • مقاله های گزارش مورد
 • غلامرضا جهانشاهی، سید حسین طبابایی اردکانی صفحه 177
  استئوسارکوما یکی از شایع ترین تومورهای بدخیم آغازین استخوانی است، که در آن سلول های مزانشیمی بدخیم توانایی تولید اوستئوئید یا استخوان نابالغ را دارند. استئوسارکوماهای استخوان های کرانیوفاسیال 6 تا 10 درصد موارد را تشکیل داده و معمولا در بیماران بالای بیست سال دیده می شوند. از دیدگاه شکل شناختی و رفتار بالینی، استئو سارکوما را به چندین زیر گروه بخش نموده اند. استئوسارکومای درجه پایین (Low grade) گونه ی کمیابی با دست کم آناپلاستیسیته ی سلولی به شمار می رود.
  گزارش مورد: بیمار، دختری 18 ساله ای با تورمی سفت و بی درد با گسترش باکالی و لینگوالی ناحیه ی سمفیز فک پایین مراجعه کرده بود و در طی دو مرتبه عودهای پیشین، برای وی تشخیص نادرست آسیب فیبرو- اسئوس خوش خیم مطرح شده بود. سرانجام، در عود سوم تشخیص استئوسارکوم درجه پایین با کانون هایی از تغییرات درجه بالا (High grade) قطعی شد. از آنجا که در استئوسارکوم درجه پایین تغییرات سلولی چشمگیر نیستند، بنابراین تشخیص قطعی نیازمند بررسی مقاطع میکروسکوپی گوناگون و برقراری پیوند میان نمای میکروسکوپی و نمای پرتونگاری و بالینی و تاریخچه ی بیماری است، در این مقاله تشخیص های نادرست پیشین، تشخیص نهایی و درمان بیمار مورد بحث قرار گرفته اند.
|
 • Radafshar G., Masoomi Sf Page 101
  Statement of Problem: Postoperative pain after periodontal surgical procedures is a common complaint. Celecoxib, a cyclooxygenase (COX)-2 inhibitor NSAID, is associated with a lower incidence of well known side effects reported for the conventional NSAIDs. Sparse information is available on the efficacy of Celecoxib, or Prednisolone, a steroidal anti-inflammatory drug, following periodontal surgery.
  Purpose
  The aim of the present study was to compare the analgesic efficacy of Celecoxib and Prednisolone after periodontal mucoperiosteal flap with minor osseous surgery. Methods and Material: In this randomized, double-blind, cross-over, placebo-controlled, clinical trial, 20 patients with generalized, moderate to severe chronic periodontitis underwent three mucoperiosteal flap with minor osseous surgery with at least 4 week interval. Each quadrant was randomly assigned to receive one of the following medications in two doses starting one hour before surgery: 200 mg celecoxib, 10 mg Prednisolone, and placebo. The patients filled out a visual analogue scale (VAS) and a five-point verbal rating scale (VRS-5) at 11 predetermined time periods. Data analyses were performed, using Friedman, Pearson correlation and Spearman rank correlation tests.
  Results
  There was a statistically significant lower pain reported in the celecoxib than placebo groups during 9 postoperative time periods using VAS (p =0.03). This value was statistically significant for all the time periods under investigation, using VRS-5 (p =0.01). The level of pain was lower in Prednisolone than in the placebo groups at the four-hour period (p =0.045), and during the day after surgery (p =0.01). A statistically significant lower pain perception was reported with the use of celecoxib at three postoperative hours (3, 5 and 6) than Prednisolone (p =0.02). There was a positive correlation between VAS and VRS-5 pain rating scales used in this study (p =0.0001, r =0.938).
  Conclusion
  Within the limitations of this study, preventive and postoperative uses of Celecoxib and Prednisolone were effective in the control of pain following periodontal flap with minor osseous surgery. However, during the first 8 postoperative hours, Celecoxib showed a superior efficacy in the duration and continuity of pain relief in comparison with Prednisolone.
 • Fathi Mh., Meratian M., Minouei H Page 109
  Statement of Problem: Cobalt-base alloys are widely used for fabrication of dental structures and dental and orthopedic surgical implants due to their biocompatibility. Application of coatings on the implants with bioactive materials improves their fixations in human body. Performing the operation during the casting process is very interesting due to the economical benefits and higher quality.
  Purpose
  The aim of this study was surface bioactivation of the dental Co-Cr-Mo alloy via performing the bioactive coating on the surface of the alloy during the investment casting process and evaluating the properties of the coating.Methods and Material: In the present experimental research, the Co-Cr-Mo alloy (ASTM F-75) specimens were poured into the molds prepared via investment mold technique. The internal surface of the molds was previously coated with hydroxyapatite powder via painting coating method. The obtained specimens were analyzed by x-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), energy-dispersive X-ray (EDX) spectroscopy and optical microscopy. The prepared specimens were immersed in simulated body fluid (SBF) at 37 °C for 4 weeks in order to evaluate the bioactivity of the surface of the specimens.
  Results
  A desired coating enriched with phosphor and calcium with a thickness of 100-160 micrometer was formed on the surface of Co-Cr-Mo alloy. Formation of bone-like apatite on the surface of coated Co-Cr-Mo alloy specimen, after 4 week immersion in SBF, was the indication of surface bioactivity of the obtained specimens.
  Conclusion
  Preparation of hydroxyapatite coating during the investment casting process is an economical method to form a bioactive surface on the metallic cast implants. The surface bioactivity of the dental and orthopeadic implants can promote the osteointegration and better biological fixation.
 • Shafiei F., Memarpour M Page 117
  Statement of Problem: Application of fluoride and fissure sealant has an important cariostatic effect. The impact of topical fluoride, especially APF (Acidulated Phospheted Fluoride) gel on the restorative materials has been studied.
  Purpose
  To assess the effect of repeated application of APF (1.23%) on the surface roughness of two sealant materials.Methods and Material: In this experimental study, 135 specimens of two sealant materials were prepared, using Aluminum cylindrical molds in three groups of 45 including: unfilled resin sealant (Clinpro), glass ionomer sealant (Triages) and glass ionomer sealant with covering of GC varnish. Then, these three groups were divided into three sub groups of 15 as follows:Group 1, 4, 7 (control): No treatment. Group 2, 8, 5: Single application using APF Group 3, 6, 9: Four times application using APF The APF was applied on the experimental specimen every time for 4 minutes. Then, the samples were stored in the distilled water. Finally, the surface roughness of the sealants was measured using Profilometer. The statistical analysis was performed by Kruskal-Wallis and Dunn tests.
  Results
  Resin sealant exhibited no surface roughness changes following fluoride gel application (single or four applications). APF produced a statistically significant increase in the surface roughness of glass ionomer with and without varnish on them. Repeated application of APF on the surface glass ionomer specimen significantly increased their surface roughness.
  Conclusion
  The result of the present study revealed that APF gel application significantly increases the surface roughness of glass ionomer sealants, without any effect on the resin sealant.
 • Sarraf Shirazi A., Rezaeefar M Page 124
  Statement of Problem: Dental treatment for anxious children is a great challenge for dentists. Pharmacologic techniques may lead to dental treatments with better safety and quality.
  Purpose
  The purpose of this study was to compare the sedative effect of chloral hydrate alone with chloral hydrate-hydroxyzine regimen in dental treatment of very anxious 3-5 year-old children.
  Materials And Method
  This study was a blind randomized cross-over trial. Each individual had his/her own control within each protocol. Furthermore, the two protocols were compared. Twenty children, who exhibited "definitely negative behavior" according to the Frankl scale, were assigned to receive oral chloral hydrate (45 mg/kg) for one session or a combination of chloral hydrate (40 mg/kg) and hydroxyzine (1.5 mg/kg) for the other session. The children's behavior during the treatment was observed and ranked by a blind examiner, based on NCBRS method. Also, the qualitative success rate was determined by Houpt rating scale for the overall behavior. The data were analyzed, using SPSS software and MANOVA test.
  Results
  Children in both treatment sessions presented better scores for behavior than those in the first session (p <0.001). Based on the present findings, the following negative behaviors were significantly reduced in pharmacotherapy sessions: high hand (p =0.041), crying (p <0.001), verbal protest (p =0.027) and oral resistance (p <0.001). There was no statistically significant difference between the effect of the two pharmacologic regimens during treatment sessions (p >0.05).
  Conclusion
  Oral chloral hydrate) 45 mg/kg) is recommended as a sedative agent for dental treatment of very anxious children as compared to the combination of chloral hydrate with hydroxyzine.
 • Ahrari F., Sarraf Shirazi A., Goodarzi M., Baghaee B., Khaleseh N. Page 134
  Statement of Problem: There are different views about the optimal time for detection and prevention of maxillary canine impaction. With respect to the large individual variation in the timing of eruption of the teeth, it seems reasonable not to consider chronological age as a valid criterion in this regard.
  Purpose
  The aim of this study was to compare dental and chronological ages in the diagnosis of potential maxillary canine impaction.Methods and Material: This analytical cross-sectional study was done on 2704 students aged 10-11 year in Mashhad. In the first group (1232 children), all of the children whose maxillary canine bulges were not palpable were suspected with impaction and referred for radiographic examination. In the second group (1472 children), the children whose canine bulges were not palpable were referred for radiographic examination if only the first premolars had erupted or were erupting. The condition of the lateral incisor teeth was inspected in children suspected with impaction. The data were analyzed by comparing the proportion of success and Fisher’s exact test.
  Results
  From the children examined in the first group, 9.3% and from those examined in the second group, 5.5% were suspected with impaction in the clinical examination. The application of dental age reduced the number of referrals for radiographic examination significantly (p <0.05). There was an association between palatal position of the maxillary canines and anomalous lateral incisors (p <0.05).
  Conclusion
  Consideration of chronological age in early diagnosis of maxillary canine impaction may result in unnecessary radiographic examination. The number of referrals for radiographic examination will be significantly reduced when the developmental stage of dentition is considered.
 • Bahrololoomi Z., Soleymani Aa., Jafarzadeh F Page 142
  Statement of Problem: Conservative procedures using dentine adhesives are one of the important aspects of pediatric dentistry. The bonding performance of current adhesive systems to primary dentine has not been thoroughly researched.
  Purpose
  The aim of this study was to evaluate shear bond strength of four adhesive systems bonded to primary molars dentine.Methods and Material: For this experimental study, 48 extracted primary human molars were collected and stored in normal saline at room temperature. For shear bonding test, the labial or lingual surfaces of the primary molars were used. The flat buccal/lingual surfaces of the teeth were divided into four groups (n=12). The tested adhesives were: Clearfil SE Bond (SE); Adhese (AS); Prime and Bond NT (NT) and Exite (EX). Four dentine adhesives were applied following the manufacture's instructions. Composite (Z100) cylinders (3×4mm) were polymerized on the treated dentine surfaces and specimens were stored in normal salin for 72 hours perior to testing. After thermocycling, the teeth were subjected to shear stress using a universal testing machine (Instron) at a crosshead speed of 1 mm/min. The results were analyzed with ANOVA and Tukey's HSD test.
  Results
  The shear bond strength values ranged from 4.71 to 26.68 Mpa on dentine, in decreasing order of SE, NT, EX and AS. The differences in bond strengths between the four groups were statistically significant (p =0.000l).
  Conclusion
  Adhesives systems are technique sensitive and in pediatric dentistry, choice of adhesive system may be affected not only by physical properties of the materials but also by factors related to the method required for their application.
 • Ghafari R., Feyzbakhsh M., Haeryzade Bm Page 147
  Statement of Problem: Dental age is used for dental maturation description. Knowledge about dental maturation is useful for determination of the plan, time and retention period of orthodontic treatments.
  Purpose
  The purpose of this research was to compare the dental age in subjects with vertical and horizontal growth patterns.
  Materials And Method
  This analytic cross-sectional study was conducted on the panoramic and lateral cephalometric radiographs of 53 patients referred for orthodontic treatment including 26 boys and 27 girls, aged 8–12 years, with a mean chronological age of 9.5 years. The patients were selected according to their lower anterior facial height as a percentage of the total facial height on the cephalometric radiographs. Then the two groups, one with long and the other with short anterior facial height, were compared based on their dental ages. Dental age was determined for each subject on the panoramic view by two observers, using Demirjian's dental maturity score. The data were analyzed by independent and paired T-test, using SPSS.
  Results
  The mean dental age and the mean chronological age in the subjects with long anterior facial height were 9.08±1.8 and 8.6±0.87 years, respectively (p = 0.06). The patients with short anterior facial height demonstrated the mean dental age of 10.54±1.31 years and the mean chronological age of 10.25±1.09 years (p = 0.32). There was no statistically significant difference in the dental age score between the two extreme groups. Also, there was no statistically significant difference in the dental and chronological age between girls and boys in patients with long and short faces (p = 0.71, p =0.73).
  Conclusion
  The difference in the dental age between long and short facial types in subjects aged 8-12 years is not clinically relevant. Boys with short anterior facial height demonstrated a tendency toward more advanced dental age (8 months), revealing no significant different; however, it should be considered important in the clinical study.
 • Haghgoo R., Foruzeshtabar F Page 154
  Statement of Problem: Excess consumption of acidic foods is the most common etiologic factor in human dental erosion.
  Purpose
  This study aimed at the assessment of the effect of the mostly consumed carbonate beverage and soft beer on the microhardness of the permanent teeth enamel.Methods and Material: In this experimental study, 30 extracted human molar teeth free of crack, caries, wear and hypocalcification were randomly divided into three groups. The before exposure microhardness of all teeth were measured. Then each group was exposed to one of the fresh drinks, carbonate beverage and soft beer, for 5 minutes. The exposed surface was the same in all the samples (a 5 x 5 mm square of the distal surface). The amount of drinks per sample was the same as well (40 ml). At the end of the exposure period, the microhardness of the teeth were measured again. Microhardness changes in each group were analyzed by paired t-test and those between groups were analyzed by one way ANOVA.
  Result
  The mean of the primary enamel microhardness after immersion in carbonate beverage (Zamzam cola) and soft beer (Behnoosh lemon delester) decreased as much as 13.76% and 5.7% respectively. Tap water did not have any significant effect on the enamel microhardness. Moreover, there was a statistically significant difference between the amounts of reduction of the enamel microhardness for each beverage.
  Conclusion
  Reduction of enamel microhardness after application of Zamzam cola® and Behnoosh lemon delester® was statistically significant but after immersion in tap water there were not significant differences. However, the amount of reduction for delester group was much less than Zamzam cola®.
 • Jaafari Ashkavandi Z., Rezvani G., Mardanifard Ha Page 161
  Statement of Problem: A correct diagnosis is the first step of treatment. The correspondence of clinical and histopathologic diagnosis is an indicator of the correct opinion of the surgeons and pathologists in diagnosis.
  Purpose
  This study aimed to evaluate the agreement rate of clinical diagnosis and histopathologic reports of the patients referring to oral pathology department of Shiraz dental school from 2001-2006.Methods and Material: In an analytic, retrospective study on 613 files of patients from the archive of oral pathology department, data on the age, site and surgeon were collected and analyzed by SPSS software using Chi-square test.
  Results
  Eighty one percent of the clinical diagnoses were confirmed with the pathologic reports. The greatest concordance was observed in the 8th decade and the lowest, in the first decade of life. The highest percentage of correct diagnosis was found in the vestibular mucosa, and the lowest in the palate. The highest percentage of agreement was observed for the mucocele and reactive soft tissue lesions, and the lowest for the benign non-odontogenic tumors and epithelial lesions.
  Conclusion
  According to these results, more effective education, the exact clinical examination of the patients and more surgeon- pathologist correlations are necessary.
 • Esfahanizadeh K., Amanloo M., Valaee N., Moosavi Zahed Sh Page 169
  Statement of Problems: Fluoride is one of the best known and most effective substances in caries prevention; however, excessive consumption of this ion can cause fluorosis. Tea is reported as one of the beverages with high concentration of fluoride and teabags which are frequently used in Iran are rich in this ion.
  Purpose
  The aim of this study was to determine the fluoride content of some most widely used teabags in Iran.
  Materials And Method
  In this descriptive study, six packages of six different brands of tea were purchased. One teabag of each package was placed in a crystal cup and 100cc of boiling distilled water was added. The teabags were shaken for the time recommended by the manufacture and upon removal, buffer TISAB by ratio 1/1 was added to all the solutions. The fluoride content of each sample was measured by fluoride specific electrode and the results were analyzed using SPSS. The fluoride differences between the groups were analyzed using ANOVA test.
  Results
  The mean fluoride content of all the samples was 2/02±1/06 ppm. Maximum and minimum fluoride contents were found in Ahmad teabag (3/27±0/23 ppm) and zarin teabag (0/7±0/02), respectively (p <0.01).
  Conclusion
  This study showed that the fluoride content of teabags is high; hence, heavy tea consumers should use brands with lesser fluoride.
 • Shirmohammadi A., Faramarzie M Page 173
  Statement of Problem: Plaque control and its instruction is an important part of dental treatments which guarantees the long term success of the periodontal and dental care.
  Purpose
  The purpose of this research was to evaluate the efficiency of the oral hygiene instruction given to the patients on the amount of awareness and improving their attitude and practice. Method and Material: For this purpose, a number of 100 patients were selected randomly and instructed oral hygiene methods. The patients filled out a questionnaire including 14 questions derived from OHI-S questionnaire of WHO at the beginning of the study and at the intervals of one and two weeks and 1-month. The plaque index of all the patients was measured by an examiner on the base of O’Leary plaque index. After comparing the pre and post oral health questionnaires, changes in the rate of attitude, awareness and practice of patients were analyzed with paired t-test.
  Results
  One month after oral hygiene instruction, the patients’ awareness and attitude increased by 46% (p = 0.021) and 123% (p = 0.018) respectively. The plaque index decreased by 43.27% (p = 0.018). All of the parameters showed a significant difference from baseline (p <0.05).
  Conclusion
  The results of this study showed that repeated oral hygiene instruction makes a significant improvement on the amount of awareness, attitude and practice of patients in relation to plaque control.
 • Jahanshahi Gh., Tabatabaie Ardakanie Sh Page 177
  Introduction
  Osteosarcoma is one of the most common primary malignant tumors of the bone in which malignant mesenchymal cells have the capability of producing osteoid or immature bone. Osteosarcoma of the craniofacial bones accounts for 6% to 10% of all the cases and usually occurs in patients older than 20 years of age. As to morphologic and clinical aspects, osteosarcoma can be divided into several subgroups. Central low-grade osteosarcoma is a rare variant of osteosarcoma with minimal cellular anaplasticity. Case Report: The patient was an 18 year old girl who presented with a firm, painless, dome-shaped swelling with buccal and lingual extension of the symphysal region which was misdiagnosed as benign fibro-osseous lesions in two previous recurrences. In the third recurrence, the diagnosis of low-grade osteosarcoma with the foci of high grade transformation was finalized. Because low-grade osteosarcoma of the jaws appears histologically unremarkable, definite diagnosis of this neoplasm requires the study of numerous microscopic sections and correlation of the histological features, patient's history, and clinical and radiographic findings. In this study, the previous misdiagnosis, final diagnosis and treatment of this case have been discussed.