فهرست مطالب

کودکان استثنایی - پیاپی 2 (زمستان 1380)
 • پیاپی 2 (زمستان 1380)
 • 100 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1380/12/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سعید حسن زاده، اصغر مینایی صفحه 119
  پژوهش حاضر با هدف انطباق، اعتباریابی، رواسازی و هنجاریابی آزمون رشد زبان، روی نمونه ای با حجم 1235 نفر (626 پسر و 609 دختر) از کودکان 0-4 (4 سال تمام) تا 11-8 (8 سال و 11 ماه) شهر تهران که با روش نمونه برداری چند مرحله ای انتخابب شدند، اجرا گردید. آزمون TOLD-P:3 مشتمل بر 9 خرده آزمون (6 خرده آزمون اصلی و 3 خرده آزمون تکمیلی) است. علاوه بر این، از ترکیب نمرات خرده آزمون های اصلی، 6 نمره مرکب نیز به دست می آید. برای انطباق و هنجاریابی این آزمون ابتدا دستورالعمل اجرایی و گویه های آزمون به زبان فارسی ترجمه شد.
  کلیدواژگان: هنجاریابی، زبان دریافتی، زبان بیانی، اعتباریابی، رواسازی
 • تورج هاشمی، احمد علی پور صفحه 135
  سه منظور مقایسه شکل گیری مفهوم در دانش آموزان ناشنوا و شنوا، بر اساس روش رشدی-مقطعی 60 دانش آموز شنوا (30 دختر و 30 پسر) و 60 دانش آموز ناشنوا (30 دختر و 30 پسر) در مقاطع سنی 7، 9، 11، 13 و 15 سال، از میان مناطق آموزش و پرورش تبریز و مدرسه ویژه کودکان ناشنوا در این شهر، به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای بررسی شکل گیری مفهوم از آزمون ویگوتسکی معروف به کازانین-هافمن استفاده گردید.
  کلیدواژگان: شکل گیری مفهوم، دانش آموزان ناشنوا، آزمون ویگوتسکمی
 • حکیمه سادات موسوی، الهه محمداسماعیل صفحه 151
  آموزش راهبرد خودگردانی یکی از تکنیک های رفتاری-شناختی است که به کودک پرخاشگر دارای نقص شناختی نحوه تحلیل رویدادها، روند حل مساله، انتخاب راهبردهایی جهت کشف راه حل ها و گام های رسیدن به هدف را آموزش می دهد. هدف از این پژوهش، بررسی اثر آموزش راهبرد خودگرانی (خود دستوری کلامی) در کاهش رفتارهای پرخاشگرانه کودکان بود. با استفاده از روش نمونه گیری انباشته، تعداد 3 نفر دانش آموز پرخاشگر، بر اساس چک لیست پرخاشگری و آزمون هوشی وکسلر با کسب نمره 54 در چک لیست و 101 در آزمون وکسلر انتخاب گردیدند.
  کلیدواژگان: راهبرد خودگرانی، پرخاشگری، خوددستوردهی کلامی
 • سیمین بشاورد، محسن شکوهی یکتا، الهه حجازی، احمد به پژوه صفحه 171
  پژوهش حاضر تاثیر آموزش راهبردهای شناختی - فراشناختی را بر عملکرد حل مساله ریاضی دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر شهر شیراز مورد مطالعه قرار داده است. نمونه مورد مطالعه، شامل 40 نفر دانش آموز پسر و دختر کم توان ذهنی پایه اول دوره مهارت آموزی (طرح جامع) بود که در قالب کلاس های طبیعی و دست نخورده به عنوان گروه آزمایشی و گواه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، آزمون محقق ساخته حل مساله ریاضی بود که با استفاده از آن، عملکرد هر دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون ها مورد بررسی قرار گرفت.
  کلیدواژگان: راهبردهای شناختی - فراشناختی، فراشناختی، خودآموزی، حل مساله
 • مهناز مهرابی زاده، هنرمند، بهمن نجاریان، میترا مسعودی صفحه 187
  هدف از تحقیق حاضر یافتن پاسخی برای این پرسش است که آیا بین والدین کودکان کم توان ذهنی تربیت پذیر 12-7 ساله و والدین کودکان عادی از نظر سلامت روانی تفاوت وجود دارد یا خیر. آزمودنی های این پژوهش متشکل از 140 نفر از والدین (70 نفر پدر و 70 نفر مادر) کودکان کم توان ذهنی (پسر و دختر) و 140 نفز از والدین (70 نفر پدر و 70 نفر مادر) دانش آموزان عادی مدارس ابتدایی شهرستان آبادان بودند که به طور تصادفی انتخاب شدند.
  کلیدواژگان: سلامت روانی، والدین کودکان کم توان ذهنی
 • خبر، کنگره ها و همایش ها
  صفحه 201