فهرست مطالب

کودکان استثنایی - سال دوم شماره 1 (پیاپی 3، بهار 1381)
 • سال دوم شماره 1 (پیاپی 3، بهار 1381)
 • 104 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1381/03/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد احمدپناه صفحه 3
  مقاله حاضر گزارش پژوهشی است که به منظور بررسی میزان تناسب دروس، ثمربخشی مواد درسی و آموزش های دوره دو ساله تربیت معلم کودکان استثنایی در رشته نابینا و نیمه بینا به انجام رسیده است. مدرسان و 130 نفر از فارغ التحصیلان رشته نابینا و نیمه بینای مراکز تربیت معلم از سال1374 تا1380 به شیوه تصادفی، از میان همه استان های کشور انتخاب شدند، سپس اطلاعات مورد نیاز به وسیله پرسشنامه های محقق ساخته ای جمع آوری شد که براساس اهداف، عناوین و سر فصل های دوره و دروس مختلف طراحی شده و توسط مدرسین مجرب مراکز استثنایی مورد تایید قرار گرفته بودند. به دلیل نوع و شکل خاص پژوهش، داده ها با روش های آماری توصیفی مورد بررسی قرارگرفت که نتایج در بعضی از دروس بیانگر این است که محتوای فعلی آموزش ها به منظور تامین نیروی انسانی توانمند و ماهر برای معلمی دانش آموزان نابینا و نیمه بینا مناسب نمی باشد.
  کلیدواژگان: تربیت معلم، آموزش معلم، ثمربخشی، دروس دوره نابینا و نیمه بینا
 • سید مصطفی نچواک، محسن مداح صفحه 25
  به منظور بررسی کم خونی فقر آهن در دانش آموزان کم توان ذهنی شهر تهران، 71 دانش آموز در مقطع سنی 18-6 سال از میان 11 مرکز آموزش استثنایی به صورت تصادفی انتخاب شدند. مقدار 6-8 سی سی خون وریدی دانش آموزان با استفاده از روش های بیوشیمیایی و هماتولوژیکی آزمایش های SI، TIBC، TS، Hb، HCT، ،TIBC، SI مورد بررسی قرار گرفت. از فریتین به عنوان شاخص تعیین کمبود آهن و از Ferritin و MCV، به عنوان شاخص های تعیین کننده فزونی آهن استفاده گردید. همچنین با استفاده از شاخص های قد برای سن، TS و وزن برای قد، رابطه بین سوء تغذیه و آهن بدن بررسی شد. بر اساس نتایج به دست آمده، ذخایر آهن بیش از%40 ازدانش آموزان تهی شده بود، حال آنکه طبق همین نتایج هیچ یک از دانش آموزان فزونی آهن نداشتند. علی رغم معنی دارنشدن تفاوت، غلظت فریتین سرم دانش آموزانی که مبتلا به سوء تغذیه بودند، کمتر از دانش آموزان سالم بود. ذخایر آه ن در بیش از %65 از دختران بالای 11 سال وضعیت مناسبی نداشت. به همین دلیل برای پیشگیری از بروز کم خونی در این دسته از دانش آموزان، انجام آزمایش تعیین غلظت فریتین سرم به عنوان یک آزمون غربالگری سرند پیشنهاد می شود
  کلیدواژگان: فقر آهن، کم خونی، کم توانی ذهنی، فریتین
 • غلامرضا خوی نژاد، علیرضا رجایی صفحه 39
  مطالعه حاضر، تاثیر آموزش بر نگهداری ذهنی در کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر را بررسی نموده است. این موضوع با مفهوم حوزه تقریبی رشد که توسط روان شناس مشهور روسی ویگوتسکی مطرح گردید مرتبط است. دراین پژوهش ضمن بحث در مورد مفاهیم اساسی در نظریه ویگوتسکی وتحقیقات موجود درباره حوزه تقریبی رشد،فرضیه های مربوط به تاثیر آموزش بر نگهداری ذهنی حجم مایعات و وزن در کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر،مورد آزمون قرار گرفتند. آزمودنی ها در این پژوهش مشتمل بر 30 دانش آموز کم توان ذهنی بودند که به صورت تصادفی به دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل تقسیم شدند. پس از انجام پیش آزمون در هر دو گروه، گروه آزمایشتحت آموزش 10 روزه در مورد نگهداری ذهنی مایعات و وزن قرار گرفت و سپس گروه ها در پس آزمون مقایسه شدند. نتایج حاکی از تاثیر معنی دار آموزش بر نگهداری ذهنی حجم مایعات و وزن در کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر بود.
  کلیدواژگان: نگهداری ذهنی مایعات، نگهداری ذهنی وزن، کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر، حوزه تقریبی رشد
 • سیمین بشاورد، مرجان فرضی گلفزانی صفحه 57
  این پژوهش، با هدف مقایسه اضطراب ریاضی در دانش آموزان حساب نارسا و عادی، 32 دانش آموز حساب نارسا و 32 دانش آموز عادی پایه پنجم دبستان های شهر تهران را مورد مطالعه قرار داد. هر یک از گروه ها شامل 16آزمودنی دختر و 16 آزمودنی پسر بود. ابزار جمع آوری داده ها، آزمون اضطراب ریاضی بود که برای استفاده در این پژوهش، مشخصه های روان سنجی آن در یک مطالعه مقدماتی محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از روش تحلیل واریانس دو متغیری، نشان داد که نمره دانش آموزان حساب نارسا در آزمون اضطراب ریاضی به طور معناداری بالاتر از دانش آموزان عا دی بوده است. اما بین میانگین نمرات دانش آموزان پسر و دختر در آزمون اضطراب ریاضی در هیچ یک از گروه ها تفاوت معناداری مشاهده نشده است.
  کلیدواژگان: اضطراب ریاضی، حساب نارسایی، ناتوانی های یادگیری
 • مژگان رمضانی، مرجان فرضی گلفزانی صفحه 75
  برخی پژوهشگران، حافظه کوتاه مدت را به عنوان یکی از فرایندهای شناختی مورد توجه قرار می دهند که بر مبنای آن می توان طبقه بندی زیرگروه های فرعی ناتوانی های خاص یادگیری را معتبر ساخت. در همین راستا، این پژوهش با هدف بررسی حافظه کوتاه مدت در دانش آموزان حساب نارسا و عادی پایه پنجم انجام شد. هر یک از گروه ها شامل 15 آزمودنی دختر و 15 آزمودنی پسر بود. ابزار به کار بسته، فهرست وارسی تشخیصی، آزمون ریاضیات ایران کی مت و آزمون شکل پیچیده تری کپی و باز پدید آوری بود. تجزیه و DSMIVتحلیل اطلاعات جمع آوری شده نشان داد که کارکرد آزمودنی های حساب نارسا در آزمون حافظه ضعیف تر از کارکرد آزمودنی های عادی است. افزون بر آن بین کارکرد دختران حساب نارسا با پسران حساب نارسا در حافظه کوتاه مدت دیداری تفاوت معناداری وجود داشت و این تفاوت حاکی از برتری کارکرد حافظه دختران حساب نارساست.
  کلیدواژگان: حافظه کوتاه مدت دیداری، ناتوانی های خاص یادگیری، حساب نارسایی
 • خبر، کنگره ها و همایش ها
  صفحه 93