فهرست مطالب

کودکان استثنایی - سال دوم شماره 3 (پیاپی 5، پاییز 1381)
 • سال دوم شماره 3 (پیاپی 5، پاییز 1381)
 • 209 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1381/09/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد احمدپناه صفحه 219
  مقاله حاضر گزارش پژوهشی است که به بررسی تناسب و ثمربخشی دروس دوره دوساله تربیت معلم دانش آموزان استثنایی در رشته ناشنوا و نیمه شنوا پرداخته است. 201 نفر از فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم کشوراز مهر ماه 1374 تا مهرماه 1380، از همه استان های کشور به شکل تصادفی انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای» مشخصات کلی برنامه و سر فصل دروس دوره کاردانی تربیت معلم کودکان استثنایی ناشنوا و نیمه شنوا مصوب دویست و پنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی مورخ 1372/2/3، و تایید مدرسین مجرب این رشته، اطلاعات مورد نظر جمع آوری و استخراج گردید. با توجه به نوع خاص پژوهش، از روش های آماری توصیفی برای جمع بندی اطلاعات استفاده شد. نتایج بیانگر عدم تناسب بعضی از دروس با اهداف دوره بود. همچنین آشکار شد که آموزش های فعلی در این دوره ها، برای پرورش معلمانی توانمند، کافی و مناسب نیستند و نیاز به تغییرات جدی دارند
  کلیدواژگان: تربیت معلم، ثمربخشی مواد درسی، تناسب دروس، ناشنوا و نیمه شنوا
 • الهه محمداسماعیل، احمد علی پور صفحه 239
  هدف پژوهش حاضر، بررسی اعتبار، روایی و تعیین نقاط برش اختلال های پرسشنامه CSI-4 در بین دو گروه از کودکان عادی 6-14 ساله مدارس ابتدایی و راهنمایی شهر تهران و کودکان دارای اختلال های رفتاری و هیجانی ارجاع داده شده به مراکز بالینی این شهر بود. بدین منظور، تعداد 1080 دانش آموز 6 تا 14 ساله از مدارس ابتدایی و راهنمایی تهران پس از مصاحبه با والدین و بررسی اولیه انتخاب و برای بررسی روانپزشکی به مراکز مورد نظر ارجاع داده شدند و فرم والد و معلم پرسشنامه مذکور توسط والدین و معلمان آنان تکمیل شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه نشان داد که فرم والد پرسشنامه CSI-4 از روایی مناسب و اعتبار نسبتا مناسبی برای کودکان ایرانی برخوردار است. علاوه بر این، نتایج حاصل از محاسبه حساسیت، ویژگی و نقطه برش اختلال های موجود در پرسشنامه CSI-4 نشان داد که فرم والد پرسشنامه در هر یک از اختلال های کاستی توجه بیش فعالی، نوع بی توجهی غالب، نوع بیش فعالی - غالب، نوع بیش فعالی، لجبازی و نافرمانی، سلوک، اضطراب فراگیر، افسردگی اساسی، افسرده خویی، اتیسم، هراس اجتماعی، اضطراب جدایی و اختلال های تک نشانه ای همچون هراس خاص، وسواس فکری و عملی و تیک حرکتی کلامی از نقاط برش مناسب با حساسیت و ویژگی بالا برای شناسایی و غربال نمودن کودکان واجد این اختلال ها از کودکان سالم برخوردار است. اما فرم معلم این پرسشنامه، با وجود انتخاب بهترین نقطه برش برای هر یک از اختلال های موجود در آن، حساسیت و ویژگی همه اختلال های آن به استثنای اختلال تیک، پایین تر از فرم والدین است.
  کلیدواژگان: اختلالات رفتاری و هیجانی، پرسشنامه علائم مرضی کودکان، نقطه برش
 • ناصر اکبرلو، سعید حسن زاده صفحه 255
  پژوهش حاضر میزان دسترسی به و استفاده از سمعک و مناسب یا نامناسب بودن سمعک و علل عدم استفاده از آن را در دانش آموزان ناشنوای مدارس ناشنوایان شهر تهران مورد بررسی قرار می دهد. به این منظور 578 نفر از دانش آموزان دختر و پسر مقاطع پیش دبستانی، دبستانی و راهنمایی این مدارس به طور تصادفی از 6 منطقه شهر تهران انتخاب شدند و با مراجعه به پرونده آن ها و مصاحبه با والدین و معلمین، انجام معاینه اتوسکوپی، آزمایش شنوایی و بررسی سمعک دانش آموزان، پرسشنامه های تهیه شده تکمیل گردید. پس از استخراج داده ها با روش های آمار توصیفی شاخص های پراکندگی و تمایل مرکزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصله نشان داد که %11/25 از دانش آموزان مدارس ناشنوایان فاقد سمعک هستند،66 / %20 از افرادی که دارای سمعک هستند، از سمعک خود استفاده نمی کنند و %31/7 از سمعک های دانش آموزان نامناسب می باشند. فقط %35/9 از دانش آموزان دارای سمعک مناسب هستند که در تمام ساعات بیداری از آن استفاده می کنند. مقایسه بین سن تشخیص کم شنوایی و سن دریافت سمعک نشان می دهد که از 578 نمونه مورد بررسی، 247 نفر%44/3 زیر یک سالگی و 193 نفر %34/6 بین یک تا دو سالگی تشخیص داده شده اند، در حالی که فقط 15 نفر %2/9 زیر یک سالگی و 110 نفر %21/4 بین یک تا دو سالگی سمعک دریافت کرده اند. این موضوع دال بر وجود حداقل 2 سال وقفه بین تشخیص و دریافت سمعک است.
  کلیدواژگان: سمعک، کم شنوایی، ناشنوا
 • علی شهرامی، رضا متقیانی صفحه 267
  به منظور بررسی اثر مداخله های شناختی در پردازش خودکار و تلاش ب קְ. دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر با استفاده از آزمون اثر استروپ تعدیل شده به عنوان تکلیف تمرینی و آزمون شمارش که شاخص اندازه گیری دو نوع پردازش خودکار و تلاش بر بود، تغییرات پردازش در دو گروه هشت نفره از دانش آموزان کم توان ذهنی پایه های دوم و سوم در یک آموزشگاه ویژه بررسی شد. این دو گروه براساس زمانی که در آزمون شمارش در پردازش های خودکار و تلاش بر به دست آورده بودند به صورت گروهی همتا شدند. نتایج آزمون شمارش به عنوان پیش آزمون میزان پردازش خودکار و تلاش بر هر دو گروه در نظر گرفته شد. پس از آن گروه آزمایشی 28 جلسه با آزمون اثر استروپ تعدیل شده تمرین نمود و سپس در هر دو گروه آزمون شمارش به عنوان پس آزمون اجرا شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که تمرین با آزمون استروپ تعدیل شده باعث افزایش سرعت پردازش خودکار و تلاش بر می شود، اما این افزایش سرعت به تکلیف شمارش تعمیم نیافت. البته ضریب منحنی رگرسیون نشان دهنده پیش بینی پذیری سرعت پردازش خودکار وتلاش بردراثرتمرین در تکلیف شمارش است.
  کلیدواژگان: مداخله شناختی، پردازش خودکار، پردازش تلاش بر، دانش آموز کم توان ذهنی
 • مژگان رمضانی صفحه 287
  این تحقیق به منظور بررسی شیوع اختلال ویژه اکتساب حسابحساب نارسایی در مدارس ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 79-80 انجام شد. گروه نمونه 4341دانش آموز 2162 پسر و 2179 دختر پایه های چهارم و پنجم بودند که از پنج موقعیت جغرافیایی شمال غرب (منطقه 5، مرکز مناطق 11 و 12، شرق منطقه 14، جنوب غرب منطقه 17 جنوب مناطق16 و 19 به روش خوشه ایانتخاب شدند، از هر یک از مناطق، 4 آموزشگاه دخترانه و 4 آموزشگاه پسرانه به طور تصادفی انتخاب شدند. با اجرای فهرست وارسی تشخیصی 112 نفر از دانش آموزان شناسایی شدند. با توجه به ماهیت ناتوانی های خاص یادگیری و به منظور حذف دانش آموزانی که بهره هوشی آنها زیر میانگین بود، مقیاس هوش ویسک – آر هنجار شیراز و به منظور تعیین سطح کارکرد آزمودنی ها در درس ریاضی، آزمون پیشرفت تحصیلی ایران – کی مت بکار بسته شد و بر همین مبنا تعداد 71 دانش آموز شناسایی شدند. نتایج براساس فرمول پیشنهادی کرک نشان داد که: شیوع حساب نارسایی در میان دانش آموزان پایه های چهارم و پنجم مدارس ابتدایی به ترتیب47 / %1 و %1/77 است. شیوع حساب نارسایی با ملحوظ کردن نتایج آزمون های هوشی و پیشرفت تحصیلی ریاضی %1/63 است. شیوع حساب نارسایی در دانش آموزان پایه پنجم و در دانش آموزان دختر بیشتر است.
  کلیدواژگان: شیوع، حساب نارسایی، اختلالات یادگیری
 • خبر، کنگره ها و همایش ها
  صفحه 307