فهرست مطالب

تحقیقات آب و خاک ایران - سال چهل و یکم شماره 1 (پیاپی 4، امرداد و شهریور 1389)
 • سال چهل و یکم شماره 1 (پیاپی 4، امرداد و شهریور 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/02/01
 • تعداد عناوین: 15
|
 • کریم شهبازی، کامبیز بازرگان صفحه 1
  سرعت آزاد شدن پتاسیم غیرتبادلی از خاکها تاثیر عمده ای بر دینامیک پتاسیم و قابلیت استفاده آن برای گیاهان در طول فصل رشد دارد. در این بررسی سینتیک آزاد شدن پتاسیم غیر تبادلی بوسیله محلول تترافنیل بران سدیم در دوازده خاک انتخابی از مناطق مختلف تحت کشت گندم مورد مطالعه قرار گرفته و قابلیت معادله های مختلف سینتیکی(مرتبه صفر، مرتبه اول، مرتبه دوم، الوویچ ساده شده، دیفیوژن پارابولیکی و تابع توانی) برای توصیف این فرآیند مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که آزاد شدن پتاسیم در ابتدا سریع بوده و با یک واکنش کند ادامه می یابد. تقریبا 80 درصد آزاد شدن پتاسیم در همان 48 ساعت اول واکنش اتقاق افتاد. درخاکهای مختلف، نسبت پتاسیم آزاد شده به پتاسیم کل در طول هشت روز واکنش با NaBPh4، دامنه ای بین 8/12% تا 8/55% را داشت. همبستگی معنی داری (001/0 < p، 78/0=r2) بین پتاسیم استخراج شده بوسیله NaBPh4 در 5 دقیقه و پتاسیم استخراج شده با استات آمونیم یک مولار وجود داشت. آزاد شدن پتاسیم در بیشتر خاکها بعد از96 ساعت تقریبا کامل شد و مقایسه ضرایب تعیین (r2) و خطای معیار تخمین (SE) نشان داد که معادله تابع توانی، دیفیوژن پارابولیکی و الوویچ ساده شده بخوبی آزاد شدن پتاسیم غیر تبادلی را توصیف می کنند(r2 از 951/0 تا 000/1). درخاکهایی که آزاد شدن پتاسیم در آنها بعد از 192 ساعت تقریبا کامل شده بود، شاخص سرعت بدست آمده از حاصلضرب دو پارامتر معادله تابع توانی رابطه خیلی خوبی با پتاسیم ایلایتی(r2=0.99) داشت. برازش معادله دیفیوژن پارابولیکی بر داده ها باعث تفکیک دو رابطه خطی با شیب مجزا گردید که می تواند بیانگر وجود دو سرعت متفاوت برای دیفیوژن پتاسیم باشد.
  کلیدواژگان: آزاد شدن پتاسیم، تترافنیل بران سدیم، معادلات سینتیکی، سینتیک
 • عبداللطیف قلی زاده، شیرمحمد معز اردلان، محمد مهدی طهرانی، حسین میرسید حسینی، نجفعلی کریمیان صفحه 11
  برای افزایش اثربخشی زراعی نسبی سنگ فسفات آسفوردی یزد، این سنگ فسفات به میزان صفر، 40، 60، 80 و 100 درصد اسیدی گردید و با کود استاندارد(سوپرفسفات تریپل) در حضور تیمار شاهد در دو سطح 50 و 100 میلی گرم فسفر در کیلوگرم و کشت گیاه کلزا در دو خاک آهکی و غیرآهکی مقایسه شد. این آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در گلخانه به اجرا درآمد. فاکتورها شامل میزان اسیدی شدن سنگ فسفات، میزان فسفر اضافه شده و نوع خاک بود. نتایج نشان داد که با افزایش میزان اسیدی نمودن، اثربخشی نسبی بر اساس وزن خشک اندام های هوایی و جذب فسفر کل اندام های هوایی افزایش معنی داری یافت (001/0P<). در استفاده مستقیم(بدون اسیدی نمودن سنگ فسفات) میزان اثربخشی نسبی بسیار کم و بر اساس وزن خشک اندام های هوایی و جذب فسفر کل اندام های هوایی به ترتیب 8/0 و 8/1 درصد بود. در 100 درصد اسیدی نمودن(معادل سوپرفسفات ساده) میزان وزن خشک نسبی و جذب فسفر نسبی اندام های هوایی به ترتیب 7/75 و 5/67 درصد بودند که نشان داد وزن خشک و جذب فسفر اندام های هوایی نسبت به کود استاندارد سوپرفسفات تریپل کم بود اما نسبت به استفاده مستقیم سنگ فسفات بسیار زیاد بوده و تفاوت معنی داری با هم داشتند (001/0P<). میزان وزن خشک نسبی اندام های هوایی در خاک آهکی(با اکسید آهن آزاد کم) به صورت معنی داری از خاک غیر آهکی (با اکسید آهن آزاد زیاد) بیشتر بود (001/0 P<). همچنین میزان وزن خشک نسبی و جذب فسفر نسبی اندام های هوایی در سطح 100 میلی گرم فسفر در کیلوگرم نسبت به 50 میلی گرم فسفر در کیلوگرم به صورت معنی داری بیشتر بود) 001/0 P<).
  کلیدواژگان: استفاده مستقیم، اثربخشی نسبی، اسیدی نمودن جزئی، کلزا، سنگ فسفات
 • آلاله متقیان، همت الله پیردشتی، محمدعلی بهمنیار، ارسطو عباسیان صفحه 19
  این تحقیق به صورت آزمایش کرت های خرد شده بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در سال 1385 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری به منظور مطالعه صفات کمی و کیفی ارقام مختلف سویا تحت تاثیر کاربرد انواع و مقادیر مختلف کودهای آلی انجام شد. کرت های اصلی عبارت بودند از هشت تیمار کودی شامل سطوح 20 و 40 تن در هکتار کمپوست زباله شهری، ورمی کمپوست و لجن فاضلاب، تیمار فقط کود شیمیایی (75 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم و فسفات آمونیوم) و شاهد (بدون مصرف کمپوست یا کود شیمیایی). کرت های فرعی شامل سه رقم سویا (033، 032 و JK) بود. نتایج نشان داد که سطوح 20 و 40 تن در هکتار لجن فاضلاب (به ترتیب 1/2663 و 1/2842 کیلوگرم در هکتار)، 40 تن کمپوست در هکتار (4/2791 کیلوگرم در هکتار) و تیمار کود شیمیایی (7/2676 کیلوگرم در هکتار) بالاترین عملکرد دانه را نشان دادند. تیمارهای 40 تن کمپوست زباله شهری، ورمی کمپوست و لجن فاضلاب در هکتار موجب افزایش معنی دار(P< 0.05) محتوی نیتروژن، فسفر، مس و آهن در برگ ارقام سویا گردید. در بین ارقام مورد کشت بالاترین عملکرد دانه، درصد نیتروژن و محتوی فسفر برگ در ژنوتیپ های Jk (به ترتیب 2535 کیلوگرم در هکتار، 9/3 درصد و 25/0 درصد) و 033 (به ترتیب با 4/2667 کیلوگرم در هکتار، 7/3 درصد و 26/0 درصد) مشاهده شد. نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد اثر متقابل کود و رقم بر میزان مس برگ سویا تاثیر معنی داری داشت به طوری که بیشترین محتوی مس برگ در لاین های 032 و 033 و در تیمار 40 تن کمپوست در هکتار مشاهده شد. عملکرد دانه از همبستگی مثبت و معنی داری با درصد نیتروژن، فسفر و پتاسیم (به ترتیب **35/0r = و **59/0r = و **46/0r =) برگ برخوردار بود.
  کلیدواژگان: عملکرد، کمپوست، لجن فاضلابعناصرغذایی، ورمی کمپوست، سویا
 • مارال خدادادی، محمد صادقی، حسینقلی رفاهی، علی اکبر نوروزی، احمد حیدری، فریدون سرمدیان صفحه 27
  شور و قلیایی شدن خاک ها یکی از فرایندهای غالب تخریب خاک در مناطق خشک و نیمه خشک می باشد. تحقیق حاضر به منظور ارزیابی قابلیت داده های ماهواره IRS در شناسایی و تفکیک خاکهای شور و قلیلیی با استفاده از مطالعات صحرایی و نتایج آزمایشگاهی خاکها، در دشت قزوین صورت گرفت. کلاسهای طیفی منطقه مورد مطالعه در تصویر استخراج و سپس با کمک اطلاعات جانبی و مطالعات صحرایی به کلاسهای شوری تبدیل و در نهایت نقشه های EC و SAR بدست آمد. نمونه برداری صحرایی با روش نمونه برداری طبقه بندی شده تصادفی انجام گرفت. با استفاده از نقشه خاک موجود، در هر واحد نقشه خاک حداقل یک پروفیل به منظور بررسی تغییرات عمقی شوری و قلیائیت مورد مطالعه قرار گرفت. پارامترهای هدایت الکتریکی،pH، Na+،Mg2+، Ca2+ و بافت در نمونه های خاک اندازه گیری شد. از اطلاعات کمکی مانند نقشه مدل رقومی ارتفاع برای افزایش دقت طبقه بندی استفاده گردید. همچنین از شاخصها NDVI)، SRVI، PVI، SAVI، SI، BI و (NDSI و مولفه های اصلی جهت طبقه بندی استفاده گردید. از شاخص مطلوب برای انتخاب بهترین ترکیب باندی جهت طبقه بندی استفاده گردید. نتایج نشان داد الگوریتم حداکثر احتمال دارای صحت بالاتری از حداقل فاصله از میانگین و روش متوازی السطوح می باشد، لذا جهت طبقه بندی از این الگوریتم استفاده گردید. نتایج طبقه بندی نشان می دهد برای شناسایی همه کلاسهای طیفی در تصویر نیاز به تمامی باندهای سنجنده می باشد. تلفیق مدل رقومی ارتفاع و تمامی باندهای سنجنده دارای بالاترین صحت بود. در بین تکنیکهای پردازش تصویر، شاخصها صحت کلی بالاتری داشتند. و شاخصهای SI و BI دارای بیشترین همبستگی با EC بودند و بهتر توانستند خاکهای شور را از خاکهای غیرشور تفکیک نمایند. مولفه های اصلی دارای صحت پایینی در تفکیک خاکهای شور بودند. شاخص مطلوب دارای صحت کلی کمی بود، به نظر می رسد استفاده از تمامی اطلاعات طیفی و مکانی عامل مهمتری نسبت به استفاده از شاخص مطلوب برای انتخاب بهترین ترکیب باندی در منطقه مطالعاتی باشد. نتایج نشان می دهد که پوسته های صاف و با رنگ روشن، خصوصا پوسته های بدون درز و شکاف موجب افزایش بازتابها می شوند، به طوری که این اراضی در تصویر دارای بالاترین بازتابها بوده و با صحت بالایی از سایر کلاسها تفکیک گردیدند. دقت طبقه بندی نقشه قلیائیت کمتر از نقشه شوری بود و در نقشه قلیائیت دقت طبقه بندی کلاسها با قلیائیت متوسط کمتر از کلاسهای با قلیائیت کم و زیاد بود
  کلیدواژگان: GISسنجش از دور، خاکهای شور و قلیایی، IRS، شاخصهای شوری، پردازش رقومی
 • مرجان روستایی، مسعود پارسی نژاد، عبدالمجید لیاقت صفحه 39
  مطالعه لایسیمتری بر اساس این فرضیه که عمق خاک قابل استفاده جهت جذب رطوبت محدود به عمق ریشه گیاه نمی شود، در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تیمار آبیاری و در سه تکرار بر روی گیاه سویا انجام شد. درتیمار شاهد55%MAD= و مقدار آبیاری در حد جبران کمبود رطوبتی خاک، درتیمار تنش مقدار آبیاری برابر تیمار شاهد ولی 65%MAD= و در تیمارآبیاری مازاد با وجود 65%MAD= مقدار آبیاری 30% مازاد برمقدار لازم جهت جبران کمبود رطویتی خاک تعیین شد. تیمار تنش به دلیل درصد تخلیه بیشتر رطوبتی دچار تنش کم آبی شده و عملکرد آن کمتر از تیمار شاهد، اما تیمار آبیاری مازاد، با وجود به تعویق افتادن دورآبیاری، اثر تنش کم آبی در گیاه مشاهده نشده و عملکردمشابه با تیمار شاهد داشت ولی راندمان آبیاری 2/11% بیشترمی باشد. این مساله تاثیر وجود ذخیره رطوبتی در زیر منطقه ریشه را در تامین نیاز آبی گیاه نشان می دهد.
  کلیدواژگان: در صد تخلیه مجاز رطوبتی، لایسیمتر، تنش رطوبتی، سویا
 • محسن امیرآبادی، محمدرضا اردکانی، فرهاد رجالی، محسن برجی صفحه 49
  این پژوهش به منظور بررسی تاثیر کاربرد مایه تلقیح ازتوباکتر کروکوکوم و قارچ میکوریزی گلوموس اینترارادیسز و فسفر بر پاسخ های ذرت علوفه ای در یک آزمایش فاکتوریل وطرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی اراک درسال 84 انجام شد. نتایج تجزیه واریانس نشان دادند در شرایط این آزمایش قارچ میکوریزی سبب افزایش میزان جذب فسفر، کلنیزاسیون ریشه شد. همچنین ازتوباکتر سبب افزایش میزان جذب نیتروژن گردید. سطوح مختلف فسفر سبب افزایش غلظت فسفر و کاهش غلظت پتاسیم در اندام های هوایی، افزایش میزان جذب فسفر و کاهش کلنیزاسیون ریشه به نحو معنی دار شد. اثرات سینرژیستی کاربرد همزمان قارچ میکوریزی و ازتوباکتر نیز سبب افزایش میزان جذب فسفر و نیتروژن و کاهش کلنیزاسیون ریشه شد. کاربرد قارچ میکوریزی به همراه مصرف100 کیلو گرم فسفر در هکتار بیشترین تاثیر را بر غلظت عناصر فسفر و نیتروژن و میزان جذب فسفر و نیتروژن داشت.
  کلیدواژگان: قارچ میکوریزی، جذب عناصر، صفات مورفولوژیکی، ازتوباکتر کروکوکوم
 • مجید دانش، حسینعلی بهرامی، سیدکاظم علوی پناه، علی اکبر نوروزی صفحه 57
  یکنواختی و همگنی ذرات خاک از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر رفتار و ویژگی های طیفی خاک می باشد. درجه یکنواختی خاک با انحراف معیار هندسی ذرات خاک (g?: Geometric standard deviation of soil particles) سنجیده می شود. در این تحقیق که هدف آن مطالعه اثر g? بر بازتاب طیفی سطح خاک (با بررسی میانگین هندسی قطر ذرات (Geometric mean particle diameter or GMPD: dg) و آهک خاک) می باشد، از اطلاعات ماهواره IRS-P6 سنجنده LISS-III در 17 شهریورماه 1386 استفاده گردید. پس از دریافت و اصلاح داده های خام ماهواره ای، تصحیحات لازم بر روی آن انجام و پردازش هایی شامل: شاخص گیاهی نرمال شده، تجزیه مؤلفه اصلی، فاصله اقلیدسی از خط خاک و طبقه بندی نظارت نشده نیز انجام گرفت. در نهایت با استفاده از روش نمونه برداری طبقه بندی شده تصادفی و بر اساس تصویر رنگی کاذب و واحدهای همگن رنگی در تصویر اصلی منطقه و اطلاعات کمکی، 95 نقطه تعیین و از عمق 5-0 سانتی متری سطح خاک نمونه برداری انجام گردید. سپس مقادیر آهک، dg و g? برای هر نمونه محاسبه گردید. با استفاده از g? محاسبه شده، کل نمونه ها به دو گروه: 10 >g? (خاک نسبتا همگن) و 10? g? (خاک نسبتا غیرهمگن) تقسیم شده و سپس روابط همبستگی داده های خاک و بازتاب های طیفی در این دو گروه مورد بررسی قرار گرفتند. مشخص گردید که در گروه اول که شامل خاک های نسبتا همگون بوده اند، میانگین هندسی قطر ذرات و آهک خاک دارای روابط همبستگی قوی و بارزتری با اطلاعات ماهواره ای بوده، در حالی که در گروه دوم که شامل خاک های ناهمگون از نظر g? بودند، دارای روابط همبستگی ضعیف تری با اطلاعات دورسنجی شده بوده اند. بنابراین مشخص گردید که انحراف معیار هندسی ذرات خاک (g?)، دارای اثر بارز و غالبی بر بازتاب طیفی از سطح خاک می باشد.
  کلیدواژگان: دور سنجی، همگنی، انحراف معیار هندسی ذرات خاک، آهک خاک، میانگین هندسی قطر ذرات
 • حجت احمدی، حسن رحیمی، عباس سروش، عبدالحسین هورفر صفحه 69
  آزمایش تحکیم با نرخ کرنش ثابت (CRS) بعنوان یک روش سریع در تعیین خصوصیات تحکیم پذیری خاکها مورد استفاده قرار میگیرد. معمولا معیار انتخاب نرخ کرنش بر اساس فشار آب منفذی نسبی، یعنی نسبت فشار آب منفذی در کف نمونه به تنش کل وارد بر نمونه می باشد. در این تحقیق برای بررسی اثر سرعت فشردگی بر نحوه تغییرات فشار آب منفذی نسبی، چهار نوع خاک رسی با خصوصیات خمیرائی متفاوت تحت نرخهای مختلف کرنش بصورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آزمایشها نشان داد که الگوی تغییرات فشار آب منفذی در آزمایش تحکیم با کرنش ثابت تابعی از شرایط حاکم بر رژیم جریان زهکشی بوده و بر حسب نوع جریان (دارسی و یا غیر دارسی) دارای دو روند مختلف می باشد. همچنین نتایج آزمایشهای صورت گرفته بر روی انواع خاکهای رسی نشان داد که خصوصیات خمیرایی خاک تاثیر قابل توجهی بر روند تغییرات فشار آب منفذی ندارد.
  کلیدواژگان: رژیم جریان، تحکیم با کرنش ثابت، خمیرایی خاک، فشار آب منفذی نسبی
 • امیر گرد نوشهری، محمدحسین امید، صلاح کوچک زاده صفحه 79
  در سازه های کنترل هیدرولیکی، اغلب از لحاظ اقتصادی به صرفه است تا عرض دریچه را به حداقل رسانده و از عرض کامل کانال برای حوضچه آرامش استفاده کرد. بنابراین برای دست یابی به این هدف می توان از مقاطع واگرای تدریجی برای حوضچه آرامش استفاده کرد. از طرفی جهش هیدرولیکی در اینگونه حوضچه ها فاقد وضعیت و مشخصات مناسب جهش کلاسیک می باشد. در این تحقیق امکان بهبود مشخصات جهش هیدرولیکی واگرا به کمک آستانه لبه پهن مورد بررسی قرار گرفته است. در مجموع 79 آزمایش در محدوده اعداد فرود اولیه 1/3 تا 3/10 در یک حوضچه آرامش واگرا انجام گرفت. از آستانه های با ارتفاع های مختلف و موقعیت های متفاوت نسبت به پنجه جهش در حوضچه هایی با زوایای واگرایی 3 و 5 درجه استفاده شد. در هر حالت مشخصات اصلی جهش هیدرولیکی شامل نسبت عمق ثانویه، طول نسبی و نیمرخ طولی جهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهند که نصب آستانه لبه پهن اثری بر نسبت عمق ثانویه جهش ندارد ولی باعث کاهش قابل ملاحظه ای در طول جهش هیدرولیکی می شود. همچنین مشخص شد که با افزایش زاویه واگرایی، اثر آستانه در کاهش طول جهش هیدرولیکی واگرا، افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: جهش هیدرولیکی واگرا، حوضچه آرامش واگرا، جهش هیدرولیکی کنترل شده توسط آستانه، آستانه لبه پهن
 • بیژن پارسایی، علی رئیسی استبرق، مجید مرادی صفحه 87
  خاکهای رسی متورم شونده در چرخه های تر و خشک شدن متوالی، رفتار تورمی-انقباضی از خود بروز می دهند. تغییر حجم خاک در نتیجه بروز این رفتار موجب ایجاد خسارت در ابنیه ساخته شده بر این خاکها می شود. در این مقاله به منظور مطالعه این رفتار، یک نمونه خاک متورم شونده متراکم شده به روش استاتیکی، در یک دستگاه ادئومتر اصلاح شده در معرض چرخه های متوالی تر و خشک قرار داده شد. ثبت تغییرشکل محوری خاک و همچنین تغییرات نسبت تخلخل و درجه اشباع آن حین چرخه های تورم و انقباض نشان داد که چرخه های متوالی تر و خشک موجب کاهش پتانسیل تورم پذیری خاک می شود. همچنین بررسی تغییرات نسبت تخلخل در مقابل درصد رطوبت خاک حین چرخه های تر و خشک نشان داد که منحنی تغییرات مسیرهای تورمی- انقباضی نسبت تخلخل در مقابل درصد رطوبت، یک منحنی S شکل را نشان می دهد که بر اساس آن انقباض خاک در حین خشک شدن در سه فاز متفاوت روی می دهد که این تغییر فازهای انقباضی نیز در میزان رطوبت و درجات اشباع معینی صورت می گیرد.
  کلیدواژگان: چرخه های تر و خشک، خاک متورم شونده، ادئومتر اصلاح شده، فازهای انقباضی
 • مهدی امیدی، محسن محمدزاده، سعید مرید صفحه 95
  برای تحلیل و مدیریت ریسک خشکسالی در یک ناحیه، اطلاعاتی لازم است که از مهمترین آنها بررسی فراوانی ویژگی شدت- مدت خشکسالی است. با توجه به همبستگی بالای این دو عامل بایستی از ابزاری استفاده شود که میزان ارتباط و تاثیراتی که در تحلیل خشکسالی دارند را نمایان سازد. در این تحقیق از طیف متنوعی از توابع مفصل برای این منظور استفاده شده است و برای ارائه روش شناسی مربوط نیز از شش ایستگاه در سطح استان تهران و شاخص بارندگی استاندارد شده ((SPI سه ماهه استفاده گردید. در ادامه ضمن برآورد ارقام شدت- مدت و فراوانی برای ایستگاه ها، مقایسه بین آنها نیز انجام گردید. نتایج نشان داد که بر اساس شاخص SPI، مقادیر شدت- مدت و فراوانی در ایستگاه های مورد مطالعه از شباهت نسبی برخوردار هستند و این امکان را فراهم آورد که بتوان آنها را بطور استانی ارائه نمود. تحلیل های فوق براساس آستانه های خشکسالی نیز انجام شد، که کاربردی شدن بیشتر نتایج و بخصوص امکان تولید سناریوهای خشکسالی را فراهم می آورد.
  کلیدواژگان: تابع مفصل، شدت، مدت خشکسالی، دوره بازگشت خشکسالی
 • امیر رئیسی نشاط، فریدون سرمدیان، حسینقلی رفاهی، منوچهر گرجی صفحه 103
  فرسایش خندقی به دلیل خصوصیات اقلیم، سنگ شناسی، خاک، پستی و بلندی، مشکل جدی در جهت کاربری اراضی در تعدادی از نقاط دنیا می باشد. در مقایسه با تلاش های دهه های گذشته در جهت بررسی فرسایش ورقه ای و شیاری، مطالعات نسبتا کمی روی فرسایش خندقی متمرکز گردیده اند.عوامل دخیل در فرسایش خندقی موجب علاقه مندی بسیاری از محققین در محیط های مختلف شده است. تحقیق حاضردر دو زیر حوضه، مجموعا به مساحت 36/5397 هکتار در حوضه آبخیز طالقان انجام شد.مرز نواحی خندقی شده از روی ارتو فتو های تهیه شده ازعکس های هوایی، ترسیم گردید،نقشه پوشش و کاربری اراضی از روی تصاویر ماهواره ای تهیه شد ونقشه های رقومی زمین شناسی، خاک، بارش، دما، اقلیم، کاربری و پوشش اراضی، ارتفاع، شیب وجهت تلفیق با نواحی خندقی شده مورد استفاده قرار گرفت؛همچنین در منطقه اقدام به حفر پروفیل گردید. نتایج نشان داد خندق ها بر روی سازند نئوژن با مواد مادری مارنی، درشیب کمتر از 15درصد، با جهت جنوبی ودر اقلیم های مرطوب و نیمه مرطوب تشکیل شده اند. کاربری اراضی و خاک ها در نواحی خندقی شده به ترتیب مرتع Typic calcixerepts) و Typic Haploxerepts) می باشند. در نواحی خندقی شده مقدار سیلت زیاد و مقدار رس با افزایش عمق خاک افرایش می یابد، میزان سطح عقب نشینی خندق ها در فاصله سالهای1380-1370، 34/3 هکتار است.
  کلیدواژگان: فرسایش خندقی، ارتوفتو، عکس هوایی، مدل رقومی ارتفاع
 • آرش فرزام صفت، مسعود پارسی نژاد، محمدرضا یزدانی، جعفر شریعتمداری، حمیده نوری، سیدفرهاد موسوی، فرید اجلالی صفحه 111
  یکی از مهم ترین مشکلات برای اجرای کشت دوم کلزا در شالیزارهای استان گیلان، غرقاب بودن این اراضی در نیمه ی دوم سال است. برای بررسی اثر غرقابی (زهکشی ناکافی) برعملکرد کلزا، یک مطالعه گلدانی با مدت های غرقابی 2، 5، 7 و 10 روز و اعماق ایستابی 10-، 5-، 0، 5+ سانتیمتری از سطح خاک، در سه مرحله ی رشد گیاه شامل مراحل گیاهچه ای، آغاز گلدهی و 50 درصد گلدهی به صورت طرح فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی مورد آزمایش قرار گرفتند. رقم کلزا در این مطالعه Hyola 308 بود. افزایش مدت غرقابی باعث کاهش معنی دار عملکرد، اجزای عملکرد و صفات گیاهی بجز وزن هزار دانه شد. بطوری که افزایش مدت غرقابی از 2 روز به 10 روز باعث به ترتیب 2/19% و 8% کاهش عملکرد دانه و درصد روغن گردید. هرچند که کاهش عملکرد دانه در سه روز اول چندان چشمگیر نبود ولی به طور متوسط با هر روز افزایش مدت غرقابی از 2 روز به 10 روز عملکرد دانه و درصد روغن به ترتیب94/0 گرم و 44/0 درصد کاهش یافت. همچنین عملکرد و وزن هزار دانه با کاهش عمق ایستابی از 5+ به 10- سانتیمتری از سطح خاک افزایش معنی دار یافتند. عملکرد دانه و درصد روغن با کاهش عمق ایستابی تا 10- سانتیمتری خاک به ترتیب 7/11 و 4/7 درصد افزایش یافت. ضمن اینکه به طور متوسط هر سانتیمتر کاهش عمق ایستابی از 5+ تا 10- سانتیمتری خاک، عملکرد دانه و درصد روغن را به ترتیب 23/0 گرم و 15/0 درصد افزایش داد. بین غرقابی در دوره های مختلف رشد از نظر عملکرد و تعداد خورجین ها تفاوت معنی دار وجود نداشت. اما صفات تعداد دانه در خورجین و درصد روغن به غرقابی در مرحله سوم (50% گلدهی) و صفت وزن هزار دانه به غرقابی در مرحله اول (گیاهچه ای) حساس تر نشان داده اند.
  کلیدواژگان: شدت زهکشی، کشت دوم، کلزا، غرقابی، شالیزار
 • حسین بشارتی، سیداحمد سادات نوری، امیربردیا نیکنیایی، حمید ایران نژاد صفحه 121
  استفاده از گوگرد به منظور کاهش pH خاک (حتی بطور موضعی) یکی از روش های افزایش حلالیت عناصر تثبیت شده در خاکهای آهکی محسوب می شود. شرط بهره گیری از توان بالقوه گوگرد، حضور ریزجانداران اکسید کننده این ماده به ویژه باکتری های جنس تیوباسیلوس در خاک می باشد.با توجه به اهمیت موضوع واهمیت کشت گیاه گندم در ایران طرح حاضر در ایستگاه تحقیقات خاک و آب کرج انجام گرفت. در یک آزمایش فاکتوریل با طرح کا ملا تصادفی تاثیر سه عامل خاک،گوگرد و مایه تلقیح تیوباسیلوس بر روی عملکرد بیولوژیک،عملکرد دانه و فسفر جذب شده گیاه مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش هشت تیمار گوگرد(مقداری از گوگرد که بتواند با 5/0، 1،2، 4،8،12،16 و20درصد مواد خنثی شونده خاک واکنش دهد) سه تیمار خاک(خاکهایی با درصد مواد خنثی شونده 5/8، 17 و 23درصد) و دو تیمار با وبدون باکتری تیوباسیلوس) در چهار تکرار منظور شدند و در کل در??? گلدان گیاه گندم کشت شد. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر اصلی مایه تلقیح تیوباسیلوس، گوگرد و خاک بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، غلظت فسفر اندام هوایی گندم و مقدار فسفر جذب شده توسط بخش هوایی گندم در سطح یک درصد معنی دار می باشد. همچنین اثر متقابل باکتری و گوگرد بر عملکرد دانه گندم معنی دار بود،بطوریکه تیمار چهارم گوگرد(مقدار گوگردی که بتواند با 4 درصد مواد خنثی شونده واکنش دهد)همراه با مایه تلقیح تیوباسیلوس،عملکرد دانه گندم را 7/16 درصد نسبت به شاهد افزایش دادهمچنین اثر متقابل باکتری و خاک در سطح یک درصد بر غلظت فسفراندام هوایی گیاه(درصد) معنی دار گردید،بطوریکه تیمار خاک پسوه (دارای 17درصد مواد خنثی شونده)هنگامیکه با مایه تلقیح تیوباسیلوس همراه بود با غلظت فسفر 21/0درصد بیشترین غلظت فسفر اندام هوایی گیاه را به خود اختصاص داد، این تیمار غلظت فسفر اندام هوایی گیاه را 21/14 درصد نسبت به شاهد افزایش داد.
  کلیدواژگان: گندم، مایه تلقیح، تیوباسیلوس، فسفر، گوگرد
 • فریده عباس زاده افشار، شمس الله ایوبی، احمد جلالیان، حسین خلقی، فرید اصغری زاده صفحه 131
  فرسایش خاک و تخریب اراضی از مشکلات اساسی برای توسعه و حفاظت منابع محیطی هستند. بنابراین به دست آوردن اطلاعات کمی معتبر از سرعت و وسعت جهانی فرسایش خاک یک نیاز ضروری است. استفاده از سزیم-137، برای مطالعات فرسایش و رسوب خاک یکی از روش های شناخته شده جهانی است. این تحقیق به منظور تخمین فرسایش و رسوب خاک با استفاده از روش سزیم- 137 و مدل های نسبی، توازن جرمی1 و توازن جرمی 2 در منطقه اردل چهارمحال و بختیاری صورت گرفته است. نمونه برداری خاک به صورت شبکه بندی منظم در ابعاد 20*20متر انجام شد. جهت اندازه گیری سزیم-137، 500 گرم از هر نمونه خاک داخل ظرف پلاستیکی استاندارد شمارش ریخته شد و توسط دستگاه اسپکترومتری اشعه گاما مورد اندازه گیری قرار گرفت. موجودی سزیم اندازه گیری شده در نقاط نمونه برداری شده در دامنه 245-4744 بکرل بر متر مربع متغیر بود. میزان ریزش سزیم در نقطه مرجع 2130 بکرل بر متر مربع اندازه گیری شد. میانگین فرسایش خاک در منطقه مورد مطالعه با استفاده از مدل های نسبی، توازن جرمی 1 و توازن جرمی 2 به ترتیب 9/20، 8/29 و 1/20 تن در هکتار در سال محاسبه شد. نتایج کلی این تحقیق نشان داد که اراضی تپه ماهوری منطقه اردل استان چهار محال و بختیاری دچار فرسایش خاک نسبتا بالائی هستند. مقدار نسبت تحول رسوب محاسبه شده توسط سه مدل نشان می دهد که بخش اعظمی از ذرات فرسایش یافته مجددا در منطقه مورد مطالعه رسوب می کند. مقایسه نتایج سه مدل مورد مقایسه نشان داد که مدل های توازن جرمی میزان فرسایش را بیشتر از مدل نسبی برآورد می کند. تفاوت بین این دو مدل بیشتر در جایی که سرعت فرسایش خاک بالا بوده واضح تر است و در صورتی که در نقاطی که میزان فرسایش کمتر بوده، تقریبا تفاوتی دیده نمی شود.
  کلیدواژگان: رسوبگذاری خاک، فرسایش خاک، رادیونوکلئوید، سزیم، 137، اردل چهارمحال و بختیاری
|
 • Page 1
  Nonexchangeable soil-K release rate can significantly affect K dynamics and it's bioavailability during plant growth. In this study, twelve soil samples taken from different wheat cropping regions of Iran were incubated with NaBPh4 to (i) investigate the kinetics of nonexchangeable K release and (ii) to compare the ability of various kinetic equations (zero-, first- and second-order, parabolic diffusion, simplified Elovich and power function) to describe nonexchangeable K release. Results revealed that potassium release was initially rapid followed by a slower rate. Almost 80% of total released soil-K after a time passage of 192h occurred in the first 48hs. The portion of soil total K that was released by NaBPh4 during the 8 day incubation period varied between 12.8 and 55.8% in different soils. NaBPh4-extracted K in a 5min period was highly correlated with NH4OAc- extracted K (r2=0.78, p<0.0001). Results indicated that nonexchangeable K release from most soils has been approximately completed after 96h incubation time. Comparison of coefficients of determination (r2) and standard errors of estimate (SE) showed that the power function, parabolic diffusion and simplified Elovich equations would be of the capability to describe the nonexchangeable K release (r2=0.951 to 1.000). Rate index, as the product of two rate parameters of the power function equation, was highly correlated (r2=0.99) with illitic-K in soils where K release was approximately completed within 192h period. Fit of the data to the parabolic diffusion model yielded two linear relationships with different slopes, suggesting two different rates of K diffusion from soils.
 • Page 11
  Yazd Asfordi phosphate rock (PR) was partially acidulated at five levels (0, 40, 60, 80, 100%) for increasing the Relative Agronomic Effectiveness (RAE) of canola (Brassica Napus L.), var. RGS in two calcareous and non-calcareous soils. The Partially Acidulated Phosphate Rock (PAPR) was compared vs. the standard fertilizer (triple superphosphate) in two levels (50 and 100 mg P/kg). This study was carried out in greenhouse as a factorial experiment in a completely randomized design, and replicated three times. Results indicated that the relative effectiveness of fertilizers as based on dry mater (DM) and phosphorous (P) uptake significantly (p<0.001) increased with an increase in acidity level. In 0% application of acidulated PR, the relative effectiveness based on DM and P uptake was very low (0.8 and 1.8% respectively). In 100% acidulated PR (in match with single superphosphate) the relative DR and P uptake were 75.7 and 67.5% respectively indicating that DR and P uptake amounts were low as against standard fertilizer application but very high against no PR application, the difference being significant. The relative DM yield in calcareous soil (with low free Fe2O3) was significantly higher than that in non-calcareous soil (with high free Fe2O3). Also, the relative DR yield and P uptake at 100 mg P/kg was significantly higher than that in 50 mg P/kg.
 • Compost, Yield, Soybean, Sewage Sludge, Vermicompost, Nutrients Page 19
  This fertility experiment was carried out using split plots based on a randomized complete block design of three replications in 2006 at Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University. The aim of the experiment was to investigate some macronutrient and micronutrient accumulation in leaves of different soybean cultivars as influenced by some organic fertilizer types and levels. Main plots included 8 fertilizer treatments consisting of 20 and 40 tons per hectare of compost, vermicompost and sewage sludge; chemical fertilizer treatment (75 Kg ha-1 of potassium sulfate and ammonium phosphate) as well as control (with no application of organic or chemical fertilizers). Sub plots consisted of three genotypes of soybean (032, 033 and JK). Results showed that maximum grain yield was recorded in levels of 20 and 40 ton ha-1 of sewage sludge (2663.1 and 2842.1 Kg ha-1, respectively), 40 ton ha-1 municipal compost (2791.4 Kg ha-1) and chemical fertilizer (2676.7 Kg ha-1). Among fertilizers 40 ton per hectare of municipal compost, vermicompost and sewage sludge produced significantly higher (P < 0.05) grain yield, as well as higher nitrogen, phosphorous, copper and iron content in leaves as compared to other treatments. Ferthermore, maximum grain yield, nitrogen and phosphorous content of leaves were observed in JK (2535 Kg ha-1, 3.9 and 0.25% respectively) and 033 (2667.4 Kg ha-1, 3.7 and 0.26% respectively). The results of mean comparisons revealed that interaction effects of fertilizer and cultivar exerted significant effect on Cu content in soybean leaves so that most Cu accumulations were observed in 032 and 033 lines when 40 tons per hectare of municipal compost was applied. Grain yield had a significant and positive correlation (r= 0.35**, r= 0.59** and r= 0.46**, respectively) with N, P, and K content of leaves.
 • Page 27
  Salinity and sodicity are the major factors of soil degradation in arid and semiarid areas. The main aim of this study was to evaluate the capability of LISS_III data for soil salinity and sodicity mapping in a selected part of the Qazvin plain, an area of arid environment. During the study, spectral classes were carried out of the remotely sensed data and then with the help of field observations and soil analysis regrouped to soil salinity and sodicity classes. Finally soil salinity and sodicity maps were prepared. Soil sampling was implemented using stratified random sampling method, depending on landscape complexity and homogeneity as well as on the representativity to LISS_III data. Also, in each soil map unit, at least one profile was studied for subsoil salinity variations. Field samples from augur and profiles were analyzed in laboratory for Na+, Ca2+, Mg2+ cations, as well as for soil texture, ECe and pH. The effectiveness of such additional data as digital elevation model and slope which may improve the accuracy of classification was analyzed. Also NDVI, SRVI, PVI, SAVI, SI, BI and NDSI indices as well as, PCA were taken into account in the analysis. Optimum index factor (OIF) was used for a detection of best band combination. Soil salinity map of each selected bands was produced and crossed with the ground truth map. The results indicated that maximum likelihood algorithm is of a higher accuracy than either Box Classifier or minimum distance algorithm. A combination of DEM with LISS_III bands benefits from a highest accuracy. The indices benefitted from an almost high degree of accuracy among the studied processing techniques. The SI and BI indices were in the most correlation with EC and could well distinguish the saline and no saline soils. PCA had a low accuracy in differentiating the saline soils. The optimum index factor had a low overall accuracy. Also results indicated that smooth crusts with no cracks caused increases in the reflections. The accuracy of sodicity map was less than that of the salinity map. The accuracy in moderate sodicity levels was less than in cases with either low or high sodicity levels.
 • Page 39
  This study is carried out under the assumption that the effective depth of root zone is not restricted to the conventional predefined root depth. Following the reduction of soil moisture within the root zone water uptake potential gradient between the soil in the rootzone and that underneath enables the root to use the available moisture from the soil deeper than the root zone. Based on this assumption, a lysimeter study was conducted in a complete randomized block design of three treatments (A,B,C) and three replications on soybean crop plant. The difference among irrigation treatments was related to irrigation scheduling (amount and interval of irrigation). Treatment A (control) was designed for irrigations when 55% of available moisture was depleted (MAD = 55%) and the depth of irrigation was enough only to compensate for moisture deficit. Treatment B (delayed) was set at MAD=65% and net irrigation the same as that in treatment A. Treatment C (excess) was set also at MAD=65% but accompanied by 30% of extra water. The yield under each treatment was recorded and statistically analyzed. Results of soil moisture monitoring throughout the growing season showed that treatment B was faced with water stress due to excess water depletion, delayed irrigation and absence of adequate moisture storage in soil depth. In treatment B, some such yield traits such as number of pods, grain weight in pods, and grain yield were less than those obtained in treatment A.. ..
 • Page 49
  The present study was conducted to evaluate the application of Azotobacter chroococcum inoculants and mycorrhizal fungi Glomus intraradices as well as phosphorus on responses of forage maize in a factorial experiment in completely randomized block design with three replications the study was conducted in Research Station Research Center of Agriculture of Arak in 2004. Under the experimental conditions mycorrhizal fungi caused an increased amount of P uptake, as well as root colonization. Azotobacter caused an increased amount of N uptake too. The different levels of phosphorus caused increased P concentration while decreasing the K and Ca concentration in shoot tissues, increased the amount of P uptake and significantly decreased root colonization. The synergic effects of concurrent application of mycorrhiza, fungus, and Azotobacter cause increased N and P uptake while decreasing root colonization. Application of mycorrhiza along with the third level of phosphorus (100 kg/ha) had the highest effect on P and N concentration and also on the amount of N and P uptake.
 • Page 57
  Homogeneity and uniformity of soil particles is a most potent factor which affects soil spectral signatures. Geometric standard deviation of soil particles (?g) exhibits the homogeneity of soil components. This study presents the influence of? g on spectral studying of soil geometric mean particle diameter as well as lime. The study was conducted in Pol-e-Dokhtar using the data set of LISSIII-P6, September 7th 2007. Subsequent to satellite data preprocessing, some such processes as: Normalized Difference Vegetation Index, Principal Component Analysis, Soil Line Euclidean Distance and Unsupervised Classification were carried out on the acquired data. By stratified randomized sampling method and according to the false color composite as well as photomorphic units of the main image of the study area, 95 sample points were eventually selected and samples collected from 0-5cm of soil surface. Geometric standard deviation (?g), geometric mean particle diameter (dg) and lime (CaCO3) were later determined for each soil sample in the lab. Samples were accordingly divided into two parts on the basis of the computed geometric standard deviation: the first,? g <10 (homogeneous soil samples) and the second,? g? 10 (heterogeneous soil samples). Subsequently via correlation operations in SPSS for both groups, it was expressly displayed that for the first group (?g <10), dg and lime were very forcefully and explicitly correlated with the remotely sensed data, in comparison with the second group (?g? 10). Hence, the geometric standard deviation of soil particles (?g) in the study region can powerfully impress soil spectral reflectance.
 • Page 69
  Constant Rate of Strain (CRS) consolidation is a rapid test method used for determination of compressibility of clayey soils. In a CRS test, the appropriate strain rate is selected based on pore water pressure ratio, i.e. the ratio of pore pressure to total stress. In the present study, to investigate the effect of strain rate on variation of relative pore water pressure, four different clay samples of different plasticity were tested in CRS apparatus. The results of the experiments showed that the trend of variation of pore water pressure is dependent on the drained water flow regime which may be either Darcy or non-Darcy. The results also indicated that the plasticity of the clay has no considerable effect on the variation of the pore water pressure.
 • Page 79
  In a control structures, it is often preferred to minimize the gate width while utilizing the canal width in full for a stilling basin. Therefore, to reach this, a gradually diverging stilling basin may be used. In this study, the effect of broad-crested sill on the expanding hydraulic jump in a rectangular channel was investigated. A total number of 79 tests were carried out for the range of initial Froude number from 3.1 to 10.3. Sills with various heights and of different locations, relative to the jump toe, were installed in the basins with divergence angles of 3 and 5 degrees. In all the tests, the main characteristics of hydraulic jump including sequent depth ratio, relative length of jump and longitudinal surface profile were recorded. The results indicate that installing broad-crested sills exert an insignificant effect on the sequent depth ratio but may considerably decrease the length of jump. In addition, observations indicate that the increase in divergence angle of stilling basin will increase the effect of sill in decreasing the jump length.
 • Expansive Soil, Modified Oedometer, Wetting-Drying Cycles, Shrinkage Phases Page 87
  Expansive soils show swelling and shrinkage behavior when subjected to cyclic wetting and drying. The variation in water content influence the volume change in this kind of soil. These volume changes can cause ground movement which may result in damage to the buildings and structures. To study the behavior, a number of successive wetting-drying cycles were conducted on a statically compacted expansive soil in a modified oedometer apparatus. Axial deformations and changes of void ratio as well as the degree of saturation of soil during the drying-wetting cycles were determined according to variation in its water content. Results show that cyclic wetting-drying reduces the susceptibility of soil to swelling. Also variations of water content and void ratio demonstrate that water content-void ratio swell-shrink paths are S-shape curves, while shrinkage of soil occuring in three different phases, happening in specific water content and degrees of saturation.
 • Page 95
  To analyze and manage the risk of drought in a region, access to some certain information is required, the most important of which is the frequency of drought severity-duration. Realizing the high correlation of these factors, one must pick up a method that pinpoint the relation and effects of these factors on drought analysis. In this paper, numerous copula families were employed to model the correlation structure of variables. Drought data and a three month standardized precipitation index in six stations of Tehran were employed. It is illustrated how to fit a model and compare different copula families to find the most appropriate copula function for the data. Next, by using the best selected copula function, the probabilistic behavior of drought from the severity–duration aspect was modeled based on the observations. The results show the relative closeness of frequencies of drought duration-severity in these stations, so that they can be presented for the province. In addition, the data were also analyzed based on the fitted model and the drought thresholds. That would make the results be more applicable, especially in bringing about the possibility of defining drought scenarios.
 • Digital Elevation Model, Orthophoto, Aerial Photograph, Gully Erosion Page 103
  Gully erosion is a serious problem for land use/cover in many parts of the world, because of the characteristics of climate, lithology, soils as well as relief. In contrast to sheet and rill soil erosion, relatively few studies have been focused on investigating gully erosion during the last decades. The causes of gully erosion have recently aroused the interest of many researchers in different environments. The ongoing research was applied to two catchments (5397.36 ha) located in Taleghan watershed.¬ The boundary of the gullied area was drawn on orthophoto produced on aerial photographs. ¬Land use/cover map was depicted on satellite images. The digital maps of geology, soil, rainfall, temperature, climate, land use/cover, altitude, slope and aspect were used for a study of their combination in relation with the gullied area. Then the digging of profile was carried out in the region. Results indicate, gullies have been formed on Neogen formation by parent materials of marl, slope less than 15%, southern aspect, humid and semi humid climates. Land use and soils in the gullied area are respectively, rangeland, and Typic calcixerepts and Typic Haploxerepts. The rate of silt is high in the gullied area and the rate of clay has caused increase in soil depth in the gullied area. The rate of gully retreat from 1370 to 1380 is estimated as 3.34 hectares.
 • Page 111
  ¬¬¬One of the most important limitations for selection of second crop in paddy fields in Guilan is waterlogging in the second half of the year. For an evaluation of waterlogging effect (in adequate drainage) on canola yield, a lysimeter study was conducted implementing -10,-5,0 and +5 cm water level for 2,5,7 and 10 day durations at 3 plant growing stages namely: emergence, beginning of flowering and 50% flowering stage in a factorial randomized block design. The variety of canola was Hyola 308.The results showed, increasing waterlogging duration would result in a substantially different lower yield, yield components and other traits except 1000-weight. Increasing waterlogging duration from 2 to 10 days resulted in 19.2% and 8.04% yield reduction and lower oil content, respectively. In addition, for every extra day of waterlogging from 2 to 10 days yield and oil content were lowered by 0.9 g and 0.44%. Yield and 1000-weight were substantially higher as a result of lowering the imposed water level from +5 to -10 cm. Yield and oil content increased by 11.7g and 7.4% when water level was lowered to -10 cm or 0.23 g and 0.15% for every cm of lower water level. Yield, number of sheath, dry matter and harvesting index show no sensitivity to stage of waterlogging. But number of seeds per sheath and oil content were sensitive to waterlogging during the third stage; namely: 50% flowering. One thousand weight was sensitive to waterlogging at the emergence stage.
 • Page 121
  Application of sulfur as a means of lowering soil pH (even if at micro sites) is one way to increase the availability of insoluble nutrients/ Effectiveness of elemental sulfur in lowering soil pH depends on the activity of sulfur oxidizing bacteria especially, Thiobacillus genus/ To evaluate the possibility of partially substituting sulfur along Thiobacillus inoculum for phosphorus and micronutrient fertilizers, a randomized complete factorial experiment was carried out on Wheat under greenhouse condition/ The treatments included eight levels of sulfur (the rates of sulfur which reacts with 0.5,1,2,4,8,12,16,20 percent of neutralizing materials), two levels of Thiobacillus inoculum (at rates of 0and 104 cfu gr-1 soil), three calcareous soils with different calcium carbonate content, a control and balanced fertilization based on soil tests/ Following soil preparation and establishment of 216 pots, each fertilizer was applied according to the treatment schedule, and finally 10 germinated seeds of Chamran variety of wheat was planted on each pot/ At the end of the growing season the plants were harvested, then the dry weight, as well as the concentrations of phosphorus were determined in the straw, and grains/Results showed that there were significant treatment effects with respect to dry weight of grain and straw Phosphorus concentration and absorption, in the shoots. Interaction effects of sulfur and thiobacillus inoculum was significant on grain yield, The forth treatment of sulfur in addition to thiobacillus inoculum increased the grain yield 16.7percent in compare with control.
 • Page 131
  Soil erosion and its associated land degradation represent major problems for development as well as for environmental resources protection. There is an urgent need to obtain reliable quantitative data on the extent and rates of soil erosion worldwide. The use of 137Cs radionuclide for studying soil erosion and deposition is a valuable tool employed throughout the world. In the present study, use of 137Cs technique as well as proportional, MBM1 and MBM2 models were employed to make measurements of soil loss in Ardal district in Charmahal and Bakhtiari Province. Soil samples were collected from regular grid patterns of 20×20 m. All sample equally weighted 500 g and then 137Cs activity measured through gamma spectroscopy by means of a high-resolution germanium detector. The local reference inventory was estimated at 2130 Bqm-2 with the 137Cs inventories of all soil cores collected from the catchment, ranging from 245 to 4744 Bqm-2. The mean erosion rates for PM, MBM1 and MBM2 models were estimated 20.9, 29.8 and 20.1 t ha-1yr-1 respectively. The overall results indicated high soil erosion rates in the hilly regions of Ardal district. The results of delivery ratio analysis indicated that a high proportion of soil particles are deposited subsequently after initial erosion, not moving to rivers. A Comparison of the three studied models showed that MBM's have estimated soil erosion rate more than PM has. This difference is more pronounced where there are high erosion artes, whereas low differences observed in places of lower erosion rates.