فهرست مطالب

کودکان استثنایی - سال دوم شماره 2 (پیاپی 4، تابستان 1381)
 • سال دوم شماره 2 (پیاپی 4، تابستان 1381)
 • 111 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1381/06/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حسین زارع، تورج هاشمی صفحه 107
  طیف وسیعی از کودکان استثنایی، کودکان دارای اختلالات رفتاری هستند. اینها کودکانی اند که به دلیل آشفتگی های هیجانی، دچار تضاد می شوند، در نتیجه نیازی به آموزش ویژه دارند. صرف نظر از علل مختلف اختلالات رفتاری، با توجه به پیامدهای که در خانواده، مدرسه و جامعه دارد، متخصصان و متولیان امور آموزشی در صدد ابداع و اعمال روش های مختلف آموزشی و درمانی آن برآمدند. روش های آموزشی و درمانی کودکان دارای اختلالات رفتاری دامنه ای از دارو درمانی، رفتار درمانی، رفتار درمانی شناختی و... را شامل می شود0 در این مقاله طرح روش هایی مد نظر است که بیشتر بعد آموزشی و تربیتی دارد. در بین روش های تربیتی مختلف، روش هایی همچون آموزش والدین، ایفای نقش، حل مساله (مسئله گشایی) و آموزش مهارت های اجتماعی بیشتر مد نظر است. در این مقاله سعی شد برخی از این روش ها به صورت واقعی و میدانی تشریح گردد. هدف دیگر مقاله حاضر، توصیف نحوه با کارگیری روش های آموزشی کودکان دارای اختلالات رفتاری در کشورهای مختلف است.
  کلیدواژگان: اختلالات رفتاری، روش های آموزشی، آموزش و پرورش تطبیقی
 • علی اصغر کاکوجویباری، آلیس هوسپیان صفحه 135
  هدف از این پژوهش یافتن پاسخی برای این سؤال بود که آیا «روش کلی جدید» که ویژگی اصلی آن «خواندن مقدم بر نوشتن» است اثری بر روی تسهیل اکتساب خواندن اولیه کلمات و حروف دارد یا خیر. در این پژوهش آزمودنی ها در دو آزمون متفاوت شرکت کردند. در آزمون یک، 86 دانش آموز (48 پسر و 38 دختر) اول ابتدایی دارای نقص شنوایی از مدارس ابتدایی ناشنوایان شهر تهران که سوادآموزی به آنها بر اساس روش «خواندن مقدم بر نوشتن» بود و 100 دانش آموز (50 پسر و 30 دختر) اول ابتدایی فاقد نقص شنوایی از مدارس ابتدایی مناطق پنج گانه آموزش و پرورش شهر تهران که بو طور تصادفی نمونه گیری شده بودند و در آزمون دو، 77 دانش آموز (47 پسر و 30 دختر) فاقد نقص شنوایی از آزمودنی های آزمون یک شرکت داشتند.
  کلیدواژگان: سوادآموزی، روش کلی جدید، خواندن مقدم بر نوشتن
 • اسماعیل بیابانگرد، ابوالقاسم شکیبا صفحه 151
  این پژوهش به منظور تعیین اثر بخشی روش آموزش دو جانبه بر درک مطلب خواندن و رشد اجتماعی دانش آموزان نارساخوان پایه پنجم ابتدایی منطقه جوین سبزوار انجام شد. در این پژوهش از طرح آزمایشی پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان نارسا خوان پایه پنجم ابتدایی منطقه جوین سبزوار تشکلیل می داد. از این جامعه 32 نفر به صورت تصادفی انتخاب و به گروه 16 نفری تقسیم شدند، که یک گروه به عنوان گروه آزمایش و گروه دیگر گروه کنترل را تشکیل می داد.
  کلیدواژگان: آموزش دو جانبه، درک مطلب خواندن، رشد اجتماعی، نارسا خوانی
 • علی شهرامی، رضا متقیانی صفحه 161
  بر اساس مفهوم چند بعدی آمادگی تحصیلی (ابعاد حرکتی، شناختی، اجتماعی و زبانی) و با استفاه از خرده آزمون های واژگان، تکمیل تصاویر، اطلاعات عمومی و حافظه شینداری آزمون وکسلر، آزمون هوش وکسلر، پیش دبستانی، برخی از مفاهیم پیش دبستانی نظیر طبقه بندی، درک تشابهات، تضادها، ردیف کردن و تقابل یک به یک و آزمون لینکلن ارزتسکی و خرده آزمون های تکمیل دستوری، درک دستوری، واژگان تصویری، تقلید جمله و مهارت های اجتماعی مورد انتظار از کودکان 6 ساله، شکل مقدماتی آزمون غربالگری تحصیلی با 124 سؤال تهیه گردید.
  کلیدواژگان: غربالگری، آمادگی تحصیلی
 • اصغر مینایی، علی اکبر ویسمه، سعید حسن زاده صفحه 171
  در تحقیق حاضر تلاش به عمل آمده تا به این سؤال پاسخ داده شود که چه عامل یا عواملی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم شنوای تلفیقی تاثیر می گذارند. برای پاسخگویی به این سؤال و سایر سؤال های فرعی تحقیق، از بین کلیه دانش آموزان کم شنوای شهر تهران که در سال تحصیلی 80-79 در مقطع ابتدایی مدارس عادی به تحصیل اشتغال داشتند، با روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 231 دانش آموز (98 دختر و 133 پسر) به همراه والدین و معلمانشان انتخاب شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند. به منظور جمع آوری داده ها، از 4 پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد.
  کلیدواژگان: آموزش تلفیقی، آموزش فراگیر، یکپارچه سازی، دانش آموز، کم شنوا، پیشرفت تحصیلی
 • نادر باقری صفحه 191
  در این مطالعه، شیوه های برخورد میان مادران کودکان کم توان ذهنی و مادران کودکان عادی، رابطه میان شیوه های برخورد مادر و پیشرفت تحصیلی کودک کم توان ذهنی و رابطه شیوه های برخورد مادر و جنسیت کودک کم توان ذهنی مورد مطالعه قرار گرفت. به همین منظور، 46 مادر (23 مادر کودک کم توان ذهنی و 23 مادر کودک عادی) و 46 کودک (23 کودک کم توان ذهنی و 23 کودک عادی) به طور تصادفی، به عنوان افراد گروه نمونه انتخاب شدند.
  کلیدواژگان: کودک عادی، کودک کم توان ذهنی، رابطه مادر و کودک
 • کنگره ها و همایش ها
  صفحه 205